Goudsche Courant, zondag 25 mei 1873

I oorzaak voor deie hooge buur ligt hierin il t do prijzen van gioudeigeniïoai door speculatie te boog opgedreven zijn Laiit t familieleven bier veel te weiiscben over t zelfde kan men racl grond zeggen van t leven buitenshuis Ik In it een volbloed New ïorker sproken Wij kunnen e t bij niet na ir onre zaken of weder naar buis gaiui dan per bus of per tram waarin wij l iiig genoeg als baringen in een ton gepakt zitten oiu bestolen gewond of doodgeschoten te worden duor de straatroo ers tot wier voordeel de Ignen alleen scliijnen te loopen Wij kunnen niet gaan door de voornaamste strntan ten gevolge van de hindernissen en verstoppingen die kooplieden en handelaren ons in den weg mogen leggen Wij kunnen in geen buurkuets rijden zonder bedrogen of misbandeld te worden Wij kunnen niet stemmen wij vrije Ainenkauen zonder te gevoelen dat onze medeburgers die wij in I efde opnamen driemaal gestemd hebben legen wij eens Wij kunnen niets rustig met zekerheid doen en daarom zijn wg trotsch op onze Metropolis want het is eene groote stad 1 En dit is niet zeer overdreven een stad als VewY ork groot door haar bloei en welvaart levert veel op dat een gemakkelijk rustig leven zooals men dat in kleinere plaatsen kan genieten belet De Ntw York Herald heeft bij de opening der Weener tentoonstelling weder een waar kunststuk van ondernemingsgeest geleverd Den dag na de opening nei deu lu zijne editie koloinmeiilange verslagen opgenomen Deze zijn aan het blad uit Weenen getelegrafeerd door Kdmund Yates den bekenden Ëngelscbman romanschrijver John Kusscll Young een Amerikannscb journalist en door de overbekende schrijvers Berthold Auerbaeli en Lonise Muhlbach Ue telegrammen van de beide laatateïi zijn in den oorspronkelijken Duitsclieii tekst opgenomen JCcrgistcren vond men in den Herald in het Duitsch den hoofdinboud vnn de artikelen der voornaamste Duitsehe dagbladen over de openingsplechtighcid aan bet blad per telegraaf toegezonden llNI EN LAND GoLDA 24 Mei Schaakwedstrijd KAMPEN GOUDA witj zwart 24 Zet A 3 nt P 3 24 Zet E 5 nt C B Woensdag jl had de gewone jaarlijksche vergadering plaats van de leden en begunstigers der If erkinrichtmg tot airin der bedtlarij alhier Op deze vergadering bleek dat van 1 April 1873 tot 31 Maart 1S78 de ontvangsten bedroegen ƒ 16232 04 de uitgaven 8726 9i zoodat bet batig saldo 7 505 73 bedroeg Daarop werden herkozen als bestuurders de bh J M Tan der Want eii K Jonker en als commissarissen de hh J A Bemy C van Dillen J Droogleever Fortugn W l ost Drost en Mr J Fortuijn Droogleever De lieer R 1 M van Alderwerelt alhier verzoektons te willen mededeclen dat het bericht dat hijdetacheering naar de Oost zou verzocht hebben onjuist is I Den 20 dezer had te Berg Ambacht eene verkiezing plaats voor twee leden van bet Polderbestuur en voor vijf gecommitteerde leden voor den polder Berg Ambacht Als leden voor hel Polderbestuur werden herkozen de hh D de Jong en G Voorsluijs Jz beiden met 594 stemmen Van de 678 uitgebrachte stemmen voor gecommitteerde leden ontving de heer 1 F Stuurman 677 stemmen die als zoodanig gekozen werd Verder werden herkozen de hh A liak met 670 K W Verdoold met 631 M Hofland en VV l otugt beiden met 578 stemmen Z M beeft benoemd bij iSot nfiddcl van don waarborg der gouden en zilveren werken tot commies stcmpelaar te Amsterdam de beer mr A van Lier thans te Schoonhoven te Schoonhoven de heer E O W Piper tbans aidc essaycur te Breda Gisteren heeft dè Commissaris des Konings in deze provincie de gemeenten Gouderak Berkenwoude en Stolwijk bezocht Men meldt uit s Hage Volgens een loopend gerucht zooden alle Ministers besloten hebbeu hun ontslag aan te bieden maar zouden zij met die aanbieding wacliten tot s konings terugkomst in de residentie aanstaanden Zondag Staton Qeneraal Tweede Kamer Zittingen van 21 en 23 Mei In de zitting van Woensdag zijn al de aan de orde ge D et de kunsUchatten ilic zich aldaar bevinden kennis te maken Toch licffl men de openinp herhaaldelijk moeten uilstcllcu omdat no zooveel moest worden gerangscliikt dat men door de kunstgallerij vroeger Ie openen legen bet belanfr der exposanten ou handelen In de vorige week waren eerst de schilderijen voor Ie Kiissische en Sp in=clie afdeelingrn gelost en nog enkele stukken m de üe giselie ulJccling n ingekoraen zelfs voor de Oostenrijkscho afdeelingen was nog een stuk ingezonden De Italiaanscbe afdeeling is bijna geheel gereed en maakt naar men verzekert een betereu indruk dan men bad verwacht I e opening vafi de raachineu gallerij zal eerat tegen het einde van deze maand kunnen plaats hebben De pla itsing en liet opstellen vnn zooveel reusachtige werktuigen waarvoor ketels moeten worden ingemetficld waterleidingen gegraven enz kost verbazend veel lijd maar daiircnboven zijn verseheiden exposanten met de tiJivending zeer tinag geweest en klaagt roen in dit opzicht vooral over Frankrijk Zweden Noor wegen Italic en Amerika csïr AMERIKA De Nieutce R Ct bevat de volgende correspondentie nil Nert York 5 Mei De grüule verliuisdag in New Vurk de Iste Mei IkcU iia eul a ir d igen vf ii iievige sturtre ciis oii3 nu H de l iite gebra it De dag van gistf reii dioeg alle t fkenen v m een eersten waarlijk prachtigeii leiited g Ue vele wandelaren ari n in de vuorjnftrstuodis gedost die dit jaar bijzonder levendig v in kleur zijn Du d inius ziet men gehuld in het iielitblaainv clir euvvend rood of helder groen terwijl lie lieertn kanangeel of andere in het oog loopende kleuren vuor liandsclioeiien kiezen iv Cvniral Park het New Ycische iiois de lïeiiloi ne of IJydepark wimelde van voetj angers rijtuigen en ruiters De lentezon heeft in tnee dogen de boomen doen uitbotten De sohjenpoetsers en krantenjongens beginnen hier en daar blootsvoets te gaan en in de mindere buurten knoeit t van blanke en negerkinderen op straat Het veranderd aanzien dat New York op eens heeft verkregen is zeer in bet oogloopend De trams rijden reeds huiu e open wagens en de Chtnecaebe en palmbladeren waaiers waarvan hier millioenen in een seizoen verkocht worden ziet wen reeds overal uitgestald en geadverteerd Het is alsof de warme schier onverdragelijke New Yorkscho zomer begonnen is Maar om op den verhuisdng terug te komen t Valt gemakkelijk te begrijpen hoeveel drukte in zulk een groole stad op dien dag moet heersohen Het is hier alsof een ieder op 1 Mci veihuizen moet Gaat rond bij een dozijn uwer vrienden en gij hebt kans dat gij er elf niel vniden kunt omdat zg betzij van woonhuis hetzij van k inloor veranderd zijn Wee bun die niet vooruit maatrege pn genomen hebben om zich van vriujbtivagens te voorzien Ken groote verhuiswagen IS op zulk een dag 15 dollars voor een gang waard en van ben die bepaald geholpen willen zijn en niet te voren besteld hebben wordt vaak het drieroudige gevorderd Kn toch gaat alles even spoedig n koint bijtijds gere eil In het Drexelgebouw dat ik vroeger beschreef waren verscheiden groote bankierskantoreu ten twaalf uur in functie die den vorigen middag nog in hun oude bureau gevestigd waren De buurooutraclen loopen tot 1 Mei 12 uur s middags en des namidddags ziet men tal van huizen winkels CD kantoren reeds omvergehaald om plaats te maken Toor nieuwe inrichtingen Dit vele verhuizen geeft gceu hoog denkbeeld van bet huiselijk leven ïn New York die onrustige stad b nitnemeudbeid waar men meer contrasten dan ergens anders vindt Met recht noemt men het de rykste en armste de heetste en koudste de beste en slechtste de schoonste en leelijkstc de beleefdite en onbeseholtste de weldsdigste en verdorvenste stad der Vereenigde Staten Die vele contracten worden of e u veroorzaakt door de woelzieke stemming van de benonrrs die van alle hoeken der narde byeengekomen z jn Ue gehcele samenstelling en inrichting Tan de stad uit het oogpunt van hel huiselijk leven beschouwd is verkeerd Lieden die een matig middel Tan bestaan hebben kunnen bier niet op bun gemak leven De huizen zijn öf ellendige groote gebouwen bij gedeelten verhuurd of prachtige dure paleizen De eersten z n niet bewoonbaar om gezondheidsredenen de laatste zijn voor velen te duur Tusschen de ambachtsen werkende lieden en de niillionairs bestaat eenc klasse die van een salaris leven dat gemiddeld niet boven 15U0 doll per boofd in t jaar bedraagt Een goed ingericht huis is voor deze som in de stad niet te buur Wat is nu het gevolg Men huurt een huis en tracht een gedeelte weder te verhuren of men neemt kostgangers Die kosthuizen boarding houses zijn een ware satire op bet huiselijk ieven Duizenden en duizenden familien zijn in den iMst bij anderen en wat bcteekent eene huisrrouw die haar eigen huisbonden niet heeft De voornaamste stelde wets bntiverpeii waaronder dat vaedrieton verhooging voor do beteuxe iiig der longziekte ouder bet vee aangenomen Op de interpellatie Tan den heer Viruly nopens den toestand van het Hillegat heeft de minister van binnenl zaken erkend dat deie slecht ia en voorziening eischt zullende hij op do volgende begiooting gelden daarvoor uittrekken In de zitting van gisteren is bij de discussie orer de verbooging der begrooting van Ned Indi1ü crediet in zake Atcbin het al of niet rechtvaard Ige an den oorlog andermaal in verschillenden zin besproken zoomede de beteekenis van het votum over deze wet De mei ste leden meenden dat de quaestie van vertrouwen of wantrouwen nu niet te pas kwam maar alleen de vraag om het échec te herstellen I iater als al de stukken medegedeeld en nadere berichten uit Indic aangekomen zgn kan men beter over het beleid der regeering hier en in Indië oordeelen De minister heeft dat beleid nader verdedigd roor zooveel hij daartoe in staat was en omtrent de overlegging van sommige stuicken zich beroepen op art 89 der grondwet Na aanneming van enkele onderdeelen is de voortzetting der discussie bepaald op heden De beer de Roo van Alderwerclt heeft ter voldoening aan bet verlangen om opbeldering hem van verschillende zijden geopenbaard nopens bet verspreide gerucht als zoude door hem bij den minister vnn oorlog aanzoek zijn gedaan om bevordering eene mededeeling gedaan aan de leden van de kamers der statengeneraai Bij de beraadslagingen over de zaak Tan Atehin in de tweede kamer sprak de minister van koloniën bij de beantwoording van den heer de Roo van naïveteiten door scherpzinnige lieden gedaan die hij betreurde voor iien zelf en voor kunne carrière bij welke laatste woorden de minister zicb naar het den beer de Küo voorkwam veelbeteekenend tol hem wendde Deze laatste vroeg den heer Kappeyne of hij de bedoeling dezer woorden begreep waarop deze hem antwoordde dat zij waarschijnlijk zouden doelen op een loopend gerucht daarop nederkomcnde dat de beer de Roo aan den minister vnn oorlog schriftelijk eene bevordering tol hoofd officier hnd verzocht De heer de Roo verklaart dat eene zood mige Toorsteliing van zaken geheel met de waarheid in strijd is Tusschen d minister en bcm zijn wel korte brieven gewisseld meest betrekking hebbende op onderwerpen met de plannen tot verbetering van ons krggswezen in verband tegen de publiceering waarvan geen bezwaar bestaat Een brief van 2 4pril waarop de geruchten schgnen te doelen was geheel van vertrduwelijken aard en bevatte een antwoord op vragen hem door den minister gedaan Voorts deelt de beer cje Roo mede dat niet hg zich tot den minister maar dat de minister zich herhaaldelijk tot hem bet eerst in Juni 1872 had gewend met de vraag of hij genegen wo eene bevordering tot hoofdofficier bg den gencralen slaf aan te nemen Daar het den heer de Roo voorkwam dat hij indeze zaken ccnigen maatregel moest nemen begaf bij zich vergezeld van den beer Kappeyne als getuige naar den minister van oorlog om van hem de verklaring te vragen dat hij geen aanzoek om bevordering had gedaan De minister stond dit onderhouddailelijk toe en van het toen verhandelde wordt door den beer Kappeyne op verzoek van den heer de Roo verslag gegeven De minister deelde met de meeste openhartigheid mede dat niet de heer de Roo zicbbg hem had vervoegd maar dat hg zich tot den heer Roo had gewend daar hij hem tot majoor bg den generalen staf wensohlc te benoemen De beer deUoo verzocht den minister hem eene korte verklaringop schrift te geven en na eenige oogenhlikkm los de minister een opstel voor hoofdzakelijk van dezen inhoud rTot mgn leedwezen verneem ik dat het geruelit verspreid wordt dat door u bg mij aanzoek zou zgn gedaan om tot hoofdofficier te worden benoemd Ik maak geen bezwaar te verklaren dnt gecnerlei aanzoek van ilien aard door u tot mij is gericht De minister beloofde hem dergelijk schrgven te zullen zenden zich voorbehoudende een of ander wlaord Ie veranderen Daar een zoodanig schrgven doo denhier de Roo niet werd ontvangen vervoegde dezezich op nieuw bg de minister Deze herhaalde toen zijne vroegere verklaringen maar weigerde het eerst beloofde schrijven tot den heer de Roo te richten De minister bad er geen bezwaar tegen dnt ou h t voorgevallene publiciteit werd gegeven Als maatstaf voor den grooten invloed op hande en nijverheid nitgcoefend door do werkstaking der sigarenmakers hier te lande vermelden wg dat spdert het begin der grcre dns gedurende een tijdsverloop von omstreeks vier weken vijf mllioen sigaren per week of twintig millioen in bet geheel minder vervaardigd zijn geworden dan vroeger Standaard Het baoMUeaaar der Noderlandiche Verécniging tut bevordering der koep jkmenting beeft de volgende circulaire verzonden gerieht aan hh Burgeraeesjers en geneeskundigen in Nederland Bg art 18 der Wet van den 4den December 1872 tot Tooraiening tegen besmettelijke ziekten die op den IWen M l 1873 in werking treedt wordt aau de Gemeeotebeatiirea de verpliehtiag opgelegd tot het diirstelleu van gelegenbeden voor kostelooze inenting en herinenting Voor Tele jgemeenten in om vaderland ui die taak niet gemakkelijk zijn Het oprichten Tan bureaux Toor vaccinatie het steeds in voorraaJ hebben van vaccine en verdere vereischten Toor ene goede ten aitvoerlcgging der Wet zullen bier en daar eigenaardige moeielijkheden opIeTeren die slechts door onderlinge samenwerking gemakkelijk te overwinnen zijn Bovendien is het wenschelijk dat de verschillende bureaux door een innigcii band verbonden worden opdat 2g door wederzijdsche hulp en voorlichting op krachtiger en geioakkelgker wijze ia t belang der vaccinatie kunnen werkzaam iijii waardoor tevens de taak der Gemeentebesturen zal verlicht worden Het hoofdbestnur der Nederlandscbe Vereeniging tot bevord iiig der koepokinenting beeft derbalte de eer U uit Te noodigen om in uwe gemeente te hei woorden te beschrijven belangrijke ontdekking is gekomen Het toestel is zeer eeuvosdig de benoodigde beatanddeelen ter verkrijging van het gas van betrekkelijk geringe waarde beslanddeelen trouwens die in onze tegenwoordige gasbbrieken overblijven Het is de wensch van den heer C volstrekt niet om zijn geheim voor zich te bewaren maar zijn uitdrukkelijke begeerte dat zijn ontdekking der menschheid ten goede zal komen Bij de tegenwoordige hooge en nog steeds stijgende prijzen van steenkolen kan men ligt besefleu welk een besparing van kosten de algemeene toepassing van dit stelseluzal veroorzaken De gewone gasfabrieken kunnen blijven dienen met dit nitt onbeduideud verschil dat zij bun ovens koud kunnen laten De zaak moet zoo eenvoudig zijn dat de gelukkige ontdekker m iar uie kan begrijpen dat du wetenschap niet reeds vroeger op bet spoor is gekomen Aan de Nootdstar ontleenen wij het volgende aangainde tiet bezoek van Z M den Koning gebracbt aan den gryren vader van den voor Atcbin gesneuvelden generaal Kohier Door den Koning werd aan verschillende burgerlijke en iuilita re autoriteiien audiëntie verleend i a pen tol stand brengen eene afdceliug of corrcspon Hoop waarvan door den Koning eene daad werd dentschap der Vereeniging van wier statuten hiernevens veiricbt die de liefde voor adn persoon zoo mogelijk een exemplaar wordt overgelegd Het vertrouwt dat no deed stggen en met gulden etleren m de geschied bladeren van s Vorsten bezoel a m do llunze stad zal blgven opgeteekeud De varier van den dapperen generaal Kohier had zich ook Vüor de audiëntie doen mschrgven om mondeling zijn dank over te brengen voor de bewgzen Van syro aihie bij de tijding van den dood zijns zoons van Z I ontvangen In den vroegen morgen lad de Koning echter den grgzen strijder van Waterloo doen weten dat Hg den waardijjcii grijsaard den tocht naar de audiëntie zaal Avitde besparen en d il Hij bciM zelf een bezoek zou komen brengen a de audiëntie gaf de Koning aan die belofte gevolg Ten ongeveer drie uren kwam tie Vorst in de woning van den ouden heer Kohier en betuigde Hij hem nogmaals zijne deelneming lu bet tot zijn züou getrutfen een lot echter waarover wel te betreuren maar met te klagen is want generaal Kubler was den heldendood gestorven Z Ai onuerhitld zicli zeer minzaam met den Söjarigcn grgsaard die drie zijner kleiakinderen soomjes vau den overleden generaal aan Z M voorsteulu en den Koning verdere bgzonderlieden ouitrenl zgtie familieomstandigheden mededeelde Mei du grootste belangstelling werd alles door Z M a ingehoord diedoor Zgne edele daad den a ond des levens vanden dapperen en nog altgd wakkeren oud soldaat op ecen onveruaebte als echt vorstelijke wijze heeft veraangciia imd V Nauwelijks nas bet beke id dat Z M djt bezoek zou brengen ol eene talrgke menigte verzamelde zieli voor lic straal waar de woning van d iiI Kuliler gelegen s en bracht d iar de Koning Oiigukuj huide voor liet zeer gewaardeerd bewijs vau sympalUiL een der oudste en achtenswaardigste burgers van Groningen gebracht Het bezoek des konings bg den grijzen Kohier zal den Vorstelgken gast zeker als een zijner schoonste daden worileii toegerekend velen bereid zullen zijn biertoe hunne medewerking te verleenen en ook de reeds bestaande bureaux voor vaccinatie door zicb bij de afdeeling aan te luiten het bewijs hunner sympathie zullen geven Inmere waar p aatselgke belangen de oprichting eener afdeelyig niet noodzakelijk vereischen is zulks toch in t algemeen belang wenschelijk Hoe vele vragen betrekkelijk de toepassing en berhslingder kunstbcwerking verdienen bovendien ernstige o erweging en zullen slechts door nauwere aaneensluiting en onderlinge gedacbtenwisselingbaregereede oplossing vinden Reeds heeft de animale vaccinatie d i gelijk men weel de inenting men stof onmiddellgk van bet kalf verkregen die door hare ontwikkeling in de beide laatste jaren de bezwaren van sommigen tegen de inenting geheel belooft op te loeien het bewijs geleverd hoezeer de vaceinntie veel mee dan tot hiertoe het onderwerp van ernitige studie moet zijn Het Hoofdbestuur noodigt U beleefdelijk nit hem zoo ipuedig mogelgk den uttaljig uwer pogingen Ie bericliten en opgave te doen van het door U beiioodigd aantal exemplaren der statuten Laatste Berichten Versailles 23 Mei Thiers was ia de sitting der nationale vergadering tegenwoordig ea zal uorgcti ht t woord voeren Namens de ouderteekeuaars der intcrptiljatie roerde de Brogue het woord om de regeering UNtezwereti tich T n do radiodlén ar U scheiden en eeïk conservatie re 8taatk undt te volgen De heer Oufaore zegt dal het gouverneioeiit zoowel ala d oonserratieven doordron ea is vjin de bestABmle geraren en toont niin dat ilpjongstu ver kiezingen sterke blijken dragen dat de rndicaWleor stallingen roldwinDen Htj ontkent dat de Kegrcrm een compromis wcnsoht De feiten bewijzen het begiiiSi l Morgen zal hut debat worden vourlgezeC en wel kraofateus een ver oek namens deu heer Thiers gedaan Berlijn 23 Mei De rrees over de crisis te Weenen doet zich hier nog altijd gelden Ook maakte de frees over don totstand iu Frankryk een slechten indruk er was bovendien veel behoefte aan geld Toor de liquidatie na er liepen geruoliten van faillissca enten Vergadering van den Gemeenteraad B Mei Tcgi iiwoortlig de hh an ücrgcn IJztuiloorn voomttcr Virulij Uvwy KiBt Luijten Krauenbnr WtsU rbauu vuii VrcuiiMii eii Müssemüktr DiooglcevBr ïhii feUadti l usl Dioat Uouj Liiboom Saintuiii ta Stravei De iiotuli ii der Vüiigo vugtidciing v orilrn gi lczeu tn k Woensdagavond is verschenen het antwoord van den Minister van Koloi ien op bet afdeelingsverilag over de krediet aanvraag betrekkelgk Atcbin De vraag van vertrouwen was niel door den Minister maar door eenige leden der Kamer gesteld Van dat itiitidpunt is het niet onbillijk dat de Minister tegenover de strenge laking van het fiegeeringsbcleiil van de Kamer verlangt dat zoo zij zich verecnigt met de uitgesproken afkeuring zij een ondubbelzinnig votum oitbrenge De Minister bestrgdt wijders de bewering van pnToldoende iullchting Tooral waar eigen wetenschap op telegrafisohe berichten berust Hij waardeert overigens de wenken in de verschillende ota r van leden gegeven tot betere of meerdere versterking van strgdkrachten tonder daarom toe te geven dat door de genomen maatregeku deswege het defensief Termogen van Nederland zal worden verzwakt Tooral niet wat de Marine betreft In elk gcTal moet m n niet tegen eene tgdelgke verzwakking wanneer die door de omstand gheden geboden wordt opzien Wat de landnuicht betreft is de aanvraitg der Indische Regeering om ÏOOO man meer dan voldoende en zeker niet te ge ring De Minister zal volstrekt geen vcrlr iging brengen in de uitvoering vnn het lang door hem gekoesterd plan tot opriohtlng eener Indische brigade De Minister van Marine bl f hechten aan het behoud van het korpa mariniers op den tegenwoordigen voet en hy zou tot geene uitbreiding willen medewerken welke het karakter van het korps zon dringen aan te tasten Aan uitzending van nchtcrhudgeweren en ammuuitie zal de Minister van Koloniën het niet laten ontbreken Aan het Dagblad wordt uit Doesborgh het Tolgende geschreven Door den beer Caudri apotheker alhier is een belangrgke ontdekking gedaan en reeds ter kennis gebracht van den Minister van Binnenl Zaken Hij heeft een middel ontdekt om gas to ontwikkelen zonder gebruik van brandtto door eenvoudig koud geleide De lichtsterkte gaat die der gewone gasvlammen verre te boven Het licht dat onlataal is niets meer en niets minder dan het gewone blik emlieht in de natuur hot is ook door bet bcstudeeren van de elementen die in de natuur tot den bliksem znmeuwerken dat hg tot deze met geen He voorzitter doelt mede dat de heer Prince door ongesteldheid de vergndering niet kan bijwonen Ingekomen is het rapport der Coiutniaste id nier hauden HAreo güsUld de rekeDiugrn van eenige iDstelliagen van weldadigheid die dezeWe tot goedkeuriög aaobevelen Ter visie Eene miBsIfe tno bh Li brij meesters inzendende de rekeDJag oTcr 1872 dte ter inzage van de leden wordt gesteld üene missive van het ïsraelitisch Armbestour insgelgk hunne rektinng inzendende over 1872 deze rekening wordt in handen gcbleld van even bedoelde Commissie Een nóriB van A Jaspers verzoekende het grasgewas achter de Nieuwe Weg m pacht te mogen hebben aanbiedende voor I jaar 5Ü en voor zes jaren ƒ 80 per jaar dadelijk ia l ehandeliDg genomen wordt na eenige discaasie bealolen zoo df gemeente er geeuc behoefte aan heeft dit voor zes jaren toe te stsan Kt D adrts van A Strecflaod c s verzoekende hermetmg vati JiuiiiiË afgLstaiie grond aan de Uoelekadc dit adres wordt istuld lu bandm vau de Commissie van fabricage Kfu adres van vrouw van Leenwen verzoekende eene woning aan de iroeuevii g te mogen betrekken deze woning vroefi T aan het Rijk afgesUau zijude wordt atzoo op het verzoek af jieud beschikt Uc Artü Je orde Het voorstel der commiaitic vaii fiibncage op hi t verzoek u K vaii der llorsl J van den IJsiel en W Treur beInff mie hut opluir ii eii verli tian van het recht van ejfpacht 0 i i II sliikje guiriil ouder de jjeraeeiite Alphen wordt goedfi liiiird ili ovLiilr ii lit aan van den IJssel en Trenr ieder iuwi de huift a y 7 JU ptr jaar 2 Uu voorstel van B en W oio aan de nieuwe straat op den KatteiikiugLl te geven den naam van Crabetstraat l i heer Lujleu h il die Stationsstraat noemen na korte diMTUisie wor4t het voorstel van ü en W goedgekeard 3 Een voorstel van B en W tot bet wijzigen der begrooting an mtgaïeo deZtr gemeente dienst 873 wordt goedgekenrï 4 Elu voorste van H en W tot het m het openbaar terkoopen vau gi meentegrood bij de Karaeraelksloot i e beir Droogleever deelt mede een nader bedacht bouw plan ten eiude de Armbewaarschool oter te brengen naar het Weesbnii de Armscfaool te vergrooteu en een Weeshuis te bouwen aan de Uoelekade in verband hiermede stelt de heer Vifuli voor den verkoop der grond aan te honden De bil Mcsscuiakcr en Kranenburg blijven aaodfingen tot het bouwm eener tweede school in een ander gedeelte der gemeente na korte discnjsie wordt het voor tel Viruij in stemming gebracht en sBiigenomen met 8 tcg n 7 stemme Een voorstel van ti en W tot hif in htt opcubaar verpachten voor 3 jaren van de baardasch i de vuilnis al jemi eü goedgekeard Het voorstel van B en W tot opheffing van het BesteJoliii liuia toor Kiudi itn wordt algem en got Jgckeard bet 2e gtditUe om het te btstemmen tot verpUging van oude liedmgfcft auiilcidiitg tot discusaie en nu wordt op voorstel van deuhier Messemaktr met ë tegen 7 stemmen bi sloten om bet nog giL iie bestemming te gevtn Hut voorstel om ni bet Weeshuis oo verlsteo Vïnderén op tt uemen wordt na eenige discussie met algemeene stemmen goedgekturd rfhtiu zjI J Bos in liet We tshuis en de andere ilL8tediliirj kiiidLteu bij paruculicrcEi besteed worden 7 De oiUwerp lustruetie voor de omroepers wordt na eenigp discussie goüdgekcnrd Alsnu wurdt t itloteu de aan de orde iijode benoemingen uit te itt lU u ut aau de avoudziltiug en nu te besli s u op da rcclarneg lege deu aauslag op het kohier der ptaalselijko dirfi te bclai Ü heerj Droogleever en Kist verlaten de vergadering Acliteji euvi lgcus wordeu gelezen du adr iijen eu het dflarby advies van B ca VV tut afwijzing van de hh A U Dilliu J Brcebanrt Mevr d Wed Salomon lluijgfos Mej 1 J bulumuii tlnijgens i van dir Sandeu b l van l r Jloek W d H B vau Uijk O J A IngenluiÜ A vau AUurs Ü Terpatra J Hornes Mej Banttinger P van Reedt Dortland O A van Kruijne en J W A lloijaards en aanberolcn tot vermindering de Wed Wearman Wed Vunrena P t Vissfr J ÜAta en 4 andere kapiteins der sleepbooten S de Gidts zijnen pnpil ea 11 Cosijn welke met bijna algemeene st worden goedgekeurd om het vergerordenie nat eiadigt do vergadering AVONDZITTING ten 7 are Tegenwoordig de hh van Beiden IJzendoorn voon Virtily neinij Kist Luijten Kranenburg Westerbaan van Vrenmingeu Mtsseuiaker van Straatcn Post Drost Uoogenboom Samsom en Strtver Aau dn orde de benoemingen Tot omroeper wofdt beuodmd U Boauer Tot regent van het Wees en Allcmoeacuiershuii de heer J A Biezeua r Tot huliKjiiderwijzer i aan de openbare scholen de hh G Gaasbeek eu B Begeer Tot Irdeu en plaatsvervangende Icdea v n het bureau van stemopneming ter verkieciug vaa een lid van 4 Tweede Kamer der tfta Een Generaal du hh Messemaker vatt Vreoiumgen Westeibiaii en Kranenburg Alsnu wordt vervolgd de behandeling der verdere adressen ill ziikc de plaatselijke directe belaslirig waarop de heer Klit de vergadering verlaat en nu komen lu behandeling d adressen an Mevr de Wed an Sonsbeck P Riethageo Wed van dor Uelm P W en M J KamphuijzeD F Herman de Groot C van Hagen O Verlooij Wed A vandor Kleyn G de Kegzer G F C Grifs 6 L Hermans P Glasmachcrs L Hogendoorn H W G Koning T Kimpo W van t liict waarop met byna algem slcmmen afvyzend wortU beschikt Daarop wordt besloten tot vermindering vaa den aanslag van W C van Dillen P van Gogh M A G Vorstman G Kabel F C de Moor F Kraucuveïd J Versluijs en A J J de liuyter cu tot vnjstrfTliug van Mej ü A Oodshoorn cu C J N Dcycrkouf Alenu stelt de voorzitter voor het Kohier vast te stellen de heer Kranenburg wil echter ceuigo aanslagen verhoogcu maar dit viudt geene ondersteuning doch de Voorzitter xegt bjj eene volgende begrooting daarop te zullen letten ia atemmiiig gebracht wordt het gewijzigde kohier goedgekeard mtt 2 tegen l stem die van dun heer Kranenburg Na machtiging ter uitvoering onder rcsumptie eindigt de vergadering