Goudsche Courant, woensdag 18 juni 1873

setmldig len te laten brengen nrnar hij liet bem vrij n vond dis geen termen om hem als beecbuldigde in vetiekerde bewaring te honden Koo nu spraken de Ministers van Jnstitie en van Oorlog en de Kamer ten spgt v n de onderteekenaren der interpellatie ging tot de orde nu den d ever De Vergadering oordeelde bij gevolg dat sij met de zaak van Rnue niets te naken had en z j kan mitadiea toader met zieh zelve in tegenspraak te konen de gevraagde vergunning nu niet toestaan Wit thans beoogd wordt is voor een ieder daideiyk Dat de militaire justitie die Eanc twee jaren ling Toor onschuldig hield plotseling tot deontdek4cing is gekomen dat hy schuldig is zal kwalijk iemand kniuien gelooven Wat men wil is dit men wil de openbare meening in den waan brengen dat het Houvernenient des heeren Thiers maaral te inschikkelijk was voor de radicale partij en dat die toegeeflijkheid verlammend heeft gewerkt op den loop der justitie In den heer Banc denkt men den heer Dufanre en inzonderheid den heer Thiers te treffen De meerderheid zal zich zeker niet tot deze slinksche liandelwyze willen leenen en zoo men Thiers wil aanvallen dan behoort mtn den moed te hebben dit openlijk te doen t TS23 TT N ENGELAND Admiraal Fothuau die nog kort geleden minister van marine was in Frankrijk zond onlangs aan alle belanghebbenden eene circulaire waarin aan asaurantieeompagnlën werd kennis gegeven dat een Amerikaan iiet land doortrok met een soort van helsch machine die hg te koop aanbood Door deze nieawerwetsche torpedo worden eigenaars van hoog geassireerde schepen in staat gesteld op wetenichappelgkc wgte hunne sohepen te vernietigen Het werktuig gelgkt niterlgk zeer veel op een stuk steenkolen van zes duim lang en drie duim dik Daardoor kan het zonder dat er eenige argwaan gewekt wordt in de koolhokken bewaard worden Het ontploft eerst nadat het vrij geroimen tgd in het Tuur gelegen heeft zoodat kapitein en manschap al den tgd hebben om nadat het sbhelmstuk begonnen ia het schip te verlaten In Engeland werd onmiddellgk beweerd dat dit slechts een verdicht bericht u doch thans verklaart Birmingham Uail Post dat het een dezer helsche werktuigen ontvangen heelt De Spectator vestigt hierop de aandacht der Britsche regeering In oorlogstijd toch zou een matroos die dienst nam bij den vijand op deze wgze een schip kunnen vernietigen DUITSCHLAND Hoe men de in Saksen bestaande vrgheid van drakpers door de oflicieele kringen met leedwezen geduld langs indirecten weg poogt te beperken daar Van levept een bericht uit Leipzig het volgende opmerkelijke bewgs Het LHpziger Tageblatty een zelf standig geheel onafhankelijk dagblad hetwelk zich gedurende een reeks van jaren heeft onderscheiden door gematigde degelgké bonding een der meest gelezen dagbladen heeft indertijd met het stedelijk be stnur van Leipzig en met de districtsantoriteiten een overeenkomst aangegaan tbt het opnemen van de ainkondigingen der beide genoemde partijen Uithoofde bedoeld orgaan zijn onafhankelijkheid niet wilde prijs geven en het wegens zgn gematigde politiek geen enkele maal met eenige hoop op eene reroordeeling door de regeeriug kon worden vervolgd heeft deze laatste thans een anderen weg ingeslagen om het blad tot huren wil te dwingen Het middel daartoe gebezigd is van den volgenden aard Am Jiet stedelgk bestuur is bevel gezonden om aan het blad de volgende voorwaarden te stellen om het geldelgk voordeel voor het plaatsen van stedelijke aankondigingen in het vervolg te blijven genieten lal i redactie vin het Zeipiiger Tageblall zich schrifitelijk verbinden voortaan niets op te nemen hetzg in alzonderlgke artikelen ingezonden stukken of op andere wgze hetwelk in eenigerlei opzicht in strijd jBocht geacht worden met de politiek der regeering lerwgl het wijders onvoorwaardelijk zal moeten opaeoen de artikelen mededcelingen enz aan het Had door het ofGcieele Dntdener Journal ingezonden Bq de eerste aanschrgving van dien aard verklaard ihrt stedelijk bestuur dat het de hand niH wilde lianen om dtrgrlgke kuiperij te doen gelukken Het doarde niet lang of de tegenstand door het stedelijk bestnu geboden werd gefnuikt Ook de districts Moriteiteo hjidden dergelijke aanschrijving ontvange Het gevolg hiervan is geweest dat aan het gmelde T latt eene kennisgeving is toegezonden vurin wórdt gezegd dat het plaatsen van ankondigiggen onverwijld zal worden gestaakt zoodra het blad op eenigerlei wijze den eerbied uit het oog verliest welken het aan de gestelde autoriteiten verschuldigd is Deze woovden zyn ontleend aan eene verordening van het jaar 1857 eene verordening welke nooit is afgekondigd en derhalve alle reohtskrucht mist Op lie wij e tracht men de door de constitutie en lie wetten des lands gewaarborgde vrijheid van drukpers langs slinksche wegen te vernietigen De pogingen om hei blad door geldelgk nadeel rija onafhankelijkheid te doen prgsgeven zgn vruchtdoos geweest BINNENLAND GOüDA 17 JüNI Heden wordt de verjaardag vun H M onze Koningin op de gebruikelijke wijze gevierd De openbare gebouwen en vele particuliere woningen zijn met de Nederinndsche vbg versierd en om 1 uur is er parade gehouden door bet garnizoen Naar wij vernemen heeft de heer P J Hinrichs 1ste luit aan t ministerie van oorlog bij het examen oor miliiairen Intendant N 1 gekregen Aan de verschillende bevelhebbers in de militaire nfdeeliiigen is door den minister van oorlog een besluit toegezonden waarbij betretfeude de vrgwillige oefening in den wapenhandel bepaald wordt dat het laatste gedeelte van punt 2 van de aanschrijving van 30 April 1370 a K6 F zal moeten gelezen worden als volgt Maken zij van deze bevoegdheid geen gebruik dan kan faun niettemin een gewoon verlof van twee maanden verleend worden en zullen zg bovendien bij voorkeur tot het bekleeden der graden van korporaal en sergeant in aanmerking komen De aanschrgving zal alleen op hen warden toegepast dia zich door gedrag en dienatijver dezer gunst waardig maken Staten Qeneraal ëerstk Kameh Zittingen van 14 en 16 Juni In de zitting van Zaterdag deelt de voorzitter mede welke leden door de afdeelingen tot rapporteurs naren benoemd over do aanhangige wetsontwerpen Die over het ontwerp betretfeude de kanaalmaatschappij zgn de bh Cremers Pincoffs Messchert van Vollenhovcn en Prins In de zitting van 16 Juni zgn al de aan de orde gestelde wets ontwerpen waaronder die betreffende de overeenkomst met de handelmaatschappij en een nieuw akademiegebouw enz tCiXeiden aangenomen het laatste met 30 stemmen tegen 1 die van den hter Goltstein de overige met algemeene stemmen Daarna kwam in discussie het crediet van 5 9 iiillioen voor Atchin dat mede met algemeene stemmen is aangenomen Van eenige inmenging met Turkije in deze zaak it bij de regeering noch olficieel noch officieus iets bekend Morgen zal het ontwerp kanaalmaatichappij behandeld worden Uit de heden avond rondgedeelde verslagen der Eerste Kamer blijkt Bij het onderzoek van het ontwerp tot verhooging der begrooting van NeUerl Indic voor 1873 was de meerderheid vnn oordeel dat de voorgestelde maatregelen in de gegeven omstandigheden moeten worden goedgekeurd zonder eenig oordeel uit te spreken over de gewichtige handelingen welke daartoe aanleiding gegeven Er moet thans gehandeld worden en gehandeld met kracht Het wordt dringend gevorderd doqr de nationale eer en door de belangen van lize Overzeesche bezittingen Er kun dus geen sprake zijn van een votum van vertrouwen of van wantrouwen Bij verscheidene leden bestond evenwel beboette aan meer licht Betrekkelijk de overeenkomst met de Nederinndsche Handelmaatschappij wordt gezegd dat tegen het goedkeuren de er voordracht in de afdeelingen oter het algemeen geen overwegende bezwaren zijn in hel midden gebracht Ten opzichte van het ontwerp tot bekrachtiging der overeeiijvomst met de Amsterdamsche Kanaalmaatschappij ordt gezegd dat bij het onderzoek bleek hoezeer vele loden met telenrstcllino van dit ontwerp hadden kennis genomen of groote bezwaren daartegen aanvoerden Aan onderscheiden hnlen voldeed het ontwerp in geen enkel opzicht De meetripg van sommigen dat de Staat het werk moet oveJiemen vond bij anderen tegenspraak Van anW re zgdYwerd de overaeukomst door verschillende leden ve edigd De tweede kamer i tot hervatting barer werkzaamheden opgeroepen tegen Woensdag 26 Juni Naar men verneemt zijn de iuschrgvingen bij de vcrsrhillende bankiers voor den spoonveg iden Woerden van dien aard dat men vcrwncj Hbiag dat de taak voldoende gesteund zal worden BF De hoofdcommissie voor het monument ter herdenking van 1 April 1672 te Brielle heeft tea gevolge van een chrgven van den directeur van het kabinet des konings waarin namens Z M de voorzitter weid nitgeaoodigd voor te stellen het onthuUingsfeest te doen plaats hebben op den Uden September e k bepaald dat genoemd feest op dien datum plaats hebben zal en niet zooala reeds besloten was op deu 2den September Te Amsterdam ia Zaterdag II gehoaden de jaar Igksche algemeene vergadering der Vcreeniging tot bevordering van het volksonderwgs in Nederland Daarin was o a aan de orde het rapport over de vraag van den leerplicht uitgebraeht door de hh A M van Voorthuizen mr B K Pekelharing en B Ter Haar Bz aan wie dat ten vorigen jare was opgedragen Deze commissie kwam op tbeoretischa gronden tot eene conclusie ten gunste van den leerplicht maar verlangde dat alvorens eeu definitief besluit werd genomen met bet oog op de practgk hetadvies zou worden gevraagd van de inspecteurs vanhet lager onderwgs en de schoolopzieners De voorzitter verklaarde namens het hootdbestnur dit laatste om de moeielgkheden die daaruit konden voortvloeien minder wenschelgk la uchten maar steldevoor gemelde commissie uit te iioodigen om bij wgze van proef tegen do volgende jaarvergadering een ontwerp van wet op de iuvoering vin den leerplichtIer beoordeeliog der vergadering io te dienen Overhet al of niet wenschelijke daarvan waren d gevoalens verdeeld Ten slotte werd echter bedoeld voorstel aangeuomen Wat beteekent het aan het hoofd eener sehool te staan P En knn hij die slechts hulponderwgzer zijnde aan het hoofd ecncr lagere school staat zonder evenwel zelf onderwijs te geven gezegd worden buiten de grenzen zijner bevoegdheid lager onderwijs te geven Deze beide vngeii werden voor eeiiigen tijd te Rotterdam van beide zijden geredeneerd in pleidooien ca vonnissen Het betrof hier de uitlegging van art 8 tweede lid der wet op het higer onderwgs dat nadat het eerste lid op het K g onderwgs zonder é nige bevoegdheid daartoe een geldboete van 26 tot 60 galden eetelll heeft luidt ala volgt Op hem die buiten de grenzen zijner bevoegdheid lager onderwgs geeft is de helft dezer straffen van toepassing Eindigde hiermede het artikel liet ontkennend antwSbrd op de tweede rang kun wellicht buiten twijfel schijnen Maar er volgt een uitzondering een beperking die tegelijkertijir in bedenking geeft het onderwgs geven in de eerste zinsnede wat ruimer op ie vatten Hiervan zijn uitgezonderd zoo leest men toch verder de hulpondtr ijzers tydelijk aan het hoofd eener school geplaatst mits de tijdelijke waarneming met longer dan zes maanden dure Wanneer op den regel dat nfemand luiten de grenzen zijner bevoegdheid lager onderwijs mag geven deze uitzondering bestaat dut een hulponderwijzer tijdelijk m ig staan aan het hoofd eeuer school dan is men geneigd daaruit af te leiden dM dus in den regel liet stian aan het hoofd van en schooldoor een hulponderwijzer onder het geven van lager onderwijs buiten de grenzen der beveegdheid mede begrepen is Ziehier het geval dat tot het rechtsgeding leidde Zeker leraclietisoh godsdienstoiiderwg zer S hield een school voor roerr uitgebreid loger onderwijs waar door eenige hulponderwijzers echter door den heer S zelf alleen in den godsdienst en het Hebreeuwsch onderwijs werd gegeven Hij was wat het maat sohappelgk onderwijs betrof slechfs in het bezit van een akte van den derden rang zoonis die overeenkomstig de oude wet op het lager onderwgs vaa 1808 verkregen kon worden welke akt volgons de overgangsbepalingen onzer tegenwoordige onderwijswet gelijke bevoegdheid geeft nis de iinar die wet toe te kennen hulponderwgzersnkte Er was hier dus een school waar zoomin de schoolhouder als de onderwijzers den rang van hoofdonderwij er hadden niettegenstaande reeds den naam hnlpo dcrwijzer scheen aan te duiden dnt de dragers van dien naam slechts bestemd waren om als udsistenlcu bij het onderwijs dienst te doen Df achoolooijimissie zag hierin voor den schoolhouder dien zij als iTet hoofJ der school beschouwde eene overtreding van het bovenaangehaald art S der wet op het lager onderwijs en liet door twee harer leden proces verbaal tegen hem opmaken De ambtenaar van het openbaar ministerie bij het tweede kantongerecht Amsterdam gaf diiarnan gevolg door den heer S voor dat kantongerecht te dagvnorden om terecht te staan voor het feit djt hg up 11 November 1872 ofschoon slechts in het be it eener akte gelijkstaande met eene als hulpondehvijzer aan he hoofd stond eener bijzondere school voor meer uitt gebreid lager onderwijs De afloop der zank wa g niet gering belang Wns deze toch in het vooro des gedangden dan mocht vrg de t onderscheid maken tusachen hoofd en hulponderwijzers van lager onderwijs door alleen UB de eersten te vergunnen aan bet hoofd ener school te staan en aan de tweeden slechts den eersten bij het onderwijs behulpzaam te zijn die onderscheiding zon tot Uttl gemaakt warden wanneer het aan ieder ook zonder eenige bevoegdheid om lager ondtrwija te geven vrijttond ala ondenemer eener iniiohtliig van onderwijs in de school eene stelling in te nemen welke op het onderwgs geven na en bij gebrek aan een hoofdonderwijzer die in zoo n school bet toezicht over het onderwijs had vrg wel met die van den hoofdonderwijzer overeenkomt De kantonrechter veroordeeelde den heer 8 die daarop in appèl kwam en door de Bolterdamsehe rechtbank van alle rechtsvervolging ontslagen werd ondat ofschoon het telastgelegde fait bewezen waa dat eit geen strafbare overtreding daarstelde Een derde beslissing wordt thans voorbereid daar de olBcier van justitie tegen bet laatste vonnis beroep in caasitie heeft aangeteekend PaUit mm Juimit In de Vrijdag gehouden vergadering der Kamer na Koophandel en Fabrieken te Rotterdam is uitgebracht het rapport in het geschil tusachen sigirenfsbrikanten en sigarenmakers door de Commissie van bemiddeling uit de Botterdamsehe Kamer Uit dat zeer uitvoerig stuk blijkt dat de Commissie vruchteloos getracht heeft den sigarenmakers duidelijk te maken dat zij het recht niet aan hun zijde hebben Het rapport wil regelen van het loon en ran de verhouding tusachen werkgever en warkman door vraag en aanbod en door overleg tusschcn beide belanghebbenden zonder inmenging van derden Het Sigarenmakersbond wordt afgekeurd De fabrikanten worden in het gelijl gesteld die bijtijds hun maat i regelen namen ten einde zich te onttiekken aan den verkeerden invloed dien het Bond geleerd heeft n het buitenland te oefenen De artikelen in bladen die zich in anderen zin hebben geuit worden afge keurd Het rapport verklaart dat de Commissie geen kans ziet tot een bemiddeling te geraken Au de sigarenmakers niet voor hare raadgevingen hebben willen zwichten Zij geeft slechts in overweging dat de sigarenmakers het bond zullen Zonder eenige discussie heeft de Kamer zich met dat I rapport vereenigd Door den commissaris van politie te Gorinchen is de aandacht gevestigd op Hartog Salomon Nort oud ongeveer iO jaar wonende te Delfzijl die zich den 4den en 6clen Juni jl te Oorinchem heeft opgehouden en onder bed riegelgke kunstgrepen ten huize van versohilleiidp ingezetenen voor boogen prijs naar hij voorgaf best laken heeft verkocht hetgeen bij onderzoek is gebleken voor het meerenJeel uit katoen te bestaan zijnde zoogenaamd gegoten laken Vooral bij winkeliers wist hij door het aanbieden van verschillende waren enz voor buitengewoon lage prijzen da hoop op ruime winsten op te wekken loodat zij hem aanzienlijke bestellingen deden Hij is blijkbaar zeer sluw en uit den aard dar zaak geen gtwOon bedrieger In de landsdrukkerij te a Hage bevindt zich op bet oogenblik een werkman gelgk mei er weinig ziel nl een Japanner pnns Macao daimio der eerste klasse een hooggeplaatst personage in zijn land De man is door zijn vorst gezonden om de typographic te bestudeeren en heeft ten einde dnt maqdiat nauwgezet te kunnea vervullen de kiel van deu typograaph aangetrokken en staat nu dagelijks eenige uren aan de kast Uit Haarlemmermeer schrijft men dd 1 Juni De gure weersgesteldheid waardoor Mei zich kenmerkte heeft ook hier invloed gehad op de te veld staande producten doch de groèizame dagen van Juni hebben eene belangrijke verbetering gebracht en indien men de vtoeg gebloeid hebbende vruchtboomen aitzotidcrt heeft mei alle reden zich te verheugen over het prachtig te veld staand gewal De tarwe komt in de aren de rogge golft over het land het koolzaad is zwaar gepeuld en het vlasgewas stuat bijzon der fraai De gezondheidstoestand van het rundvee is zeer voldoende gevallen van longziekte zijn in den laatstan tijd niet voorgekomen De prijzen van paarden en sohupen blgveu hoog voor de wol wordt 1 70 1 2 betted Het Britscli en biiiteolandsoli Bgbcigcnootsohap to IiOnden lant den BJbel in het Japaiiscaroverzetten Hèt Evangelie van Johannes is bereidsnreitiald en afgedrukt Het zal zonder verwijl naai Japin rerzonden worden De beer Maju heeft op de in Maart en April 11 te Berlijn gehouden visscherijteatoonstelling een zilveren medaille gehaald voor zijue bekende microscopische preparaten betrekkelijk de trapsgewijze ontwikkeling van de zalm Den inzender is deze onderecbeiding te beirt gevallen ondanks de beoordeelaars van meening schijnen geweest te zijn dat ij met goed gealaagde pbotographische afbeeldingen te doen badden De waarheid is dat op de 12 glaasjes waaruit de Verzameling bestaat de werkelgke ligchaampjea door kunst aardige hand bereid en opgespoten onder een 6jn vernis ijn vantgehecht De vergissing hoezeer te betreuren pleit dus wel voorfen nauwkeurige bewerking H Den ISden is de Koloniale Raad door den Gou I verneur geopend In zgne rede zeide hij o a Heden nu mg weder de eer te beurt valt om ter I vpldoenlng lan het Begeerings reglemcnt een nieuw 1 zittingjaar van den Kuluiiialen Baad te openen heb I ik het voorrecht wat betreft orde en rust verbcterde omstandigheden te kunnen vermelden De vroeger hier aligd bestaan hebbende kalmte schijnt meer en meer terug te keeren Ook in ele andere op zichten is de staat der Kolonie gunstig De gezondheidatoestnnd waa gp al de eilanden hoogstbevredigend De b iudel breidde zich allengs uit Daarna urdt gewezen op de verbindingen net de lijnen von stoomacbepcn die de handelsbeweging bevorderden waardoor de opbrengst der belastingen toenam Zoo beliep die van het half pOt patentrecht op ƒ 62 000 gerflmd ruim 100 000 Van het subsidie aan de Kolonie ten bedrage van ƒ 110 000 toegestaan erd slechts G0 OOU uitgegeven Met den landbouw was het Binder gunstig gesteld Zoowel op Corii Bonaire als op de Bovenwindsclie eilanden mislukte de oogst bijkans geheel De veestapel heeft t9t beden gelukkig nog niet van belang geleden De grondontginning op Araba werd door de conceseioi nan8sen overgedragen aan eene te Londen gevestigde maatschappij die hare werkzaamheden op uitgebreide schaal schgiit te ruilen voortzetten De Gouverneur wgst op underaeheiden voordrachten o H voor het onderwgs die eerlang zuilen geschieden en doet ten slotte eau beroep op de algemeene samenwerking in het belang vau den voorspoed eii van de omwikkeling der volksplanting Berlijn is Juni D Bijksd g heeft het ontwerp tot invoering der Bgksgrondwet in Ëlzas Lothaiingen bg eerstelezing aangenomen Eenige sprekers waren er voor om de bepaling te doen vervallen krachtens welke alle ingezetenen die de Fransche naiionaliteit aangenomen maar het land niet verlaten hebben van het kiesrecht verstaken sullen sgn zoolang zij niet tot d Duitsche natiomli e t overgaan Madrid 16 Juni De Gaeeta bericht dat de opstand in de provincie Oreiii e bijna geheel onderdrukt is De leiders van den opstaiul si in aao de Bechtbaiiken overgeleverd Parijs 1 Juni Eenige leden v in de linkerzijde zgn voornemens de Begeeriug te interpelleeren over de maatregelen die te Lyon tegen de drukpers genomen zijn Als zeker wordt geipeld dat wanneer in de discussie over de vervolging van Hnnc de sUuitLundige quiestie woVdt gemengd de beer Th crs alsdan aan het delmt zal deelnemen Rome 18 Juni De Senaat heeft de eerste ze ven artikelen van het ontwerp op de gecstelgke corporatien aangeuomen De Qrootzegelbewaard verklaarde dat het Gouvernement de wet mi gematigdheid zou toepassen De Kamer heeft beraadsinagd over de vraag van den heer Sella aangaande de linaiicieele ontwerpen Alle spiekers achten de discussie hierover ontgdig thiins zelfs onmogelgk en verzochten deii heer Sella haar tot Novemlrër te verdagen Zij is tot morgen uitgesteld opdat het gouverifRntnt daaromtrent een I besluit zou kunnen nemen Vergadering van dfln Oemeeateraad Zaterdag 14 Juni Tegenïioorilig de hb van Bcrgiu IJzendoom tijorz en allo de Itdiu De Dotutea der vorige vergsdering worden gelezen en gs rresteerd logekomen eene miuife tsd lili Gedtp Stiten dezer Provincie houdende goedkenrtog vin de nitgave tan ƒ 200 als bijdrage iu de kosten voor eene Teotoonttelling alhier te bonden door de Maataehaninj Tan Undbouw afd Gouda en Omatreken Notif Dene miasiie van detelCde goedkeuring nadsbesinit tot gnsverpacbting an A Jaspera Nollf Ëene missive van dezeUde goedkenring raodsbealuil betreffende het opheffen en verleenen van het recht tan erfrht op een atnkje grond onder de gemeente Alphen vanvan der Horst aan J van den IJasel en W Tri ar iedervoor de helft Nolif £ ene missive van B en W die lo overleg met den School opziener en hoofdonderwijzer der Armenschool tnee dnetnllen aanbiedt tot hulponderwijzers waarop geplaatst z jn loor de la de hh C G W einineriloger te Pernla F Grim te Rhenen tn 11 C de Vletter te Hensden en oor de 2e F Grim te Rhenen C G Wemmerslager te Pernia en H C de Vletter te Heusden Ter visie benoeming in eene tolgende vergadering Eene missive van de Plaatselijke Schoolcommissie die doorhet bedanken van den heer D Uohbe eeuc vuurdracnt asubieden bestaande oit de hh Mr J H van Mierop eu W G Hoffman ter visie benoeming in eene vulfeti Je vergadering Eene missive van Regenten van het Hesudthn shuis voor kindiren kanne teleurstelling betnigende over de opheffing verzoekende geene nitbesteding bij particulieren maar allente doen opnemen in het Wiwshuia ter visie Ëeue missive van Regenten van het Vereenigd Weea en £ lemoeseoiershuis hanoe bezwaren te kennen gevende datde verlaten kinderen ook opgenomen zouden worden wantdoor een grooter aantal zonde blijken dat vele kamers etc te klein waren of geheel ontbreken waarom zij den raadverzoeken op bet l esluit terug te komen tot verkoop van grond aan de Boelekade en dit terrein te bestemmea totopbouw ven een oienw Weeshuis Ier viais Aan de orde is t I Het stemmen over het voorstel van Burgemeester en Wethouder om het opgeheven Bestedeliogahuia voor kinderen te bLStemmen tot een gesticht voor bejaarde lieden over welk voorstel de stemmee hebben gestaakt Het 9 tegen 8 stemman wordt het voorstel van B en Vi aangenomen Tegen atemden da hh Kranenhnrg Prince van tjtraaten Luijten Straver Hoogenboom van Vreumiiigen en Samaom tiet voorstel der Raada Commissie om de rektnlng en veruntviuordlng van den Schottersniad over bet jasr 1872 goed te keuren geschiedt eenparig 3 Een voorstel van Burgemeester en Wethouders om met de Maatschappij van Gemeente C redlet eene geldleenmg te stuiten Uit voorstel strekt om ƒ 57 000 op ta nemen tegen 6 pCt waardoor de achuld dan lu 45 jaren gedelgd is de beer Droogleever wü liever eene leening sluiten tegen 5 pCt en met jaarlgkache aflossing daar dit ztker voordeeliger zoude uitkomen de beer Kranenborg spreekt in gelijken zin de heer Pnnee wil het nog aauhoudeo om te berekenen wat voordeeliger is de beer kist niceneude dat eene leenina tegen a pCt veel verkiealgker is wil dit eerst beproeven en des I noods de effecteo verknopen de VootïittT de heer irnlij en de beer Remg beantwoorden de voriga sprekers en bc1 velen ba voorstel om verschillende redenen aan in stemming gebracht wordt het voorstel aangenomen met 9 tegen g at die der hh Kranenbarg Kut Laijlen Droogleever Straver van Vreumingeo t msom en Hoo euboom Uit dit besluit volgt dat nn voor ƒ ttUuO deel tal gr I nomen worden in de Maatschappij voor Gtioeente Crediet De heer Uuchner verlaa t de vergadering Wordt beiiotnd tot lid der Lommtaaie vaa Toexicht op de scliolen van Middelbaar Onderwas de heer Dr F H O vnn Iterson en tot hulponderwgzer aan de Openbare tichool voor jongens de beer J Ulackssone te Koog aan de Zaan Ite voorzitter brengt ia herinnering dat in de vorige vA gadenng da bealisaing tot afstsnd van grood aan den beer Pnnce is nitgisteld en met het oog dat er nu eene bestemming aan het Bestedelingshuis 18 gegeven wordt op voorstel van den Voeriitter door de vergadering besloten om dit alsou te behandelen waartoe wordt overgegaan de dlscussien geopenl zijode verklaart de heer Kranenburg zich tegen den afstand voor den prija van ƒ 25 m atemming gebracht wordt het versoek toegestaan met 18 tegea 1 sten die van den heer Kranenborg do heer Prince en Kiat onVhielden sich van de stemming Na machtiging oa aan de genomen heslniten nitvoeriag te geven zonder resnmptie ging de vergadering over in eene bealetene tot het rcaomeeren der notolcn van de Uetst gefaooden beslotene vergadering INGEZONDEN De pogingen aangewend om ona kietdistrict tedoen vertegenwoordigen doar een man van de libeI rale richting zgn voor ditmaal weder mislukt Prof I Buijs een man die eeu Sieraad van ons parlement I zoude geweest zijn heeft geen genade gevmideo in de oogen der kiezers in de minderheid gebleven moet een herstemming plaats hebben tusachen onzen ouden afgevaardigde deu Heer de Brauw en Ds Kuiper van Amsterdam i De b eslisaing ligt nu b da libende kiezen zühebben de keuze in hun handen Wat sullen zg doen Van verschillende zgden w fi dt onthouding aangeraden I Laten de te eupartgen i k onder lUuuder afmaken zoo hoort men mi 4evalt de oen nw miualt de ander bet is de moeite niet wiard dharvoorte gaan atemmeo j of een conservatief tif een antirevoldtionair ons verlegenwoorcligt ia togtamelgkonversohdiig Was dit de houding van de meerderheid der liberalen het zoude te belrénren zijn Onverschilligheid bij de stembus is eeu treurig versohgnsel De staatsburger muet ven het kiesrecht georaikmaken dit nalaten is afkeuringiHurdig en alleen