Goudsche Courant, zondag 8 juni 1873

Aan H H Kiezers van het Kiesdistrict Gouda Wg ondergeteekenden allen Kiezers in het Hoofdkiesdistrikt Goada Aemen bg deze de vrgheid bg de atemming voor een lid der Tweede amer der Staten Generaal welke zal plaats hebben op Dingsdag 10 Juni e k aan te bevelen het aftredend lid den Heer Jhr Mr W M DE BRAUW te s Gravenhage Eene ondervinding van twintig jaren gedurende welke hg ong vertegenwoordigde heeft oni hem doen kennen als een man van onbetwistbare en veelzijdige talenten wiens gematigde beginselen den besten waarborg geven voor de bescherming van aller regten en onder hooger zegen voor de toekomst vau ons dierbaar Vaderland Zonder wat ons gemakkelijk zgn zou in bijzonderheden af te dalen brengen wg vrgmoedig jn nwe herinnering wat onze waardige Afgevaardigde gedurende zgn eervolle loopbaan ten goede gedaan heeft zoowel ten dienate van het lana in het algemeen als van het distrikt en zoo vele gemeenten in het bgzonder Een man voor wien zooveel pleit en op wiens gverige pligtsvervuUing geen smet kleeft wenachen wjj tot geen prjja verdrongen te zien Daarom noodigen wg u mat alle bescheidenheid uit uwe stem met de onze te vereenigen op Jhr Mr W M DE BRAÜW Zondag 8 1873 slaakt in den rgksdag zoo vqoral om die reilen geen I bereidvaardigheid kans hebbtii van te worden aangenomen door den vaarden bondsraad Ten gevolge van de alechtf ontvangst der militaire troepen in de Belgischtf kamer is een ininisterieele crisis ontsta Mi hen reeonstructic vim hit kabinet of geheele aftreding is waarschijnlijk Orencc is tot president det Spjau cliu curtis veilozeu met 110 van de 202 stemmen rm ordt ultliuiis per telegraaf gemeld UI een corre pündtiUie Van de Judependance wordt filter het aantal a inurzige ledeu van de cunstituaute op 300 gcscliat terwijl het werkelijk aantal ongeveer 400 bedraagt te s Gravenhage P DUBBELDAM Grondeigenaar AmmerstoL L KOOIJ Grondeigenaar Krimpen a d UsseL P HORSMAN Handelaar enz Krimpen a d Lek A HOOGBNDIJK Hz Wel u uder en Grondeigenaar Nieuverkerk a d Uaael T DE BOOM Landbouwer Gouderak W DE QUINT FabrieJcant Berkenwoude M VERDOOLD Grondeigenaar Stolwgk M VAN DB GRAAF Lekkerkerk A HORSMAN Grondeigenaar Lekkerkerk D KOOL Grondeigenaar Berkenwoude O STOLK Rentenier P pekop J VBRBUBG Rentenier en Grondeigenaar Stolwgk P DE GRAAF Grondeigenaar Gouda P KWAKERNAAK landbouwer en Grondeigenaar Reeuwgk De finaneie c toestand wordt als gnnstig geschetst zoadat over 1873 74 de feitelijke uitkeeriog de afl e vicepresidenten ouden zfjn verkozen met 141 deelingen aan de algemeene kas teruggebracht is tot 186 83 en 8 stemmen terlrgl alle verkozenen op 1 63 per lul Die uitkeering was nu 18 jaar gelede kand der regerring zijn den in 1854 voor elk nog ƒ 4 De maatschappijIn de Iialiaanscfae kamer van afgevaardii deii heeft bezat toen in hare onderscheidene fondsen 54000 T HUIJZEB Wethouder Krimpen a d Lek A STREEFLAND Grondeiaenaar Lekkerkerk G WBGGEMAN GÜLDEaiONT Steenfahriekant Krimpen d LJssel Jhr W H TEDING VAN BERKHOUT Ontvanger Schoonhoven A VAN WALSÜM Kz Lid van den Gemeenteraad Krimpen a d IJsaeL J JANSEN Secretaris Haastrecht K MARKUS Grondeigenaar Zevenhuizen G VERKERK Grondeigenaar Bloemendaal bg Gouda K TROMP Rentenier Moordrecht K HOL Grondeiqenaar Willeskop W VERDUIN Wz Grondeigenaar Beigambaoht J VAN DER GIEZEN Koopman enz Bodegraven P KEIJZER Pz Oud Burgemeester Zevenhuizen A STOLKER Rentenier bergambacht In overleg met vele Kiezers in de Hoofdplaats en verdere Gemeenten van het HOOPDKIESDISTRICT GOUDA beveelt de Klesvereeniging VADERLAND en ORANJE te Oudewater voor de verkiezing van één Lid voor de Tweede Xamer der Staten Generaal op DINSDAG 10 JUNI e k als een waardig vertegenwoordiger en voomtander van gematigden vooruitgang dringend aan Professor J T BUMS eLeiden Namens genoomde KiesTereeniglag A C VAN AELST VoorzitUr J A MONTIJN F JONKER IDENBURG Secretarie Door de KIESVEREENIGIN6 Vreest God Eert den Koning wordt bij de aanstaande Verkiezing voor EEN LID van de TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL op DINGSDAG 10 JUNI e t als Candidaat ten zeerste aanbevolen de Beer Dr A KÜYPER te Amsterdam B C KIESVBBEBNIGINQ Ab Candidaat bg de aanstaande Verkiezing voor BEN LID der TWEEDE KAMER beveelt bovengenoemde Vereeniging aan den Heer Jhr Mr W M de BRAÜW Mamens de Vereening J VAS BEBKEL President H J J LEIJEN P SecretarU MAANDAG a s LAPPENDAG bij E S CATS op den Kleiweg Gouda Te buur gevraagd te Gouda De ondergeteekende vraagt tegen Augustuste huur EEN HUIS waarvan een gedeelte voorSchoollokaal geachikt is of daartoe kan wordeningericht Aanbiedingen met opgave der voorwaarden worden franco iugewaeht Adreg Titl Hoogeinde O A de WAAL DIT DE HAND TE KOOP EEN HUIS waarin sedert 40 jaren de Brood Beschuit en Kleingoedbakkerg ig uitgeoefend staande op den besten stand der Gemeente i ooi drecht DesvSrldezende terstond te aanvaarden Adres met franco brievenaan W JONGEBBEUR te Moordrecht Schipper va n Gouda op s Qravenbage Vertrekt MAANDAG morgen 4 ure naar s GRAVENHAGE aankomst namiddag en van s GRAVENHAGE DINGSDAG middag 1 ure aankomst te GOUDA Woensdag morgen Het meer en meer zich uitbreidend debiet van Dr J G POPP s Anathcriii Mondwater is wel het beste bewijs voor de voortreffelijkheid daarvan en mag daarom ook met het grootste vertrouwen aan ieder voor t onderhoud en de reiniging der tanden even als tot genezing van reeds aangevangen ziekten dor tanden en van het iandvleesch worden aanbevolen Prijs per flesch 1 75 Dr J G POPP s Anatherin Tandpasta is voor h t onderhond der tanden in t bgzonder voor reizende mensehen aan te bevelen daar het noch door schudden noch doordageIjjksch gebruik kan bederven Prgs per doos 1 50 Te verkrggen te Gouda bij L Sclienic u inkeliei op de Hoofrstraat wylc A 123 te Rutlerdam Lig F E van Santen Kolff apoth en A Schipperegn C blaanwe poreeleinwinkel te a Huge l g J L F C Soabilié apolh te Leydeo bg B Noorilgk te Utrcclit bg F AlleuR applh te Vmüeril im bg 1 vau WimJ heiiD CO verkoophu s Ie Omlewater bg T J rail Vremuingen te Scluiüiiliuvpii bij A Wolff tioada Dr ij £ van A ünnkima BTHTENLAND Buitenlandseb Overzicht Fulitick nieuna an eeiug belang Ja gcb iarsch De Frnnschp regeeriiig i8 er eiu lclgl toe overgegaan de pre8iileut5 eriin Ieriüj aan de buitenlaiidKihe hoven oflicieel lui d te deelen Mcu had gaarne deze verandering iiU een zaak van looter binueulunilsjh belang behaiuleU maar met het oog op de verboudiiig tot Uuitschlaud dat tr caten gedotcn hicft met den heer iresidi ut der FntuMhe republiek giag dit niet De regeeriug ia er iu geskiagd de laatste miN iiocucu die noodig u ter afdoening der oorlogskosten als roorschot te verkrijgen van de Frtaache b ink De nieuve autoriteiten gaan oort met lion proclainatii n en ciroulairca In die nau de prefecten van den heer Bcnlc miniater van binneiilandiche zaken tceift vooral de volgendelinsoedr de aandacht vUet gourcrncuieut mijnheer de prefect aobenkt n zgn vertruuacn Daarentegen vordert bet van u algebetle tuewgdiiig Ik zal met iu gebreke Ugren u mgne inalructien te zenden Og BocC u zander aarzelen dieiiurcreenkonutig gedragen mijne venntwooideIgLbeol zul altooe de utve dekken Wat de natiooale vergaileriiig vóür allrs vernacht van het gourernemciil dut Zij lil t leven geroepen heeft is een smbtenaarspersoiieel be ielil met ééne en dezellde gedochte gele d door vaatheid van wil en zich openlgkuin t hoofd stellend ran de conservatieven De ex iniuiiter van oorlog de Cisse t tchoon hg OAU het nieuive kabinet geen deel herfi willen nemen en nis minister ad interim zella de rergiulering van deu minnterraid niet hoefl rrflea bijffOnaB uiet IU oUj eiiadi ge ulleii iutegaudael om van igii voortiluremlen steun verzekerd te zijn beeft de nieu ve regeeriiig hem vuirerd met de militaire med iilic Volgens den indaemeiil heeft prins Mapuleon op igne ajuvriuig cl verlof gekregen om naar Krank rgk terug te keereu ma ir de regeeriiig heeft hem tevens doen eirfl dat ze een beroep deed op zgue voderlanilsliefdc om de moeilgklieden van den te gemvoordigeu toestand niei te vermeerderen Is d it een verzoek oin van de hem verleende vrglieid voorshands geen eWiiik te maken Intu sschi ii blgU uit latere berichten dat de prins reeds te l onjs is aangekomen Kene groutü apensohouwing zul eerlang m de vlakle van Öatorjr gehouden orden over het leger van Versaillti en Tnrgs Waarsohgnigk is MaoMa bon bang voor een vgandige manifestatie der Parijzenoars daarom guut men de hoofdstad niet de eer dezer militaire vertooumg Woensdag heeft te Keulen de verkiezing plaats gehad van een ond katholieken bisschop de keuze viel met bijna algemeene stemmen op dr Joseph Hubert Beinkens den bekenden hoogleeraiir in de godgeleerdheid die zioh voor het oud kaiholicisine reeds zoo verdienstelgk heeft gemaakt Op aandrang van de afgevaardigden van ds oud katholieke vereenigingen ten getale van ongeveer tachtig waaronder twintig geestelijken heeft Beiukciis de verkiezing zich laien welgevallen Reinkens werd te Burtsohcid bg Aken geboren studeerde te Bonn en werd in 48 te Keulen tot priester gewgd later zette hg zich a s privaat docent neder te Breslau en werd aan de theologische faculteit aldaar benoemd tot hoogiceraar hg gaf eeiiige thoologisobe werken uit over beroemde kerkvaders De door de commissie ontworpen voorloopigc bepalingen belroffende de kerkelgko verhouding van de oudkatholieken von het Duiisobe rgk zijn op een Dinsdag gehouden vergadering van de afgevaardigden bijna zonder discussie aangenomen De schnch van l erz c is te Berign om den keizer te bezoeken Van daar goat hg over Brussel oaarj Engeland Eerst zul bg eeoige Duitsche steden o a Wiesbaden bezoeken waarheen hg heden vertrekt De laatste vergaderingen vnn den rgksdng hebben wegens onvoltalligbeid weinig resultant gehad De Duitsche bondsraad zal uanr men verzekert in de vo gcnde ütting een etsouiwerp indienen betreffende het burgerlgk huwelgk het ontwerp Volk waarvan de behandeling cerjislercn moest worden ge de president het overlgdcu me legeueeld van Uaiia Dieus dood beschouwende als een feit van natiuiialea rouw stelde hg voor de Iittiiig te scborsm en voor den tgd van 15 dagen deu s an U ird der ka er met rouwfloers te beklee en Ook de uinistir Lanza en andere sprekers betreurden het verlies van dezen staatsojon De Noorweegsche kamer h elt met 74 tegen 26 stemmen beslaten tot opheliing van het onderLoningschap Reeds vroeger èn in 57 en in 5 J is een zelfde besluit genomen moor lelken3 heeft de koning geweigerd hut goed te keuna uicu hoopt ilat de zaak thans hair brslag zilkrlgen versolullcnde lerandenngen in het bestuur van Noorwegen zouden da irvan bet gevolg zgn Schaakwedstrijd KAMPEN UOL PA nit zuurt 26 Zet O 1 F 1 2l t C B 4 Von gocilirhand vernemen wg dat de heer W C J lan der Orijp olhcier on gezondheid der 2e klasse lig de Landmacht dezer d igen het exomen voor den rang vnn officier von gezondhe d der Ie klasse ui t goed gevolg heeft afgelegl Dr W A Terwogt predikant te Ammerstol heeft een beroep ontvangen naar Simonsharcn en Biert Diegene onzer stadgenooten welke er van houden een genotvollen avond door te brengen maken wij nogmaals opmerkzaam op de soiree orgenavond te geven door den heer Max Reiohmann üc bijval die bij beeft mogen ondervinden m alle plaatsen waar hij voorstellingen heeft gegeven zal zeker ten gevolge hebben dot de zaal nJCunitmm morgenavond goed bezet is Onze stadgenooten zullen zich naar wij zeker gelooveii een bezoek bij deu heer Max Reicbmoun niet beklagen De Staaticourant bevat de voorwaarden vtn ooooesaie voor den aanleg en de exploitatie van een spoorweg van Rotterdam langs Schounhoven Jutphaas Wgk hg Uuurstede en Wagenmgen i aar Arnhem verleend aan de bh Ëdouard Utlet te Brussel cii Leopold Wiltmust te Bru ge Te Dordrecht nerd Donderdag de 4ie algemeene vergadtriiig gehouden van de maatschappg tot bevordering dir toonkunst De algemeene secretaris der maatschappg dr Heijc heeft bg die gelegenheid het verslag uitbracht over hare gesohiedenis en handelingen over het afgeloopen jaar Het hoofdbestuur wordt daarin gezegd bestond in den aanvang des jaars uit de heeren prof D Loman voorzitter W de Vos JBz penningmeester dr J P Hege secretaris en de heeren dr O Ü L Huet Rehbock Krans t oenen en dr W M Gunning leden Dr llnct evenwel kon door zijne benoeming lot hoo leernar te Leiden met langer zitting oiemeu Wg hebben hem dus onder dankzegging voor vele goede dienstm eer ol ontheven Prof Loman is tot ons innig leedwezen door ziekte verhinderd het voorzitlersohnp waar te nemen Wij ijii dus eikcnidgk n in ut iloll voor zijne om die taak tijdelgk te aan I Men telde in U afdeelingen 3063 gewone leden j onder welk 32 donateurs 107 leden knnstenaars j minder dan het vorig jaar alzoo te Z8men4175 I coiitribueerende leden opnienw 360 meer dan het vorig jaar en 1051 meer dan zij in een der jaren sedert r hare stichliiig teilen mocht Wgders telde men 1 121 honoraire en 39 correspondeerende leden 32 I vnn vi rdicnstc en 1 buitengewoon eerlid Z M den koningj in het geheel 333 58 leden 2 2 pCl insobrijfing grootboek welke thans is geklommen tot 143 000 Verbigdend ia de aanwas van leden bij verscheidene afdeelingen De overige hadden kleine speling van u inst of verlies alleen eene schijnt telken jare ochternit te gaan De inrichtingen voor onderwijs en zelfoefening de scholen en zangvereenigingen der maatschappij verkoeren in gunsligen toestand Eerstgenoemde wonnen I2ii leerlingen aan Vau de stichtingen der maatschappij gaat de koroalvereeniging ijverig en rustig haren weg Voor het oogenblik evenwel schijnt de kring barer beschermers en leden de grens van het thans lil ons vaderland mogelijke bereikt te hebben Degelgkcr zangonderwgs in den volks en kleineren burgerkring blgkt meer en meer levensvoorwaarde voor haar te zijn Liet voorbereiden van een verbeterd votkegezang door het onderzij ds instellen van een onderzoek uaor den toiatand van het methodisch zADgonderwga op onze rgkskweekscholeo worden verder gezegd achten wij na reelrnldige vrochtelooze pogingen onuitvoerbaar De eerste bijeenkomst lan het aardrgkskundig genootschap te Amsterdam gehouden en door een 40 tol leden bggcwoond werd door prof Veth met eeu korte toeiprnak ge3pend hij heette de vergaderde leden welkom en wees op hetgeen Nederlond vroeger voor airdrijkskunde bad gedaan en hoe ons land in elk opzicht vooral door onze betrekkingen tot den Indischcn Archipel geroepen was om eene eervolle ploate in te nemen onder de lauden waar de aardiijkskaii lige wetenschap bloe t en rijke vruchten afn erf en kan Met klem betoogde hg hoe de talrgke Nederla idsclie reinigers werkzaom kunnen zijn voor de vermeerdering van gecgraph scbe kennis De beteekenis van het geograpbisch onderwijs werd op den voorgrond gesteld en iu heldere trekken het doel tan geograpbisch genootschap uiteengezet Uit de mededeelingen van den secretaris van het voorloopig comité bleek dot het oprichten van het genootschap algemeen bg val heeft gevonden In 40 plaatsen verspreid telt het genootschap thans reeds circa 160 leden Bg de vaststelling vaa het reglement werden enkele wgzigingen in het oonoept der sommissie gebracht doch de hoofdbeginsrlen goedgekeurd Tot leden van het bestuur werden gekozen de heeren Veth Kan Posthumes Hubrecht vao Oiterloo Jansen Dornseiffen Versteeg Stejm Parv Blommendol Witkamp eu Buys Ballot De leden werden in de gelegenheid gesteld enkele mededeelingen over belangrgke zaken te hooren Voorlezing werd gegeven van eene nota van den kapiteiuluit ter zee Blommendal over de rede van Atchin met fraaie koort ook prof Jujnboll zond eeu kaart van Alcbin ia Prof Veth sprak daarna uitvoerig over Atohin Zijne mededceling gaf toteene longdurige eu belangrgke gednchtenwisseliiig aanleiding If V d D Mgr H Loos aartsbisschop der Oud Katholieke Kerk te Utrecht is eergisteren middag overledea Het ütrechttch VasUaJ zegt von hem o a Aon een teedere zorg voor de oou zgne hoede toevertrouwde Kerk voor welker belangen hg tot den laotsten ademtocht gewaakt en gestreden heeft paarde hij een humaniteit een eenvoudigheid vap zeden die de ware kenmerken eens bisschops en sohoone sieraden eens recht eaarden burgers zgn De leden van het X XVlle Nederlandsch Londhuiahoudkundig Congres den 7 3 9 eu 18 Juli 4ew