Goudsche Courant, vrijdag 6 juni 1873

WT Socideü M8 GEIVOKCE iN 1371 Zaal Ktostjiin te Oouda Zondag 8 Juni i87a id fggp ZONDAG 8 JÜNI 1873 HfMORISTISCfl MVSiKAtTSCH DECtAMATORlSOaE COURANT Meuws eï Adverlentieblad voor Gouda en Omstreken van den Keizerlgk Russischen Kamer Virtuoos Kkvter Gezang n Declamtitie Paro y dist den heer MAX REIGflIANN vm Weetten die in het jaar 1868 de hooge eer heeft genoten voor H M de Koningin der Nederlanden ten Hove een voorstelling te geven PROGRAMMA 1 Ttet musikale lachen 2 De SIot c6ne van een Opera 3 Een variatie op het Canteval de Vc nüe op een kleêrcnborstel voorgedragen 4 Ben onver j stnanbare voordraoit S De toekom tvir tuoo3 6 Het ontstemde klavier 7 Navolging van een horlcge 8 Het diereaconcert 9 Klavier gezang en trommel te g lijkortyd 10 De musikale loterg 11 De ItaHaaneche Opera is overbodig 12 De Hooge School a la Renz Ojiening van het Bureel te 7 uren Aanvang prociea te 8 uren Entree voor HH Ijedtm l8r Sociëteit ƒ 0 60 Voor NietLcden 0 99 Voor Kinderen beaiedon de 12 jnar 0 40 Plaatsen zjjn to bespreken op Zondag van 11 tot 4 ure Èi 10 Cents extra voor elke plaats De uitgavj dezer Ck ai nt geichiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geaehiedt de uitgave in den vond van DINSDAG DONDERDAG en ZATEïU DAG De prgg per drie maandea k 1 75 iriinco per po t 8 De inzending van advertentien kan gescbieden tot éD uur des namiddags van den dag der nitgave FDIK BEST OSPKKKLD OSSEN VLEESCH è TWINTIG Cents per 5 Ons Te bevragen aaU het Pakhuis Spieringstraat F 87 tusschen 2 en 4 uren DIENSTBODE Wordt gevraagd met AUGUSTUS voor Meid blleeH in een klein gezin buiten de stad 6 0H k eene DIENSTBODE tegen goed loon Adres met fratico brieven onder letter G K bg den Boekhandelaar P O MAAS Jr te Gouda TESTIMONIUM Mijnheer Na het gebruik van êéue flacon uwerAMERICANBALSEM noemt mijn hanr desterkste groei wei r aan en zal t met de meestelof tóijd aan een ieder aanbevelen wüt ge vandeze verklaring gebruik maken om er pubhciteit van te maken kunt ÜEd gerust doen tGravetthage Met achting Maart 1873 get A J E ROOYAOKERS Sigarenhaudelaar Tk AMERICAN BALSEM belet en taakt het UITVALLEN der haren verdrijft ROOS of STHILVERS schenkt aan de haarwortels haar gewone groeikracht weder Franco aanvraag a 2 de flacon geen postzegels Amsterdam Kerkstraat bj de Vfl elstrnaJ 514 TIIEOPIIJLE Haarkiindige in alle COURANTEN worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A BRI K WAN te Gouda Een afschrift is voldoende i E EIEZEBSVEBEEMIGINO H U U KONING EN VADERLAND helft vo rd u tHoofdlüe8dIstrictGOUDT Vr üeelt voor d verkieaag van EEN LID van de TWFVnff fAtrr t i RAAL w lke zal phiats hebben op DinTsdag den 10 A f Z N ófeNÜ DIOAAT bencrnd en beveelt iT l Tj J L N te s G ra énKage ö rfa 6 Juni igjrj Voor aarB egta o rr E O ij A 3 G BrEe A K Oezondbeid Kracht en Levenslust geT u de al meen ia gebruik zijnde Engelsche Gezondhelds PIIlen ook bekend onder dan naam van Gal Slijm en SIuagfpiilen De roem aan deze pillen gednrende 50 jaren in Europa en Amerika ten deel gevallen ia groot Zfl werken aangenaam en zacht voor hoest gevatte koude kortademlgheicl gal slechte spgivertofiBg anoaagenamen smaaJc in deu mond bg het ontwaken hooidpgn misselijkheid Zg versterken het gestel verdrgven huiduitslagen verI wekken eetlust terwjjl zjj bovendien gnnstig werken oj den algemeeneu gozoudheidstoestand Verkrugbaar in doosje è 25 n 40 cent t Gouda bjj den Heer j a zei denrijb Droogist op de Markt Alsmede te Waddin rrccn bjj C T IIaze vbero WÊÊF Namaaksels t ti hier niet v n liekend Kennisgeving iiIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van Scfiielaiid doen te weten Dat j door liet overlijden van den Hoofdingelnnd W O A LANS iuhet jaar 1877 nan de bcnrt van aftreding 6 door het bedanken van den op 3 April 1 1 gekonen HooWingeland J VAN iiEu BBEGGEN Azn in het jaar 1877 aan de beurt van aftreding en c door ds benoeming vnn den HoofdingelandPlaats vervanger W WBRNINK in het jaar 1875 aan do beurt van aftreding tot Hoofdingeland VERKIEZINGEN van een HOOFDINGELAND voor het 3 District en van een HOOFDINGELAND en van een HOOFDINOELANDPLAATSVERVANGER voor het 4 District moeten plaats hebben Die welke het ongeluk heeft een bril te moeten dragen kan Iwt boste oordeelen over den last het ongerief en tjjdvurlies door dat artikel en zoude zeker gaarne ontheven z jn dien te moeten gebruiken welnu er bestaat een middel allen nier oogeji nog niet tot in den hoogsten graad zijn ver sIeton kunnen daar van ontslagen worden door het bestendig gebruik van Dr Cliaiitdiiinlanns Oogen water Bg elke wassching der oogleden lal men de herstellende kracht der afgematte en verzwakte oogen voelen wedcrkeeren zoodat men in vele gevallen den bril weder zal kunnen vaarwel zeggen eer én flacon is gebruikt M iar vooral ook zij die nog geou bril behoeven gebruiken dat middel om voor aldt l daarvan bevrijd te blijven bj velen jiiü bij oiioiiulig velen is toch reeds het beginsel vin ver wnkking merkbaar aanwe ig men lette maar op Jat men bjj voortduring verjiligt is ip veideieu afniaud te zien dat letters zieh dubbel vprtof neii dat schel licht hinderlijk is dat de oogen l eginnen te steken enz Welnu gebruik Dr CUANTOMELANUS OOGENWATER en gij zult U beter gevoelen Het is verkrijgbaar ii 70 Ct per Flacon bg T A G van DBTH Gouda 3 J BEUZEMAKEB Lnd m 3 H KELLER ZooN Weitewagestr Rotterdam Mej L A ScHouiENs ScHLiiter Oostmolenstraat J J GROENHUIZEN k C Utraht En meer bekende Depots in ons rgk OuuJa Jji ik vul V Hiiiikmnu Dat die verkiezingen zijn bepaald op DONDERDAG den 12 JUNIJ 1873 van des voormiddags O tot des namiddags 2 ure voor het 3 District te Zevenlmken m het Oeraeentehuia en voor het 4 District te Moordrechi in het Gemecntchni Djjkgraaf en Hoogheemraden van Schieland De Secrataris Renkneegter De Dijkgraaf A L COBNEN J A VAILLANT Heden verschyöt de NIEUWE UITGAVE VAN DE ZELFBEWARING Gciiccskiindig Völkshaiidboek 0 EE DE GENEZING DEK ZEM WVtllST APl INO VAN HET LIGCHAAM als een gevolg van geheime gewoonten of buitensporigheden door Dr LA MKRT N 37 Bedfort Square te Londen Lid van het Heelkundig Genootschap in Engeland enz Ilij is d elijks ten zijnen huize te consulteeicn Wie niet h heui kunnen komen worden met goed gevolg door middel van briefwisseling inde llollandsche of Fransclio faal beliandoltl cji de Go neesmiddolen worden in het geheim en op veilifff wyze naar alle deelen der wereld ver OiHlcu De ZELFBEWARING LA PRESERVATION PEKSONELLE onder zijn onmiddellijk toezigt door oen deskundige op niomv vertaald en voorzien van vele nieuwe afbeeldingen is door hem verkrijgbaar gesteld bij den Boekhandelaar H A MEIJER N Z Voorburgwal over de Molsteeg te Amiterdam doch alleen op franco aanvfaag met vooruitbetaling de Nedorlaadsche Uitgave voor 70 Ot i en franco per post 85 Ct de Fransche Uitgave voor 50 Ct en Jrattoo per post 60 ets Door het toezenden van ƒ 1 postzegels kan men de zelf bewaring direct duur geheel Nederland van den Schrijver ontvangen i I Bij deae Courant behoort een Bijvoegsel jülx lll isrzM iL ani uii i Inspectie voor Verlofgangers De BUROKMEKSTKR vnu Ooadt bread Ur kfniiis Mil de UlLlClEN VEaLOFGANüKBS ie r gemeente dat ile iuapectie ui worjeo jteboDdrii Wiwu dij Oeii lln Jung 1818 dcf morgcrtis teu li re in plot v ii tru lO j are Gouda den 7 Jnni 1873 j t De Burgemeester troomoemd VAN BERGEN UZEN DOORN mi X iiniM ojm lj ii ii i i i ii jnn i jiji mjn De Vesiilesiitgeii Een bflr ondere belangrijkheid ontleenen de verkiezingen ditmaal aan het feit dat er algemeen ontevredenheid bestaat over de geringe vruchten der parlementaire werkzaamheid Of er in de ministerieele bureaux al druk wordt gearbeid of een zee van wetsontwerpen de tweede kamer nl bereikt wat baat dit wanneer deze weinig afdoet en veel afkeurt Of de ministers at behooren tot de knndigste meest verlichtte en meest doortastende mannen wat baat dit wanneer de tweede kamer hun haar vertrouwen ontzegt Er worden personen gevonden die de oorzaak van dit feit zoeken in den parlementairen regeeringsvorm zelf alsof deze tot onvruchtbaarheid leiden zou Men behoeft slechts in herinnering te brengen de vele goede wetteu in vroegere tijden tot stand gebracht om de ongegrondheid dezer beschuldiging aan te toonen Bet ligt niet aan den boom dat hij zoo weinig vruchten draagt het ligt aan de wgze waarop hy behandeld wordt De arbeiders dengen niet Evenmin ligt de schuld aan de eene of andere party als zoodanig Het is getoakkeljjk om de schuld altjjd aan anderen te wijten om te zeggen dat t de radicalen liberalen conservatieven zjjn die den boom onvruchtbaar maken maar noch de eene noch de andere partjj bleek in de laatste jaren de kracht te bezitten om de oude vruchtbaarheid weder te voorschyn te roepen Niet in de partjjen is de oorzaak te zoeken maar in de personen die op dit oogenblik de partflen in de tweede kamer gezegd worden te vettegeuwoordigen Ter nauwernood kan in bestaan verschillende groepen die zoodanig van de Kamer meer van pait sprak zgn er elkaar afwgken dat geen regeering op dit oogenblik bg de Kamer een krachtigen stenn kan vinden De Terschillende groepen van liberalen van conservatieven van clericalen zgn t onderling oneens en hoe nadecUg dit is kaï b V alweer bl en uit dè verwerping van een 1 wetsontwerp dat met de politiek niets had te maken dat op de i ebterlgke organisatie De tweede Kamer moet zal er verandering in den treorigen toa taii4 komen vemieowd veijongd verfrischt ronko Op enkele uitxonderingen na zon l weusMnlök z n dat geen der aftredende leden herkozen werd De groepjes die hun ontstaan aan allerlei persoonlgke redenen hadden te danken en die zorgvuldig allerlei oude grieven kweekten moeten uiteenvallen en nieuwe mannen moeten optreden als grondleggers der onmisbare eensgezindheid Dit kenmerk alzoo moeten de verkiezingen thans dragen allen die door stelselmatige oppositie de regeerkracbt verlammen ran welie partij ook behooren te vallen Dus ook en vooral Jhr Mr W M de Brauw de afgod der conservatieven in dit district Wil men medewerken om de kwaal waaraan de Kamer en dus óók het land Igdt weg te nemen dan moet ook in zgn plaats een ander worden gekozen Dit staat vast Maar wie Wg hebben de keus tusschen Dr A Knyper en Prof J T Buys De eerste is gesteld door het AntiSchoolwetverbond en door Vreeét God Ecil den KouirKj Mij dunkt dit zegt reeds genoeg De anti revolutionairen komen royaal voor den dag met hun programma het edele karakter van den Heer Groen van Pnnsterer drukt nog steeds z n stempel op zgn partg De sehoolwet moet worden atgebroken het vrge onderwgs moet worden aan banden gelegd de kerk de orthodox protestantsche moet den staat overheerschen de oude godsdienstveelen moetou herloven en dominé Kuyper is bereid wat hij op den preekstoel en in de consistorie begon voort te zetten in de Kamer en ttellieht later in den imnistenaad ADVEETENTlfiN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Oenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afeond lgke Nonuners VUF CENTEN De Hemel behoede ons voor znlk een ramp Krachtig dan samengewerkt om de eerste aanleiding daartoe te voorkomen ondersteunen we met woord en daad de candidataur van den Leidschen professor Buys een man die in zgn talrgke opstellen in de Gids en elders heeft getoond de kwaal te borgpen die aan ons parlement knaagt en die door zgne vale talenten het vermogen heeft om tot geneaing daarvaa krachtig mede te werken De heer Buys behoort onder die geleerden welke hnn rgken schat van kennis niet voor zich zeU en hunne leerhngen behouden maax ook minder beyoocrecbten daarin doen deelen De getrouwe lezers van t zoo even genoemde Tgdschrift zullen zich voorzeker herinneren hoeveel genot en hoeveel nut die meesterlgke opstellen hun hebben verschaft Sedert eenige jaren toch behoort de heer Buys tot de redactie van de GuU en bgna geen deel kunnen we uit den Isataten tgd ter hand nemen of hij spreekt tot ons Zoo in déi jaargang 18G9 onze kieswet in dien van 1870 het koloniaal debat en 8til leven in dien van 1871 een woordenrgk parlement en onze pohtieke toestand eindelgk want de jaargang 1872 heb ik niet tot mijne beschikking in de aflevering van Jaduanjl van 18 November tot 24 December In al deze opstellen leert men den heer Buys kennen en den practischen blik bewonderen waarmede hg het staatkundig leven teekent Het gaat niet aan door tal van citaten dit aan te toonen maar toch mogen er een paar hier een plaats vinden Zoo is onze kieswet geschreven naar aanleiding van de toen op t touw gezette beweging tegen de kieswet eene beweging die tot t thans aanhangig wets outwerp heeft geleid Des hoogleeraars oordeel wordt aldus uitgedrukt Indien de beweging tot wetsherziening ten slotte daartoe moest leiden dat men algemeen op het platte land als in de steden den census verlaagde en ze overal zooveel mogehjk terugbracht tot het minimum door de grondwet gesteld 70U ik meeueu dat wij in plaats van een itap Vüüi waarta te doen met ons kies telsel uog veel verder van den goeden weg afdwaalden dan nu reeds het geval is En dit oordeel is niet g giond op de vree