Goudsche Courant, woensdag 4 juni 1873

BINNENLAND Gouda 3 Juni Zaterdag is te sGravenhage met goed gevolg geeiamioeerd voor candidaat notaris de heer II Snellen alhier Donderdag was het 40 jaren geleden dat de heer E J Vf Romer de brtrekking van gemeente ontvanger te Oudewater aanvaardde en bij die gelegoulieid is hij door den bargcmeester aan het hoofd van den gemeenteraad geluk gewensoht onder aanbieding van een sierlijk geschenk in zilver met toepasselijke inscriptie voor welk een en ander de jubilaris die overiyens door familicrouw belet was dezen gedenkdag feestelijk te vieren üiohtbaar getroffen zijn dank betuigde liet heeft de aandacht getrokken dat er onder de officieren die tijdelijk naar Oost Indid zijn overgeplaatst niet ée n voorkwam van het 4e reg infanterie Daaromtrent deelt men ons mede dat eehter 12 officieren van dat regement zich bereid hadden verklaard om aan de oproeping gehoor te geven maar lat er een verzuim met de opzending dier aanvragen naar het departement van oorlog ma hebben pla ita gehad Dat de aanvragers zich hierdoor zeer teleurgesteld gevoelen behoeft geen aanwijzing Dat er nog een middel zal gevonden worden om het abuis te herstellen achten wij waarschijnlijk Een allervreemdsoortigst misdrijf dat zeker tot do hoogst zelden voorkomende in de rechtspleging behoort werd Donderdag door het provinciaal gerechtshof in ZnidhoUand behandeld Vreemdsoortig noemen wij de zaak omdat men moet hier gedacht worden aan een gepleegd misdrijf tot de conclusie moet komen dat het misdrijf reeds tKeeen tidntit jaar is voorbereid De valschheid in geschrifte want dit is het misdrijf waaraan P J van O kleederinaker in deze gemeenle woonachtig beschuldigd wordt heeft zich volgeoderwijze toegrgedragen Nadat v O in 1848 uit de militaire dienst wegens lichaamsgebrek ontslagen was trad hij in dienst bij den heer mr II du B B te Oost eu West Souburg in Zeeland als huisknecht Zes maanden na de indiensttreding bij dien heer kwam V O zijn meester bezoeken om een sommetje Tan ongeveer 300 dat hij door kleêrinaken in de krijgsdienst had overgespaard in bewaring te nemen en op de best mogelijke ivyze rentegevend te maken In 1850 verliet daarop v O den heer B om met de kamenier van mevrouw B in t huwelijk te treden waarna écn jaar later in 51 de heer B overleed V O verliet kort na zijn huwelijk Middelburg om zich achtereenvoigens te Veere Vlissiugen Zielikzee Nieuiverkerk en ten slotte alhier te gaan vestigen In dien tusscbentijd in het begin van 70 overleed de weduwe van den heer du B B en ging de nalatenschap van dien heer over aan diens eenige dochter mevr van T Die dame werd in 1872 nadat zij van een buitenlandsohe reis in Middelburg wederkeerde aangeboden door haar administrateur een pretentie van ƒ 300 gedagteekeiid den 24 Augustus 1850 ten bate van P J V O den voormaligen huisknecht van haar rader Zij weigerde echter die vordering te voldoen daar zy meende dat de handteekening daaronder gesteld niet die was zooals gewoonlijk haar vader teekende O a ontbrak daaraan het ma onnieke teeken een lange streep onder den naam en was de letter van den voornaam de II geheel anders Ten slotte ging de justitie zich met de zaak bemoeijen en weldra werd v O gedagvaard om zich voor de vierschaar van het hof te komen verdedigen op de aanklacht tegen hem ingediend Gelijk wij reeds in den aanvang meldden verklaarde de besch dat hij zijn zuur verdiende penningen ter bewaring had gegeven aan zijn heer Op de vraag echter van den president hoe het dan kwam dat hij eerst 22 jaren na het gebeurde dat geld opeischte antwoordde de bcsch dat hij dit niet gedaan had omdat hij I geen behoefte daaraan bad gehad en 2 om op later leeftijd een appeltje Toor den dorst te hebben daar het niet lang meer zou d ren of zijn oogen zoudtn hem ongeschikt maken om zijn brood te verdienen Door adv gen mr Terpstra werden de verschillende onderdeelen van dit proces niteengezct om daardoor het verhaal van den besch te ontzenuwen O a wees hij op een pntit door mr Franpois reeds gereleveerd doch niet door besch opgehelderd nl de Terandering van het munstelset in 1847 hoe besch tijn gespaarde ceiitpn weder had verwisseld in gangbare mant en ten tweede dat besch de pre er reden voor denk maar aan liet besluit dat gy den ceoen dag geeft en den anderen dag na de volvoering daarvan zegt zoo bad ik hit niet gemeend Dan moet gij handelen zoo gy meent te moeten doen zijn gezegde Komt kinderen ik kan u niet langer school houden gaat hoen en als gij een bewijs hebt moogt gij terug komen Die 13 kinderen gingen on nadat zij vertrokken waren zei de burgemeester nu meent gij uw plicht gedaan te hebben en nu zal ik den mynen doen Waar is uw bewijs Dat staat op de lijst aangetcekeud dat ik in 1799 heb gepokt te Broek in Waterland mijne geboorteplaats en dat daarvan geen bewijs te leveren is maar wilt gij dat ik mij laat vacoineeren dat is tot uwen dienst Hij vertrok das hier is de gcI schledenis nit Nadat de burgemeester vertrokken was begeeft hij zich naar Cornelis de Bruin en zei hem dat hij zijne kinderen maar naar het dorp moest zenden dat ze daar wel ter school mochten gaan enz enz en begeeft zich naar Morr tlapelle van daar terugkomende gaat hij naar mijne buurvrouw de Wed Bras en verzoekt of beveelt haar i t zij aan de ouders der 13 kinderen moest zeggen dat de kinderen maar naar liet dorp bij Laan moesten sehoolgaoii en reed vervolgens naar Keinicr Paul een boer aan do Tas met dezelfde boodschap Hier op heb ik den 5den Mei mijne schorsing te huis gekregen en den volgenden dag werd de school voor mij gesloten evenals of ik een dief was En nu niet meer voor ditmaal van de zaak Heb de goedheid mijnheer de iTcdnctour dit zoo te plaatsen in uw zoo algemeen blad gij kunt het met mijnen naam II Kok gerust oiidertcekenen Wat er verder is voorgevallen en door mij gedaan is zoo gij het belangrijk genoeg acht komt ii leri dan kan de wereld zien hoc een bnr cineester als St jop een ouden grijsaard kan durft en zoo hot tot nog toe schijnt mag mishandelen Van al hetgeen ik hii r geschreven heb kunt gij beer Redacteur der A R Cl vrij gebruik maken dan behoeft men geenc iiiliclitiug te vragen en ik ben hiermede hoogachtend Vlo Otidtrd Dienaar 11 Kok daarvan beschouwd worden daar zy in een ander opzicht tot hetzelfde doel leiden Immers terwijl zij een getrouw en aanschouwelijk denkbeeld geven van hetgeen bestaat maar ollerwege verspreid is vormen zij in den waren ïin des woords een boek t werk iedereen opslaat die lezen wil en de Laai der werkelijkheid verstaat Zoo omtrent sprak kort geleden dr Oncken zijne zeker niet van optimisme vrij te pleiten beschouwingen over de Weeiier VVereidtcntoonstelliiig inzonderheid in vergelijking met de laatste te Parijs gehoodene moge alltciiC tegenspraak uitlokken ja ze fs de hier aangehaalde woorden m igen sommigen vrij wat overdieven toeschijnen hij die de iiug op erre na met gereed zijude tentuoustelling in het Weeiier Prater de expeditie waarop en terecht de Oostenrijker trotsch is en die iu niet geringe mate de naijver van de Duitschers ue Franschen en de Eugciscben wekt slechts eenmaal vluchtig overzag hij kunit tot de overtuiging dat die woorden via irbcnl behelzen Er heerscht Iweeirlei gevoelen omtnnit dc c tentoonstelling Het eene de olficie ele opinie zou luen kunnen zeggen is dat zo ten doel heelt een aanschouwi lijk denkbeeld te geven van de male van ontvukkelmg welke du nijverheid in l eiue laad in deze in ten ander land in die richting bereikte terwijl de producten zoowel van t verstand als vsn Ie kunst van t eene volk in welk opzicht ou bi schavciiil mogen werd ii op andere volken Anderen be scliijuvv ii de ziiak iliicii j Uit een zuiver materieel oogpunt eu noemen haar i en wereldmarkt waar de induilriecl in de ge egcnhcid is zich op de hoogte te tellen via ir en hoe liij zicli de nijverhuiilsvoortbrenselcn van andere landen het best en t incest ten zijnen voordeele kan ten nnite maken M t andere zegt deze is herieuEchiminig lis bo vendieu meent hij niet noodig tot dergelijke utcp eon zyn toevlucht te nemen om aan zulke iiv iugrijke ondeiiieiDingen alle recht van bestaan toe le kennen Dii zuiver practische succe dat uooit zal uitblijven is daartoe ruimscliools voldoende Immers op die wijze wordt de wereldhandel bevordtrJ de band die de belangen van ïtracliiileiide natiin aai cenieibiiidt v ister nangcli ial 1 en t welzijn van landen en volken bevorderd Ik waa een paar keercn getuige van een vr j levendig dispuut over deze ijuaeitie m i echter had den beiden tot op een zekere hoogte gelijk en maakten ze zich ten deele ook beiden aan overdrijving schuldig Zoowel liet cciie is waar al het andere want even onmogelijk als het ia dat ondanig een wercUlin irkt missen zou invloed uit te oefuien op het oiul rliiig handelsverki er evenmin kan de invloed en wel de krachtige invlweJ up de onderlinge beschaving op de onivv ikkeüng van den geest zouwel van meer als van nog minder beschaafde volken die een overzicht der beschaving itSshier geboden wordt moest uitoefenen redelijkerwijs iu twijl el getrokken worden Men begrijpt dien invloed niet alleen maar men gevoelt hem onophoudelijk terwijl men de tallooze prutlucten der beschdviog van de niee t versclulU nde volken bescliouwt Alvorens echter omtrent deze in nadere details te treden is het zeker niet ongepast hier het een en ander io herinnering te brengen wat tot de geschiedenis dezer tentoonstelling behoort e komen dan na even een terugblik te hebiien geworpen op wat haor onmiddellijk vooratging als van zeil op den In Mei jl den dag der plechiigc opening D 24e Mei 1370 is een dag voor de gehcelc beschaafde wereld in t algemeen voor Ouslcnrijk en Oostenrijks hoofdstad in i bijzonder van zeer groot gewicht Toen toch werd bij besluit van Z M Keizer Fraiiz Joscf 1 bepaald dal in 1873 te Weenen een tentoonstelling van voorwerpen van nijverheid en kunst zou gehouden worden tot deelneming waaraan alle volken der aarde zouden uitgcnoodgd woideu een wereldtentoonstelling Zoo zou dan het oorspronkelijk Dultsche idee men weet dat het denkbeeld tot het houden der eerste groote internationale tentoonstelling te Londen u tgiiig van een Duitsclier prins Vlbert van t oburg genui il van koningin Victoria zoo iiicl in Duitsclilund naar de politieke opvatting dan toch door een Du t cii sprekend volk verwezenlijkt worden Dit zou de vijlde zijn van dien aard waarvan de ccr te plaats had le Londen in 18Ö1 de tweede te Piirys in 185 ilc derde nog ontworpen door prms Albeit die cclitci voor de uitvoering overleed ovctieens le Lunilen in l b2 eindelijk de vierde die velen nog versch in t geheugen ligt te Parijs in IS i7j Op il IC periodieke afwisseling lellende zou men de vijfje in Engeland verwacht liebbni Twijfel iclitig echter bchijnt het of men zniks d iar vooreerst zal licrhaleu nu men er eedeit Ihi 1 eai expositie organisecrile die over tien jaren zal loupcn en wan van icdcr jaar een gedeelte zal gehouden uu dcii Te 1 llii Uamr Uc lt us l llui e l W it 17 en 16 ilirll ul il lluial Mn l Men moet zich weividsohe z ikeii niet aaiitrskken is de les die dikwijls gegeven wordt aan min of meer bciorgden In den regel kan men aan I l mschen deze les besparen z j lubben het geluk om lan du zoogenaamde werelds he al cii een zcernlljire rubriek soms sterke maar altijd kort durende indrukken te krijgen Zij vree eii daarom minder dan wy Hollanders om zich te bc M vcu in toestandiii waarvan de naam ons reeds tegenstad Zoo waren eeiugo l Vanschc touristcn niet te wcerli jiiilfii van hun voorgenomen reis door Spanje in de huift van Ft bi uari 11 niettegenstaande dat land sedert den trooiiafsL iiid van küiiing Puri fl 27 Mei 1S73 Wetende dat gij niet gaiisch gerust waart over onze reis zoo haast ik mij om u te melden dat wij aan alle gevaren die ons in het schoouc land van Spanje bedreigden ontsnapt zijn C adix Scvilla Jcrcs lu al die fraaie steden wapperden roode vlaggen men zag geen ander hoofdtooisel dan phrygischen mutsen De ayunlamicnlo van Jeres versnlialte aan het woeligste gedeelte der bevolking de verin ikelijkc atlridiiig die het verplaatsn en verplanten van eolossalc palmboomen kan opleveren Nietlcgiiistaande nl die staatkundige sjouwermansdruklc noten wij van de natuurlijkeen kunstsohat en opdie plaatsen zoiidurdat wij er door het verlies van een onzer Ie lomnicn voor hadden te betalen D iarna togen ij naar Portugal met zijn heerlijk Lissabon zijn verrukkelijk gelegen Cintra de prachtige kloosters van Alc ba a en Batnlha het dichterlijke Coimbra het rijke en scliiiilcrachtigQ Porto al die onvergelijkelijk fraaie zaken hielden ons een maand bezig Wij hoopten dat in diep tyd de heethoofden in h slnrandura genoeg bekoeld zouden zijn om ons in vrede te laten doortrekken Toledo Madrid en zyn museum Burgos etc etc kregen hun beurt In Madrid bleven wij veertien dagen dit verblyf bleef opgrlui stcrd door stierengevechten maar vooral door het jirononciameiilo dat door de onhandigheid der coiisjrvatieven totaal mislukte Bij diq gelegenheid ageii wij Madrid in beroerten lioel intressnnt Om Spanje te kennen zooveel als dat voor een tourist is weggelegd hadden wij nu nog slechts de carliston van nabij te zien Eenige uren in den spoorweg tiisschcn üurgos ou Vittoria langs stations die in brand stuiidcii en vernielde telegrafen en ruim t iiitig nreii ililligeiice tub cheii Vittoria en Iriiin i raciitcn ons op en over liet terrein van den oorlof Op eenige mijlen afstaiida van Vittoria Ki ïi de ililigciice aiiigchouden tentie eerst n i den dood van de echtgenoote vnn den heer du li B had aangeboden Do vertcfjciiivuordiger van het O M meende dit de valschheid voldoende gebioicen was en rcquiroerde een vfroordeeling tut een tuclithuisstrnf van 5 jaren en een geldboete van ƒ 50 Verzachtende omstandigheden mecndespr waren hier niet toe te passen Adv jhr mr E N de Brauw voor den besch optredende stelde zich voor aan te tooiien dat van O niet schuldig was Ilij poogde dit doel te bereiken 1 door een blik te werpen op van U s vorige gunstigen levensuaiulel 2 door de valschheid van het briefje te bestrijden deels op grond van verklaringen Ier dcbkundigen zelven die de uitspraak der valschheid luidden bevestigd en 3 door op de onwaarschijnlijkheid te wijzen dat dit bedrijf een uitvloeisel zijn van 22 jaren rijp beraad tut welke overweging men wtt tf kumen indien het Hof den bcscli sclmldig verklaarde Met qlct de minste vrees zag pleiter s Ilofa arrest te genioct hij kon niet denken dat dit ooilegie op de e on ekere gronden een medemensoh zou doemen lot ecu tuchthnisstraf vnn vijf jaren om na het verI strijken van dien termijn prijs te worden gegeven aan Ivuiniuer en gebrek met het meeste vertrouwen coiicluileenle mr de Brauw dan ook tot vrijspraak Zatenlag is de beschuld door het prov gerechtshüf vrijgesproken van het hem ten laste gelegde d ifir liet huf de overtuiging niet heeft erlangd dat liet gcsciinl t niet kan zijn eclit Na overleg met den inspecteur van het raiddelliaar onderwijs en met de coniaiissie van Toezicht hebben Burg en Uelh van s Ha e ter benoeming van een dirotitenr der Hoogere Burgerschool met ingang van 1 September e k aan den gemeenteraad aanbevolen den heer Dr A T Van Vkcn directeur der Hijks Hoogere Burgerschool te Alkmaar In verband met den brief der commissie van Toezicht aan de leden van den gemeenteraad toejtezonden waarin het wenschelijke dezer benoeming uitvoerig werd behandeld achtten B en V eeiie lijst v in benoembaren iïi dit geval minder noodig liet Leidtche Dagblad heeft eene wijziging ondergaan van vorm en inhoud Het verschijnt voortaan n ander formaat en keert daardoor tot zijn oorspronkelijk karakter terug namelijk tot dat van voiksblaadje in lea geest van de Munchener en Auijaburger NaclUrichten Wij namen voor eenige dagen uit het Schoolblad een bericht over dat de 80jarige onderwijzer 11 Kok I te Bleiswijk geschorst was daar hij geen bewijs had I overgelegd gevaccineerd te zijn en deelden onzen lezers tevens mede d it de bnrgemeCbtcr dier gemeente dat bericht onjuist noemde Thans schrijft de 80 jarige II Kok zelf het volgende dienaangaande aan de Nieuwe lloUerdaiuKhe Courant In de N R Cl van gisleren vond ik een overgenomen bericht uit W A iOoifWaï bctrclfende de zaak van den schrijver dezer letteren den SOjarigcn grijsaard Hendrik Kok Ofschoon schrijver van dit stukje mij geheel onbekend is schijnt hij mijne zaak waarmede hij echter weinig bekend is zich uithoofde mijns ouderdoms zeer aantrekt waarvoor ik hem mijnen dank bieng zoo verzoek ik ÜE nu raet het feit begonnen om het volgende ook in uwc Courant te plaatsen ten einde daardoor alzoo uw blad overal gelezen wordt een ieder een goed en waar inzicht in de zaak krijge Vooraf moet gij en ieder weten dat de burgemeester alhier een vijand van mij is omdat hij begrijpt dat de school aan den Kruisw ïg slechts een bij choul is waar eene jaarwedde van 200 gulden genccgzn im is en mijne jaarwedde reeds 240 bedroeg Twee der meeat belanghebbtmden vaders waarvan 4 ja soms 5 kinderen ter acliool gingen hebben zich hierover tot den Commissaris des Koniiigs gewend en hij de burgemeester werd in het ongeiijk ge steld mijne jaarwedde kon ik echter niet verhüo d krijgen dan nu ter zake Op den 21 sten April jl ontving ik door den veldwachter een bevel van dm burgemeester dat de kinderen waarvan geen bewijs voorhanden was dat zij gepokt liaddcn of gevaccineerd varen niet op den Isten Alei uit de school moest verwijderen maar daarmede moest wachten tot den 2den Ik doe dit en dé burgemeester komt ook Hij vraagt mij hebt gij ook een lijst der niet gepokt hebbende of niet gevaccineerde kinderen Ja mijn Heer hier is het bevattende de namen van 13 kinderen Die kunt ge uel in de school houden want dia zullen gevaccineerd worden zei hij Goed mijn Heer als gij mij daarvan een schriftelijk bewijs geeft inijiic vraag Dat kan ik niet geven hervatte hij want dan zou ik de wet schenden i En gij wilt dan dat iL het zal doei niijiic vrj ng Vc trouw je mij dan niet zci hij Wijn antivoord hierop was ronduit Xcdi ik heb door een trorp earlisten die op den wtg gelegerdwaren Dit oponthoud was niet verjiakelijk maarmaar ons gesohiedde cengens geen leed De depêches en de anti Carliatitche couranten werden inbeslag genomen onze paspoorten werden ingezienmaar niet geviseerd en men liet de diligence vertrekken Eenige uren verder stuitten wij on ernocolonne soldaten der republiek een paar luizend man die zich wi 1 wachten de earlisten aan te vallen Vervolgens zagen wij de vrijwilligers der republiekdie hunne dorpen bewaakten eu die b v te Tolora zoo bang waren dat de earlisten door een kiervan de poort zouden binnendringen dat zij er onsnauwelijks wilden uitlaten Ziedaar een staaltje onhetgeen wij gezien en ondervonden lebben Tenslotte zijn wy thuis gekomen zonder gelegenheidtot eenig vertoon van heldhaftigheid te hebben gehadWij kwamen in ons bemind Frankrijk terug om getuige te zijn van een crisis die rustig tot oplossingi gekomen en die tot hiertoe althans de kalmte derParijzcnaare niet heeft verstoord Een knap mandie weet te voorspellen wat ons boven t hoofdhangt enz Jan de Leid Ct medegedeeld In iide Kuiutiode lezen wij het volgende Toen wij in t afgcloopen jaar in een der dagbladen met groote ingeuomctiheid ja met trotsch uieiding maakten van de onderscheiding die den Nederlandsclicn kunstenaar Ferdinand LeenliolT te beurt gevallen was als zijnde voor zijn op de tentoonstelling van schoone kunsten te Parijs geëxposeerd marmeren beeld een rustend krijgsman door de jury met goud bekroond en door den President der Fraiijche repnblick benoemd tot Kidder der orde van t legioen van eer spraken wij tevens met een enkel vvoord van eene op dezelfde tentoonstelling aanwezige schilderij van den heer Edouard Manet te Parijs zwager van genoemden heer F Leenhoff voorstellende het gevecht van de Kear j 8a e met de Vlabama die vrecselijke monsters van i staal door Amerika in het aanzijn geroepen en uit den krijg van Noord en Zuid te over bekend In den 8alr n te Parijs zijn thans weer twee schilderijen van den zelfden schilder ten toon besteld I die algemeen de aandacht trekken Le bon bock en Le repos Het eerste slelt voor een kort iueongcdrongen man met een joviaal en zeer behaard wvollemaau gezicht in zittende houding in de eene hand een op de tafel staand glas bier houdeiidc in de andere een pijp waaruit hij met kennelijk welbehagen de ruak coiken wegblaast Het andere stelt eene vrouw voor iu half 11 geilde huudiii f mat en droomerig op een canapé waarvan de wijnklenrijje bekleeding geheel in hnrinouie is niet den donkeren achtergrond van het naar den laatsten smaak gemeubileerd vertrek Sedert 1801 begon Maiiet zijne doeken tentoon te stellen Er stdiijnt in den beginne wel melding van te zijn gemaakt maar later werden zij meestal door de jury afgewezen Mallet hud en heeft nog eene eigenaardige manier vaii schilderen waarover èn hel publiek in vele zijner viundcn zich eUeis vroolijk maakten en die over het algemeen niet in den smaak scheen te vallen Hij kommerde zich echter zocr t scheen noch over t afkeurend oordeel van de jury noch over dat van t publiek en zijne vrienden eu ging onvermoeid op den ingeslngm weg voort Otschoon weinige had hij toch vereerders en leerlingen zoowel mannelijke als vrouwelijke Tijdens de groote Parijsche tentoonstelling had Mnnet op eigen kosten in de avenue de l Vlma Vijftig schilderijen in een afzonderlijk lokaal ten toon gesteld en eenen afzonderlijken catalogus daarvan doen drukken Thans in 1873 heefl Manet de onvermoeibare mochten wy hem wel noemen in den Parijscheu salon met zijne schilderstukken furore gemaakt Men kan tegenwoordig geen l arijsch dagblad in handen nemen of men vindt er in het artikel dat de tentooufiielling bespreekt een vouriiaine plaats ingeruimd aan de beide stukken van den heer M tnet en wel iii de eerste plaats aan Le bon bock Wanneer wij het oordcel der verschillende critici amen vatten dan komen wij tot de slotsom dat de school van Manet eene toekomst heeft Een vriendelijke hand die van den heer Ferdinand Leenhoff heelt ons in eene bijzonder fraaie photographic in zoogenaamd salon formaat le bon Dook van zijnen zwager doen bewonderen Jammer genoeg is zij niet in den handel gebracht In het Vaderland lezen wij het volgende aangaande de Wcencr tentoonstelling Luther noemde de boekdrukkunst een tweede verlossing van het menschdom Door haar toch k amen de overwinnigen van den nicnechelijken geest die totnutoe slechts als t bijzonder eigendom van de afgesloten kringen der geleerden konden bi chouwd vierden ook aan het denkend vulk ten goede De internationale tentoonstellingen kunnen als de voltooi iig verdedigen is dit zeker maar even zeker is het dat het grondidee daarbij geheel uit het oog verloren worilt Het denkbeeld tot het houden eener wereldtento jn stelling te Weenen is trouwens niet niwjvv en dagtcckent reeds van 1851 maar telkens stonder hindeirpaleu nu van staatkundigen dan van maaischappelijken aard de verwe7 enlijking er van inden weg of werd die onmogelijk gemaakt door die van Louden of Parijs Van achteren gezien is dit wellicht goed Terwijl die tentoonstellingen wellicht min of meer onta ird zijn is die thans in Oostenrijk weder tot het oorspronkelijke beginsel getoetst aan de ervaring gewijzigd en naar men gelooft verbeterd teruggebracht en wordt er ecu uieuwe kracht gegeven aan wat blijkIjaar aan krachtverlies begou te lijden Door een geheel ander volk met een nationaal k irakler evenzeer verschillende van dat der Engelschen als van dat der Fraubclicu hoewel eker iu hoofdzaak met dezelfde tooh gewis ook met gewijzigde bedoelingen ondernomen luott dat reuzeuwerk onvermijdslijk een ai der karakter dr igcn een karakter waarin dat der natie die het wruclittc in zekere mate afgespiegeld wordt moesten nuk de uitkomsten onvermijdelijk min of meer gewijzigd zyn zeker is het onversehülig ol ineu zijn vir achtingen al of met te hoog gespannen heeft dat men bier inzonderheid de bevordering van de intellectueele ontwikkeling der volken van den beginne af beoogde en dat doel zooveel de omstanitiglieden zulks toelieten voor oogen hield i t L noeg echter was een keizerlijk besluit en evenuiiii de daaropvolgende benoeming van den aartshertog arl Ludwig broeder des ketters tut protector der tcntüonitelliiig en van den aartshertog Reiner s kei erb ooru tot president der commissie om dit pan door le zetten want hoezeer die beide beschikkingen om de populariteit en i iet minder om de teiinis dezer beide vorstelijke personen nlgemeenen bijval vonden was er toch een man noodig van wien men meer directe bemoeiingen mocht verwachten dan zulks vaii zoo hooggeplaatste personen kon gevorderd worden een man die gedurende de twee jaren voor en het jaar van de teetouiist lling al zijn tijd en klachten zou willen beschikbaar stellen ter bereiking van het groote doel een man tevens van zeer algeineene kennis en ondervinding eu opgewassen tegen de tailoozc moeieiijkheden die aan zu k een zwaarwichtige taak onafscheidelijk verbonden zijn Hiertoe viel de keuze op dr Wdhelm Schwarz Freiherr von Senbern die krachtens keizerlijk bcsiu t van den 9n Januari 18 1 tot ïeneral Uirector der Weener wereldtent jejnst ltifig werd benoemd en dat die kenZ een hougst gelukkige w as wist gelijk inij vaak werd verzekerd ieder O j tenrjker die met de speciüjiteiten misschien past hier beter het woord celebritente i van zijn land eenigsz iis bekend is vooruit en de ondervinding heeft het voldingend beW zeii De naam Schwarz Senbarii is zoodanig een mot de Weener tnluonstciliug dat nicn van de laatste n ct kan spieken zonder dat de eerste daarbij steeds in aanoioiking korat Deze in den volsten zin des woords geiiiife 011 arbei lzime nian heeft zich jegens Justeiirijk zuu verd eiijtelijk gemaakt als dit aan ecu burger jcgci s zijn vaderland slechts mogelijk is Maar in Oostenrijk vroeger reeds bij velen gunstig bekend thans door duizenden met eere genoemd t Is hier Ie plaats niet om deze werkzamen man in zijne versciiilleiidc betrekkingen te volgen Genoeg dat hij zoowel door de Regeering als door de indusstrieclen van Oostenrijk in IS J2 als commissarisgeneraal de belangen der nijverheid van zijn vaderland op de Londensche tenloonstelliiig behartigde en dniirua opklom tot den rang van hofraad en directeur der handelskansclarij bij bet Oostenrijksebe gezantschap te Parijs Daar ontving hij zijne benoeming tot geueraaldirecteur der ontworpen wereldtentoonstelling en na terst nog de hem toevertrouwde belangen zoolang mogelijk ook nog in de bange dagen die weldra voor Frankrijks hoofdstad zouden aanbreken behartigd te nebben vertrok hij naar Weenen on daar het grootsohe plan nader te ontwerpen waarvau wij thans Je verwezenlijking voor ons zien Laatste Berichten Madrid l Juni De zitting der coastitueereiide Cortes werd heden geopend met eene redevoering waarin n dat over verscluiiende biiinenlandscbe aangelegenheden gesproken was geconstateerd werd dat de Kuroptesüiic Alogemi lieden met wantrouwen de prüclnmatie der Republiek hebben begroet Doch dat vvantrouwen vloeit slechts voort uit deu twijfel of Let Spaanscbe volk geschikt is voor den Kepubükcinsctien staatsvorm Ken lleiiige Alliantie ea tus8ehenkoni4 vnn t buitenland zijn thans onwaar scligiilijk De Spanjaarden zullen zich de Regeering geven welke hun aanstaat De erkenning der Republiek hangt iiiköJ af van de pofitiek en de handh iviii h iviiidii oidc Kiirü a houtlc zich overtuigd dat