Goudsche Courant, zondag 22 juni 1873

dl vome coaoerten In het park eufia den diercntuSn fa t Nlk tllra ilrn bezoekers op 17 Augustus wacht Ma ir waunccr dan als het e geulijk Songres zal Ijn aangevangen biJT ile hi er Voamaer van s Hage i I de eerste Hfdee n r zal hebben gesproken over r letterkundig Utrekking n der Ned Iptlerkandigek in de twe e afdeeling de Utreehtsche hoogleeraat Vreede en de Groningsche geleerde Wijane hnn denkbeelden zoUen hebben ontwikkeld orer den bil chopi ie chopi ieM é M en dan ludpnwjoiinint van dt Spiegel en over gden aard van Karel V als in de derde afdeeling het tooneel de muziek en de beeldende kaosftu met bup veraclüUejbde eiacheu en belangen ter tafel zyn ta Ght o a door van Hall uit Utrecht door Ëm Kaeeeels uit AntwerpAi door Uiohard Hol uit Utrecht dan vooral na die werkzaamheden zal men dm rykdom an bet programma der feesirlijk baden eeiat op den rechten prij tellen om van ukele noBBets te gewagen de inhuldiging der feestzaal in den cercle Irtistique gala veitooning in den grooten schouwbnrg algemeene verlichting der stad Buiek in bet f tk eoneerten fregatten op de Schalde Veneliaannh fee op de Schelde Fête de N t u het TkéUn de Variétëa Ut regelittgs commiasie beeft al het mo lijke gedaan lot bevorde ing der orde Zij heeft haar zorgen zelfs uitgestrekt tut het nachtverblijf der verwacht wordende gatten Die zich raor den In Augustus tot den secretaris de heer Simillion ten Stadhuize Tan Antwerpen wendt kan byna zeket zijn een goed logies te Tindea hct ij in logementen of bij families Se komst des kouiugs en der koninklijke fhmilie ter gelegenheid ran het congres zal anders het vinden vu nacbttwWijf eenigezins meeielijk maken T ens den dunr van den kampstryd op de legerplaats bij Milligen en vermits daarheen en eldeis dvv ise battsrijen het regiment rijdende artillerie van het garnizoen te Amersfoort xyn gedetacheerd zoo kwacB 4e Amersfoort in garnizoen tot het doen van waofaten enz 40 iofanleristïéh met het noodige kader vu t 4dc ngiaent infanterie nit Ooada Men sehrqft aan de LeidifJu Ct De reraendlnKen Tan aardappelen uit het Westland die met partyen aardappelen nit Rijnsbnrg grootendeels voor Engeland bestemd waren zijn weldra rfgeUwpen ür is Toktocnde gerooid en er zyn bevredigende pryien bedongen De binuenlandsehe narktcn ontvingen nit die streken Uoas nog zooveel aanvoer om aan de dagelijksefae vraag te kunnen Toldoen Het is intnsschen geen loos gerucht door speculatie geest in het leven geroepen maar een feit dat de ziekte onder de aardappelen heerscht Vooral in de laatste komt z j het herigst voor dat wil zeggen niets minder dü andere jam Het zoo dan ook wel tot de Dwrk aardigiieden behoortn als poters die dan loch iu oaeefdere of in mindere mate ran ieke struiken gewonnen tqn getonde aardappelen voortbrachten De byzonderheden daaromtrent zijn reeds vroeger vermeld roeizaamheid hoe schaars in de lente ook Toorgekomcn kenmerkt dezen zomer die met het Tolste recht dieo naam verdient Tegen zooveel somberheid in Mei volgde een heerlijk tgdperk run zonBeeehijn eo warmte De druiren nebben gebloeid en Truoht gezet het is bijna niet denkbaar tenzij het w aar zich door buitengewoon koud weer liet galden dat de oogst daarran zal mislukken In de wnras kassen zqn reeds lang geleden rooitreifel k rgpe druiren gesnedea in de koude kassen die thans met eens naawlettende torg rereischen beginnen de nenlgte trossen rijp te worden Anrdbezien zijn er in oTerrloed geweest en van alle kanten aangeroerd Door zonnewarmte gestoofd zijn zij vlag ryp geworden het verroer begint na af te nemen Aalbezien zyn er geenszins orerrloedig ook peren en aapeleo oiet ofechoon ran de laatste op sommige Mtsen ocC wat zal te plukken zqn zoo ia het ook geiegea Bet de perziken die niet dan op eenige besohutte ptaatsen de vruchten hebben behaoden Qroentea Tsa allerlei aard zijn er rolop te verkregen ook de aaijboOnen die achter wareo beginnen aan te komen De weilanden staan best in het gras en de hooibouw geeft een ruim gewin by eene uitnemende hoedanigheid van hooi Er is geklaagd gezucht en gehoopt en ten slotte zal de bouwman met welgeralde hooibergen of graansehuren den winter kunnen trotseeren Ken tallooze rerseheidenheid ran krachtig ontwikkelde bloemen bieden thans meer dan tooc eene maand kweekerijcn en lusthoren aan onder de koele schaduw ran het heerlijk geboomte zon de bespiegeling veilig gemaakt kunnen worden dat ook deze zomer tot een der bloemr ke behoort gerang schikt te worden Woensdag is een aanvaiiï gemaakt met het verrollen der caralêrie manège te Haarlem Het gebouw ia thans op 19 rollen geplaatsten woKit p S punten in de breedte voortgetrokken Gisteren is het op 2 rollen geplaatst m de lengte dwars over de Mieuwe üracbt tot opzien toekomstig voetstuk ro rt beiva en A uuveiner i jle hter B Zuitluf aMaar voor een son t4 ÖWll In de Amsterd Cl van cerg stereii vindt menden vulf eiideii brief ingeziiiiJen tlpur deu Cuusul der aeijUfM Statan ir Amsterdam ii Juli 1878 linkeer th Btdactmr I Een steA evo rati wantrouiveiide beangstiging is dez geii jiatetaan nj er U uiiefs vau Aia ikaausclie Spourwegw iarden ten gevolde van de aanmerkelijke daling ran rersqhillende soorten van die waarden Niittturlyk moet oiemaid zi6h Te beeldeQ dat de oorzaken rau die 4 Ung i deijk nit b ii neg koaden geruimd woideu indien rulks iii hit geheel mogelijk ware het komt echter den onderjECteekende voor dat de verkoppers v in die geaaide waarden Teel zouden kuuuen doen om de inblieke meening gerust te atelli ii en wel door openleggen uiet alleen van liunue kantoorboeken er kunnen misschien ongcloovigeii zijn die zelfs niet dour kaïiloorboeken overtuigd Worden maar ook daar liet overleggen van hunne piiviite koopcontracten bij welke de gedaalde wn irdeii u u 8 irunki lijk in htiii hciit kwamen Kou door deie private kjapüoiit r ieteii getuonÜ worden dut de inkoopsprijzen met veel beiie len de prijïeu van uitgifte aren de omzutliiii van de waarileu op deze uijzo aan de verkoopers sleoiits een behoorlijke bankiers coinmi sie opleverde en niet buitengewoon ruiine vooi Ieeleii als velen seüijiien te geloovcn d iii zou ttt alle wantrouwen zooveel de verkoopers uaiigaal bepaald moeten doen ophouden w g De Ounsul der Vereenigde Staten van Noord Amerika Mevrouw Absolom Countoway die op een villa te Terrence Bay in Nova 3cotia woont is volgens de Times een afsohrikwekkeiid voorbeeld roor vrouwen van mannen met een klein inkomen Sinds haar huwlijk in 18fM heeft zij aan 17 kinderen het leren gescliouken Eerste bevalling d6n kind 2de een tweeling 3de een tweeling 4de een tweeling 5de een tweeling Cde een vierling 7de een rierling Al de kinderen leren Men meldt nit Brakel in d 20 Juli In weerwil ran de langdurige Toorjaarskoade die tot op het einde ran Mei aanhield is liet gras in de weiden zeer orerrloedig zoodat het vee daarin ruimschoots voedsel vindt Daarenboven levert de hooibouw de gunstigste resultaten op De eerste snede der uiterwaarden bracht in geen jaren zulk eene kwantiteit huoi aan als thans De kwaliteit is daarbjj uitmuntend Het werd hier in de jongst verloopen week voor ƒ 16 i5 per BOÜ kilo s afgeleverd terwijl het oude uiterwanrdsch hooi roor lli rerkuclit is Het biiiueureldsch grnsgewas H inde la it ste H dagen £ 00 zeer bijgekomen dal men ook ran dit hooigewas een voldoend beschot kan Ie gemoct zien Uit Dordrecht schrijft men aan het L Dagll Het moet hier Vrydag op het kantoor van üito de Knt en Zonen eeu heel opstootje geweest zijn van de boeren die beweerden dat hun de MaxweUaandeelen door die lieeren iu de maag naren gestopt In Uotterdum schijnen ook stiluses over Maxwel a CU Florida s aan d Hfaug Men zegt dat sommigen die daarin betrokkeüMwireu reel last ran hun werk volk hebben dat voor hen geen villa s wil bouwen Zij stuken het werk eu zeggen eenvoudig dat zy voor dieven niet willen werken Tot het jaar 1770 was de volgende wet in Engeland van kracht i Zij die door middel van blanketsel wutten stalen keurslijren schoenen met hooge liidiken ralache henpen ot rulsch haar Zynér Majesicils onderdanen tot bet sluiten van een huwelijk trachten te verleiden zullen terecht staan wegens toovertj en het hnwelijk zal nietig verklaard wordeu Ta Arnhem heeft Woensdag zekere A T dlcals kindcrjnfvrouw in dienst was van den heer H aau de Verlengde Eijnkade aldaar welke jufvrbuw eeu kindje ra dertien maanden hetwelk aan hnrc irg wns toevertrouwd op rerregaaiide wij e misliuiideld en zich boveudien aan diefstal in loondiensttiaatheid schuldig gemaakt had zieh ran een 3 ii 4 meter lioog balkon doeji akken op een oogeublik dot haar meester naar het commissari lat ran politie was gegaan om van een en andi r aangifte te doen Toen de jufrrouw op de strant wns gekomen is zij in alleryl de Kadestrn it inges ngen en vervolgens geheel gekleed in de l auwersgracht gesprongen De wachtmeester Bekker is haar ngesprongen en mocht de voldoening smaken haar met behulp van eenige inmiddels toegeschoten personen van een wissen dood te redden Onmiddellijk is A T naar liet stadaziekenhnia overgebracht De i Ct bevat de volgende peisiftl i je Te sHage is aangekomen de heer Ito Minister van Financien No 2 in Jap in Hj zal in ons lan I acht dagen vcrtjevea om w lerwerken te bezichtigen Naar men verzekert zil 7 ijno Esellentie op specialeii hi=t van den Mikiidj ook den dam bij Appelsolm lie iclitigun De Kliüt toch van een vroeger gezautseli jp naar oiis land twelk zooajl bekend is dien d iin lieXoCht gehoord hebbende op hoc eenvoudige mjze mm in het handel en oheepmarilieverid Ncderl jid de bevolkjujj ran twee proviucign welke elksndrt óp J kleine rftstantie ran twee Shepen kan bekijken belejt om naar elkander toe te raren wilde dat maar uietj gelooren eu de Staatsoaa die t hem rerhaalde viel uls leugenaar in ongenade Daar uwu eohter uit Drenthe aan dea Keizer een paar PrortnCialc Verslagen toezond begint Z M ta twijfelen en zendt nu Ito om zich op de plaats zelre in de nabijheid ran Appelscha te orertnigen of daar werkelijk zulk een eurieaae dam woidt gevonden Koloniën OOST INDIË Omtrent d benoeming ran den luit gen r Swieten leest men in de Inili r Volgeus een regeeringslelcgrnm is de gepensionecr le luit gen J i ran Swieten oud Irg rcommandant benoemd tot berelhebber voor de leiding der krijiisverrichtingenj tegen Ati hin en Uegeerings C uinmissaria De vereeniging van deze twee betrekkingen ocbten wij nuttig liet militair en politiek gezag moet niet verdeeld worflen De Iti geerings Commisiaris moet wezen de verantwoordelyke prrsoou en hij knn dat niet zyn als hy niet tevens met de lening der Men zal hier wellicht de opmerking maken d it het hoogst onaangenaam is een generaal iu ruste uit Nederland te zien komen om de zaken te leiden terwijl ons leger lach menig verdienstelijk hoofdofficier telt I Ons eenigj bezwaar is dat de geachte generaal die zyn rustig ofsohaan gceuszins werkeloos rcrblyf in den Haag te midden der zijnen opoffert oiu op ryper leeftijtjl de rermoeieoissen en gevareu n iii de leiding van een gewicbtigen krijgstocbt rerlionilru te trotseereni reeds een weinig lang Bit de gelederen is getreden Maar het kan in geen enkel ander opzicht afkeuring Tcrdienen dat de heer ran Swieten uitkomt Hy is o4l Oauvernear van Sumatra s Westkust en als zoodahig de onderhandelaar orer het trnetaat ran 1357 met Atchin geweest Ook op liati gaf hy blijk ran diplomatieke bekwaamheid tegenover inlandsche Vorsten die de wapens tegen ons opgevat hadden De beer van Swieten bekleedde een rang zoo hoog nla men iu ons Indisch leger bereiken kan Geen hoofdofficier kan zich gekreukt aehten onder zyn berel te moeten dienen Ziju naam is aan bclangryke krijgstochtcn bijv Bom verbonden baarby komt dat geen onzer tegenwoordige hoafil officieren in de gelegenheid is geweest eene belangryke troepenmassa aan te voeren In de oorlogen van de laatste jaren is wel eens eene vrij beteekencude macht ontwikkeld maar waar is met neer dan een of w bataljons gelyktydig geageerd Het succèts ran verdere krijgsverriehtingen tegen Atchin moet verzekerd zyn Daarom moet men zoo min mogelyk proefnemingen doen of het opwekken van jaloezie in de hand werken Wat wij hopen ia dat generaal van Swieten nog steeds de geestkracht eu den schranderen blik zal bezitten hem iu rroeger jaren eigen D t hij zieh de opgedragep taak laat welgevallen bij het liouije gewiclit dat men in Nederland aao de cn oorlog hecht zooalsl uit alles blijkt doet ons vsftrouweu dat generaal van Swieten voor zicbzslven nog het besef heeft dat hij aan het in hem gestelde rertrouwen zal kunnen beantwoorden Maar daareuborcn staat generaal ran Straten buiten de menées de sympathien en antipathien die in den laatsfen tijd hun invloed misschien ten nndeele van het publiek belang al te zeer hebben doen geroelen Met l et doel om de aan Ali hin onderhoorige staaltjes gedlirci e den verderen loop van deu oorlog tegen dat Syk tot onthouding te nopen is dezer dagen door de liegeering eene procl iinnttc vastgesteld waarvan de HoUandsche tekst luidt als volgt Aan de hoofden en de bevolking der landschappen onderhourig aan het Êyk van Atchin By herhaling heeft het Nederlandsch Indisch Gouvernement in t algemeen belang van handel en soheepv art pogingen aangewend om aan de geschillenen vijandelijkheden tusschen het Kijk van Atchin en de daaraan onderhoorige staatjes en tusschen deze laatste onderling op vrecfelievende wgze een eiude te maken Die ro ingen zyn niet aUeen steeds a jeatuU öp den hardnekkiRen onwil van de zyde van Atchin maar laatitilijk zelfs door de bestuurders van dat Bijk met en d ïd ran verregaande misleiding beantwoord Te vergecfa heeft het Nederinndsch Indische Go rernemeiit getraólit hterimitrent lan den Sultan ran Atchin de noodige epbeldering Ie erlangen en langs den weg van ouderhand len tot eene minuehjke schikkiiig mS item te geraken en het heeft ïich ttlt dien hoofde verplicht gezien den Saltan den oorlog te rerklaren Ten gerolge ran den naderenden kwaden mousaon roorloopig gestaakt zullen de rijandelijkheden ïn bet gunstige seizoen met de Boeste Vtvoht worden tierrat De wapenen tnllen alleen gekeerd worden tegen dezulken U d n Sdltan atutfei dewel iU iid9 doelingen r Ifet GSuremèmèni om den ttfih gefeid en tal den oorlog medeg werl t hebban en tigen hen die Hem steunen in welken vorm ook doch pens tins tegen die onderhoorigheden ran AUihio die zich ran alle inmenging in dezen oorlog van stonde al a in stipt zuilen onthouden waarover by voortduring van alle kanten berichten door mij tullen worden ingewonnen Zdodra daamit blijkt dat op de eene of andere wijs aan Atchin bijstand is verleend zal men als rijand beschouwd en als zoodanig bi handeld worden Zij daarentegen die tegenover het Nnlerl Indisch Gouvernement eene vredelievende houding aannemen zullen de welwiUeudheid en vriendschap van hetielve ondervinden en gespaard blyven voor de den oorlog te vergezellende rampen van dood en venvoesting terwijl zij er rerder op kunnen rekenen dat verintld Gouvernement alles zal aanwenden wat strekken kan om hun rust rrede geluk en roorspoed te rerlekeren Iu strijd met de geruchten door boosoardigen verspreid kan een ieder zich orerigens rerzekerd honden dat de Uegeering van Nederl Indie geene vijandschap jegens den Mohamedaanschen godsdienst i koestert alom wordt die binnen haar gebied met Tolkoraen rryheid uitgeoefend Ik hrriiaal i zy die de zijde ran den Sultan moo ten kiezen zullen de kastydende hand ran het Gonrernement geroelen en het leed hun en ban land berokkend aan zich zelren hebben te wijten De commandant van het oorlogaachip die dezeproclamatie tot u brengt rn de ambtenaar die hem rergezclt zijn door mij gemachtigd deze zaken metn te bespreken en naar gelang der omstandighedente handelen BuUenzi rg De Gouv Generaal van N Indic 7 Juni 1S73 Loudon Men sohrgft uit Tapauoeli ana de S m Ct De bedrijvigheid van onzen nieuwen militairen commandant ter kuste heeft hier een aangennmcn indruk gem iakt De wij e waarop door hem niaatrrgelen ter versterkingen terzekeriii lau sommige bidrci d p nten ziju genomen getuigt van kennis bealistbeid en een krachtigeii wil en stemt lot gerustheid by de gedachte aan mogelijke gebeurtenissen De berichten uil ïaroemun blyvea onbeterkenend De Vorst van dat rijkje ilis met ons in zekere belrekking staat en daarvoor dan ook uit s lands kas een klein doch rast naandelijkscb inkoBen geniet welk inkomen naar men beweerde door hem sedert eenige maanden niet in ontvangst was genomen tengerolge wikrran men zich orer zijn bonding in de Atchineeschc zaak niet wel kon rergewisaen beeft zioh nu zeer roorkomend betoond Kaar ik hoor heeft ij het dtat majcr ran de Maas en Waal met beleefdheid en wciwi lenrtheidontrangenj aan enkelen moet hy zich beklaagd hebben orer bet onderronden leed toen hy by de eipedHie naar Atchin niet geraadpleegd en evenmin ter hulp geroepen werd zónder te willen beweren dat die betuigingen onoprecht waren ben ik er toch roor dat men er zich niet Ie reel op rerlaat Voorloopig bestaat daar dan ook geen rrees roor althans uiet zoolang de tegenwoordige kolonel de militaire krachten dezer kust commandeert ZHEUG schynt hier ran zekerheid en uiet van langwylige eu rekbare mogelykheden te houden Laatste Berichten Frankfort 25 Juli De Bechtbank rnn gezworenen heeft nitapraak gedaan in de zaak van ongeveer 50 pcraoneo beschuldigd ran deelneming aan het oproer by de rerhooglng der bierprijzen De leiders jn lot tochthuisstraf roor rier antotrerlies ran burgerrecht voor tien jaren reroordeeld ran de 44 ovcriüe besohnldigden werden eenige tot twee jaren tiiclithuisstraf anderen tot negen maanden of langer gerungenisstraf gepoudemncerd St Petersburg 1i Juli Volgens de Oolos zijn de rolgende rredeavoorwaardcn nnn Khiwa gesteld Khiwa betaalt een oorlogsschatting van twee millioen roebels te voldoen binnen 7 jaren Tot zekerhiej houden de Russen zoolang twee steden be et Het Khauat Kbiwa blijft zelfstandig onder het gotiveruemeiit van den tcgenwoerdigen Khan De mnDaria zal de grensscheiding van Khiwa zijn Van het tegenwoordig grondgebied aan den rechteroever van de Amu Daria wordt afstand gedaan roor d hnlp die nan den Emir ron Bokhara verleend is De doodstraf zal worden afgeschaft De Bossisohe troepen zallen onder bevel van ge neraal Kaufmaun de stad Khiwa op 15 27 Angnstus a rerlaten Brussel 25 Jnli De Kamer ran Volksrertegsnwoordigers heeft het gewijzigd wetsontwerp betreffende het gebruik der Vlaamscbe taal roor de rechtbsnken in de Vlaamschen provinciën aangenomen ItftClrid 25 jHli CoptrerajdiligthelPruisibhe oorlogschip priedrich Karl dat roor Carthagena ten aukrr ligt te billen nemen als het de stoomboot der opitandi lingeji Vigelante aan boord wa rran zich Galres hevitiilt Biiet rij geeft Het gerndht dit da opstandelingen Tan Carthagena den Pruisiac eu consul als gyzelaar iu hechtenis zou drij genomen hebben blijkt onjuist te zijn Burgerlijke Stand GtBonFN 24 Joh Elizabeth Jacobs ouders W Booten 1 W Nieuvteoboijzea r Corrcha JobsDoi ouders P Wakier eu J Sloof OviBiHiF V 82 Juli G H vsuHooff ïd 23 F Oudijk a d M Srhrender huisvr van H W Schneider 48 j H K Oadijk 6 1 2i G vaa BrenkaUn kuisvr van O N SU llooir 87 j ADVISRTENTIEN Heden overleed in dm ouderdom van ruim 72 jaren de WelEerwsarde Zeer Geleerde Heer DIRK v vx HINLOOPEN LABBEBTON EmeritDs predikant by de Remonstrantsch Gereformeerde Gemeente te Gouda Gouda 22 Juli 1873 Eenige alffemeene kennugtving Heden overleed onze iongite fieveling JOHANNES HENDBIK mM derdom van C maanden Ie TOGT C VA DBk TOGT Spek Gouda 26 Juli 1873 BESTE N EÜWE f 0 75 per kan W il van Sark Hoogstraat PAPIERMOLEN Men verlangt over te nemen een PAPIER MOLEN Ueftt in volle werking Franco opgave onder het motto Papiermolen bü den Boekhandelaar LAÜRENS JANZOON KOSTER Oude Doelen of Verbreede Hoogstraat K K 503 Ameteniam Openbare Verkooping VAS 2QUES 0LIE3AAB GERST en HAVEB wassende op den Veldweg in de drooggemaaktePutten onder Waddiiuveeii op DINGSDAG den 29 JULIJ 1873 des voormiddags ton 10 uur ten huixe vnn JAN SLOOTJES aan het Dorpvan Waddintveen ten oyersta an van den Notaris A N MOLKNAAR l ssiileoieiidete Waddiuxoeen Jn I Breeder by biljetten omsWireven Nadere informatien bij Notaris MOLENAAR voornoemd Openbare Verkooping Op MAANDAG 11 AUGUSTUS 1873 dta voorm ten elf ure in het Koffijhuia Haumokiis aan de Markt te Gouda van 1 een HUIS en ERFmetTUINofBLEEKVELD daarachter aan den Groeneweg wjjk L n 109 te Gouda groot 1 Arl 29 Centiares met het regt van uitgang door een rang ofi doi Groeneweg 2 een HUIS en ERF met STAL in de Doelensteeg wflk L n 168 te Gowda groot 66 Centiares 3 Acht nieuw gebouwde HUIZEN en ERVEN Met GROND daarvoor en achter wijk L H 73 tot 73g te Gouda aande Stadsvest tfcgenover hit plantsdea TBSden nwwelen fiingel Breeder by Biljetten en Inlichtingen ten kantore van Notaris Mu KIST te Gouda Openbare Willige Verkooping op DINSDAG 12 AUGUSTUS 1873 b voormiddags ten Elf ure ten huize van JAN SLOOTJES aan het Dorp te WADDINXVEEN VAN BENIGE ARBEIDERS WONKGEN met ERVEN eenige perceelen allerbest WEI en HOOILAND BOEZEMKADEN en BOEZEM alles staande en gelegen in den Achterofsehen en VoorofeclMn Polder aldaar te zamen groot circa n n Bunder in 9 Perceelen Breeder bij bi etten omschreven De Landerijen te aanvaarde eismig sanstaande De Huizen en Aanhoorigheid November April of Mei eerstkomende Informatien geven de Notaris MONTIJN te Gouda eu de Heer MOLENAAR voorritter van den Achterofsehen Polder STEENKOLEN Tot billijke prijzen kunnen groote en kleine partyen STEENKOLEN worden afgeleverd uit een binnen kort te verwachten schip beste RUHR KAGCHELKOUBN JAN PJBINCE CiB Gouda 23 Jnlij 1873 Uit de hand te Koop een zoo goed als nieuw zeer goed ingericht WINKELUUIS staande op e i der volkrgfcste standen dezer stad en waarin sedert eenige jaren eene Krui leiiier snffaire niet goed gevolg is uitgeoefend Adres met fraiieo brieven onder letters W I aan het Bureau dezer Courant Heden verschijnt de NIEUWE UITGAVE VAN DB ZELFBEWARING KEN Geneeskundig Volksliandboek OVMU UE GBSBKIKO DER ZENUMTEnSLAPFINa VAN HET UGCHAAM als een gevolg van geheime gewoonten of buitensporigheden door Dr LA MERT N 37 Bedfort Square te Londen Lid van het Heelkundig Genootschap in Engeland enz Hü is dagelijks ten zjjnen huize te consnlteeren Wie niet by hem kunnen komen worden met goed gevolg door middel van briefwisseling in de Hollandsche of Fransche taal behandeld en deGe neesmiddelen worden in het geheim en op veilige wijze naar alle deelen der wereld verzonden De ZELFBEWARING LAPRESERVAÏION PERSONELLE ouder zijn onmiddellijk toezigt door een deskundige op ui uw vertaald en voorzien van vele nieuwe afbeeldingen wto hepi verkrijgbaar gesteld by den Boekhandelaar H A MEIJER N Z Voorburgwal over de Molsleeg te Amnierdam doch alleen op franco aanvraag met vooruitbetaling de Nederlaudsche Uitgave voor 70 ets en jramo per poÉ 85 Ct de Frausche Uitgave voor 50 Ct en frbnto per post 60 ets Door het toezenden Van ƒ 1 postzegek kan men de zelf bewiH iiij direct door gehiel Nederland van Jou Pclirijvor ontvangen