Goudsche Courant, vrijdag 20 juni 1873

J ® Zondag 22 Juni N 1377 Boofd Riesdistrict GOUDA R C KIESVEREENIGING als zoodanig aan den Heer Candidaat benoemd en beveelt Jlir Mr W M de BRAüW Wamens de Vereenlglng J VAN BEBKEL Prendent H J J LEUBN Secretarü 1873 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreiien DE EZEZEBSVEREENIOINa KONING EN VADEELAND in het Hoofdkiosdistrict GOUDA heeft voor de henrtemming voor EEN LID van de Tweede Kamer der Staten OeMraal welkezal plaats hebben op Dinsdag den 24 Jnni e k tot haren CANDIDAAT gesteld en bigft als zoodanig aanbevelen het aftredend Lid den Heer i Jlir Mr W M DE BRAÜW te s G ravenhage i Voor het Heatavte Cfo da 16 Jwii 1873 E o XjA3SrC3 EZg AJS I BEN BEKWAAM Pottenaraaijerj i j u keldeb aa die genegen is om buizen teleerenDraagen je Haven gelegen Adres franco aan A en daaraan in t vervolg werkzaam te zgn kan BRINKMAN Conrantiejl te Gouda terstond tegen hoog loon voortdurend werk Van GOUDA naar TE HUUR o e uu ruuruiurena werk bekomen aan de Ter Cottaf briek van vak RUN en FALISE te Woffeningev Zevenh Moerkapelle 8 18 1 46 8 13 oelern Zegwaard 8 18 1 4 8 1S Voorbarjt 8 18 1 4 8 18 Obavenhaok 8 18 9 18 11 43 1 46 3 60 8 18 9 63 10 47 Moordrerhl 8 Ï1 1 43 8 1S n Nienwerkerk 8 81 1 43 8 18 Cupelle 8 1 1 48 8 18 BoTTEBDAH 8 21 9 18 11 48 1 48 3 3 8 IJI lOt 10 50 WOBDT GEVRAAGD een DAGMEISJE of VROUW Adres Mej BROOWER Westhaven B löOf Gezondheid E acht en liBVenslust gdreu de algemeea in braik OjudB Ëngelsclie GezoDdiieids Pillcn ook i bekend dbder den naam van C aI Slijmden IHaagfpilIen De roei £ aan deze pielen gedurende 50 jaren in Europa en Amerika ten deel gevallen is groot Zy werken aangenaam en zacht voor hoest gevatte koude kortadAnighedd gal slechte spgsveriering onaangenamen smaak in den mond bg het ontwaken hoofdpgn misselgkheid Zy versterken tiet gestel verdrgven hniduitslagen verwekken eetlust terwgl zjj bovendien gunstig werken op den algemëenen gezondheidsteestand Verkrggbaar in doo sjes a 25 40 cent té Gouda by den fleer jr o ZELDENRIJK Droogist op de Miirkt Alsmede te W addüuveen bg C T HAZEi Bi iio Namaaksels zgn hier niet van bek nd Oodewster 7 3 11 38 1 2 48 8 58 8 46 Woefden 7 3 11 38 2 46 6 58 8 48 Harmelen 7 3 8 21 10 51 11 38 2 46 3 38 6 58 8 46 10 üiaiscHT 7 3 8 21 8 68 10 51 11 38 2 46 3 3 88 8 46 10 Amstbedam 7 3 8 21 iq l 11 38 1 81 3 3 6 68 8 48 10 ABNuijt 7 $ 6 21 11 88 2 46 3 36 6 58 Naar GOUDA iratf sGbavenhaoe 6 16 7 50 10 20 10 4S 12 S S 6 10 8 10 9 30 Voorburg 6 21 10 61 6 18 Zoeterni Zegvroarü 6 34 11 5 6 29 S St Zeeeah Moerknpe le 6 44 11 17 6 3 t ï 1 RbiMBDAM 6 20 7 56 10 25 10 8 18 3 10 8 15 8 16 9 80 Cpelle 6 29 11 4 6 24 Niêowerkerk 6 36 11 11 31 8 28 f Moofdrecbt 6 44 11 19 8 39 Utrecht 7 20 8 SB 11 11 48 12 45 3 20 ff SO 7 15 9 10 10 5 Harmelen 7 45 8 éo 11 20 1 10 S Jlf 7 4Ö 10 24 Woerden 7 51 1 16 3 42 7 36 OodeivaCer 7 59 1 24 8 61 7 64 Meer als 8 soorten haarverf heb ik beproefd mMr moet volgens onaeryjnding bekennen dat un de verf van M THEOPHILE mg het meest 7 18 bevallen roofwa n onnnnr tt A is bevallen get B 8CHÜRLEHR Groningen Mei 1873 Het EAÜ CHBOMiTIQUE verft haar en baard zonder hud te vlekken Franco aanvraag it ƒ 2 de flacon Eerkstoaat bg de Vijzetetraat 5l4 Amsterdam ITERDAM 6 56 8 10 10 40 1Ï 20 2 55 8 60 8 45 9 46 Aknhi 6 60 9 20 10 40 1 49 6 40 7 30 8 45 I r Goads Dril na A Brinlcraao 282 Staats LoteriJ De TREKKING der EEBSTB KLASSE begint MAANDAG 7 JÜLU 1873 De bekende en onbekende seholdeiBcIien Tan da onder het Toonegt van boedelbeschrgTing aaBTMrde Nalatenschap van den Heer COB NELIS DJ KEUZEB in leren Koopman gewoond hebbende aan den Langen Tiendeweg te Gouda en dd 24 Febroarë 1873 aldaar orerieden worden ingero Ait 1082 B W opgeroepen om tegenwoordig te zgn op DONDEBDAG 26 JDNU 1873 des roormiddags ten 10 ore ten Kantore ran Notaria Mr KIST te Gouda bg hei afleggen der Bekening en Verantwoording van het beheer in gemelde Nalatenacfa geyoerd zullende vervolgens indien geen verzet plaats heeft tot de uitbetaling der sehuldvorderingen worden overgegaan Toor zoover het bedrag der Nalatenschap toereikende zal zgn Mr KIST Notaris Gouda 17 Junjj 1873 Openbare Vrijwillige Verkoopiog ten overstaan van den Notaris C A van BLABICÜM residerende te Oudewater bg veilinffop VEI DAG den 27 JUNU 1873 en bfl a op VBUDAG den 11 JÜLU 1873 beide dagen des voormiddags ten half elf nre in den Tuin irRozKNBDSo te Oudeuioter ten verzoeke van de £ VK ABIB WILTBNBOBG van eese kiVit Ie HOFSTEDE bestaande in BOUWMANSWONINQ met ACHTERHUIS en STALUNO ZOMERHUIS 8CHÜÜB WAGBNLOODS e BERG ERF en TUIN benevens BOOMGAARD BOUW WEIen HOOILANDBÏÏ WATER en WEG te zamen groot 23 Hectaren 4 Aten 30 Centiaren staande en gejegen onder de Gemeente Kamerik in den polder s Gravesloot nabg de Stad Woerden Te veilen in drie pereeelen ééne combinatie n in massa En van een perceeltje BOOMGAARD en BOSCHHAKHOÜT te zamen groot 21 Aren gelegen onder de Gemeente Woerden in den poidier Oudeland nabg den Nieuwen Dyfc aan deij s Graveslootsqhen w De parceeien zgn te aanvaarden de Landergen op 1 Dumber 1873 en de Gebouwen op i Mei 1874 en tot die tgdstippen verhuurd aan 6ERBIT BLOMMESTEIJN Betaaldag der Kooppenningen 2 November 1873 Breeder bjj billetten en nadere inlichtingen ie bekomen ten kantore van voornoemden Notaris VAK BLABICÜM alwaar tnsschen de ireiling en den afslag verhoogingen zullen worden aaagenoman Openbare Verkooping van 45 BUNDER UITMUNTEND GOED OD WELIG te VELD STAAND HOOIGRAS fnusende op de landen vui den bnise Avmt oobd binnen de gemeeixte Èfoordreehttn Whd dtn ciffn Of DONDERDAG den 26 JUNU 1873 es amiddags ten h Öf eet nt jn het lo Bmtet TtvoLi te Gouda Na4eie infortnatiën zgn te bekomen ten Kan o i den Notaris A N MOLENAAR te BitalingdeT Kooppennincra 15 PTEMBEB 1873 Zeer bevreesd schgnen de vrienden voor de herkieang van Mr db Bbadw althans hun orgaan het Haagêcke Dagblad van heden heeft veel meer woorden noodig om hem aan te prglen dan b v Mr Heemskerk in t district Gorinchem schgnt te behoeven De heer n Bbaüw wordt voorgesteld als t on plu ultra van een afgevaardigde die steeds voor de bgzondere belangen van het district opkwam zoo de publieke zaak er niet door werd benadeeld Daar heb je de spoorweg van Gouda naar den Haag die alleen reeds maakt zgn herkiezing tot een duren kiezersplicht Wat deed hg dan toch Vraagt thans niet naar daden bet is de tgd der woorden Maar hoewel dat reeds geuoeg is ook andere plaatselgke belangen vonden in hem steeds een pleitbezorger Gedurende twintig jar n wist hg altgd het juiste woord te vinden om der regeering aan te bevelen wat Gouda kon bevoordeelen om af te manen van hetgeen Gouda schaden kon WaB deed hg dan toch Vraagt ge alweer naar daden Hier zgn woorden Hebt ge daaraan dan niet genoeg Het wordt nog mooier of leelgker Vriend en voorstander N B der eenbare school de beer Groen bestreed hem eswege zeer geanimeerde belette hem dat niet aan de kamer voor te stellen ook het vrgeonderwgs onder bepaaldb voorwaarden te subsidieeren Niet deswege bestreed de heer Gkwn hem ifmaar omdat zgn tweeslachtig subsidie voorstel den eerlgken strgder een bespotting toesebeen van elk beginsel Noch vriend en voorstander van t openbaar noch van t bgzonder onderwgs dat t Dagblad thans in navolging van t antischoolwetverbond ook het vrge onderwgs noemt maar oveijd stemmen zoekende in 6d bg de anti revolotionairen thans bg de liberalen en naar gelang der p sonen die hg voor heeft een vlag ontrollende zóó is de heer Dl Beaiiw den candidaat van t Dagblad den eaudidaat der roomschen ware hg zoo niet het Dagblad zon henj verloochenen de roomgcbien zouden hem afvallen Na j onderwgs tirade volgen nog een paar versleten algemeenheden die iedereen passen en niet beteekenen en dan komt t slot Zou zgn herkiezing gevaar loopen 1 1s mogelgk maar het zou schade schande voor het district Gouda wezen De hérkiezing van den heer de Brauw achtenwg een eisch der dankbaarheid en der vaderlandsliefde ja in bet gegeven geval zelfs eeneisch der politieke zedelgkheid De Vogelaar op vangen uit De vink jen lokatm et ibet gefluit Miet veel is er meer bg noodig slecht deze raad Wat ge ooli doet stemt den lieer de Brauw nooit BUITENLAND Bultenlnndscii Overziciit BtDO beeft zioh om een prerentiere geTiugentcbap te Ontgaan uit da roeten gemaakt Men zegt dat bg naar Lauden is verirokken Het rapport omtrent zyne iaak ia Donderdag b baudeiü Het debat heeft niet die Oitgebreidbeul gekregen welke men vemraohlte Het vorig ministerie beeft ifich niet in de zaak gemen d terwijl de linkerzijde klaarblijkelgk bang waa sioii voor een radicaal in de bres te stellen Sedert 24 Mei cijn de gematigden buiverig om lioh m t openbaar met de radicalen te verbroederen Laboulajre verkUaMe dan ook uit naam van het linkercéntrnm dat men voor bet rapport zon stemmen oodat men rakende óp de onpartijdigheid van den krygaraad Cazot s voorstal om den minister vau orlog zgu tmbtaroorganger en nog een paar generaals te hooren werd met 450 tegen 200 ateumea Terworpen Ëruoul verklaarde dat bet doel met was de Kegeerin van Tliirrt te treffen noch politieke wraikneming maar dat men aan de eisebeu der recbivaardigbeid wilde voldoen De cuiiclusie vih het rappurt om Banc voor den krggaraad te brengen werd met 485 tegen 137 stemmen aAugenomen De toogeuaamde oommiasïa voor de decentralisatie heelt het onderzoek lan de gemeentewet nog met voltooid en men twijfelt deihalre of deze wet nog wel in deze zitting zal worden behandeld Volgens Ilaau IS er sprake van een voorstel om de Tergaderiug den 16n dezer te rardigeii i e hooge raad van koophanitel keeft zicb eenstemmig rerklaaid voor afschstpag van 4e belasting op de grondstoflen Thiers tierelingsdenkbeeld en tenigk r tut het rrghaudelstelsel van iëfjO lil den Duitaclieu rgksdag is het wetsontwerp be j treffende de invoering rnn de njkscanslitntie in EI zasLotharingen in derde lezing aangenomen I e fans heeft Dinsdag tot de leden van het college van kardinalen eene re le gehouden Hy prees deu ijver der kardinalen in bet baudbaven der recbleu van de kerk dat voorbeeld vond navolging m Italië eu elders Dat tyn voor hem de heldere stippen Maar voor het overige hoeft zgn hart zich oier duizenden zaken te b lrueren De Pans verklaarde verder de censuur te herhalen eu te bevestigen die utgesproken is over hen die door geweld zich van den Kerkelijk 8taat hebben meester gemaakt en de goederen der kerk geroofd hebLsi Die oensttsr moet te eer herhaald warden vermits dagelijks nieuwe aanslagen gesmeed wor lentegen den godsdienst Vervolgens zeide de Paus dat het berieht in de dagbladen dal geeste gken bg de begrafenis van Kattazïi te Alessandria tegenwoordig waren een zeer pgnIgken indruk op hem heelt gemaakt üie priesters waren meer hovelingen dan dienaren van God Hg hoopte oog dat het bericht valsoh was Raltazzi was steeds een bestnjder geweest vau den vrede van Italië en van den H Stoel hg was ingevolge den wil zgner vrienden zonder de genailemiddelen der Kerk overleden Wg kennen echter zeide de Paus het oordeel Uods niet en he past ons met dat te dSorgronilen l en slotte maande hg de aanwezigen am God te bidden dat Hg steeds elke gedachte van verzoening mt hun hart moge bannen De vganden der Kerk willen dat de Paus stappen tot hen zal doen maar zg moeten tot hem komen De Italiaansche minister president Lanra is naar dtn koning te Curin vertrokken om hem le kloos terwet ler bekrachtiging aan te bieden Men weet dat de Senaat die wet heeft goedgekeurd In de Sponneche Cortes rgn door den heer Ocbn verscheidene wetsvoorstellen ingediend cti omtrent d t waarbg aan de regeering de bevoegdheid wordt verleend om eene buitengewone belaaliiig vnii honderd millioen preetas e heffen is de prise en oon sidëration reeds aaii eiionlen De overige door dicii heer voorgestelde wetsoutwerptn stiekkeii om de regeering te machtigen een re erie le er te or eniseerrn eeuc lommissie t vuiiuen die op het tooueel vnn den oorlog den toestand aldaar zal gaan onderzoeken en daarover mpport aan de Coites zal uitbrengen en om de regeenng de bevoegdheid te verleenen tot het organiseeren en ontbinden van vrijkorpsen Voorts beeft de heer Oeon er krachtig op aangedrongifn dat de staat van beleg zon worden uitgesproken Woensdagavond zgn de discusaien aangevangen over de vraag uit hoeveel leden de eonstitutioneele oommissie zhl bestaan Door den minister van oorlog iS eene circulaire uitgevaardigd waarbg aan alle generaals en otBcieren die afwezig zgn of verlof heboen andera dan om redenen van gezondheid bevel wordt gegeven om binnen twintig dagen weder op bun post te zijn In de Cortes heeft de minister van tnancien de volgende wetsontwerpen aangeboden 1 tot maohtiging der règeeriug om de tabak op de Pkilippgnscbe eiUnden geteeld te verpachten voor zooveel jaren als zg noodig zal oordeeleu waarbg de opbrengst der vgf laatste jaren tot maatstaf zal strekken 2 tol het aitn de markt brengen der scbatkiatbons in portefeuille S tot het conlerteeren der personeele schuld eu i tot reorganisatie tan de kas der deposito s Van het tooneel vau den oorlog wat geen nienwa JsitQ ELAND In het liagerhuis wordt tegenwoordig beraadslaagd over het wetsontwerp betreffendWe taxatie der aau plaatselijke belasting onderhevige ste goederen De dncttssie welke vrg gerekt u levert over het algemeen weinig belangrijks op alleen verdient vermelding dat de intrekking der thans bestaande ontheffing voor boschgrond niet kleine ij iging is goedgekeurd Ëene voor da regeeiing vrij netelige umstie m om bgzondere redenen in het Lagerhuis niet in behandeling gekomen De regeering had namelgJc aan het Huis de bekrachtiging voorgesteld aener overeenkomst door den Minister van nancien met de Unionstoomvaarlmaatspliappg gesloten hondende dat 4lie Maatschappij tegen een vergoeding van 36 000 p gt s jaars de maandelgksche brievenmalen tusaoheu K ap de Goede Hoop en Zanzibar zou vervoerep Het bleek echter dat de Britach Indische Stoomvaartmaatschappij had a ingebaden om in dien dienst voor Ib OOu p st s j iars te voorzien zoodat door de aanneming van het eerstgenoemde voorstel detohatkist ecu verlies zou Igden van lO OÜO p st Ufu verwachtte dat de tegenpartg van deze aangelegenheid eene partgquKstie zon maken en zag mot zekere spanning oit naar de zitting van den 18de waarin de zaak opui uw in behdodeling zon worden genomen Daarvan kwam echter niets daar de heer Bonverié deed opmerken dat bg het ontwerp niet waa overgelegd de minuut van bet ministerie van financ cn waarin het sluiten der overeenkomst wordt aanbevolen eene forni Uteit bij het hnishoudelgke reglement voorgeschreven De beer Gladstone erkende het verzuim en liet de zaak ter beslissing over aan den Speaker ilie uitmaakte dat de bepaling van bet reglement stellig was en dat de overeeakomst dus niet door bet Hois in overneguig kon genomen worden Men weet niet wanneer de zaak opniaaw bg het Huis in behandeling zal komen Het door den heer Forster ingediende wetsontwerp tot wgziging der onderwgswet van 1870 geeft buiten het parlement tot bestrgding aanleiding vooral Onder de nonconformwten In eene verleden Maandag door de vereeniging van laatstgenoemden te Londen gehouden vergadering zgn moticn aangenomen strekkende tot al keuriitg der bepaling dat de schoolgelden voor de kinderen van minvermogtode doch niet bedeelde ouders door de schooleommisaien konden betaald worden De vergadering zeg m deze bepaling de bevestiging van het door de nonconformisten steeds bestreden beginsel vnn subsidieering vau seolescholen eu oordeelde dat derhalve het ontwerp nog verder dan do onderwijswet van 1870 afweek vau het door haar voorgestane beginsel van een ueutianl eu voor elke godsdienstige secte even toegankelgk volksunderngs Daarom heri t de ve i gadering tot alle nonoortf irm fiten in het lagerhuis het verzoek gciiclit om m t kncht tegen de aanaening van het ontwerp op te komen