Goudsche Courant, vrijdag 20 juni 1873

uigd met een detachement uit Oran Den volgenden dag hebben de Buaaen stormenderhand Chodsheili ingenomen en den vysnd op de vlucht geslagen Den laten Juni beeft een groot gerecht plaats gehad bij de inneming der versterkte stad Mangat Ueunraal Kaufman is de Amur Deria otergetrokken op 36 wersten afstond van de hoofdstad Khiwa BerUJn 18 Juni De Byksdag heeft bij de derde lezing de voordracht aangenomen waarbij de Bijkseonstitutie in den Elzas en Lotharingen wordt inge I vaerd I De Frmuuivl Corrfpondenz herhaalt dat de Duit I ishe Keizer in de loop der maand Augustus de Weener tentoonstelling lal bezoeken om in t begin vaa September te Berlyn terug te keeren waar den 9den dier maand het monument ter herinnering aan Duitsehlands overwinningen op de KBnigtptaii onthuld zal wofdes lleizeUde blad logenstraft bet gerucht dat de reis van Prins Karel van Bumenië naar Duitschland m verband moet gebracht worden met eya voornemen om te abdiqueeren VergaUle l Juni Het rapport a den heer Bsragnon over de aanvrage van genm wlmirault oib Banc te vervolgen concluddert nt het verleenen van t verlof De beraadslaging is bepuld op morgen Eene Haagacbe achoone onder de vanen dier vereeniging dienende en kern Is verzorgster toegevoegd heeft ZMjh aoo liefderyk van haar taak gekweten dat dé krijgsman van zijn wond hersteld dezer dagen naar den Haag is overgekomen om zijn vroegere oppasseresse hart en hand aan te bieden Deze slap acfaijnt goede resultaten t hebben opgeleverd althans verneemt men dat zoodrn bij zgn ontslag il de dienst zal hebben verkregen het huwelijk zal gesloten worden 1 w het bestunt van den Anglo Belgian FuM is by Ae r eering mededealiag ont Van Prize viDgeD dat He begwoto ntet 6 Juliaanst te Wimbledon een internationale schietwedstrijd zal worden gehouden tot deelneming waaraan leden van Nederlandsche schutterijen en weerbaarheidstereenigingen ten getale gezamenlijk van minstins 30 man warden uitgenoodigd Uit Yerseken eehryft Ben dd 15 Jnni De oeetevteelt belooft een nianwe bron van el 1 vaart te worden Voorheen werd de hank be vischt volgens het reglement op de vistcberijeu van 1826 waartoe ieder tegen betaling van 1 ge recktigd waa de gfondeiT te eultiveereu of iels tei bërorJering aan l wenden daaraan dacht niemand en door veeUuldige overtredingen geraakte de bank byua zender oesters Men vischte bnitentijds idfs müideo m den zomer werden er by duizenden I geraapt op Ongeecbikte pitatsen geborgen waar ze 1 i geheel en al verstikten en een froot deel werd heimelyk aan handelaars verkocht Ook in den vischtijd 1 October ult Februari erkende men volstrekt de maat niet van 8 centimeters Weinige visschers ontgingen hun verdiende getangenisstraï doch ook I weinige begrepen de schadelijke gevolgen en uiterst geringe ontwikkeling doet nog velen gelooven dat bet zaad uit de locbt legeat Hy de verpachting in 1870 was de bank bijna leilig verschillende Maataehappyeo vormiten liah tUes werd beproefd I boekwerken bestudeerd om krachti de teelt te be INGEZONDEN miXi Bter BedMtttrl Is men gewoon op de verjaardag ran 1 M de Koiingia Uerwcgea in as land Ü ken vangeheehu heid nan hel zoo zeer beminde Oranjehuis te zien 4e BcrgAiabacht i n ze al eeer gering Daar zag man dien 17en Juni neeh van het kerkgeboa no $ tan het gemeentehuis uocb van aenig particulier huia tie driekleur wapperen alleen ae onderwijzer hbd ter eere tna ante geliefde Koningin zijn huia met de oratyeraan dofn prijken Zouden er meer gemeenten in ons land zijn waar J ii n vMn Um Oraiïfehuis zoo weinie rorderen Het werkje van M Coste heefi de meeste 1 ouaen cr mucr b= u u diensten bewezen ook het systeem ran Kemerer met M rerdiensten van het Oranjehuis zoo weinig pannen wordl hier gebezigd Dakpannen worden oP teU als da rP gekalkt om ket afstooten doenlijk U maken Ëiine pan gaf 170 oestera en op ééiie schulp ontkiemden er 34 stuks De teelt ran 1872 was orer ta ge meen roordeelig dooh harde rorst is zeer schadelijk getuigen de winters ran 1845 en 1853 Thans worden er 9 000 000 pannen klaar gemaakt eb twee Maatscbappyen hebben putten uiigelegd om de oesters t tpenea Waar vraener ft anntede tüt l erd a eviseit worden er th ms aandeelen tegen 2000 I omgezet die in 1870 10 ophMchten De exploilatiekoeten beloopen tbaos daiienden waarvan men in lateren tyd goede resultaten verwadht De gemidI delde tijd van wasdom is drie jaar Uit onwetendheid zal toch zulk eene groot W tigheid niet voorkomen want ieder heeft tSsh eeh Almanak in hais aaiin S ve oal glui 4an het koniuU e Unie amgev lKi Mwchien loudt V mijokeer de Redactenrt my dienaangaande eenige ophelderingen kunnen geveiv want ik vind ket zacV vreemd dat de inWOlié van BergAmkacht die altijd volgeos kun zieggen eene groote liefde voor ket buis ran Oranje bezitten by gelegenheden waarop men Jat dan moest tooneii zoo weinig bewijien ran belangstelling aan den dag leggen I U dankende roor de plaatsing van deze regelen in uw geacht blad noem ik mij met achiing UEd Dw Dienaar P BLOK Jr I BergAmbacht 18 Jnni 1878 Uit BecBsler meldt Ben dd 15 Juni 1 Hoewel de strenge koude der Menaaand niet be Oiderlijk is geweest aan den groei der reldvriehleo is toch de tegenwoordige stood der gewassen zeer voldoende te noemen Zoowel tarwe rogge ger t an4iav£r Is meekrap karwij aiosterd en tlas beloven een rijken oogst Vooral in den pofder Waard en Groet staan deze graaen en zoden uitmuntend maar zulks is weinig minder t geval in de Zijpe Anna Fanlowna en Dirkshorn In de Langendy 1 ker dorpen die vooral veel bloemkool wortelen en uien o everen hebben de ratten veel schade aangericht 0e menigte dezer dieren was zoo groot dat ze bij honderden door de bouwers gescholen werden dsohoon de hooibouw dit jaar later dan gewoonlijk zal invallen laat zioh took een redelyke opbrengst verwachten Van longziekte verneemt men weinig of niets MAHKTBEBICHTEN Oouda 19 Juni By kleinen omzet was e steiwning flauw T rwe pudte Zeeuwadie ƒ 13 26 i ƒ 14 80 Mipdere 12 76 a 13 Pokler lX ii 1 3 r Bqgge puike ƒ 8 8 60 Mindere f 7 25 a 7 T6 Voer 6 i J 7 Gerst puike Ï 80 a 8 60 Mindere ƒ So a ƒ 7 60 Buitenlandsche 5 85 i 6 75 Haver laftge 4 è 4 85 Korte ƒ 4 50 i f 4 50 Hennepzaad 10 Ter veemarkt kflden weinig aangevoerd behalve magere varkens bix pen ia Shapen en lamaereu de handel was ever het algemeen vlifg Kaas Aangevoerd lOO partijen pryzen 30 6 83 1 GoeboUr 1 85 i f 1 45 Weiboter 1 10 i 1 20 Burgerlijke Stand i Gcsoizn 17 laai OasittuiiU oafart C Lafeber en OviaMOFK 17 ii i v n £ i s rylc w 4 H Catlipr iO GkHUVfOi Jani O Rutteld H ran der Ubq O Sluytcr tn D vu VlMrdingen J Rsancs H kUija JV F WeitcriHD en D de Rooy O Kaïara Sn A H M Breukul A J V oo W C Blom Al V£RT£iTIËN die ieta te vorderen hebben vaa of vcnohidi iliawa f B nB BËEKwoideni ni cht VRIJDAG morgen van 9 totf r uut zich t6 iwhfesneeren aan het Hotel TIVOLl Spoowtraat F H ft E B EK Een tweede luitenant by bet X I leger die te 1 s Hage met verlbf aanwezig was en gedurende eenigen tijd in een der hotels zijn intrek had genomen is eer istereo avond ten treffend ongeluk orerkomen Op zijne l afcer een revolver naziende giftg plotseling en schot af waardoor de officier door een kogel iii het hoofd werd getroffen Ten gevolge van de spoedige geneeskundige hulp door dr Hoven aldaar verleend is het getakt den kogel te verwijderen De gewonde bevindt zieh échter niet builen gevaar 1 I I Laatg te Béncht en Parijs 18 Juni Bono is naar Londen gevlucht dB eene preventieve gevangenschap te ontgaan Lyon 18 Juni Een klem alKi r verschijnend radTwal dagblad Ie fM Lyonna is o6r twee maanden geschorst Ht Pateraburg 18 Juni Blijkens bwiohle i o ent r exdedSie u r Khiwa heeft een detach mim van Mangyseglack ziol den 26ste i M i ve UfveBingru aaas t wtag brengen en welk eene ongeremdheid het is dat deze desoiettegenstaande tqn opgenoaiea in het tegenwoordig ontwerp eener Ryksdrukperswet hetwelk trouwen een aantal onhoudbare wtikelea herat Wat ook reel onterredenbeid heeft rerwekt ia dat o a de oud Fmisieche bepaling rr in il opgeoomeu dat ieder oitgerer ran al wat by kern in Plicht reraeh nt twee exemplaren kosteloos moet leretao het eene kan de Koninklijke Bibliotheek te Berljjn het audere tti de Unirersiteits Biliotheék igner prorineie Dit heeft weinig bezwaar ten opaiehte an schoolboekjes en enkele geschriften waarvan de uitgave op een debiet ran duizeodtailen gegrond ia Baar iets anders is het bij de nitgate rao Uroote etensehappel jke en andere dure werken Menigmaal toch gebeurt het dat de uitgerer daarran iet Beer dan 80 a 100 exemplaren rerkoopt en dus oaiwelgks zijn kosten kan dekken Vandaar dat er Toor Beo Iff geleerd werk ielfk geen uitgerer te rinden is en het alleen met geldelgke opoffering ran den schrijrer kan gekrakt worden Mag nu zoo vraagt men onder zulke omstandigheden de Regeering misbruik maken r n hare mackt om het aantal koopers nog te rerminderen Wanneer het in Duitsohland ging fl t in Engeland zou niemand er reel iKZwaar tegen maken Daar toch houdt menig gentle Btn lienig lau tcdelnan menig industrieel menig liandelaar eene uitgebreide bibliotheek er op na maar 4ie weelde heeracht in Duitschland niet Men be echouwt eene bibliotheek als uitsluitend te huis beèoorende by i a geleerde en ongelukkig tgn mannen ran dien stand in Duitschland orer t algemeen zelfs tatt 100 bemiddeld dat ly zich de noodigste werken kunnen aanschetffen Dit een en ander trordt in de ÜK cM teitung breedroerig uiteengezet onder opking dat die rerplichte kostelooze afstand ran exem C n afkomstig is uit het btigin der rorige eeuw de boekhandel een pririlege tras aan eHn uit tefening die rerpKchting werd rerbonden Waarom wil mea nu niettegenstaande het pririlege is rer ralleii nog de rerplichting in het ontwerp eener euwe ret handhaven Ook Paul Lindau spreekt in zqn tegemnari orer liet ootweip Hy rindt het zeer natuurlyk dat ie dereea vnagt hoe prins Bismarek met zulk een ontwerp voor den d kan komen daar hy toch wel kon liegr pen wdk lot in den Byksdag er aan ten ieA to rillen Sommige personen kouden t er roor dat hy aan d onophoudelyke klachten orer de slechte tukperswet een einde heeft willen maken door en ontwerp in te dienen hetwelk zulke harde bepalingen bevat dat alle bladen terstond zonden zeggen neen laat ons dan lierer de onde wet maar houden t Er zyn anderen die ook wel gclooren datBismarok het opzettelijk heeft gedaan maar enkel en alleen uit dien inoigen afkeer dien Uy altoos jegens de pers heeft j koesterd By Lindau wil er dat erenwel niet in Hy reronderstelt dat BiimarHc het ontwerp slechts vluchtig heeft ingezien alrorens het aan den booda aad te zenden of dat zekere roorstanders ran het dagbladzegel de handen in t spel hebben en er op speculeereu dat het ontwerp in den Byksdag zal rellen daar er dan rooreerst van geen wyziging der beftaande Wet zal wbrden gesproken en derhalve het iKgelriecht zooveel te langer zal behouden blijven Maar juist om die manseurre te verijdelen hebben OU eenige leden bij den rijksdag een roorstel inge i om in alle geral het dagbladzegel met 1 Augnsiu aanstaande af te sehaffen Naar men beweert tii dit voorstel wel in den rijksdag maar nvet in den Bondsr iad worden aangenoaeu omdat deze zieh wil hondtn aan hei beginsel van geen belasting af te schaffen zonder eqniralent De Weur ZeituHg bevat een korte aededeeling H HeidelberK betreffende den schab Tan Perzië die in gemelde stad 20 minuten heeft rertoefd zonder echter zijn spoorwegrijtuig te rerlaten By zyn ankomst aas het station werd hy door de burgerlyke en militaire autoriteiten feestelyk begroet onder baar bwonden zich insgel ks de professoren der hoofesehool Ecu hunner professor Weil op zyn beurt Mttti den Schab roorgesteld wordende sprak hem inliet Perzisch aan Men rcnekert dat de Vorst die I wat rondom hem plaats heetl met buitengewonekoelheid aanschouwt op het vernemen van d tbeaptaak des heeren VVeil zeer zichtbaar op aangename wyie werd getroffen Uit Loxembarg wordt au de Köl Zeitung hetvolgende gemeld ert vele eeuwen wordt teEchtnoach op Dinsdag na Pinkstedi een zonderlinge processie gehouden namelijk de springerapro esiie Oohpronk eiyk moest zij strekken tot afwering Mner besmettelijke ziekte onder het vee in het LuxeBburgsche uitgebarsten Aan de jongste praoessie hebben deelgenomen volgens den BeUernacier jinftiftr 1500 biddende personen 8636 springers 1196 nngers 98 muzikanten 36 geestelyken 18 banierdiagera 3 kerkelyke dienaren suisses 8 ryksveldwaehtere 65 pompiers en 6 agenten van politie Opmakende een totaal van 11 688 personen w S2r 1 BINNENLAND Gouda 19 Jcm De hier gehouden oolleete voor da gewapende dimt heeft opgabraoht de som ran 122 51Vi vf T Dinsdag werd alhiei door de Boomsch Kntholieks gemeente het vyf en twintigjarige wie tene ia i van baren beminden herder den heer H F van Lith deken en pastoor alhier gevierd Ëen plechtige hoogdienst in het byzyn van eene tairyke priestersohaar opgedragen opende het feest 1 feestrede werd eitgesproken door den heer A J Bongerts pastoor Ie Voorschoten en de plechtigheid met het Te Deum gesloten De gemeenteleden toonden hunne belangstelling door den br V Uth twee beelden aan te bieden vervaardigd door dec heer Veneman te s Bosoh D3 Vereeniging De Heilige Familie toonde ook hare belangstelling in dit feest door den jubelarls een sierlyk bewerkte rijk gemonteerde ciborie te vereeren die den maker den heer Herman Smits te Eindhoven alle eer aandoet By de tegenwoordige groote behoefte aan jongelingen die voor onderwy er opgeleid wUlea worden is Ket zeker een verblydend teekeo dat cich dezer dagen negen jongelieden aanboden om opleiding e ontvangen aan de Ryks Normaalschool alhier Van deze aspiranten werden er acht geschikt bevonden zijnde J Herman de iroot H v Eyk M de Boer L W v d Lee 1 C Emeis en J de Jong van Gouda beneveuaJ B Lalleman en J de Koter van Moordrecht De Normaalaidioal telt thans 32 en wel SO mannelpe en 12 vronwelyke kweekelingen By gelegenheid der veijaardag van H M de Koningin had des middags ten 12 ure te Schoonhoven de gewone parade plaats Des aronds werd op lie rivier de Lek vuurwerk afgestoken hetgeen een prachtig gezicht opleverde De muziek ran het gezelschap ApoUo deed zich hooren het een en ander werkte me Ie om de inwoners van Schouuhoven en van andere gemeenten eene genoegelijken avond te bezorgen Uit Middelburg nabij deze gemeente sehryft men an het HandeiaUi Nadat het bestuur ran den akngrenzenden g Dlder den Tempel welke polder hoofdtakelyk uiU eene groote plas bestaat besloten had het gemaal foorgoed te verbeteren is het hiertoe ingediende V van eeh stoomgemaal met bijna algemeene stemmen verworpen Daarop is een Onder plan aanhangig gemaakt om numelgk het water door middel van een tooht te leiden in den polder Middelburg welke reeds ran een stoomgemaal roorzieA is Den Tempel zou alsdan in dit gemaal een nieuwen stoomketel enz ran zwaarder kaliber doen plaatsen daar hit tegenwoordig genia van Middelburg zelf reeds voor dezen é en kleinen polder te licht bevonden is Mocht dit plan aangenomen worden dan zoude er voor beide polders eene kapitale verbetering te wachten zyn Door den Minister van BinVienlandsche Zaken is op de hem van verschillende zijde gedane vraag by wien de verklaring van ondergnne koepok inenting of doorgestane kinderpokken bedoeld in art 1 der wet van 4 Dec 1872 moet bernstea indien de leerlingen meer dan ë ne school bezoeken geantwoord dat wanneer die verklaring is afgegeven aan het hoofd van de eeoe sobool t hoofd van de andere school op de Iqat door hem te houden behoort aan te tcekenen by wien da verklarin g berust De minister van oorlog ontyangen hebbende een aantal rei uesten waarby door of ten behoeve van milicienverlofgangers rrystelling wordt v rzocbt tan het opkomen onder de wapenen voor de eerljng te houden najaarsoefeningen heeft ter kennis van do adressanten gebracht dat de belangen ran de dienst niet toelaten in hun verzoek téf bewilligen Te de er gelegenheid is den betrokken millciiius herinnerd dut zy die wegens ziekte niet op den bepjalden dag onder de wapenen komen overeenkomstig de daaroditrent bestaande voorschriften zich na hunne herstelling bQ hun corps zullen moeten vervoegeti ten einde in den wapenhandel te warden geoetebd gedurende een tyd gely aan dien welken zy anders in werkelijke dienst doorgebracht zouden hebbeu Staten Qeneraal Eebste Kameb Zitting ran 18 Jnni In deze zitting is df overeenkomst met do kaïiaalmaatscbappij aangenomen met 21 tegen 6 stemmen en het ontwerp tot verstrakking van gelden daarvoor met algemeene stemmen Daarna is de kamer op reces gescheiden r Voor de aanstaande zomtrzilting van d Provinciale Staten van Zuid Holland zyn behalve de provinciale begrootingen een aantal onderwerpen ter behandeling aangewezen waarvan de stukken thans in druk aan de leden van de Staten zyn rondgedeeld De bef footing van kosten v a het Pwvineiaai Bestuur Van toid Holland voor zooveel het Rijksbe tuur il voor het j iar 1874 bedraagt gezamenlyk 71 43 waafven ƒ 51 830 Wegens jaarwedden ran den CommissaijS det KoningS ran de leden ran Gedeputeerde Staten ran den griffier der Staten en van de ambtenaren en bedienden ter provinciale griffie Vtdgeu de ontworpen begrooting der enkel prorinciele tn hiüsbaudeipe inkomsten en uitgaren roor 1871 wordt ter bestrijding der uitgaren roor het dienstjaar 1874 geraamd op een bedrag ran 610 659 44 gerorderd de heffing ran 7 opcenten op de hoofdsom der grondbelasting gebouwde en ongebouwde eigendommen eu run 4 opcenten p die der persoueele belasting roor welke heffing wanneer de vergadering zich met de by de hegrooting gedane roorstellen rereeaigt de rereisohte Bachtiging behoort te worden aangerraogd aangezien de machtiging tot helfing rcrUuud by de wet ran 80 Dec 1872 slechts roor een jaar strekt Te dien einde wordt den Staten een eoncept baeiait Vt or die heffln gen aangeboden De inkomsten dezer begrooting zyn geraamd op een totaal bedrag ran 516 659 44 Voor constructie ran een dubbele draaibmg aan bet Babat te Gouda en daarmede gepaard gaande werken wordt 45 000 aangevraagd en zulks in het belang der ecbeepraart Veor ubsidien ten beboer ran den eeredlenst nsar gewoonte op de rorige begrootiugen uitgetrokken worden by deze begrooting geett geUen meer aangevraagd De meerderheid ran het College nn Gedeputeerde Staten is tegen du e subsidieii gestemd op grond dat de opbouw van kerken en pastorien niet als een proriuciaal belang is te beschouwen en subsidiën roor dat oogmerk derhalre niet uit de prorineiale fondsen bebooren te worden verstrekt Vfionderlyke voorstellen lyn iloor Gedep Staten gedaan met betrekking tot hrl verleencn van subridiëu aan twee ambnchtsscholen Het eerste strekt om aan Ie Vereeniging de Ambachtsscbool ie s Gravenhage te beginnen met 1873 een janrlijkscbe subsidie tot wederopzeggens toe te verleenen van ƒ 2000 onder voorwaarde echter dat Je school demlfde bestemming behoude Het andere om aan du te Woerden door de nijverheids afdeeling aldaar opgerichte ambaehtsteekenschool eene subsidie van ƒ 200 jaarlijks toe te kennen Beide sommen zyu op de ont werpbegrooting uitgetrokken De rekening wegens de enkel provinciale en huishondelfjke inkomsten over 1871 wordt ter vaststelling aangeboden in ontvangst ter somma van 592 002 821 in uitgaaf ten bedrage van 5Ü9 577 75V en mitsdien een voordeelig saldo vaii 82 426 07 opleverende t Nu mr W H Dullert voor Arnhem geopteerd heeft zal cr weldra in het kiesdistrict Deventer wederom eene verkiezing van een lid voor de Tweede Kamer moeten plaats hebben Onderde canilidaten die nu reeds genoemd wordtu komt vooral in de Oostelyke gemeei tea van het district in aanmerking mr W Thorbecke advocaat te s Gravenhage De algemeene vergadering der Maattchapfij M Nul M de Jmoo sal dit jaar gehouden worden op Maandag 14 Juli te Utrecht Onder de punten van bespreking komen voor Bespreking van de GouverHements koflieeultnur in verband met art 56 ran het Begeeringsreglement Wat kan de Mantschappij verder dueu in ket belang van het oiiilerwys en de beachaving van den Javaan Het voorstel der afd Rotterdam De af leeling Botterdam stelt voor om achter art 2 van de algemeene statnttn der Maatiohappg te doen invMgen de woorden yaandringrn op hervorming der Staatsinstellingen die haar in strijd sohyueo met de beginielen in art 1 uitgedrukt Eiodelyk eanige huishoudelyke werkzaamheden waaronder voorkomen de benoeming van drie Bestuursleden en van leden der Commissie voor het Indisch schoolfonds De heer Bosoh opriohtei envoorzitter der Haatschapny stelt zich als Bestuurslid niet meer herkiesbaar Uit ket verslag hy den beaohryringsbrief gevoegd blykt dat de Maatschappijnoch in ledental noch in opgewektheid vooruitgaat Door den Minister van Kolonibn was aan het Hoofdbestuur voorgesteld om vanwege de Maatscbappy een geïllustreerd tydschrift in de Javaanschc taal te doen itgeren Om rerschillende be waren aan de uitroering verbonden heeft het Hoofdbestuur die aanvrage moeten afwyieu y Uit Gorinshem schrijft afin aan de N R Ct i ad 17 Juni In een zeer talrijke be ochte rergadering van liberale kiezers uit rerschillende oorden van dit d strict gisteren iJhier gehouden werden o a belangrijke Siscnssien gevoerd over de houding door de liberale kleien aan te nemen nu in de rolgeude week eene bue voor Volksvertégenwoordiget zal moeten gedaan worden uit twee mannen die in beginsel zoo rer vu ben rerwyderd staan Opmerkel k as h t iai niemand een woord sprak ten gunste m me Ueenukeric Ware een ander oonserrttief met een anti revolotiiNiair in de h stemming zeker zonden zich reien roor hem boren den anti rerolutiooairen candidaat hebben órty gesteld In ket gegeren geral eohter schynen die liberalen die zich verplicht gevoelen ook tbani aan de stemming deel te nemen algemeen te zullen stemmen op mr Teding van Berkbout t Het getat rreeBdeUngen dat zieh Dinsdag ter gelegenheid ran den heugelykeo reijaardag ran H M de Koningin in de residentie berond was onnoemelyk en geen wonder want uit rele roorname plaatsen des lantla waren roor dien dag extra olkatrainen rcrtrokken Ruim half negen ure arrireerde I met den Rhijnspoorweg te s Hage een volbezette trein uit Amsterdam Nieuwersluis en Woerden die des arondi de kezoekers weder ni hwswaarti roerde Omstreeks kolf tien ure brasht een extra trcn een groot amtal peraonea uit Eiadharen Boxtel Breda en s Bosch ruim een half uur later gevolgd door een cxtra rolkstrein komende uit Almelo Enschedé Hengelo Deventei en Zuphen De trein uit Arnhem en Utrecht bevatte ongeveer 8000 paaaogien E cd twaalf unr stoomde de loootief met een Unge reeks van wagens 36 in getal opgepropt Bet personen het stationsgebouw b nncn Het warea zij aie lich des nachts te Groningen en Leeuwarden op spoor hadden begeven omOdecl te nenea aan bet feest dat in de residentie evierd werd Deze lange trein had ook by de stations Uppel rn Zwolle passagiers opgenomen Eene groote levendigheid hcerschte aan het station van den Bijnspoorweg De bijdragen voor het standbeeld van van der Werf te Leiden zijn thans tOt ƒ 7447 $ S geklommen Verleden Zondagmiddag met den trein ran 2 811 werd te Harderwijk geboeid teruggebracht een deserteur in bnrgerkteeding s avonds met den treui van I6 53 een mineur en hedenmiddag met den trein rau 18 36 weder een die te Putten aan de reldwacht I trachtte te ontsnappen achterhaald werd en geboeid 1 aan de militaire autoriteiten is orergeleverd Men I zegt dat van een paar deserteurs bericht ia ontnagen idat zy in Amerika zyn aangeland 1 By kon besluit van 10 Februari 187Siyn goedgekeurd de atatuteii tan de iu Deoembar des vorigen jaars opgerichte Nederlandsobe vereeniging tot beper king vnn openbare droukeftschsp waa aa bet hoofdbcsttanr is gevestigd te Hotterdam Deze vereeniging heeft ten doel middelen in het werk te stellen en pogingen te bevordereu die kunnen eaoht worden te leiden tot beteugeling van openbare dronkenichap De middelen die zij tot bereiking van Alt doel wü aanwenden zyn a Het trachten te verkrygen van wettellyke bepalingen tegen openbare dronkenschap b idem op drankverkoop c het in de hand werken van de verkryging van gezonde goedkoope en voldoende volksdranken Alle Nederkinders den onderdom van 18 jaar bereikt hebbende kunnen tegen betaling eener jnarlijkscbe contributie van minstens 50 ents li4 dezer Vereeniging zyn Wy wenschen zeeri dat aan de vereeniging eene mime ondersteuning ten deel voUo ter bereiking van het goede doel dat zij zich voorstelt Vooral ket verkrijgen van wettelijke bepalingen tegen openbare j dronkenschap achten wij hoogst wcuschelijn Behalve het walgelijk lohouwapcl dat een langs de straat waggelende dronkaard oplevert is kg eeiie reottdurende Jiedreigiug voor de rust en de veiligheid der vreedzame burgers Wel rerre daarom dat een dergelijke weC de jtersoonlyke rrijheid zou aanrandeit zyn de g raguigen van den in het ojpenbaar beschonkene van dien aard de ondervinditag leert ket dagelyks dat het dringimd noo£akelijk is dat er tegen hem strenge muntregelan worden genomen om de vryheid en veiligheid van abderen te beschermen SU te verzekeren Hoo diepe wortels soms de dankbaarheidschieten waartoe deze Ipden kunnen blijkt uit het volgende Een ondei ffioier uit het Fruiasische leger werd tijdens deji Vransch Duitschen oorlog door een kogel in het hoofd getroffen en als zoovele vanwege het Boode Kruis verzorgd en opgepsst