Goudsche Courant, vrijdag 23 mei 1873

ko sten dié van tgd tot tijd plaats hebben Worden onderwerpen van landbouw besproken Van invoer van nieuwe gewassen werktuigen of veerassen is ons niets bekend geworden ook schijneu geen nieuwe uitvindingen te zijn toegepast Ër kwai fn enkele gevallen van longziekte onder het rundvee voor Aangaande de weinige tuin en wannoezierde rijgronden en de bloemisterij valt niets bijzonders te vermelden Boomgaarden boomkweekerijen en houtteelt vindt men in deze Gemeente niet De toestand van den veestapel was gunstig Er werden ter markt gebragt Paarden 31 Veulens Runderen 3599 Kalveren 5137 Schapen 23Ü4 Lammeren 1614 Varkens 2079 Biggen 9105 Boter 5G370 kilo Kaas 008400 Hieronder zijn niet begrepen do aanzienlijke partijen kaas en boter die aan de hier gevestigde handelaars regtstreeks werden afgeleverd Wordt vervolgj BUITENLAND Bnitciiliiiiilücli Ovcrztclil Gisteren zou le eerste parlementftire veldsla 7 in Jo Friinsrlie kamer geleverd worden wuarbij de stand der purtfjen eeiiigszma in het oogf züii vftllea de voorzitter loocat wurdeu benoemd De reohterfijde is Toor lïuffet de linkerzijde beeft Miirtel tot can lidant Zie onze laat te bericiiteu De Opinion nationalv geeft tlmns de vnl reiide ge taUea voor de sterkte van de verscliiilende fracties recktermidden HO rechterzijde IBO uiterste rechlerzyde 45 liukermiddea beide fracties byeen 140 linkerzijde 120 uiterste linkerzijde SO behalve deze vindt men nog een 100 tal leden die tot g een bepaalde fractie behooren maar toch bijna zonder uitzondering conservatief men weet dat dezen tot de rechterzijde kunnen worden gerekend Volgens deze berekening staan de kansen voor de liberals partij niet gunstig behalve de 100 dwalende conservatieven telt de rechterzijde 326 eu de linker SlO stemmen eenig leden van het rechtermidden zullen echter waarschünlijk den veldtocht tegen Thiers niet mee willen maken lu zijne aotipatlüeiin tegen de pers vindt de Duitsehe rijkskanselier weinig steun bij den rijksdag Trouwens Bcn kan veilig zeggen dat het alleen de schuld der regeeringcn is dat in menigcn Du itschen staalde drukpers op de kleingeestigste en reactionairste wijze gekweld en belemmerd wordt De Dnitschli jiatie ett het meerendeel harer vertegenwoordigingen t nken in dit opzicht bijna zonder onderscheid nqzinnig en spotten met de o izinnige poUtiemUlllre gelen waarin vooral Fmi n uitmunt Een ve ek Tin de rtjkakanselairg om een nltramontaansch blad ie Miincfaen en eenige soraalistische blaadjes die in Saksen verschijnen wegens beleediging van den rijks4og te mogen vervolgen wetd door een talrijke meerderheid geweigerd Daarna was aan de orde het tweede jaarlijksch overzicht van de in ËIzas Lotharingen uitgevaardigde wetten eu algemeene verordeningen waaraan de rijksdiig bijna twee dagen de ïittingeu van Vrijdag enZaterdag wijdde In het algemeen droeg bet beheer der rijkiphitincie de goedkeuring weg slechts ten aanzien van de uitsluiting van geestelijken enliehoalfusters van de scholen van de opheffing van dagbladen en de uitzetting van Duitsche burgers ▼ eoral van den geneiaal vicaris Bapp nit Straatsburg lieten de leden der asntraaparty hevige verwijtenhvoren Tot driemal i to nam von Bismarck hetwoord om te betoogen dat ondanks de dictatuurniet anders dan volgens de wetten gehandeld was Wat de uitsluiting der schoolbroeders betreft ditwaa overdreven want iu den £ lzas alleen waren ernog 2000 in functie Toen Mallinckrodt den rijkskanselier verweet dat zijne beschuldigingen tegen de clerioalen in het rüksland ongemotiveerd waren riep Ton Bismarck blijkbaar op hartstochtelijken toon uit of ik de verstoorders van rust en vrede in het rüksland de opruiers Jer oppositie lasterde daaromtrent beroep ik mij op de uitspraak der openbare rofrnin op m jiif Innflgeiiooten en hunne volksvertegenwoordigingen dfiarorutreiit wacht ik met kalmte htrt oordeel ier gi schiedeins af ik geloof volkomen bilUjifi te ijn iiniicpr ik openlijk zwart zwart enwit ïU uoeui Verwonderlijk is het dat hellen ofschoon ik gistereft niemand met name noemde de leidcrd der ultmmontanen zich gcra ikt vix lcri Opmerking verdient nog de medcilerlirig van von liismiirck il ii 1 Januari 18 4 de dict ituur iu het rijtslaiid eindigt jten ij den rijksdag anders mocht befliiiten eu dat een wetsontwerp tot invoering der rijkscüustitutie aan den regceringspresident te Strantsliiirg ter kennisname gezonden is Uit Uome wordt gemeld dat bij de dibcussie over lie klüobterwei een voorstel gedaan is om de Jezuïeten te verdrijven De regeeriiig verklaarde er zich tegen mnai hue de afloop was is niet bekend Men mag veriiacliten ilat oak dnarin het gouvernement ral overwinnen I T A L 1 É ft De berichten nopens den gezundlteidslocstand van den Paus zegt hut Journal de Rome van den 15de zijn hedeil eenigszins gunstiger Wij maken daarvan met genoK en melding vooral omdat de clerie ile bladen hel doen voorkomen alsol wij met up et ongunstige berichten nopens de ziekte van Z II verspreiden Dit ligt volstrekt niet in onze bedoeling leder weet dat Fius IX ziek is en dat zijn hooge onderdom ongerustheid wekt Wij voor ons trachten de zeer verklaorbiire nieuwsgierigheid onzer lezers te bevredigen en indien de clericale bladen meeuen dal wij onjuiste berichten verspreiden dan zou niets hun gemakkelijker zijn dan een ilagclijksch bulletin aangaande den toestand von Piu9 IX mede te deelen Dergelijke maatregel wordt als het ware vanzelf vooigesclireven door de belnngstelling welke ieder fn den toestand van den zieke stelt De nieuwe geneesheer bij den Paus ontboden is dr Ceccarellj de gewone geneesheer van ingr de Mérode hij heeft middelen voorgeschreven ter verdrijving van een hoest welke den Paus vooral des nachts kwelt Hedenmorgen is da Paus te 7 uren opgestaan hij heeft de mis gehoord eu eenige personen zijn bij hem toegeinlcn Hij heeft ditmaal niel geantwoord op ecu adres hem door eene deputatie van pelgrims voorgelezen Uit Kome worden aan de ünitii nasionale eenige bijzonderheden med gedeelil nopens den uiteriten wil van Pius IX Hij heeft zijne geheele natitciischap zegt het blad vermaakt aan den oudsten zoon van zijn broeder graaf Luigi Mastai Ferretti geboren uit het huwelijk van deien met eeue prinses uit do familie del Drago zgne naiateiischap beslaat uit het weinige wat van zijn familie erfdeel ia overgebleven en uit het meubilair fan zijne particuliere vertrekken op het Vatioaan hetwelk van groote waarde schijnt to zijn alsmede uit kostbare kunstvoorwerpen welke heul persoonlijk toebehoorcn Er zijn alzunderl ij ka legaten voor personen die aan hem gehecht ziju gebleven eu voor eeuige v n zijne meer verwijderde bloedverivauteu Men zal er zich wellicht over verwonderen zegt het blad te vernemen dat de nalatenschap van Pms IX grootendeels bestaat uit hel meubilair van zijn vertrekkeu Duch deze verwondering zal verdwijnen wanneer men bedeukt d it krachtens de overoude gewoonte van het Vaticaiinsche hof do Pau eigenaar is van al hetgeen zich iu zijne vertrekken bevJAdt Onmiddeltijk uii den dood des Pausen laat de opperhofmeester al de meubelen die zich in zijne vertrekken beviuden wegruimen en alles iu gereedheid brengen voor het ameublement vac den nieuwen hoogepriester Ik weet dat er zekere onrust hecrscht ten opzichte van de nalatcnsehap van Pius IX Naar men zegt zijn de bepalingen van het testament iet duidelijk eu zou men woarsdiijiilijk genoodzaakt zijn de beslissing der rechtbanken in te roepen iets wat men zou willen vermijden althans wat de Italinnnsche rechtbanken betreft Doch de ware reden der onrust ia deze Naar men zegt hedfi e Paus eon grootcn schat in goud ter waarde van ongevcor een milliuen in zijne kasteu verborgen anderen spreken van verbcheiHene miliioenen Doch ik hecht anii de e bewering geen grloof want Pms IX is met gierig en heeft nauwelijks op den p iu elijkeu zetel gekomen het rijk erfdeel van zijn huis ann geestelijke orden vermaakt Ilij is een eenvoudig matig maii oen vriend van spaarzaamheid De nalatenschap van Pius IX in meubelen en kunstvoorwerpen gedurende zoovele jaren van zijn hoogepriesterschap door hem gekocht of hem ten geschenke gegeven vertegenwoordigt eene aanmerkelijke som De neef die reeds bij zijn huwelijk 80 000 kronen van ziju oom hecfl ontvangen zal zich in het bezit zien viiii een vrij groote erfenis een miUloen ongeveer Uit een goede bron verneem ik dat de Paus vóór zijn dood een pensioen zou willen verzekeren aan al de personen van zijn huis ten getale van ilOO Van zijn kant meldt Faris Jouriial dat dit iieiisioen zou worden vastgesteld door iniddcpeeiier lliiancieele combinatie met eeue Belgische Bank BINNENLAND ClüUDA 21 Mei VEHGAüERINC van den OEMEENïERAAD Vrijdag den 23 Jlei 1S73 des namiddags ten één ure om zoo noodig iks avond ten 7 ure te wordeu voortgezet hjuuiii al worden behandeld Het voorstel der jiuinissie van fabricige op het ver oek van F v n dtr IJorat J van den IJsselen VV Treur betieli eiide het opheffen en vrrleenenvan het regt van erfpacht op een stukje grond onder Ie geincenle Alpiien j j Het vourstel van liurgnmcester en Wctliouders omiian de Nieuwe straal op den Kullensingcl te gcvcuden naam van Crabetslraat Een voorstel van Burgemeester en Wethouders tothet wijzigen der begrooting van uitgaven dezer gemeente dienst 1S73 Een voorstel van Burgeraeealer en Wethouders tot het iu het openbaar verkoopen van gemeentegrond bij de Karucmelksloot Eeu voorstel van Burgemeester en Wethouders tot bet in het openbaar verpachten van den haardasch en de vuilnis Het voorstel van Burgemeester en Wethouders tot opheffing van het besledeliiighuis voor kinderen en het te bestemmen tot verpleging van oude lieden De onlHerp iustructie voor de omroepers te benoemen Hen orareeper Een regent van het Wees en lemoeseniershuis Twee hulponderwijzers aan de openbare schalen Leden en plaatsvervangende leden van het bureau van stemopneming ter verkiezing van één lid van de Tweede Kamer der Stateii Ueneraal te besluiten op de reclames tegen den aanslag op het kohier der phatseiijke directe belasting Vaststelling van dat kohier De Kiesvcreeniging f reeU God eert den Koning alhier heeft tot caudidoiit voor het lidmaatschap der Te Oudewater hcefi men eene vereeniging opgericht die zich ten doel stelt vooruitgang te bevorderen door candidateu onafhankelijk van eenige kerkelijke partij on vrijzinnig op maatschappelijk gebied voor de Tweede Kamer enz te verkiezen Tut bestuurders tevens belast met het maken van ceu conceptreglement zijn benoemd de heeren A C van Aelst J A Montijn G van der Lee C Kikkert J iCiewit de Jonge De minister van binnenlandsche zaken heef terW algemeene kennis gebracht dat iu deu loop der maand Juli e k gelegenheid zal gegeven wordeu tot het alleggen der examenf ter verkrijging van acte van bevoegdheid als leerlingapotheker apothekers bediende Zij zuilen worden afgenomen te Leeuwarden en te s llt rttigeiibosch Zij die tot die examens wenscben te worden toegelaten onverschillig waar zij met der woon gevestigd zijn worden uitgcnoodigd daarvan vóór 25 Juni e k schriftelijk opgave te doen aan den inspecteur voo het geneeskundig staatstoezicht voor die provineio waarin de plants gelegen is waar zg het examen wenschen af te leggen zij die te Leeuwarden wenscheu geëxamineerd te worden bchooren zich te wenden tot den inspecteur voor het geneeskundig staatstoezicht voor Friesland tn Groningen dr Ali Cohon te Groningen en zij die s Hcttogenboscli verkiezen tot den inspectenr voor het geneeskundig staatstoezicht voor Noordbrabaot en Limburg dr ingenhonsz te Breda dat in den loop der maand Juli e k gi le cnheid zal worden gegeven tot het afleggen der ex unciis ter verkrijging van acten van bevoegdheid uls vroedvrouw Zij zullen worden afgenomen te Amsterdam Zij die tot die examens wenschen te worden t egelatca worden uilgcuoodigd daarvan vóór 2 Juni e k aohrjitelijk opgave lo doen aan den inspictenr voor liet geneeskundig staatstoezicht voor de provincie Noofdholland dr J Penn e Amsterdam De minister vau financiën heeft ter konnis viiv belanghebbenden gebracht dat er gelegenheid bestaat om op denzolfden voet als met de stoomschcpen van de maatschappij Nederland met de stuomsoliepen van de maatschappij Java gewone en aaugeteekeude brieven gedrukte stukken en monsters van koopwaren tusschcn Nederland en Nederl Indië te verzenden De brieven pu verdere stukken die bet publiek met de gemelde gelegenheden wenscht te verzenden moeten voorzien zijn van eene bepaalde aanwijzing op het adres waaruit vun dat verlangen blijkt liet eerste vertrekt van hot stoomschip Java van de genoemde maatschappij van het Nieuwe Diep is bepaald op 31 Mei aanst 1 falfOB iMtir è rua wx Xfap n vaa 1 S Moni awli iili V op Osstri W taal V39 itr aaa tt afacn De HaagsM iiininpiia it vaa de V £ CS mtiiX echter da aa ds gnwkt b t IVfaitraeat raa Koloni iet im nt eks heifjd a Stat9n 0€3eni l E£s m Kmix nïa $ nu iO U In de n üag is a Uajdatt bmiKisiap agra BKt l5 s 1 5 a a5ra tftirarpta h i S vrp tut aaalcf aa r y iik t Vliss ag a l t sadere aan Ue onic t54 uile oatwopcs vcrifli mdi il en m suataea aa fg i M ca 1 tiMr e tui udere britturocju atteirsjCiigaaB Stateo Gfinenal x uoi Kaxul Zitkog T n 20 Mei in dm nttiiif m J b tnadalim d r t hoainia eene nieoae rtdiMfi ke jaaiaatic tea cuda mi it Bjj art 91 arrj aaajta ja c n eea aMcadeanpt vaa dea lieer Goixhoi aardoor di4 mikcl m i r voe t wpi gev jztjrd dat aas de Toon tttn en iaitrrootlitten der oeCboadea gereektsbo ea aet voonitUr ekap dcT rakibaak kaa woniea Of jtdnfen ia de gemeecte aaar kei kot gevest jttl aas m ketarik rg uitlog badüeti cc aa de svm ledea het lidmutsehap dier rtc tWak Itij de eiaditeaaiïsf ii krt Obtverp venrorpn met Si legoi il rmmea Hedea woni a door de kaaarr feoige kiaae vetten bdandeld Vrijdag lal de cr diet aanvrage to lake Atchia la disessne koacn Na afloop daarvan acktenenvo eas het eoatiact met Je llaadeimaatjc appy en de n ua met de AK terdamscbe ka 2iimaAt De Algevcesc vergadej ng van de Ned Verveaiging VolksjaJerwijs zal dit jaar te AosterJaai worden ge idea op ZaterdajC dra 14 Jani 1 73 Dt vDorioasste paut n di £ WKaiiU l i uUiCB aocden z n Opening der Vcr dering vooraiiddags 10 uur medrdeeliDgeB vaa t Hoofilbaataur vmlaf ras dea toeslaod en d vernehünfeu der Verentigug over t a eioopei jaar rapport der fiaanaeete coBBUaie opens de rekening en verautvoord ng over t9i2 en de brgrootoig voor 1 73 rapport ea voorstel vad t Uoof ib 3taar omtrent de opleiding der ouder yiers verslag van t ilooldbeUuur nopens de door d algememe vergadering verstickta optlraeht om aa te gaan vrelke bepalingen l j eeae ereotaeefe henieaing der wet op l lagw osdenijs wijt gmg aosden behoeven voursteilen der af4 hcaaeming van leden des Hoofdbestnurs bcaoe 0 van drie leden der eoamissie bela t aet k oadenaek vaa da rekraiag co ttraatwoording vtr 1 73 en der begrooimg over IS74 Voorsiel vaa de Afd Ooiterlitteas dal de vrrgalcring het Ilooliibe taar machtige iicb prr adres tot de booge Regeeriag te wenden tcu eiade dcK te bewegea lot eene spoedige indieuing van eene uct op h voorbcRidend ooderwija iu loogenaanule vorm of bewaar eboieo verstellen der afd Nijmegen betretfeude f eene verbetering vjo de stoffelijke belangen der onderwijzers i over het doel der avondscholeu e over wetlel ke ngeling der bewaarwholen i over bet verieeaen van fnancieeko steun aan de afdeeliugen die werkzaam willen z n qia aitvDcring te gereo atu lit d vao art 3 aan talgmeeae teglnnent Men meldt nit AlUasserdam dat Zondag in de voomiddaggodsdiensioefeuing de predikant der Hervormde gemeente aldaar bekend maakte dat Dinsdag daaropvolgende een vergadermg van de daar bestaande afUeelingvan hel tnti schoolwetrcrbond zou gebonden worden hoofdzakelijk om te beraadslagen over de te volgen gedragslijn bij de aanstaande verkiezingen Als candidaat der antie revolulionaircn voor de Tweede Kaaer wordt genoemd de oad afgevaardigda Bichon van IJsselmonde De CoBmisaie van Oppertoezickt en beheer over de Kweekschool voor Zeevaart te Leiden heeft bekend gemaakt dat op den i6 Met a s te Leiden een keuring zal plaats hebbeii van kuapen die bij s Kyks Zeema t een verbintenis wenschen aan te gaan Ten gevolge van bet vroeger vermelde achryft men nog aan de leid Cl Veel gewas dat door de koude weersgesteldheid geleden heeft kan herstfilen doch onherstelbaar is het verlies dat geleden is aan de perziken abrikozen eu andere steenvruchten Zij waren met gunstig we r schoon in bloei geraakt en hadden vmchj ezet Nu men zich vleide dat zij het gure weer hadden doorgestaan hebbeu zij alle Vrachten verloren De nachtvorst van 11 Donderdag heeft daarop ook niet weinig invloed gehad Van geheele akkera Convallaria majalii Leliiiu der dalen lias aaUncoaeikie ta i i k i £ tfa ife Kacslr sics w asaic r itfwki deaca tjd faaailta o aoat k ka tnaiaad ttnamicm mvpétm krwnrm Otk hl bchoot ta aae éa nafo ilb 4c knie Ua aasai vaa U t jaar Wcft Bdiefchiatki l af maar tfa aiaiascitad Xaaaiit t r lae Ur MBeter bomt hxi HixaifKU 4g j ms awr aonit gewKaad of aiBttaeiia htaeS n d dtr aci dea uaiaerte jkea k Bei Dtf bam ïracauafTtH aal KU u bet reed gtNï ea dit er Lamii jp T3ift E a anr lUit ifaiiULhitii tiaimÉliaai a aa rt n TvrsctU vaa eagevccr tS gr ay na di djrt u vaa ket be a vaa Aprt ti itama e éaaivf IS douf aa is v iuig rfrtr a i tt Kie a G Merea mxtiiig kti te Le dea nwip paats Ta i e u stadeclfn bNMtiel b r rfet r i mac i $ f eti aabeUüog vaa pteaur fcei o Iv ftmtcmteenit vaoeie mei i ce rWM ra ra eyffs oiiuvettslta de fksiAi jttM U i tdi gesc te vocdca dal gna otkci oamrp te k c aaj Ëüctieu la haodca vaa andcnn er wuAi ai rs Wfidef door tiesi tvorgtna figv r fnl c Door vier ea ae ig hlaiaUs dsr Uerraradt geBeeatt vaa Uoerdyk laiaiosder tv e der dne kcft oofiica en twee NotatKtra ia osdn dagibskcsi j rai den 15dea Mei ren odRa LBjBd l y Wt l ro viavtail kerkbotaur van Noord Brilaa sarti ij onder Bcdadeeüng ran bet beusde fet da lie eerst gocborua en daania vaa iqa pnü kaabt ootuitt fcmr W H t Koeken vreesptr pre Aaai ia Jie gMBKole steeds voortgaat eiken ZuuJa op ira i ii vuor ue gewooe godad matodruag aepuud a bet kirkgeb ua te prvdikoi ea daar aiar de ri pndtnanten verbluJen da ria wettig o sUw £isi FcÉrn i te banden bet PioriBciaal klfc htittiai at iqnd voigeas art 5 1 i van brt AJg KejMowal voor de Ncd ilerv Kerk geroepen oa teoii c ca Ie lor eii vj iT Je godsdienstige en kerkelijke he ta a geheel hrt pfoviaoiaal reswtt dr njcud vef arlea bel d arhem te wrcdca da rj niet iauger rers okea bi vra vaa bur ae Igewoee ZoodagKiKgadsdieatiorfenuiges geleid door eea diartoc bevoelen predikant Het Prov kerkbesinur bad Kcds den itiea de er ooBuiletyk nadat de Uitspraak tot ouLuUtug van dea beer Koekaa i kriehl vao geo jade gekivgMi bad het verzoek gericht tot den tiiKCtei vaa Fotitie m de pruvm ie Noorlbrabant OB loadanige naalrrgtlrn te neneii aU aoodig zaUen tya ob da wetugr godsdwoaturleniiigeo te be t Bder pjsat c en are onjiehmdrrd te doen plaats hebben ai hei brrft na omlar overleving van btt adns dtr 04 Mocrdijkiebe lidBLiten i a verwek by deu dirtdciu vaa foUUe herhaald Het Coaiitv Tici vao bel Eoode Kruis bea aat in eciie op jdaaridagavond gehouden bytrukomst met brt oog op de aanstaande eip ditie naar Atehtn hetBjne te doen ob bet lot vau den soldaat die daaraan zal deelnemen te verui hten Hel bestuur zal iicb tot het bestaande Damea comilc ruden nelvenoek oa iicb aeder basetikbaat la stdlea vuur jdjt acboone doel vooruaael k door zich te belaslea BKI da geraaüa ikiug eaner vetieailiiif vau al watvuur gekxetale of ziikc krggalieden kan a ordesdienstig geacht I e gelden daartoe bi noodigd zullen voor etn deel mt vrijwillige bijdragen worden gevonden Het aaatal leden dar Vereenigwg bcdriagl hierongpveer 60 De brief door mr 1 Lambrvchts te Papenhoren aan heereu kiaen van de Tweede Komer der Sta tenUeaAial in het diatriet Boeraoud gericht luidt aldus Ter gelegenheid der aanstaande verkieimg van eeu lid voor de Tweede Kamer der Statrn tjeueraal il het dUtriot Koermoud lub ik de eer tcij voor bet lidmaatschap dier Kamer candiilaat Ir atelUii en neem ik de vr eid mij daario bij de hecrmi kiezers beleefdel t aan te bereleu liyaldieu ik met kct mandaat van volksvertegenwoordiger mocht aordtii vereerd tal ik mij seharende in de grlejercu der Katholieke a evaardigden nil al mijn rrmogeo de behingen van Kerk en fjtaa verdedigen de ledclgke en ttolfelijke welvaart der bevolking helpen bevorderen steeds indachtig lynde i V ik in bet bgzondcr eene mij zoo dierbare provincii het Kathcliok Limburg vertegenwoordig Koloniën O O S T I N D I È Aan het mnil overzicht van het Jiat üandeisblad dd i April ontieenen wy bet tolguidc Nadat wij eenige dagen niets omtrent het we ler I varen der onzen te Alciiin vernomen hadden lieubuii wij gisteren eciiige teKvraininen ontv iagcn D iaruit blijkt d it na een bomb irdcmciit van 11 dageu ïi Maaft Ayr p BaV 8rS wK H tmahmig pèncs iiad nu t köMaifift a 4 a llftioKtst taste bM iaI f p aefc xoid ww Mg nietwij i a taa a a étf de vif mA t y u nn f vaa tne e a ixè ri taa t n jeiiaicstea vasat ssataeepus Bim Jjfcai j 4 i i dfeöaiBiïw BKèt W fr 1 ktf j5 je s Atar IsK nar éir r i t im a r tJ Bill ïiaaatte sturmtfankr Ba iie rjrsf irsi r aaals te s Mt 4 b as ia eea ktf vt gtf fflO lmfflV t aKl ver ks rta I j Baa r usvit SL Er mtri fe l s jftsr cy isg aet is j OiLit uwpcc r è a Bit ie gRs Cftr iantimd dcv febbm m erz v itbenéea rj Èiui Xt Ma üaé èt apsa Zi jBtiJ tiT kaars v ei ei r w rjo s 1 4 4 ï i K 4q rw ls ceri at esèa iv de Eejsw i ii isieriiiai v j jtiitóea C i a C lea etaiie A S i Sse ixA a A dt te rcatd ïr b vtiTia i ep 2 g fnicauu rja4 i As coiTïa54 S l aïi s ce ijt pra iwl i iet fivil a rtrgnjcttea tV vcriKbuag dat ds awK Cimrati i lïea lïdes aitkaaa el oaa oiijc 3 pi ijf retMta etie beiKb cn 1 ie Ke evnag ama datlAU cwi werd tea f w r He gebeeie pa ei i ji spaaaia aj mnaar ijk bei Btcst ix hetnik s pra bebko b de exfe dit coair troepes V üoavEraear CteMiui vaa Nedertaadsvh die bntt iia Sdea Apni ailgenaidi de vojgtaiieprwiaBat Wi ieude aakoaan de nrplsckuapa rtiiktapbet Netier at d biav jci Go iera s fal ra Oen OB da ai cB ae be a cn vaa iuaiet ca icbeepraart ia i CK t Iad A ea Arckip le a belemaenagaa ta bevcuigTa b a titaerk iig c me Je dat dw bcsmj TQ dour de aeJerüa $ gesebtUea ca tyjadeiykhetleu der aaa bel ryk vaa kt bm oaderb Mn rï Haa es waa vai enk iea k j beibali g d beïCberBtiif vaa brt Nniertaaseb ladiscb iivavameflaeal bcabra iBg r peu bij voattdurtn t ai gesebaad dat ie oigTsId pobcia eu raj d tfj ia laa dat tjoaverueaeat ea au i jodaai Em loestaaJ caa e ade te makcu en een goed gevestigde v iataiidhottdiog net dat de pagu ni oaiaogv wlfa itjo beaatwooid aet aislridiag en verregaande traaweloosüeid op eea l l$tjp dat het Nedertaadscb Indisdi ïottven HBml Bet de miTst velwiJeude bnldchn ro ficb ra nadere verbiiiiUag met Ateh n heeft gesteld dat ie be tttaruera vaa dat Ufk udi daardoor bobbea s huUlig go inaakt nan keums vau bet losschcn d tt rtji en hel N edrftand li Iiiiüaeb Uoaver nearnt op 0 Maart 1 5i gesioUa tractaat van hanétl vretle en rneudschap en hel Bilsdtea overtaigrud gebleken is dat geeu staal kan wolden g Baitkt Of de goede trouw van die bestuurden dat Mt ia Kegeering onder dexe omsiaadigbedraniet laager Bogelijt is ronder krachtdadige aiddelea eCD door bet algemeen handelsbelang lia Noordelijk Sumatra gevorderden slaat vau MUn te aarborgen y dat het traders voor Nrderlaad s brstaanVop a rustig beril van Sum itn en met bel op de ba langen welke bel Nederlandseh ludisi h GouvenMateat op dat eiland en m den Imliwken arebipei lu t a lgea te n te behartigm beeft dringend noorfabel k is om aan de schacteJyko grvolgrn der dabbelunnige politiek van en der bg v artd rin beslatade anarchie in dat met dit doel als laaiüte poging naar Atchin is afgevaardigd een hooggrplaatsl ambtenaar als Uou verneuientsicoBaiisans ten einde aaa de brsluiirders vau dat Rgk opheldering cu vuldo ttin te vragen dat aan dien eisch niet biuuen den gestelden termen is voldaan en dientengevolge door voornoemden Commissaris krachtens machtiging van au naaeai den tiouvcmeur tiencraal van Nederlandsch lndi aan den Sultaa ran Aiobin de oorlog ia verUnrd En lettende op art 4S vau het laglemeBl op het beleid der Rogeariug van Nouerlandwh luJie Doet bij deze van voorsegUe oorlogsverklaritm medodeeling aan elk wien zulks mocht aangaau en maaki een iegelijk indachtig aan alle B0 j lgkf daar uit voottvlueieodo gevolgen eu aan do vorplichtingen welke lu oorlogstyd op lederen burger vau den Staat rusten Den 5den