Goudsche Courant, zondag 8 juni 1873

onderüng veral waarop het beste wjjze zou kunnen worden bereikt wanii er Jftj de op Je OJgi fJigh xan het oogen lik onderj g zoeken naar hetgeen op dat oqgenblik te verkrflgen of niet te ve kri p is wanneer ag het nderge k tevoor het hoofdzakelijke het niet dringende voor het dringende ter zijde stallen en uii liefde voor I het einddoel elkander wederkeer tot toegevendheid stemmen daar waar het om het betrekkelijk kleine te doen is wat zal men dan tegen zulk eene partijformatie kunnen aanvoeren Waar zij ontbreekt daar is of geen wezenlijk ver scbil van richting iets wat in groote politieke vergaderingen schier tot het ondenkbare behoort of geen liefde voor groote beginselen sterk genoeg om te vereenigen al wie dezelfde liefde koesteren of geen praktische zijl welke des noods met eigen zin weet te breken om te doen wat noodig is opdat het goede dat men wil gemeenschappelijk worde bereikt Waar zij ontbreekt eindelijk daar zijn de partijschappen want groepeering kan op den duur nooit achterwege blijven maar in plaats van een groot staatsbelang wordt nu een belang aan den staat vreemd dat van een persoon van eene plaats van eene kerk het middenpunt der vereeniging Laten wjj de partijschappen haten met een volkomen haat wjj Nederlanders hebben in vroeger en later tijd rijpe ervaring opgedaan van hare rampzalige gevolgen maar eerbied Voor da staatkundige partijen want zij zijn de eigftihjke levensteekenen van een volk de openbaring van zijne geschiktheid voor het praktisch staatkundige leven Onze Tweede Kamer en ziedaar haar ongeluk is eene kamer met 30 of 40 in plaats van met 3 of 4 middenpunten Is het wonder dat zg machteloos blijkt trots de vele en groote talenten welke ter barer be schikking staan Doch niet alleen als hoogleeraar en schrijver ook op ander gebied heeft Buys zioli onderscheiden Als secretaris van t coUegie voor de zeevisscherijen is hij bi uitnemendjieid op de hoogte van dezen belangrijken doch niet vooruitgaanden tak van ons vnlksljesfaan als lid der provinciale shiten viiu Zuid Holland is hij met de belangen van dat gewest bij onder vertrouwd terwijl een langdurig verblijf in de hoofdstad des rijks hem in aanraking brat lit met den vaderlandscheii bande 1 zingen over het bankwezen de circuluticbinken in 1850 in Felix Mentis gehouden worden nog steeds gewaardeerd Is t mij gelukt eeiiigszins den man te Iccicn kennen die thans candidnat is gesteld en amous verkiezing dit distuct zou verccren en het Innd ten goede komen diiu moge ook dit ofiiigcrniatp tot zijne veikio ing op aanstaanden Dinsdag bijdiageu lerstMn omtrji t beste wijze M dat airen iïéfhebben op de hen die zich geen vjjanden noemen m iar toch haar onder de hand afbreken is gr öter daa het gevaar dat van hen komt die zich miterlijk j l v andea jaoeqien Yoor dg kan men zich in acht nemen voor genen niet Onverantwoordelijk zon tdns ï wanneer ee voor Hnder van t vrge ond n uit vrees voor den openbaren vjjand zich aansloot bjj den geh imfn maar niet minder beslisten vgand Cjeen keug ig ons gelaten JSn als lid der kaïuer ên als consei atief is de beer de Brauw eeu onmogelijke keuze Niet minder noodlottig zou de verkiezing van dominé Kuiper zijn Aizoo de handen ineen geslagen en met vereende krachten de candidatuur gesteund van PROF J T BUMS Vargaderiug van den Gemeenteraad Vrgdng G Juni TffieimoürJig de Iih van Hefgen IJ ndoorD Toorz Viraly Jtdiiij Kist LuijtCD rnticc kr inenbtirg Weaterbann Drooglenci fail Straaleii l uet l rost lluugtubuom Sautsoio eii De uotulrn der rongo fcrgadtriiig MordeQ geiczpu ca geJii LkudiL tii enic missive van R cu W die tii ovtrleg met den Nriioolüji KDtr en lioofdoudermjïer duo hei r Hlackssoua l Koog nait du Z1141I ila huljiuiidcrnij er ndubevLlcQ ia plnats nil dtn onlini s Icnoimdm lurr H t ge r die bojnnkt heeft T i ih b tioemiiig 111 eene volgende vcrgüdi ring ikt rnjipuii di i üinmissii lu uur bnndeu wns gesteld de rLküliiug dtj dd bcbuüiiij udviBCtlcndu tot goedki uring ter iBit Erne missive ïnn dt Conniiissie over het Midililbam Ond r ijs die door htt bidunkMi vnn doii heer l Hublje ceoe vuuiiliniht niiibiedt liHtnandc uit du hetren V H G vin Il iM n m Jlir du ItnUc ilMie 1UI88IVC tan ttiirtlunn dtr Int School l n verbdiid iJiL true iiiibsive vnn dun hier J L i irnLii dic dojr on estcldlirid veizotkt u 11 1 11 vakkrn minder te doruren gedurende een half juur om eorsljieiioi ind nii uc te l ea en te bespreken ttoidl lour eenige oogenbhkktn di vtTgadering gesluten nu heioptuing yijn Ü 11 W vnn üordiel om I Aagbitus eef M te oititl ian met evu penaiotn van y6UU sjHors waartoe vtordt btsloten In verband hterintdr fttlt di Voarzitti r voor eene oproeping te docD voor een and re Cimncjiii op een traclcroent van iOOÜ hetwelk alytmcen woidt goidgckturd Ecne missive van den htcr i A Hiercnaar die kennis geeft dat hij dt bcnociniiig m Utgtnt m ht t vereeuigd VVtt h ei IcraoeAnieishtiis anniiecmt Notr ï iLQ jaarviittlag van du iliirgeravoiidschool dat voor eene mjüiid ter vuie ih orden gelegd E tn verzoek van G den lltldt om een stokje grond oio dtn JJsel IQ huur te mogen htbhtu in Itaudtii van deu Comriiissic van fabricage ViU verzoek van den heer Cosijn om nog moer rcnuinderiog d r pinata directe bdnsting dit ala to l iat ingekomen kao gtin punt vnn bebandcling meer 7ijn i c vooniUer detlt nude dat de fipnchting vnn de Haard iM i ioor 3 jnrcn is giüuud aun f J Klooa te Jiutlcrdam oüt 512 per jaar en de l uin en Vuilnis luide fOor 3 jauu aan f van Dijk olhici voor ƒ Ö0I 75 per jaar Afin de orde 1 Vooislil tot goedkeuring v Je rekeningen radeenige beitureri van gunbsidurrde infltdllngen nn weldadigheiduidmtde die van de hli J ibiymi i BtLi wordtgoedgikturdonder d tiikhctuigirig ajii de uiid intCM Zijne VOOrie Rapport der Cuiumissie vnu fabrieage Ulrekkelijk de kosten verbonden mm Int buuiien van een VUtshais op bet lei rein blj de Karnonulkbluot met ren voorstd om geen Weeshuii te bouHcn do knnttn gcniamd op lUO OOÖ wotidt diLu ovcreenkomstrg bt sloti n 3 Voorfllcl vnn B en W om di in hnt openliaar to rkoopen de heer Vilncc 13 igui diii verkoop oimiut en geen giond 19 om icis op te rul ttn wil den L rkooji l j iii uft V sUilni andere leden ijn voor den lerkoop in stemuiiRg gf lji uht wordt het vooistel nii H en W ilgMnem goedgekeurd behalve den heer Princo die Banteekening 111 da rioInl 11 verzoekt 4 Voorstel tot het gmen van ci ne br l mnriig anii het op te hoffüu Befltedelmghuis voor kinderen n idiit verseheijjetB Ifdcn het ncnsrhclijk nditeit en iindtrtn er itb t gen verklaarden erd bet iji steniming fr bnieht en me 7 tegen 7 steiiinien uitgemaakt om ili befclnaiog tot eene volgeiido vefpdcnng aaii e hoiidi n tigeu stmiden de hb Kmnenburg i mjten Frince Stravcr öanisoin IJoogenboom en van Struotea Ö 6 NED RHIJN SPOORWEG E3§ Ti A T Ensr TIBbestaande uit Rijtuigen 1 2 ea 3 Klasse van DEN HAAG naar VOORBURG SOETERMEERZEGVVAARD ZBVBNHüIZENMÖERICAPELLE en GOUDA op DINGS DAG 17 JUNI 1873 ter gelegenheid van den VJ BJAARDAG van H M de KONINGIN Vertrek van den Haao 11 40 s avonds annkomst Vooeburo 11 46 Sqeieriiebe Zmwaabd 12 ZEVBNHUizRM MnBBj APH i ij Vi Xl SU Gouda 12 30 Op dezen Trein i n zoowel gewoneals retourbilleiten 1 2 en 3 klowe geldig StP Utrecht 6 Juni 1873 j EOTUE DE KIEZER8VERBBNIG KQJI ING EN VADERWü ïl in het Öoofdkiosdistrict GOUDA heeft voor de verkiezing van EEN LID va dk TWEEDE KAMER deb STATEN GENERAAL welke zal plaats hebben op Dingsdag den 10 J U n i e k tot haren CANDIDAAT benoemd en beveelt als zoodanig aan het aftredend Lid den Heer Jhr Mr VV M de BRAUW Maar zou het ook soms verstnnfliger iju tegenover dominé ICuiper het aftredend lid te handhaven Het is natuurlijk dat de eouservatieve leidslieden in dit district het daarheen trachten te leiden hun vlêermnisachtigc poliI tiek zoekt ateeda heul bij de minderheden en even als zy dien rroej er bij de antirevohitio nairen vonden zoeken zij dien thans bij de liberalen naar we hopen te vergeefs Aan een heel man heeft men meer dan nan een half het gevaar dat de openbare school bedreigt van to e Grraveiihag e Voor het Bestuur iSi c L n ca EK iLic dat die herziening tot ecne beslissende nederlaag an de liberale partij zou leiden Wie dit of j een dergelijk motief voor het alles beslissende houdt doet eerlijk wanneer hjj geen oordeel over het je3jecht uitspreekt want Ijij is in elk geval eeu slecht raadgever die het meerdere aan het fliindere oBoffert e i het 8taata jel Mf verspeelt om een partjj te redden Mag men verwachten dat algemeene verlaging van den conaus OM eene betere mi töiverder vertegenwoordiging zal brengen dan wg na bezitten Ziedaar de eenige kwestie welke aan de conscientie van den wetgever ter beslissing zal Horden voorgelegd oodra hjj ich met eene herziening van de kieswet bezig houdt Op die vraag past naar mijne overtuiging een stellig oiitlcennend antwoprd tOme kieswet heeft d politieke ontwiklfeliiig niet te laag maar te hoog aangeslagen jKorat het immer tot een nieuwe rondwet h rzieaing dan zal p en zeker den wetgever machtigen geheel onaf hatikeIgk van census aan de zoogenaamde capadtéh het stemrecht toe te kennen In het koloniaal debat vinden we naar aanleiding van de discussie over de agrarische wet een historisch overzicht van de koloniale kwestie om tot dit resultaat te komen dat die wet niet veel meer is dan een teleurstelling miiar die toch dit goede heeft dat de richting is aangewezen waarin men zich voortbewegen moet Het indische vraagstuk is niet zuiver opgelost maar in zekeren zin aan stukken geslagen Zeer treurig inderdaad maar met welk recht klaagt men als het blijkt dat dit het eenige middel is om tot een praktisch eindre snltaat te komen De eene opvolger van den Heer de Waal zal misschien sneller voorwaarts willen gaan de ander minder snel en al naarmate het een of ander voorkomt zal het geheele vraagstuk spoediger of minder spoedig van het tipjjt raken maar in elk geval geldt het nu nog maar een kwestie van tijd en niet meer van hoofdbeginselen Eiudol jk nog een extract uit het laatste der aangehaalde opstellen Hieun vinden we een scherpe kriütk van de jongste begiootingsdis oussiën even vervelend en somber als het weder in die dagen Het waren zeer kalme beraadslagingen maar zonder eenige vrucht De kalmte was noodig want den zieke voegt rust en de kamer is ziek Na dit breedvoeng te hebben aangetoond komt de vraag Zou de ziekte welke ons kwelt niet juistdaarin gelegen zj n dat bij ons de ernstigepolitieke partyen meer en meer verdwijnen endat de ruimte welke zij in hare vlucht openlieten nn de deur is door welke de leelijke partijschappen binnendringen Onpartijdigheid isde eerste en onmisbaarste deugd van den rechter Doch de wetgever die niet zoekt naar het ditai staat geschreven maar die zelf sehrijveu zal die mede besli sen moet m welke richting de staat zich zal voortbewegen hoe lou inen oordeelen over zgne geschiktheid voor de taak welke hij op zich nam indien hij bij het onderzoek van de voorstellen die hem worden aangeboden naliet zich zelven de vraag te doen of die voorstellen wet geworden al of niet zouden passen in de richting welke hij in het belang van ziJMaderland de goede acht En wanneer dan zij die zich niet op kunstmatige wijze samenvoegen maar die reeds daarom een zijn omdat fenzelfde middciipnnt hen aantrekt zich schelijk en om de bewoners toch van goed water te laten profiteeren wor voorgesteld aas deii adressant fcrgunnhig tt geven on door M Plaut i il eeaègis te h g ti uKp diD een pomp sepfpttst kHa laaiden e l ftco l X Lijijteu en Kran bacg oB Iea hst vpt ek vhIUb toeata n Klsra hb verklaren zich daartegen lu stemming gebracht wordt bet voorstel aaqgcnomen met 10 egen 3 Bteuunen iHet rKpportïAef Cöwmltóe van fabriepge óp lïet vferrock VBD A btreeftand c s Iqidt Bnt en gédoskte akut met iraa medegerekcnd waardoor 91 05 te mm ta uitbftwld die men voorstelt alsnog te doen uitbetalen hetiMlk i t goedgekeurd 7 De bij Hcercn Gedepntecrde Staten der pro ZuidTloMand inj ekomen bezwaarschriften tegpn het obier van d iflaataetijka Üirccta bdnttmg ijn Van 0 ftli P Hictlugen eu J kV A Konarrds eu daar ii en Vi franw ghmden lie aangrlvond om iiJreesaotBD tc M nMode p imrdl besloten hen n i t Ie venufudereu met dlgem hi betiaUe de heer Princintie vo r laatstgeooemdoadreiaaot vei mirtdering wcotchte Üe voorzitter deelt mede van plan te ijii oor cenigcn tijd de Gemeente te verlitt n tn alelt vuur liCt ulltgie vnn B en tv rotw dien tijd aan te vnnen waartoe met 9 steu nien wordt gekozen de beer G Pnnee Na machtiging tei uitvoering zoudet iiuiisptj fi digt de vei adiiing ING Ë Z o N E ff I Aan de kiezers in het district Oouda jLuri Hoer de Bmuw Lan mij behagen Oieii Dooa ni Kuyper is qïijii nann inaar k wtl etn Buijs uit Leijden Iragën Pat a een fabriek die men vertrouwen kan I ïltt Inken toch dat uit des Leijden i Teste JUida j rt ii lang uiis Ncdeilaiiders kltedt Geboft my kieitra dai is van beste Wn mui DooU Kuijpcrs uf Jkauwers uit sneedt j 7 flï op 1110 neuzen zoo riep hij üur dezen ffPaH op Ulo neuzen dut 7eg ik ook nu Scheldt l a jbladu Standaard oai dnn ouk voor Kezen sleuiinen toch nieiuimd nuders duu U Kkn Kik kr van den hoooleekaau BUIJS Burgerlijke SJa d r t OBfN 3 Juni Ntlllem harel ooAcrt W vaa xetv i en A I oi iu h l iinns Geiardu ouders G b de Mrotjn II C Boulogne Johanna Wilbiliniua ouJus C Itonieijii en C nn der Oeitr E ui n iitiiina Maria ftidi rs F II Zeiperi ru J A aii Kijndho en Johanna Prtromtla oiidin P llermap deGroot eu A A ran J euvim OvMiijiUtv 5 Juni n i Bik I j 4 lu X Ki itiiin Imi vi aü A liurniB 7 j b J tu lfc 3 4 n P de Mol 2 j 2 11 fö Ondertrouwd Il ü J KAMPO p A BUEUKEL Gouda O Juni 1873 5 i s i ï Oeen RecepUe f Ondertrouwd A J VOS W C BLOM Gouda 7 Jnni 1873 Bpvalleu vuueeueDochteiE VANEIJND HOVEN Echtgenoote van W ZEEGERS Gouda 4 Jn ni 187 3 Bevallen van eene Dochter A A HERMAN de GROOTGou da 6 Jnni 1873 v a I wwkm Bevallen van een Dochter M BRE EBA ART V AN dek Klbin Goud a 7 J uni 1873 Heden overleed na een langdurig en smartelijk lijden zacht en kalm mijne gehofde Echtgenoote NEELTJE KISMAN in den ouderdom van 75 jaren en 3 maanden na eene gelukkige eohtvereeniging van ruim 51 jaren A HORNES Gouda 5 Juni 1873 Qpenbai Scholen De gewone insdufving Tan kerlingen zal plaats hebben op WOENSDAG 11 JUNI 1873 des namiddags en B m in d re pectjeve Sefeoollékalen Wjders wordt dienaangMode verwe jipar aapBlakbiUetten De Secretaria der PVts iijko Schoolcora missie te Gouia I EOüAABDS Sücideit Oi S GKNOKGE Zaal Kunstmin te Oouda iW ZOND AgTTüNI 187a UL l HtlSïiSCH ML SIKAWi CH l E LvMArORlbCïlB van deo Feizeriijk Rnssisiben Kamer Virtuoos KlfcVier Gezang en Declamatie Paro dist den heer MAX umum van Weenen die in het jaar 1808 de booge eer heeft genoten voor H il de Koningin der Nederlanden ten Hove een voorsteUing te geven PROUUAMMA 1 Het musikale lachen 2 De Slot scène van een Opera 3 Een variatie op het Cameval de Vénise op een kleêrenborstel voorgedragen 4 Een onverstaanbare voorJracht h De toekomst virtuoos 6 Hot ontstemde klavier 7 Navolging VBB een horloge 8 Het dierenconcert 9 TCIavier gezang en trommel te gelijkertijd 10 De mnsikale loterij 11 De Italinansche Opera is overbodig 12 De Hooge School £ t la Kenz Opening vah het Burejj t 7 nj r AaBvaug prscies te 8 urA Entree voor HH Leden der Sociëteit ƒ 0 60 Voor Niet Leden O iy Voor Kinderen be I uedeu de 12 jaar ƒ 0 40 Plaatsen zgn te bospi feken op Zondag van 1 tot 4 ure a 10 Cents extra voor elke plaats Mevrouw LÜIJTEN verlangt tegen jiriiuoAugustus eene v DIENSTBODE n uila fi Juni I 73 J voor de keuken en het werk Lokaal Tivoli Spoorstr t te Gouda Z ONDAG 8 JUNI 1873 des avonds ten 7 jure flARIONIE CONCERT te geven door de Goudsche Kapel Entree 25 Cents in verteering voor een Heer met of zonder Dames Mevrouw de Wed ROEST van LIMBURG vraagt EENE DIENSTBODE goed kunnende koken en huiswerk verrigten Adres in persoon Westhaven Tegen 1 Julij e k wordt gevraagd EEN MELSJE of KINDERJÜFVROÜW om circa vjjf weken met eene familie naar buiten te gaan en aldaar toezigt te honden over een kind van zes jaren Adres in persoon West Haven B n 163 te Gouda EENE DIENSTBODE van goede getuigen voorzien wordt met primo Augustus gevraagd Prot Godsd Zindelijk kunnende werken en niet onbekend met kooken Loon ÖO Adres met franco brieven onder letter E D of in persoon bg den Boekhandelaar P C MAAS te Gouda Openbare Verkoopiug Op WNSDAG 10 JÜNI 1873 des morgens n 9 nren zal aan het Jaagpad te Gouda ten overstaan van de Deurwaarder B H van de WEHVE te Gouda worden VEKKOCHT eene groote partij Nieuwe en Gebruikte HOUTWAREN bestaande uit EIKEN en DENNEN PLATEN HOOFDEN EIND en SCUÜEIJIN6SPALM Nieuwe 5 Nod duims PLATEN KOZIIXEN RAMEN benevens eene groote hoevot lh id ÜKANDHOüT en hetgeen verder te voorschflu zal worden gebracht Alles op den verkoopdag te en