Goudsche Courant, vrijdag 20 juni 1873

Maiis Lldmaten d r Hervoi iude Kerk te Gouda De Synode Tan 1872 heeft een voorstel gedaan om Art 11 Tan het Algemeen Reglement te doen Tervallen hetwelk Toorschrijft aan alle Predikanten en Kerkeraden de leer der Hervormde Kerk te handhaven Zjj die geen geheele Ternietiging der Hervormde Kerk wenschen worden uitgenoodigd een PROTEST te teekenen tot wering van dit onheil hetwelk ter teekening zal liggen bij den Heer A W van KLÜJJVB tot 1 Juli a s Namens eenige Lidmaten der Herr Kerk H W OTTO i v rmi 20 JoiL 1873 N 1376 GOUDSCHE COURANT 1 r Nlenws en AdverleDtieblad voor Gouda en Omstreken in aUe COÜKANTEN worden d a d e 1 ij k opgezonden door den Boekhandelaar A Brinkman te Gouda £ en afsclirift is voldoende De inaending van advertentlën kan gescUeden tot één nur des namiddags van den dag der uitgave Openbare Vry willige Vcrkooplng De Notarissen A KLUIT Hz te Moprdrecht en G J SPRÜIJT te OuderTcerkaandenlJssel znllen bg INZET op WOENSDAG 9 JÜLU en bij AFSLAG op WOENSDAG 16 JÜLU 1873 te Moordrecht in het Logemeijf het Posthuis in het openbaar VEBKOOPEN BEN HECHTE WBLDOüRTIMMERDE BOÜWONSWDNIM met STALLING STOEPHUJS SCHUUR HOOIBERG TUIN en ERF beneTens LIJNBAAN alsmede EENIGE PBRCBELEN UITMUNTEND Wei en Hooiland beneTens een STERK HUIS ERF en TUIN alles gelegen onder Moordrecht in den Ootb én Zuidplatpolder ter gezamentljjke grootte van ruim 12 hectaren Alles breeder bij biljetten omschreyen Informaties zijn te bekomen ten Kantore van genoemde Notarissen immm De ondergeteekende Tandheelkundige bericht dat hjj volgens de nieuwe methode zontler het uitnemen der wnrtels op hat zachte tandvleesch heele GEBITTEN plaatst zonder pijn Geeae betaling voor gebruiker overtuigd is dat zij aan alle vereischten voldoen J M van Minden Chimrgin Denti i e Dubbelde Bun ie Gonda Gouda Drik van A Brinkman te Terdeiligm wanueer de leuze ttepaalJ ia tussclien twee ptrsunen die volkomen gelijk taan in richting 1 bekwaamheid Kil dit uu 18 hier het geval niet De twee candidaien vertcgeuwoordigeu elk een richting l e beer de Brauw is m de kamer een der oierblijfeelen van de vroegere conservatieve partij hij is met recht een man van gisteren ïijdeus de April bcwegiiig treuriger nagodaohtenis door ons district iiaar de kamer afgevaardigd heeft hij zich lot ni toe gehandhaafd dank zij de stemmen der Katholieke kiezers die oude veten vergetende van hem of iicver van zijn partij thans meer wachten dan van ceoige andere Hebbeu de liberalen iich in 1853 krachtig verklaard tegen het staatsgezag op het gebied der kerk thans zullen ij niet dulden dat eenige kerk de suprematie tan den staat zal uitoefenen Nu de Katholieke kerk dezelfde rechten heeft als ieder ander erkend kerkgenootschap heelt nj van liberale zijde niets meer te wachten Wat is d n natuurlijker dan dat zij nu met de conservatieven coquetteert endeze dieo steun als laatste redmiddel van behoud aangrijpen om een kwijnend leven voort te slepen Een vertegenwoordiger von zulk een uitgediende partij kan met langer onze vertegenwoordiger zyn Tegenover hem staat Ds Knijper of liever de hoofdredncleur van den Standaard een der hoofdmannen van de aiiti revolutionaire richting een man bekwaam en vurig waar het de verdediging zyuer richting betreft Ëere wien eere toekomt tegenover politieke immoraliteit tegenover het knutselen en knoeien om stemmen te winnen tegenover monsterverbonden heeft de Standaard het krachtige woord van den grooten leider der partij in toepassing gebraclit in ons isolement ligt ónze kracht Alle bescherming van conservatieve of ultramoiitaansche zijde versmadende zijn de anti revolutionait eo hun eigen weg gegaan en daarover hebben zij zich niet te beklagen Door die handelwijze kunnen zij aanspraak maken op de achting ook van hen die geheel in richting met hen verschillen En wat nu de heer Kuijper zelf betreft hg moge geen man van onze richting zijn hg moge die krachtig bestrijden toch kan hij hoogst nuttig zijn om den liberalen te wijzen op hun gekibbel en personenBtryd op hun beii elen en iietsdoeu op hun lauwheid en onverschilligheid Zulk een persoonlijkheid tegenover hen zulleirde liberalen gedwongen zijn zich nan een te sluiten Kuijper juist is de man om hen daarvan de noodzakelijkheid do dringende noodzakelg kheid t doen gevoelen De krnclitige strijdar de vurige spreker kan een nieuw leven storten in ons wetgevend lichaam dat zoo zeer krachtig nieuw leven behoeft En de billg kheid tegenover de antirevolutionaire partij en de persoonlijkheid van den heer Knijper en het belang der liberale partg zelf mtikcn de vefkiczing van den beer A Kugper bg de her temming nuttig ea uoodig Dat de liberale kie er dit ernstig overaegen hvbbcn zij den man hunner keuze de ovsrwinning met kunnen bezorgen dal zij tej minste nog zijdelings ie liberale nink dienen door een man in het M emenl te brengen die de liberale party zal dwingefi om zich kra ilig aaneen te sluiten naar de kwïhtige ontwikkeling der liberale beginselen te Wreven met znik een tegenstand zat de malaise ophouden en dan zullen de Rberale kiezers in ons district zich d verdiensten kunnen toeeigenen daartoe meer kygedragen t hebben door do verkiez ug van een erkenden teganstander als de heer A Kugper dan door de keu e van een flauwen liberaal die de bestaande malaise misschien slechts zou vermeerderen L Burgerlijke Stand ïrsotltN 19 Jnnl Arida onAer A J VerkSaili ea J van der PwL U Hiabelh zdai O Artt ea A Tin 3er Strigt Gyshertoi Iceodert oadefs G Graveste n co M J vso der Pool Nicolus Aogost ottders K Gestel ea M J MsmkiDt Lintje oaders J Hlok en O Vogeliug 18 IVtrns JoKphni Jicobna ouden A Smient ea M J van Rijil J OrtauiDKii IS Jnni A A Schooinleriioerd 88 j 14 J Sit 1 j 15 A S Schlcliroek é7 j J fan der Xkga M IC P Blak li j Ër vonlt Eoo spoedig mogelgk gevraagd een lie t in de nabijheid der Karnemelksloot Groote rainte is geen vereischte Men adressere zich met 0 ve van hnnrprgS an het Bureau dezer Courant onder letter 3 282 Staats LoteriJ De TREKKING der EERSTE KLASSE begint MAANDA G 7 JULIJ 1873 Tegen goed loon worden gevraagd eenige AARDEWERKDRAAUBRS ongehuwden genieten de voorkeur die hun werk best verstaan Brieven franco by den Uitgever dezes onder letter G ëden versehynt de NIEUWE UITGA VB VAN DB ZELFBEWARING BUN Geneeskundig Voiksliandboek OVER DE GEKBZING DEU ZENUWTEMLAPPINB VAN HET LIGCBAAM als een gevolg van geheime gewoonten of buitensporigheden door Dr LA MBRT N 87 Bedfort Square te Londen Lid van het Heelkundig Genootschap in Engeland enz Hg is dagelijks ten zijnen huize te consnlteeren Wie niet bij hem kunnen komen worden met goed gevolg door middel van briefwisseling in de Hollandsche of Fransehe taal behandeld en de Geneesmiddelen worden in het geheim en op veilige wijze naar aJle deelen der wereld verzonden De ZELFBEWARING LA PRESERVATION PERSONELLB otider zjjn onmiddellijk toezigt döor een deskundige op nieuvr vertaald en voorzien van vele nieuwe afbeeldingen is door hem verkrijgbaar gesteld biJ den Boekhandelaar H A MEIJER N Z Voorburgwal over de Molsteeg te Amsterdam doch alleen op franco aanvraag met vooruitbetaling de Nederlandsche Uitgave voor 70 ets en jranco per post 85 Ct de Prausche Uitgave voor 50 Ct en franco per post 60 ets S ié r 5 f Door het toezenden van 1 postzegAls kan men de zelf bewaring direct door gehee Nederland van den Schrijver ontvangen De uitgave deier Courant ge chiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stadgeschiedt de uitgave in den avond vanDINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden ia 1 75 franco per port 2 BUITENLAND Bnlbiilandscli Ovensicht lo da Franacfae nationale vergadering zal de heer BaMwnoD morgen rapport uitbrengen nameni de eom miasieBano waarby zy aachtiging verleent om eene vervolging in te stellen Het rapport zal worden gedeponeerd by de kamer Het debat zat wellicht groote uitgebreidheid verktggm want behalve Oambelta zollea ook de oudminitler van oorlog Ciase en Thiers daaraan deelDemaa de laatste heeft een zeer geschikte gelegenheid daar men blyft volhooden d t de vervolging van Banc op hem is geamnt en eeo poging is van de reohterzyde om voor geheel Frankryk Ie bewijzen dat de ex president in jrentoadhoiuliog stond met de radicalen De beer Banc is ofol voor te oommiaile verschenen maar hy heefteenbriefgarichttot den president waarin hij verklaart dat hy de kamer niet het recht toekent machtiging te verleenen om eene vervolging te en hcoi in te stellen Hy test dat hy voor den krygsraad ia verschenen dat hy daar verklaringen heeft afgelegd dat hy zitting gehad heeft ia de kamer dat hy nimmer Parys ontvlucht is De Libtrlé ofschoon overhellende tot de coalitie van i Mei geeft aan Banc den raad om naar t buitenland te vluchten daar op dit oogeublik nog niemand het recht heeft hem in verzekerde be rariug te nemen liet blad hoopt dat Banc zich het woord zal herinnerea van Montesquieu Als men my beschuldigt den toren van Notre Dame gestolen te hebbeo dan ton ik beginnen met my nit de voeten te maken Men verneemt intusschen dat Banc cyne vertolgers niet uit den weg denkt te gaan De vergadering herft met 48 tegen 131 stemmen de conventie betreffende den Ooster spoorweg aangenomen De heer Broglie heeft een handalitractoat met Birmah ter tafel gelegd De Duitsobe rijksdag cal leer waarsohyniyk den tSn dezer worden gnloten De ongesteldheid des keirers is vcraarzoakt door gevatte koude opgedaan by het houden van een wapansohouwing by zeer ongunstig weder De keizer IS naar Babelsberg vertrokken waar men hoopt dat by zoover zal herstellen dat hij op het laatst dezer maand naar Ems kan gaan In den Duilschen rijksdag had Dinsdag de tweede lezing plaats van t wetsontwerp betreffende de vaststelling van grondwetsbepalingen voor den Ëlzas en Lotharingen Een amendement strekkende om te bepalen dat diegenen welke de Fransehe nationaliteit kozim dooh niet naar Frankryk emigreerden Van t kiesrecht uitgesloten zullen bly ven werd aangenomen Verworpen werd daarentegen t voorstel van den heer Beichaosperger die verlangde dat de vaststelling der grondwetsbepalingen voor den Elzas en Lotharingen zon uitgMteld warden tot de volgende zitting van den rijkadag Ta Solothurn Zwitserland heeft eene groote deaonstratie ten gunste der grondwetsher iieping plaats gehad Het comité der liberale party aldaar had tene volksvergaderiug bijeengeroepen om lich niet leohts il t algemeen voor de herziening te verklaren maar in t bijzonder ook deu weosch te kennen te geven djjii in de nieuwe grondwet zou worden opgenomen bet verplicht bwgtrlijk kuwelyk de overdracht der registers van den burgelyken stand aan de burgerlijke autoriteit verplicht kosteloos onderwys scheiding tnssehen kerk en school het recht van het bond tot tegengaan vaa anti repnblikeinsche en niet nationaie kerkelyke orgasisatien en inrichtingen afschaffing der pauselyke nanoiatuur in Zwitserland opheffing van anti nationaal georgauiseerde bisdommeo tnz enz Laatstleden Zobdag heeft die bijeenkomst plaats gehad Breds een paar dagen te voriBU waren van alle kanten vereenigingen en iJépntaiien met banieren en muziek aangekomen en voortdurend kwamen er meer tot eindelijk de volksvergaderiug met ruim 30 000 personen werd gehouden Al de voorstellen van het comité zyn net algemeeue stemmen aangenomen In de ItaHoansche kamer htift de minister Sella den wenscb te kennen gegeveO dat de door hem ingediend finanaisale vstoaatara ait voor t minst twee of drie daarvan vóór t reces in twfaandeiing louden komen Hy drong daarop in t byzonder aau ten opzichte van de wetioutweipen betreffende de belasting op de geweven goederen vermits de discussie daarover van langen duur dreigde te zu en zyn De minister verklaarde voorts dat zoo de kamer met minstens de bedoelde welaontwerpen goedkeurde t kabipet oordeelen zou dat het t vertrouwen van de kamer met langer bezat De vergadering besloot daarop Woensdag het budget in tya geheel te behandelen De paus heeft Dinsdag t collega der kardinalen by zioh ontvangen FBANKBIJ £ Omtrent da onpartijdigheid van den heer Buffet als voorzitter der Fransehe nationale vergadering legt een oorrespondent van Me Daüy Ntwt de volgende weinig eervolle en vleiende getuigenis af Onder andere gebreken voor ara goed president heelt de heer Buffet het ongeluk dat hy hardhoorend en kortzichtig is ea het is een merkwaardige toevalligheid dat waaneer hy op een stuk eene handtaekening niet ziel die der rechterzijde wellicht minder aaagenaam in de ooren zolt klinkm da olliaieele repoMera die h t verslag in exftBso voor de openbaarmaking in het Journal OJieiel moeten gereed maken dien naam dan ook niet zien Geen officieel verslaggever b v der belangrijke zitting Hn I O Juni zou zeker hebbeu kuiinrii vermoeden dat de gemotiveerde orde vau den dag van de heer Christophie naar aanleiding van Beuic s beruchte circulaire door anderen dan republikemscheafgi vaardigden onderteekend was Het zou wellicht een be langryk verschil by stemming gemaakt hcbhyi wanneer door den president der komer Aiid was meegc deeld dat een ultra coiiAl vatief zich had aangesloten bg het protest der radicalen tegen de mfame poging om de provinciale pers en raasse te demoraliscercn Verscheidene conservatieven gaven met bezwaard gemoed hunne sanctie aan dit schandaal omdat zg bet ministerie niet ten val wilden brengen naar hadden zij geweten dot een hunner portij reeds was overgeloopen menig vreesaolitig gemoed zon dit stoutmoedig voorbeeld gevolgd helibeii Dit gelukkig toeval voor de regeering dankte zgn oorzank aan de kortzichtigheid van den heer Buffet en dit geziclitsgebrek deed zelfs den volgenden dng zgn invloed in het Journal OJieiel gevoelen Eerst Donderdag mor ADVBBTENTIËN worden gwplaatrt van 1 5 regels a 50 Centen iedere el meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afeonderljke Nommers VUF CENTEN gen werd het publiek in en boiten de nationale vergadering gewaar dat een volbloed conservatief de heer ïribert walgde van de circulaire van dan minister Beulé Na de voorlezing der notulen maakte do beer Tribert de volgende opmerking Ik Boet tegen eene weglating protesteeren Ik vraag verscbooning aan de leden der Unio Bifuilicaiiu tot wie ik niet behoor en in wier midden ik niet lit maar ik kaa hua de eer eu hel voorrecht niet gunnen welke de president der kamer en het Journal Officiel slechts aan hen willen schenken van alleen tegen de circulaire geprotesteerd te hebben Ik onderteekende dat protest van ganscher barto omdat ik het meer daa rechtvaardig en bovendien zeer bezadigd in tritdrukking en toon a htte Ik verzoek den president acte te nemen van de verklaring dat ook myn naam onder de onderteekenaars voorkomt en ik verheug mij dat ofschoon wy in de vergadering in de minderheid waren onze rechtmatige verontwaardiging rerds van de zgde van den preaident der republiek eenige voldoening gekregen heeft Dit laatste zag op het ontslag van den hieer Fascal De heer Buffet ontkende op nydigen toon dat hy de eene partij boven da andere begunstigde Hg kon niet altijd alle namen onder een orde van den dog voorleztu en vaak waren verscheidenen geheel onleesbaar Dat bet Jonmcd officiel den oaam van den heer Tribert niet onder de bewuste orde van den dag gedrukt had was een ongelukkig toeval waarvoor hy Buffet volstrekt niet aansprakelijk is Een eigenaardige bgzouderheid v n de kotizichtigheld vou den heer Buffet is dat wanneer een ordp van den dag hem ter band gesteil d wordt waarop de naam vau den heer Gambetta voorkomt hy die onderteekening altijd het eerst ziet al staat zy ook de vierde of vyfde of zelfs een dar laatsten op de lyst Hij IS dan gewoon te Iszeo Ik ontving een orde van den dag onderteekend door den heer Gambetta en apreekt dezen naam met luider stcmo uit alle andereu echter sotto voce De yttm Gambetta nu mnakt op de meerderheid denzelfdeu indruk ala een rooda vlag op een woedendea stier en is voor haar reeds voldoende om een voorstel van hem wi t het ook zyn moge onmiddellijk ta verwerpen DUITBCHLAND Laatstleden Vrijdag werd te Berlgn het te dien dag verschenen nomaar der Wetpen in beslag genomen omdat het een rebus bevatte met de beellenia des Keizers er ju In overleg met de redactie liet toea de uitgever de rebus er uitlichten an eooe oieuwe oplaig ter perae gaan Toen hg nu met het gewijzigd blad by den president van Politie kwam vT e deze boe toch de redactie er toe was gekomen m de beeltenis des Keizers in het blad op te nemei i De zaak is dood eenvoudig antwoordde de uitgever de rebus stelt voor het woord Wilhelmshaven rn hoe kon men nu dpn naam Wilhelm in eene betere Sguur uitdrukken dan in deze Hadden wy dal pwetep zeide de President dan zou het blad niet in beslag zgn genomen Intusschen de taak lag et eenmaal toe dat de Pobtie niet spoedig Igenoég den rebus kon oplossen rn niet verkoos de oplossing te vragen ileroorzaakt den uitgever de kosten voor eene nieuwe oplaag Zooals man kon verwachten maken sommige Maden van dit voorval gebruik om nogmaals er op te wijzen welke nooJeloozc ongi legenheden zulke iobe