Goudsche Courant, vrijdag 13 juni 1873

ene Dcirtsche wlnkeltereeniging niet zooals in Engeinud Uitsluitend door en Toor arbeiders maar monU iu Duilschland geschiedt ook voor ambtenaren onilirwyser kleine burgers kortom tooi allen wier beliug het is hun Tast doch beperkt inkomen zoo pro liictief mogelijk ten bchoeTe hunner huisgezinnen te besteden Spreker achtte het oprichten fan olianige Tereeiiigingen Tooal met het oog op de schitterende resultaten in het buitenland verkregen oiet alleen noodzakelijk maar noemde het een plicht roor ons volk om daarmede zoo spoedig mogelijk een aanvang te maken Verbetering ran den toestand der werklieden is Me hy een vraagstuk dat tegenwoordig algemeen aan de orde i Zijn vvorkstakingeu daartoe het middel Spreker aarzelde niet om daarop neen f te vintivoorden Verhooging vaii loon j maar sItcHSI tép deele Het zoo productief mogelijk aanwenden vai het verdiende loon waardoor men in de gel euheid ie voor de zelfde om meer eu beter te koopen dan thans is een groote stap op den weg tut vooruitgang en hiertoe doen de coöperatieve wintelvereenigingen in de eerste plaats het middel aan de hand Nadat de heer Kerdijk zijne Toordraoht die met levendige applaus werd begroet had ten einde gebracht nam de heer Huet nog een oogenblik het woord om hetgeen door den vorigen spreker was gezegd niet Heen volkomen te bevestigen maar door een mededeeting al scheen die aunvaukclijk een tegeijsprauk te bevattfn het jniste inzicht der Bngelsche arbeiders ♦ doen uitkomen met betrekking tot de grondslagen wanrop zij hunne winkelvereenigiiigwi hebben opgericht namelijk zonder hnip van anderen maar enkel en alleen met hun eigen geld Hierdoor hebben allen belang bij den goeden gang van aakeu en kunnen volkomen naar welgevallen over hun eigendom beschikken Ook deze koite toespraak werd met iereudigen bijval begroet Tarwe puike Zeeuwsohn 13 25 a U Mini derc 12 50 a 13 Tolder ll a 13 Eogge puike 7 85 a S tiO Mindere ƒ 7 7 75 Voer ƒ 6 i 6 80 Gerst puike 7 7S a 8 75 Mindere 6 60 ƒ 7 25 Haver korte 4 75 ii 6 50 Lange ƒ 4 25 8 4 90 Duiveboonen 8 76 a 9 50 Paardeboanen 7 75 a 8 50 Hennepzaad 10 Ter veemarkt heden weinig varkens en biggen aangevoerd overigen was de aanvoer gewoon Dehandel was vooral in schapen en lammeren vlug Kaas Aangevoerd 96 partijen prijzeü Tan 31 ü 32Vj r j k j Goeb ter 1 40 ii 1 45 Weiboter 1 10 a 1 20 I Zondag 15 Juni N 1374 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlentielilad voor Gouda en Omstreken Mevrouw PBINCE op de Kattensingel vraagt teratond een liefst tusschen 15 a 18 jaar Do inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave Uit Sheffield wordt ber cht dat de heer Wright een nieuw middel beeft gevonden om gas te stoken zonder steenkolen Er is nog geen patent voor verleend ea dus nog niets bekend van de grondstof waaruit het wordt gemaakt of de wijze van bereiding Er zyn echter proeven mede genomen omtrent het licht en warmte vermogen die goed bebbea voldaan Volgens de opgave van den uitvinder is de productieprijs 35 cents per 1000 voet eu is de productie niet beperkt of afhankelyk van de een of andere grondstof mur kan op de grootst mogelijke schaal gedreven wordeo De Ondergeteekeuden betuigen bunnendank voor de bewgzen van deelneming ondervonden bij de geboorte hunner Dochter L BURGEESDUK H P BÜRGEK8DLJKGouda 12 Junj 1873 Nicoi aï Er wordt zoo spoedig mogelijk gevraagdeen ligfst in de nabijheid der Karnemelksloot G roote ruimte ia geeu vereischté Men adressere zich met opgave van huurprga aan het Baread dezer Courant onder letter Ti Te UUUR gevrjRigd te GOUDA De ondergeteekende vraagt tegen AUGUSTUS te HUUR eéi HUIS waarvau eengedeelt voor schooUokaal geschikt is of daartoe kan worden ingericht Aanbiedingen met opgave der voorwaarden worden ranco ingewacht Adres Tiei lloogeinde Q k m WAAL Laatste Berichten Weenen n Juni een bericht overgenomen geus hetwelk debyccnkomst tusschen de Kroonprinsen van Pruisen en Italic te Milaan zou gevolgd zyn door eeue alliantie tusschen Duitschland en Italië Met het oog op de bewegingen der cleriöale eu legi timisteu in Frankrijk achten de bladen de zaak niet ouwaarschiJDlijk Berlijn 11 Juni De Keizer had gisteren eene langdurige oonfrrentie met den Rijkskanselier en heden is de Minister president op het kouinklijk paleis ontboden Parijs 11 Juni Het Journal Officiel meldt dat bet door den heer Pascal gevraagd ontslag als ondergecretaria by bet Ministerie van Binnenlandsche Zaken in aangenomen De heer Pascal zegt in zijn brief Ik heb mijn ontslag gevraagd omdat een gedeelte der Kamer de door mij aan de prefecten gerichte vertrouwe jke dépêche verkeerd hecll opgevat fiermn il Juni De Keizer zal verraoedelyk in overeeustemmiug met het dringend advies zijner geneesheercn de reis naar Weenen uitstellen Hij zal zich in den loop van Augustus naar Oastein begeven en w arschijnlyk eerst dan Weenen bezoeken De Fransche gezant heeft vau zijne Regeering in last ontvangen Keizer Wilhelm twee missives van M c Mahoo ter hand te stellen strekketfde de eene tot keniiisgcving der optrediog van bet nieuwe Gouvernemcut en de andere tot bekrachtiging der vroegere geloofsbrieven an den gezant Deze beeft wegens de ongesteldheid des Keizers beide stukken by het Departement van Buitetenlandsche Zaken ingediend de ontvangst bij den Keizer blijft hem voorbehouden De Weener bladen hebben van de Feither Ltoyd vol 60EOK00PE MUZIEK voor Piano Soio Uitgave van F KOKSMA te Frane ker Hafleverancier van H M de Koningin LiEBicH Die Spieldose musical box B 0 40 Zauberglöckohen salonatuck B 0 40 Smith Sidney Der Freischütz Grande fantaisie de conceit B 0 75 Steauss Morgenblatter Walzer C 0 50 Langer Grosamütterchen Landless C 0 20 Wagner Immer lustig Polka C 0 30 SoppÉ Ouverture zn Dichter und Bau C B 0 60 Mendelssohn Hochzeitmaïscli C B 0 40 Alle nummer dezer Uitgave zijn steeds voorhanden bij den Boekhandelaar 4 BRINKMAN te üouJa Aan Jiet Bureau van Politie alhier zijn gedeponeerd de gevonden volgende voorwerpen als een MAND een VAATJE een VROUWE V OMSLAGDOEK MARKTBERICHTEN OoUda 12 Juni By kleinen oraiet bleven de prijzen nagenoeg onveranderd Menj W gt te HÜDR tegen Augastus of eeïSêi een WINKELHüIS op eenen goedea stanil Brieven worden ranco ingewackt onder let r S ba den Boekhandelaar C J HEUL OiidegracM te Utree u T ënTKNËCHT Burgerlijke 8t and die de behandeling van KAAS gewoon is te verrigten kan dadelflk geplaatst worden in eeu Kaaspakhuis te Rotterdam Loon buiten oreruren 9 per week Adrea in persoon bij JH VAN DEE TOOT op de Gouwe alhier GEDoRfcM 8 Jpni Jobaona Catbatina ouders P tan der Meiilen eo J ronSs 10 Jobanaa Maria onders H Wiezer ta M Jaiurn Mrinu onders J Everting en C Ileiikcin II Chria oulgrs F Dezcm en C Blult Ovuu H iN II Juni J C Pciilijk 24 j W J L k rvr1 l 4 in W O Hlóm 2 üXX fiHUWD II Jnni L Q van Velzenen M C SmeekrjiB J P Tan lïcuzekoni en M van den Burn D Setonen O P Schouten K VVeoeveen en J van Tdel in Alle COURANTEN = s worden dadeljjk opgezonden door den Boekhandelaar A BIU KNAIV te Gouda Een afschrift is voldoende ADVE RTENTIES Getrouwd Mr M BUCHNEB J M PONT Ëdam 11 Juni 1873 Hiernevens 42 postzegds a 5 ots niét verzoek mij oen flacon BAARDIJALSEM te zenden daar mjjn vriend Pbams Kuiler spoedig ik geloof in 2 maanden Ijjjd een volslagen Baard door Uw middel bekomen heeft zoo wil ik er ook van proflterea Leiden April 1873 y B R van SOLSk Bij THEOPHILB rawo aanvraag 2 de fl eea is yoldof nde Kerkstraat bfl de VjJMlstraat 514 Anuterdam Heden verschijnt de NIEUWE UITGAVE van be ZELFBEWARING GcneeskHiidl Volkshanilboek OVÜB DE eENBaNO DEP ZENUWVEBSI APÏINO VAN HET LKICHAAM als oea gevolg van golicirae gewoonten of buitensporigheden door Ur LA MERT H 37 Bedfort Square te Londen Lid van liat Heelkundig Genootschap in Engeland en2 Hjj is dagelijlfs ten zijnen huize te consulteeren Wie niet bjj hem kunnen komen worden met goed gevolg door middel van briofivis Holing in de HolInndsche of Fransche taal behandeld en de Geneesmiddelen worden in het geheim en op veilige wijze naar alle deeleu der wereld verzonden De ZELFBEWARING LA PRESERVATION PERSONELLE onder zijn onmiddellijk toezigt door een deskundige op nieuw vertaald en voor zien van vele nieuwe afbeeldingen is door hem verkrijgbaar gesteld bij den Boekhandelaar H A MEUER N Z Voorburgwal over de Molsteeg te Amsterdam dach alleen op franco aanvraag inet vooruitbetaling de Nederlandache Uitgave voor 70 ets en jranco per post 85 Ct de Pransche Uitgave voor 50 Ct en franco per post 60 Ols Door het toezenden van ƒ 1 postzegels kan men de zelfbewuring direct door Nederland van den Schrijver ontvangen Gtfada Di ik mn Brinkman 1 1873 4 De uitgave dezer Conrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prg per drie maanden is 1 79 frai co per post 2 Kennisgeving BURGEMEESTER en WETHOUDERS vao Gouda brengen ter openbare keunla dat ter voldoening aan art 69 der Wet van den 4 Julg 1850 StaaUblad n 37 jifschriften van de FroceMeo Verbaal etreffen le de benoeming v d KEN LID der TWEËUE KAMBK vandeSTATEN GENEBAAL bedoeld by de artikelen 62 en 67 dier Wet lyn aangepUkt en lulka aan den ingang van de St Anthoniestrant by den Kleiweg alsmede dat gelijke af hrilteii op de Si cri tarle der gcmeenle 2gn neder gelegd nluaar daarvan inssge kan worden genomen op irderen werkdag vau du iDurgens tien tot des uamiddngs een are Ooada den 1 Jttny 1873 Burgemeestw en Wethouders voornoemd De Secretaria De Burgemeester DuOOUUtKVKS FuBTUUN VAN BkROKN IJz£ND00RM BUITENLAND UuiU iitiiiKisili Ovcrziclil Ue circulaire van de Broglie aan gezanten by de baitenlandaohe mogend lieden beelt io nankrjjk een onaangenameu indruk grmaakt De minister stelt daarin Fraiikryk voor als een goanr voor de maatschappelijke orde eu roept de linip in van alle conservatieven om de bedreigde maiitBChappij te redden lie JatUpiifuiance iletlt mede dat de ititerpellalie van de ra acalpn ovi r de schorsing vau Ie Cortaire weinig in den smaak viefc der gematigde linkeizij le omdat z uti ze in de minderheid is eiken dirtcteu aanval op de r eering wil vermijden Het acbijnt een onaaagenameD indrnk gemaakt te bebben op de gematigde linkerzyde dat de radicalen op eigen gezag de interpellatie over de Coriaire hebben doorgezet de radicalen waren handig genoeg om bet debat Ie houden op algemeen terrein dat van de vryheid van de drukpers anders ware de linkerzijde nog verdeeld geraakt bij de stemming door het verledeue geleerd of zou mea kunnen zeg gen niet vast geitoeg van overtuiging bcgrypt een groot deel van de linkerzyde dat het meegaan van de radicalen niet langer gewenschl is Oe ondersroretaris van bmiienl zaken Pascal heelt na de inierpellatie van Dinsdag zyn oulslag genomen zyn heengaan wordt door niemand betreurd dobr Thiers vroeger aan dot departement toegevoegd om don reactie lust van Goutard tegen te gaan werd Pascal spoedig de handlanger der rechterzijde De beruchte geheime circulaire door Gambe ta mcegedeeld en naar men zegt gemaakt naar een oudkeizerlijk model was door Pascal ondcrieekend bet doel van die circulaire is overal een rcgeeringsgezinde pers te krijgen Het blijkt overigens dat de regeering de Cormire mhar lieefi genomen om een stok te hebben want de bewering van den minister Beulc dat de inschrijving door hel blad aanbevolen de oprichting van een gevaarlgko politieke vereeniging ten doel had wns geheel uit de lucht gegrepen de inschrijving diende om arbeiders de reis naar Weenen aogelijk te maken die insdirgving is niet op touw gezet na de verkiezing van Bart d t zounis de miUlster beweerde maar be stond reed3 vuur dien tijd Het Journal Officiel deelt de benoeming mede van Baude tot gezant te Brussai ter vervanging vau l icard De Prot Corrnp neldt lat de reis van den Daitschen keizer naar Weenen pp dringend voorschrift van zijn geneesheer waarschynlyk niet zal plaats hebhen In den loop van Augustas zal de keizer naar Oastein gaan en dan waarschijnlijk nog Weenen bezoeken De Frauscha gezant zou den keizer de aiededeeling overhandigsn van de vestig ng der nieuwe ragearing in Fraiikryk en de bekrachtiging van zijn gen gezantschap Wegens de ongesteldheid van den keizer heüli deze het schrijven met van den gezant persoonlyk ontvangen maar door den minister vau baitenl indschc zaken De keizer heeft Dinsdag een langdurig onderhoud gehad met den rijkskanselier ep Wuensdagnaniddag werd de miniater presideut by deu keicer ontboden De staatozakeu kunnen dos geregeld worden afgedaan Het nieuwe Spaaosobe kabinet schijnt uit vrees vour Bgeregeldbedao mat ige haaat te z a be noemd Madrid verkeerde iu groote gisting Keoige tel rammea van den Madridsohen correspondent van de timet meldeu dut de loop vau de niiiiisterieele crisis de vulgeude is geweest Na de geheime ziHing der Cortes werd oau de heeren Figueraa Pi y Margall en Castelar opgedra gen een nieuw kabinet Sameji te stelleu Zy slaagden daarin niet en toen werd besloten vourtoopii de oude ministers U houühaveu ïhani poogde men in den miiiisierraad het eens te worden over een staatkundig paograiuma maar deze Jtogiog mislukte vooral ten gevo ge van de Snancieelc roorstelieu van ïutau Toen schijnt iu deu ministerraad te zyn besloten over deze plannen de Cortes te hoorcn en dau tu handelen al naar gelang dek zioh voor ai tegen deze plannen verklaarde Tutau wilde voor fflilliatds realan papieren geld uitgeven met gedwongen koers De iqeerderhcid der Cortes verklaarde ziob daar tegen Scnor Calzada zeide dat dit plan s lands ondergang ten gevolge hebbeu zou Volgene hem moet men trachten in de behoeiteo te voarzirn door eeue vrijwillige leening en wanneer dit niet gelukte door een gedwongen leening Ue meerderheid van hel kabinet werd dus tegtDuvcr Tuftu in het gelyk gesteld en thans zuu Figueras beproeven een eonciliaut ministarie samen te stellen Ook dit schyiit hem niet te zyn gelukt en nu brengt de telegraaf het bericht van een kabinet Pi j Marg ill dat eonciliaut heet te zijn Het kabinet is als vulgt simeogesleidi Pi v Mar gatl vourzittcr Estevanez oorlog Soriii koloniën Aurich marine Muro buiteul z iken Dadico Huanciën Gonzales justie Bcii kuouhandel onder ijs en openbare werken Het uicuwc kabinet heeft zich reeili aan de Cortes voorgesteld De heer Pi y Margall zeide dat het programma vau het gouvcriiemeiit is de h indbaving van de republiek eu van de upeubare or le De regeering heeft vast voorgenomen in dien geest weikzanm te zyn en boreiial de o de te handhaven uant elke opstand is een m silniid wanneer de vryheid reeds in ruime mate best iat toejuichingj Figueras heeft in alleryl Madrid vorlnteu Waarom i niet bekend c Het nieuwe kabinet heeft een goeden indruk gemaakt op de bevolking van Alnilr I Pierad is tot kajiilein geueiaal v iii ii Kir J bu noemd AD vERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere rèfiel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar pla tsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ENGELAND Lord Jokn Bussell heeft in het boogerhais een wetsontwerp ingediend tot het brengen van verbeteteringen in bet bestuui van Ierland Na gewezen te hebben op het ongegronde der tegen ingeland aangeheven klachten over verwaarloozing der lersche belangen gaf de spreker bij de toelichting van zijn voorstel te kennen dat naar zijn inzien de zoogenaamde agrarische moorden en de rustverstoriugen in lerbind niet met voldoende gestrengheid worden gestraft en dat bovenal iu zake van het volksonderwijs te veel aan den invloed der lersche geestelijkheid wordt toegegeven Als bewijs voor deze laatste bedenking voerde hij het onlangs met pater O Keefle gebeurde aan daar deze door zgnen kerkelij keu overste in zijne geestelijke bediening geschorst onmiddellijk door de schoolcommissie als opzichter der openbare school was ontslagen zonder dat het gebleken was dat hij ia zijne p ichten als schoolopziener was te kort geschoten Ten einde in den bestaanden staat van zaken verbetering te brengen wil de voorsteller het ambt vau Lord luitenant van Ierland ophelTen en het geheele bestuur van dat land overbrengen bij een secretiris van slaat als zoodanig lid van het kabinet en over alle maatregelen jnet zgne ambtgenouten in overleg tredende Verder weDEcfat hij de voorwaarden vap ecnstemmrghcid der jury uitgezonderd in balszaken afgeschaft te zien en eene meerderheid van tweederden voldoende te verklaren Aan den geheimen raad wordt hooger beroep toegekend voor de uitspraken der lersche centrale schoolcommissie en san dat stoatslichaam wordt verder de bevoegdhtid gegeven om een ten onrechte als bestuurder of opzichter eener school ontslagen persoon in zijne betrckkiug te herstellen Lord John Russell deed bij de toelichting van zijn voorstel bovenal uitkomen dat bet parlement behoorde te zorgen dat kardinaal Callen ter zake van het oaderwys in Ierland geene onbegrensde macht verkreeg zoodat Ierland eigenlijk door Pius IX eo niet door koningin Victoria werd geregeerd Laid Kimüerley en lord Granville deden van regeeriilgswege opmerken dat zy zich voor alsnog van een oordeel over het voorstel onthielden doch aanvankelijk niet ongunstig ten aanzien der voorgestelde veranderingen in het bestuur van Ierland gestemd waren de opheffing van het ambt van Lord luitenant had gelyk lord Kimberley verklaarde een punt van onderzoeü bij het kabinet uitgemaakt zonder echter tot eene beslissing te komen Verder verdedigde hy de regeering tegen het verwijt van niet krachtig genoeg te hebben gehandeld Er bad daarop tusscheu de genoemde en eenige andere pairs eeoe gedschtenwisseliug over de zaak van den pater O KeelTe plaats welke echter eindigde na de opmerking vnn lord Granville dat die za ik moeielyk eea ooderwerp van beraadslaging kon zijn zoo lang zy in onderzoek was bij eene spcc ale commissie vau het lagerhuis Het ontwerp werd vervolgeus voor de eerste maal gele en docli dit is gelijk mea weet niet veel meerdan eene formalitoit Deze discussie alt simen met de bcncliten mt Ierland waar de toestand in de l iat te djigt wcdei minder gunstig is gè orden llelinlve de öö cregeUlhedeii by tiin brand te IJub iu is iii het raal sehap Liiiimei ick zekere l aLri k Mitchell reiitmtt ster vau den heer J tïubbuis te ki li il iii bet upen veld acaiu de woiiuig va i ijii heer lua l j ii livCi bioiders die eene hoeve ui huur lia lJiu w iat aii de paoLt