Goudsche Courant, woensdag 28 mei 1873

Woensdag 28 Mei N 1360 1873 GOUDSCHE COURANT Nieuws eo AdverleDtieblad voor Gouda en Omstreben Bekendmaking BLRi EMliESTbK en WETHOUDERS Tan GouJh doL ii II weten dot het primitief Kohier voor de p aats iijke dtieete belasting dezer Gemeente vuor Il t dieiisljaar 107H door den Knsd vastgesteld gedurende acht dngen v in des TooriniddH s tien tot des n imhldngs een en van drie tol vijf ure ter Secretar e der gemeente voor eeu ieder ter lezing is nedfrlegil bmiieo welken tijd elk aangeslagene tegen z jueu aanslag biJ Ge depoteerde Staten iii beroep kan komen by verzoekschrift op ongeiegcld papier gest lireven Gouda den 24 Mei 1873 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester Dkooglelveji Fobtuhn van Bergen IJzendooem IP O L I T I B Aan bet Bureau van Politie zijn ter bewaring in i tre gemeente gevonden een WITTK ZAKDOEK 21 ZAKKEN en een ZILVEREN DECORATIE aarop gegraveerd Oefeuing baart Kunst Z B ï ntgekeclit op eeiie bi iu e LOCARDE Burgerlijke Stand GiBounN 2J M Cornells ouders H Stja r en J M Slrnier 2 Motlhins Cuindis udu s A Moons en T C M Vprmeulen 28 Mannus Jacobus Albert ouders P r En ienbi rp en C H Klink Omllfuin 21 Mel E J Lungeraar 21 j 10 n J W hiifl 5 J Zrpvcia w 22 J C van Jldfneprn 9 j 11 ra B P Uuj 1 j m 83 H oo fl m Omiuwd 21 M i A A wi Asch en E Sjiflrnauj A Kloos en M i Ilersehe J Slolk eii H W f W van Weilie ADVERTENTIËN Ondertrouwd Til KLEIJ 2e Luit Adm van kleeding ea wapenen en A J MEETZ Gouda 21 Mri 1873 Voorspoedig bevallen van een Zoon J M STRAVBE Sthaveb Gouda 21 Mei 1873 ♦ Voorspoedig beraUen van eene Dochter A BOEE IJpEiim Gouda 23 Mei 1873 h L t De ondergeteekende betuigt ook namenszjjne Familiebetrekkingen aan HH Eegentenvan het WEESHUIS alhier alsmede aan denVader en de Moeder van dat Gesticht zjjnenhartelijken dank voor da vele blijken van zorgen waardeering aaa ijne goede Moeder gedurendehare ziekte betoond en voor de woorden vantroost en oprechte deelneming hem bjj hareplechtige ter aardobcstelling toegesproken Gouda 23 Mei 1873 H BEINK Zjj die zich met eenige personen willen vereenigen tot het lezen van de Tijdschriften De GI03 De TIJDSPIEGEL NED LETTEROEFENINGEN NEDERLAND n LOS en VAST worden verzocht zich met opgave van Naam en Woonplaats te adresseren onder letter Y aan het Bureau dezer Courant Attentie s v pi IEMA fD met administratieve werkzaamheden bekend nog eenige uren daags vrjj hebbende wenachte deïe gaarne te besteden tot het BIJHOUDEN van BOEKEN of andersinds Beflecteerendep adresseren zich met franco aanvrage onder letter B H aan den Boekhandelaar H J J LEIJEN te Gouda IEMAND werkzaam op een der eerste Expeditie ditieen Commissie Kantoren te Antwerpen en daardoor in dageljjksche aanraking met den handel wenseht zjjnen vrjen tjjd te besteden met den verkoop van een of meer ARTIKELS van DAGEUJKSCHE BEHOEFTE waaraan behoorlijk Commissieloon verbonden is Brieven franco onder lett V V M bij de Boekhandelaars BLOM OLIVIEBSE te Kuüenburtj Openbare Verkoopino te GOUDA Op DINGSDAG den 3 Junij 1873 des voormiddags ten elf ure in het Logement Di FAAITW aan de Markt iJdaar vaa AMSTERDAMSCHE WIIVREL MAANDAG eerste aanvoer van NIEUWE Schotschc MaatjesharlDg a 0 25 Schipper van Gouda op s Oravenliage Vertrekt MAANDAG morgan 4 ure naar sGEAVENHAGE aankomst namiddag en van sGEAVENHAGE DINGSDAG middag 1 ure aankomst te GOUDA Woensdag morgen BIEEBROUWBEIJ CEmN SLEUmS te AMSTERDAM De ondergeteekenden verzoeken hunne Begunstigers te Gouda en Omstreken de bestellingen van BIEREN voor hunne Brouwerjj voortaan te willen opdragen aan den Heer A NOETIEE te Gouda P S EENDOEP Amsterdam I Mei 1873 TIEN in 1872 en 1873 nieuwgebouwde HUIZEN met BEVEN en GROND in een Gang in de Vogelenzang te Gouda Wflk M N 64a tot 64 Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten Kantore van den Notaris W ƒ FOBTÜLIN DROOGLEEVEE te Gouda Stoomboo tdlenst Volh arding jr M Door REPAEATIE van een der JlJ Booten is tot nadere aankondiging de dienst van GOUDA naar LEIDEN ZONDAG morgens 7 en namiddag 5 aur MAANDAG DINGSDAG s morgens 10 nor WOENSDAG n en namidd i mr DONDEEDAG VRIJDAG s morgens 4 unr namiddag 5 nnr ZATEEDAQ s morgens 5 namiddag 5 nnr Van LEIDEN naar GOUDA ZONDAG s morgens 7 uur namiddag 5 uur MAANDAG DINGSDAG I s morgens 5 nnr enWOENSDAG en i namiddaa IV nurDONDEEDAG r Naar aanleiding van bovenstaande advertentie beveel ik mjj beleefdelijk aan tot de levering der ahïu zoo zeer vermaarde van voornoemde Brouwerg welke zoo wel op fust als flesschen bjj mjj volgens prijscourant te verkrijgen zgn A NORTIEB VEUDAG en ZATERDAG namiddag l uur Db DIEECTIE ürbanus PlÜën bereid volgens het aloude en echte recept van de Wed KÜENEN k ZOON Chemiston 13 Waarschuwing MEUBELMAKER VERHUIST naar de Lange Tibndeweg D N 70 blijft Z ch minzaam aanbevelen tot het maken leveren en repareeren van alle soorten MEUBELEN SPIEGELS en LUSTEN en verder al wat tot hat Vak behoort Deie UEBANÜS PILLEN ijjn door ons in doosjes a 37 j Cent en in dubbele doozen te GOUDA alleen en nitslaitend verkrijgbaar ge teld bjj den Hr L SCHENK op de Hoogstraat Wjj waarschuwen voor het gebruik van namaaksela welke men tracht in omloop te brengen Staalwijn f ig a en gemakkel k in te nemen ijzerpneparaat door alle geneesJ heften aanbevolen omdat hy ligt te verteren is en volledig in de sappendes Iigchaams overgaai De btaalwijn wordt voornamelijk en met de gunstigste uitwerkinBgebruikt by bleekzucht gebrek aan eetlust zenuwachtige hoofdpijn en voorai bu beinnneudelongtering De flesch a fl 1 EnOfelsche BruisehpOCiJcrS Spda Llmonade Powders Inelegante dozen r rf inhoudende 24 en 12 poeijers il 60 en 35 ets Anatherin IHondwater f vooHreffelgk prajparaat tegen alle ziekten van den mond tegen licht bloedend tandvleesch lossetanden en soorbuut Het is het eenvoudigste zuiveringsmiddel voor de tanden daar het deslijmen oplost dus de vorming van wijnsteen voorkomt Het werkt verfrisschend in denmond zuivert den smaak en verdrijft den ofiaangenamen reuk welke door holle tanden dooroverblijfsels van spijzen of tabakrooken ontstaat De flac van 100 Gr 75 Cts EnffClSCh TandpOeder eeuen ververschenden reuk hebbende en vrj van butende zeltstandigheden in elegante doozen van too en 50 grammen h 45 en 25 Cts Zuiver JMalZ ExtraCt oop O pCt montsulker dextnne eiwit achtige stoffen en phosphorzure zouten zamengesteld wordt door prof VON LIBBIG door Dr BOCK en alle geneeskundige autoriteiten als een licht te verteren en voedzaam middel zeer aanbevolen bü hoest schorheid borstkwalen kinkhoest en voornamelijk bij scrophuleuse kiuderziekten in plaats van den walgelijk emakeuden levertraan De flesoh van 3 heetogrammen 75 Cts Dl RomershaUSCIlS Oogwater totbeli herstelen versterking van o het gezicht aan een ieder wjeus oogen door inspannende bezigheden door aanhoudend lezen of door ziekte verzwakt zgn ten zeerste aan te bevelen Groote flacons ïi fl 1 en kleine Y flac i 30 Cts Origineelflesschen van Apoth QEISS a fl 1 50 Origineelprjjs n Q K co Yi Eau de Cologne philocóme zuivert het hoofd van de schilfers belet dadelijk het nitvallen der haren en brengt in een korten tjjd een geheel nieuwen groei te voorschijn Hij ia zeer verfrisschend van het fijnste parfum en maakt het gebruik van haaroliën en pomaden geheel onnoodig Groote flacons 90 en kleine a 45 Cts Alles echt verkrijgbaar te Gouda bij L WELTEB Gouwe L SCHENK Hoogstraat n J C ZELDENBIJK Markt Bij elk arWkel is eene gebruiksaanwijzing EMMERIK n voi T O ZD BOK lSr Apotli en Fahrik van Ckenmck technische Prfspai aten Gooda Df ik tsq A Hrinkmaii Kennisgeving Be BURGEMEESTER viin Gouda brengt by deie ter keunis fan de belnnghebbeilden dat door den Heor Prorincuilcn Inspeeteur der Directe BelsstiDgea enz te Uatterdam op dm 21 Mei 1S73 ziju executoir verkliMrJ twee Kohieren voor de bclusling op let personeel dienst IS7 2 73 N 7 eii N S Dol vuoriuelde Kohieren ter invurJeniig ijn est ld in handen van den lieer Ontranger dat icdcr daarop roorkomeude verpligt is zyueu aanslag op den by de Wet bepaalden vort te voldoen en d it lieden iagaat de termijn van drie maanden binnen irelke de reclnmen bebooren te worden ingeUjeud Gouda den 26 Mei 1873 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOCI BKVla FoBTDUN va nBkiioi n IJzenüooun BUEGEMEK3TER en WETIIOI DEIIS ran Goud gelei op art I der Veruriteiiing op het zuiver houden van Waterinften Slouten en andere ft teren die nan bgKondere personen toebebouren Brengen ter kennis au de eigenaren der Slojtcn langi de Korle Akkereii en daar aangreuüenila cijfliooten dal op Uingsdag den 3n Juug aanstaande orer die wateren zal worden gedreven eene SCHOUW ten etude te onder oekeu of ze behoorlijk gehuiverd zijn Viin drijvend vuil en andere stutfeii die dti dooritroomitig van het water kuunen bt leaimereu uf tank ol K baileluke uitdampingea rcruorzakcn eu clk zuivering duor en teu luMo van gocgile eigenaren behoort te geschieden Gouda den 27 Mei 1873 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DlIOORLBKl KR FoBTUHN VA BeBOE V UzENÜOOUN UIT HET VERSLAG VAN DEN TOESTAND DEE GEMEENTE GOUDA 1872 Vervolg ea Slot Het personeel der kamer van koophandel en falmeken onderging eenige wjjziging Een der aftredende leden de Heer O J de Jong had zijn verlangen té kennen gegeven om niet herkozen te worden Daarop zyn bg de verkiezing op 26 Nommber gekozen de hb D W Westerbaan C A Schouten G F van de Velde en P de Jong Daar de heer P de Jong de benoeming niet aannam had op den 20sten December eene nieuwe verkiezing plaate waarvan de uitslag was dat gekozen werd de heer C J C Prince De kamer is nn zamengesteld uit do Heeren T P Virulg P Goedewaacen W Hoogendnk Wz W D de Lange Jr B van Galen D W Westerbaan C A Schouten G F van de Velde en C J C Prince Secretaris is de Heer J Droogleever Fortujjn De nü verheid genoot over het algemeen een gewenschten bloei De meeste fabrieken werkten druk en vonden ruimen aftrek van hare voortbrengselen Vee boter kaas granen en de voortbrengselen der hier gevestigde fabrieken zjjn hoofdzakelijk de artikelen waarin de binnenlandsche handel wordt gedreven Er heerschte daarin over het algemeen levendigheid de handel in vee nam echter af De markten werden druk bezocht en leverden san neringdoenden belangrijke voordeelen op Er werden hier de volgende markten gehouden a Vier groote kaasmarkten namelijk op den tweeden Woensdag in Maart den derden Woensdag in Augustas den vierden Woensdag in September en den eersten Woens lag in November b De paardenmarkt op Vrgdag na de AmeidBcbe markt Er werden weder even als in de laatste jaren geen paarden aangevoerd e De St Jacobsmarkt of kermis die een week duurt en aanvangt op Maandag na St Jacob d De weekmarkten die lederen Donderdag worden gehouden Daar bestaat de handel voornamelgk m vee boter kaas granen boomvruchten en plnimgedierte De aanvoer van vee was minder dau in het vorige jaar De buitenlandsche handel bestond grootendeels in boter kaas pijpen garens stearine en de daarvan gemaakte kaarsen De scheepvaart was dit jaar zeer belangrijk Er kwamen hier aan of passeerden 42118 vaartuigen waaronder 5958 stoombooten metende te zamon 2 348 541 tonnen Er worJeb hier geen zeeschepen gebouwd Voor vaartuigen bestemd voor de biunenInndbche vaart zgn er vier werven Een vletschuit en een tjalk werden op stapel gezet Drie tjalken wei deu bj na afgewerkt Verscheidene schepen kwamen ter reparatie op de werven Het getal schepen in deze Gemeente te huis behoorende van tien tonnen en meer bedraagt 85 metende te zamen 2324 tonnen Middelen van vervoer te water Twee stoorabooten voor paiingiers en goederen varPH tua chen Eotterdani en Gouda De stoomboot de IJssol doet de reis dagelijks heen en terug en de Stad Gouda vier malen per week De stoombooten de Volharding varen in den zomer üagelyks tweemalen en des winters eens van Leiden naar hier en terug Eens in de weck en wel op Donderdag varen van Alphen Oudshoorn en Ehijnsaterwonde stoombooten op deze Gemeente üovendien leggen hier aan de van Amsterdam en daarheen terug varendu stoombooten op Rotterdam Delft Dordrecht Middelburg Njjmegen Helmond s Hertogenbosch Waalwijk Eindhoven en Maastricht de van Eotterdam en daarheen terug varende stoombooten op Alkmaar Purmerend Nieuwediep Woerden Oudewetering Hoorn Medenblik Enkhuiieu en Zwolle de booten van Zaandam en Leiden op s Hertogenbosch en die van Schiedam op Leeuwarden Dagelijks met uitzondering van Zaturdag vaart eene barge van hier naar Amsterdam tweemalen s weeks varen schuiten naar sGravonhajje vier malen naar Leiden Verder varen op deze stad verscheidene markten veerschmten Er werden Concessiën verleend 1 aan J C Stuven te Amsterdam voor eene schroefstoombootdieust tot vervoer vau passagiers goederen en vee benevens het slepen van schepen tusschen j sterdam en Rotterdam op voorwaarde dat het slepen van schepen in de Provincie Zuid Holland zich bepale tot de Maas en den HoUandschen IJssel 2 aan D A Verschure te Rotterdam voor eene stoombootdienst tot vervoer van passagiers goederen en vee benevens het slepen van schepen tusschen Amsterdam en Rotterdam op dezelfde voorwaarde als bij de oorgaandi concessie Hpt voorname vervoermiddel te lande is do Nederlandsche Ehynsjioorweg Belialve deze rengelegenheid is er eeno postwagendienat op Sphonnhoven en eene op Aljilieu De kennng van rij en voertuigen had ook dit jnar weder plaats BUITENL AND Buitenlandsch Overzicht Ia de laatste dagen zijti aller oogeo weder op VeraaiUefi gericht Het drama iii de vergaderzaal drr Kamer afgespeeld doet bet nieuws uit het overige hurujMi gebepl op deu acLttrgrond treden Wg geven dua eeoigszius uitvoerig de telegrafiieke resume s der laatste dagen la de N itionnle Vergadering hield Tbiera Za rdag eene rede Nadat htj verklaard bad de verantwoordtiijkheid foor de staatkuude der Hegeering op zich te nemen herioiierde bij dat hij bet gezag met hoj gedocht te verMrerveu en dat hg bet had uitgeoefend ni t dan onder ele bittere bejegetuiigen UetoogeU blik ide hij vervoljrcns is plechtig Gij gaat be sUsaen over de toekumst van het land Er is rer deeldheid Sommige wUieli de Muuarchie anderea de Rf ubliek l it veiBctiil ligt op den bodem der beraadslagingen l e Hej uliliek heeft voor zich de groote meerderheid van de bevolking Is een Bewind noodig dat krachtig uiiuurde tegengaat een partijbewuid is niet gewenscfat Uu e staatkuuite heefi tut uitslag de zege inul over de commune bet welslagen der leening de bijkans volkomen vrijmaking van het grondgebied de bandluiviog der orde Dat zou de jvpoliti ae de combat met hebben tot stauü gebracht Vtrvülgens zeide Thiers de VM gafloring ia lang genoeg bijeen geweest om nu de wetten te mflken welke de Kepubtiek mo len organ laeereu De verkiezingen hebben nitt zoo n obrustbarend karakter gedragen uls mttn wel geliefde te zeggen Gedeellisigke verkiezingeu ujn alt d kwader dau aigemeeue verkiezingen Hel reiiioiddel uit de moeilykheden waarin wij thans verkeeren is met gelegen in ecu dictatuur maar ta nnden m ueiiige middelen Dictaturen bederven d volken Gij moet beslissen tussohen twee uitersten Kemgea wiUeu de Repablielv nut gevestigd zien om een Monarchie te kunnen oprichten j nderen willen eeu Constitueereude Vergadering bijeenroefwn in de hoop d tt diZf hunne theonecn zal doen zegepralen Ken Uitkomst bieden de wetten aan welke wij ludien u De heer de Broglie verweet mij dnlik ile radicalen besoberm Hij uam een patronaat aan dat zijn rader met afschuw zou hebWu afgewezen De vraag die ons verdeelt ia Republiek of Monarchie Talrijk zijn zijn bezwaren tegen het blijven bestaan van t Provisioneel Bewmd Ik heb partij gekozen voor de Republiek gedrongen doordenoodziikelykheid £ en monarchaal Bewind is practiscb onmogulyk er ia een troon eu er zijn er drie om hem lu be it te nemen VVij hebben n euwe miui ters gekozen omdat deze Regeering moet bestaan uit mannen die étn beginsel hebben Hier herinnerde Thiers welke de conservatieve beginselen welke de constitutioneele ontwerpen zyn Het algemeen stemrecht zeulc bij moet met vernietigd maar geregeld worden Onze Blaatkunde bij uitstek conservatief bestaat hierin dat wij ons stmdpuut ki zen bij hen die t meeft s Lands beiaig n vcrtegenwoordigen en ver van de uitersten Wij vraijen den eene opoffering om voor de Republiek te stemmen wij zeggen tot den ander V ilt gij bet Keizernj k Lmde topjuichingen vnn de linkerzijde Sohorsing der zitting gedurende twee uren In de namiddag zitting voerde de heer Casimir Périer het woord Hij betwistte den hertog de Broglie het recht te zeggen dtit de opening van hem en de heeren VR ldington en Béreiiger een stap naar de radicalen was ij behoorden zegt spreker tot het rechtercentrum en 7ulleu geen dupes zijn van het rndicalisme manr wij vragen wie de dupes zullen zyn van de coalitie waarvan de Broglie het orgaan S en wi Mi de mdcht ni handen zal vallen nadat de coalitie de overwinning al hebben behaald Hij het haalde voorts dat het provisonum onmogelgk 19 ge worden Kranknjk eischt een definitief Gouvernement Zoo htt votum tejreu ons 1 ulnii nij on en plicht doen