Goudsche Courant, zondag 22 juni 1873

DE GODDSGBE KIES7EREE1ÉGING blijft bij dö Herstemming voor een LID van dea GEMEÉNTERAa op Dinsdag 29 Jnli aanstaande aanbevelen den Heer jj N I karakteri maken alle Woensdai 30 JnlL 1S73 N 1393 GOÏÏDSCHE COURANT Nieuws en Adverteotieblad voor Gouda en Omstreken P GÖEDEWAAG Zgn gezond verstand zijn werkzame geest en onafhankelverdere aanbeveling overbo4ig i j Namens bet Bestuuij J J ÜROOTEMorsT P ij ife i J C GöTTk Metarü 1 De Kiesleréernigfingf GemeentH elang lUming van EEN LID vai den Gemeentftiiaaii welke 1 plaats ADVBBTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afeonderlgke Nommem VUF CENTEN De inzending v n vertenti n kan geschieden tot éón uur des namiddags van den dag der uitgave heeft voor de Jiersteiinming van EEN LID va den GemeeQt Kaai welke 1 hebben op DmSDAG 29 Mu e k tdt Kandidaat gesteld en bev 4ls o dBj e t aan den Heeijsl f f i i yj j eer 4ttreö4nd i4 1 tens h t B iiuL ó B4 fcai iiflrw JUMüs Mi ti t v m S0O TH0VENi aN Gi00Rji Loten k fl in de Verloting van FiiSM MEN ETC VAN DE MAATSCHAPPIJ van LANDBOUW aid Gouda en Ometreken op 8 SEPTEMBER a s zijn te bekomen hg A BRINKMAN Boekhandelaar alhier Voor f 10 ontvangt men 11 LOTES Lokaal TIVOLI Spoorstraat te Gouda ZONDAG 87 JULI 1873 èoB avonds ten ö j nre HABIONIE GONGERr 1 te geven door de Óoudsche Kapel Entree 25 Cents in verteering voor een Heer met of zonder Dames WïD VAN S0LIN6E Co op de Haven te Gouda Theatre des Variétés van AMSTERDAM onder Directie van Joas Judïls tn ïouis ioutttmtffifer De Directie heeft de eer te berichten datzg in bovengenoemd Schouwbaifjlokaal slechts ééne extra Tooneelvoorstelling zal geven op WOENSDAG 80 JULI 1873 ZuUende men alsdan ten tooneele voaren it § itrtntimmn iiiin Louisiana Nienv bercMmd intM a grand spectacle ia 5 bedrijven met nieuwe dekoratiën en costumes Nooit aihier vertoond maar te Parjjs evenals te Amsterdam en elders met het grootste succes opgevoerd waarin de hoofdrollen door de Heeren LOüIS BOUWMEESTER en JUDELS benevens de Dames BBÜIJN SABLAIROLLES en WILHELMINA SLUIJTERS zullen vervuld worden Aanvang 8 uur Entree 1 de persoon Plaatsen zgn te bespreken op den speeldag wui 10 tot 3 uur OIROUS of PAARDENSPEL ONDEtt DlBBCniS VAN staande met zjjn welingericht PAARDENSPEL tegenover het gebouw Aeti Leoi Het gezelschap bestaat nit 25 Rijders en Rqt deressen Clowns van alle natiën de tusscben r poozen zullen afgewisseld worden door gedresseerde Honden en Apen 25 gedresseerde Paarden vsn alle rassen de Costumes het Orkest Arrangementen der Paarden de Inrichting der Tent enz zal niets te wenscfaen overlaten Dagelijks gedurende de Kermis eeae voorstelling s avond 8 ure De paarden zjjn gratis te bezichtigen van s morgens 10 tot des namiddags 2 uur in de tallen bg v n BIJL De eerste voorstelling zal plaats hebben op DONDERDAG 31 JULI s avonds te 8 ure De programma s znllen in tjds verspreid worden GonJe i 22 Jidi 1873 i W9 Twee peeren ongehiiwd i uit den £ itsoendeIgken staï d ongeveer 5 jaar oud nog vreen d Ungen ffoinia wenschen met TWBE DAjyp S alhier in kennis te komen ten einde gezl entljjk kermis te houden en daarna de kennifemaking voort te zetten Offerten met franco bneven en portret lett A Z Bureau dezes Discretie verzocht en verzekerd plaats te maltcn GROOTE OPRUIMING van alle GOEDEREN tot zeer lage prjjïen aanstaande MAANDAG en DINSDAG bjj M S CATS op de Vischmarkt De ondergeteekende maakt aan zjjue geëerde Stadgenoolen en Begnnstigers bekend dat hjj wederom voorzien is van VERSCHE GEROOKTE PALING staande voor het Koffijhnis van den Heer H J Backeus op de Hoogstraat Tevens aan huis ook verkrjjgbaar Vogelenzang M 61 te Gouda A H SFARNAAIJ IEMAND in de provincie Noord Brahunt woonachtig wenscht AGENTURE van Goudsche KAAS Door zjjne reeds bestaande relatiën in de gelegenheid dit artikel mim te plaatsen Franco brieven onder lett K aan het Bureau dezer Couraat SOOIIEEESSENSÜF per FLESCH 25 CENTS J VAN DEE SANDEN Banketbakker Uotermarkt Gouda DrQk ran A ijiiokmao m y GjiufiA b ricl lzynén g achtó j StaigeBooten dat fhfl vin M jaar mel ijne ri ie ei zindelijke BROeH DEOT ESen WAIÉLKR AM is geplaatst dji tweede Icraam van af den Tiebdeweg tegenover Mej do Wed sèHOüTEN Jn hoopt diezelfde gtinst te mogen genieten even als vorige jaren en met een talrjjk bezoek vereerd te mogen worden daar hg alles zal aanwenden om zgne Begunstigers goed en ziudelyk te bedienen met teel boter etti suiker Zgn naam is des avonds door gas verlicht BestellingeB van WAFELS en POFFERTJES worden zoo spoedig mogelgk aan bui bezorgd Bediening met zilver Voorloopig bericht mLmmimm vereenigd met een nieuw Theatre van gedwssei rdo Honden en Apen De Directeur bericht bet geëerde Publiek dat hü van dit jaar is gearriveerd met zjjn beroemd Theatre met een personeel van 15 werkende Kunstenaren en Kunstenaressen waaronder bgzonder uitmunt itigs riiiii door haar buitengewoon talent op een zwevend telegraafdraad dia de eer heeft gehad om te Londen op h t koord over den Theems te passeeren Het buitengewone dezerdame overtreft alle Koorddansers die men tot nog toe heeft aangetroffen Dit gezelschap is den geheelen gepasseerden zomw werkzaam geweest aan het Alnambra en Kristalpaleis te London Ook bevat dit Theatre een groot aantal gedresseerde HONDEN en APEN naar eene nieuwe methode gedresseerd De met smaak en fraai verlichte loge zal geplaatst worden op de Groote Markt te Goud Eerste voorstelling DONDERDAG 31 JULI 1873 des Avonds ten 8 uur begeleid dooreengoed orchest jjnde de Nasaanwer Capel onderjfeiding van den Kapelmeester Joh Soan A WEBU ANTOINE Directeur Regisseur CORRESPONDENTIE Gebrek aan plaatsruimte rerhipdert odb het injïeiODden ituk vwi H op te nemeo gaarne deelea w er ecliter oiixeu ieaeri uit mede dat Maaodag evoitd door efnice ÜL fliiblcrs van het biljortsptl bij den heer W Tampc alliirr oen potje is re spteld hetwelk fcrrijkt met ecnigo vrywillige bijdrapcn lö groot aan vroitw Oadijk oulaogs van drie kinderea WoJlrB ia ter band gesttild De uitgav dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VÈUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in dei avond van DINSDAG DONDEBDi ZATERDAG Pe prgsfiei drie ma4n4en is i 1 75 BülT ENI ijAiND franco per po t f iS 4 j j f 11 Bultcniandsch Overzicht f 1 nttiopal vernaderiog is Zaterilag nietoiteengi gun zooal haar plan WM zij ioa ciatcrca en nre l cht ook Jhsilen nog eo zitting fionden om de iitii lel8trwittteii mat Engeland en JKeigië goed te keuren toen Vrgdag de regeering icb fereenigde Aet de nrgentrerkliiring T n bet voomei vsii Bonvier strekkende tot afscbaflng ran d dilTerentiëele nchtea was zolks roomit te voorzien i Zatt nlaii reeds vtrd over dit voorstel rapport uitgebrkcht door Decazes In hrt rapport wordt gezegd dat die rech rn zn millioeO moesten opbreageii moar alectita ÉÉD inilUoeii hebben opfebracbl ze i o een belemmering voor de ontwikkeling der baiidelsnuriine en tclirn Frankrijk un ri prcMillea ran andera Staten bloot hftt rapport w at roorfs ala k olg ran de diffrrentWele ret ten op den ehteniUgang ran ii ijarrni te Miirseille Havre en Duiukrrkoii ten roor Imie ran Antnerpen en ienua en stelt dealtcliarSiig lier rechten nii t I Octubtr s Iroor Ha rerfBiIrrinit besluul ov r drt raapurt en terens over dr tinndiisrerdr igen met Ëngeitiid en België te beslissen ii6t luur nnrek men rert by roorliaat d t de beslissin gunstig tal igii de rroegere prcsiilent iler rrpnbliek beeft door allerlei ongeoorloofde pressie bet pruteotluuisii che atdael weder ingeroerd tegen den zin ran de orer ptiofe meerderbeid der nationale rergatlering slecbts eefi enkele stem verhief zich üaterduft len gunste rnn ibet protectioniame die ran iiabm maar zgn vqprstel om het Toorstrl ran Bouvier cent na de rajcantie aan de orde ta stellen werd rerworpen De litting van Vrjjdag en Zaterdag waa overi ens vry kalm I e benoeming ran oe leden der permanente commi si door de nationale rergadering s minder eenzijdig geweest dan men had rerwacHti ran de 25 leden behooren 7 tot de linkerzydc ei wel de heeren Jonrnanit Joson Ltboolaje Noèl Parfait Léon Sij Soberer en de Mahjr De uiterste linlcerzyde is allern niet vertegenwoordigd Vrijdag is ia de nationale vergadering het wetaoutwerp aangenomen tot afschalfing r4n de belasting op de grondstoffen l hlers was niet tegenwoordig in de vergadering het zal bem Ised gedaan hebben dat B a zgn tokpaardje zoo tonder aenige bedenking verwgdardn Otlgk men weet dat hy aan d beraadsli ing geen deel zou hebben genomen indien hij ziéb niet genoopt liad geroeid om met ita usestea indruk te rerkUren dat niets voor de belangen des laads verderfelijker kon zjjn dab het be taan rsn ontevredenheid onder deollcieren ran het leg r Hét was zijne gewoonte niet zich in eenig staatkundig rrasgstuk te mengen maar hy hoopte dat het besluit ran het hois zuu strekken om een eind te makan aan die onterredenheid welke hg moe t bet tot sgn leedwezen rerklaren inderdaad bestond De voorsteller de hertog run Uiohmoud reriuiude niet ie doen opmerken dat deze rerklaring reeds op zichzelf roldoende was om zgne motie te rechtvaardigen en van daar dan ook de aanzienlgke meerderheid welke zich oiettegeustaande den tegenstaml der regeeriug roor de motie rerkloarde namelijk 1 9 tegen 46 Blijkbaar aldus wordt in een der vooruaaoute bladen aangemerkt f heeft de regeertjw zich in deze non eeoe rahandigkeid odiuldig geam wa t zij had de nederlaag kuuueo voorzien en roorkuueo Het staat wel 1 waar aan de kruou rrg om dit adres evennis onlangs dat vaa het lagerhuis lea gnnsie der instelling van iiiteriiiitiunate seheid ereckten eenroudig ter zytle te stellen maar het is dan toch rrij nat minder ger arlgk de vrienden des rredes dan de officieren drs legers roor het hoofd te ituoten by wie nu reeds bigkens de erkentenis rau den hertog van Jambridiee groote onterredenheid bestaat l e Vinauisuiie wet om het bekende ontwerjiCureniaus zoo te noemen loopt bij de tweede lezing niet dao met borteo en stooten langs het parlementaire spoor De belaugrgke vraag zal het openbaar ministerie rerplicht zijn Vlaamsch te sprekin zelfs al wordt de beklaagde in de Fmnache taal rerdeiligd die bg eerste lezing berestigend was beantwoord eu door den heer Coremans io het ontwerp was gebracht werd nu jiiettegeRStiisnde de wakkere verdediging door de heereu Delehazs en Coremans met 83 tegen 17 stemmen in outkenneiiden zin opgelost Dit is dus een nederlaag ran den ontwerper die aan den anderen kant met voldoening de rerwerping met 67 tegen 33 stemmen ran een amendement des heereu Bara zag strekkende om slechts dan de processtukken te rertalen wanneer ds beklaagde hei rerlaogt De bepaling dat dit zoowel uit het Fransch in het Vlaamsch ais lit het Vlaamsch iu het Fraiisch zsl geschieden blyll gehandhaafd Een piiging tot uitstel der beraadslagingen gelukte niet Dit voorstel waarscbijnigk gedaan om tjjd Ie rerkrggeu tol het doen van andere iugrgpeade aoiendemeuten dour de Vloamscbe partg werd met 63 tegeu 23 stemmen rerworpen In de zitting ran Vrgdag ir het ontwerp in zyn geheel goedgekeurd Tbaus nu de Vlaamtohe wet is aangenomen staat de behandeling der krggswetlen voor de deur Dan zal eeu ware porleueotaire sturm losbarsten De antimilitaristen hebben een grond te meer gekregen om de ontwerpen te bestrijden door de bewoordingen waarin de dagorders ran den koning en den generaal Goetbals aan de troepen in het kaaip ran Beverlop rervat zijn en waarin hoog wordt opgegeven van den grcr ran de tucht van de goede orde bg het leger Waartoe reraudering uaiineer alles zoo goed isP rrngen de tegenstanders der vuorslelleu van minister Thiebauld DUITSCHLAND Dit Crefeld wordt aan de Weter Zeitunf tea en ander gemeld aangaande pogingen der democraten om oldur onder de rolksmenigte zich aanhang te rersebaffen De rolksmenners behoorende tot de school Bebel Iiiebknecht hebben geen middelen onbeproefd gelaten om de talrijke handwerkslieden op te ruien Eerst hebben zjj ran bestaande oneenigheden gebruik makende de rerrersgezellen zoo vef weten op Ie winden dat zy den arbeid in de bbrieken hebben gestaakt De proefneming liep echter niet gelukkig af want niet lang nadat de strike was aangevangen zagen de arbeidstakers zich verplicht een voorsjel bjj hunne voormalige patroons in te zenden i de onderhandelingen welke daarvan bet gevolg waren deden ten slotte een overeenkonut tusoehen de beide partijen tot stand te komen Vervolfens wendden de democraten zich tot de wevers Z dtdeu al bet aoagelgke om een unie tot otaod te doen komen hiertoe zouden oitsluilend de gezellen behooren ten einde de noodige kracht te erlangen om den arbeid te regelen Dit plan oiet kunnende verwezenlijken wierpen zg bet prer een anderen boeg ds rerkieiingen werden thans ter hand genomen Ten einde hierbg beter te slagen trachtten zij hulptroepen ran alle zijden te rerkrij gen Zij hebben hetgeen werkelijk als eeu airt alledoagsch rerschgnsel mag worden beschouwd Ii beraleo olericalen socialisten en commaniatea ttitgeooodigJ om gemeene zaak met hen te maken Naar de rerzekering der leiders van de democratische partij konden allen zich by haar aansluiten want staatkundiggodsdienstige orerwegingen gaan bij haar op in de hoogere beginselen welke den grondslsg barer daden uitmaken Ook de pofingen zga rruchteloDs geweest en tot heden beeft bet haar niet mogen gelukken de menigte in bewegiug te brengen De demoeraten zalleu noch te Crefeld noeh io naburige fabrieksteden aanhangers vinden In het algemeen staan de kansen roor de democratie niet zeer gunstig met hst oog op de oanstoande rerkieiingen Schier overal zullen zij reel ran kei vroeger verworven gebied moeten afslaan n Baden en vooral in Saksen waar zy zooveel vorderingeu hadden gemaakt gedurende de jongst verloopeo jaren kunnen zij geen candidateo siellen in de helft der kiesdistricten waar zij groeten aanhang hebben onder de menigle candidateo namelyk die eenige kans op welslagen hebben Daaraan bestaat by deze ptrtü om bekende redenen zeer groot gebrek Het hoofdorgoan dier party dat Ie Berign in htf licht verschijnt de fSoeial ifmoini heeft in het jongste nummer gezegd dat de leute der sociaaldemocraten niet meer is Weg net het gerloekttr kapitaal maar Geef op het kapitaal I De £ i Zeiimg deze woorden mededeelende vuegt et bg t Naar jj hopen ligt hierin de beteekeais dat de sociaaldemocraten voortaan door arbeid kapitaal zullen trachten te rerwerren Vergissen wjj ont daarin niet dan moet erkend worden dat een grootei rooruitgang bij die partjj heelt plaats gehad BINNENLAND GOÜDA 29 Juu Uit eene zeer goede bron reruemen wjj datbgde Begrering op dit oogcnblik in behandeling is een