Goudsche Courant, woensdag 11 juni 1873

uitgegaan Sedert z n geheel nudtre bepalingen daarvoor in de plaats getreden zoo heeft o a de Franse e Bank de verplichting op zich genomen om aan de rei c ring 200 miilioen fr voor te schieten hetgeen volstrekt niet was opgenomen in de bepalingen der speciale commissie Oeze opmerkelijke afwijkingen van het programma vóór korten tijd vastgesteld geven grond om aan te nemen dat onze berichtgever zoo gaat de Magdeb Zeit voort juist is ingelicht hij zegt namelijk dat de regeering van het Fmnsche bewind heeft gevorderd het betvijs dat eij uu reeds in staat is om gevolg te geven aan de overeenkomst op 15 Maart jl gesloten en dat üuilüobland op die voorwaarde alleen de overeenkomst als verbindend zou blijven beschouwen liet p a tol den aanleg van een kanaal tot verbinding van Elve Alster en Trave AltonaLu beek is op nieuw en zeer nauwkeurig onderzocht nieuwe waterpassingen en opmetingen hebben plaiits gehad onder de leiding van een onzer bekwaamste waterbouwkundigen den heer Michaelis uit Munster Hierdoor is andermaal en voorgoed uilgeinaakt dat voor dergelijke verbinding een voldoende watermassa aanwezig is om het gniische kanaal steeds in bevaarbaren toestand te houden Voor handel en n jverheid zou dergelijke waterverbinding de ruimste roordcelen afwerpen Ook dit punt is op nieuw in het helderste licht gesteld maar tevens is gebleken dat het verwezenlijken van dit hoogst belangrijke plan lóó groote uitgaven zal vorderen dat het vormen ran een maatsclinppij op aandeelen voor deze onderneming buiten de grenzen der waarschijnlijkheid ligt Er zal een voorstel deswege aan het rijk worden gericht in de hoop dat van die zijde de noodige ondersteuning aan de zaak zal worden veileend BINNENLAND Gouda 10 Juni Gedurende de maand Mei zijn in deze gemeente overleden 36 mannen en 23 vrouwen t w in het Ie levensjaar II m eu 11 vr totaal 22 van 2e te 7 I 8 n 7e 14e 1 1 2 16e 20e O O O 2Ie 30e 2 1 3 3Ie 50e B 4 9 If 6Ie 65e B 3 8 66e 80e i i 6 boven t 80e 0 0 O 36 23 68 Daarvan zonder geneesk halp 2 m en 4 vr in t Ie 1 m van t 2e 6e en 1 m van t 31e 50e Ie rensjaar totaal 1 m en 4 rr 8 Daarenboven levenl aangegeven 3 m en 2vr 5 De soirlSe Zondagavond in de zial Kunstmin gegeven heeft aan de goode verivachtiiig die wij er van hadden ten volle beantwoord De wyze waarop de heer lieichmann zijne toehoorder weet bezig te houden is zeer onderhoudend en de manier waarop hij de verscliiileiidc Nrs van het programma uitvoerde gaven blijken van groote inostvaardigheid en muziekaal talent Bg ieder Nr toonde het publiek door luid applaadisaement zijn tevredenheid en dit was in dit geval eer verdiend Den SOsten Mei jl zijn ter kennisse van het leger gebracht s konings besluiten van 26 Maart jl houdende indeeling van een gedeelte van het leger in dirisien en brigades wijziging der bestaande militaire afdeelingen en instelling van linie en stelling konmandanten De nieuwe regeling gaat uit van de noodzakelijkheid om reeds in tijd van vrede het gedeelte van het leger dat voor de dienst te velde bestemd is in division en brigades in te deelen de troe en aan te wyzen bestemd tot het bezetten der verdediging liniëo stellingen vestingen en forten die het hart T n het land dekken en zulks in afnachting eener nadere regeling van het vestingstelsel Het veldlfger beslaat uit de vier bataUlons van het regiment grenadiers en jagers en van de acht overige regimenten infanterie de vier veldescadrons ran de vier regimenten huzaren de 14 batterijen en de 3 companién transporttrein van het reg veldertillerie de 4 batterijen van het reg rijdende ariillerie de veld compagnie van het corps pontonniers en de 2 eerste oompagnicn van bet battaillon minears en saDpeurs Het veldleger wordt verdeeld in 4 divisiën infanterie elke van twee brigades eene reserve brigade infanterie een reserve cavalerie en eene reserve artillerie Het ho vfdkwflrtier van de eerste divisie is geves1 i i t l ij dat der tweede derde en vierde divisie respectievelijk te Amsterdam s Bosch en Arnhem Elke brigade is ter sterkle van 4 b itaillons infanterie 2 fscadrons huzaren 3 bnlterijen veld en a co npay nie genietroepen De reserve brigade bestaat nit 4 bataillons van liet reg grenadiers en jagers de reserve ojvalerie nit 8 escadrons 3e en 4e reg huzaren en de reserve nriilleric uit 4 batterijen rijdende artillerie Itet bevel over eene divisie infanterie wordt gevoerd door een luit genernal of door een generaal majoor j dat over eene brigade infanterie door den komraandant van het regiment waarvan de veldbataillons bij de brigade zijn ingedeeld In tijd van oorl g wordt de commandant der brigade gevoegd bij den slaf der inDintcrio De escadrons de batterijen en de deiacheinenten mineurs en sappeurs voor de divisiën cii bri ïadcs aaiigeivezeii nemen zooveel mogelijk deel aan alleoclcningen dier divisiën en brigades in de garnizoenen en legerplaatsen Tot bczelting der verdeJigingslinii n ïestin pn en forlEii wordei in de eerste plaats bestemd de 4 eerste compagniën van de depots der acht regimenten infanterie ie rrserve eacadrons cavalerie de 3 regimenten vestinij arttillerie met uitzondering van de instructiecompagnie en die voor het torpedowezen en do 3 I liialsto compagniën van de genietroepen en wijders zoolang niet uit de sohuttenjen in het onbrekende kan worden voorzien veld bataillons Het rijk is verdeeld in 4 militaire afdeelingen te weten de I bte standplaats s Gravenhage begrijpende Zuidhülland Zeeland en Nourdbrabant beivesten de Donge en bezuiden den Aincr de 2de standplaats s Hertogenbosch begrijpende Noordbrabaiit beoosten de Donge en benoorden den Amer en Limburg de 3de standplaats Arnhem begrijpende Gelderland Overijssel friesland Groningen en Drenthe de 4de standplaats Amsterdam begrijpende Noordholland en Utrecht Het bevel In die afdeelingen wordt gevoerd door de kommandanten der verschillende divisiën De nieuive indeeling treedl mcl 1 Juli a s in werking Naar wij vernemen zal een wetsontwerp tot regeling van ons gymnasiaal ondenvija eerstdaags bij den Raad van Stata in behandeling komen Fad Naar men aan het UU meldt beeft prins Fredcrik na hel bedanken voor de caiididatnur door prins Hendrik het grootmeeétafBchap der vrijmetselaren op nieuw aanvaard Het beeld van de Brielsche nimf dat Vrijdag jl in de fabriek van de heeren van Kntlioven is gegoten is in b hoorlijken staat uit den vorm te voorschijn gekomen Binnenkort zal te Utrecht een vergadering wordengehouden van afgevaardigden der plaatselijke Joinitravoor het Thorbeeke ioonunicnt l ir is eiica 50 000 bijeengebracht zoodat het tot stand komen van betmonument verzekerd is Fad In de Nieuwe Rotitrdanische Courant IpcRt mfia Terwijl i e Tijd van den lieer du iMareliio van Voorthuysen zegt dat hij in geen geiyjj de oandidaat der Katholieken kan zijn j ook ogen8 zijne nnti Katholiekc houding in de aangelegenheid van het Nederlandsch gezantschap bij Z H den I nns raadt hy den Katholieke kiezers in het kiesdistrict Gouda aan voor den heer de Brauw te stemmen Men mag niet onderstellen dat De Tijd niet weten zou dat ook de heer de Brauw voor de intrekking van het gezantschap bij den l nus heeft gestemd Zóó iets ontgaat het blad niet licht Van waar dan dit meten met tweeërlei maat Waarom wordt de heer van Voorthuysen om zijn votum in deze zaak uitgesloten en de heer de Brauw niet Omdat de grief die legen den Utieclitsclien Afgevaardigde wordt aangevoerd en die tegenover alle liberale candidaten zoo breed wordt uitj einetpn eenvoudig een voorwendsel is Het is De Tijd alleen te doen om de liberalen te weren en de conservatieven te steunen eu het votum over de Komeinsche missie is een welkom middel om de libcridcii bij de Katholieken verdacht te maken Ware het in ernst de overtuig ug van De Tijd dat het votum tegen de missie eene daad was van vijandelijkheid tegen de Katholieken dan zou hij de candidatudr van de Brauw niet aanbevelen Ter geruststelling van hen meldt de Aruh Ct die bij de in de laatste weken stijgende graanprijzen bevreesd mochten zijn voor eene gedeeltelijke mislukking van den oogst zij opgemerkt dat de rogge in de omstreken van Arnhem uitmunlend lieeft gestoven Voor hen die niet weten w tt dtt stuiven der rogge beteekent deelen wij mede dat dit veroorzaakt wordt bij hrt bloeien vvantucr de atiufmeeltioiletjes de bevruchting te wcrg l engeii Daar iedereen dit stuiven heeft kunnen waarnemen bahoeft de waarheid van dit bericht geen betoog Donderdag 11 is Ie Arnhem de algemeene vergadering gehouden van het Ned choolverbond Blijkens het uitgebracht verslag is het getal der afdeelingen 73 dat der leden ongeveer 7300 onder de leden zijn 600 vrouwen t a langdurige discussiën over eenige wijzigingen in de wet kwam hel belangrijke onderwerp de nigeraeene leerplicht aan de orde Met warmte werd het voorstel daartoe verdedigd maar ook bestreden De slotsom was dat werd aangenomen een voorstel der hoofdcommissie om op grond van art 32 van het nlgemeeu reglement te benoemen eene commissie die een grondig onderzoek zal instellen of invoering van wettelijk leerplicht noodig is en of de daartegen bestaande bezwaren van genoegzaam gewicht moeten worden geacht om het sohoolverbond terug te houden die zaak te ondersteunen Het rapport dier commissie zal binnen een jaar uitgebracht worden Onder de met de laatste mail ontvangen mededeelingen betrelfenile de krijgsverrichtingen in Atchin behoort het volgende bericht van wijlen den generaal majoor Köliler opperbevelhebber der expeditie gedagteekend liilrouac voor de versterkte Missigit 11 April 1873 Gisteren den lOden dezer ben ik van de debarkeraentsplaats naar en in de richting van den kraton opgerukt aan het strand achterlatende het 1 2de battailjon het linker half baltaljon Ba isan tot bezetting der oostelijke versterking j de halve compagnie sappeurs ten einde die versterking verder te vernielen en ze dan te kunnen verinten de cavalerie waarun het debarkrmcnt eerst in den loop van dien ochtend afliep de halve vcidbaitcrij en vier mortieren van de bergbnttcrijen als commandant dezer gezamenlijke troepen bleef achttr de kolonel van Daalen Kt werd dus opgerukt met heiderde en 9de bataljon inlaiileiie het reehtcr halve bataljon Barisan de marinclandiiigsdivisie zonder geschut de bergbatterij doch slechts van vier mortieren voorzien en de halve compagnie s ippours wordende echter da opinnibch in den a invang eer vcitraagd door een In de nabijheid van het bivou ic te passeeren rivier waarover nog elcelili eene voor den overtocht vnn artillerie geheel onvoldoende brug had kunnen geslagen worden 0p het eerste gedeelte Van den opmarsoli werd in spijt van het zeer ongunstige terrein geencrlei weerstand ondervonden en waren de uitgestrekte kampongs geheel verlaten die weêrs and ving echter aan bij de versterkte missigit eenigszins voorwaarts van den kraton en raaL te de voorhoede aldaar in gevecht gewikkeld waaraan achtereenvolgens de artillerie en de beide bat iillons deel namen de wetïrstand was hardnekkig en de geheel teeiinn ringmuur maakte bestorming ondocivlijk het gelnkto echter met behulp van lichtkogels de missigit In brand Ie schieten waarvan de troepen de muur beklommen en de vijand ze verliet Nog tot circa vijf uren des avonds is loen een vuurgevecht gevoerd wordende de troepen in de missigit voii den craton uit en van de overzijde van de rivier beschoten Langer kon echter ten gevolge van de groote vermoeidheid der troepen de strijd niet worden voortgezet en achtte ik liet om die elfde reden niet raadzaam onze troepenmacht gedurende den nacht te verdeden door de versterking te blijven be etten Ik heb dan ook de gezamenlijke troepen die intuaschen met een peloton cavalerie waren vermeerderd dat ik vnn het zeestrand had doen opkorasn in de onmiddellijke nabijheid een bivnuao docii betrekken met de reeds in den loop v ni den dag gevestigde ambulance tot middelpunt Heden moest ik de of em tte troepen rust gunnen en heb hiervan nu tevens gebruik gemaakt om de gekwetsten naar het strand te doen teruggaan en vivrcs op te voeren alvorens eoMer zijn de gesneuvelden met alle militaire eer begraven Morgen den 12don denk ik nu naar den kraton op t e rukken alwaar volgens de geruchten de wcersiand niet zeer groot zal zijn Het aantal op den lOilrm gesneuvelden en gekwetsten bedraagt 10 en 30 Nopens het gebeurde op 12 13 en 14 April behelzen audere bij de Kegeering ontvangen bescheiden geene omstandige bcrielïten Van het daarna voorgevallene wordt het volgende medegedeeld Den ISden April ia een verkenning uit de genomen misigit in een zijwa irtschc richting van den kraton des Sultans gedaan ten einde te beproeven of de daarvoor gelegen benting niet kan worden omgetrokken 1 Den Sfltea te vergeeffi beslorrnd den Oiien door marins in bres gelegd en daarna duur de roepen zonder wccritanil geDomea f i ï Dserb werden de roepen herig door den vijand i bestookt en kwan men tevens tol de overtuiging dat het terrein waarop men zich bewegen moest voor de troepen zoo goed als onbegaanbaar was Dientengevolgde meende men de aangevangen operatien door 1 een aanval op bedoelde benting Ie nioeten voortzetten Daartoe begaf zich in den vroegen morgen van den 16den April het 3de bataljon met het 9debalal jon al reserve op marsch naar de benting die denkelijk in de richting van den Kraton gelegen is terwijl de missigit door de overige troepenmacht bewaakt bleef Hel duurde niel lang of de helft der reserve moest zich bij de voorste troepen aansluiten zonder dol dit echter tol eenig gunstig gevolg leidde daar de tegenstand van de zijde des vijands buitengewoon was Diensvolgens werd na een verlies van ruim 100 dooden en gekwetsten lot de retraite beslaten welke in de beste orde werd volbracht en uitstekend slaagde In den middag van dien dag werd daarop een krijgsraad belegd waarbij de chefs der verschillende korpsen diensten en staven tegenwoordig waren en de volgende vragen werden gesteld eerstens of van een hernieuwden aanval eenig succes te verwachten en of bet raadzaam was daartoe over te gaan Deze vraag werd in verband met de door den vijand aan den dag gelegde krachtsonlwikkeling en ingenomen positie en in verband met onze eigene beschikbare strijdmacht eenstemmig ontkennend beantwoord op gro nd waarvan door den opperbevelhebber werd besloten niel lol een hefnieuwden aanval over te gaan Tweedons in hoe ver het op den voorgrond stellende dat de thans ingenomen positie welke derhalve niet meer dient tot punt van uitgang voor een aanval op bet object den Kraton verlaten moet worden overweging vrrdicnl nog dienzelfden dag tot de ontruiming over te gaan Omlrenl deze vroag waren de gevoelens terdeeld hebbende zich 2 der aanwezige chefs voor een onverwijld terugtrekken verklaard door den opperbevelhebber werd evenwel beslist met het terugtrekken tot dra volgenden dag Ie verwijlen als waanneer dè met de geblesseerden vertrekkende koelies terug zouden gekeenl zijn zoo mogelijk nog vermeenlerd met een honderdtal ten einde bij het rctireeren naar de de opcr iltc basis het strand niets te behoeven achter te laten Aan dit terugtrekken is dan ook in ilen ochtend van den 17den door de gezamenlijke mnchl in de beste orde gevolg gegeven en is daarna de opperbevelhebber met ilen chef van den std aan boord gekomen ten eiude met den gouverncmënts ooromissaris te abouoheeren In de afgeloopen maand leed de kunst wederom gevoelige verliezen te La Itochelle overleed o a de heer Adolphe Clmrroppin onder voorzitter van do Vereeniging der kunstvrienden te Bordeaux Geboren te Guadaloupc kwam hij op zeer jeugdigen leeftijd te Bordeaux vv aor hij zijn eerste studies begon Hij bekleedde verseheiden jaren verschillende eervolle maar moeielijke betrekkingen in de magistratuur Met hart en ziel aan d rehoone knn t ii toegewijd droeg hij niet weinig Inj tot tul de bevordering van haren bloei in de liiufdplaats der Otrondc Hy was voor vele kunstennars en voor Trnyon in de eerste plaats een waarachtig vriend Bordeaux is voor een groot gedeelte aan don heer Charroppin den glans hnrer kunsttentoonsteltingen verschuldigd De vereeniging der kunstvrienden dier rlad door hem in hftt leven perocpen en waarvoor hij altijd een bijzondere voorliedle koesterde verliest in hem een harer getrouwste en werk aam8te leden Het stoffclgk overschot van dien rechtschapen man is van La Roebelle naar Bordeaux overgebracht en aldaar bijgezet geworden in tegenwoordigheid van een groeten toeloop van vrienden Nog overleed te Parijs L Fuloonis beeldhpuwerdecorateur Joyaux architect ond lecrling aan deschool te Rome de heer Joyoux is o n bekend doorhet rostaureeren van den llomcinschen tempel der zonjte Balbek voor welk werk hoewel onvoltooid hijop de algemeene tentoonstelling van 1867 de grootemedaille verwierf Ook heeft men nog den dood tebetreuren van den baron Seillière wiens bankicrshuisin geheel Europa bekend is Hij was een der eerstendie voor l rankrijk het gewicht begreep van denaanleg van spoorwegen en krachtdadig heeft medegewerkt ook door zijn kapitalen dat die tot stand zijngebracht Mnar de baron Seillière had nog andereverdiensten hij was namelijk een geletterd een geI leerd man eu een liefhebber van fraaie zaken Hyheeft dan ook zoowel te Parijs als op zijn kas eelvpn Melio verzamelingen van boeken en kunstvoorwerpe n nagelaten die zelfs de begeerte zouden opwekken van de rijkste bibliotheken en musea Rembrandt onder anderen is door verscheiden doeken vanden eersten rang vertegenwoordigd in de galerij van dien man van smaak de Kunatiode Het Brstuur van do Vereeniging van handelaren te Groningen heeft aan de Kamer van Koophandel aldaar twee öoncept besluiten gezonden waarbij bet plan van die Vereeniging om geschillen die op handelsgebied mochten voorkomen te onderwerpen aan het oordeel van arbiters aan de overweging der Kamer wordt aanbevolen Bij den graanhandel alhier wordt reeds die arbitrage toegepast De zaak is commissoriaal gemaakt en aan de kommissie ook op edragcu na te gaan hoc de arbitrage in den gnuiiihandel werkt Door den Minister van Oorlog is ter kennis van bet leger gebracht het Koninklijk besluit van 17 April 1873 met bijbehoorende regelen ter uitvoering ran art 25 der wet vnn 4 Dec 1872 tot voorziening tegen besmettelijke ziekten De Minister da romt cnt verwijzende luiar zijn dispositie van 9 Aprif j l heift verder als vervolg dasr op aan de militaire autoriteiten in het algemeen en aan de olürieren van gezondhe d in het bijzonder eenige voorschriften gigeven welke zullen behooren te worden in acht güiiomeii in verband met de nauwkeurige naleving hunnerzijds van de bep iliiigen der wet van 4 Dec 1 72 ahmede van de Koninklijke besluiten van 28 l ebr 1073 en van 17 April 1873 voor zoover die bepalingen hun respectieve diensten betrelfen of geacht kunnen worden daarop van toepassing te zijn De Weener tentoonstelling is op den eersten Pinksterdag bi zocbt door 3i 548 personen wairvan 2o 9 j7 betalende en den tweeden dag door 85 577 persinen aarvan 72 833 Uit het algemeen verslag van bel vcrliandelde op de laatste algemeene vergadering van hel Hoofdbestuur n de afgevaardigden der Districts conimissieu van het fonils ter aanmoediging en ondersteuning vanden gcviapcnden dienst in de Nederlanden blijkt dat de inkomsten he ibeii bedragen de som van 85 207 i J i zijnde meer dan het vorige j iar de som van 7 il 9 i 0 de uitgavi ii beliepen 71 31 9 5 l j dus met een batig slot van 13 487 81 die meerdere ontvaiig leii vloeiden voort wegens 1 602 05 a i hooger ocilrag j der collecten dan over het vorige jaar dooi ainbieding van het saldo der onder berusting der kommissie tot ondersteuningder onverzorgde aciitergebleven betrekkingen van miliciens 137U geweest zijnde gelden ad 3 17 55 en der Pro tJommissic in O erijsci beUst met het beheer van het fo ids ten behoeve dr r verminkten en nagelaten betrekkingen van de gesneuvelden der bezelting van het ka teél van I gesneuveldi n erlangden aan geivone giften ƒ 1 l Ü 2i I 13ÜU inlirmj i U 207 72 óJi oadslr jders van Ua tcriüo li 25il Aan het Invalidealiuis te Leiden 5 327 31 111 die inrichting worden 61 luan verpleegd van de op l Januari 1872 deelgerechtigde oudstrijders van Waterloo zijn 110 overleden op uit December bestond dit getal uit 719 verpleegden zijnde inSrmeu en verminkten Men deelt bet volgende uit den Heeg mede Dezer dagen overleed alhier eene rouw die voor I haar dood begeerd had dat zij in hare kleedeicn en luet een mantel om zou worden gekist De bloedven anten waren voornemens aan haren wil te voldoen toen zij echter door een der bekleedsters op merknaam werden gemaakt dat dit niel kon Zij werd dan ook ontkleed en nu vond men op hare borst een vrij belangrijke som Imnkpnpier dat zij op hare reis naar de ccwigheiil scheen noodig te hebben maar uu natuurlijk door de crfgenameil voor I goeden prijs werd verklaard r zz I Laatste Berichten Madrid o Juni In fcnc gelieime zitting van de coites zijn heden van weerszijden ophelderingen gegeven De verg idering heeft met algemeene stemmen een votum van vcrtruuwen geschonken aan t aftredende gonvLrniment da ir dj tevens de ministers in hunne ambten herstellende Daaiop In eft de regeering haar mandaat weder aanvaad elk besluit vervolgens in eene openbare zitting luci algcuieeue ktcmmeu werd gocdgckeuid Versailles 9 Jum Ingevo go ophelderingen door den heer Krnoul in de Vergadu i g gegeven heeft l tweede bureau den heer Baragiion belastom over de verkiezing van Kano verslag uit te brengen stieUcndi tot geldiginUnniif van die vmkiezing VersalllOS 9 Juni De Nationale Vergadering heeft het debat over de conventie met de Oostelijke Spoorweg Maats happij voortgezet Vele ledeu hebben het woord gevoerd De heer Gambctta heeft met eenige andere leden der uiterste linkerzijde een interpellatie ingediend over de opnelTing van het blad Ie Carsaire Op verzoek van den heer Beuló is het debat hierover bepaald op morgen Berlijn 9 Juni Het bericht in sommige dagbladen medegedeeld dat Bismarck in weerwil van den nadrukkelijken wensch der OosLenrijksche Regeering Keizer Wilhelm niet naar Weenen zou vergezell n is volgens de Nord Deuhche Allg Zeitung ten ecnemale ongegrond In den Itijksdag heeft Bismarck medegedeeld dat de onderhondelingen over eeh handelslractaat tusschen Duitschlaiid en llusland langzaam vorderen doordien Rusland een verdrag weuscht te sluiten waarin van geene tuUiUTStien sprake is Voorts kei ft Bismarck in deze zitting verklaard dat het bezetten van den Duitschen gezautschapspost bij den H Stoel onafhankelijk is var de qucstie der wereldlijke macht van den paus Ken ijuitsch gezint voor dien post te benoemen is echter voor t oü enblik onmogelijk omdat een Duitsch gezant geene taal mag aanhooren welke het rijk niet kan dulden P venwel de laatste band waardoor de betrekkingen weder kunueu worden aangeknoopt bellfieft daarom nog niet verscheurd te worden Vooit 1 sprekende over de verkiezingen van een pau verj klaarde Bismark dat de Duitsehe regeering zich van alle inmengiirg te dier zake zal onthouden maar dat zij zal onderzoeken of die verkiezing op wettige wijze is geschied en of de gekozen paus in Ftaat is de echten uil te oefenen die hij uit te oefenen heeft De Grootivzier van den Schaeh van Perzië is begiftigd met de orde van den Zvvaiten adelaar KaïitoiigeiTctit te Gouda Tenchtziiting van den 2S Mei 1873 C V B huisvr van G d M veroordeeld tot I eene geldboete van 1 of subs gevangenisstraf van een dag wegens het te Gouda crpeovan vuilnis m eene tot openbare dienst beslcind water zonder schriftelijke vergunning van Burgemeester rn Wethouders 1 0 L en J ï S veroorde d tn eene ge dbo te van 1 of subs gevangen sslraf van een dag wegens het te G iida op den np ill arcn weg buiten een oponlmre waterbak d tgene verrichten waarvoor I die inrichting bestemd is I A V B veroordeeld tot eene geldboete van ƒ 5 I of sul S givaii eiiisstraf van twee dagen wegens hel 1 binnen de gemeente Gouda laten stilstaan van ecii I met een paard bespannen voertuig zonder dat do eigenaar of ander geselnkt persoon de teugels hield of oiiiuiddellijk bj of voor de besjanning geplaatst was J 1 d J veroordeeld tot eene geldboete van 3 ut siil s ge aiigenisstraf van een dag wegens het te Gouda h irder rijden dan in een matigen draf l G L en P v L veroordeeld i eder tot eene geldboete van 1 ijf subs gevangenisstraf van een l g voor ieder wegens het in vergunning en gelijktijdig trfkkcn van een vaartuig over den weg in de gemeente Reeuwijk zonder dal daarvoor door den Burgemeester dispensatie was verleend J V t U veroordeeld tot twee geldboeten elk van 1 1 of subs gevangenisstraf van drie dagen I voor elke boete verbeurdverklaring van het gebezigd jachtgeweer met bevel tot der elver uitlevering of voldoening eener som van 5 en met bepaling dat by gebreke van hem om te voldoen binnen twee msandeu na aanmaning zulks z al worden vervangen door gevangenisstraf van een dag wegens het jagen met geweer in eens anders jachtveld in gesloten jaohtlijd zonder Toorzien te zijn 1 van eene daartoe betrekkelyke ote 2 van een sohriftelyk bewijs van vergunning van den eigenaar of rechthebbende op dat jachtveld I En allen in de kosten des noods invorderbaar bij lijfsdwang Burgerlijke Stand Gt BüBLN 5 Juni Franciscus ouders D vao Stavcl en P Vrrkeik 6 Alida oqders A Beuuïs en C de Hoog Jacobus ouders J iü Jong cd H Veigccr 7 Ani 4 oudrrs J Brctbaait eo M vftu dir Kltio Helena Cornelia P H Maakenschfijci en K Uoii JolianiA Petroueüa ouders A Boot en J P Wt Btcr 8 Tiijntjc Maua oud is B de Joug en C E Mtbstr 9 Rla sioa oHder W öjmni nlurg cu M A van Tfiffdeii OvciuhDLiN 8 Juui M Kuiisl S j 3 m L Sneers 23 j J de Vos i7 j C Mfiijur linisvr van i I vau Bovrtie Sy j