Goudsche Courant, vrijdag 30 mei 1873

StatenrCf JieTa I op 10 Jum e s gekozeu het aftredeatl li l jfcrr mr W M de Biaaw Door Je Jfden van het niiti schoohvetverbond aftleeiing Bi iUigi aHeu eu oiasirekeij is voui litt district iou ia tot candidaat voor e Tweede Kamer gesteld dr A Kuvpör te Amsterdam De minister van finnuöien heeft bekend gemaakt dat teu gevolge van het dagelijks toenemen van klrciteri over niet behoorlijke bezorging van telegrammen die bij onderzoek bUjken ongegrond te zijn roortnaii streng de band zal worden gehouden aan de bepaling vnn art 49 vati het reglement voor de d enst van den rijkstelegraaf volgens weike aanvragen om terugbetaling van seinkostt n wei ens iiit tbeKorgitig vsn telegrammen vergezeld moeten i yn van eeiie daarop betrekkelijke briefwisseling of dergelijk beivys dat het telegram werkelijk zijne bestemming tiiet heeft bereikt Men meldt uit Schoonhoven aan de A Ruit Ct De samenstelling vau eeu kiescollege en het be ttteii van alle plualsen in den kerkeraad door mannen van en en tLzplfde kerkelijke richting in de e geuuTiitt het ft tot heden voor kerk eu armen der Nt d hervormden weinig Vruobten des vredeii afgeworpen De vervulling eener vacature in het kiescollege zelf gaat tegenwoordig ook reeds met veel moeite ge paard Telkens en telkmis weder bed mken de nieuiv geko7 en gemachtigden en waar vroeger honderden ter stembos opgingen om een candidaat di overwinning te verzekeren brachten in de vorige w ek slechts 13 kiezers hnnne stem mt De keuze was ecliter weer vruchteloos ook deze benoemde bedankte nor de eer De liberale leden der gemeente onthouden zicU van stemniing Staten Generaal Tweede Kameb zittingen van 27 en 28 Mei In de zitting van Dinsdag is de overeenkomst net de handelmaalschappij goedgekeurd met 59 togen 10 slemmen De minister van koloniën heeft daarop medegedeeld lat bet telegram eergisteren medegedeeld over China was gekomen maar dat hij nu ontvangen had langs den gewonen weg eeu telegram van den gouverneurgeneraal van Maandag avond 7 uur meldende In Deli blijft de rust ongestoord Er zijn 8 kompagniên aanwezig Te Kdi is de Hollandsche vlag geheschen Edi is eene onderhoorigheid van Atchia Voor de opening der openbare zitting zijn in de afdeclingcn onderzocht de wets ontwerpen tot verhooging van hoofdstuk V der begrooting van staatsuitgaV en vuor het dienstjaar 1873 aanbouw vaneen ieu e hiogcschool eu andere gebouwen te Lpiden lot bckrachiiging van den onderhand ichen verko op iian de gemeente Amstcidam van een deel van i en tuin van hut aan den stunt tocbchooreridc IVippenhuis aldaar enz In de zitting van gisteren is het wets vourstel van den heer Nier lias tot lier iening dtr bepalingen omtrent de verhooging van militaire pensioenen bij de zeemacht ter zake van verblijf bmnon de keerkringen na eenige discussie verworpen niet 32 tegen 26 stemmen De minister van marine was tegen particeie regeling en in allen gevalle zoo eene regeling nooiizakehjk was dan zuu deze voor il de mindere scbepeüngen moeten betreffen De discussie in zake de kanaal maatschappij is aangevangeu Uit een partieulier schrijren van Atchin deelt de iV RoU Ct het volgende mede Toen de vlout met de troepen ter reede van Atohtn was gekomea werd ze door twee forten duchtig beschoten aan ticbarkeeren der troepen was niet te denken en dit gebeurde dan ook den volgenden morgen eerst De gewapende sloepen van al de schepen beschermden de landing too goed als mogelijk was door aanhoudend met kartetsen te vuren op de duizenden Atcbineezen die de landing wilden verhinderen Eindelijk had men voet aan wnl met gercUlc bajonetten onJer het aanhoudend snelvnur der Bc mmont5 liij 1 onderden vielen er van i cn vijand doch ook wij Icdf n gevoeiigo verliezen De Atchiiicez n streden met een moed unn wanhoop geiijk icttcgenstnaiide h t aanhoudende geregelde vuur derjroepen en l ct kartet vtiur der sclupen mst de vijand lu onze hnu n te breken en nu vocht men borst aan borst De Atcliinei Zfu met hunne zware lange kiennut s de oii eii met de sr bel bajouft der Üc iumont s De vijand moest tcch eitddgk wgkcn en spoedig aa d in ook de eene benting in ónze maoht Toen gmg het op i e tuculc Iü doch die werd niet alleen gOf i en zeer stelselmilig verdedigd m or met een on tv venaarde koc blucdigheid olferden de Atcbiueezeu zieh cp iu c d gen z jn do troepen aan t d ie beniiu f biv g g Wfe t en nog uas zij in handen 1 van den vija i Toen bfgüu het l oi lj rdemcnt der schepen nog I maals en tejjeu oi ze jumtgranateu was de verster é king niet bestand road t einJelyk den derden dog ook Ie t ïeede benting in onïd macht was W ij maakten daar eeue massa aiuiuunitic en wapens bnit benevens een paar puirHige binocles ccn bidsDucr mei verschL ileue diauiautcn bezet eu een tulband met grooten dtamaut üe kuilt u geen denkbeeld maken van dat snelvuur wanrmedi wij den vijand van het lijf houden moeien t Is alsof er een zwaie hagelbui vidt Men z ig de vijnuilen dan ook bij menigte in het zand bijten IJen volgenden margen ging het verderop er lagen nog eenige bentings l mgs het strand doch dic wjre i van oiideischikt belang en die zouden we later Hcl kiijgeii Men richtte zich thans t gen den kuiloij eene bijzonder sterke van klipsteen opgitiukkcij beuling zij 18 het lerblijf van den Sultan I c Siiitan eiiwel was reeds n iar Int gebergte getlucht dueh iiuii hel liciit dier kintoii luis ons zeer i il Bil gi ii d i i ij de sleutel als het wiire was tut het biiiiieiiland Men machcerde dan den volgenden dag nniir den kralon Men paiscerde een kanipong van Haarde Hitte iingivori en die dus ongedeerd was ol ze vielen ons vcrradelijk in de zij aan Uat uiiigitje was e enwcl spoedig geki iard want ineen iciuvciik lil de heele buel in de asch Nu trok lueii 0 t de Mibsigat de moskee aan waarin de rijaii l leh ujk giursteld had en die omgeven vas diK r een liui gLii luuur Ook om het bezit van dit geuüuw werd seheip gBvcchte i U e kregen hit nietleiü ii doKii inoisim het weer ruinen en ten tweede mil e kH iui i el iii iin e maelit niuar werd im ook een yruu dir vl nniiini Ilij den tweeden keeriieu vclde de gi iieiiinl l u ler hij kreeg een kogel u hter den liiikeruu 11 111 1 niike üoi den recliterboveiinrm uitkwam hij nas oiuiiiddelijk ducil De oudste kolonel nam nu het cuinmnndo op ich en nu ging men Ojj uc ku iuu ios dout den vijand werd een levendig kruisvuur op de troepen onderhouden zoodat men vooronderstelt dat er Knropeaneu bij aanwezig waren De vijand was bij de nadering onzer troepen wnailijk stoutmoedig genoeg om iii het open velu tegen ons te willen ngeeren bij gehrcle drommen kwamen ze op ettcn genapend met donderbus en tnre kloHaiigs Zij niderdeu onder bun krijgsgesehieeuw onze troepen scholen hunne donderbussen af wierpeu die tegen den grond en kwamen toen met de klewangs zwaaiende er op in Het snelvuur der Beaumont s deed weder zijne vreesclijke werking en talloos was dun ook het aantal slaolitoffers Toen de vijand eindelijk op de vlucht wns gejaagd lag de grond met alleen bezaaid met lijken liiaar zij lagen op hoopeii Geen open plek was er meer te vinden De Miidureezen hielden zich bij uitstek goed Ilun kaaileinadjudant sneuvelde en werd als het ware m stukken gehukt Dit deed hun moed aanwakkeren Zg wier en hunne geweren even als de vijand Hcg want het balailjun Wiidureczen was gewapend met troiu iliulers en trokken met gevelde kris op den vijand lu een uoedend geiCLiht volgde na man tegen man borst te en boist nerd gevochten en van weerskanten met den moed der wanhoop düch de kiiiton was nog niet iii onze macht Twee dagen en twee nachten duurde het bombardement voort terwijl de troepen alsloen tevens nog den vijand van het lijf moesten liuudeii die ïicli m het bosch genesteld had Ondernijl Imdden wij reeds pi m ÜUÜ nmn buiten gevecht zoo aan dooden als gcnoiidcn De overgang van militairen en het zich verbinden van andere personen tot do koloniale dienst is in de laatste wikeii in dier mate Kjegeiiumen dal het werfdepot te Harderwijk onvoldoende is om allen behoorlijk ic kazerneeren zoodat er tol ndcre girnizoensplaalaPu de toevlucht is moeten genomen worden l er liijnspoor kuam gistneniinirgi n ree Is een bütal koluniale milit iiie oiidi i bevelvm een oflicier to s Clravenhage aan om voorloupig m eiii der kazernen te worden ingelegerd De heer mr J de Vries Az heeif eergi leren avond aan eene deputatie uit het bcbluiir dtr niesvireeniging de Grondnct te kennen gem vcn dat hij de candid itiuir voor de tweede kaïi es iiet kon aaiiuemcn In de eerste plaats aelitle de heer de Vries het onvoegzaam eene candidatuur te tmn vaarden zoolang door Z M nog niet op zijn lerzjck om ontslag als mii i8 was beschikt doch idgescheiden daarvan verklaarde hij de candidatuur te moeten weigeren oindul hij het in beginsel en ui overtuiging afkeurde dat ccn gewezen minister terstond na zijne idtreilmg als lid der tweede kamer optrad De kiesviieeni ng znl thans Zaterdagavond ecrife lerga lering houden lot het verkicMn van een ïer gelegenheid van den verj lardag van II 1 de koninijln op den l den uni aanst zil van wegc het gcnieeutehesluur in het Haagsehe llosch eene prachtige illumiii itie orden onlsloken oor deze feei tvienng werd reeds de levering aii luiiistcns 200 iü ilUimiiieergla cn aanbesteed 0 De bevolking der provincie Zuid HoUar d bedroeg volgens eene olllcieelen stunt op 31 December 1872 totaal 7 IÜ7Ó3 zielen van elke 34 1694 tot bet manna lijkcen 369059 tot het vrouwelijke geslacht behoorden Daaronder zijn begrepen 49S0 personen behoorende tot de landmacht en 953 tot de zeemacht met inbegrip van het korps mariniers 370 mailnèn en 4G8 vrouwen in kraakzinnigen gestichten verpleegd wordende 816 mannelijke gevuugeuen ouder ive1l e463 militairen en 51 vrouwelijke gevangenen Door de algemeene synodale comminie is aan het klnesicaal bestuur van Breda dat met den consulent der vnceute gemeente te Moerdijk naar art l van hot synoilanl reglement voor de kerkeraden opgetreden was om bij die gemeente te doen wat des kerkeraads is op zijn verzoek krachtens art G6 van het reglement voor kerkelijk opzicht en tucht mnchiiging verleend tot het instellen van eene rechtarordering voor de arrondissements rechtbank te Breda en oo noodig in booger beroep en cassatie tegen den vroeger geschorsten en ilaarna ont etlen predikant II C Koeken ter opvordering vau het kerkeraadsarchief meer bepaald van de doop lidmaten en trouwboeken de rekeningen der diaconie administratie en alle andere stukken omschroen in art 12 van het reglement op de kerkviaitatie Door jhr mr F H van Beijma thoe Kingma schoolopziener van het zesde district in de provincie Friesland en Burgemeester van de gemeente Aengwirden is een allerbelangrijkst geschrift iu het liobt gezonden Een open adres aan de leden der StatenGeneraal behelzende eene opga e van de tractementen die door de onderwijzers in Nederland worden genoten do hnlp dia hun bij het onderwijs wordt verleend en het schoolverzuim dit iKstaat Uit elke provincie zijn door hem opgaven ontvangen en in tabellen wijst hij den st iiid der aken aan zpo nu en dan met een uittreksel uit de brieven die hem bij do opgaven worden toegezonden Aan het slot fijner brochure wijst hij er op dat de toestand niet langer zoo kan en mag blijven De Staat die zooveel belang heeft bij de ontwikkeling zijner burgers moet tnsselienbeide komen en door ruime subsidie in de besliiamle belioeftt n voorZ en De tractemcnten der omlerwijzers moeten verhoogd het personeel vermeerderd worden Neemt de Regeering zoodoende alle beleminerinjren die zich bij het volksonderwijs thans zoo veelvuldig voordoen weg hel volk zal intellectueel meer worden ontwikkeld en beschaafd tot booger zelfbewustzijn en tot krachtiger besef van eigenH uarde worden opgeleid in staat om als vrije zcitsliiiidige onafhankelijke burgers te kunnen handelen en piupcriameen communisme ja eiken vijand volledigeu en kiachtigen wcersWnd Ie bieden Wij du4 ven ieder die belang stelt in onderwijs en onderwijzers de lezing der Iirocliure aanbevelen en vertrouwen dat elk met den selirijver doordrongcM zal worden van do nood akelijklieid eener ingrijpende verbetering Te Nicuw Beicriaud is hit middel gevonden om de wet op de vaccine te onliliiiken Daar is de vrije schoot seder 1 lri vacant en toch wordt er door twee jongens van 16 ii 17 jaren onderwijs gegeven aan de Iccrlmgeii van die school vermeerderd met eenige van ile openbare Na gedaan onderzoek van den schoolopziener en het bevel om do school te sluiten is den 19dcn dezer ceiio commissie naar den Burgemeester gegaan om hciu aan tc zeggen dat die schooi sedert 1 lei is opgeheven en nu een particulier huis is geworden wa ir jongens ea meisjes tezamen komen om elkander onder opzicht vnn genoeindi jong lingeii te oefenen 11 te lecrcil lzoü IS diq school geworden een verceiiiging van u igevaecineerdc km leren volgi ni de wei op de vereeniging toegelaten Het kan niemand onzer lezers oiili k ml ijii hoe in vroeger eeuwen duizcnde en nog e ii dii Zi iide mcnsc icn wegens de misdaad van hekserij o toovcrij en dus gelijk wij nu met voik irnen Zekerheid kunnen zeggen gelieil onscliuldig z jii ter dood gebracht De ongerijindbte bc liu digingcn werden tegen deze ongelukkigen mgebr eht een der meest gewone punten van iianklaelit nltlians in den bloeitijd van het heksenproces ivaa het aangaan van eca verbond met den duivel waarbij dj toovcuaar of heks hem zijn of haar ziel tul eetinig verderf afstond en daarentegen de miiclit verkreeg om a lerlei kwaad tc stichten om ouwe leis cii st irmen te verwekken schepen met man en muis tc doen ergaan den oogst te bederven niciisclien en vee gezondheid of leven te ontnemen en duizeiiderici andore onheilen teweeg te breii ii Vooral in de Ifldc en I7d ei uiv naren in geheel Kuropa de veroordeelingeii ue eiis hekserij en tooverij aan de orde van den dag dueh leeds veel vroeger Ithdfl il 8ew erdaakt En hotzeer tegen het ei Kle der 17de eeuwde wrroiging eer iu hevigheiil afnam en de veroorfeeHngeri zeldzamer werden heeft het onzaliggeloof aan tooverij ook nog in de vorige eeuw talfijke shiehtoffers geëischt Zelfs in dc laitste Mftdier eeuw zijn doodvonnisaen wegen tooTarg uitgeroerd ia 17 6 in Oostenryk ia 17 82 io Zwilaer land in 1783 in Spanje Dt duistere tyt der middeleeuwen ligit gelqUiig achter ons en de ongelukkigej die thans meenen zich aan den duivel te hebben verkocht en bovenDattturlijke krachten te bezitten worden niet op den branditopcl maar in een krankzinnigengesticht gebracht Geen ambtenaar van het openba ir ministerie ter wereld die uoff een vervolging wegeai tooverij zou beginnen geen rechter ter wereld die op die beschuldiging eroordeelen 80U Kn toch nog een heksenproces in Nederland in 1873 Ja lezer maar een modern heksenproces waarbij dc rollen omgekeerd zjjn waarbij niet de heks maar de hek trnjagers als beschuldigden optreden Want hoezeer een verTolging en veroordeeling wegens hekserij tegenwoordig ondenkbaar zijn het geloof aau hekserij is onder bet volk nog niet geheel verdwenen Het valk in het bij onder de landbouwer is taai en vasthoudend in zijn zeden en gewoonten zijn begrippen zijn geloof en zijn bijgeloof En ongelukkig bl ft het niet bij het geloof aan hekserij men handelt ook volgens dat geloof zoodat mr J Scheltema te veel van de lichtzijde beschouwde toen hq in 1828 schreef dat de nog bestaande overbiijfsett van bet vroegere bijgeloof alleen aan te merken waren ali do onschadelijke opRikkeringen van het weerlicht nadat het onweder reeds voorbijgedreven en onder de kim gezakt was Een bedroevend bewijs van het tegendeel levert de strafzaak waarin in dc zitting van 22 April door de rechtbonk te tiorinchem vonnis gewe n werd 11e beklaagden waren drie vrouwen Cornelia van Bruggen huisvrouw van Jan Burggraaff oud 61 jaar Annigje Bus huisvrouw van Hendrik van Dijfc oud 26 jaar en ASIlje Burggra ilf oud 31 jaar Zij stonden terecht ter zake dat zij te zamen en in vereeniging met elkander op 13 Maart jl in de woning van Peter Burggraatf te Lexmond Janna van den Heuvel huisvrouw van Hcubert van VVeenen moedwillig zouden hebben aangegrepen getrapt cn geslagen Mag men de dagbladen gelooven dan was do aanleid ng lot deze baldadigheid de merning dat de famile liurggrnalf door den een of ander bctoovcrd zou zijn Een wonderdokter uit Gorinchom werd geraadpleegd en wees de vrouw van van VVeenen Janna van den Heuvel als de schuldige aan Het scheen evenwel dat dc betoovering verbroken zou worden zoo dc heks er toe kon wordeu gebracht baar slachtolTers te zegenen cn om hiertoe te geraken strekte liet aangewende geweld waarbij zelfs de bedreiging zou zijn gevoegd dat men de van toovery verdachte op leii liki brandend vuur werpen zou I een getrouwe navolging van het oude heksenproces waarbij ook de vuurdood de gewone straf van toovctiaars en hekseo was Dit laatste schijnt evenwel ten processc niet gebleken te zijn Hoe dit zij het openbaar ministerie kon met de handelingen der drie genoemde vrouwen geen vrede hebben en dagvaardde ze ten einde lich deswege voor den strafrechter te verantwoorden Negen getuigen werden in de zaak gehoord De eerste was de mishandelde zelve die een zeer bepaalde verklaring aflegde Zij was zoo deelde zg den rechters mede in deji morgen van 13 Maart omstreek 9 i uur bg de woning van Peter BurggriuilT door de drie beklaagden aangegrepen en met behulp van nog een paar anderen naar binnen gfdrongen De ramen dier woning waren van binnen met kleederen behangen zoodat men van bu ten niet zien kon wat er voorviel Daarop waren de drie beklaagden op hnnr anngevnilcn co hadden haar onder luid geschreeuw en het loi voegen der woorden Kiiput lilt ge of je moet ons zegenen hevige slagen toegebracht voornamelijk op het hoofd Uit vrees voor nog naarder mishHiidcling had zij nan dicti eiscli voldaon en dc woorden uitgi s ro ken 5od zegene ui waarop men haar had laten vertrekken Zij begaf zich onmiddellijk naar den burgemeester cn deelde bij diens afrtezigbcid het gebeurde aan zijn vrouw mede waarna zij ten huize van den getuige M de Vries kwam waar de geneesheer van Ellen linar toestand coiistateeide In het hervatten van haar iliigelijkschc bezigheden had de ondergane mishandeling haar niet lang gestoord maar do pijn in keel en hoofd die zij nog steeds gevoelde waren daarvan de onaangename gevolgen Vijf getuigen verklaarden vervolgens dat zij op den 13 Mnait omstreeks den door de eerste getuige opgegeven tijd in dc woning van i eter liurggriialt een geweldig rumoer en goschiecuw hadden gehoord De drie beklaag len ontkenden alle schuld aan het hsar tolastgelegde Niettegeiistauudc dicontkinteni ooideildcde recht bank bij haar vonnis van 22 April de telastgelegde feiten wettig en overtuigend bewezen Dit bewijs vloeide naar het oordeel der rechtbank voort uit de Btellige verklaring der eerste getuige die niet op zichzelf stond en alzoo in rechteo geen geloof verdiende maar integendeel op alle punten bevestigd werd door de aanwijzingen uit de verklaringen der overige getuigen voortvloeiende Overeenkomstig het requisitoir van den snbstituutolSoier van justitie mr A Teldcis w rdwi derhal e de drie beklaagden schuldig verklaard aan het toebrengen van klagen waardoor gcenerhi ziekte noch beletsel om te werken van meer dan twintig dagen ontstaan en met toepauiug van art 311 Wetboek van Strafrecht veroordeeld tot het maximum der daarbij bedreigde gevangenisstraf i namelijk een j ia r eenz ame opsluiting ieder tot ten boete van 8 of subsidiair eeu dag eenzame opsluiting cn ieder voor bet geheel io de koeten PaUis van Jusiiiie Koloniën OOST INDIÈ In het Algemeen Overzicht van de Indiër leest men Voorzeker is men in Nederland aangenaam verrast geweest nadat Kenter bet had doen voorkomen alsof de eerste aanloop op de strandforten bij Atchiii in eene bepaalde nederlaag was ontaard dat de volgende berichten zooveel gunstiger lulden welke tbuns tot hen zijn overgekomen Met vreugde tal ons leger vernemen dut Z M de Koning het per telegram geluk wenschte uiet liet aanvankelijk succes Tot dusver zijn geene nieuwe troepen naar Atchin gezonden De Singapore een itoomschip van de N I 6 M 19 den 15 dezer van bier vertrokken met ammunitie eu eenige artilleristen I Naar wg vernemen maakt de afsckalfing van rietslagen bij het Indisch leger op dit oogeiiblik eeu onderwerp van erns e overweging uit De door het I departement geraftdiieegde militaire autoriteiten zijn I met gunstig voor de altchatfing gestemd I Op verzoek heeft ilhluit kol commandant v iii het reg O l caraleri I tbd der l ut zijn ontslag ver kregen De majooE A Koenen ontvangt hem I De Samarang eiie bladen berichten dat in den nscht I fau 4 op 5y fezer een groote baudjir den weg aan 1 weerskanten van de kollossale steeueu boogbrug over de rivier l abelan die nabg Itloeiitnlan den grooteii i postweg van iUagelang naar Djokilja snijdi tor lengte 1 van 91 0 voet totail heeft verniehl I Ook lu DjocdJA hebben baudjirs groote scliade veroorz aakt daar zij de ontzctiendc massa stcencn en lava afvoeren die in het vorige jaar door de Merapi werden nitgcworpen Bij de op gisttren gehouden inschrijving voor een millioen iouv s wiisi Is werden 178 150 tegen den limiiekoers van 101 pt t genomen en was I verder ingeschreven voor i8 0ü0 ii lül v I nidhoen il 102 cn 2 tou a lO i P t len mag dit de derde mislukte inschrijving noemen daar bet publiek blijkbaar elders beter terechtkomt Wij ontvingen gisteren belangrijke berichten uit Nederland omtrent de Droogdokmaatschappij en de vernieuwing van het contract met de Nederl Haudclmastscbappij Wat de eerste zaak betreft willen wij de hoop koesteren dat men niet op de losse gronden waarop de ontwerpen steunden zal doardrgven maar deskundigen zal raadplegen eer men de handen aan het werk slaat Met verwondering vernamen wjj dat het contraot mit de Handelmaattchappg zy dat ook slechts voor vijf jaren vernieuwd is Nadere ophelderingen zijn noodzakelijk want het behoud van het oonsignntie stelsel IS niet langer in eenig op icht te verdedigen Dat de Staat als bij nog producten uvcrvoeit de Handelmaatschappij als tusichenpersoun gebruikt hc hebben er mets tegen Maar van ferriieuweii van het vroegere contract kon en mocht geene spr ike zijn onder ren Ue tuur dal zich homogeen noemt met de liberale meerderheid van de St iteii Gcnerail In een buitengewoon nominer der Jav Ct wer den do volgende bulletins van Atchin medegedeeld 1 van den Gouvernements cjmmissnris Voor Atchiff 8 April Ontvangen te Buitenzorg 12 April Vijandelijkheden te tn deupgeworpen versterkingen door marine geopend cn gedurende eeiii e dagen met kracht voortgezet Expeditionairc macl t n iiigckomeii op 6 dezer verkenning aan al door generaal met 4 compagnien lp 6 dezer bevredigend afjicloopcu Dcbarkement o S de cr behalve van cavalerie en gedeelte nrtillcr l welke heilcu volgden Alles goed slr if laii ecu i 1 Jlru HCtl dat ïolgilis ons slrnftni icf ii 1 jaiiitillulji pevniigunisitial tol 1 H J iiill geslaagd actie dadelijk begonnen aanvankelijk hardnekkig verzet met groote doodsverachting Tot dusver zegevierden onze wapenen Geschut der schepen bewees uitstekende diensten 2 Bericht van de kapt ter zee Koopman Ontvangen 12 April 1873 6 April Verkenning met vier eompogniën nl April Voorbereiding 8 April Troepen gedebarkeerd versterking zwaar brechoten werd uiet genomen adelborst Zinmer gewond en gestorven 9 April Versterking door marine bres geschoten door landmacht zonder weerstand genomen Hoofdmacht zal oprukken 3 Bericht van den expeditie commandant Ontvangen 12 April Bivouak aan strand Atchin 9 April 5 April Namiddags aangekomen geabouchcerd met commissaris Atchin later aangekomen commandant marine 6 April Verkenning met vier compagnien vijand vele dooden wij vier gewonden 7 April Voorbereidingen 11 April Troepen gedebarkeerd met uitzondering gedeelte artillerie en geheele cavalerie ten gevolge zwarigheden Vijand biedt bij debarkemeut aanval tweede of oostelijke versterking hevigen weerstand laat tachtig dooden achter onzerzijds gesneuveld ue gen gewond een en veertig minderen officieren geI sneuveld geene geblesseerd vijf Versterking wordt i met genomen 9 April Versterking door Marine bres geschoten door Landmacht zonder weerstand genomen olfeiijijeve verkenning met vijfhonderd man van debar ementsplaats in richting en tot nabij kraton geen reerstaod ontmoet morgen woidt met hoofdmacht in deze richting opgerukt verwachtingen guiisti ffO gave Tan gewonde officieren Licht gewond zijn Ie overste J G von Thiel de kapts A Luijmes e I L F Nix allen van het 12de bat inf en de 2d luit A K Kichboltz van het 3de bat zwaar gewond de 2de luit F D W Wilken van eerstg moemd bataljon KaDtoiigereclit te Gouda Terechtzitting vau den 15 Mei 1873 h T L veroordeeld tot twee geldboeten van 30 en eene van 10 of subs gevangenisBtrof van vgf dagen voor de Iste en van twee dagen voor de 2de boele en met verbeurdverklaring van de in beslag geuomen wild en snoekstrik en I bevel tot derzelver vernieling wegens 1 het aanwenden van pogingen om wild te bemachtigen op een anders jachtveld doormiddel vau een wildstrik 1 en 2 het visschen met een strik in vischwaler niet uitgezonderd bij art 134 der wet op de jacht en visschorij P D veroordeeld tot twee gcldboelen eene van 30 en eene van 20 of subs gevangenisstraf van vijf dagen voor de Iste cn van vier dagen voor de de boete met verbeurdverklaring van de iu heslag genomen wild en snoekstrik en bevel tot derzelver verniedng wegens 1 het aanwenden van pogingen om wild te bemachtigen op eens anders jachtveld door middel van een wildstrik en 2 het visschen met een strik in vischwaler riiet nitgezondcrp bij art 134 der wet op de jacht en visscherij En zulks na binnen de laatste twaalf maanden aan de overtredingen voorafgaande wegens overtreding der verordeningen op de jacht en visscherij te zijn verooideeld geweest A P veroordeeld tot eene gevangenisstraf van vgf dagen wegens het verwekken van nachtelijke burengerucht tot verstoring van dc rust der inwoners en zulks bij herhaling J Z veroordeeld tot eene geldboete van ƒ I of subs gevangenisstraf vau een dag wegens het te Gouda buiten noodzaak berijden van eeu met klinkers best raat voetpad met ecu kruiwagen niet beladen met glas of aardewerk A C veroordeeld tot eene geldboete van ƒ 3 of subs gcvniigenibstiaf van een dag wegens het als voerman op een openbaren weg in de prov ZuidHolland zich niet bevinden bij zijn trekdier zouder dat onder voldoend toezicht te hebben gesteld of vastgezet C B G V d P en J L veroordeeld ieder tot eene geldboete vnn 1 of subs gevangenisstraf van een dng vonr ieder wegens het in vereeuiging en gelijktijdig spelen met gold op den openbaren weg tc Gou ia P M 11 T en N Z veroordeeld ieder tot eene geldboete van 5 of sub gevangenisstraf van twee dagen voor ieder cgeiis het in de gemeente Waddinxvecn als geleider van een met hon leu bespannen en over den opiiibarin weg rijdend voertuig zicti plaatsen oji dat vueituig En allen in dc kuslen dos noo ls invorderbaar bij lijfsdnang