Goudsche Courant, zondag 15 juni 1873

bun oolnnj s was opgerpgd zijn sedert den moord v Tdi eiien zoodal men hen uls de moordeDaara beschouwt Dr Tiatt over het bovengenoemd voorstel ran lord John Kussell sprekende acht het weinig afdoende het oppertoe icht over het volksonderwgs ia Ierland zal niet baten zootang de verhouding tot de kerk in leflaud niet is geregeld en aan de ngrarische moorden zal dobr het vuoistel geen einde gemaakt worden omdat die thans reeds met doodstraf zijn bedreigd Wat het ambt van lord luitenant betreft het wordt alleen behouden omdat men in Ierland aan deze quusihof houding gehecht is maar feitelijk wordt lerhind in deu ministerraad geregeerd DÜITSCHLAND Ia de zUiiiig op Ü dezer door den Rijksdag gehouden is door den beer Lowe het voorstel heriuiald door hem het vorige jaar ingediend Het bedoelde voorsiel strekt om den post betreffende het gezantschap bij den pauselijken stoel van de begrooting Ie nemen Voor den gezant is uitgetrokken een liezoUiging an 15 000 th en voor een secretaris van legatie 27 UO th Er is geen voldoende aanleiding om dien post op de begroeting te behouden zegt de spreker sedert de Paus heeft opgehouden eer wereldlijk vorst te zijn Aaüge iomen dot de zaken vcrandi ren hetgeen velen hupen ciat gebeuren zal dan kan die post we ler op de begrooiing worden gebracht De heer Keiohenspcrger egt dat ge aiiten niet bij Stalen maiir by Suuvereinen worden geaccrediteerd De Paus is nog Sonvereiu en derhalve behoort de post te urdeii belisudeu Hij acht het van hoog belang voor een uiaolitigen Staat om met een macht als de Paus vertegenwoordigt in vooitdurende aanraking te blijven Hierop wordt hel woord genomen door den heer Ton Bismarck die aldus ijjircekt De betrekking Tan gezant te Home ia sedert het Duilsoh rgk bestaat niet bezet maar de qmestie nopens het aanhouden Tan den post mag niet afhankelijk worden gemaakt Tan de souvereiniteitsvraag De behoefte d iaraan biyfk aanwezijt al worden wij feitelijk en om bijzondere redenen nu aldaar niet vertegenwoordigd Wg mogen een Duitschen ambassadeur niet blootstellen dat hij van officieele zyde een taal zal moeten hooren iraarunar liij in zijn hoedanigheid niet mag luisteren en die het Duitscbe rijk officieel niet mag erkennen Maar de tijden veranderen en ik zou ongaarne elke betrekking mei Home afsnijden ongaarne zou ik het middel opgeven waardoor in de toekomst wellicht cene verstandhouding in het leven geroepen zon kunnen worden Aan beide zijden beiveert men thans dat onrecht is gedaan Voor beiden is het moeielijkde eerste schrede op den weg van verzoening te zetten Ik zou dien weg niet gaarne versperren hoewel er thans weinig vooruiizicht bestaat dat ik den Keizer het voorstel zal doen om iemand als vertegenwoordiger van Duitschland naar Rome te zenden De woorden door den Hijkskanselier g uit hebbeu bevestigd zoo Sprak de heer Löwe terstond nadat de heer von Bisinnrck had geëindigd dat tf voor het oogenblik op een benoeming an een nieuwen ambassadeur te Itome weinig vooruitzicht bestaat maar dit neemt volstrekt niet weg dat hij niet heel afgezien van hét plan om daartoe te eeniger tijd over te gaan Hetgeen ik met mijn voor stel beooü is het volgende i op onmiskenbare wijze te doen mitmaken dat thans de scheiding tusschen Kerk en Staat zoodanig is dat er geen sprake meer kau rijn van het zenden eens vertegenwoordigers T n Duitsehlaiid naar Uome Toen het Duitsbhe rijk werd gesticht was er geen pausel k gebied meer aanwezig En ii dien de keer Reich ensperger mij Terwgt dat ik slechts aan uiterlijke macht eo middelen om haar met geweld te handhaven de hoogste waarde schijn te hechten dan bevreemdt het m j dat het verlirs dier macht door den Paus zoo hoog dobr hem wordt aangeslagen De heer von Bismarck nam nu andermaal het woord en zeide o a De woorden door den heer Reiehensperger gesproken hebben naar het mij voorkomt deze beteekenis t hij is van gevoelen dat het denkbeeld door den heer Löwe geopperd om te eeuiger t d een commissaris naar Rome te zenden voornamelijk zou geschieden met het oog op de verwachten verkiezing van een nieuwen Paus Ik hoop dat ait myn stilzwijgen hij de uiting dier woorden niet zal worden opgemaakt dat de regeering een gelijk gevoelen ia toegedaan De regeering wenscht zich te onthouden van alle inmenging in de verkieiingen welke te Rome plaats zSlIrn hebben zij zal geenerlei poging tot dat einde in het werk stellen In bet belang der openbare orde eo vrede is liet ten koogate wenachelqk dat de keuze valle op een gematigd man en indien men werkelijk een verzoening der partijen beoogt dan is het niet minder wenschelijk dat de heftige party die boven alles den strijd tol eiken prijs wil voorlze en niet op den voorgrond worJe gedr mgen Maar op ons rust de taak niet oin ons met dergelijke onderwerpen heiig te houden Hetgeen door ons moet worden gedaan wanneer wordt geboodschapt dat een nieuwe Paus is gekozen komt hierop neder dan beliooreii wij te onilerzoeken öt die keuze naar onze overtuiging op wettige wijze heeft pl ints gehad zoodat de gekozene naar onze opvatiing bevoegd is in Duitschland de rechten uit te oefenen die een wettig gekozen Paus oniegenzeggelijk be it De e woorden werden byna van alle ijden vun het liuis met den levendigsien bijval begioot Alleen uit het centrum verhieven zich kreten v n afkeuring Het voorstel Löwe om dezen post van de begrooiing te nemen wordt hierop met een groote meerderheid verworpen De National Zeitung bespreekt in haar jongst verschenen nomnier de hier meegedeelde verklaring des hceren von BIsmnrck en noemt haar een heuglijke verklaring w it betreft de onthouding van elke poging om inïloecL op de verkiezing eens Pausen uit te oefenen Hetgeen de ijkskanselier heeft gezegd ten aanzien van het oi dcreoeken van de wettigheid der gedane keuze dut is een z iak waarvan w j geen hoogen dunk kunnen opv itten De voorschriften narnaiir wordl geko rn zijn voordurend aan wijzigingen onderhe ig geweest en kuniiin elk oogeijjilik worden gewij i id Niei licht zonden mannen door en duur ervaren in iiet kaïiunieko recht een gedane keuze ünvieltig hutten Door dit middel ter hand te nemen zullen wij dctl iilve naar onze raeeiiing met heel ver kuuieii BINNENLAND GouD v 14 Juni Sohaakwedstrijd TCAMPEH ÜOUDA wit 27 Zet B 2 zwart B 3 27 Zet ti 7 G 5 UITSLAG DEB VERKIEZINGEN Ookkum Hentmming tusschen B Pb baron vnn Harinxma tlioe Slooten met 686 eu Mr L W C Keuchenius met 639 stemmen Het aftr lid Jhr Mr S W H A van Beijma thoe Kingma had bedankt Alkmaar aerlazen Mr C van foreest met 1270 stemmen Middelburg Herioim Mr D van Eek met 1029 stemmen Zierikzee Herkozen J J V Kerkwijk met 738 steramen Resumeert men den uitslag der verkiezingen dan blijkt 1 Van de 25 liberalen die moesten afiredeu stelden 2 zioh niet herkiesbaar Beyma en Dumbar Van de overige 23 zijn herkozen 19 Cremers Westerhoff Joiiekbloet Oiaiamo Hiagst Wybenga Idzerda Sandberg Lenting Dullert V Akerlaken Mirandolle Stieltjes de Lange VTruly Blom Bredius v Eek en Kerkwijk 2 v d Linden en Jolles komen in herstSmmiiig met conservatieven 1 r Voorthujrsen komt in herstemming met een anljrevolutionaif en 1 v d Maespii is tegenover een ultramontaansohen candidn t gevallen In een der twee dislricieii wa ir de liberale afgevaardigden zich niet herkiesbaar stelden is een liberaal gekozen Dullert in het andere komt de liberale candidaat Ha rioxma in herstemming met den anti revolutionairen Eindelijk komen nog 2 liberalen in herstemming in d itricten die tol nu toe door andere partijen werden vertegenwoordigd een van der Loeff legftibver een nnti revolntionair een Vaillant tegenover een conservatief Gekozen zijn al oo 20 liberalen in herslemmlag komen er 0 2 Van do 7 ultramontanen die moesten aftreden stelde zieh een Pijls niet herkiesbaar In zijn plaats werd een ander ultramontaan Lainbrechts gekozen Van de overigen rferden er 5 herkozen Heijdenrijok Luijben Vetheijen Halfmans en Bergmann 1 Bota moest voor een ander van Beer plaats maken Eindelijk werd in de plaats van een liberaal nog een uhramont an gekozen Kerens Gekozen zgn atzoo 8 ultramontanen 30 Van de ü eonserv teveii die moesten altreden was een niet iierkiesbaar v Sijpensteijn die echter door een ander Schimmelpenninek werd vervangen Van de overigen werden er 2 herkozen v Lijrjden en v Foreest de u andere komen in herstemming twee de Binuw en Heemskerk mrt een antirevöluiionair een Nierstrasz meteen liberaal Eindelgk komen zij nog in 2 distrioten in herstemming met den liberalen candidaat lueinger en Fabius Gekozen zijn alzoo 3 conservatieven in herstemming komen er 6 4 Vnn de 2 antirevolutiAnairen die moesten aftreden is er een herkozen v Loon de ander v d Berch komt in herstemming met een liberaal Voort komen zij nog in twee districten in herstemming met den liberalen candidaat Keuchenius en r Vollenhoven en in twee met de conservatieven Kuij per én Teding t Berkhout Gekozen is alzoo 1 antirevolutionair in herstemming ktfmen er 5 Bij de Donderdag te Moordrecht gehouden verkiezing is tot Hoofiiingeland van Schieland benoemd de heer N I Francois en tot hoofdingeland plaatsvervanger de heer K van der Torren Kzn de eerste met 112 rn de tweede met 123 van de 134 uitgebrachte stemmen Bij de Donderdag te Zevenhuizen plaals gehad fcebbende verkiezing van een HSefdingelaiid van Schieland is benoemd de heer E Ilü ondijk van Lftnge die al de uitgebrachte stemmen I2Ü op zich vereenigde Deafdeelingen van de Eerste Kamer der Slaten Oeneraal hebben Donderdag een aanvang gemankt met het onderzoek van de bij haai van de Pweede Kamer ingekomen wets ontwerpen De generaal van Swieten de man die na een leven vol moeite en gevaren geheel gewijd ann den dienst van z u vaderland thans te midden van de zijnen een welverdiende rust smaakt beeft r in toegestemd om in het belangd van het hind van die rust alstand te doen en op fi7jarigen leeftijd opnieuw als opperbevelhebber van het leger naar Oust lodie te gaan en zyn leven voor zijn vnderlaiwl te wagen Die daad geeft hem aans praak op de erkentelijkheid van hel Nederlandsche volk Vod Te Gorinchem isülen vournemeus cene centrale Kieivereenig ng voor hel ho jMkieadfstriüt op te richten waartoe den 16dcn JUiii toiist door liberale kiezers eène bgeenkomat wordt gehouden De Minister van Binnenlandsche Kaken ovcrweigende dat in 4e hoofdkieidistricten Utrecht Amsterdam Leiden Delft Gouda Gorinohera Almelo en Dokknm herstemming moet plaats hebbeu voor de verkiezing van leden van de Tweede Kamer der Statengeneraal heeft goedgevonden die herslemiuiug in gemelde lioofdkieMistricten te bepalen op Dins lag 24 Juni e k Dinsdag en Woensdag had te Rotterdam onder voorzitterschap van prof Tiele de groote vergadering der Remonatrnnlsohe Broederschap plaats Behalve met de gewone huishoudelijke onderwerpen hield zg zich voornamelijk bezig met de voltooiing der reorganisatie van hel thans naar Leiden overgeplaatute Seminarium en met de bepaling der voonvaardeu a n de toelating verbon éFbn Aan een aan de LeU Cl gezonden particulier schrijven uit WeeDen onllêenen wij het volgende Men leeft hier geheel zoonis lueu il Hen hiAcl le kl s e in hel Prater verschaft a een kamer eerste verdieping met twee bedden voor 6 2e voorƒ5 3e voor ƒ 4 per nacht Zeer goed kan men 111 de restauraties diuecren voor ƒ 2 beh ilve den wijn welke hier niet veel op dergelijke plaatsen gedronken wordt daar men aldaar uitstekend bier bhkomeii kan Een kop koffie zooals gij ze nooit in lljjlatid gedronken hebt kost 25 ets Het geld is hier ook zeer gemakkelijk meest papijf een gulden geldt uier 100 kreutzer in waarde gelijk aan onzen cent mei een verschil van 5 ü 6 pCt wot dus op znik een reis weinig uitmaakt Wanneer ge uair VVeenen gaat neem dan geen retourbillin het prijs versuliil is onbeduidend dan kunt gij over l raag en Dresden terugkeeren Spreek toch vooral tegmi do het 111 VVeenen zoo bgzonder duur is des noods kunt gij deze mededeeling iu de nieuwspapieren openbaar maken Ik heb een dure koimer op de derde verdieping iu een privaat huis voor 7 daags waarmede men mij in Holland bedrogen heeft Bij do tweede kamer is ingekomen een wets ontwerp houdende bepaling dat art 1 en 2 der wet vnn 4 April 1870 tot wijziging en aanvulling der wetten omtrent de heffing en verzekering der in en uitgaande rechten en accijnsen van kracht zullen blijveji tot 31 December 1876 Een nieuwe termijn vnn drie jaren wordt voofgesleld en schijnt zegt de regeering bg de verkregen ondervinding niet te lnii als men de regeling van zoo vele onderwerpen die bij de herziening der algemeene wet in aiumerlJiig komen behoorlijk wil voorbereiden door het nemen van voorloopige maatregelen wier werking hg de herziening bekend zal moeten zijn In de vergadering van de kamer Tiüi koophandel tn fabrieken te Gravenhage is behandeld eene missive van de maatschappij voor den werkenden stand te Amsterdam verzoekende om medewerking tot het vormen eener plaatselijke commissie voor de uitzending van werklieden naar de wereldtentoonstelling te Weenen beneven een schrijven van het hoofdbestuur der vereeniging ier bevordering van fabriek en handwerksnijverheid terzelfder zake Daaromtrent werd besloten aan beide te kennen te geven dat de kamer of choon het denkbeeld toejuichende van meeuing is dat het minder op haren weg ii gelegen om ten deze handelend op te treden De daartoe benoemde commissie bracht verslag uit aan hare bemoeiingen tot bemiddeling in bet tusschen eigareufabriekanten en sigarenmakers hier Ier stede oiltataan geschil Blgkens dat uitvoerig verslag zgn de pogingen der commissie tot wegruiming van het geschil a estuit op hel bezwaar van de patroons tegen het verlangen der werklieden dat de eersten zouden terugkomen van hun besluit om geene leden van Jiet Nederlandsche sigarenmakeraband op hunne fabrieken toe te laten en zag de commissie zioh in dien stand der zall zeer tot haar leedwezen verplicht van verdere pogingen tot minnelijke seliikkiiig af te zien Zij blijft daartoe nogthans gaarne bereid uaiineet haar v u beide zijden de ernstige wil mocht blijken om tut cciie vreedzame op ossing van liet bestaande geS jhil Ie geraken hetgeen haar te aangenamer zju zou omdat moest de bestaande toestand in zijn tegenwoordigen omvang blijven voortduren de vernietiging van een niet onbe angrijken tak onzer industrie daarvan het gevolg zou kunnen zijn Op de oorrectioneele terechtzitting van de Arr rechtbank te Arnhem van den lOden Juni jl deed zich het zeker hoogst zeldzame geval voor dal eene ïi charge gedagvaarde geinige niet kon worden gehoord omdat zij oo doof woa dat geen enkel woord votff haar kon worden duidelijk gemaakt Daar zij bovendien slecht van gezicht was en niet lezen kon was het niet mopeltjk haar den eed to doen afleggen terwijl na eenige onvruchtbare pogingen de officier afstand deed van het hooren van die getuige en de vrijspraak requireerde van den beklaagde omdat door de overige getuigen hel bewijs van het ten lafte gelegde roisdrgt niet kon worden geleverd Van wege het Algemeen Nedcrlandsch WerkliedenVrrboiid zal Zondag 15 en Maandag 16 dezer teUfrecht z ial Van den heer Woniers Vreeburg het Ie coöpi iiilief congres voor Nederland worden gehouden Vulgens de agenda zullen 15 punt n behandeld worden en daaruuder het nut der consumlie vereenigingen de consumtie ereeiiiging voof roote steden Toorts eeuige vragen omtrent de oprichting inrichting beheer vereeniging vereenvoudiging van consum tievereenigingen de oprichting en bevordering van coöperatieve vereenigingen en eindelijk ile coöperatieve our eliotbftnken of crediet vereenigingen nn SchnlzeDflitsch Am de behandeling van dit laatste punt hoopt men de laatste itti g gidieel te kunnen wijden Koloniën o o S T I N D I Ê Aan bet mait overzioht van het Bat HmdeUUad is het volgende ontleend Nu het eerste gevoel van bittere teleurstelling die het besluit der Regeering om de Atohineesohe eipeditie terug te roepen ten einde over eenigen tgd met meer kracht den oorlog te hervallen en tol een goed einde te brengen plants heeft gemaakt voor een meer kalme beschouwing van zaken houdt men zich aeer met de toekomst bezig en met de tweede expeditie die over niet al te langen tijd den Sultan tot rede zal brongen Men verhaalt dat de commandant van het Ëngelsch oorlogsstoomschip Hornet dat de expeditie Tergezeldc len einde te waken tegen den invoer vnn oorlogscontrabande in Atchin door Engeliche vaartuigen te Lingnpore bij dun Nederlandsohen consulgeneraal den heer R ad komend en daar een paar Hollanders ontmoetende zijn pet in de lucht wierp met den uitroep 1 hur ah tor the Dutch waarna hg met gcestdr ift over de dapperheid onzer troepen uit weidde Te Samarang zijn maatregelen genomen om de daar tehuis behoorende troepen op waardige wijze te ontvangen Een gedeelte van het 7dc bataljon te Samarang in garnizoen is naar Dell gezonden len einde op alle mogelgke gebeurtenissen voorbereid te zijn daar hel te verwachten is dat de Sultan van Atchin niets onbeproefd zal Inten om zich de handen vrij te mnkcn tloor ons afleiding op Sumatra te bezorgen Een gerucht dat op Deli onluslen waren uitgebroken beeft zieb gelukkig niet bevestigd Dat de Sultan van Jl Zaterdag zijn hier een zestigtal gekwetsten van Atchin aangebracht Een huuner de kapitein Sepp van het Nederlandsche leger bij bet Indische gedetacheerd is daags voor zgne a mkomst te dezer reede aan de gevolgen zijner wond een kogen door de longen be zweken en den volgenden dag met militaire eerbewijzen ten grave gebracht Aan het mail overzlcht vnn den Jutalode onllêenen wg het volgende iJe heer mr Winckel ex redaclenr van de Sam Ct is door dé Regeering gelaaide kolonie te vertalen en wel binnen 14 dagen hij is tevcus afgezetals advocaat Alweder dus iemand die in veler oogen waarschijnlijk tot martelaar zal wordeo gepromoveerd Of de termijn van veertien dagen voor een advocoiit en procnrcnr die natuurlijk veel zaken teverefli iieii lieefl eeu redelijke termijn zooals het regeeringsreglement voorschrijft rosg genoemd worden wordt hier in hel midden gelaten Vlleeu mag opgemerkt worden dat de heeren Roorda en Nosse uia iuden tijJ werd gelalen De onveiligheid en de diefstallen in de liinnenlundcn en ouk op dic hoofdplaatsen iieuieu steeds toe Over het gebrekk e der politie in t algemeen wordt met recht geklaagd Weder wordt melding gemaakt van een diebtal in een der best bewaakte gedeelten van Salaliga gepleegd op de weduwe Holf uietmiBderdan 100 OOÜ werd haar ontstolen Naar Demak zijn ook eenige onlangs uit Nederland aangekomen odApiraulingenieurs van den Waterstaat geexpedieerd Niettemin zal de uitvoering der werken voor de zoo noodige irrigatie nog w6l geruimen tijd op ztcii laten wachten Het schijnt meer en meer Ie blijken dat de vereeniging van telegraaf eu postdienst geen verbetering is ten minste met voor het publiek Oyer de waarde der laatstelijlt plaats gehad hebbende benoemingen ook bij het hooggerecutshof zal hier liefst ma c gezw en wurdjeu Het aantal koortslijders onder de bevolking van de afdet mg Samarang en Demak moet buitengewoon groot zgn Het smokkelen van amSocn neemt over een groot gedeelte van Java meer ci meer toe In den ochtend van ii April is het stoffelijk overschot van generaal Kohier te Batavi ter aarde besteld voorafgegaan vergezeld en gevolgd door een groot gedeelte van Batavü s iiigezelenen van allen rang en slauU Zijn velen gegaan enkel om te zien voor hel mocrendeel w is het een behoefte de barlen om door hnniie tegenwoordigheid ecu blgk te geven van belangstelling in hel smartelijk verlies dat het ludischc leger heeft getroffen Reeds lang ïoor do stoelainÖeHirmonie kon zijn waren de wegen lu de uabijlieioPbedekt met honderde mcnoclien van beiderlei gesiaelit die de komst wu den lijkwagen afwachtten Toen deze De Harmonie naderde werdeu vau het fort 16 kanonschoten gelost Het geheele garnizoen infanterie artillerie en cavalerie ging den lijkwagen die door zes zwarte Sydnejr paarden gelrokken word rooraf en onmiddelgk daaraebler volgde hel rijtuig waarin de Gouverneur Generaal was gezeten Zelden of ooit was op het kerkhof zulk een menschcumcnigle bijeen als heden oehteud hel geval was Toen de lijkkist gedingendoor zestien onderofficieren eu bedekt met een lijkkleed welks slippen gedragen werden door den legercommandant den vice adiniraal generaal Verspijck en den gepensioneerden generaal de Brabant in de groeve was nei rgelaten sprak de Landvoogd met een stem waarin de ontroering triade ojider een plecht ge diepe stilte ongeveer t volgende Wij zullen onzen plicht doen Gij allen herinnert u dat mannelijke kloeke woord waarmede de brave generaal Kohier wiens stoffelijk overschot daar in üe groeve is neergedaald mijn toespraak brnntwoorddc Uij bezegelde die belofte met een hartelijken handdruk en helaas slechts weinige dagen later met den heldendood Velen zijn voor en met hem gesneuveld de roemrijke geschiedenis van het kloeke Indische leger is een scboone maar kostbare bladzijde rijker geworden Doch wij Zijn mannen en mannen verliezen hunne kloekmoediglieid nooit Zg die op het Itnnr des vnderlAnds hun leren lieten sterven niet zij leven voor eeuwig Kn gij vader in den llemel neem hunne zielen in genade aan en de troostelooze nagelaten betrtk kingen in Uwe hoedo Daarop nam de legercommandant hel woord en plaatste met een paar hartelijke woorden een lauwerkrans op de lijkkist als hulde van het Indische leger aan den gesneuvelden aanvoerder Kohier vaarwel I riep generaal W bitton aan het slot zijner toespraak uit Nadat door velen een handvol hloembladeren in het graf was gestrooid was de plfohtigheid afgeloopen S B Het Handehllad mor Patoeroean en OmHnke wijdt in zijn nummer van 23 April het volgend weemoedig bericht aan de nagedachtenis van den gesneuvelden adelborst B H Zimmer Iu 1854 te Weltevreden geboren vertrok Zimmer in 1870 naar Nederland om aldaar zijne opvoeding te oiilvangen Vijftien jaren oud zijnde koos hij het vak der Marine ofschoon dit legen den Wil zijner ouders was Gedurende de drie jaren die hij op het Iiistitnut te Willemsoord doorbracht werd hij telken jare tot eene hoogere klaise bevorderd Von zijn 2de op ziju 3de studie jaar werd hij zonder eiamen toegelaten Den 2eu Augustus 1872 tot Adelborst Ie klasse benoemd zijnde trachtte bg zoo spoedig mogelijk geplaatst tt worden op Z M stoomschip Citadel van Antwerpen dat medio October naar Indie zou vertrekken Dit gelukte Kort na zijne aankomst te Batavia kreeg hij verlof om zijn vader dien hij in 12 jaren niet gezien had te bezoeken Na nauwelijks 20 dagen hier bg hem doorgebracht te hebben werd bij opgeroepen om tegen tchin te strijden Helaas kort na zijne aankomst te Atchin was bij een der eersten die bij het bestormen van den kraton voor Vorst eu Vaderland sneuvelden Zijne ouders verliezen in hem een veelbelovende negentienjarigen zoon en zijne drie broeders een liefhebbenden broeder Omtrent het gerucht reeds sedert lang verspreid en hier ter stede dikiMjls besproken dat de Atchineezen door Europecsche olliriereii waaronder vele Nederlanders worden aangevoerd verneemt hel Bat Hand van goed ingelichte zijde dat is van iemand die nog eerst kort geleden te Atchin heeft vertoeft dat sicclits één Nederlander zieh te midden der Atchineesohe troepen bevindt Geboortig lilt dé stad Leiden bleef bedoelde persoon eenige jaren geleden van ecu koopvaardgschip aan boord waarvan hij zeilmaker was door toevallige omalandigheden te Pennng achter Later met een Beugaalscbe schooue in den echt getreden stak hij naar Atchin over waar h j heden nog verblijf houdt en aan het hoofd van eeue troepenmacht staat In geen enkel opzicht zon men echter in hem den Hollander herkennen van nilure eenigszins donker gekleurd is hij geheel als inlander gekleed ja men zegt zelfs dat hij volgens Mohamcdaaiisch gebruik de besnijdenisheeft ondergaan Laatste Berichten Madrid 12 Juni Muitzieke soldaten te Murriredio hebben een luitenant kolonel vermoord Castelar zal aan de werkzaamheden der Cortea blijven deelnemen Morgen zal d e president der Cortes voorden verkozen t Schijnt zeker dat de keaze zil vallen op Nioolaa Satmerou Uit Perpignan wordt gemeld dat men teVich beducht is voor een manifestatie daar een battaillon zgne officieren heeft weggejaagd De Carlisten komen eugaan zonder verontrust te worden Londen 13 Juni De ex Keizerin Eugenie heeft zieb naar Osteite ingescheept Brussel 13 Juni De Senaat heeft t ontwerp betreffende den spoorweg Antwerpen Qladbaeh goedgekeurd met 36 tegen 4 stemmen Een lid onthield zioh Tan stemming VersaillOS 13 Juui De heer Cremieux zal morgen een verzoek indienen tot t doen ran eene interpellatie betreffende t nieuwe gouv nenjent van Algetie Rome 13 Jnni De paus heeft gisteren audiëntie verleend aan de generaals der ordes de generaal der jezuiteu las voor een adres aan den paus gericht Pius heeft met kalmte maar waardigheid geantwoord dal zij die de rechten der kerk schenden getroffen zouden worden door de ban zoodat t hun moeilijk lou worden op Christelgke wg c te sterven Madrid 1 3 Juni De nieuw benoemde minister van buitenlandsclie zaken vriend van Castelar bevestigt dat hg dezelfde politiek zal volgeil en dat bg door doden zal bewijzen dat de Spaansche repuÜiek is het element der orde in het binnenland en au den vrede daar buiten De republiek heeft geenszins ten doel propagituda te maken zij strekt alleen om op vredelievende wijze Spanjc s vooruitgang te bevorderen