Goudsche Courant, zondag 1 juni 1873

Woensdag 4 Juni N 1369 1873 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlenlicbiad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave IS dMU op gmai 0 a d t vermita de gezigroer 1er v n de Florence alhier aanwezig is de Britsche ensul nielu bevoegd is Toor de belangen van eigeijiren van schip eo lading op te treden den requiraut nictoutvankel jk verklaard in het door hem gedaau etiuek hein veroordeeld in de kosten ten deje gevnileu en detc dispositie verklaard uitvoerbaar niettegenstaande hooger beroep ïonder borgtocht Uit de jongsle balans der Surinuamsche bank blijkt dat zij den 26sttn April jl bij een speeieïoorraad van 323 850 voor eene som van 262 92B minder aan bankbiljetten in Mnloop had dan waartoe zij gerechtigd is terwijl a e specie voorraad op zijne beurt f 105 171 meer bedraagt dan tot dekking der opvraagbare verbintenissen door de wet gevorderd wordt Laatste Berichten Berlijn 30 Mei De Nordd Mig Ztg bespreekt het op gisteren in de Germania openbaar gemaakte manifest van het l ruis sche episcopaat aan de Pruisische Regeering houdemle de verklaring dat de bisechoppen zich aan de meuive kerkelijke wetten niet kunnen onderwerpen De Nordd hoopt dat de Ue eeeing dit mnnitcst hare iand icht niet zal wuardig keuren daar de toon van het stuk niet uan onderdu nen t allerminst aan het episcopaat past Versailles so Mei in de Vergadering heeft de heer Schoolcher zijn voorstel tot afscbaiSng van de doodstraf ingetrokken De Vergailering heeft besloten tot wederopbouw van de Vendome zuil in hare vroegere gedaante De verkiezing van de heer Bolfington werd door h Tar geldig verklaard Boston 3Ü Mei Er woedt hier een groote brand De Washington Bojrleston en Essex straten en t Globe theater zijn vernield De verliezen bedragen reeds verschelden milharden Versailles 30 Mei De vergadering heeft hare zittingen gebchurst tot aanstaanden Donderdag t B u r g e r 1 ü k e Stand Geüosem 28 Mei Ileiidnca Toiia oudtirs M H £ ggere CQ M Vcrzcide 29 Jacobus Wilhelmus ouders J nn der Walen J W van Breiikulea Jacobus oudfre C v d Kleio en A Schorel 30 Coruuha Clazma oudera A Kraaeii barg c i C C de Joog Carolina Josina ouders H WoUs winkel en E Crefeoeur Cornelia Dorothea ouders i T van Schouwenburg en E H M vau £ Ue ADVERTENTIËN Ondertrouwd Mr M BUCHNER Elf J M PONT Edam 30 Mei 1873 Heden oTerleed in den ouderdom van ruim 02 jawn mijn geliefde Echtgenoot ADRIANUS MEüliS na Toorzien te zijn van de H acr menten der Stervenden Wed A MEURS Oouda 31 Mei 1873 Bouwhuizen Gevoelig voor de menigvuldige blijken van deelneming ondervonden hg het overlijden mijner geliefde Echtgenoot en kind betuig ik n allen mijnen welmeenenden dank H J BEGEER Gouda 31 Mei 1873 Voor de vele bewijzen van belangstelling bij de geboorte onzer Dochter ondervonden betnigcn wfl onzen oprechten dank J H F BLOEMERS Gouda A BiiOEMERS 31 Mei 1873 Wachtek De ondergeteekende heeft zich alhier gevestigd als COMxMISSIONAIR in EFFECTEN en KASSIER naar aanleiding waarvan hij zich aanbeveelt tot htt AAN en VERKOOPEN van EFFECTEN het INCASSEERBN van WISSELS en COUPONS het IN BEWARING ü DEPOSITO NEMEN van GELD tegen vergoeding van rente enz N FRANQ0I8 SNEL Kantoor Westhaven B 145 Gouda 1 Juni 1873 Openbare Verkooping op WOENSDAG 4 JÜNIJ 1873 des voorm ten negen ure ten overstaan van Notaris Mr KIST vóór en in het huis aan de Hoogstraat A n 118 te Gouda van een zeer netten waaronder fraaije MEUBELEN en HUISRAAD Daags te voren van 9 12 en 2 5 uur te zien Openbare Verkoopinff te GOUDA Op DINGSDAG den 3 Junij 1873 des voormiddags ten elf ure iu het Logement Db PAAUW aan de Markt aldaar van TIEN in 1872 en 1873 nieuw gebouwde HUIZEN met ERVEN en GROND in een Gang in de Vogelenzang te Gouda Wijk M N 04a tot 04 Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten Kantore vfin den Notaris W J FÜRTÜIJN UUÜÜUL1i EVER te Gouda j e OUDE VERMAARDE Visch en Fi uitwinkel Heden ontvangen Nieuwe Schotsche MAATJES HARING Vette Gerookte ZALM en Echte Haarlemsche SCHARRETJES alles tegen de minstmogel ke prijzen K VAN DEE BURG C Gouwe over de Vischmarkt PUIK BEST GEPEKELD OSSEIN VLEESCII a TWINTIG Cents per 5 Ons Te bevragen aan het Pakhuis F 87 tusschen 2 eu 4 uren AMSTËRDAMSCHE WINKEL MARKT A N 148 Puike Nieuwe 8GH0TSCHE HARING nieuwe aanvoer i tien cents per stuk GEURIGE STOF THEE 70 Cents per 5 ons A van Veen BIERBROUWERIJ 5J DS HAAN SLEUTELS te AMSTEBDAM De ondergeteekeuden verzoeken hunne Begunstigers te Gouda en Omstreken de bestellingen van BIEREN voor hunne Brouwery voortaan te willen opdragen aan den Heer A NORTIER te Gouda P S BENDORP Armterdam 1 Mei 1873 Naar aanleiding van bovenstaande advertentie beveel ik mij beleefdelijk aan tot de levering dor alom zoo zeer vermaarde van voornoemde Brouwerjj welke zoo wel op fust als flcssclien bij mij volgens prijscourant te A NORTIER ATTENTIE Ten spoedigste te HUUR gevraagd eene ONGEMBÖBELEERDE ZIJKAMER geschikt voor KANTOOR Hefst op een goeden stand Brieven franco Letter P bg QUANT Kleiweg E 107 LOOPMEISJE Mevrouw NOOTHOVEN van GOOR Crabethatraat vraagt een LÜOPMl ilSJK Men gelieve zich in persoon aan te melden J nten gevraagd Vod 5 Vereeniging Eendeacht maakt Macht Directeuren J F BEEKMAN eu D W ÜETTMEIJEB worden suliede personen tege hooge provisie als Agenten gevraagd Alleen dengenen zullen in aanmerking komen die goede reftrentien kunnen opgeven of 25 als waarborg kunnen stoften Adres letter W ter Handelsdrukkerij van J F BEEKMAN Rotterdam In de GARNIZOENS INFIRMERIE wordt gevraagd EEN bekwame Kak tegen een daggeld van 60 Cents en vrye voeding Informatien te verkrijgen hg den Administrateur in het gebouw Wordt gevraagd voor één dag in de week EENE NAAISTER liefst eene die met de machine kan omgaan Adres aan het Bureau dezer Courant DIENSTBODE Wordt gevraagd met AUGUSTUS voor Meid alleen in een klein gezin buiten de stad öourfa eene DIENSTBODE tegen goed loon Adres met franco brieven onder letter G K biJ den Boekhandelaar P C MAAS Ja te Gouda De van ouds gerenommeerde THEEËN uit den Koniukljjken Nederlandschen Wurtembergschen THEEHANDEL van P W Trousselot Hofleverancier van de Hoven van Nederland en Wurtemberg te Jiotterdam steeds verkrijgbaar te Gouda bjj J J v i SANDEN Botermarkt Depot van THEE UIT HET MaOAZUN VAN M Ravcnswaay Zoiicn GORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in veraegelde pakjes v n v f twee en een half en een Ned ons met vermelding van Nommer en Prjjs voorzien van nevenstaana Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders i 1 1 aanbevelende J BREEBAART LZ Botermarkt te Goiida Waarsebuwinjr Ter voorkoming van bedrog wordt een ieder attent gemaakt dat het eeitig nlWn echte onvervaUchte UNIVERSEEL ZÖIVERINGSZOUT proefondervindelijk als het beste middel tegen alle maag cwalen bekend in heele pakken i 60 ets in j a 33 ets en tot proefneming in Vi pakjes a 18 ets is verkrijgbaar te Gouda bij L Welter Gouwe L Schknk Hoogstraat J C Zeldeneijk Markt en P J MEi KEKT Haven En in de andere plaatsen in de bekende depots Brochures over gebruik en Getuigschriften gratis 09 By aankoop vau dit artikel wachte men zich voor schadelijke namaaksels en lette er naauwkeurig op dat elk pakje tot waarborg der echtheid de naamtecke nivg draagt van H VONGIMHÖRN Apoth en Fabrik van chcai techn Proeparateii Emmerik a d Rijn Dl lk van A brilikiiiBll De nitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG Li de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prfls per drie maanden is f 1 75 franco per post 2 Kennisgeving De VOORZITTER van dbn RAAD der gemeente Ooada brengt ter openbare kennis dat aan de Kiezers in deze gemeente zijn toegezonden de Oproepingsbrieven en stembiljetten tot het brjioemen van ééa LID VAN i E TWEEDE KAMEK der STATENGENERAAL en dat wanneer eenig Kiezer zijn stenbriefju verloren of er geen mdteht hebben omvangen hij 7 ich tot bekuming daarvau ter Plaaticlijke Secretarie zal kunuea rervueijen dat de inlevering der Btemhriefjes zal aanvangen op den 10 Jung aanstaande des morgen ten negen en eindigen des namiddags ten 5 ure dat het stembiie e schriftelijk ingevnid door den Kiezer in persoon in de stembus moet geitokeu worden dat gaea MtdccjtoBbrieQc dan dat hetwelk van het zegel der HoofdplantBcn van het Hoofd en van lilt üudcrkiesdistriot voorzien is mag worden gebruikt dat de in het briefje in te rullen persoon duidelijk met mia en voornaam moet worden oaiigewezen Int het briefje niet onderieekend mag zijn en geene andere briefjes omvntten of daaraan opzettelijk zijn vnslKeliecht Gondii den 3 Juni 1873 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DltOOGLEEVEB FoBTUIJIT VAN BeeOKN IJzENDOOEN BUITENLAND ItnUciilandscli Overzicht De toestand in Frankrijk blijft dezelfde Belangrijke zaken zijn nog niet door de nieuwe regeering bcliiindeld bare werkzaamheid bepaalt zich tot verwisseling an personen De nationale vergadering is tot n 8 Donderdag nuar huis gegaan om het Pink terfeest te tieren Op politiek gebied dus geen nieuws Ook in de handelswereld is het stil Ondanks de rijzing gaan er weinig zaken om Om de I onaparti teu Ie believen is er besloten de Yenduinezuil in ijn vorigen toestand te herstellen dat is met Napoleon I op den top Het aantal adressen van sympathie die de heer Thiers ontvangt vermeerderen met den dag en die beweging is nog in vollen gang De studenten te Parys en elders blijven daarin niet achter De Norddeutiche Zeitung spreekt het Parijzer telegram van de Kreuzzeitutig tegen als zou in antwoord op de kennisgeving vnn de bestuurswisseling in Frankryk graaf Arnim nau maarschalk Mao Mahon een eigenhandig schrijven des Duitschen keizers hebben overhandigd Eene kennisgeving die een keizerlijk antwoord zou noodig maken is niet ontvangen en een regelmatig diploinatiek verkeer met Frankrijk is nog niet weder aangeknoopt Het groote feit van den dag is in Duitschland de collectieve nota van de Pruisische bisschoppen aan het ministerie waarin zij verklaren met in s luiit te wezen om tot de toepnssmi der op den ISnMei afgi kondigdu wctlcii mede Ie wcrkrn Deze wetten schenden de rechten en vrijheden welke der kerk Gods door goddelijke beschikking toekomen Eene erkeuning dezer wetten lou gelijkstaw rartde verwerping van den goddelijken oorsprong v m liet christendom omdat daardoor t onvoorwaardelijk recht aan een staat zou worden toegekend om liet gansche gebied van het Christelijk leven door een ijdi e wetten vast te stellen enz De tiorddeutsclie Zeitung hoopt dat de regeering zich ian de € nota niet zil storen die in een toon gesteld is die in tnlgemet n niet den ondrrda nn maar allerminst aan de bisschoppen tegenover het hoofd van den stoat past In den Duitschen rijksdag is Donderdag het voorstel Busing strekkende tot opneming der bepa in in de constitutie van het rijk dat in alle bondstalen een volksvertegenwoordiging moet bestaan tegenover wie de minisiers verantwooril l jk zijn in denie lezing aangenomen In dezelfde sitting beeft Delbruck in antwoord op eene vraag van Lasker geregd dat de rrgeerinjrn er hoogen prijs p i om de muutwet nog lil deze zitting af te doen Op overeenstemming omtr nt de quiestie van het papierengeld verklaarde de bondspresident dat goede vooruitzichten besta n De keizerin van Rusland is te Rome en heeft een bezoek liij den paus gebracht De dagbladen melden het gerucht d it de paus in zijn onderhoud met de ciarin ge egd heeft dat groote plichleri op hnar rusten Ik doe zei Pius een beroep op uw verheven gce t en uw edelmoedig hart ik moet u tpreken over Polen Ik ben rr ver van af mij te ilkn mengen in de quaestie tusschen het gouvernement en deze natie maar ik moet voor haar vragen haar de vrijheid te geven die door God gewild wordt De czarin heeft beloofd de woorden des pausen ann den keizer te zullen overbrengen en Ie zullcu pleiten in het belang van de godsdienatvryheid der katholieke Polen Het tractaat tusschen Nederland en lielgie betreffende den spoorweg Antwerpen Gladbach is door Belgische kamer van volksvertegenwoordigers goedgekeurd met 58 tegen 32 stemmen De groole raad van het Zwitsersohe kanton Aargau heeft de wet op het burgerlijk huwelijk aangenomen eb met lOt legen 4S stemmen zijne goedkeuring verleend op de handelingen van de conferentie dii vijf kantons die zich lan het bisdom Bazel hebben afgescheiden De gebeurtenissen in Frankrijk hebben onder de Spaansche republikeinen groote moedelooslieid ver oorzaakt zelfs zou Casteliir dientengevolge besloten hebben om het kabinet te verlaten ioo nithans meldt een correspondent aan the VaUg Newt Zij behoeven echter den blik met naar bet buitenland te slaan om moedeloos te worden want de binnen landsche toestand der jeugdige republiek levert reeds genoeg stof daartoe Het olTieieele orgaan der Spaansche liegeering deelt mede dat geen adellgke titels meer zullen worden verleend en het gebruik tan die tuels in de registers van den burgerlijken stand en olficicele stukkt n is verbuden Van dit besluit uaclit men nut weinig voordeel voor de Republiek Onder nieiT dwa eber chtm deelt de telegraaf mee dnt de Minister vnn Fin uicién een begrootiiig zal indienen die sluit Op twee oorlogs ehejien in de hiivcti viin rnrtiisjeti i ijii de soldaten in ver et gekomen hel djh im r isieliur spoedig gcdcrapl ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN DUITSCHLAND Het protest van de Prbisische bisschoppen tegen de kerkelijke w tlen wordt thans door alle Dmtsche bladen meegedeeld bet eerst verstheen het in de Germania de exemplaren werden door de politie op aanwijzing van den Mini ter van Binnenlandsche Zaken in beslag genomen en s avonds weder teruggebracht toen de uitgever nieuwe exemplaren gereed had V e Koln Zfit nam het protest over uit de ultramontaansehe Kuln nikizeU Het luid aldus Onder herinnering aan de openbaar gemaakte bisschoppelijke memorie van 20 September des vorigen ja irs en ons gemeenschappelijk adres aan het Ministerie van 30 Januari II zijn wij ondergeteekeuden aartsbisschoppen eu bisschoppen tot ons diep leedwezen genoodzaakt met allen eerbied te verk aren dat wij niet kunnen medewerken tot de uitvoeriug der op 15 dezer afgekondigde wetten vMet deze iretten Wolden de rebhten en vrühede geschonden die naar de door God iugesttdde orde aan de Kerk Gods toekomen In die wetten is geheel het grondbeginsel verloochend naar hetwelk sedert Konstantijn den Groote bij de Christelijke volken in de verschillende Staten de betrekkingen tassehen Staat en Kerk werden geregeld het beginsel hetwelk in deu Staat en ia de Kerk twee onderscheidene door God ingestelde m tchten erkent die bij de veelvuldige aanraking en onderlinge verwikkeling van beider belangen in Ie regeling der gren en van beider bevoegdheid uiit eenzijdig en eigenmachtig mogen te werk gaan maur zich oter de daaromtrent noodige bepalingen en voorschriften vriendschappelijk met elkander moeten verslaan De Kerk erkent niet het beginsel van den Heideuschen Staat dat de wet de bron van alle recht is en de Kerk slechts die rechten bezit welke de wetgeving en de grondwet van den Staat haar verleeiieu Zij kan dat beginsel niet erkennen zouder de goilheid van CUnstui en de goddelijkheid zijner leer eu stichting te verloochenen zonder bet Christendom zelf van de willekeur der menschen afhaukelgk I te maken Een erkeuning der bovengenoemde wetten zou dus zijn een verwerping van den goddelijken oorsprong des Christendoms omdat met die erkenning aan den Staat het onvoorwaardelijk recht zou worden toegekend om het geheele gebied des Christelijken levens door wetten te bepalen Met zulk een erkenning zoo ook afstand worden gedaan van alle andere historische en positieve rechlen der Kerk in Pruisen daar tooh de wetgeving als de eenige bron des rechts ze voortaan alle zonder eenige uitzondering naar goedvinden eenzijdig zou kunnen opheffen 0ok aan die in de bovengenoemde wetten opgenomen bepalingen welke in verscheiden Staten krachtens een door hen met den Apostolischen Stoel gesloten overeenkomst met goedkeuring der Kerk zijn vasigesleld kunnen wij dus evenmin gevolg geven omdat wij daardoor de bevoegdheid van den Staat tol een eenzijdige beschikking over kerkelijke zaken zouden erkennen A in het hoofd der ondcrtcekenaars staat de aartsbisschop vnn Keulen mrg Melchers xï g f