Goudsche Courant, vrijdag 30 mei 1873

nas en rlke bij geloofde dat t Utrecht woonde en door hem steeds Mie genoemd nerd hanr ech Ier dreigende te mallen vermoorileil wanneer zij zulks ruihlbaar miakle Intus chen is dit Ier kennis gekomen vsn de politie en dh oihIi ryoek aan het licbt getira ht dat die tweede vrouw ndg m teven nas en te Breda woonde Dientengevolge stond D A wegens bigamie terecht en nadat de advokaat gene rial ten slotte gercquireerd had e ne tuchthuisstrof van vgf jnreii en de verdediger mr O Scheidius virzachteade omstandigheden in het midden had gebracht werd de beschuldigde na aan de voormelde misdaad schuldig verklaard te zijn veroordeeld tol vijf j ireii tuchthuisstraf APVERTENTIËrJ Bevallen van eene Dochter C BOKHOVBN Deost Gouda 25 Mei 1873 Bevallen van een Zoon J SPA RNA AU VAN DBIl toBWW Gouda 26 Mei 1873 Bevallen van eenen Zoon N DU VOOIJS Keuyt Gouda 20 Mei 1873 Voorspoedig bevallen van een welgeschapen Zoon C STEEVENS van dm Vaakt Gouda 26 Mei 1873 Eenige en algemeene kenmsgemng Zondag overleed zeer onverwacht mgne geliefde Echtgenooto JOHANNA n VBIES in den ouderdom van 3Q jaren my nalatende 4 Kinderen te jong om dat verlies te beseffen En heden het jongste myner Kinderen in den ouderdom van 11 maanden Vrijdag 30 Mei 1873 N 1367 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlentieblad vour fiOüda en omstreken Laatste Berichten Berlijn 26 Mei Do avondbladen geven hit gevoelen te kennen dat door hetgeen thans In ïrauk rgk IS gebeurd de Duitsche belangen met bg onder worden getrolleii Di bladen gelooven dat de optredin van Mao Mahon als President der 1 rausclie liipubliLk geen reden tot bezorgdheid geeft Zg spreken niku nitt erkenning der groote verdiensten van den heer Jhiers Versailles 26 Mei In de Nttiouale Vergadinng heeft de heer de Broglic eene boodschap van den nieuw benoemden president der Republiek voorgele en De president verklaart iii dat stuk dat hg verlingt steeds de nauwgezeite uitvoerder van den ml der Vergadering te zijn lig gelooft dat het Parlementair rigimo moet geregeld zgn naar de meerderhaid lig jef i dat de uitmuntende betrekkingen die het vorig Gouvernement met hel buitenland heeft aangeknoopt het tegenwoordig Gouvernement nopen dezelfde gedragslyn te volgen Het nieuw gouveinement wil den vrei e handhaven De binnenlandsehe politiek zal het karakter diagtn van behoud der maatschappelgke toestanden Het üouverncuieut zal eene energieke cousirvaiieie politiek volgin Het moet handelen om den conservatieven geest bij de bestureu te doen doordringen en de witten te dom eerbiedigen Het moet aan het land organen geven die ze ouk zelve eerbiedigen Het zal in het streven naar het volbrengen van die tank niet te kort komen Het zal de maatschappg verdedigen De positie waarin de vergadering hera door zgne benoeming als President heeft geplaatst is die van een schildwacht wakende voor de integriteit van de souvoreiiie macht der Vergadering Nadat deze boodschap door de recblerzijJe en het rechter oenlrum herhaaldelgk was toegejuicht is de zitting gesloten De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave vau deu ksdig tot den herfst eu ml eerst Ai t e iditi stD werkzaamheden o a de lifjcrorg misalic Gouda 20 Mei 1873 H J BEGEEB Mr Broodbakker Bene HOOFDONDERWUZERES die nog eenige nren per week beschikbaar heeft wenscht die te besteden tot het geven van Brieven onder letter B aan den Uitgever dezer Courant afgehandeld hebben den bcsiüten Waarschijolyk zal daaitoe vw DniTSCHLAND Omtrent de optrtding van Mao TERSTOND GEVRAAGD EEN VERWERSKNECHT of LEERLING voor een germmen tjd bj K VAN BUN Ku iperateeg ZUIGTANDEN De ondergpteekende Tandheelkundige bericht dat hy volgens de nieuwe methode zonder het uitnemen der wortels op het zachte tandrleescb heele GEBITTEN plaatst zonder pijn Geene betaling voor gebruiker overtuigd is dat zy aan alle vereischten voldoen J M van Minden Chirurgin Dentiste Dubbelde Buurt te Gouda Burgerlijke Stand GsaoaElf 28 Mei Alida Cornelia oaderi C Hoer ea A IJpxlaar U Jobiiiini ouden J H Zoet en M ds Uiuio 25 Jaasje Muria ouders F U Lakervcid ea C UuuBchoten Muna Cathanua ouders i ti Bokhoren en C Drost 2Ö Helena Ileiinetta Kloientinn ouders li Burgersdijk ca II F lcolaI Pirtcr oadera C Itrccklaud en O van Maarea ornelit Gcrnt Nieolaas ouders fl i Vuotjs en N Kruyt Gcrardua Jahanii 9 oadir H W iM teeveaa en C van der Ov ai lDtN 24 Mci A lla i id 1 m J F Slicdrcchti in 25 I ürlie8t 24 J J de Vries huisvr van II J liegcer 39 j 2 A M vaa Wcrkbooïon 58 j C Hrgeer II m O Mulders 6fl j AFVAL VAN BLIK en ZINK W ordt gevraagd afval van nleuw Blik eu afval van nieuw Zink met opgave van hoeveelheid en pry Adres franco bneven onder letter Q bjj de Boekveijkoopers M WYT ZONEN Rotterdam eijko ITALIË v et hult I tt nui i ti n I iii i m 1 rrtinuais beha dd mi i mt ic tt PM I 1 i Iku vo lai bij i i al e i germz n iet t i jtrutlit 111 omloopp Vüi I Aan dnitoe becfi naarHtiigniijl g tvt i uit du een paii maltn deu liiron Ki i u i bg len ten gdiojrebtct toe 1 ten Meu neet atbtlantn tlemenl van Iticd oli op bet beliii frjken t 2 d i klous tenvit de uiteenloopende g v xli iia d i h lituzg Ie tot eenheid lueft gebricht en de a iniu m ii nu t gk htLlt t maikt vin dit artikel viiiduor iln j lUeuuug 1 r j thcele vut r k rd i 1 k n n n dan ouk er nut Iiiei i m et in nm i t n di uu 11 9 nut tilt dt nltieliii V in htt i II Iiivzo na oplnnd i 13 i s mui w l bdvtet i r heei c it üvci ptiis voorilsiiug eel onzekerheid Zju vul 11 U3 tie e unajliai uji iib een voor e n gk men v et hult Mnuii Jtiri Tin klo 9tir i l de ü i iu r lirlu ld Jö oo h 1 gKe qunestie gt icht fevdTl 13 lai ook het brn lit nt bet te euuoordig m msti rie rtildii een kaljiiictKicisuii p its al moeien bidii Konin VtEKEUOBAAE AAN HBT HD0fd Dé H voor Ncdcrland by M j c HAM e Utrecht VEEDiK VEEKBIJ6BAAE TE Gouda bij Mej de Wed BOSMAN pA n L VAROSSIEAÜ Zn Bodegraven P VERSLOOT Boskoop 3 GOÜDKADE Barmelen W G KUBVEBS Hazerswoude Mei J GAARKEUKEN Montfoort J A JACOBI OudewaUr J van LIEFLAND Gouda Drak van A Brmkniau Prof lufeleJ do Groot hielJ oene sierlyko Lest rrdc 8 nu het roemrijke feit ran Heiligerlee gewyiU vuiarinn het gronddi nkbee d i dat die plek tot de vrije Nedeilsnders spreikt vnii groote daden n hun vorstcn eïiacht iiiii hunne uatie ao hunneu ïud In eeu pau e haJ de onthullinK ii het geileuktcrkpii plaats eu nadat de spreker geëindigd had werd het lOüuuiarnt duor eenige iii htt wilgeklecde jon e dnmes met blormen bestrooid Daarna droeg dt Heckur eeu tuepasse jk dichtstuk roor Na afloop der pircbtigheid begnTcu zich de koning en de prinsen naar W inschoten om deel te neOien aan een diner bij welke gelegenheid dr Beets een diehtsluk voordroeg en eent feestcantate werd uitgevoerd In zija rergidermg van 30 dezer heeft het Dom ap ttel tan Mmtz den hoer P J H Gulpers totboH mepstor der kithednal benoemd eene der belangrijkste kerken van het W estersch Kuropa De grootscbe restauratiewerken aan dat moDUoient zullen doavoortaan door onzen landgenoot geleld worden Wij emenien Ett genoegen dat dit ambt den heer Cuifers niet zal verpliclittn zich metttrwoou van onste verwijderen Uil In het irtekblad voor de burgerljle administraite wordt nedegedicld vol ena een missive van dtn MiniPler tin Biiineiiiundsche aken van den 2üfl April II dat ZIJ die gctn verklaring kunnen oferIrggen negens ondergane koipuk inentin zieli nog niaals aan de vaccine moeten onderwerpen om op de acbool Ie worden toegelaten en dus niet schijnen ts knnnen volslaan met het inleveren eeiier verklaring dat Dit de lidteekenen blijkt dat 2ij met goed gevolg zijn ingccnt of aan de natuurlijke kinderpokken hebben geleden Door een correspondent van den Tmes wordt met bijzonderen lof gesproken van de tentooi stelling in yirlt el Amicttuie te Amsterdam Uij noemt die ten zeerste belangwekkend voor ieder dic de hoogste volmaaktheid in de technische uitvoering van werken van nijverheid en kunsten waardcertn kan Ik arht teen plicht zegt hij verder om op dfzo geltgenheid lot t smaken van een rcld aam kunstgenot de aandacht te vestigen in do hoop ddt vele uit de duizenden die zich thans naar de wonderen van Weenen spoeden zich daardoor zullen laten verieidea tot een oponthoud te Amsterdam Men least m Bet Schoolblad Nasr men vcrpeerat is de SOjarige oiiderwij7er H Kok te Kruisweg gemeente Bleiswgk geschorst en genoodzaakt tegr n 17 Juni aanstaande eervol ontslag tilt zgne betrekking te nemen wegens verschil met iijn Burgemeester over de loepasaiiio der vaccinatiewet op de leerlingen en omdat hg ïelf m gebre ken was gebleven een bewijs zijner inenting van 1799 over te leggen Vaa VI p heidene ingezetenen dezer buurt circu leert een beleefd verzoek aan den gtmeenleraad om Atn gnjsen man wiens naam en De oude man die op zijn I5e jaar reeds als hoofdonderwijier te Marken Binnen benoemd werd daarna te Üo tzaan en Nienn teen als zoodanig nerk zaam was wenschte zoo gaarne nog tot Aug a s in fnnctie te mogen ygn om alsdan een noo l gekend feest in d ond rwij erswereld te vieren n I dat van 65 jaar lio fdoiiderwijzer bg het lager onderwgs te zyn geweest welk vooruitzicht hem zoo plotseling ontnomen is De burgemeester van Bleiswyk zegt echter in een ingejonden stuk lu de N Roti Cl dat dit bericht onjuist iB Hoe gevnirlgk het kan rijn des nachts hardop te droomcn heeft de navolgende zaak Dinsdag voor het provinciaal gerechtshof m Gelderland behandeld beweuen D A was als wedowenaar van K H M opl7 Mei 1154 te Utrecht heitronwd met M Lr W VVeireiis mislnndelmgen en het misbruik maken van sterken drank beeft deze vrouw echter dat leven moede haren man verlaten D A is daarop met overlegging van eei overlijdensextract van zgne eerste vrouwen zon Ier te onderzoeken of zgne tweede vrouw nug in leven was Ie Arnhem op 14 Pebr 167 voor de derde maal in het huwelgk getreden met E G Becds eenige dagen db dat huwelijk hoorde die vrouw des nachts haren man m den slaap telkens roepen Vlie Mie en vermits dit haar naam met as wekle dit hare bevreemding en jaloezie op en dwong itj haren man de beteeke ma van dat roepen te verklaren Deze daar e nde Igk toe overgaande bekende haar toen dat kg nog eene vrouw had van wie bg reeds twaalf jaren als gescheiden leefde zon Ier htt hawehjk ontbonden De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De pr s per dne maanden ie 1 75 franco per post f 2 BUITENLAND Itnlteiilaoilscli Ovcrziclil Tot das rer is het in Frankrijk ovenl rustig gebieren Ztlfs de radicale bUdeu begruttcu het iiicuhc goufernenieiit met wclvvilleudlictd de republiek btijft tücli beHtfttiu uoalfl vroeger eu Mac Mafaoit is algemeen geucht om zgn karnkttr men vertruuvt van hem ook dat hij rertijk de uitvoerder van den wil der Udtiüoale vtr naeriiig tyn zal Lu de linkerzijde ia als uiiiderliei I sUrk genoeg om de regcenng m haren reuolioii niicu vaart te beteugelen lu de nationale vergadtntig heeft de heer de Brog lic eeue boodsclinp van den nieuw benoemdtn president dl r republak voofgelrzen De president verklaart lU dat sLuk dat hy verlangt eteeits de nauwge Ute nttvoerucr viü den wil der vergadering te 7 jii lij gtlaufi lat liet purteiaentMirc stelsel alL d tuutt ge rc ild ijn niir de meerderheid lltj itgi ti it de Uiliuui teiide b trrkkin cn die de vurige re eer iig met het buiti nland heeft attjgi knoopt dü legcuivuur dige rti eeriDg uopeu dcitlfde gedragslijn te volgen De nieuwe regceriiig wil dt u vrede hdiidbaven De biiineniRudsehe Htaitkande al bet kar uier dragen VAii het behoud der maaU aappelijke toestanden De re ciering za ecjK Uueht e bchoudrnde staukundo vmIj lu Zij moet d ii bf hoiadeiideu gee t bij de besturen doen duuiiliiiigen lu de wetten doen eerbiedigen Zij mijel ii ii hei land organen geven dtc zo ook zplvc eerbiedigen Zg zal in het sUeven inar het voibnn eu van die tiak uiet te kjrt komen Zy aai de inaatacliappij verdedigen De steil ng waarin de vergadering hem door ijne beaoemtu als president heeft geplaatst is die van een schild waelit uakende voor de onschendbiunheid van de Bouvi reine macht der vergadering Dcic buoilschap werd door de rechterzijde en het nci ter eentrum herhaaldelijk toegejuicht de zitting vurd daarop ge etdin lleeds ziju 29 nicuvic Vefeclen benoemd De heerPas tl iB onder secretaris lu buineuluiHl cbe akenCalnion heeft bedankt uia preftet der bemc en KampoiH al uls directtrui g ieraal der puslLWjen elonts ngcn wordui l niis Napvleon nordt te l arijs vcruneht 7ijn Trieud Richaid heeft hem t r8 oii 1 fcLtili rafeerd De prefectuur van polnie Zid wnnrsiliijulijlv uordm toe vertrouwd um Meltelnl ten ambten ar die oiulei het kei7trnjk opgang mmkte Ihirrs huft Dinsdag de iitung drr kninor b g woüiid lij ijM btmmireden werd I ij doui d p e hee e Imker ijtle slaande en met gtjuieh üUlv ngLii Van alle zijde ontvangt bg trouwens bewgzen van sympathie liet gernebt loopt hl men zal vooisLclIcii de nationale ver alerin t v ijigen omdj L de rrgeering bet te druk liult met iiet reoij auiSLtieü der bestiiien in bnu greet g het De JJuitsche bl iden be e iouwen de vcnndenngm Fiaukigk als tULt beduidend vooi de Du t be belang n men m i htt d lu oov vuur uanr elnjuhjk houdtn dat de lailste uvereti mju l v u bud den zal worden g IiouJi n in ui bLtuiig ni laatïte milhiird nut di ouiuii n n il v i ii De DuU lir igivad ia aan de d i bi ii ovei t bud it begonnen De bt udaiei eeii4ig ia bteiL tc n een veidagmg ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel lueei 10 Centen GBOOTE LETTERS worden berekend naar plantsruimte Afeonderhjke Nommers VIJF CENTEN nomen ontbmdmg der Cainer Terwijl de A a toM het gerucl t tegenspreekt dat KicasoU den Konmg die o t titiJiig zou hebben aangeraden meent het ounto ot liome uit particul ere mededeelingen te mogeb opmaken dat tot dergelgken maatregel besloten is Het blad deelt dien aangaande de volgende bgzonderhedeu mede De tegenwoordige zitting zou ge loten worden Zuüdri t Senaat gue vvcrkzaamtielen zal hebben tea c iide gebracbi De Kamer zou in de maand SeptefflI bl r a 8 wurJen onthouden en de algemeene verkie 1 injren 7ouden unars bgiil jk 111 den loop van de maaud October plaats hebben Het parlem nt zou lu de eerst I dagen vau November norden bgesngeroepen Wij gelooven niet dat het minutene tot up dat tgdstip eenigo belanj ryke w yigH g z d ondergaan Dt het elfde blad f van i e 2 sle flest men bet volgende Het gerucht wt rdt vtrsprfiil dat 10 da bgesnkomst door de oppos tie te en morgen bel d bet bes uit 7jii worden genomut om de Kamer t verUtrn Z l3 ondtr am e beraadslaging over het budget dtti te netnen ij moeten erkennen dat de houding van h t ministerie dergehjkeu radicalea mmtregel wel eenigermate zou wcttven Doeb wij I hou len ons overtuigd dat de vaderlandsliefde die I afgevnuhgduu vin eeu stap zal terughouden welke de be nueii van bet land aan den pirtgstrgd ondergesehiikt zou maken Ouder d rtdt voeringen dezer dagen in de Kamer der ufgi vaartU i den bg de bebindeiing der kioostervvet uitifcspr Al 11 Ir kt de aai dnebt die van deu heer Lortolu I j wordt duur de clericale bladen geprezen as de eenige vin echt katholieken geest welke in de lange kamerdebitttn over deze zaak is uitxesproken Zg bevnt echter tevens eene opmerkelgke bekentenis ten opzichte van den tegenwoordigen ge ondueidstoejiand des Pausen l e redenaar gaf namelijk zjne af kruriug tr over te kennen dat de kamer eene godsdien lj t quip t e tot ei ne staatkundige had guuaikl ei diaidoor den door de jaren en het ongeluk net rgebogen grysiard no meer harteleed belrokken Ie üp ei n üogenblik dit zijn gezondheid op het f rnsiig it bidieigi wordt Dé onnare mededeciingen van óiu Ostervaiore A fl anö die den Paus steeds voorstelt ah de beste ge ondhetd te gemeten komen dairdoor heider aan het lieht De lancet het Londensche geneeskundige blad zegt nis tlgk ï dit de zukte an den Pau veel ern stiger dan men in zgne omgeving vvil erkennen ff erz wkkiii van de hersenenen vin de ruggegraat het t vi i V n een si dert jnien bcst linden aanleg tol va I luk lukte lieden meer en metr te voorschgn ttrwgl V lil den anderen kant dt htvige hoestbuien uit teiie loiigiwidodting voortapmitende op z h 7otveii reeds vubl nik zju It 1 1 m ue l ngtstte tl iUifw ontstaan he dt 1 uelottu tiinvalten in zica sleept Ook n uu ftiidei o l it jii de versehgnseli n v 111 o v J eiKiin aard en zjudi n ook dan e r eiiisli jn w muer 1 lus 1 ni t een door vele wederwaal lighedeii b pioefde bOj irigc g gsaaid was BINNENLAND fi Hl I MfI leiijiiid 111 het luiont voor de Ie K imer dei De k esve 11 x K 1 ii en hoohlkiesdi t c juuda hce t tot ca verkiezing va I eeu lid vooi de Twi