Goudsche Courant, vrijdag 6 juni 1873

Vrijdag C i a N 137Q 373 GOUDSCHE gOURA Nieuws en Adverlentieblad voor Gooiia en Ommen de Spaaiisstie Hcpubltek niets gemeeu beeft met de reTolul ouaue beweifiog m Europa en niet dorst aar veijjrootitig an grondgebied Pe redevoering door dea president Tan liet uitvoerend gczng uitgesproken heeft een uitmuntenden indruk gemankt I e heer Orense is gekozen tot foorzitter van het roorloopig bureau De troepen cu de vrijwilligers defileerden vuor het congres en juichlten de volksvertegenwoordigers de republiek en het gouvcriiemeot toe Weenen l Juui De Keuer van Rusland met deu Urootvuisttrooiiopvoiger en liens gctn tliii benevens de Urootvorst VVladimir zijii ten balf 3 me alhier aangekomen onder gelelde van den Keizer van Oosleurijk die hen te s Liunserudorff was te gemoet gekomeu Petersburg 2 Jnri Het bericht van het Giornale di Florence dnt de Faus bij het bezoek der Kei enn van Kusland hare tusschenkomst zou gevraagrl hebben voor het toekennen van vrijheden aiin de Katholieke Kerk m Polen en dat de Keizerin die tnssohenkoQiit Züu hebben toegezeiïd mist naar men uit goede onderrichte bron verneeinl uilen grond Het bezoek der Keizerin w is eene daad van belex fdlieid onder eenige politieke nevenbedoeiing IN G BZ Ö N DEN Een oud militair van liet Nederl Oost Indiseh leger roept de hulp in v iii nieuscblievcnden ten einde10 slaat te worden gesteld met ztjue beide kiiidcien zip e vrouw is gestorven naar zijn vaderland terug te keereu Hij 18 eervol vermeid wegens dapper getlrag bij de gcvtchten in de Z en O afdeeling Borneo s wesikust in IbGi en 1801 eu gevioiid bij de inneming van de vijandelijke veiatcrking te l assarimen en dien tengevolge met gagement afgegaan De oiidergeteekeiideo zijn bereid tot het ontvangen der giiten en zuilen zorg dragen dat zij goed wolden J W HAVERKAMP BEGEMANN Predikant Oosthaven R P M TAN ALÜERVVERELT Gep Kopt O I leger jou e C 60 Aaohet Bureau vau Politie zijo m bewaring TWEE BEÜRSJES met üELD welke in deze gemeente geronden zgn Burgerlijke Stand Gebohkn 30 Mei Gecrtmida endcrs W den 08 en U JoQgeilald Gerardus oudcis M Maree eu C Zuijdwijk 31 AdniinuB Jacobus oudeifl A Lecfljïig en S W van Ilijbviijlc l Juni Joliauiits Auttiouius ouders J iMiiiüiiN 30 Mei r f Opptnliaeflui 8 m 31 VI A Kwant 11 A Meur 6a J F Jaegei 75 j 1 1 üi A A M vin Dilkn 1 m L IljiljiSfilJ Wil r Bout ri7 J y m l a vao dei Itei 55 j 1 JuDi A M E Micliatlis huiaer van P G Schouten 43 j 2 VV Alftiiair 1 i S m ADVERTENTIES Ondertrouwd Dl F H G VAN ITERSÜN en A M LÜHRMANN Leiden 30 Mei 1873 Voorspoedig bevallen van een Zoon M C JASPERS DU Jong Gouda 31 Mei 1873 Bevallen van eene Dochter M C HAR REBOMÉE geliefde echtgenoote van J C MULLER Ha utre hl 2 Junij 1873 Heden overleed in den ouderdom van byua 76 jaren de Heer JOHANN FRIEDRICH JAEGSR geliefde Echt noot van J L E JAEGER Gouda 31 Mei 1873 Jolles Eenigt kennisgeving PUIK BEST GEPEKELD OSSJJN VJLEESCII i TWINTIG Cents per 5 Ons Te bevragen aan het Pükhuis F 87 tnsBchen 2 eu 4 uren De Gedeputeerde StiUen der pro vliicle Zuid llollbfid Brengen ter kennis van beltogUebbenden dat uithoofde van herstellingen aan de Mallegatsluis en de daarover liggende dubbele ophaalbrug te Gouda de vaart door die sluis zal gesloten zijn van deu 16 tot en met den 28 JüNlJ aanstaande eu de passage met voer en rijtuigen over die brug gestremd zal zijn van den 10 JÜNIJ aanstaande tot en met deu 4 AÜGÜSTUÖ daaraanvolgende dat de vaart gedureude dien tijd zal kunnen genomen worden langs de Haven en de Gouwe door de stad en de passage met voer en rijtuigen over den Turf singel dat gedurende het tijdsverloop van den 29 J IJ MJ tot en met den 4 AUGUSTUS aanstaande bovendien de scheepvaart door de sluis ook enkele malen vertraging zal kunnen ondervinden bij liet stellen van ile dubbele yzeren ophaalbrug nGiaveuliage den 27 Mei 1873 Do Gedeputeerde Staten voornoemd FOCK Voorzitter J llöKLL Griffier De DIRECTIE bericht dat op 1 Junij e k in werking komt een nieuw gewijzigd TARIEF gewoon en speciaal voor het vervoer van VRACHTGOEDEREN in regtstreeksch vorkeer tusschen Stations van den Ned KllIJNSPOÜRWEG en den Ned CENÏRAALSPOORWEG waarin de vrachten voor Amsterdam RoTTEBDAM en Gouda zeer zjjn verminderd Utrecht 31 Mei 1873 Dl directie Uit de hand te koop een sedert vele jaren goed beklante met GEUKFDSClIAl PüN staande op een der beste standen binnen Gouda Adres met franco brieven otodcr letter G aan het Adver tentieBureau van A BlUNKMAN te Gouda De ondergcteekonde heeft zich alhier gevestigd als COMMISSIONAIR in EFFECTEN en KASSIER naar aanleiding waarvan hi zich aanbeveelt tot het AAN en VERKOOPEN van EFFECTEN het INCASSEERBN van WISSELS en COUPONS het IN BEWARING a DEPOSITO NEMEN van GELD tegen vergoeding van rente enz N FRANCOIS SNEL Kantoor Westhaven B 145 Gouda 1 Juni J873 HloopmeisjeT Mevrouw NOOTHOVEN van GOOR Crabethstraat vraagt een LOOPMEISJE Men gelieve zich in persoon aan te melden Eene fatsoenlijke Weduwe zoekt eene betrekking a s by een eenig Heer of tot gezelschap van eene Dame Er zal meer op eene fatsoenlijke behandeling dan op salaris gelet worden Reflocterendeu adresseren zich inet franco brieven onder letter K by den jilgi ver de er Courant ZUIGTANDEN De oudergeteekende Tandheelkundige bericht dat hy volgens de nieuwe methode zonder het uitnemen der wortels op het zachte tandvleesch heele GEBITTEN plaatst zonder pijn Geene betaling voor gebruiker overtuigd is dat zij aan alle vereischten voldoen J M van Minden Chirnrgin Dentiete Dubbelde Buurt te Gouda Inktpraeparaten Al mijne tannin alizarin analin salon zwarte gallu3 schrijf eTi andere inktsoorten enstempelinkten zijn volgens de nieuwste beginselen der wetenschap verbeterd en onderscheidenzich door hare levendige kleur groote vloeibaarheid en het snelle droogen van alle andere inktfabnkaten De copiëerinkten leveren nog na eenigedagen scherpe afdrukken beschimmekn niet engeven half met water vermengd goedkoope engoede schrijfinkten Verkrijgbaar bij ieder soiled boeken kantoorbandel Emmerik H von GIMBORN Apoth en Fabrik v chem tcchn Prasparaten Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte Recept waarop mon in het bijzoader attent maakt Zgn zeer nuttig in ongesleldheden der MAAG en werken heilzaam op de SPIJSVERTERING Zij zijn uitmuntend tegen de GAL SCHERPTE in het BLOED en UITSbAO dtr HUID zij zijn ZACHT LAXEREND en SL1 I IAFDRIJVEND Verzegelde doozen van 37 s tJ n dubbele doozen zijn verkrijgbaar bij de hh Allilanerdam C van der Zanden Amsterdam M Clcban StC druog heilige weg 1 321 Bleiiwijk S V d Kraats Bodeyraven B Versloot Boskoop J H Rosbergen Del t H W de Kruijd Direnler Gebroed Ti man Gouda L Schenk op de lloog ra it Haastrecht K Oosterling Lekkerkerk A den Oudsten Leyden i T Terburgli ll urlein hoek Ikkkersleeg Moordrecht O H Post Oudijcater Pr ri e Rotterdam v d Toorn BekiT wi te ogeiistr uit Schoonhoven A Wollt Utrecht V Altena op het Sicenvi over de Don kerstr n 372 fToerden W F Sneerman Zevenhuizen A Prins L Het depot dezer eChte Urb inns Pillin sinds oovclc jaren met roem liekdni en iii ligeinieii ge biiiik is door ons te Gouda alleen en uitsluitend geplaatst bij den lieer L SCHEiNK op de Hoogstraat WAARSCHUWING Men wordt instantelijk ver ochl wil attent te willen zijn dat door ons bij niemand anders do UrbanusPillen bereid volgens het oude en echUi Recept in Dépót zyn verkrijgbaar gesteld i de hier tioveu opgegeven Steden en plaatieii dim btj de hier l ovengenoemde DépÉthouders In elk doosje is een biljet voorzien met de eigenhandige iia imteeiiening von de vervaardigers Wed Klinen k Zoon Apothekers elke Handteekeniiig zich ook bevindt op het Zegellak waarmede de Duoijcs vcrzegelil zijn Wij verzoeken de gebruikers instantehjk daar el op te letten en raden hun a iii wel toe te Zlen bij tticn men de Doosjes Pillen h iail Alleen die Doosjes waarin een oiljet met onze Ilnndfeekening 13 zich ann te schaffen en zieli te wachten voor het gebruik van de vele n innik i is Gou la Dr ik V 1I1 ItiiiikmiHi BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Goud gelet op rt 1 der Verordening op bet tuifCT bondeo van Wateringen Slooten en andere Wateren die am bijz oiidere personen toebehooren brengen ter kennis van de eigenaren der Slooten mgi de Korte Akkeren en daaraangrenzendo lijsloten benevens van de zijl achter de Walesteeg dat op DISGSDAG den 10 JUNIJ aanstaande over die wateren zal worden gedreven een SCHOUW ten einde te onderzoeken of te behoorlijk gezuiverd zijn van drijvend vuil en andere tallen die de dooratrooming van het water kunnen belemmeren of stank of scbadeifjke uitdampingen veroorzaken en welke zuivenng door en ten koste van gezegde eigenaren behoott te geschieden Gouda den 3 Joni 1873 Burgemeester en Wethouders voornoemd De lijecretarig De Burgemeester Dhooglekvbe FoaTUiJN van Bergen IJzïndooiin BUITENLAND IlüUcidiiuilsUi Overzlclll Da l iukiterdagen brachten niet alleen vacaiitie aan de wetgevende lichamen uiaar ook aan dagbladen eu coffespóudcuteu Zulls het Journal Ofjictet der Fransohc republiek stuitU vuoi eiu oogeublik zijn stroom vau afzettingen en beiioemingea Ueu was juist bezig aui de recliteriyko macht Vgf procurenra geueiaal Iijn reeds gevallen ouder het olTermes Als de minister van justitie cveu wreedaatdig te werk gaat als zyu ambigeuoot voor binnenl zaken eu daarna de overige uiiinsters uuu voorbeeld volgen ia hel einde der slacUtiuo nog met te vooriien Alac llahun heeft eene proclamatie aan het leger gericht waarin hij icgt de nationale vergadering heeft door een president uit het leger te kiezen u ten bewgs gegeven dnt ij vertrouwen stelde in uwe lojauteit vadcriandsliifde en energie om de orde eu den eerbied voor de wet te handhaven Uy deeit vuuits mede dat ginern d Ladiuirauit belast ia met het bevel over het leger te Versailles De president voegt er bij Gg zult zoo als ik n iltyd gekend heb getrouw blyven aan de leus die da dappersten onder u op het eerekruis op de borst dragen Dinsdag heeft de president ook de vertegenwoordigers der conservatieve bladeu bij zich outvangeu Ten opzichte der siajtkundo zeidc liij hun heb ik niets te voegen bij hetgeen door het gouvernement reeds gezegd is De munster van buiteiilandsche zaken heeft ann de kamer verklaard dat liet nieuwe guuveruement in de betrekkingen roet de vreemde mogendheden de stiathUmU onzer vuui nii irs die stieds de goedkeuring viii de meei leiheul dtr kamer vtrwurveii heelt tiouu zal voigtii n i aiiii ieit van de binnen aii isclie politiek uiny j de ivetieu eerbiedigen en de oiüe op btuiKiijK u tjmjk gi bied lianabjveii De l ay zegt dat iii e Ije iiureii tc cn de terug komst vun prins isapoieuii uit den eg ijii uuimd en het Iranach guuveriicmeut aan den consul te Ah laau heeft geinst den prins ceu paspoort at te geven Het wetsüiitnerp op de drukpers is Zaterdag bg deu Duitscheu boudsraad ingediend men zegt dat in dit ontwerp de verplichte waarburgstelliiig en de zegelbelasting iiiet vooikomen Een van de hoofdbezwaren tegen de UsLiniidc wetijeviug is echter het io beslag nemen door i e politie zouder voorafgaande machtiging van de rechtbank Men betuijfelt of het ODtnerp nog in deze zitting zal worden afgedaan meu zal de afgevaardigden uoeielgk langer dan viei weken kunnen houden eu zells al komt de legerorgnnisalie niet in behaiideluig is ei nug weik te veel De muntwct zal deze eek weder in behandeling kDmen tegelijk met de regeling der quteatie van het papierenguld aan de ver cliiileiide staten uilen belangrijke faoiUtelteu worden tuegestii ui gedurende den ujd van overgang door de bewilliging van een hooger bedrag dan oanvankelgk bepaald was De rijkscommissie voor de wet op bet huwel heeft haar werk gereed hel onlwetp bestaande uif ó6 artikelen is vooc het verplicht baigerlijk huwelijk lu het Pruisische miuisterie vaa eeredieusi wordt druk gearbeid aan de voorbereid lot uitvoering van de iterkelijke weiten lan dejbuschoppen is een yitnoodiging gericht om de semiovteo aan te wgzen die by onsteateois van de academies geschikt kunnen worden geacht voor de opleiding ru de geestelijken enz Daar de bisschoppen niet zullca antwoorden zal de Regeering naar eigen inzicht te werk g au De paos beeft mrg Krementz buschop van Ermeland een kostbaren bisschopsring toudeu met een erkentelijk schrijven Door Poolsche reizigers is in twee plaatsjes iii de provincie WcatPruisen de Aaatixie holera a iiigebrachi Derhalve is er te Grsadem ecu suition toi visitatie gevestigd eu voor berkomatigcn uit de besmette plaatsen een quarauuine ru vyl dogen voorgeschreven Het vorateubczoek te Weenen geeft aanleiding tut olkrlei feesten Maandag had te ScfaSnbruuo een groot gala diner phiats waaraan de keuer vuu ftusiauil de grootvoi st en de grootvorstin met gevolg de Rusaisi lie en Deei sche gezanten en graaf en gravin Audrassy deelnamen Des avonds te tien uur een thé dansant dat ook dooi deu koning der Belgen gnuf Aucrsperg en vele vertegenwoordigers van de dtploDMtie eu den adel werd bijgewooud Een suapel besloot i feest De koning der Belgen is heden Biddog naar liegeusburg vertrokken De komst van deu keizer eu de keizerin van Duitscbland is dcfiuiti bepaald op dea 31 dezer Volgens L EtoUe Btlge ouden de scctien der Belgikche kamer vau voiksvertegeiiMoordigers hebben verworpen het wetsontwerp tot wgzigmg der wet op de militie een oiit erp waarmede het kabinet z il Sloan of vallen Wij itcu zegt V Indépendance dat du ontwerp in een der sectien is verworpen met I stcmiDin terwijl 9 leden zieb van stemming outhie deii en dat onder de laatstgenoemden zich bc vond de heer de Tbcux Er 18 een manifest verschenen oiidertcekend door 5i leden der linkerzijde in de Deensche tweede Kamer inhouUeiide de verklaring dat indien er vuor het najaar geen ander ministerie is opgetreden u elks samenstelling in overeenstemming is met de recht matige cischen des volks zij niet zullen terugdein 7 en voor eene zoo krachtig mogelgke toepassing van die middelen welke de grondnet aan de hand geeft om het volk recht te doen weder areii De onderteekeoaars beroepen zich op hun vroeger adres aan den koning Wet is waar Z M heeft daarop geantwoord dat hunne rienswij e gegrond was op eene onjuiste interpretatie der grondwet maar hun Loniiti licelt daarop gerepliceerd met een protest tegen de iniskeniiing van de grondivettifje recliten de volk die III liet antwoord des koning lag opgesloten Zij ei oieii ihnns ilit nan die rcoliten ial uordui oi d inii eu vertrouwen daartoe op de uiedewcrKin l uii cr kie er Jp ilei il den dig ivairop d t mi iifi st 13 iiitir v iir d gd werden in eene vi r ailelinj der inlein it oinlli te Kopcnhaijcii de annwe ijjen dni i d verni iaid ich bij liu ondcrleeLeunars aan te i u tin omdit de c de ware bondgenoutcn von bet sociilisme en natuurlijke gcostvi rwaiiten von het verbond zijn Zondag IS dr Spiaiische coiistitueereiide veigade ring geopend Onze lezers vinden ee n over ielit der opmingsredo hieraoliter Mm zegt dut zij eene gunstijen in Iruk gema kt beeft Orense 18 benoemd tot president vae het vooiloapig liureel De troepen en de vrijniHigeni hebben oui de leien van het Congres gulefitoid ij hitvcii de kreten non van leve de toites Ine de Kepub iek leve de Heg pniig Alen HUI lelit dat Ounsi difiniiiif lot president van Il Cortes al worilin liinniinii in Im Vlinfrall tüt hoold van het uitvoerend Uewiiul I i iierns en Lostelor zouden aftreden de lnnt tp wordt waatchijii ll k tienorwid tot pii Iilinl vnu bil o llt voor do liHuni ijl lltiitie w s if 4 Dinsdag heeft de maatscbappy van den Noorderspoorweg met de Carlisten eene overeenkomst gesloteuwttrhij deze loatsten zich verbinden am de treinenongemoeid te laten De lijn is van Uiianda tot aaa de grens neutra il verklaard De maatschappij betaalt Sagelijks 1000 francs aan de CarKsten t Verkeer op de Ign zal deu 8sten of den lOden dezerheropend werden ENGELAND Indien een gerocht betii elk te Londen in onlMp is en in sommige kringen nog al geloof vindt zich bevestigt zon bet thans der Britsche regeering ernst ziju met bet nemen van krachtige maatregelen ter wering rag den slavenhandel aan de Oostkost van Afrika Hen weet dat Admiraal Camming onlang in last heeft ontvaogen om van Bombay derwaarta te vertrekken en een eskader aan die kust bgeea te trekken de bevelen aan den admiraal gezonden waren strikt geheim gebonden doch men meende et grond te mogen onderstellen dat zy in krachtige bewoordingen waren vervat Thans verneemt men dal de admiraal de kusten van Zanzibar beeft geblokkeerd en met bet beschieten van Zanzibar heeft gedreipd indien de Sultnn weigert aan de eiscben van Engeland tot onderdrukking van den slavenhandel gevolg te geven De Sultan zon hierop geantwoord hebben dat indien het den Britwhen admiraal met de beschieting ernst was bij onverwijld de tengels van bet bewittd zoa nederk egen en naar Mekka vertrekken ain de Engelscbeii de verantwoonlelykheid voor alle verdere gebeurteuissen overlatende SPANJE De Spaansehe constituante is Zondag geopend met een zeer uitvoerige rede opgesteld door Castelar eu uitgesproken door den president van het uitvoerend bewind I igueraS De regeeriiig verklaart dat zy blijde is dat zij boor macht weder aan de kamer kan teruggeven zij erheft er zich op dot er in de doorleefde moeilyke tyden met een dubtiel bloeds is gestort constateert dut lie iiputiliek IS geproclameerd omdat de Septcmber uiuwe ite ing aiitimouure hoal was en de republiek een iiood akeltjk gevolg de regeering beeft een gouvernement vau conciUatie gewild maar door de eerzucht van den een eu den tegenstand van den ander is de voorziening mislukt sommige leden van het uitvoerend bewind beschouwen het mislukken van de concilutie nog altijd als ceu onherstelbarcn staatkundigen misslag Vervolgeus wordt de ontbinding vau de permanente commissie verdedigd welke de militaire dictatuur moest bezweren en de republiek redden de cortcs wareu niet b j een ge roe pen om uitspraak te doen in het geschil tusschen de regeeriDg eu de permanente commissie omdat die byeenroeping alleen kon geschiedeu lu buitengewone omstandigheden volgens de grondwet en die buitengewone omsUuidijhcJcu iren met aanwezig geweest De krijsatncht il voIrcus de rede in het leger gebeel iierstelil het soiuaat zyn wordt nu een beroep oorts wordou wetten loige egd betietTcnde de organisatie lau de rechterlijke macht en de geheile scheiding van staat en kerk De treurige toestand van de financiën wordt erkend maar er bygevoegd dat de republiek leent tigeii li p t terwyl de monarchie 25 pCt gaf de nieuwe hervormingen zouden de uiivoeriiig van de door de natie aangegone vcrbiiitcuisseii vergemakkelyken De ofschading van de slovcrny op Cuba ral die op Porto Rico volgen Ou r de buitenlaiidsche a ingelei euliedcn wordt gezegd dat Europa met wantrouwen de afkondiging der republiek had gi ien ecu wantrouwen ontaliiaii door den twijfel over dê geschiktheid van het land voor een rcpublikeinschen repeerinffsvorm dat wintrouwdi ia echter grooiendeels verdwenen en vices oor een roemde tusseliuikunist behoeft thans met meer te btstartn de Spiiijairdni zullen zïcli den regeeringsvorm given welke hun het meest geschikt vooikumt eu de erkuiiiiii d i upnbliek hiiigt thins mts uitend nf 11111 dl li indlinMii der binnenlnudsche rust Kniopa m omtuigd dat de republiek nietö