Goudsche Courant, woensdag 28 mei 1873

Na i i g ras htt détwt stelde de heer Ernoul de volgende motie voor V e Nationale Vergadering van oordeel d it ile regeeringsvorm niet in discussie is en dat het van belang is het land gerust te stellen door eene beslist oonserratieve politiek aan te nemen betreurt h t dat de jongste wgzigiiigen aan Ie conservatieve belangen niet die genoegdoening liebben gegeven die men reqbt had te verwachten De heer Target en eeuige anderen verklaarden voor de motie Kruoul te zullen stemmen maar niettemin de republikeinsche oplossing in de constitutioneele wetten aangeboden aan ie nemen Zij wenschieu in elk geval een beslist conservatieve politiek De heer de Normandie stelde de eenvoudige orde van den dag voor terwijl de heer Broct deze motie voorstelde De Vergadering vertrouwen stellendein de verklaringen van de Uegeering en verwachtende van haar eene besliste conservatieve politiek gaat over tot de orde van den dag De moti Ërnotil w rd aangenomen met 360 tegen Sl l steramen In eene derde zitting des avonds te 8 uur begonnen deelde de voorzitter mede dat Thiers en zijn ministerie hun ontslag hadden genomen Dit werd verleend en onmiddellijk tot de keuze van een anderen president der Kepubüek overgegaan Mnc Mahon de bekende genei iiil van Napoleon lU werd met SBO stemmen verkuzen Nu eenige aarzeling aanvaardde deze de betrekking en des middernachts deelde Buffet dit nieuws aan de Kamer mede Groot is de agitatie te Parijs en elders maar dank zij de krachtige pogingen der republikeinen om de gemoederen tot rust te brengen is de orde nergens Verstoord liet ministerie is als volgt samengesteld de Broglie buitenlandBohe zaken en vicepresident van den ministerraad Beulé biniienlandsohe zaken Magne financiën Ernoul justitie j Batbie openbaar onilerwijs Ia Bouillerie koophandel Deseilligny openbare werken vice admiraal Dompierre Cornoy marine Sissey stemt er in toe voorloopig de portefeuille van oorlog te behouden Woensdag en Donderdag hebben de Duitsche Bondsraad en rijksdag een uitstapje gemaakt naar Bremen en Wilhelmshafen ten einde de belangrijke havenen verdedigingswerken aldaar te bezichtigen Gedurende die dagen heeft de staatsmachine natuurlijk stilgestaan Met nieuwen ijver zijn echter Vrijdag de werkzaamheden hervat want de leden van den rijksdag wensohm de tegenwoordige zitting die toch reeds veel tgd dreigt in te nemen zooveel mogelijk te bekorten Verschillende wetsontwerpen waaronder le legerorganisatie en de geheele rijksbegrooting zeker niet de laatste plaats innemen moeten nog in behandeling genomen worden en van een buitengewone herfst iil tuig willen de meesten niet hooren De Slaati Jmdger bevat een decreet van den Eijkskansclier bepalende dat volgens een door den Bondsraad genomen besluit de congregation der He demptorislcn en der Lazaristen de priesters van den Heiligen Geeat en de congregatie van het Heilig hart van Jezus moeten aangemerkt worden als verwant met de orde der Jezuïeten zoodat hunne instellingen binnen zes maanden moeten ontbonden worden Die Italinieschen NachricUen een te Home verschijnend Duitsch orgaan dat dus zeker niet van genegenheid voor de jezuïeten verdacht kan worden bevestigt het vermoeden ten aanzien van de gevolgen die men na het betreurenswaardige votum der Italiaansche kamer ten aanzien van den generaal der jezuïeten onvermydelijk achtie De paus heeft terstond aan dezen martelaar het verblijf op het Vaticaan aangeboden Opmerkelijk is het dat dit blad ondanks de onbedriegelijke bewyzen voor het tegendeel den gezondheidstoestand van den paus gunstig blijft noemen Te Olten in Zwitserland zijn de afgevaardigden vergaderd geweest van de Zwitsersche volksvereenigingen besloten werd tot definitieve oprichting van een algemeene Zwitsersche Vulksvereeniging waarvan het doel zal zijn de herziening der BondscouBtitutie te bevorderen De Deensche Kamer is gesloten met een troonrede voorgelezen door den President Minister HoUtein tot Minister van Marine is iu plaats van den tijdelijk fungeerenden ïhomscn benoemd de hoofdofficier Éavon === Easar ea fê5 =£= FRANKRIJK De eriai in Frankrijk is aanvankelyk tot eene oplossing gekomen Thiers en zijn ministerie treden af president van de voorloopige republiek is thans maarschalk Mac Mahon Hoe dit in zijn werk is gegaan kan men vinden in de telegrammen die wij in on overzicht zooveel mogelijk hebben medegedeeld Zoodra het voorstel van Ernoal was aangenomen kon Thiers niet anders doen dan het gezag nederleggen en reeds lang van te voren wiet men dat slechtB twee personen in aanmerking konden komen om hem te vervangen Grcvy en Mac Mahon De vervanging van Thiers door Grc vy indien Thiers vervangen worden moest zou voor Frank rijk onlogenzeggelgk het gelukkigst lila geiveost Üiiuw dan ou de vertegenwoordiging gelieel an lers moeten zijn samengesteld dan nu met andere woorden dan zou hot niet hebben ni icten kunnen kumeu tot eene hjtsing tusschen Thiers en de rechterzijde Nu Ie aanval van die tijde kwam van de zgde eener coi litie van Bonapartislen legitimisten oltramoiitaHeii en Orleanisten was Mac Mahon de aangevtczen m in Niet omdat hij is eaue zoo scherp geteekeiide personaliteit Integendeel juist omdat hg dat niet is en toch populair genoeg is om het noodige ge ag te oefenen Men wilde geen dictator men wilde een volgzaam man die niet als Thiers zijne eigene denkbeelden heeft over de vraag of Frankrijk im nog langer kan blijven in den voorloopigen toestand eener Kepublick die toch wederom geeue Kepubliek is Voor zulk eene rol is Mac Mahon de aangewezen persoon en geen wonder dus t Ai hij met algemeene stemmen der coalitie werd verkozen tot President Maar de vraag is nu wat uu en het is er eene waarop de coalitie zelve niet zal weten te antwoorden Men houde in het oog dat de coalitie eenvoudig is een monsterverbond bijeengedreven door vrees voor de Itepubliek en in zijn angst alles wagende om slechts dit leiie te voorkomen Maiir zeer duidelijk en volkomen terecht werd door Ihiers gezegd gij wilt de monarchie Welnu vestig de monarchie Maar gij vestig haar niet want er is maar cén troon en daarop kan men niet met zijn drieën gaan zitten Dut ia de zaak Men heeft nu Mac Mahon maar heeft men nu daarmede wat men wenscht In geeneii deele Men heeft alleen voor een tijd voorkomen wat men vreesde Men heeft afgebroken maar is machteloos om te bouwen want de bouwmeesters ziju het oneens Hel eenige wat men bereiken kan is door do nieuwe regeering eenigen invloed te oefenen op nieuwe verkiezingen Hier en daar zjI men een canJidaal winnen maar hoe meer mori er wint des te minder zal de vertegenwoordiging worden de vertegenwoordiging der naiie des te grooter het gevaar dat de Kepubliek die komen moet komt met geweld in stede van met bedaard overleg gcUjk het geval zou zijn geneest indien men den wijzen raad van Thiers had gevolgd Daarin ligt thans voor Frankrijk het grootp gevaar De zege der zoogenaamde conservatieven is weder de voorzichtigheid die de wijsheid bedriegt Men had veel kunnen behouden door zich bg Thiers aan te sluiten Wat men behouden zal nu men hem verdreef moet de tijd leereu w i t2Sl j ITALIË De groote parlementaire slag ia geslagen en het ministerie heeft bij de kloosterwet de overwinning behaald maar het is geene schitterende overwinning welke zij bevochten heeft Na zoo ontzaglijk veel moeite na parlementaire kunstgrepen van allerlei aard en nadat de redactie van het oorspronkelijk ontwerp ill verscheidene opzichten was gewijzigd ten einde den steun van een j root aantal der anders getrouwen thans afvalligen te winnen heeft het ministerie op een aantal van 4U uitgebrachte stemmen slechts eene meerderheid van 13 stemmen gehad Niettemin is het besluit der Kamer belangrijk de linkerzijde nog kort geleden zoo zeker van de overwinning heeft de vlag moeten strijken zij beseft maar al te goed dat van het betrekkelijk groot aantal stemmen door baar verkregen namelgk 193 een aanzienlgk deel niet uit een beginsel maar uitsluitend voor deze enkele gelegenheid haar is toegevallen an dat zij dien steun zal derven zoodra andere onderwerpen in behandeling worden genomen De slag wordt door de oppositie te sterker gevoeld omdat zij te zekerder meende te zijn vaq de overwinning en groote verontwaardiging heerscht in haie rangeu tegen den gehaten reactionairen baron nl tegen Ricasoli wiens voorstel de verschillende partijen der rechterzijde tot elkander heeft gebracht ten op iclite van het belangrijke art 3 der wet op de gecdtehjke corporation Gelijk wij reeds gemeld hebben heefi de Kamer der Atgevaardigden het voorstel VIuncini tot verdrijving der Jezuïeten en met hen geallilieerde orden verworpen doch daarentegen aangenomen het voor stel van den afgevaardigde de Donnos volgens hetwelk de generaal der Jeznieten wordt uilgesloten van de voorrechten aan de hoofden der overige orden verleend Dit laatste voorstel schijnt door de regeering minder levendig bestreden te zijn dan het voorstelMancini waarin zij een inbreuk meende te zien op de waarborgenwet De stelling der regecring is in deze netelige quaestie zeer moeilijk daar zij aan den eeuen kant gaarne aan den drang der openbare meening zou gevolg willen geven en aan den anderen de aanwezigheid des Pausen te Kome nog steeds als eene noodzakelijkheid voor Italië beschouwt en daarom den Paus zooveel mogelijk conoessien wil doen De fcgeeriiig moest tegen wil en dank met de omstjudigheden te rade ga iii en ging daarom van de slclliiig nit dat hei generalaat ook dat der Jezuïeten eene naar kerkelijk recht de jure ea de facto boaiaaude instelling is Hunne opheftng zou in de tegenwoordige omstandigheden in elk geval een gewaagde maatregel zgn geweeati vooral op een tijdstip dat in den schoot der Kerk lelve groote beslissingen te wachten ztfn was de maatregel naar baar inzien minst genomen ontijdig De bevolking welke veelal onder den invloed der radicale partijen staat volgt de verhandelingen in de Kamer met blijkbare sp uing en het gepeupel heeft zich in sommige groote eteden laten verleiden tot buitensporigheden welke zoonls dezer dagen nog te Genua de tusschenkomst der gewapende macht noodzakelijk maakten Men meent dat door de uitsluiting der Jezuïeten van de voorreehttn inde wet bepaald aan de ontevredenen ten minste ééne concessie zal zijn gedaan De geestelijkheid kan door den maatregel niet gevoelig getroffen worden daar in de eerste plaats aan de andere generalaten daarvoor een betrekkelijk hooger bedrag ten goede komt en ten tweede de orde der Jezuïeten wel niet in verlegenheid zal gebracht worden om de middelen voor het onderhoud van haren generaal te vinden BINNENL ro Gouda 27 Mei Zaterdag jl werd in de sociëteit Ons Genoegen alhier onder t prjesidium van den heer J Broedelet schoolopziener van het zevende district der provincie ZuidHolland do voorjaarsvergadering gehouden van de onderwijzers Bit dat district die trouw opgekomen waren nitgizonderd eenige die door ongesteldheid verhinderd waren Na het voorlezen der notulen werd met volstrekte meerderheid van stemmen tot vice president verkozen de beer G H Westbroek instituteur te Schoonhoven en zulks Ier vervanging van den beer M H Kluitman hoofdonderwijzer alhier die als zoodanig aftrad en niet herbenoemd kou worden In plaats van den heer W Reuhl gepensioneerd hoofdonderwijzer die bij een schrijven voor de betrekking v m penningmeester bedankt had werd benoemd de heer J D Emeia holponderwijzer alhier Nu werd door den heer M H Kluitman de volgende belangrijke vraag ter bespreking ingeleid Welke zijn de oorzaken van het tegenwoordig gebrek aan jongelingen die tot onderwijzers opgeleid willen worden Eene levendige gedachtewisseling werd hierover door verschillende onderwijzers gevoerd tol dat men tot de conclusie kwam dat de geld quiestic wel als voornaamste oorzaak van dit gebrek diende beschouwd te warden Werd eerst de Bnanoieele positie des onderwgzers in t algemeen beter dan zou men met grond meer kweekelingen Tinnnen verwachten Na verschillende gewichtige discussit u over het al of niet wensehelijke van eene wetshei zieniog en den leerplicht welke laatste zaak door de hoofdonderwijzers J Kicwiet de Jonge te Oude ater en H H Hartman te Cnppellc aan den IJsel besproken werd die er beide groote voorstanders van blekfln te zijn werd besloten de behandeling van dat onderwerp tot eene volgende districtsvorgadering uit te stellen diMur de tgd tot sluiten noopte Men meldt uit den Haagi In verband tot de gerechten in de vorigi jweek verspreid kan thans me if iekerheid worden gemeld dat alleen de heer de Vries gisteren aan Z M optslag heeft gevraagd als Minister van Justitie De regeering heeft geantwoord op het ongunstig verslag der Tweede Kamer betreffende de herziening der militiewet Zg meent den ingeslagen weg te moeien blijven volgen zij acht de beslissing omtrent het beginsel van afschaffing van plaatsvervanging en nnmmerverwisseling neergelegd in de tegenwoordige militiewet zeer goed mogelijk De noocl nkelijkhoid eener aanzienlijke uitbreiding van vrijstellingen en ontheffingen wordt geenszins toegegeven Pe lowering dat werd het voorstel tot wet verIweir de dienstplicht bij ons te lande iu ondericbeiden opzichten drukkender zou zijn dan in Prui01 wordt wijders weerlegd Ook verklaart de remriag dat Cf geen beiiransn zal maken wanneer t kamer de bevoegdheid voor de nieaw te schep MD r willigers wil opheffen om buiten de kazerne te wonen Het het wegnemen van uitstel van eerete oefening reorhet tweede en derde jaar lou zij zich insgeIqb kuenen voreenigen Naar aanleiding van den ig het verslag uitgedrukten wensch om de vrijwillinn op jeugdiger leeftijd toe te laten ia bet voorltd zoodakig veranderd dat jongelieden thans reeds gp achttien en negentienjnrigen leeftijd als vrgwillipr bij de militie znllen kunnen optreden Ken dien rereenkomstig gewgzigd ontwerp van wet is bij de gota van antwoord overgelegd Staten G neraal Twsbob Kamek zittin pii van ii en 26 Mei In de zitting van Zaterdag it het orediet van S j illioen tot versterking der krggamacbt in ludië met M oog op Atchin aangenomen met algemeene stem en op één na Na de stemming ontving de minister van koloniën een telegram van den goilvernenr generaal van Ned ladie twee dagea ouder dan dat van Reuter en waarin aangevraagd wordeu eenige nadere benoodigdheden doch met geen woord over de onrustbarende tgdingen nopens I eli gesproken wordt I Aan de orde zou eerder zijn bet contract met de bandelmaatschappg maar de behandeling daarvan waa i uitgesteld tot Maandag omdat de minister van kola nien de vroegtijdige beëindiging der zitting heeft ge wensehl om voor bem overwegeode redenen In de zitting van gisteren zijn ingekomen ont werpen tot wijziging der wet op de inkwartieringen I en tot regeling der consulaat rechten Ue discussién over de overeenkomst met de h indelmaatscbappij zgn niet afgeloopen T e hh Blom s Jacob ru Heemskerk waren voor de hh Lenting van Houten en BInssé tegen de ovoreonkoraat Heden jfoortzetting Ver Worpen word een voorstel van den heer van Waaeenaer Catwyck om de militie wet voor het reces te behandelen Tegen het einde der zitting heeft de minister van koloniën medegedeeld een telegram van dén goii verneurgerteraal van Nederlandsch Indié mcideii lc dat bg dezen geruchten ter oore waren gekomen dat Deli bedreigd word Er zouden meer troepen gezonden warden naar Deli en Tapanoeli veatkuat van Sumatra Aan VJm du Liminrg wordt nit Botterdam geschreven dal bij het Ministerie van Oorlog een ontwerp van wet in bewerking is lot aanvulling van de Ifemten hfl de regimenten ontstaan door bet vertrek van officieren naar Indiö ten behoeve der expeditie naar Atobin De Minister zoii een beroep wenschen te doen op de officieren der tchntterg beneden den rang van kapitein en hun voorstellen twee jarert dienet te doen b i de infanterie met behoud van hun rang en de daaraan verbonden soldij Men zou deu dienet zoo gemakkelijk mogelijk dat wil zegg zoo nin mogelijk tijdroofend maken De liberale Kiesvereeniging de Ormdtcet te e Gravenhage heeft in hare gisteren avond gehouden vergadering na beraadslaging tot candidaat gesteld voor het lidmaalsobap der Tweede Kamer Mr G de Vries Minister van Justitie met 39 van de 52 etemman De overige temmen waren uitgebracht op jhr mr de Jonge Be internationale rereeniging van Werklieden afdeeling Amsterdam overwegende dat de tegenwoordige oorlog van Nederland met Atchin even als elke andere oorlog ia strijd is met de zedewet en de menechelgke liefde onderling en schadelgk voor de beide partijen die met elkander in vrede moesten leven heelt een manifest aan het Nederlandschc Volk uitgevaardigd waarin zij verklaart dat haar leden als burgers van den Nederlandschc Staat protetteeren tegen de voortzetting van dezen oorlog en de Begeering van Nederland verzoeken alsnog den cheidsrechtelgken weg tot vereffening der gerezen geschilleo te willen inslaan opdat er niet onnoodig méér kostbaar menschenbloed vloege dan reeds zoo voorbarig vergoten is en het Nederlandschc Volk de verbazende onkoeteii apare die elke oorlog OBrermijdelgk na zich sleept Zg vermeent met te meer klea op de overireging Tan dezen wensch te kunnen aandringen dewijl de Hooge Redering zelve verklaard heeft dat het haar niet om uitbreiding van grondgebied te doen ia Zg dringt ten sterkste bij het gebeelc Nederlandsche Volk in naam van menschelgkheid recht en beschaTing aan op de meest krachtige en uitgebreide onlersteoning van dezen wensch De vereeniging tot bescherming van dieren waarvan Z M de koning beschermheer is hield gisteren avond in het gebouw der loge hare algemeene vergadering onder voorzitterschap van den heer H D Potter dit met het doen van eenige mededeeling de vergaderine opende O a deed de voorzitteV uitkomen dat het bestuur in zijne pogingen ter verkrijging van meerdere correspoudrnteii in zoovene was geslaagd dat weder twee vereenigiogen te Leiden en te Haarlem waren lot stand gekomen Het deed hem leed er op te moeten wijzen dat Nederland steeds verstoken is van eene wet welke overal met nit oodering van Spanje bestaat waarbij misbai deling van dieren wordt strafbaar gesteld en waar lour alzoo de dienxi beschermd worden De herbaalde pogingen tot het verkrijgen van zoodanige wel hadden er niet toe i geleid om Nederland daarvan iu hel betit te stellen Nog deelde de president mede teu bewijze dat het denkbeeld van diereubesclierming meer en meer iugaug vindt dat het gelul der leden met bet niet oiiaaiizieulijk cgfer van 274 was toegeuomen hetgeen hem hoop g if dat het streven naar dierenbescherming do jrle leden ieder in zijn kriug zal worden behartigd Aan een 21 tal dienaren van policic worden voor gedane bekeuringen belooiiiiigen aitgereikt w iarbij de voorzitter een hartelijk woord tot aanmoediging voegde en voorop stelde dat niet alteen bekeuringen maar het doen voorkomen van dieren mishandcling door de vereeniging beloond werdeni Bij het beraadslagen over voorstellen welke door de leden ter sprake zouden wordeu gebracht werden onderscheidene zaken besproken Ue eerste betrof het oude gebrudc aan de hoogescholen en ook aan de veeartsenijkuudige school bg het onderwijs lo de physiologie uaar dieren gemarteld norden om de studeerende jongelieden te wijzen op sommigen gevallen welke zioh kunnen voordoen De sprekec vroeg of het in eene beschaafde maatschappij pafte het dier den tvrtend van den mensch bg wijze van proefje te martelen Om dit te keer te gaan hoopie hij dat het bestuur een verzoek aao de regeenug zou richten om bij het onderwijs in de physiologic ue proeven zoo min mogelijk met lovende dieren te nemen en te trachten de pijnbanken voor de onschuldige dierea af te schaffen Ook kwam de vetriiiaire school te Utrecht ter sprake waar de pooten van paarden stukgeslagen weder worden bggemaakt en lie dieren 41aarna dezelfde miahandoling ten tweedenmale onderga in om de daar tludeereuden in het zetten vnn paardenpuoteo te onuerwgzen Qok dit brUoorde tegengegaan te wordeu Volgens de achoolberiofaten in de Nieuxe Bijdragen over Uit berichten in de Standaard over de Moerdijksche quaestie schgot te volgen dat ds Bange een der nngpredikanten aan de z de van ds Koeken staat Toen t zgn beurt was om te prediken zette hg zich onder het gehoor van ds Koeken en bezocht hem daarna in de pastorie Ook stelde de heer Bange aaa den heer koeken eigenhandig drie opgevraagde attestatifo van lidmaatschap ter hand en toonde daarmede hem alt predikant te erkennen In de N RoU Ct leest meo het volgende uittreksel van een brief geschreven ter reede van Atchin van 5 lot 9 April 1873 April Heden morgen kwam een der stoomschepen van N I stoomvaartmaatschappg de Cortes de Vries op de reede met de voor de expeditie bestemde mineurs en sappeurs aan boord terwijl vóór den middag de komst der overige vijf sloomschepen geseind werd Deze vaartuigeu moeten vijf aAdere transportschepen sleepen op welke zich de overige troepen der expeditie bevinden Met nitzondering van Z M raderstoomboot Sumatra is nu de geheele vloot zoowel oorlogs als transportschepen in den vóórmiddag ter reede gekomen De bevelhebbers der landen zeemacht vergaderden onmiddelijk daaropaan boord van Z M stoomschip Citadel van Antwerpen om het plan van campagne vast te stellen Kr is besloten morgen ochtend eene militaire verkenning aan den wal te doen April De verkenning had heden morgen ten zeven ure plaats Ze bestond uit twee compagiiiun infanterie geleid en beschermd door de marine Het was een imposant gezicht de eerste soldaten tiroilleurs op Atchins bodem te zien stappen en zich onverwijld ean den ingang van het boaoh opstellen Nauwelijkswas dit geschiedt of de vijind kwam wanhopend opde onzen toeschieten doch deiuide dadelgk terug ten gevolge van welgericht aoehruur uit de Beaumont geweren van onie wakkere soldaten De eerste bentiog werd spoedig genomen daarop voegden zich nog twee compagniéu bij de eerste en ging men het bosch dieper in Intuaschen opende de tweede veel iterkere benting bet vuur tegen de nabij liggende schepen doch werd a korten tijd door het geschut van Z M stoomschip Citadel van Antwerpeu tot zwggen gebracht Drie maal schoot dat oorlogsvaartuig de Alchtiieesche vlag van de wallen onder een luid hoera op zee Ten half één was inmiddels de verkenning weder geëmbarkeerd in het binnenUnd handgemeen te zgn geweest Overal verdedigde de vijand zich met wanhoop en bier on daar stortten de Atchineezen zich op de bajonetten der onzen Vele rgandeu vielen velen werden gewond Aao onze zijde hebben wij het verlies van een inlandschen Sergeant te betreuren terwijl vier andere inlanders ernstig gewond werden Van de Europeanen viel gelukkig utemand en werd ook niemand gewond Ten één Bur vergaderden de generaal Kohier met ujnen taf en de kapitein ter zee Koopman opnieuw aan boord van de Citadel van Antwerpen eu stelden bet verdere plan van aanval vaat Men was over de verkenning xer tevreden en besloot in den vroegen morgen vou den 8eu bet algemeen debarkement te doen plaats hebben 8 April Heden beefl het algemeen debarkement plaats gehad uaar wensch doch niet zonder hevigen strgd De vgand stortte zich meermaal met de grootste vcruitt riiig en als razend op de bajonetten onzer dap peren doch werd telkens door het welgericht vunr der onzen met kracht teruggedreven Eene groote slachting werd ouder hem aangericht terwijl aau onze I zijde 47 gewonden en enkele dooden werden geteld Eene poging van een deel onzer troepen om eender I laatste beutiugs aan strand te nemen mislukte en nu bivowwqueeren de onzen niet ver van daar op onge I veer een half uur afstand 9 April In den uactit werden onze troepen herhaaldelgk door den vijand aangevallen Heden morgen opende de zeemacht een algemeen vuur tegen de benting die gisteren stand gehouden heeft De geweldige I muur bezweek voor de kolossale granaten die er tegen I geworpen werden Toen onze troepen de benting daarop bestormden werd ze door deu vijand ontruimd die gUlend in de boaschen verdween Nu wappert er do Uollaudsche vlag 1 Ik moet eindigen want ik verneem dat het postpakket straks sluit Bg eene volgende gelegenheid schrijf ik nader De onthulling van het gedenkteeken ter eere van Adolf van Nassau te Heigerlee heeft Vrijdag 11 ofschoon het weder niet gunstig was op plechtige wijze in tegenwoordigheid van den koning en de prinsen plaats gehad Het monument ia eene groep van drie figuren Graaf dolf van Nassau die doódelijk gewoed den bliL dankbaar oor de overwinning ten hemel slaat en tegen de Nederlandsche Maagd leunt terwijl hij het gebroken zwaard in de vuist en de linkerhand geklemd houdt om het vaandel waarop de leus Ueouperare ant mori overwinnen ofstsfven De Nederlandsche Maagd in fiere strijdbare bonding blikt den vijand van vaderland en vrijheid aan hoewel met teekenen van droefheid en zich ten volle bewust dat de tegen haar leunende held voor hare belangen viel il zij tevens vastberaden en bereid hom den voorzaat van ons vorstenhuis tegen wien ook ter zijde te staan Nevens haar staat de Leeuw van Nederland met opgerezen manen den reohtervoorpoot geplaatst op de door Filips geschonden privilegiën gereed om deze te verdedigen ala iet kostbaarste kleinood van het Nederlandsche volk Het monument ontworpen door den heer J Bgenberger te Groningen en uitgevoerd door den heer Jos Geefe te Antwerpen wordt een meesteratuk T n kunst genoemd Aan de eene zgde leest men 23 Mei 1568 De eerste zege in de tachtigjarige worsteling voor de vrijheid der Nederlanden Aan de zijde daarnaast Oranje met Nederland verbonden Vervolgens 23 Mei 1868 Door het nageslachtden Vaderen gewijd Eu eindelgk Graaf Adolf van Nassau bleet iu den roemrijken slag