Goudsche Courant, woensdag 18 juni 1873

Woensdag 18 Juni 1873 W 1375 GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverleDtiebl ad voor Gouda en Omstreken in alle COURANTEN worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A Brinkman te Gouda Een afschrift is voldoende De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der nitgave Burgerlijke Stand CkbOKfciii 11 Jam Murtiiius August ouders J F t Vicrhiui pn A M Herx Franciscos Jacobus ouders S P ran der KltiD co vso der Kroft 12 Pieter ouders J kle nrg eu G r Tmdeboom Roosje oudrrs M J Saodert n v nn l ntzip IS JohuiD uders A Melkert ea iS Turrer Johaniiet ouders N van deo Berg en £ van Houten OvEKLtDkN U Juui J Fmk 2 a 12 T Middtlboik 1 j 9 n H i folet 1 j 1 m J3 W Slootjes fcoisir Tin D de Vos 77 ADVERTENTIËN ♦ Ondertronwd MARINUB JOHANNES TELCHUIJS I 1 Luitenant der Artillerie HST XATHARINA ANTOINETTA de WILDE tiouda den 12 Juni 1873 Eenige n algemeene kennisgeving Receptie 22 Juni Ondertrouwd AART HOOGENBOOM an Rotterdam MARIA MARGARETHA van LEEUWEN van Zevenhuizen Zevenhmzen 12 Juni 1873 Getrouwd Dr FBEDERIK HENDRIK GIJSBERTUS VAN ITEESON en ADELAÏDA MAGDALENA LÜHRMANN Leiden 12 Juni 1873 V De Heer en Merrouw vak ITERSON LÜHRMANN betuigen mede namens de wederzijdsohe familiën hunnen dank voor de bewflzenvan belangstelling ter gel enheid van hun huwelijk ondervonden Door Gods goedheid voorspoedig bevallen van een welgeschapen oon J tan des KROFT Iteliefde Echigenoot van S P VAN DER KLEIN Gouda 11 Jnni 1873 V De Heer en Mevrouw BüCHNER betuigen hunuen opregten dank voor de velebewezen van belangstelling ontvangen bg gelegenheid van het huwelijk van hunnen Zoon Gouda 1 3 Jun i 1873 Mevrouw de Weduwe PARKER VERBOOM Hellmund betuigt haren dank voor de bewgeen van deelneming ondervonden tjjdens de ongesteldheid en bj het OTdrlijden van haren Echtgenoot Go uda 14 Juni 1873 Openbare Vrijwillige Verkooping op DONDERDAG 26 JUNLI 1873 des namiddags 5 uur ter herberge van PIETER BLONK t Reeuwijk van een HUIS en ERVE met TUIN WEG fen WATERING in het Dorp REEUWUK kkd Sectie B N 724 Huis en Ert groot 6 Aren viatkante Roeden Inlichtingen geeft de Notaris MAHLSTËDE te Ber gAmbiteht ten wiens kantore de vereischte beAibeiden ter inzage liggen Gevraagd bij lieden van de P G Kost en Inwoning Toor een BEËÈ en DAME Adres met opgaaf Tan stand en pqjs per maand franco onder letter X bij de Boekhandelaars J van BENTUM en ZOON te Gouda HAA RLEMMER lllEER Opiibare beiaiigrijlie Verkooping Op DONDERDAG den 10 JÜLIJ 1873 des voormiddags ten 10 ure zal te Aalsmeer ten herberge van P Kaptein in het Wapen van Aalsmeer ten overstaan van den a Aalsmeer gevestigden Notaris J H LICHTENBELT Jb in het openbaar worden verkocht 181 Bunders 72 Roeden uitmun tende BOUW WEI en BOOM GAAltDLANDEN en aan elkander in de gemeente Haarlemmermeer aan den Aalsmeerderweg en den Kruisweg nabj den ringd k de ringvaart en het dorp Aalsmeer te zameu uitmakende den polder kavel 7 8 9 10 11 12 13 14 en 15 van sectie I I Afdeeling Rgk Te veilen in 12 percelen Op deze goederen zgn aanwezig a Op kavel 13 zgnda perceel 6 eene kapitaleBOÜWMANSWONING annexe grooteBouwschuur waarin ruime Koe en Paardenstallen Dorschvloer Graanzolder voortsafzonderlgk staande Bouwschuur twee zesroedige Graanbergen Koets ea Wageuhuis b Op kavel 11 z nde perceel 8 drie DAGr GELDEESWONINGEN onder één dak c Op kavel 9 zynde perceel 10 eene kapi tale BOUWSCHUUR waarin ruime Koeeu Paardenstalleu Dorschvloer annexe Daggelderswoniog a£zonderljjk staande schuur enz en twee zesroedige Graanbergen Aanvaarden dë tiasden bergen eu aizouderIflk staande schuren op verschillende tijdstippen in 1873 de woningen en annexe schuren op 1 Mei 1874 Alles breeder vermeld in verspreide biUetten met kaarten en in catalogussen met kaarten die eveijals alle inlichtingen op franco aanvragen gratis te bekomen zijn ten kantoren van de Notarissen J H LICHTENBELT Ja te Aalsmeer A G W BOLL te Gorindiem en B J BODDE te Meerherk Ter bezigtiging der goederen vervoege menzich bij den bouwman ANfucNY PtttesnN aande groote woning op kavel 13 6 a4a Dnlc ran A Brinkinaa Openbare Vrijwillige Verkooping ten overstaan van den Notaris C A van BLARICÜM residerende te Ottdewaier bg veiling op VRIJDAG den 27 JÜNU 1873 en bg afslag op VRIJDAG den 11 JÜUJ 1873 beide dagen des voormiddags ten half elf ure in den Tuin RozBNBUEo te Oudewater ten verzoeke van de Eevbn ARIE WILïENBüRG van eene kapitale HOFSTEDE bestaande in BOUWMANSWONING met ACHTERHUIS en STALLING ZOMERHUIS SCHUUR WAGENLOODS en BERG ERP en TUIN benevens BOOMGAARD BOUW WEI en HOOILANDEN WATER en WEG te zamen groot 23 Hectaren 4 Aren 30 Centiaren staande en gelegen onder de Gemeente Kamerik in en polder a Gravesloot nabg de Stad Woerden Te veilen in drie perceelen ééne combiuatia en in massa En van een perceeltje BOOMGAARD en BOSCHHAKHOUÏ te zamen groot 21 Aren gelegen onder de Gemeente Woerden in den polder Oudelaud nabij den Nieuwen Dgk aan den s Graveslootschen weg De perceelen zijn te aanvaarden de Landerijen op 1 December 1873 en de Gebouwen op 1 Mei 1874 en tot die tydstippen verhuurd aan GERRIT BL0MME8TEIJN Betaaldag der Kooppenningen 2 November 1873 Breeder hg billetten eu nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris VAN BLARICUM alwaar tosschen de Yeiling en den afslag verhoogingen zullen worden aangenomen Openbare Verhuring VAN JSEKE met eirca 26 Bunders WEI sn HOOILAND gelegen in de Kom der Gemeente Slolwijk op VRIJDAG 27 JUNIJ 1873 de voormiddag ten 10 nu in de Herberg van G van DAM op het Dorp te Slolwijk zulks voor den tgd van drie jaren aanvang nemende 1 Januarij en 1 Mei 1874 Inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris J G BROUWER NIJHOFF te Haaetrecht OHScliadelIjk en DocltrcReiid Menigmalen komt mij de vraag voor Mjjnheer kan ik uwe Watten gerust gebruiken of laten gebruiken Zijn dezelve au dit of dat niet schadelijk en vind ilcmji derhalve verpligt ter inlichting van de nog onbekende lijders te moeten herinneren d l de Abshanbbin s Watten bfl hare buitengewone genezende krocht in alle rhumatisehe ziekten en aandoeningen ledeniaatspjjn of stijvigheid benevens lomerigheid huiduitslag jeuk of andere ob itriictiën door zwaarbloedigheid ontstaan overigens in alle ziekten van anderen aard volmaakt onschadelijk zijn zoodat men ze ten allen tijde zonder ecnig gevaar kan gebruiken Zij zullen nimmer schaden maar wel in de meeste gevallen nut aanbrengen Zij worden door de Doctoren zeer en door vele ernstig aanbevolen De prjjs is 30 Cts per pakje verkrijgbaar aanhet Hoofddeoót bjj K BREETVELT ki te Ddft eu verder hg T A G VAN DETH Goudn Wed BOSMAN A PEINS ZevenJndzen G WILHELMUS Werden T W DEN ÜIL Schoonhoven A KAULING Alphen J GOUDKADE Boskoop J H KELLER Weste Wa rcnstraat Rotterdam A REIJNARDT Oostpoort OTTO HOOGENDIJK Capelle ajd IJssel De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den arend van DINSDitG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 Kennisgeving De VOOBZrrXER ïid lea RAAD der gemeente Guudti brengt ter upeubare kenuis dat snn de Kieicr ID leze gemeente zyo toegezonden de oproepingsbrieven en slembi jelten tot het beoaaa éh vaa EËN LID VAN DE TWEEDE KAMER ir STATENtiËNEKAiVIi en dat wanneer eenig Kiezer zijn stembriefje verloren of er geen mogt hebben ontvangen h £ ich tot bekomiiig daarvan ter Plastselyke Secretarie zal kunnen rervoegen dat lie inlevpriiig der stembriefjes zal aanvangen op den iia Juny nanataanda des morgens ten negen en eindigen des namiddags ten 6 ure dat het stembriefje schriftelijk ingeiuld door den Kieier m persoon in de Stembus moet gbatokeu worilen dat geeo ander stembriefje daa dat hetwelk vaa l et zegel der Hoofdplaatsen van liet Hoofd en van het OiiderkiesJistriet voorzien is mag worden gebruikt dat de in het briefje in te rullen persoon dnidelijk met naam en voornaam moet vrorden aangewezen dat het briefje niet onderteekend mag sqn en gecne andere briefjes omvatten of daarjun optettelgk zyn rasigehecht Gouda den 10 Junjj 1873 De Voorzitter voornoemd VAN BERGEN IJZEN DOORN BUITENLAND Bnitcnlanilscli Overzicht Men spreekt in de Fransche politieke kringen veel van het besluit waarbij generaal Chan tot militair en civiel opperbevelhebber van Algiers wordt aangesteld Het doel schijnt te zijn dezen republikein scheii genersal te verwyderen en daartoe verkracht men twee wetten te gelijk beide afkomstig van de rechterzijde die nu aan het bewind is l Geen s eroardigde mag een bezoldigd staatsambt aannemen dan 6 ma inden na zija ontslag als lul der kamer 20 Do militaire en de civiele aut riieit mag niet Vereenigd ijn Intusschen meent men aan de letter der wet te voldoen door Chanry als imrloopig gou verneur Ie benoemen Voorts IS bij de kamer ingekomen een aanvraag van generaal Ladmirault om den afgevaardigde Banc vroeger lid der commune voor den knjgsroad te brengen Tot dus ver was hetgeen men dezen beer te laste legde iiet vnn genoeg gewicht geacht om hem te vervolgen doch nu hg in de kamer is verkozen en ook Sis weenvraak op de geschiedenis met ue circulaireBeulc zul men daartoe overgaan Se minister van fiiiaucien Magne zal in de begrooting een deficit aanwijzen van 200 mdlioen men meent dat hij zal vooreielien voor 74 de afbetaling aan de bank tot dat bedrag met te doen plaats hebben Vooral in deze dagen trekt zeer de aandacht een door de Courrier de MeuHhe et MoHdle meegedeelde brief van Thiers waarin deze zegt dut een partijrcgeering in het treurig verdeelde Frnnkryk een on om d e redea zich heeft nutig aan zyii boeken eu mogelijkheid is eu hg teruggetrokken om zich zgn vrienden te wijden De Duitsche bladen zijn bezig eendrachtig te protesteeren tegen bet door Praisaa by den boodsraid ingediende wetsontwerp op de drukpers dat zooalsmen weet door dien bondsraad m elk geval belangrijk zal nurden geivgzigd vóóc bel lo den rgksd igkumt j Vrijdag kwam in den rijksdar de regeling van e zttlingeii ter sprake naar aanieiling van het vourstel van SchuUe om de wet3antwc ieu spoediger in te dienen en landdag en ryksdog let tegelgk Ie doen vergaderen en dat ran Lasker over de tijdsbepaling der zitting het eerste voorstel nerd na eenige discussie aangenomen over hef tamste voerde Bismarck het woord die de bepaling og Jsuuori wenschclgker achtte dan op October Het nieuwe Spaanscheminlst tieerkent in zyn programma bet ernstige vau den jtMmi en de noodzakelgkhcld eeiier reorganisatie van het leger Het terkl iart geen be rooliugen te kuuu u indienen voordat het federatief systeem des lands geregeld is Het deficit wordt üerekeiid op 2803 millioen realen Het ministerie is voor het oprichten van scheidsreohtelgke conimissien bestaande uit patroons en werklieden ter voorkoming van werkstakingen De commise e al binnen kort de gren en tnssehen de fuleiutneve staten der republiek aauwgzen De heer sicalas Salmeron is tot president der corlcs geko en mei 17ö stemmen tegen 7 1 die aan I den heer Figucras teu deel vielen De heer Muro heefi zgn finsneieol plan gisteren in den ministerraad aangeboden Hg stelt voor een oorlogsbelasting te heifea van 300 mdlioen eu een half jaar belasting in voorschot te vragen alsmede om eene belasting op de luci rs te heffen De koning vau Zweden eu Nool wegen heeft het besluit van den Noorweegschen landdag waarbij de post van stcdrhouder des koniugs nordt afgeschaft bekrachtigd Hiermede is een geschil vereffend hetwelk veel heeft bggedragen om de betrekking tusscben de beide staten te verooaangéuamen In vroegeieii tgd was het gewoonte dat aia stedehouder lil Nournegen steeds een Zweed nerd benoemd indien lie pust moest wolden bezet Het eergevoel vnn den Noomeger werd daardoor gekftetstj eu Znedea hf fl nooit eenig nut of voordeel maar uel onaangtnoamheid daarian ondervonden Thans is deze oude aanleiding tot baat en tweedracht iveggenumen de indruk duor de eu maatregel teuceg gebracht wordt als zeer gunstig hoog geroemd F R A N E R IJ K Ocigk men weet heeft de gehenal Lnilmiraull gouverneur van Pargs aan den Volorzilter der Kamer een brief gi schreven wasrin hg vergunning vraagt om deft Jieer Hnnc die onLiiigs te Lyon tot afgevaar digde IS gekozen te vervolgen wegens deelneming aan de Cótiifliune In dezen britf worden de besluileu opgenoemd die de Commune genuinen heeft gedurende ien tgd dat Kano er lid van w is dot is van 27 Maart tot 6 April Een dier besluiten w iaibg den ambtenaren te Pargs gelaat wordt het iouverneraent te Versailles niet meer te gehoorzamen nas gcte kend door Rnnc De beide andere strekken 1 om den heer Thiers en de Ministers lulcs Favie Dufnurc ADVERTENTIËN worden geplaatst vaa 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VUF CENTEN Ernest Ficord Pothaau en Jules Simon in staat vaa besehuldiging te stellen en beslag te leggen op hnnne eigendommen en 2 om ggzelaars in verzekerde bewaring te nemen zijn geteekend de Commune van Parijs Voorts heeft Ranc als gemachtigde bij de Comn uie van Justitie deo Sisten Maart zgn hand gezet onder een besluit waorbg de burger Protot bevel ontving om de spoedvereischende civiele en crimineele zaken af te doen Verder werd den Zdeu April door rie Commune eene proclamatie afgeivoiidigd noarin het besluit werd kenbaar gemaakt om een algemeenen uitv il tegen Versailles te doen Awo heeft Banc werkdadig aandeel genomen aau degebeti tcnissen die te Pargs van 27 Manrttotö April ptoU hadden en daarom vindt Ladmiranlt zich vtrpi cht verlof te vragen om hem te vwvolgen immers de justitie moet voor illen gelgk 7gn Het Journal iei Déliats vindt dat het verzoek vaa den gouverneur van Pa ga om Ranc voor den krggs laad te brengen minstens genoaien wut iaat komt Het heeft nu allen schgn dat men zich wreken wil op de Lvonsehe kiezers die Ranc naar de Kamer ge ondeii beb n De correspondent die aan de De l als verslag geeft van de kamer zittingen schrijft uit Versailles De genorail Ludrairanlt spreekt uit naam d r justitie die voor allen gelijk moet zijn Wij hebben daar niets te e Maar waarom dan nu eerst met zgn verzoek om vervolginj voor den dag gekonenP En daar de gouvei neiir van Parijs toch reeds zoolang gewacht heeft nare het beter geweest de zaak noch eenige dagen uit te stellen totdat de kamer uitspraak zal hebben gedaan over de geldigheid van Ranc s verkiezing Immers indien ze hetzij om weke redra niet geldig n erd verklaard zou Ijadmirault niet noodig gehad hebben zich tot de kamer te wenden Dat is wel IS waar eene quiBStie van vorm doch den weg door den natuurlgken en logischeu gang van zaken uangeuezen behoort men te volgen ook waar het vormen betreft De Xempt vindt de handelwgze van Ladmirault almede zeer zonderling Het zal niemand ontgaali zegt het blad dat de vervolging gevraagd is s daa s nadat een afgevaardigde der uiterste linkerzgde van de tribune de voor bet kabinet zoo eomprum ttcS rende gfheime dópOolie heeft voorgelezen De Slide wgdt een hoofdartikel aan dia znik Beeds voor achttien maanden aldus lezen wg m ilH orgaan heeft de heer KaonI Dnval deswege eeu in terpeilatie tut de regeering gericht Hg gaf toen te verstaah dat Rano alleen duor den invloed va het gouvernement buiten vervolging was gelaten De heer de la Rochethulon ging verder Hg vroeg dea minister van oorlog of Ladmirault uch met te vergeefs tot hem gewend had met verzoek om Ran voor den krggsraad te brongeo De ministers van justitie en vau oorlog antwoordden hieropt De he r Dulaure verklaarde dat hg als minister met bevoegd was zich in deze zaak te mengen aangezien zgne bemoeiing zich niet uit trekte tot de handelingen van de krggiraden Pe minister van oorlog ulo dat bij nooit vau Lidmirault eene aanvraag had onlvaiigen om Ranc te vervolgen en dat het gouvenit mautfc lu geen enkel opzicht getracht heeft invluc iil te ocfeneu op Cii gai g van zaken üg de lu it nii e lechtbanken Ranc is in der tgd voo leii kri fi na verschenen als getuigg De voDrzitter h i l y ch hem van de iunk der getuigen uaar il p