Goudsche Courant, zondag 8 juni 1873

J jaars Ie Oeirt te houden zullen dea uauiidilng teu 7 uur op eeratgemeldeu datuta in het gebouiv van Stads Doele worden ontvangen Onmiddelyk daarna zul worden overgegaan tot de voriaiugder afdeeliugen en de vcrkie iiig van haar bestnrcn l iiisd ig ten I i uur wordt het Congrea door den Vcoraitter geopend naarna de versclilllend eooiinisBien hun verslageu lullen u tbreiigeii Woensdag en Dondenliig vau 9 tot 12 vergadering der afdeeliUjieii tot lü ure nigpxneene vergadering Donderdag sluiling van het Congres Pe vergaderingen worden gehouden in het gebouw van Stads Doele In de vcrsehillende afileeiingeii zul en onder veel meer de volgende punlen ter bespreking voor kome lo Of het belang om krachtig en voedzaam gras en hooi te erlangen niet evenzeer een Iaj cii w iterst ind vordert voor weidelaud all voor bouwlan I 2o Welke mid lelen staan ons ten dienste uf zouden kunnen worden aangeivend om bet gebruik van faecale stolfen of de daarvan bereide mest onder welkea vorm ook meer algeüuxn bij den landbouw ingang te doen vinden en om flerafgelegeu en de nog te ontginnen landen daarvan te voorzien 3o Wat is de ouizaak dat terwijl de meekrap in Zeeland met groot voordeel j it eld wurdt zij ook niet elders waar insgelijks i tutmuntende kleigronden worden gevonden aange kweekt wordt 4o Welke reden bestaat er dat het HoUandsche rundvee op den duur zoozeer in naarde achterstaat bij het EngeUche Is dit niet vooral te zoeken in de verwaarloozing van de verbetering der rassen en zou het denkbeeld om ook hier slarableken IJerdbooks te houden geen aanbeveling verdienen So Waarom bestaat er geen b jeutetlt in de Hollandf ihe duinen duinen duar toch de duinpannen veel bloemen plevcreD en de bloementeelt in de omstreken van Haarkm en Noordwyk veel gelegenheid tot hoiiigwinoing aaiibieiit Verder bespreking van den luorelen toestand der arbeidende bevolking van het platte land het schoolverzuim aldaar enz en het Bj of nitt wenschciijke van de oprichting van een ministerie van landbouw en nijverheid hier te lande Uet debat belooft dus zeker interessant te zijn move het ook in menig opzicht vruchtbaar wezen De leden van het congres betalen 2 eu ontvangen daarvoor tevens een exemplaar van het Verslag De bewijzen zgn van den In Juni af bg den 2n seoretarii en pcnnitigmeester N G H Klein van Willigen Koornmarkt en na den ISa Juni ook bij de boekhandelaren W Beeia J Waltmao H van Gijn en H P Henneveld terwijl bovendien gedurende het Congres de gelegenheid daartoe zal bestaan aan het geboow van Stads Doele Het lidmaatschap van het Congres geeft toegang tot verschillende sociëteiten en inrichtingen in bet programma vermeld Op vertoon van diploma of uituoodigingsbrief worilen den 6n Juli en volgende dagen op de stations der Staats Centraal en Hollandsehe IJzeren Spoorwegen aan de leden van het congres retourkaarten verstrekt naar Dcllt eu voor zooveel de Slaatsspoorwcgen betreft ook n inr de o ergaiigS8ta tions Zwolle Ariiheiu Utrecht Kotterdam en Koosendnal elke relonrkaarten geldig zijn voor de terugreis tot en met den 12ii Juli Daar het congres gelijktijdig met de studenten feesten wordt gchüuden behoed het wel geen veraelding dat voor de leden rnimschoots gelegenheid lot dltïpnniiiflg na den arbeid bestaat Db Mederlandsche Maiitschappy tot bevordering der geneeskunst zal dit jaar hare vergaderingen houden te s Hertogenboseh op 18 en 19 Juni aanstaande onder bet voorzittersbhap van dr M J Godefroi De rergadcriugen zitllen plaats hebben in de groole taal der sociëteit de Harmonie Belangrijke onderwerpen zoowel op sociaal nis op geneeskundig gebied zullen daar worden behandeld Eerlaag wordt in Nederland verwacht het mnciekcorp van de Brasselsche schutter te paard om concerten te ge en in de voornaamste steden van ons land als den Haag Amsterdam Botterdam Utrecht Haariem Woensdag 11 Juni sluilon over Men verhaalt van den Landvoogd dat hij een hevigen en bitteren tweestrijd had te doorstaan eer hij besluiten kon om voor de eerste maal in zijn leven het doodvonnis te onderteekenen van een ongelukkige die zich aan moord had sebuldig gemaakt Indien dat waarheid is is Z E in deze tijden diep te beklagen Want de verantwoording waartoe hg de opperbevelhebber van de land en zeemacht beoostcu de Kaap de Goede Hoop aangaande de expeditie naar Atchin voor zijn Koning en zijn land voorzeker geroepen zal worden it lU den vollen zin des woord ontzettend Indien er echter ichnld is laat zg niet vergroot worden Exo I Gij hebt dcu oorlog volgens uwe betuiging verklaard omdat de Sultan het Ned Ind Gouvernement en in dat Oonvern uw Koning moedwil ig heeft gehuond van waar thans het besluit dat de u toevertrouwde troepen onder het kwetsend gejuich en het moordende lood van den vijand naar do schepen laat jagen om hen met een gebogen hoofd eu met een omfloersde in stede van een omlauwerdo banier naar bun kn ernes terug te doen ke erenf Wordt niet de eerbied door de overige Mogendheden voor Nedeiland gekoislerd daardoor t elangrgk verminderd Zal ni t het ontzag voor Nederland den geheelen lodischen Arciipel door ondermynd worden eu zal bovenal de heerschnppij over Sumatra uiet op wrakke groiidslageu wardeu grzet Excellentie I als VeJcrlander heeft men zich bjj wijlen vuor Engelselieu Dnitsoher en Kranscheu moeten aehameii laat het met met ieder onzer zoo ver komen dat hij voor ile spuiten van zijn inlandscheu bediende de oogen neerslaan moet Zoolang er oog een man neen een arm is om een geweer vast te honden en zoolang er nog éeii patroon gevonden kan worden moeten dat geweer en die patroon tegen het vijandelijk Atchin worden gericht Het leger is bereid opnieuw zgn plicht te doen De burgerij is bereid om het leger zooveel mogelgk te vervangen Beiden waehten uw bevelen 1873 N 1372 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlentieblad voop Gouda en Omstreken De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave 1 I I JT = 11 JI I filIlM Laatste Berichten Weenen 8 Juni De A éiM Freie Preue bevat een telegram uit Berign meldende dat de Fransche gezant een audiëntie verzoekt jij den keizer lot orerhandiging van zijne nienwe geloofsbrieven van de Fransehe regeering Op die audiëntie werden do6r l em bevredigende verklaringen gegeven over de buitciilundiche politiek vooral bttrell eiido Itaiie Bij de outvangat van de Japansche gezant vees de heer Andrassy er op dat de ondervinding welke het gezantsehap zou opdoen bij het bezoeken van Wesiersche natiën de overtuiging zoil geven dat de ingevoerde hervormingen in Japin ile verelnndhouding tusehen Jiipan en de overige r jkeu steeds gunstiger zou doen worden De heer Andrasiy bedankte voor het groote san doel dat Japan in de wereldteutaoimteliing had genomen De gezant Iwakur betuigde yijue groole erkentelijkheid over de voorkuiueiide wijze waarop de verKgenwoordigere van Japa i vvareu ontvangen la alle Lringei van Weenen Hij riep de beiuiddvliag des heercii Audrassy in üpd t de kei er hem eene audiëntie zou verleeneu Madrid 5 Juni Kr heerscht eene groote rerontuaardiging iu de cortes en bij de bevolking wegens de wreedheden der enriisten Er zyu te Imm 36 Carabiniers gefusilleerd en 28 in de provincie Tarragone ofschoon het gouvernement geen een der gevangen carlistische hoofden beeR doen fusilleeren Men gelooft dat de cortes krachtige maatregelen tallen decreteren al was t alleen om aan ds verontwaardiging des volks een einde te maken Versailles 8 Juni in de nationale vergade ring hebben de heereu Magne Goulard en Say verdedigd de benoemingen door het ministerie van financiën gedaan Zij toonden de wettigheid daarvan aan Na eenige discussie werd tot de orde Wa den dag overgegaan De vice president Vitct en de afgevoardigdo Legge zijn overleden Goada Diuk vnu 1 ürliikoi iu Te Bameveld heeft lieh een militairplaatsvervan ger die voor 2 jaren naar Indie dienst genomen kad door het overmatig gebruik van sterken drank den dood berokkend ïe Harderwijk gekleed en van bM bedongen bandgeld voorzien vertrok hij per itr r tuig naar Achterveld en deed den tweeden Vbkstrrdag een uitstapje naar Bameveld om zijn mBpIa irtenbaas vaarwel te eggen Deze vood itm fn lüó beschonken toestand dat hij hem aaonadde rqn roei te gaan uitslapen De soldaat gaf daaraan gehoor doch de slaap gaf hem geen baat Kort nadat bij weder was opgestaan bleef hg dood op i a stoel Koloniën OOST INDÏï In fe loeomotief leest men hel volgende Wie in deze dagen over zee een tocht naar Ba taviu onderneemt kan het doel zijner reis niet be I reikru zonder bij herhaling pijnlijk getroffen te wor len Ter reede iet hij de ï Viwo y geheel zwart geschilderd en in voüen rouvr gehuld i voortgaande vindt hij den zoogeuaendeo Kleinen Boogi met zwart laken gedrnpeerd overal uitingen van droefheid over de nederlaag onzer troepen eu den dood van generaal Kohier wiens lijk nit het vijandelijk land wordt overgebracht I Ün geheel Indië voor zoover het de ongelukstij dingen nit Atchin vernomen heeft deelt m dim rouw eu vuegt er een kreet van verontwaardiging bij overj het aangeprezen besluit om de exped tie te staken Wij moeten chuld bekennen Wij hebben de liegeeiii g en inzonderheid het legerbesluur verheerlijkt om de volledigheid waarmede de expeditie weid uUgerust het bigkt thans dat wij de Begeering en vooral hit legerbestuur beleedigd hebben door te prijzen waar geen voldoende reden tot prijzen was Het legerbestuur wist door een duur betaalde ondervinding dat het zamendriugen van de meest mogelijke eipeditioiiaire troepen in de minst mogelijke ruimte ten gevolge heeft dat bij het ontschepin en landen een groot gedeelte der militairen ongeschikt IS eenige dienst te prestecren desniettemin sloeg het door een heilloos bczuinigings etelsel gedreven verschillende aanbiedingen vau scheepsruimte af zoadat de troepen bij don overtocht plaats en lucht moeten missen en miiis cus een tiende der militairen vóór de oankombt bij Atchin de gezondheid had verloren Het legerbestuur wist en moest weten dat de moessons voor de keerkringslauden benoorden en die bezuiden de linie niet dezelfde Zijn en dnt dientengevolge de troepen in Atchin tegen de ongemakken van den kwailen luoesson zouden hebben te worstelen desniettemin verzuimde bet bij de uitrusting tenleu te voegen eu waren de militairen te velde verplicht den dag ea den nacht onder den blooten guren hemel door te brengen Hit legerbestnar wist en het heelt immers erkend Ie weten dat de Atchineezeu zich sedert Augustus 1872 op een hier buitengewoon groote schaal gewapend eu versterkt hadden eu dat lij door den hun ingeschapen religieijvcr zamengedreven althans tijdelijk een geduchte kracht kunnen ontwikkelen desniettemin heeft bet de troepen uitgezonden zonder voldoend belegeringsgcschut ja zelfs zonder een voldoende kruid Het is bijna ongeloofelijk en toch moeten wy vreezen dat liet de naakte waarheid is dat deze mot zooveel ophef aangekondigde met zooveel nationalen trots verheerlijkte expeditie naar taak beginnen en voortzetten moest en voleindigen zou mei nauwelijks vijf honderd pond kruid II Men bchoefi geen Nederlander te zijn om zich bij htt lernemeu van zulke tgdmgen bet bloed naar het hoofd te voelen troomeu zoo uiet de tranen in de oogen te voelen springen De Nederlandsche Cunsul te l eiiaiig dus wordt ons door een ernstig ber chtgeter uit liataun gemeld liet een telegram van kolonel vaji Daalen eenige dagen liggen voordat hg het naar Batavia zond hg verontschuldigde zich door te zeggen dat bet onder zgii papieren geheel verborgen was geraakt I Poch v a irtue meerP Dit willen wij iu bet oog doen vallen gf entwintig milliocn guldens worden er jaarlijks in Indie aan het Departement tun Oorlog ten koste gelegd en door een vgand als de sultan van Alciiin f wordt het leger keer op keer geslagen Wij wg en dat den militairen iiiet wij schatten de deugden van het Indiselie leger hoog wg weten dat het in t vuur gebracht alles lal doen behalve het onmogelgke maar wij wijten bet aau t gebrek aan ruaunelijken ernst bij ilieginen die het lot van het leger in banden hebben Men poogt zich uit de ver slngenbeid des harten waartoe men door de beBcIiu mende ongciukstijdingen uit Atchin v rvaiteii is op te beureu door de gedaehte dat uit de wrijving van de gewaarwordingen welke de machtbebbenden in deze dagen moeten gevoelen tenige vonken van heilzaam licht zullen ontspringen eenige met vastberadenheid uit te voeren Verbeteringsplannen voor de toekomst zullen grhorcn worden eu men geeft aldus bigk van de onvergankelijkheid der hoop Maar wat tot bedeu beleefd vverd bemoedigt niet Ook iu vorige tjjden gedenk l alembang Bali en Borneo onder anderen I iijn hngohelijke dagen beleefd al waren za ook minder donker dan deze en wat is de vracht geweest Pit dat het legerbestuur of de landvoogd een expeditie naar Atchin zeudeude den invloed van de moeseon niet rekende als ware het der Hegeering gegeven om de zon te doen stilstaan in Atchins dilen de maan haar loop te duen staken boveu Atchins gebergte de sluizen des hemels te De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VEIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATER DAG De pr s per drie maanden i f 1 15 franco per post ƒ 2 BÜITE NL AJTD Buitenliindscli Ovcrzl ht In ons vorig overzicht maakten we melding van het gerucht dat het Belgisch miuisterie geheel of gedeeltelijk zou aftreden ten gevolge van de slechte ontvangst der militaire ontwerpen niet iroepeit zoonis lic drukker ons in het vorig nummer liet zeggen later is dit bericht door de Brasselsche olericale bladen ten stelligste tegengesproken Uit Frankrijk niet veel nieuws Maarschalk MacMahon is op zijn eerste receptie door bijna alle militaire antoriteiten begroet ook de recbterzyde was bijna voltallig De Time deelt de circalaire mede door den nuuisler vau buitmlandsche zaken de Broglie aan de gezanten gezonden een stak waardoor men alweder nii t wijzer wordt aangaande de bedoelingen der regi ering j voortzetting van de staatkunde van het vorige gourerneoient en bedwinging van het roode spook IS en bigft schering en inslag echt Fransch is weder de vereenzelviging van Frankrijk met de gehtele beschaafde wereld In de nationale vergadering heeft de minister de la Bouilleric gei egd dat met betrekking tot de financieele vraagstukken het tegenwoordig gouvernement wautruuwrn al ontmoeten in Engeland en België uit vrcei voor terugkeer tot het beschermend stelsel Bij de hangende oitderbatidelingen is het echter geoorloofd de hoop te koeliteren dal wij bij Engeland Kei ie en Italic dezelfde gunstige gezindheid nis vroeger zullen ontmoeten De wet van Juli 1872 voldeed niemand doch de regeering zal niet Toorttcllen haar in te trekken dan alvorens de middelen zijn vastgesteld om het deficit te dekken De regeering zal voorts de kamer verzoeken hare beslissing over de trsctaten op te schorten totdat het advries van den groothandel zal zijn ingewonnen De vergadering heeft aangenomen de wet waarbij de leden van algemeene raden en gemeenteraden die weigeren hun plicht te doen ontslagen worden I rins Napoleon g int naar Corsica unar hij zich tot n gevaardigde van de nationale wil laten verkiezen Kouber was zeer onisticbt over zijn onverwachte komst en heeft terstond getelegrafeerd aan de keizerin Men vreest altijd dat de prins plannen maakt voor zichzelf en den keizerlijke prins vergeet De Duitsche rijksdag was Vrgdag en Zaterdag talrijk genoeg om een goed deel van zijn werkzaamheden te kannen afdoen de posten voor verbetering van de positie der onderofficieren tot vergrooting van het gebouw van het departement van oorlog en van de militaire inrichtingen o a het cadelteuhuis te Liohterfelde werden goedgekeurd de laatste bij hoofdelijke stemming met ÏS tegen 61 stemmen Het eerste gedeelte van de zt ing van Zaterdag was gewijd aan het ontwerp betreffende den aanleg van spoorwegen in Elzas Loihnringen waarbij graaf Moltke de strategische noodzakelijkheid van den aanleg verdedigde die dan ook werd goedgekeurd toen men nu zon overgaan tot de beraadslaging over het wetsontwerp betreffende de administratie van de Rijksinkomsten en uitgaven bleek bij de stemming over de al of niet verwijzing van dit ontwerp naar een commissie dat het Huis niet meer voltallig was slechts 183 leden waren tegenwoordig De constitueerendc Spaansohe Cortes hebben bij acclamatie en bijna eenparig beslist dat de fedeiale republiek de regeeringsvora van Spanje zal zgn Een voorstel om Pi y Maml te belasten met de samenstelling van een nieuw kabinet werd levendig toegejuicht De vergadering is daarop geschorst om dezen heer gelegenheid te geven i n ministerie te vormen doch tocii hij later met zijn lijst ter goedkeuring in de Cortes kwam vielen zijn mannen niet in den smaak Figuerus st 4e nu voor dal le vergadering rechtstreeks de Bitnisters zou verkie en Daarop volgde eene geheime zitting waarvan het resultaat nog niet bekend is Van den Carl istcn oorlog verwarde berichten Zooveel is zeker dat het einde nog niet te voorzien is FRANKBUK In de zitting drr Kam Ap 5 dezer hebben de heeren de l ressensé Bardoux d irauasonville Andre I en Waddiiigton een wetsontwerp ingediend volgens hetwelk voor de bijeenkomsten bestemd tot het houden van godsilienstoefening voortaan niets anders dan de formaliteit eener voorafgaande verklaring on deiteekend door de orgaitisatenis dier bijeenkomsten iioodig al gn Veriending aan de Commissie voor het parlementair initiatief I ü hl er llervé de S H8y van de rcckter ijile heeft den Minister van Financien geiuterpellccrd over de vele onregelmatige benoemingen in den laatsten tijd dour het Ministerie van Financien tredaan Hij giif al aanstonds te kennen dat hg met bet oog had op den man die thans aan het hoofd van het departement vau Financien slaat I c bedoelde benoemingen dagteekenen van vroeger De wet van 21 November 1865 en andere wettclgke bepalingen die regelen voor benoemingen en bevorderingen vaststellen zijn hierbij maar al te zeer nit het oog verloren Nooit S het stelsel van begunstiging en het nepotisme zoozeer in praktijk gebracht als in onzen tijd Op dienstjaren en verdienste wordt niet gelet Spreker wilde geen personen noemen die op eenmaal in t bezit gekomen zgn van sinecures want vela hooge belrekkingcii ü 0 0 fr opbrengende zijn in t wezen der zaak niets anders tenzij de Vergadering van hem nadere aandigding wil om te beter ingelieht te worden Gelach Doch voorshands wil hij op t solirecuwend contrast wijzen dat een dapper militair een sergeant Hoff genaamd zich met eene betrekking als opp 8er bij het Trocidéro die slechts eenige honderden fraiies opbrengt heeft moeten tevreden stellen lerwgl ambten van 60000 fr aan personen ten deel vallen die zich nooit door iets onderscheiden hebbeu De heer Magne Minister van Financien bracht den heer Hervé onder t oog dat hij te ver is gegaan Van 64 vacatures voor de betrekking van ontvanger b v zijn 39 aangevuld volgens de wettelijke regelen die vsn opkliraming en de 35 andere plaatsen zijn ten deel gevallen aan uitgeweken ontvangers uit den Elzas t ii Lotharingen Hierin nu zal niemand eene onbillijkheid zien aii zijne voorgangers is dus in dit opzicht mets te verwijten Evenmin kan men hnn iets ti n laste legj en omtrent de benoemingen voor de betrekking van oiitvaiigergeneraal Slechts eene benoeming had pla its buit n de wet om Maar bij dit geval kwamen andere zeer aanneraclijke redenen in nanmcrking Zoover ADVEKTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijlie Nommcrs VIJF CENTEN wat de betrekkingen betreft Wat nu het ambtenaarspersoneel aangaat daaraan moet hij alle recht laten wedervaren Het kwgt zich over t geheel uitnemend van zijne taak Hel zijn bekwame ijverige mannen die de schatkist in baren dienst heeft De heer Léon Say de voorganger van den heer Magne dankte den Minister voor de wijze waarop hij lie handelingen van zgn bestnnr verdedigd beeft Verder trad bij zelf in eenige bijzonderheden tot rechtvaardiging zijner benoeratnren Pe heer de Goulanl die den heer Léon Say als Mi i 4er van Financien was voorafgej aan verdedigde zieb insgelijks Indien bij bij eenige benoemingen is afgeweken van de wettelijke bepalingen dan was het met het oog op de bijzondere omstandigheden waarin wij verkeerden De benoemden hadden reeiit op eene vergoeding van Stoatswege Alles goed en wel hernam de heer llervc Maar waarom een jongmensch van 23 j iren benoemd tut eene betrekking wajirtoe men minstens den leef ijd Vin 2v jaren behoort bereikt te hebben P Hij ver f zocht ten slotte den Minister van Financien op som I mige benoemingen van repobfikeineii tcrag te komen Hij vi rlaiigde dit in het algemeen belang hetwelk eiseht dnt misbruiken niet geduld worden De discussie nam hiermede een einde de Kamer I ging ten aanzien der interpellatie tot de orde van I den dag over e ontvangst van Liltré in de Ac idémie fran jaisc heeft VVoensd ig plaats gevonden De nieuwsgierigheid lias niet bijster groot Dames schitterden veelal iluor hare afwe jgheid Alen bad haar wijs gemaakt dnt het zonde zou zijn de receptie bg te gaan wonen van een man wiens goddeloosheid bisschop Dupinloup bewogen heeft zijn ontslag te nemen Van de leden waren Thiers en Dnfanre Guizot en de hertog van Anmale afwezig de laatstgenoemde I waarschijnlijk oin hnn clericalen vrienden niet ou aangenaam te zijn Littré las zijn lofrede op Villemain niet zelf duar hij nog niet geheel hersteld is van zijn jongste ziekte Legouvé verving hem De toespraak bepaalt zich tot letterkundige zaken eu I laat de wijsgeerige de godsdienstige vraagslukkm 1 onaangeroerd Daarentegen heeft de schrijver gemeend de staatkunde uiet ter zijde te mogen laten en zgn stuk bevat eenige hatelijkheden aan het adres der barbaren die ISOO jaren geleden den strijd tegen de Latijnen begonnen en nu nog voortzetten enz De zeer clericaalgezinde Frans de Charapagny was met het beantwoorden der lofrede van Littré belast Hij deed dat op uiterst vinnige wijze Hg gaf zgn nieuwen collega te kennen dat men hem slechts als letterkundige en philoloog niet a s denker opgenomen had onder de onsterfelijken De Champagny viel tevens zinspelende op het ontslag van Dnpanloup de positivisten waartoe Littré behoort aan zoodat zijn rede meer paste in een kerk dan ter plaatse waar zij werd uitgesproken OO a DÜITSCHLAND De gewoonlijk goed onJerriclite Magdeh Zeitung meldt dnt de Fransche regeeniig thtins in het brzu is van de voreischte geldmiddeien om het vijfde milliard der oorlogsschuld nf te doen Toen op 15 Maart door de speciale commissie werd va=itgestcld hoedanig de betaling van het Ijiatsie milliaid zou geschieden ir zij van een getieel ander standpaut