Goudsche Courant, woensdag 11 juni 1873

Vrijdag 13 Juut N 1373 1873 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlentieblad voor Gouda en Omstreken GOUDA Lange Tiendeweg D n 60 3illc X ütlitn 11 gijdfdiriftni luovden biniidi den liortst nio ji Iijkfu lijd Detoi crd reromnuindccvt m roor s tegen zeer billijke prijzen keeft mede voorhanden ALLE SOORTEN van A r V E K T El ZSr T I E IsT 111 üih HIN NEN 11 lUJlTKNLANDSi ilK Ol KANTEN orJL ii d n a e 1 ij k op ezoi den waarvoor iit afbcliiiri vuliloi iiilü is IglUJUUl ADVERTENTIËN Bevallen Tan eeu Dochter DE JONG Mebskk C E Gou a 8 Jani 1873 Voor de vele bewijzen Tan belangstelling bn de geboorte van onzen Zoon onderv den betuigen wg onzen oprechten dank J T JASPERS Az M C JASPERS ttm 10 Juni 1873 de Jong De Heer en MeTrouw db JONG SCHOTSMAN betuigen hunnen hartelijken dank voor de talrake bewijzen Tan deelneming ondervonden bij de geboorte hunner Dochter Gottda 9 Juni 1873 Voor de Tele bewijzen Tan deelneming üi mijn geleden Terlies betuig ik mjn hartelijken dank CHRISTIAAN FLAES Gou h O Junij 1873 i ONDERWIJS De oudorgeteekende Troeger Hoofdonderwijzeresse eener bijzondere school Toor jonge jufTrouwen alhier is Toornemens zich eerlang op nieuw te vestigen Behalve de Takken van het lager onderwijs zal er onderrigt gegeven worden in de FlUNSCHE TAAL en inzonderheid in HANDWERKEN Tevens zal bij haar gelegenheid bestaan tot plaatsing TOor kost en in woning Tan twee of dr ie jonge jufTrouweu Gouda Wed WEÜRMAN 10 Juni 1873 geb Bewnje op de Oosthaven verkoopt in t groot en klein gem en ongem GRONDVERF BLAU W GESI4GROEN enz a 40 Cents per kilo Chr GROENTan af 50 ZINKGROEN 60 cent per kilo LAKKEN VERNISSEN TERPENTIJN SODA a lOCent per kilo ANNATTO of KAAS en DOTERKLEURSEL in Igrnikjes Tan 36 en 70 cent PATENTSTIJFSEL OLIE en LOOG KWASTen BORSTELWERK enz enz ZIIIGTANM De ondergeteekende Tandheelkundige bericht dat hij Tolgens de nieuwe methode zonder het nitnemen der wortels op bet zachte taudvleesch heele GEBITTEN plaatst zonder pijn Geene betaling Toor gebruiker oTertuigd is dat jj aan alle vereischten voldoen J M van Minden Chirurgin Dent jste Dubbelde Buurt te Gouda DRBAPS PILLEN Zü die geene nagemaakte Terlangen maar de ECHTE die bereid zijn Tolgens het authentieke Toorschrift Tan Paus URBANUS VIII hale dezelve te Gouda alleen bij den Heer J C ZEI É £ lSrRIJK Drogist op de Markt Alsmede te Waddinn een hij C T HazüNbebs Heele doosjes 1 50 halve ƒ 0 73 en kwart doosje s 0 37 j i § Beproeft de heilzame werking hun door Moe nderriuding wn Tele eeuwen toegekend MejufTFOUW SAMSOM Ju vraagt met 1 Augustus EENE FLINKE DIEI STBODE van de Prot Godsdienst Slijm en Maagpillcii Deze PILLEN die sinds vele jnrcn roet liet beste gevolg tegeu de slijm en als maagverSterkend gebruikt worden door hare werking spijsvertering zeer bevorderen bijzonder goed tegen de gal en eer ZaCht laxerend iijn tijn tegen aS j cent het doosje met bcrigt van het gebruik verkrijgbaar bg de navolgende llceren te Amsttrdiiin M CIébaiiSt C Droog Heilige vg 1 321 Blciswijk 8 d Kranis Boinracl Ziilt J v d Vegle Büskiiop J H Rosbergen Delfl K Wilscinii Delfahavfn J Küch Deveiiler iebrufd Timan Uunlrecht U J tiilliiy Dirksland D de Vfies Gouda Ij Schenk op 4e Hoogstraat s Hage Visser in de Spuistraat Haasiiecht K Oosterling Hardervsjjk A Greidaniis Leijden J T Terburgli Iaarleramerstra il Lekkerkcrk A den Oudsten Linschotan B Kruithof Moordrechl G II Post Kollcrdiim v Santen Kolff korlc lloofdsleeg Schiedam Wed A 11 Homboulb Schoonhoven A WoIfF Stolwijk A Zijderlaan Tiel A i F iasieij Utrecht F Altena op den Sleeniveg over de Don kersu iat ii 372 Vlanrdingen J M Lasterwerff Zcvcnhuuen A Frins De SLUM en MAAGl ILLEN bereid volgens het echte recept ZU duur imj te Oouila alUcn m uUiluiletid verkrijgbaar gesleld bij den Heer L SCHENK op de Hoogstraat LET WEL Om elk doosje der edde en sinis onheugelijke jaren gebruikte Slijm en MaagpUIen is een biljet voorzicu met de handreekeuing vau J J SCHREUDKR apollieker welke haiidteekeuing zieh ook bevindt op het zegellak waaimeile hel doosje verzegeld is Men gelieve daar wel attent op te zijn en zich te wachten voor het gebruik van een niunaaksel dat men tracht in omloop te brengen Gonda Dr ik m 4 Rriakman Mejufvrouw v an m BURG in de Wijdstraat vraagt met AUGUSTUS eene KNAPPE loon 50 a GO gulden een goed onderhouden TUIG vaneen BOEIJER Brieven franco onder letter Q aan het Bureau dezer Courant SFOOI2 WBC3 EIsr Van GOUDA naar Zevenh Moerkapelle 8 1 8 l tO 8 13 Zoeterm Zegwaard 8 18 l tO 8 18 Voorburg 8 1 T Af 8 13 s Gr venUaof 8 18 9 13 11 13 1 48 3 50 8 13 9 53 10 47 Moordrecht 8 21 1 43 8 11 Nieuwcrkerk 8 21 J 43 8 1 Japrlle 8 31 1 43 B Ki lloiTERUAM 8 21 a Wi 11 10 t 4S 3 53 8 1fi 10 10 50 Oudewater 7 3 11 38 2 40 6 59 8 4fi Woerden 7 3 11 38 2 40 0 58 8 40 Harmeien 7 3 8 21 10 61 11 38 2 46 8 36 6 58 8 46 10 LTtjieciit 7 3 8 21 8 58 10 51 11 38 2 40 3 86 6 58 8 40 10 Amstebdam 7 3 8 21 10 51 11 38 12 31 3 36 0 58 8 40 10 AUNUBM 7 3 8 21 li 140 3 36 0 58 Naar GO UB A van s Gravemhob 6 15 7 50 10 20 10 43 12 3 5 0 10 8 10 9 30 Voorburg 0 21 10 51 6 10 Zoelerm Zegwaard 6 34 11 5 6 29 8 23 Zevenh Moerkapelle 6 41 11 17 6 39 RoïïEilDAM 6 20 7 B5 10 25 10 55 12 3 10 6 15 8 16 9 30 Capelle 6 29 11 4 6 24 Nieuwerkerk 6 36 11 11 6 31 8 26 Moordrecht 8 44 11 19 6 39 Utbeciit 7 20 8 30 11 11 45 12 45 3 20 6 60 7 15 9 10 10 5 Harmeien 7 46 8 60 11 20 1 10 3 35 7 40 9 80 10 24 Woerden 7 51 1 16 3 42 7 30 Oudewater 7 59 1 24 3 51 7 54 Amsteudam 6 65 8 10 10 40 12 20 2 56 6 50 8 45 9 45 AttNBEM 0 60 9 20 10 40 1 40 5 40 7 30 8 45 Kennisgeving De BÜRGEMEBSÏEB an flouda brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer yrovineialen Inspecteur der Directe belastingen enz te Botterdam op den 6n en 9n Junjj 1873 ïijn executoir verklaard twee Kohieren van het PATRNTREOT over het 4 kwartaal 1872 73 eu over het Ie kwartaal 1873 74 Dot voormelde Kohieren ter ihvorderiug zijn gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verpligt is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat beden ingaat de termijn van DUIE MAANDEN binnen welke de reclame behoorec te worden ingediend Gouda den 10 Junü 1873 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN KENNISGEVING BURGEMEESTEtt en WETHOUDERS van Gouds doen te weten d it naar aanleiding van Zr Ms besluit van den 1 Augusta 1832 n 72 de Dankdag of Godsdienstige Viering der Overwinning van Waterlüo dit jaar op Zondag den 15n Juny zal plaats hebben en dat op Maandag den 1 Ondier maand aanvangende des voorraiddags ten 10 ure eene AI GËMEENE COLLECTE met opene schalen aan de huizen zal geschiedenj tot siyving van het fonds ter ondetstcuniiig en aanmoedigin van de geiVflpeintt ilienst in het Koningrijk ler Nederhuiiim Uit het verslag an het HoofUbestunr van geDoemd fond gebleken zijnde did door het l e in het afgeloopen jaar aan ongeveer 2600 personen onderstand is verleend terwijl het verzoek van vele Oud Mditairen om ouder de deelgercgtigden te worden opgenomen bij gemis van genoegzame inkomsten is moeten worden afgewe en zoo doen Burgemeester CU Wethouders een beroep op den lie dadigheidszin der ingezetenen in het vertrouwen dat dit niet zonder invloed zid blijven op het bedrag der Collecten Gouda den 11 Jun 1873 Burgemeester en Wethouders voornoemd ïDe Secretaris De Burgemeester DuOOOLEliVBB FOBTUIJN VAN BbRGEN IJïENDOOIlM De vrienden van het openbaar onderwg in het kiesdistrict Gouda zjjn zeer teleurgesteld Geen wonder Terwijl zg meenden eene groote schare van vrienden onder de kiezers in dat district te tellen is het thans gebleken dat zij ternauwernood op een zesde der kiezers kunnen steunen Van de 3449 kiezers die t district telt stemden slechts 564 op den candidaat die voldoende waarborgen voor de handhaving van dat onderwijs gaf Het is zeer treurig Er zijn er die troost zoeken in het feit dat de kleine helft 1535 der kiezers hun plicht verzaakte Dat is geen troost een schande te meer is het Dat men een beginsel heeft waarvoor men wil strijden en Ijjden is bij tegenstanders evenzeer als bij bondgenooten te biedigen maar dat men te midden van den strjjd werkeloos blijft dat is walgelijk En dat deden 1535 kiezers in dit district Er zullen er zyn die thans spp gevoelen die spijt komt te laat zij mag later iets goeds uitwerken voor dit oogenblik blijft het een feit dat van de 3449 personen die geacht worden kieabe Toegdheid te hebben gkchts 564 bereid zijn bevonden het openbaar onderwijs te steunen Maar en dit is althans eenige troost dié 564 hebben dan ook jilechts den aandranghans harten gevolgd m ZflU uit eigen vr eovertuiging naar de stwibus gegaan zij zijnniet l werkt zooals dat wel eens gebeurt Eeu klein getal moge t dus zijn wanneer men telt en dat doet men natunrljjk bijde stembus alleen toch ligt daarin een onmiskenbare kracht want deze 564 zijn uatunrlijkebondgenooten die in nood en dood getrouwZullen z ju aan hun begiuiel onder hen zijngeen kunstmatige eympai ën verwekt zgzijnuit overtuiging één Kunnen de aanvankel ke overwinnaars er zjjn overwinningen die ten verderve leiden dit ook getuigen BUITENLAND ÏJulteiiliindsch Overzicht De palilifiie de ainbal van de nieaue Kransohe regeering i ingewgd met een schorsing van den VoriMïTii op èéu ua het Beest verspreide republi keiukcbe biod Deze maatregel herinnert aan de schooiiste tyden van het tiveede keizerrijk Nog ver ekert men dat maatregelen zullen genomen worden tegen de buitenlandsehe blaileu welke der regeering vijandig zign Gambeita zelf beeft het gouvernement ove deze zaak geïnterpelleerd Op verzoek van den minister Uenlc 18 de discussie aitgesield tot Diindag In de vergadering heeft toen de heer Lepere de interpellatie hervat met belrekking tot de ophertiug van t bind Le Cortaire Hij beklaagde rich over t voortduren van ilen staat van beleg te l anjs en be weenie dat de door den Oww re verdedigde vereeiiigiiig niet laii politieken aard was De heer iieulé antwoordde Hij ivees er op dat de stajt van beleg te l arys de orde bewaard had en daardoor t heil van geheel t land had bevorderd De regeering zeide hjj wil gematigd en tevens vastberaden zijn De vereeniging door den Cortatre verdedigd verwekte en voedde eene verkiezingsngi tatie in t loven geroepen door de verkiezing van Barodet Meer dergelijke vereenigingen bestonden die tot dusver niet vervolgd waren ook dezen moesten zich in acht nemen daar zij strekten tot t kweeken van oproer Hierop vroeg de heer Gambetta of de regeeringwerkelijk aan de prefecten eene ciroulnire ge ondenbad waarin zij inlichtingen verroekt omtrent denstaat van de dagbladpers in de verschillende departementen welke de conservatieve en welke de verdachte binden zijn Otik d ende deze circulaire omde journalisten aan te muedigen tot t opnemen dernieuwstijdingen en teleBriinimen die de minister eigeiihuidig hun zou toezenden t Antwoord van den heer Beulé op deze vr iag kwam op t volgende neer Ilij annvaardde de verantwoordelijkheid voor de liedoelde circulaire ol schoon de handteekening niet van hem was en hij die niet kende Hij eisehte inderdaad van de pre ftcen eene journalistisohe statistiek Wnnt de re geering moet immers toezicht houden op de drnkpers ten einde de waarheid te Desr hermeii Hij protesteerde voorts tegen elk denkbeeld van geldelijke ondersteuning van dagbladen De heer Harnguon stelde na voor over te gaan tot de eenvoudige onle vnii den dug met dqj verklaring dat de kamer vertrouwen stelt m de reg riiig tot kloeke verdediging van een waarlijk emiwrvnt eve politiek en ook at betreft de eerlijkheid van de door hanr a iiigeweiidc niiililelen iNu luiui graaf Ittniivmt t woord Ik behoor zeide hij nict t t de uiterste linkerzijde Doch nimmer heb ik zelfs iu de erj te dagen van het kei errijk een stok gezien al deze circulaire De heer r aragnon verkluarde dat bij na de door ileii heer Beulé verstrekte ophelderingen de circulaire goe lkenrde Ten slotte moveerde de heer Chrietopble een afkeurend vomv over de circulaire Hij stemming werd de eenvottdige orde van den dag van den heer Baragnon aangenomen met 389 legeii 315 stemmen De l raiisclie regeering beeft nog altijd niet gendtg gedaan tot herftel der moreele orde Op nieaw Irengt het Journal Official wijzigingen in het personeel van het openbaar ministerie en van de administratie Behalve eenige procureurs en advocatengeneraal en vrederechters betreffen deze wijzigingen niet minder dan 37 soiw prefecturen Zeven souaprefecten worden kortweg ontslagen en twaalf andereu met de eeuigfzius verzachtende bijvoeging ggeroepea tot andere fuiictién Intusschen blijkt meestal vau die nieuwe functiën niets Hut Duttsche rijksparlement kan niet veel uitrichten ten gevolge van de voortdnrende afwezigheid van eeu groot imntal leden Men zoekt middelen om dergelijke stagnatie voor het vervolg te voorkomen Donderdag heelt eene bijeenkomst plaai geliad van afgevaardigden van alle partijen in den Duitschen rijksdag om le beraadslagen over het voorstel van den heer Wchulze Delusch c s betreffende de mdieuiug vau Let rijksbudget onmiddellijk in de eerste ittiug van het parlement en het verbod tot h t gelijkiijdig vergaderen van den rijksdag en de landdagen H werd besloten een resolutie aan den rijksdag vuoi te itelleu in hel kort van dezen inhoud i U tegeuwourdige toestand ia onhoudbaar Ër bebooren bepaalde zittiugspenoden van 10 tot 12 weken vastgesteld te worden b v van den aanvang van Oct tot KersMijd Met bet oog hierop behoort het begrootiiigsjnar in de rerschil ende sttten niet met l Jan m lar met 10 Juli aan te vangen Tevena i het wenschelijk dat bij de bijeenroeping vjn den rijksdag het budget geheel gereed en alle andere voorstellen behoorlijk voorbereid en ontworpen zijn In Cl ne bijeenkuinst van ver ichi lende afgevaardigden rlu Z ii ilag ten huize van den president van den rijks lag pl its had werd de lij t der voorstel en opgeoiiiakt die nog in deze maand vóór de sluiting afgedaan 7o len worden Daaronder komeu voor de maiitwet en de oprichting viin een Ueichsamt voor de spoorwegen Omtrent het al of niet honden eener herfstzitting schijnt geene beEÜssing genomen te zijn Bij den Duitsehen bondsraad is een ontwerp ingekomen tot wijziging der wet op de industrie In de eerste plaats wordt voorgesteld art 108 in dien zin te formuleeren dat geschillen tusschen patroon en werklieden over de vaststelling voortzetting of opheffing van werk overeenkomsten moeten worden beslist door de hiertoe aangewezen bijzondere comités en ingeval deze ter plaatse waar het geschil zich voordoet niet bestaan de beslissing zal worden opgedragen aan de gemeentelijke autoriteit of aan eene op last der regcering benoemde commissie of wrl aan een industrieel sohcidsrecbterlijk college In da tweide plaats worden strafbepalingen voorgesteld op deelneming aan of opruiing tot werkstakingen zoowel als op bet uitoefenen van dwang om anderen er aan te doen deelneotan In Spanje blijft de ministerieele crisis voortduren Zoonis bleek uit onze vorige laatste berichten hadden de Cortes besloten en nog wel na hevige diseussicn om het tegenwoordig kabinet in stand te honden Dit is echter wc Ier mislukt Ten gevolge van oneenigheden over financieele qnaesticu is het kabinet afgetreden De Cortes hebbeu daarop in eene avoiid itling besloten aaii de crisis een einde te maken Men gelooft dat hetnieune ministerie met Fignerns nis president zal bestaan nit de hecren Ca a Benot Niaz Quiiitero Estavauez Cervera Fernanda en Gonzales O O S T E N R IJ K Het onf unilii e weder oefende in de voriye week een zeer slechten luvlocd u t op liet bezoek van do