Goudsche Courant, zondag 25 mei 1873

i S 1 Is Zondag 25 Mei 1873 C N 136Ö GOUDSCHE COURANT Nienws en Adverlentieblad voor Gouda en Omslreken I OTCTgegun De nrgetrcilen generaal Kroesea ziil do reis nuir Europa met familie per Frausche mail doen jenirmil Vcrspijek kotot van Samerang te Batavia bij het liiparteinent over en wordt daar als bevtJIidLber dor Cde afdeeijng tijdelijk door kolonel Ponlt brn vervnnjien Zoowel te yatiiajnng als te Soernbaya wordteen batalj ii in g reedlifid gehouden om met hepen der N I Stooinvaart Maataoljsppij Baar Alihinte worden crcevoei d i Behalve eiu Protestantsch is thans aan de ei peditie ook e i lioümsoh Katholiek geestelijke tMgevoegj de mstoor Smit van PadAigi Over die pliatszal ook dejiopr Atchiu bestemdis veldpost gec jpedieerd wur jfn i il Laatste Berichten ir VersaiJ Voorzitter iiS51 stemmf ivereeni g le i Er I D Serf Ëul Héei BulFei ia als Nalionatd Vergadering herkozen met 20 i J e jnaM Verga tegen BSSl die de heer Martel op zieh r i wareiWS Do tdee i orzilters li fdriii blaheo biljett p iri 4e bus ieii hcljbeu bij htt benoemen van nieuwe voorziUers il d itJeii afcleeiiii et af eviinr lji deu ijgekoi en uit dl rrlcliter ijde ea liet iTclitcr oeiurjim crivijl in tiet iil sleeliügcu vqorijilturs dit het l iceuUuin zij i beiiuenid i i yei saiÏ OS 20 Mei De uitslag aa de ilnjii voor vice jiresiJoiitpn Tan de Vergadeiin Is tolyt t jek 2 en werden de fliëeren Goulard met ijfi j Benoist A y met 1 36i 6n Vivct met 354 stcuiujen Eene herst jinirïiiig vuor fcbn vierden vici president lidd plaat 1 tiisst hen de liJdrcn Martel Rimipon Du lero en Larcy Eerst cupemde verkreeg daarbij 308 f laatstgcnoejude 30 eteni ien Daar geen van beide echter ook na weder e ue absolute meerderheid verkreeg ral morgen nogmiials eene herstemming plaats hebben 1 Tot secretarissen werden benoemd de heeren Desjardiiis Bourdon Voishi üiivurt Cuzeuove en ilives De heer Dufaure legde het ontwerp voor de kieswet ter tafel de heer Lèon Say dat voor de herziening éet pstentwet MARKTBERICHTEN Gouda 31 Mei Bij kleinen omzet was de stemming vast Tarwe puike Zeeuwache ƒ 13 a 13 76 Mindere 12 25 a 12 75 Polder 10 75 a 13 Kogge puike 7 85 a 8 50 Mindere 7 ü 7 1 0 Voer 6 75 ü 6 B0 Gerst puike 7 50 ii 8 Mindere ƒ 6 25 a 6 26 Haver korte ƒ 4 50 a 5 50 Lange 4 a S Hennepzaad 9 76 De veemarkt met weinig aanvoer de handelin alle soorten traag Magere varkens en biggenvlug verkocht Kaas Aangevoerd 50 partijen 29 i ƒ 31 Goeboter 1 40 a ƒ 1 60 Weiboter 1 20 ii 1 30 Burgerlijke Stand KBOBEN 17 Mei Johaoaes Tbcodoraa Maria ouders C S B Smelt eu J C M de Mol Vi Hendrik Adrianus ea Govprt Marinus Gerardus oudera i Klem en J de Groot 0VEI1I EDCN 10 Mei G Blom 49 j 3 A Everarts ed J ïi Brink 72 j 20 H Moleveld 36 j ADVERTENTIËN V J BBLLAART EN G J KORTENOEVEE Zij betuigen ook namens famielje hunnen dank voor de betoonde belangstelling Gouda 19 Mei 1873 Mr TIMMERMAN IS VERHUIST vandeNIEUWEHAVENwijk N n 32 naar het PLANTSOEN naast dekolenmag 3 ijn n van den WelEd Heer C J C PRINCE wijk Cno 94 is dienende ter attentie zijaer Begunstigers Uw WelEdele Onderdanige Dienaar V C DOESBURG Lokaal Tivoli SPOORSTRAAT te Gouda DONDERDAG 22 MEI 1873 Matinee en Soiree Miillcale van Pransc ie Duitsche en HoUandscbe ARTISTEN onder directie van den Heer M D ANCONA met medewerking van den bekenden Komiek de Heer JACQUES en den gunstig bekenden Piauist de Heer CONRADIË l anvang dejr Matinee ten 12 ure Entree 15 C Aanyang r Soiree ten 7 ure Entree 25 A l eidt in rifieïmg I Wed van SOLINGE C geëerde Dbi onderg sfekende maakt zijne Stpi enooten 9 y end dat hij zijne 4 m GEWEND heeft ièinM eu recomm vtjat naar e nigzl t t Ipt leveren WOHÖT Door liening hoopt hy m zich beleefdelijk in idatie aanbeveelt vali a totlhet Yak behoort o k 1 HAAGSCHE LÏ Vfette prompte en civiele boo iich hot vertrouwen z n geëerde Begungtigëw waardig te maken 1 ÜEd Dicnatv Dienaar Kleiweg Wjjk EN J V A S g E HEllMmDkl KHLOTll VAN I Paarden KocUcn Schapen eliz ter bevordering der Paardenen Weekmarkten te Woerden De TREKKING der 3 = Serie al plaats hebben op WOENSÖAG den 4 JUNIJ e k Behalve 8 Pa den 4 Koeijen G Schapenen 276 kleine Prijzen van iuin tens 5 inkoopswaarde is ook weder aan deze serie eene HOOFDPRIJS verbonden van 3 beste Paarden 10 ditoKoeijen en een aantal Schapen ter inkoopswaarde van VIJF DüMD mm Beu Gulden het lot Voor 10 elf loten Er is nog een klein aantal loten verkrijgbaar bij het Comité Aanvragen fraruso De eerstvolgende PAARDÈNMARKT heeft plaate op DINGSDAG 27 MEI e k Het Comité A J T HOFMAN Voor J m VRIES fiOBBÉ Secr Openbare Vrywillige Verkooping r pm Contant Geld op VRIJDAG den 23 MEI 1873 des namiddags ten 2 nur in het Stations Koffijhuis zijnde dk RoMWN bewoond door den heer A LAFEBER ove de Kleiwegsbmg te Gouda van een uitmuntend goed loopend met toebehooren VUF BEDDEN met toebehooren Koffijhuisen Stalhouders gereedschappen en vele andere Goederen meer Te zien op den dag der Verkooping van des morgens 10 tot 12 uur Information ten kantore van den Notaris A N MOLENAAR te Waddinxveen GMida Drik vui A Ërioktuaa Een fatsoenlijk BURGERMEISJE P G irmm14 jaar oud zoekt en DIENST als KINDERMEISJE of iets dergelijks Adres onder letterB ïaan het Advert Htie Bureau van G B van GOOR ZONEN alhi r IEMAND werkzïuiiu op een der eei stcï ditip en Commissiu Ktiutoi en te Antwerpei eu daardoor in dagejijljsche aanraking met j den liandel wensaht iijjrteu vrijen tijd te bettèden met den verkoop van ben of meer ARTIjiELS yan DAGELIJKSChJe BEHOEFTE w a n behoorlijk Commissieloon vejrbonden is Brieven fraiicü onder lett V V M hi deBoekhandelaars 4lOM OLIVIERSE tei Gezondüeidï Kracht en Leivenslust j geven d l emeiu in gebruik lijnde En e seli Gexomlhelds Plllen Ak bekijnd oWter den naam van GAmmjtiiJh Maagrpillert De em aan deze pilleni gedurende 50 jaren in EuAa ep Ajnerika ten deel gevallen is gróót Zjj werj jn aahglenaam en zacht voor hoest gevatte koude kortademi eid gal slechte spg verterinjl ona ngenamen Sjnaak in deu mond bjj het ontwaken hoofdpjjn nijsselijkheid Zij versterken Let geftèl verdrgvcjn hiiiduitalagen verwekken eetlust terwjjl zü jbovendien gunstig wer ken op den algemeeiien gezondheidstoestand Verkrijgbaar in doosjes i 25 en 40 cent te Gouda by den Heer J C ELDENRIJK Droogist op do Markt Alsmede te Waddinxveen bij C T IIazbxdkbo 1f Namaaksels zjjn hier niet van bekend Hiernevens 42 postzegels a 5 eta met verzpek mö een flacon BAARDBALSEM te zenden daar myn vriend Feans Kuileb spoedig ik geloof in 2 maanden tjjd e n volslagen Baard door Uw middel bekomen heeft zoo wil ik er ook van profiteren Leiden April 1873 get B R van SOLS B j THEOPHILE franco ftanvr ng t 2defl een is voldoende Kerkstraat bjj de Vijzelstraat 514 Ameterdam Heden verschjjnt de NIEUWE UITGAVE VAN DE ZELFBEWARIKTG EEN Gcncesknndls Volkshandbock OVEE DE OBNEZING BEE ZENUWVEESI APPINO VAN HET MGOHAAM als een gevolg van geheime gewoonten of buitensporigheden door Dr LA MERT N 37 Bedfort Square te Londen LU van het Heelkundig Genootschap in Engeland enz Hjj ia dagelijks ten zgneu huize te consnlteeren Wie niet bjj hem kunnen komen worden met goed gevolg door middel van brisfwisseling in de Hoilandsche of Fransche taal behandeld en de Geneesmiddelen worden in heli geheim en op veilige wjjze naar alle deelen der Wereld verzonden De ZELFBEWARING LAPRÉSERVATION PERSONELLB onder zjj onmiddellijk toezigt door een deskundige op nieuw vertaald en voorzien van vele nieuwe afbeeldingen is door hem verkrijgbaar gesteld bij den Boekhandelaar H A MEIJER N Z Voorburgwal over de Molsteeg te Amsterdam doch alleen op franco aanvraag met vooruitbetaling de Nederlandsche Uitgave voor 70 ets en franco per post 85 Ct de Fransche Uitgave voor 50 Ct en franco per post 60 ets Door het toezenden van f 1 postzegels kan men de zelf bewaring direct door geheel Nederland van den Schrijver ontvangen Kennisgeving BÜEGKMEESTEH WETHOÜDEttS der ge meente Oogds hreogen ter algemeene keania dat de legger der Wegeo en Voetpaden in deze gemeente i roorloopig is n tg t ld en no n heden gedurende i eene maand ter lezing ligt op d Secretarie dezer gemeente j Belangliebbendea worden herrinnerd dat op dien j fegger oinler raetr staat aangevre j n wie met het 1 onderhoud der wegen en van de daarin gelden kwn t f werken liju belost wie het beheer daafover voeren j en wie daarvan eigenaars zijn en dal liieewBren geI durende bovengemelden termgn schriftelgk kunnen ittgebragt worden bij den Gemeenteraad Gouda den 23 Mei 1873 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester Drooolebvbb FoETüiJN vanBeegen IJzendooen Nationale Militie P ASPOORTE N Pe BUaO£ VI liESTËR der gemeente Gouda brengt trr kennis van de miliciens der ligting 1868 en van de zeemillciens behoorende tot de ligting 1869 dat bunne paafworten bjj hem zijn ontvangeen en dat iij trr bekomin daarvan zich ter Secretarie moeten aanmelden van des morirens 10 tot des namirldags 1 ure vuur Zaturdag den 3 in Mei aanstaande ffóuda den 24 Mei 1873 De Bargemeeiiter voornoemd VAN BERGEN UZENDOORN BUITENLAND Bullcriliiiidscb Ovcrijcht De interpellatie In de Fransche kamer over het regceringsbielcid is gisteren begonnen De heer Thiers zou el het woord voeren alibant by bod bü bood ohap aan de vergailering daarvan kennis gegeven Bij deie discussie zal de toorn der mousrchalcn zich tellig iu hevige bewoordingen lucht geven men ui een steaming trachten te verkrygen ter afkeuring Van het ministerie maar zoo mogelijk ook viin Thiers want deze is geheel in opgenade gevallen bij de rechterzijde De rechtermannen zgn nog steeds het talrijkst in de vergadering Dit getuigen de keuzen voor het bureau der kamer Niet alleen is Buffet met betrekkelijk groote meerderheid tot voorzitter herkozen maar drie vau de vier vice presidenten zijn van huunt party Alleen de vierde is van de linkerzijde de heer Martel is evenwel eerst bij derde stemming en dan nog met slechts S30 tegen 323 stemmen gekozen Men hoopt venwei dat Thiers ook In dezen strijd overwinnaar blijven zal Als men te rade gaat met hetgeen vroeger geschied is en bedenkt d it er aan de rechterzijde ook gematigde mannen gevonden wdrden die tegen een gouvernementele crisi oprien dan heeft men wel cenigcn grond voor deze verwachting Het ontwerp kieswet der regeering valt niet in den smaak der linkerzijde De memorie van toelichting bij deze wet wijst op de noodiiakelijkheid voor de tegenwoordige kamer om de kieswet te herzien Verder zet de memorie uiteen waarom de kiezer twee jnren in de gemeente moot gewoond hebben om er zijne stem te kunnen uitbrengen Vooral iu een land waar het algemeen stemrecht is van alle macht moet de kieswet van hare gebreken gezuiverd warden De wet bepaalt deff leeftijd voor den kiezer op 21 jnren doch de militairen in actieven dienst mogen niet stemmen In de memorie van toellchling bü het ontwerp betreffende de organisatie der openbare machten wordt gezegd dat de republiek de wettige regeeriiigsvorm is maar het voorloopige karakter en de leemten inde organisatie haar niet de noodige kracht en aoli diieil geven om weerstand te bieden aan de moeie lijkheden waarmee zij te worstelen heeft Het out werp wil dus allereerst de instelling van een repuWikeinsche regeering do republiek is tegenwoordigde noodziikelijke en natuurlijke regeering w inneer de republiek is georganiieerd lol de regeering krachtig de orde en de OOflservatievc republiek verdediiien Ue leidende gedaobte van het ontwerp is met vermyding van alle hoogdravende uitdrukkingen de positieve en practiscbe InriiHiting van een republi keiiisuhe regeering Voorgesteld wordt in bet outirerp de instelling van een kamer en een senaat die door het algemeen stemrecht zullen warden verkozen terwijl de senatoren uit bepaalde klassen nl uit vroegere leden van de wdgevende vcr adrriiig rullen wordeu genomen £ lk departement kiest drie senatoren de senaat wordt voor tien jaren verkozen luaar met een gedeeltelijke venienwing om de tweejaren Bij de verkiezing van de kaïneileden wordende stemlijsten afgeschaft elk arrondissement kiesteen afgevaardigde De senaat verkrijgt het recht op het Iniiistief van den president der republiek dekamer te ontbinden De presidrnt wordt verkozimdoor een presidentseongret dat zal bestann uit ikbeide vereenigUe kamers eu uit afgevaardigden van de algeuieene raden die elk drie vertegenwoordigers zullen U noemen De president wordt evenil dekamer verkozen voor den tijd van vijf jaren Hememorie eindigt met de woorden door deze inrichting kau de republiek conservatief zijn en zoolang zy cunservatiel i eu niet langer zy beitaaai De l ruiiische landdag is Woensdagmorgen te 11 i aur door deit niiu ster preaident griaf Roon gesloten In de sluitiugsrede drukte dr reKeering bare bijzondere tevreilenheid over de afgeloopeu zitting uit Bg de recapitulatie iler aangeaomen wetsontwerpen stond de minister neer uitvo rig stil btj de wetten belretfeitde tie verhoutting tussc ien staat en kerk de regeuring volhardde in het vertrouwen het welk ZIJ van den aaitvang gekoesterd bail dat zij zullen medewerken tot eeu goede verhouding der versvliillende kerkelijke genootschappen onderling en dal zij de kerk utlien iiupcn om zich uitsluileud te ivydeii aan de verkondiging van het liuddelijk wooni Aati het slot drukte de minister den weiisch uil dat de Uevolking bij de aanstaande verkiezingen blijken geven mocht van overeeustemmii mi4 een onbeperkt vertrouwen in de regecring Het heerenhuis had iniaiddels Maandag hare werkzaamheden ten einde gebracht iv arouder de spoorwegjeening ad 120 inillioen en het gebruik van t Pruisisch aandeel iu de Fransche miUiardcn welke het goedkeurde benevens het verbod aan ambleua Tfn om deel te nemen aan vereenigingen die winst beoogen waaraan het zijne goedkeuring onthield Maandag heeft de federale raad lan Zwitserland het groote werk der herziening van de bondgenoot Boliappelyke grondwet van 1848 hetwelk thans ongeveer éi5n jaar geleden den 12 Mei schipbreuk leed hervat De vrees in Engeland gekoesterd dat de mijnwerkers van Cleveland strike zouilrn miiken is ou elukkig gebleken m inr al te gegrontl te zijn Donderd i kwamen de eigenaars der yzermijnen bijeen en bc s otcii daar de uerkliedcn ten gevolge dir geweigerde loonsverhuuging van 2 pennies per ton slechts liilve dagen werkten allen die geen volle dagen arbeid den te ontslaan Vrijdag werd a in de werktie len dit besluit medegedeeld en daar zij niet wilden voldoen aan het verlangen der werkgevir werd hun Zaterdag gedaan gegeven De ijzerhandel in hrt Noorden van Kngelnnd slaat dus sinds Zaterdag slii een treurige toestand daar vele fabrieken bij gebrek aau groiidstol verplicht zullen zijn stil te staan Ue grootste firma s hebben hoogstens iio voor tnee ii drie weken voorraid Do werklieden bubbeii nitngei ódeu zich aan scljeiJsrecliterlijke uit3 iraiik te ontlerwerpeii de piitroüiiS geven echter aan een j euien id comitii boven arbitrage de voorkeur Diuirtuee koHii men echtiT weinij verilcr want juist in zulk ecu gemengd eomitii werd vóór veertien dnoien de gevriiiigile lüoiisvcrhooging geticigcrd t ji tnl werk Blakers bedraagt minstens 5 u 6000 Voor den handel is deze stand van zaken hoogst uadeelig Het ij er wordt duurder en ook de steenkolenhandel zal er onder lijden daar de ijzerwerken in t Noorden van Kngeland op zijn minst genomen wekelijks 80 000 ton steenkolen en cokes gebruiken die nu natuurlijk niet kunnen gep aatst worden £ en spoedige uitkomst is dus zeer wenschelijk In de Italiaanscbe kamer van volksvertegenwoordigers zijn di cussien gevoerd over het voorstel des heeren Mancini om de Jezuïeten en hun aanhang geheel te verdrijven De ministers van financiën en justitie bestreden het voorstel Het voorstel van den heer Carius om het gonvernement Ie verzoeken een wetsontwerp in te dienen naar aanleiding van het voorstel des heeren Mancini werd verworpen met 179 tegen 157 stemmen Hierop verklaarde de heer Mancini dat hij er niet nader op aandrong De kamer heeft hare goedkeuring gehecht San het voorstel om den generaal der Jezuïeten uit te sluiten van de voordeelea verval in art 2 OOSTENRIJK Hoewel onophoudelijk met rusteloozen ij er wordt gewerkt is nog veel op de lentoonsteiling op lange na net gereed Wel wordt de heugelijke tijding medegeileeld dat aan de Weensche spoorwegstations geen wagens met goederen voor de tentoonstelling meer staan maar op de rails bij het terrein zelve bevinden zich Dog 300 onuitgepakte wagens De aanvoer is dan ook enorm geweest Sedert het begin der verzending zqB 9000 wagens met teutoooslellings goedereii aoiigvvoerd eir in de laatste weken was het aantal wagens i d it ie IVeenen stond te w ichteu om te warden gelost lot 1400 geklommen Behalve het groote oponthoud schijnt ook de adminiitratie over de aaügekomen goederen zeer gebrekkig te zijn In de Jmtellungs Zeitung deelt een exposant de heer Leopold Koreff onder dagteekening van den 9en Mei mede dat hij den 2r en April van de Duitsche tentoonstellingscommissie een briefkaart ontving waarin hem werd meedegedeeld dat 7 colli 11 lüoO den i ica of 28en April zouden aankomen en in oiitvnn genomen zouden kunnen worden sedert dien lijd meldde bij zich iederen dag by ds commissie aan om die colli in ontvang te nemen dooh ontving telkens ten antwoord dat zij oog niet waren uitgeladen Den 6en Mei zag hij echter in de Duitsche afdeeling toevallig drie colli n 1600 gemerkt liggen doch hem is nog geen plaats aangewezen om zijne goederen op te stellen en als hij naar de vier andere colli vraagt is het antwoord regelmatig Sin noch nisch da Den I3en April is door de heeren Jordan en Thimaeos te Rodenbaoh een oollo verzouden die nog niet te vinden is evenmin als een an lere die den 28eu April als ijlgoed uit Praag werd algeionilen De werkzaamheden om alles te voltooien zijn dau ook op sommige plaiitsen zoo hinderlijk dat het er werkelijk niet is nit te houden De hoogleeraren van de koninklijke academie voor landbouw hadden zich voorgenomen voor hunne leerlingen een cursus te geven op het terrein der tentoonstelling Reeds hadden tq daarmede een aanvang gemaakt maar het rumoer der werklieden was dikwijls zoo sterk dat de volgelingen van den professor geen woord konden verstaan zoodat deze lessen voorloopig zullen moeten worden opgegeven of in een daartoe aan te wyzeu lokaal zullen moeten worden gehouden Sommige afdeelingen naderen echter met rassohe schreden hare voltooiing vooral in de kunstgallery waarin de Oostenrijksohe Belgische Nederlandsche I ÜLgelsche en Zwiisersohe ard eHn rii n id z ii zoodat de opening Donderdag jl f nn plants httitwii Ook de centraal zoal vnn de kunstgallenj is gehei l gereed dairin is ook een schilderij an een Belati sohen meester geplaatst waarmede bet pnbliek bijzonder verlangde kennis te maken nl l e val der engelen van Wiertz die noch slccht door tihotngraphifn bekend as Van de Fransche iiljeclin zyn thans drie zalen gereed en men ha l oppttplijic besloten de knnstï illenjcii ti opi m n liin mi ii i alles gereed ia omdat liet jjublien vueci vjil i t H f ill r J t t i