Goudsche Courant, zondag 1 juni 1873

ryk beien en ik nl het heden met meer rertrouwea dan ooit doeo dat God zijne zegeningen uitstrooie orer de iiationaie rergaderiug die zoo verknocht is aan de beginselen an het Christendom en over zijn nieuwen chef jiie groote waarborgen geeft oor de orde de recht aj digheld en de ran alle z jdeu bedreigde beschavingV Honderd negen erKzestig Italïasnsche afgeraardigden hebben zich door het ootuilzicht op den grooten banvloek niet laten S chrikken om aan de wet op de kloosters te Bome hnnne goedkeuring te schenken Ook de motieven der £ es en veertig tegenstemmers zullen wel eldera glKocht moeten worden dan in de macUeloozj bcdl giageu van het geestelijk hoofd dar kerk öelakkig zijn de tijden voorbij dat de regeerders zich hierdoor van hunne plichten tegenover de natiën wier belangen zij moeten behartigen laten terughondeu De berichten uit Spanje blijrea schaarsch Zeker ia het dat de toestand niet rerbetard men spreekt weder van insubordinatie onder de troepen te Barcelona heeft een manifestatie plaats gehad tegen het bestuur opgrond dat de burgemeester getuigschriften van vrijstelling van de groote rolkslichting tegen de CarUsten te koop bad aangeboden Te Londen werd rerteld dat de republikeinen moeite deden om aan Espartero het presidentschap der republiek aan te bieden het plan had te Londen een goeden indruk gemaakt wat ercnwel nog niets beslist voor de waarschijnlgkheid der uitroering Espartero zal zich aan de gevaarlijke onderneming niet wagen de macht is op dit oogenblik feitelijk meest overal in handen vnn de federalen de roode republikeinen en welke middelen heeft meu bij het gedesorgani eerda leger om de orde te handhaven f Veel aarschijulijker ia het bericht dat de regeering heeft beslü en om op een ruirae schaal papierengeld uit te geren monarchaal maar op den dag dat zy een monarch ou willen kiezen zon zij een burgeroorlog verwekken Het votum der meerderheid is bijzonder duidelijk Het werd uilgebraohl naar aanleiding der motie van orde waarin men verklaoi de dat de regeeringsvorm niet in qufestie was Het is een stellig antwoord op het voorstel eergisteren door den president der Hepubliek gedaan en ondersteund door zijn minister van binnenlandsche zakeu nl om een regeeringsvorm vast te stellen Er is iet i kinderachtigs om over der lijke dubbelzinnigheid te diacuteerea Het ia voor de gansche wereld klaar als de zon dat de meerderheid docr tegen den heer Thiers te steramen ook tegen ile Kopublie c gestemd heeft Niet alleen zou hit eerirjker maar tevens ook beter zyn indien lueii dit erkende en zeide want dan zou het innd ivet o waniaan zich te houden Maar de veldslag H elke tcu doel liail allen tivijlcl weg te nemen doet ilieu vüortilurcn De nieuwe minister zouden eene vergeefeohe p ging doen indien y verklaarden de Kepubliek ïelfs de conaervalievc Republiek te willen De heer Ihiers heeft het hun gezegd en daarin is hij de tolk Kt iieest der gansche natie men zal het niet gelooven Men zal hun namen hun antecedenten liiiii leven nagaan en hen niet gelooven De lieer Lcuioiiiiie is van gevoelen dat den zege vieieiMli nvan Zilerdag slechts één weg openstaat nl Ie dictatuur wanneer zij het bewind in handen willen houden Hun fatum staat onwrikbaar geschreven Indien zij het algemeen stemrecht willen reg leii dan zullen zij door den opkomenden vloed worden weggesleept Willen zij hot daartegen afschaften of verknoeit u dan hebben zij het zwaard noodig Voor den schrijver geen twijfel hoegenaamd Met den val vau Thiers is ger illeii de gematigde de vredelievtnde republiek De groote burger wien men verweet dat hij de onzekerheid liet voorduren handhaafde integendeel slechts den lieven vrede De mate rieele orde zal wellicht niet worden gestoord maar de moreele i F RA N E H U E Het onderstaande ia ontleend aan het Journal des Debat Pe heer John Lemoinne w t een artikel aan den afloop van de laaiste crisis aas den toestand en aan de toekomst van Frankrijk De nieuwe omwenteling ze de beroemde poblicist waarvan wij de bedroefde getuigen zyn heeft slechts hen kunnen verrassen die den veldtocht Atf monarchale partyen sedert een jaar niet nauwkeuDg rolgden Het oogenblik was gekomen dat de onzekerheid welke in het land heerachte en al zijn bewegingen belemmerde ondragelyk geworden was en dat de regeering in de rolstrekte noodiakeljjkheid verkeerde een rorm en een naam aa te nemen t W 8 de ure der crisis die wy steed hebbn roeien aankomen en waarop wij altoos de openbare meening hebben roorbereid In de laatste dagen hebben wij onze bezorgdheid niet verheeld zoomin als wij dat deden na de Parij clie verkiezing Gemakkelijk was het te zien dat de partij van doo aanral zeer goed georganiseerd en dat haar staatsgreep lang voorbereid was zoodat men de teugels van het bewind dadelijk grijpen kon Men heeft dat kunnen waarnemen aan de regelmatige tnelheid waarmee de zittingen aan den wederopbouw gewijd volgden op de vernieling j aan de gemakkelijkbeid waarmee de nieuwe regeeiing werd samengesteld aan den spoed waarmee het Journal Officiel gisterenoehttnd reeds de proclamatie van Maarschalk MacMahou openbaar heeft gemaakt We moeten toegeven dat de taak zeer goed geleid werd we erkennen ook dat de oplossing tot stand kwam overeenkomstig de eonstitutioneele en de parlementaire voorschriften De nieuwe regeering des lande is wettig en we kunnen ieder slechts aanraden de wettelykheid te eerbiedigen Wat 0B8 reignnd zal zyn zegt rerder de beer John Lemoinne is de binnen weinige uren volbrachte omwenteling goed te karakterieeeren We zouden gelnkkig zijn indien het slechts gold een verandering ran meerderheid een wyziging van ministerie zooals we die gewoon zyn in landen waar de regeeringsrorm niet in qusstie is Maar helaas we belereu een tijd waarin dergelijke veranderingen feitelijk omwentelingen zijn Dus moeten wij het rare karaker der wyziging op Zaterdag erkennen Het is het einde van hetgeen men genoemd heeft l essai lo al van de eeilyke proef om ecu gematigde en eoüserratiere republiek te restigen De monarchale partyen hadden tot taak die reatiging tot eiken piij te beletten Toen men derhalve stond voor de noodzakelijkheid om een regecring te scheppen met een naaoi en een vorm toen men geroepen werd te kieren tasschen Monarchie en Eepubliek toen ia de coalitie tot stand gekomen met een snelheid waarvan wy de gevolgen gezien hebben De coolitie beeft zich meester gemaakt van de vaan der voorloopige regeering Want die coalitie zelve kon niet bet provisorium laten varen Zij vermag slechts de üepnbliek nit te sluiten maar zij is niet in staat een bepaalden regeeringsrorm aan te nemen Zy is I DÜITSCHLAND Even als andere Dultsche bladen spreekt ook de Augsburger AUg Xeitung over de optreding van Mac Mahon aan hel hoofd der Praosche Hepubliek Dat hij niet zonder aarzelen zijne benoeming heeftaangenomen ze jt het blad beteekeiit niets misschien moet men het opvatten in dien zin dat hijwilde doen blijken aan de samenzwering tegen Thiers geen deel te hebben genomen Intuascheu ralt hetmoeilijk te zeggen welke politieke beteekenis neoptreding heeft Ouder het Keizerryk behoorde hyvolstrekt niet tot die generaals die zich den Keizer I onvoorwaardelijk hadden toegewijd maar hy was een ijverig van zijn plicht doordrongen soldaat Ofhij een Bunapartist dan wel gelijk men vroegerzeide een Orieanist is weten wij niet en ofjchoonhy ais eerste soldaat bij de armee der Republiekbeeft gediend heeft men toch nooit van hem eeneuitdrukking gehoord op grond waarvan men hemeen republikein zou kunnen noemen Wegen zijnegetrouwheid aan zyn plicht kan men verwachten dathij do Republiek zoo als hij haar geronden heeft zal handhaven Gelijk het zich niet laat vooruitziendat hij haar aan een pretendent zou uitleveren evenmin bestaat er reden om te vermoeden dat hij haarooit aan de radicalen in handen zal spelen of zoudulden dat zij zich van baar meester maken Hijzal en kan alleen steun zoeken bij de reolitcrzydeen al zullen met hare hulp misschien de ooustituttoneele ontwerpen in een nog conservatiever geesl worden vastgesteld Frankrijks toestand hangt echter alleen af van de algemeene verkiezingen En wie zuukunnen zeggen in welken zin die zullen uitvallen Nog kort geleden kon men vernachten dat de republikeinsche partij door haar eene aanzienlijke meerderheid zou verkrijgen maar nu houdt dit op vvaiitmeer dan elders komt het in Frankryk bij de verkiezingen er op aan welke politiek op dat oogenblikin de mode is zeer velen toch hebiien er altoosgestemd zoo als zij meenden dat het voor de toenbestaande Uegfcring aangenaam zon zijn en evenals zij hij de laatste verkiezingen met de republikeinen hebbeo gestemd zullen zij t nu met de conservatieven doen De Regeering van Mac Mahon zal juist het tegenovergestelde zyn von die der Hepubliek van Thiers zoo toch kan men de tegenwoordige eigenlijk door Thiers gevormde Republiek noemen De burgerlijke soms al te burgerlijke coovouil zal plaats moeien maken voor militaire pracht en vertooning in plaats van het persoonlijk Gouvernement hetwelk Thiers hij alle afdeelingen van het Staatsbestuur had ingevoerd zal er eene Minister regeering zijn M io M ihun zal meer de uitvoerende macht uitoefenen dun zelf alles in het bijzonder regelen In plants van eene tusschen de partijen laveertnde Regecring komt er nu tone Regeering van de conservatieve partijen gesteund door het bondgenootschap der Lsgiliuii teii Orlea nisten en Bonapartisten hatwelk onmiddellijk in duigen valt zoodra het blijkt dat een dezer partyen zicit gereed maakt om de Kroon in bezit te krijgen Vóór alles is Mac Mahon in tegenstelling met Thiers militair en zijn geheel bestuur zal daarvan den stempel dragen Onder de tegenwoordige omstandigheden moet men ook niet uit bet oog verlie zen dat by bekend staal als een man die byzonder de Kerk is toegedaan De armee ia op zijn hand in haar oog i de nederlaag bij Worth reeds lang door de zegepraal over de Commune uitgewiacht en het leger zal hem blindelings volgen Wel zal de linkerzijde alle krachten inspannen on bem te doen vallen maar in de eerste tyden is zij daartoe toch niet sterk genoeg Ten opzichte der buitenlandache politiek zal hij niets anders willen dan hetgeen Thiers heeft gewilcl Nog is Frankryks macht te zwak om een beslissend gewicht in de schaal te kannen werpen Mac Mahon kan dus niets anders doen dan hetgeen hy behoort te doen om van de Duitsibe bezetting op Fransch grondgebied ontslagen te worden en vooreerst even als Thiers zich te onthouden van elke handeling waardoor Frankryk zou deelnemen aan de buitenland che politiek Aan leranehe te denken zal hem een reldheer die op de slag eldeu ran Worth en Sedan is geweest veel minder raadzaam schijnen dan den lofverkoadiger der zegepralen van het eerste Keizerrijk Hoe lang zyne heerschappij zal duren en of er na hem een Koning t zij een Hendrik t zij een Lodewijk Filips of een Napoleon den troon zal beklimmen dan wel of hij plaats zal moeten maken Toor eene radicale Bepubliek met een Gambetta of een Lockroy wie zal het zeggen De geschiedenis van Frankrijk leert dat daar te lande niets zelfs niet het onwaarschijnlijkste onmogelijk is Maar juist daarom k m men ook aan het Bon partisme niet kils f kans roor de toekomst ontzeggen Lr j B e BINNE NLAND Gouda 81 Mri Schaakwedstrijd KAMPEN GOUDA wit zwart 25 Zet 0 1 nt C 5 ZS Zet B B nt C 5 Men deelt ons mede dat na het bedanken ran Mr A A ran Bergen IJzendoorn burgemeester alhier roor de candidatnur ran t lidmaatschap der 2e kamer thans zeer ernstig gedacht wordt om in dit district prof i T Buys te leiden candidaat te stellen Ook eene correspondentie uit dit district in de Nieum Rotterd Courant deelt deze candidatuur mede Wij zonden er zeer mede ingenomen zijn Frof Boys heeft zich doen kennen a een man die een onafhankelijk atandpunt eet in te nemen ook tegenover partygeaooten Hij zal daardoor wellicht minder welkom zijn aan vele leden in de tegenwoordige 2e kamer die de onafhankelijkheid maar al te veel uit het oog verliezen maar hij zal daardoor juist het belang des lands krachtig helpen bevorderen van het land dat niet gediend is met door partijzucht in den mond gelegde woorden maar dat dringend behoefte heeft ain mannen die boven hun partij het land stellenilo welen te handelen Tot dezen behoort ongetwijfeld prOf 1 T Bujrt Door de officieren en eenige oud ollicleren der schiilterij alhier is aan de ingezetenen onzer gemeente de volgende cironlairo verzonden Uelnngfaabbeud n die er geen mochten liebben ontvangen kunnen wh daartoe bij den heer Roeat van Limburg Ousthaven aanmelden Stadgenooten I Wie uwer heeft niet sedert lang de behoefte gevoeld aan goedkoope en geregelde Muziekuitvoeringen I Wie wil niet medewerken om uit eigen boezem hierin te voorzien I Gouda tuch knn op geen enkel geoefend muziekkorps bogen en staat in dit opzicht ton achter bij plaatsen van minderen rang Het reeds bestaande muziekkorps der dd SehuUorij bevat vele gegeven om met genoeg nmc ondersleuniiig een flink geheel irordeu Do tegenwoordige kapelmeester is er ons een waarborg voor Om dit te bereiken wenschen de ondrrgetcekenden een Sociëteit op te richten die zich ten doel stelt door bovcngbnoemd corps gedurende de zomermaanden een aantal concerten te doen geren oo mogelijk zes in den tuin ran het Lokaal Nut en Vermaak op de Oostbaven Zij rerwachten dat doardoor meerdere belangstelling voor dat corps nl opgewekt worden en de ledeu daarvan betere gelegenheid zullen hebbeu tot muzikale ontwikkeling leder kan legen ƒ 3 contributie lid dier Sociteit worden on heeft alsdan voor zijn geheelo ge in toegang Terwyl hij died goede zaak door meer dcre geldelijke ondersteuning wil bevorderen en minstens 6 jaarlijks bijdraagt als donateur zal worden ingesohreren Moge ook hier Oouda s wapenspreuk gelden Per Aspera ad Astra Wij bevelen deze zaak zeer aan in de aandacht onzer stadgenooten Wij twijfelen niet of vele zullen zich haasten lid of donateur te worden en daardoor tooaen dat zij een goed plan gaarne willen ondersteunen terwijl terens daardoor eenige genoeglijke avonden in het vooruitzicht zijn GisUre is te s Grarenhage met goed gerolg geëxamineerd roor candidaat notaris o a de heer J H Muller ran Waddinxreen Op de nominatie ter roorziening in de racature der predikantsplaat te Abbenbroek staat o s da Mackeusteijn te Haastrecht Uit de Krimpenerwaard schrijft men dd 29 Mei Bij de roortdurande koude blijven de landerijen hier in slechten toestand Overal vindt men weinig gras op de graslanden En in die streken waar de muizen in het rorige jaar alles kaal gevreten hebben is bet treurig De hooilanden geven ook weinig hoop op een goeden oogst De bouwlanden geven betere roomilzicbten De hennepakkers rooral staan uitmuntend De aardappelen zullen laat aankomen Onder de boomrrnchten geren de appelboomen hoop op een goeden voorraad ds druiven en perziken hebben reel geleden door de nachtrorsten Z M de koning heeft ij besluit ran 2S April 11 o a bepaald dat lot het houden ran praclische oefeningen in de rerschillende legerplaatsen run najaarsoefeningen in het algemeen en tot verdere oefening in den wapenhandel te dezen jare iu werkelijke dienst zullen worden opgeroepen de milicienver Ior angers der lichtingen van 18 i9 en 1870 ran het reg grenadiers en jagers van de orerige regimenten inhnterie en ran de drie regimenten vesting arlillerie en die der lichting van t8U9 van het corps ponton uiers met dien verstande dat de opgekomen manschappen in het genot ran oabepaald rerlof zullen worden hersteld de infanteristenróórofopden ISden Sepiembei de artilleristen der lichting ran 1869 zoodra zij uit het kamp terugkeeren of gedurcn le 80 dagen in actiriteit zijn geweest de arlillrristen en lie pontonniers rdór of op den 4den Augustus daaraanrolgende Ten gernige ran dit bestuit zijn door den minister van oorlog de rereischte berelen uitgevaardigd ten einde in werkelijke dienst op te roepen tegen 1 Juli de milioicn rerlofgangers der lichting ran 1809 van het corps pontonniers tegen Iflden d a r de milioien rcrlofgangers der re tin artillerie ran de lichting ran 1870 tegen den ÏOen Augustus si de milicienrerlofgangers der lichting van 1869 ran het Ic reg resting artillerie en de hdft ran die ran het te reg en tegen den 2gea dier maand de orerige rail het 2e en alle tan bet Se reg ran dat wapen tot erengemelde lichting behoorende en eiudelyk nog tegen den 9en Angustua de miliolenrerlofgan geis der liohiingen 1969 en 1970 ran het reg grenadiers en jagers en ran da orerigs regimenten infanterie De asanschappen der lichting ran 18S9 loo ran de infanterie als ran de artillerie en de pontonniers die roor den len Augustus dezes jaars gehuwd zijn worden ditmaal buiten opro ng gelaten De oBstandiglleid dat rersehëidenc milicien ten rorigen jare wegens het niet voldoen aau de te hunnen aanzien gedane oproeping als deserleur afgevoerd tij rrijgesprokM ran de hun ten laate gelegde beschaldiging ran desertie heeft den minister niet overbodig doen roorkomen de oommisarissen det konings in orerwegiug te geven bij deze gelegenheid de burgemeesters mei eenigen nadruk te wijzen op hit hooge bclang hetwelk er roor de betrokken verlofgiingcrs in gelegen is dat deroorschriften tot uitvoering der militiewet behoorlijk worden nageleefd bepaaldelijk ook opziehteiiB het doen der oproeping bij openbsre kennisgeving in de laatste wettig erkende woonplaats ran den rerlofgauger ongeacht deze op het tijdstip dier kennisgeving in de gesAUte al dan niet tegenwoordig zij Op last ran den minister ran binnenlandsche zaken is in het Duitsch zamengetteld eene beschrijring ran het lager en Uilddelbaar onderwijs hier telande roornamelijk ran de ontwikkeling welke hetheeft verkregen door de invoering der wetten ran1867 en 1863 welk boekwerk bestemd is om opde wereldtentoonstelling te Weenen dat onderwijsmeer algemeen bekend te maken j Staten Generaal ïweï b Kamer Zittingen van 29 en SO Mei In de zitting van Donderdag is weder eene lang durige discussie geroerd orer de overeenkomst met de kanaalmaatschappij waaraan de hh Heemskerk Héydenrijck Kerkwijk LeiUing Siieltjes en Rutgers de laatste zeer uitroerig deelnamen waarna de hh de Jong en Jolles repliceerden Ue laatste stelde nu bepaald als motie voor de verdaging der behandeling met inmiddels te verleeuen tijdelyke geldelijke hulp aan de maatschappij In de zitting van gisteren ia bovenstaande mol ie van den heer Jolles verworpen en is met 45 tiqen 17 stemmen hel regeerings onlwerp tot bekrachtiging der overeenkomst met de kanaalmaatschappij aangenomen eenige kleine ontwerpen en daarna ook met 58 tegen 2 stemmen hel ontwtrp tot verboo ging van het bestaande roorschut Vervolgens zijn nog aangenomen ciiü e kleine ont werpen alsmede het ontwerp tot stichting ran een nieuw akademiegebouw te Leiden Op roorstel ran den heer Nicrstrasz is met 31 tegen 39 stemmen besloten na de verkiezingen terug te komen ter afdoening der wet tot afschaffing der plaatsvervanging eu zoo mogelyk andere defensiewetlen De kamer is daarna op reces gescheiden In Ont Siteven wordt medegedeeld het verslag van de tweede algemeene rergadering der algemeene Nederlandsche rrouwenrereeniging Tesselschade ge houden den 20n dezer te s Uage Daaruit blykt dat a evaardigden van 14 van de 23 afdeelingen en correspondentschappen beuevrns het voltallig huufdbestuur tegenwoordig waren Er was op genoemden datum in kas eene som van 427 90 welke men vreesde dat onvoldoende wos tot bestrijding der uitgaven voor het loopende jaar Volgens het itgebracht eerste jaarverabig telt de vereeniging 15 afdeelingen met 134U leden eu onderhoudt zij 367 erksters De afdeeling Leiden telt 22 leden met 4 werksters Aan zuiver werkloou werd uitbetaald p m 1200U Aau groudstuf werd uitgegeven 8UÜ5 26 Na eene herziening vsn l et huishoudelijk reglement werden de aftredende leden van hel hooCdbtstuur jpnkvr J de Bosch Keuiper eu mej J H Naohenius herkozen Op den 3den JiHii e k zal te Amsterdam de eerste Vergadering worden gehouden van het onlangs opgerichte Aardrijkskundig Genoolachap in Nederland Na de vaststelling van het Reglement en na afloop der huishoudelijke werkzaamheden zal prof Veth eene med d eliug doei over Atchin Te Utncht is Dinsdag en Woensdag de rereeni fiog d r by de stodentcn aldaar besta m hebbende t ee senalcn die in 1848 plaats had feeatelyk gerierd Beu 70 tal roormatige akadi mieborgers hadden aau de uitnoodiging gehoor gegeven om het feest bij te wonen Zij werden door hel tegenwoordige tudentencorps op plechtige wyze tan het station afgehaald en in optocht naar het akademiegebouw geleid Door den rector van den senaat nerd aldaar eene feestrede uitgesproken waarna allen zich naar de stttdeutensocieteit begaren Des namiddags had het feestdiner plaats terwijl men zich na afloop daarvan in da buiteu sooieteit en later nog in de stndentenaodeteit rereenigde alwaar eoucerteo gegertn werden Woensdag had de aangekondigde potpourri optocht plaats die duizenden rreemdelingen derwaarts lokte Het geheel beantwoordde aan de verwachting die er door het programma van was opgewekt De costumes waren fraai de hansworsten alleraardigst Onder de rerachillende groepen muntten vooral nit die van Cervantes naar het lerao Don Carlos en liet hof van Philips 11 Overlicden der Ulrechtsche Weerbaarheid in 1478 de rijf Naasaus de Khan van Tsrtarije op weg naar de Weener tentoonslelling Het geheel bood een verrassend schouwspel aan In het HanieUblad leest men De groote fout van de liberale nioerderheid der Tweede Kamer ligt aan baar ongeloof niet m godsdienstigeu maar ia staatkundigen ziii lien partij van vooruitgang moet ecu credo bezitten wa4irtn ontevri denlieid met verouderde beginselen en instellingen krachtig genoeg moet zijn om met vurig verlangen naar nieuwe Ie streven Die ontevredenheid is levendig bij ons volk maar zij sluimert of ia dood bij de vertegenwoordiging By de behandeling der inkomstenbelasting is zelfs vau geavaiioeerd liberal zijde beweerd dat ons beloatingstelsel nog zoo slecht niet is en dat er zooveel haast niet is bi hervorming Bij het censnsontwerp werd door de meerderhe d waarüudcr stellig vele leden der liberale p irtij geoordueid dut er voor uitbreiding vnn hel kiesrecht geen iiood jikciijkheid bestaat Komt de militaire quiestie Wr sprake ilaii wordt von diezelfde zyde nog nllyU dgerisouimigen beweerd dat de defentiekobten luijiro lui tief ijii Wordt o er do hervorming vnn het iHilswei en ge sproken dan vornteint men telkens dat ue noodzakeiijklicd met gebleken is Lu o i Ut gibicd van het onderwijs is men zonder eenige warmte en moet elke poging tot verbetering en uitbreiding eerst eenige malen mislukken elke gulden tienmalen omgedraaid worden alvorens men hèm toestaat Ware het andeis leefde in de Tweede Kamer een krachtige ontevredenheid orer het verkeerde dal ons staatbestuur nog in zoo mime mate aankleeft dan ware de loomheid de weifeling de onvruchtbaarheid ran haren arbeid onmogelijk Deze onterredenheid was lie kracht die de liberale meerderheid na de grondneisherziening bijeenhield en in weinige jaren coorele gewichtige wetten deed tot stand brengen De orertuiging der regeering bezielde ook hare partij in de vertejienwoordiging Nu is het anders geworden De Kamer behandelt belan rjjke vraagstukken omdat de le jcering ze a inhangig maakt en zij ze dus niet kan ter zijde stelten zij beschount ze meer als stof tot debut mondeling en schriftelijk dan als voorzieningen iiT behoeften als verbeteringen van onhoudbare gebreken Zij ziet er geen kwaad geen nadeel roor het land in als de liberale meerderheid het orer meer of minder ondergeschikte punten niet eens kan worden en zoodoende de geheele zaak onafgedaan blijft De liberale meerderheid is niet ontevreden genoeg over de bestaande gebreken om krachtig na ir verbetering te streven en door eendracht in het eigen kamp de macht eener talrijke oppositie te breken Ziehier naar de meeniug van het Sandeltblad de vooruaamsie oorzaken van onzen ongezonden politiekeu toeatand De groote ijzeren spoorwegbrug orer de Maas te Gennep voor den spoorweg Boxtel Wesel werd den 24sten dezer beproefd en goedgekeurd door eene commissie van regeeiingswege bestaande uil de hh Fijnje voorzitter van ripn raad van toezicht op de spoorwegdiensten en van Opstal hoofd ingenieur van den waterstaat in Noordbrabant Elk der vijf overspanningen van 61 48 M lengte gemeten tusschen de steunpunten is belast geweest met een gewioht van 3850 KG per strekkenden meter de proefbelastiog roor elke overspanning beslond dus uit 236 8 ton welke verkregen v erd door een trein van 5 looomotieven en tenders wegende Ie za men 223 5 ton en eene gelijkmatig verdeelde belasiin iu rust van 60 stuks rails vertegenwoordigende een gewicht van 13 ton De bruggen zijn injievolge het vooraf vasigestelde programma roor de beproerTng eerst langzaam door den trein bertden daarna is elke brug gedurende 10 minuten onderworpen geweest aan de belasting door de vijf locomotieven en vervolgens heeft de trein zich met eene snt lh eid van ongeveer 12 M in de seconde orer de brug bewogen De rerticale doorbnigingen in het midden der draagwanden ran de rerschillende bruggen waargenomen beliepen 22 tot 26 5 mM In aanmerking nenende dat de toestane maximum doorhnigiog 64 mM bedraagt is de uitslag der beproering ran dit kunstwerk zeer bevredigend Koloniën W E S T I N D I É Suriname Paeamabibo 1 Mei De heer J F A Catean ran Bosevelt igentgeneraal voor de immigratiezaken is van zyn bionenlandsch verlof alhier teruggekeerd en heeft bedoelde function hervat Die heer en de heer J V A E van Lanaberge hebben Boven Suriuame opgenomen en in kaart gebracht Zij zijn daarin volkomen geslaagd ondanks de moeilijkheden van het terrein en den tegenstand dien zij van de Bosohnegers ondervonden die hun arbeid wantrouwden Zij mochten zelfs tot het gebied der Loaogo negers doordringen eene bevolking die nagenoeg geheel is teruggekeerd tot den staat van Affikaaniche woestheid Belangrijke gegevens betrekkelijk die bevolking en de door haar bewoonde geheel onbekende stroken zijn zij te weten gekomen Dasrvan zal waarschijnlijk uit hun nader uit te brengen rapport binken alsook van de aardryksknndige bijzonderheden betreffende de samenvloeiing der beide rivieren bij den val ïappcwadradam en die de Suriname vormen Ook hebben zij eene groote uitgestrektheid der Marcchals en Sara kreken opgenomen üit een en ander volgt dat het door die heeren uit te geven verslag roor deze kolonie zeer belangrijk zal iju Op een request van den gewezen waarnemenden Britsclien consul alhier den 7en April aan het Hof van Justitie ingediend waarbij is verzocht dat de toen aangekondigde verkoop van het wrak der Ëngelsohe brik Florence en de daarvan afkomstige lading uitgesteld zal blijven tot den afloop van bet ondarioek ter zake van het abandonneereu van gemeld vaartuig i por ge7agvoerder en bemanning heeft gemeld Hof na gehoord te hebben den procu reurgeneraal ilie tot niet outvaukolijk van het gedaan verzoek heeft gecuiicludeerd bij dispositie ran