Goudsche Courant, vrijdag 6 juni 1873

J goed recht der sigarenmakers in deie qnntie Een er sprekers verplaatste de iiucBtie op politiek ter in en had i tttete 8toUiiig geleien dat de inintater in het Plei kolbiiicn toornemcns waa de 5 s i llioea guldens ter bestrijding va 4e ooflo stipston iu de expeditie tegen Atehin te Tinden uilr de Verhoogde o bretigati Ier koffleprijzen Vk kbffiè éldt hij it ny reads ni t goedkoop en door be d n maatregel zou de prij der kollle niét vcrminde rcn hetgeen gewis den wrevel der vronivïti dfe zich nu reeds over de dfluito tan een kdmmetjc kofSe beklagen des tf men zou oBwdikea waif lt l £ de gevolgtiekkhig maakt datdc miniater zieh 00 een tweedon oorlog dien met de vrouwen en huismoeders had op den bals gehaald 9m Jj olaniëii OOST IMDÏÉI De Indiër zegt in het algemeen overzicht De expeditie naar Atehin is mislukt Dat bericht den tOaten April hier verspreid maakte een 100 smartelyken indruk als zelden eeuig telegram hier te wcj g bracht Nog sleohtt weinige dagen te voren was officieel verkondigd dat liet sjioeee Tolkomen gewaarborgd a Men deb tteerd o er geene andere vraag dan deze o bet nemen van Atehin den oorlog zou beëindigen Daar bradit de telegraaf het bericht dnl de bevelhebber der expeditie geancuveld en dat de tegen j stand van den vijand verwoed wa De Hegeeringa commissaris vroeg om versterking van I a 2 bataljons De kolonel van DooUn die het berel roorloopig op zich nam telegrafeerde niets omtrent versterkiag van troepen maar vroeg meer koelies oan Dit laatste werd officieel bekend gemaakt ïefttond kwam allea in beweging om versterkingte zenden De geiieraal majoor Verspijck van Samarang herwaarts met het atooaschip Batmia op reis om hier bij het departement op te treden werd aangewezen om het bevel te Atjin op zich te gaan uen cn H zou tet stond van hier vertrekken met Zr H s oorlogschip Timor en ook de Banka zou trachten tot Atjin te geraken de bevelvoerende officier meende er te kunnen komen Ook de lUaa en Waal kregen ordor zich gereed te houden De Regeering beschikte weder over drie stoomers van de Ned Ind Stuomvaart maatschappq on de troepen over te brengen Van hier zou do Batmia gaan met 220 man en 500 koelies van Samarang Ac Kmiingln Sophia met twee halve bataljons sterk 710 man van Soerabaya de Franten mm de Futte met 600 man De Timor zon eene batterij en 70 artilleriiten overvoeren Het stoomschip Print van Oranjt had eene mitrai Icuse en ammunitie aangebracht Men wilde dat ook deze zoudon worden ingescheept liet Roode Kruis deed tal van inkoopen voor de troepen Eensklaps kwam de order om hetgeen aan boord Wiis te on schepen De troepen dio ingescheept zouden worden bleven aan don wal Dt tijdingeu waren telkens ongunstiger geworden De aanval op den Kraton was afgeslagen en wel met groot verlies Onze troepen waren naar de strandplaata teruggekeerd Zij leden gebrek aan water en de wesl maesaon was in Noordelijk Sumatra met felheid ingetreden hetgeen de communicatie met den wal bemoeilijkte Een misighit was met storm genomen nadat ze door ona in brand was geschoten maar het vijandelijk geschut verwoestte uu het gebouw en dwong ons er nit te trekken Volgens alle brieven hebben de Atchineezen van het eerste oogenblik der landing eene onverschrokkenheid en doodsverachting aan den dag gelegl die bewondering verdienden waren ze minder hot gevolg van tot het uiterste gedreven fanatisme en konden ze alleen aangemerkt worden als bewijzen van liefde voor vrijheid en onafhankelijkheid De Atohincezen zijn ondanks de verhalen in het nieuwe blad van den heer llnct dat zij aangevoerd door Europeanen 80 000 achterladers bezitten en dat hun aantal legio is meestal slechts voorzien van oude vuursteengeweren lansen en klewangs dit laatste wapen doet Trceselijke diensten en zij renden soms tegen het anelvnur der aehtoiladers in om zich met den doodelp treSenden klewang op de onzen te worpcm Van grsohut schijnen 7ij ruim voorzien te zijn eu weten het vrij goed te bedienen Onze troepen hebben met eene dapperheid en volharding gestreden die volkomen succes waard waren Maar de Aljineezen hebben doen zien dat zij hét in het opwerpen van versterkingen ver gebiacht hebben Men verzekert dat 25 000 man tegenover ons stonden die telkens verwoede uitvallen deilen onze troepen poogden om te trekken en dat de e nacht cii dag aanvallen van buiten geliarceleord werden Generaal Kohier sticrl den heldendood Men heeft Mt M TrvöliitK ia Eafopa te maken heeft en dat 2Jj ge etlei ratgrootiag van grondgebied beoogt De rede eindigt aldus laat ons het tijdperk der revoluties besluiten de gemoederen kalmeeren in plaats van opwigdan de bar e B verzotteu en niet verdeelen d i recbtstaestind vestigen dien allen beminnen omdat allen prootisch daarvan het voordeel zullen hebbea ondervjagdqB BINNENLAND OpvS4 Juni Z M heel tteen t bij het korpa gevoroid uit de Weerbaarhtidsvereeniging liurgerpUcM alhier tot 2 l n loit A van H dt Dortland thans sergeant en H Snellen Z M heeft by het wapen der infanterie tot 2jjen luit btttoeiod 9 a de sergeanten A A C Hariing en H K de Jong va het 4de reg respeetievelijk bij het 1ste en hot 3de reg Bij kon besluit zjjn herbenoemd nis bnrgem van Stolwgk de heer i C Kroon secret dier gemeente eh als bnrgem van Befkenwoude de heer M Bron secr dier gemeente VEUGADEEINO van den GEMEENTERAAD Vrijdag den 6 Juni 1873 des namiddags ten n Are waarin znl worden behandeld Voorstel tot goedkeuring van de rekeningen van enige besturen van gesubsidieerde instellingen van Weldadigheid alsmede die van Heereii Lilirvmeestcrs Rapport di r Commissie van fabricage betrekkelijk de kasten verbonden aan het bouwen van een Weesyv huie op het terrein bij de Karnemelksloot met een voorstel om geen weeshuis te bouwen Voorstel van Burgemeester en Wethouders om dit terrein in het openbaar te verkoopen Voorstel tot het geven van eene bestemming aan het op te heffen Bestedelinghuis voor kinderen Voorstel der Commissie van fabricage om gunstig te beschikken op het verzoek van den Heer l rince om aan hem een gedeelte straat te verkoopen Voorstel der Commissie van fabricage om afwijzend te beschikken op het verzoek van C J van de Favoordt c t om vergunning tot het leggen van eene brug over eene sloot gelegen tusschen de hun toebehoorenden grond achter de Nieuwe haven en het Plantsoen langs de gracht van den Kattensingel De bij Heeren Gedeputeerde Staten der provincie ZuidIlolland ingekomen bezwaarschriften tegen het Kohier van de plaatselijke Directe belasting Volgens achterstaande aankondiging zal de Piano Zangen Declamatie Parodist Max Reichmann Zondagavond alhier eene uitvoering geven in de sociëteit Ons Genoegen Ten einde ons pnbliek in staat te stellen te kunnen beoordeelcn w it die uitvoering kan doen verwachten en waaruit zij bestaat drelrii wij het oordeel mede van een der Haagsche verslaggevers over zijne uitvoering in de Kesidentie Van het twaalftal nommere waaruit zijn proi grammn bestond vermelden wij allereerst het muifZikaal lachen dat zoo natuurlijk werd voorgedragen Aai het publiek nolens volens moest meflachon Alltrgeestigst werd ook het gebrek van sommige declamatoren gehekeld die met veel lichaamsbewe gingen en armzwaaiingen een reeks van woorden jyuitgalmen die eigenlijk niemand kan verstaan De jrVirtuoos der toekomst was een scherpe satire op yde affectatie en verregaande nonchalance door som mige jonge artisten aangenomen Aardig was het te hooren hoc de heer Reichmann op een goede piano een ontstemde voorstelde en terstond daarop ten bewijze dat het slechts schijn was op hetzelfde instrument oen speeldoos bedrieg lijk nabootste Het muzikaal talent von den heer Reichmann kwam daarbij zeer uit Het best echter in do Muzikale Loterij waarbij de voorsteller de meest verschillende thema s naar willekeur door een der toehoorders van eenigc briefjes afgelezen zonderde minste hapering of overgang als een geheel afspeelde Ook de Italiaansclie Opera kreeg hanr deel en door de meest heterogene Italiaansche woorden en klanken op patfectisclie wijze te zingen trachtte de heer Reichmann aan te toonen dat bet niet de taal maar de school is die hier het verschil met andere mnziek maakt Het slotstuk de Hoogeschool a la Renz vcr wierf eveneens algemeene toejuiching De heer Reichmann bezit in hooge male de f gave van plastische voorstelling en hy moge zich met den ncdcrigen titel Van Parodist tevreden stel len wij nemen er genoegen mede mits men dan maar begrijpe dat men ten einde goed te kunnen parodicertn bepaald niel van talent moet misdeeld ju Na de gunstige b oor teliag nit eOravcnhage geiooien wij dat de heer Reichmanij Ook alhier op een ruim beioek rekünen mag Men vemceint uit goede bron dat de utiiuatec v a justitie op bepaald verlangen van Z M den koning besloten heeft niet verder aan te dringen op het door licm giTrangd ontslag Dientengevolge blijft het milustene cam lcct Bij do eergisteren gehouden verkiezing voor een lid vtn de prov staten van Zuidholland hoofdjiiesdistrict Soetermeer ter ferdngiog vanjhr mr J L O van den Bcrch van Heemstede is gekozen mr J G I atiju oIBcier van justitie bij de rechtbank te Rotterdam In een p irliculter schrijven uit Iiulic wordt ge meld dat Ie redaqteur der Saniaran iche Courant door den Gouvcrnqur Oeneraal uit Indtö gebannen is wegens beleedigende uitdrukkingen jegens Z Exc in openbaren geschrifte Hy zou te vergeefs genade nan den Minister vpn Kolonii n gevraagd hebben Men leest in de Staats Cmraut het volgende Volg lis lelegraphisehe berielilcn van den flonver neiir eiieraal van Neilerlnmlseh lnilic van dcii 3Ist n Mfi jl waren van flon radja viiii Trocinon ter ncstknst van Sumatra gronzeiide aan het Nedorlandsch gebied zeer duideiyke blijken oiivant cn van eene voor Nederlaud guiibtige gezindheid en had de radja van het iiug noordelijker d in Trocmon gelegen Adchineesehe landschap Tampattoewan aan den lïesidoiit van Tapanooli gesclirevcu dat hij Atehin niot wil helpen Volgens een ander lelegraphisch bericht hadden te Eaiijocwangi eenigo onm tige bewegingen plaats gehad Er waren drie compagniin heen gezonden Maar de rust was zonder geweld van wapenen hersteld en do troepen zouden den dag na afzending van het telegram lerngkceren Van Heulen Office is het volgend telegram uit Penang ontvanjten gedagtcckend 4 dezer Een Nederlandsch oorlogschip heeft vnur gegeven op drie schepen onder Engelsche vlag bestemd naar Atehin en handelsgoederen aan boord hebbende De agent van den Sultan heeft zich tot den gouverneur van Penang gewend het is niet gebleken met welken uilslag Men verzekert dat wanneer de Nederlandsche troepen terugkomen zij een krachtiger tegenstand zullen ontmoeten De Atchineezen maken zich sterk om den oorlQg twee of drie jaren vol te houden Koelies laten zich als soldaten aanwerven De Atchineezen wederspreken de besehuldiging van verraad door den Ncderlandsehen commissaris tegen hen uilgebrncht Naar hunne bewering ouileii ile gezanten die te Riouw hebben onderhandeld geene door den Sultan geaccrcditecrdo personen zijn geweest Volgens de schoolbertchten in de Nieuwe Bijdragen van 1873 bedraagt het getal vacante scholen openbare voor gewoon l iger 2t dito vonr raeir uitgebreid onderwijs 1 gesubsidicerdo bijzondere voor gewoon en meer uitgebreid onderwijs 2 Vacante hulponder wijzersbetrekkingen 103 die van liulponderwjjzeressen 2 Overeenkomstig de voordracht van Burg en Weth Qs in de Dinsdag gehouden raadsvergadering te s Hage benoemd tot directeur van de Hoogere liurgcr school daar te stede dr A T van Aken thans directeur van s Rijks Hoogere Burgerschool te Alkmaar Voor den drang der publieke opinie is eiiulclijk het in het gelieele land besproken tourniquet aan het postkantoor te s Gravenhage gevallen althans men is op dit oogeiiblik bezig den ingang tot het postkantoor zoodanig Ie veranderen dat dc o hondenguillottine en menselienpijniger niet meer z il behoeven te worden gebruikt Op voorstel van den baddoeter zal liet badsaisoen te Scheveniiigcu aaiist Maandag 9 Juni geopend worden Uit het Westland worden naar men aan de JmcIscie Ct meldt de nieuwe aardappelen bij kleine partijen verzouden terwijl het vooruit iclit bestaat dat even als het vervoer der aspcrsies g rooter is geworden de verzending der aardappelen weldra op uitgebreider schaal zal beginnen Na eene zeer koude meimaand heeft zich Juni gunstig ingesteld In de vergadering der afdeeliiig Amersfoort van bet Ncd Schoolverbond is besloten uu naam der afdeeling uitdrukkelijk op de algeniccne vtrgadeiiiig van het erboud Ie doen verklaren d it de afdeeliiig zich ten sterkste verzet tegen het dan te lieluiiidelen voorstel der afdeelmg iuuda die lecinln ht ivil ingevoerd zien De eerste kamer der Staten Generaal di Woeoadag 11 Juni a s des avonds ten 8 ure wede tq eenkomt zal alsdan te behandelen hebben ae volgende wetsontwerpen V Verhooging der bogrooting van Ned Indië Toor het dienstjaar 1873 voor Atehin 2 Bekrachtiging van eene overeenkomst tt A de Nederlanijsehe Handelmaatschappg 8 Vaststelling van het lot der rekeningOB van de koloniale uitgaven cu ontvangsten voor h ct dienstjaar 1868 4 Vaststelling van hel slot der rekeningen van de kolorfiale uitgHTen en ontvnageteii roor Cura9ao voor de dienstjaren I8Ö8 en 1889 5 Verhooging Van hoofdstuk IX der Staatsbogrooting voor het dienstjaar 1873 6 Bekrachtiging eener overeenkomst met de Amsterdamsche Kanaalmaatschapp 7 Naturalisatie van D R Mnnsholt C Honben M Buschhammer en F G R Von Ernst 8 Bekrachtiging van dén onderhandschen verkoop aan de gemeente Amsterdam van een deel van den tuin van het aan den staat toebehoorende Trippcnhuis aldaar en 9 Verhooging van hoofdstuk V der begrooling van Staatsuitgaven voor het dieusijuur 1873 Aca demiegebouw te Leiden Het aantal passagiers bij gelegenheid ran de beide Pinksterdagen langs den Rijnspoorweg naar de residentie en terug vervoerd heeft p m 3500 bedragen terwijl met de verschillende treinen van den Hollandschcn spoorweg ruim 20000 personen werden aange bracht Niettegenstaande dit buitengewoon drukke verkeer liep alles 111 de beste orde af dank zg de goede zorgen van de chefs der bcijle stations on hun personeel Z M de Koning heeft g stèren in tegenwoordigheid van HD militair huis 111 afsehcidsgehoor ontvangen al de oIBciereii van het leger hier te lande die op hunne aanvrage voor den tijd van ti ec jaren bij het leger in Indie ter deelneming oim den oorlog tegen Atehin zijn gedet iclieerd geworden en ipoedig naar Indie zullen vortn kkrn lOeiiigen hunner zijn Maandag bg Z K II priiii l reilerik 111 afsclicidsandientic toegelaten Aan het kanaal te s Gravenh agc is gedurende het herstel van de Koniiiginnebriig een noodbrug gemaakt voor de pass igc van vuetg ingers en den tramway Toen Mnandagnaninldag een der tramuagens goed bezet met passagiers de brng passeerde en in het midden was gekomen had er plotseling en niettegenstaande do brug as btiiroefd eene verzakking van de steunen plaats aardoor de wagen mede eenigszins zakte doch gclukkij door de houten dwarsbalken belet werd naar beneden te storten De passagiers kwamen dan ook alleen met den schrik vrij en het gevolg van het accident was alleen eéne fctoiing in de geregelde cireuiatie der wagens In het lokaal van den Hoogduitschen schouwburg te s Gravenhage had Maandag wederom eene openbare vergadering plaats van de stiravenhaagsche nfdceling van het sigarenmakcrsboml welke met zoo talrijk bezocht werd als de vorige Door den oor ilter wenl medegedeeld dat het bestuur op 13 Mei jl met de kamer van koophandel die als bemiddelaarster tusschen den werkman en den patroon was opgetreden in conferentie was geweest en alstocn ijno eischcn had gesteld natuurlijk in het belang van ilen werkman en het boud dat daarna ile patroons waren gehoord welke echter tot dusver nog geen aptwoord hadden gegeven De sigarenkraani op de kermis heeft een groot debiet gehad en bij een verkoop van lOOO had men pene winst van ruim 1 2 behaald Daarna weidde hij nit over de phiiuien om couperaticf te werken en berekende dat tot oprichting inn ceno cooperative fabriek ƒ 1700 a lSÜO aanvankelijk zou bcnoodigd zijn zulk eene som was evenwel niet in de kas der afdeeling zooilnt men op iine leening bedacht was geweest van ƒ I UOU of daaromtrent waarvoor door verschilleinle hier bestaande lakvercuiigingcn en andere personen die overtuigd zijn van het onrecht den werkman aangedaan zóu kunnen worden ingeschreren De Engelsche vakbroeders die verleden weck hier te Inndc waren geweest en zich bij bet bond hadden aangesloten hebben toen reeds 400 beloofd maar deze zijn nog niot door den penningmeester ontvangen Intusschen is er reeds een huis gehuurd staande in het Achterom dat denkelijk nog deze weck zal worden betrokken om reeds verschillende leden aan het werk te zetton Later zil het tot winkel worden ingerioht Reeds nu werd de zoo eer op de Haagsche kermis betoonde gunst ook voor dien winkel ingeroepen Aan verschillende personen uenl ilaiiii i liet woord verleend Het waren meereiiiL els bekende onderwerpen die heden herhaald nndiii Een afgevaardigde uit Kotlcrdara verdedigde op ul pi ckcudc wij e liet langs officieeicn weg nog geene bijzonderheden omtrent zijn sneuvelen ontvangen maar volgens alle 1 geruDbten vl l hij met het mvAtV in de hand terwijl bij zijne troepen poogde ie ralltóeren Het j egcnt te Atehin met stroomen en dat kan zoo lot September lortdnren de communicatie met de chepen vm nvet moer yeadtoA en de Begeeringscoeiaiiisarie gaf erhaivg 111 oyerwegiug de expedit e fe staken W hebben thans opgaven oiiitrciit het geleden terhea tot 18 Af ril jl Ook hier te laode reei s bckepd Val angst eAcidde m nden 20 ten de offloieee mededcebngen Ze volgden snel op elkauder iu tele grapliiaehi kortheid latmuntende Van het tuiale verli s heeft men nog geen officieele mededeeljng Ook van bet aantal zieken is niets bekend j De verslagenheid was bier groot I De Regeering liad ons doen keiineH datdekrügs raad ginds beraadslaagde wat verder te doen stond Indien wij gted ingelioht I beeft de krijgsraad 1 verklaard dat de positie moeielijk te houden was maar dat men orders nit Batavia wilde wachten o men zich u eder zou inschepen Die order is gegeven en tevens last verstrekt dat de kolonel van Daalen de luiteBantkokinei Ëgter vaa Wiaaekerke de Init kolonel Boameeater en de Kegecring conmissaris per allereerste gelegenheid hier moeaten terngkeeren om 1 de expeditie in de maantl September Ie hervatten Dit bealdit werd den SOsten genomen in eene bMiteogewone vergadering van den Uaad van Indie I waaraan de legercommandant de bevelhebber der zeemacht en de generaal majoorVerspijek deel namen Dat besluit is scherp gelaakt Wij laten den bombast van de Samarangtche Ct ter zijde waartegen door de Haiidelsverceniging alhier een protest is gericht dooropzegging van het abonnement Maar velen houden vol dat men zich op Atchins gebied had meeten handhaven en den strijd hervatten na versterking te hebben bekomen Wij laken nog prijzen een boalait dat niet booordeeld kan worden zonder volledige kennis van den toestand ii Atehin en die i niet bekend Onze marine troepen zijn weder ingescheept Nog weet men nret of en wanneer de overige troepen scherp 1 gegaan zijn Het stoffelijk overschot van generaal Kohier is te 1 I ioang op de Engelsche mailboot overgebracht en heden alhier aangekomen het wordt op plechtige ijze ter aarde besteld Naar aanleiding van bat éoticc te De laudsmagazijiien in Indie voor kiccding equipement enz der troepen van de landmacht en voor de benoodigdheden van het departement worden gevoed uit Nederland op aanvragen van de betrokken chefs Op die aanvragen worden duidelijk gespecificeerd de quantiteit of qualiteit der verlangde goederen In Nederland echter wordt blykcns de uitkomst op die omschrijvingen weinig of niet geUt t Is hier de plaats niet zegt het blad om in details te treden genoeg zy het hier te constateercn dat tal van onbruikbare niet met bet aangcvraagde waarbij een monster altijd gevoegd wordt overeenkomende goederen naar Indio worden gezonden diiilr afgekeurd in Nederland weer goedgekeurd eu eindelijk zoo goed mogelijk hier benuttigd worden Kan men in Nederland evenals in Engeland I zeggen ons leger in Indie kan geacht worden n staat te zijn iederen veldtocht te ondernemen waarI mede het belast mocht worden Wij gelooveu met dat er een officier in bet geheele N I leger is die deze vraag bevestigend zou durven beantwoorden De vraag of het N I Leger hoeveel er ook aan moge ontbreken tegen elke vynnd den strijd zou aam aarden blijft hier buiten beschouwing en ou lil elk geval met een energiek ja door ons worden beantwoord Aan dapperheid en aan dergelijke kennis ontbreekt het in het Indisch leger w aarlyk met Verbetering moet tot stand worden gebracht De I wijze van defensie moet worden vostgesteld en in verband met het voorgestelde spoorwegnet orden in behandeling genomen De gelden tot uitvoering van het hier in Indio voorgestelde dcfensie plau moeten wordtu toegestaan Dat zij die de belangen van N I en van Nederland begrijpen in de Stdten Generaal dalorop aandringen Oük de toestand van de vloot aelit de Jambode geheel onvoldoende Laatste B ericht en Rome 3 Juni De paters generaal der godsdien tigi ejiporatien lubben hij diu vouizitter der Kamer van Algaraardigdcn protest ingediend tegen de wet tot ophaOng der r ooiporatiSn Weonen 4 Juni Gisteren avond is op Schönbninu ter eere van den Czaar en andere vorstelyke personen een toooeel eoratelling gegeten gevolgd door illuminatie en vuurwerk in h alotpark De ministers zijn fiateien bij dan Otootvorst teoonopvolger en diens gemalin ontvangen Denzelfden dag is graat Audraasy b den Czaar oen half uur ter audentie geweest ea ecrgiataieu huft hq een bezoek bü Frins Gortschakoff afgelegd van wicn hij gisteren een cootrabezoek heeft ontvangen In d bhiden wordt gamoU dal de kaaeier B Fokorny op het bureau voor baleening op effecten bq den Credit Anstalt zich heeft schuldig gemaakt aan verduistering van gelden tea bedrage van H 4 0 000 en dat bij sedert ZaleMag roortrlnchtig ii Vf a Xi 4 Juni Een buitengewoon Japanseh j gazantschap is heden via i Triest alhier aangekomen I Er heeft alhier ter e t van den keiier van Rusland eene groote militaire parade plaats gehad De hier aanwezige vorstelijke personen Woonden de parade bij Toen de keizer van Rusland verscheen hief de muziek het Rassiache volkalied aaai Rome 4 Juni Volgens berichten uit Frosinone van heden verkeert de heer Batazzi in geraarlqken toestand 1 I I MARKTBERICHTEN Gouda 5 Juni Bij kleinen omzet bleven de prijzen nagenoeg onveranderd Tarwe puike zèeuwsche ƒ 13 26 a 14 Mindere ƒ 12 60 a IS Polder 10 50 a ƒ 13 Kogge puike ƒ 8 a 8 50 Mindere ƒ 7 a r 76 Voer ƒ 6 a 6 75 Gerat puike 7 60 a 8 Mindere 6 26 a ƒ 7 26 Buitenhndache 5 75 a 6 50 Haver korte ƒ 4 75 a 6 60 Lange 1 3 75 a 4 50 Hennepzaad niet aangeboden I De ve emarkt met weinig aanvoer de handel was iets vlugger lammeren vlug te verkoopen maI gere varken en biggen veel naiigevoerili de handel Vlug taafl Aangevoerd 70 partijen prijien van 30 33 Goeboter MO a ƒ 1 45 Weibotcr U15 u 1 20 Burgettlijke StaiKL GESnitkNt 31 Mei Jtcobtw Adrianas onjers J T Jmpers cii M C de Jong 1 Juni Luck ouden 8 Llnthorat eu C v u lloogjoiik Helena Ohrntins oo ets J H W Klopper eu P I Tan der JJnden Jofaaoncs Abraham ouder A J Smient cd C W Scbnek Catfaarma Marina ouders J F DaalmauB ea E Jaspera 3 Hendnca oudere l Uemders en A vaa der Vaïlr 4 Cornelia Adnanus Anthonfc oadera T van der Hoere en W J vaa der Valk Jacob otdera C 3 Verhaak w A da Wtrk O KBUDFN 1 Juni O HsrtbroeV 11 8 J Makkeuie ncd L Verachoor UI j 4 J Nabbe 51 j G iwD 4 Juni F Zaïdmeer en J M Zaodijk C Hoogeudoorii en G Heij T Kleg ca A J Merti ADVERTENTIËN Getrouwd Th KI IJ 2e Luit Adm van kleeding en wapenen en A J MEUTZ Hartelgk dank voor de bewgzes van deei neming Gouda 4 Juni 1873 Heden overleed in den ouderdom van büna 70 jaren de Heer JOHANN PRIEDEICH JAEGER geliefde Echtgenoot van J L E JAEGER Gouéa 31 Mei 1873 Joiijm Emige kennisgeving AMSTERDAMSCHE mm U MABKT A 148 DERDE AANVOER van PUIKE SCHOTSCHE MAATJESHARING a 7Vj Centa per stuk Nog eenige voorraad van zeer goode HOLLANDSCÜB HOEKERHARING Beste BEUGVI CH ZOUTEVISCH gesneden 18 ets pet half kilognun Gouda 4 Juni 1873