Goudsche Courant, woensdag 25 juni 1873

r Vreest God Eert den fkoning By de herstemming voor EEN LID van de TWEEDE KAMER Xr STATEN6ENERAALop DINSDAG 24 JUNI a s wordt aanbevolen de Heer Dr A KÜYP te Amsterdam Wy twyfelen niet of den yver betoond by de eerste stei om den zoozeer geWenschten bekwamen en talentvoUen Redenaar j DE KIEZER8VEREENIQI KOJ IjSTG EN YADE in het Hoofdkjeédistnct GOUD heeft voor I de lierstempi k v or EEN Lib van de Tweide Ka zal plaats hebben op Diinsj d a g Men j 2 1 iuni e ki 1 en Wyft als zoodaiLg annbevelln het l aft Band Ljd dei Jhr M Woensdag 25 Juni 1873 N 1378 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlentieblad voor Gouda en Omstreken al men venjinbbelen de Kamer ts zien stel De inzending van dverteütien kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der oitgave ii Hctleii ord de Diacome der Ned Herv jeuieeote alhier verrast door eene gift groot TWEE CERTIFICATEN NWS 2Vs 7o elk groot 1000 00 Nominaal Den onbekenden GEVER die deze som door eene tweede hand had laten overbrengen zij door Diakenen hartel ken dank toegebragt voor deze milde gift en het goede Voorbeeld vmde hier en elders navolging Namens het coUegie van Diakenen H JAGER President F HERMAN Fz Secre s De oiidergeteekende heeft de eer bekend te maken dat hij zijne SGHOENMAKERIJ heeft overgedaan aan den Heer R van der HEIJDEN te Deventer dien hij als zoodanig in zyne plaats aanbeveelt Onder dankzegging voor het sedert zoo velejaren genoten vertrouwen heeft hy de eer temn A H VEBLEGH Naar aanleiding van bovenstaande advertentie heeft de ondergeteekende de eer te benchten dat de SCHOENMAKERU van den Heer A H VERLEGH alhier op hem is overgegaan Hl beveelt iich minzaam in elKs gunst aan zullende trachten alle redenen tot tevredenheid te geven R VAN DER HEIJDEN Gouwe wijk C n 258 Alhoewel nog tot November a s m Brnssel mijne studiën voortzettende heb ik gemeend vroegtijdig kennis te moeten geven dat ik m die maand de TheoretlBcbe en FractlSChe Pianolessen zal aanvangen en mij alsdan zal vestigen op den hoek van den Oost en Boe aemsing te Rotterdam Myne circa dne jange studie in de hoogere muziek aan h t beroemde Conservatoir te Leipzig en de voortzetting daarvan om ook kennis te hebben van de Fransch richting en leerwijze zal ik wel mogen aanvoeren als een streven om lu den geest des tijds Onderwijs van Meisjes door Meiqes eene schrede nader tot volmaking te willen brengen Het zal my dientengevolge veo eerend zjjn van RotUtdam en omgeving tydig uitnoodigingen te ontvangen ten einde de uren nader te regelen der lessen die aan myne womng of wel aan die der lamiliën g even zallen worden Voor lessen buiten Rotterdam als zich daarvoor eenige familien vereenigen zal te eerder bericht moeten verzocht worden om met onmogelyk te worden wanneer eenmaal leerlingen va Rotterdam zijn aangenomen C W Keijzer Leerares in de Muziek P S Aan het bereids ontvangen vereerend vooistei van eeuge famihën om de leerlingen by het onderwys in de muziek in vreemde talen te willen toespreken om het reeds genoten onderwys der leerlingen in die talen te meer m het geheugen te houden zal desverkiezende met genoegen voldaan worden ECMTE EAU DES FEES a ƒ 1 50 b Ch VAN VI VE Jr Turfmarkt Gouda HAAR en BAARD VERWEN In Blond Bruin Zwart zonder hoid of hnnen te vlekken als men de flacon half verbrmkt heeft en t bevalt met alsdan geef dt met alle genoegen de betaalde ƒ 59 terug o a a6 Jurii 1873 S 4 f28$ Staats LoteriJ De TREKKING der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 7 JULIJ 1873 Lokaal TIVOLI Spoorstraat te Gouda ZONDAG 22 JUNI 1873 des avonds ten O ure HARIONIE GONGERT te geven door de Goudsche Kapel Entree 25 Cents in verteenng voor een Heer met of zonder Dames Wbd VAN SOLINGB k Co Schipper van Gouda op s Graveuhage Vertrekt MAANDAG morgen 4 ure naar s GRAVENHAGE aankomst namiddag en van s GRAVENHAGE DINGSDAG middag 1 ure aankomst te GOUDA Woensdag morgen GEVRAAGD in een fatsoenlyk burgergezin eene DIENSTBODE Adres den uitgever dezer Courant EEN BEKWAAM Pottendraaijer die genegen is om b u i z e n te leeren Draayen en daaraan in t vervolg werkzaam te zyn kan terstond tegen hoog loon vooitdurend werk bekomen aan de Terra Cottafabnek van van RIJN en FALISE te Wayemn jert Openbare Verhuringf VAN EBNE HIOinsTEIDE met circa 26 Bunders WEI en HOOILAND gelegen m de Kom der Gemeente Stolwijk op VRIJDAG 27 JUNIJ 1873 des voonniddags ten 10 uur in de Herberg van G van DAM op het Dorp te Stolwijk zulks voor den tyd van dne jaren aanvang nemende 1 January en 1 Mei 1874 Inlichtingen zyn te bekomen ten kantore van den Notans J G BROUWER NIJflüFF te Haaatt echt ken d t fii in alle soorten uit het Mtgaryn van de HeerenWOLTEllS en JONKER te AmHerdam te verkrygen by H W M 8TEBVBNS Banket en Koekbakker te Gouda NB Alsmede LIMONADE SIROOP tot lagen prys ten gebruike van Heereu Sociëteit ea Koffiehmsliouders ürbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte recept van de Wed KUENEN ZOON Chemisten IVaarschuwinq Deze URBANUS PILLEN yn door ong in doosjes II 37 j Cent en in dubbele doo n te GOUDA alleen en uitsluitend verkrygbaar gesteld by den Hr L SCHENK op de Hoogstr aat Wy waarschuwen voor net gebruik van namaaksels welke men tracht lu omloop te brengen TANDPIJN tzB dit door RHEUMATIEK of door HOLLE TANDEN veroorraakt is wordt gestild door Dr J G POPP S ANATHERIN MONDWATER By aanhoudend gebruik bnrdt het de tanden tegen de verandering van het klimaat en voorkomt op deze wyze net temgkeeren van de pyn t Is buitendien ook zeer geschikt tot het wegnemen van een slechten adem Prys ƒ 1 75 Dr J G POPP S Dit TAND PLOMB bestaat uit poeder en eene vloeistof die gebezigd worden tot aanvulhng van holle en aangestoken tanden teneinde ze den oorspronkehjken vorm terug te geven en daardoor paal en perk te stellen aan de verbreiding van het kwaad Door dit middel wordt verhinderd dat de overblyfselen van spijzen het speekspel of andere vochtdeelen zich in de bolle tanden verzamelen en de verdere afbrokkeling der tanden waardoor tandpyn ontstaat voorkomen Prys per Doos fiQQ Te verkrijgen ie Gouda bij L Sclieuk winkdlier op de Hoogstnal ijk A 123 Ie RolleiiiHm by F E van Sunlen Kolff npotli en A Spbippaieijn C blaauwe porceleinn mkel te s Hnge bg J L F C Snabilid apoth te Leyden bg E Koordyk te Ulraohl by F Allena apotb te Amslerdiim biJ F vau Wiadheim V verkoophuis Ie Ondewnter by T J van Vreummgen te Si iiaouboveu bij A Wolff Goada Dr ik vas i üriakmao De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG lo de Stadgeschiedt de uitgave ik den avond vanDINSDAG DONDERlpAG en ZATERDAOi De pryB per dnè maanden is 1 75 ftanco pér post fP L voorde SCIIUTTEBÏJ i mm i Ifkondioinq I BüHdEMEESTEB en WETHOUDERS an Ooada gezien art 10 der Wet van U Aprd 1827 SlaatMad a 17 houdijnde bepsling an den tyd op welke do LOTIVO oor de SCHÜTTEHIJ zal beliooren tu leacbieden brengen by deze ter kennia vau de belnn hebbendi n dat de LOllNG ral plaat hebben in het UWDMUIs dezer Gemeente op i TüKI f den 2S JU Nil aanstaande des morgma ten tie ure oot de ingeasbrercnen ran dezen jnre of gclraren in den jare 1848 en des rooroii Ida a ten ial tnaalf ure voor de ingeachre enen van voriifi jjreii ol geboren in den jare 1839 tot en met IS 17 in ealbten wordende y m hun belang aanüLmnand op Ie bierboven gemelde plaata en op den bepiftlden yd in persjon t geiiwoordig te zyn of ingernl 2y oor nekte al eeiiig ander welt g beletael kieriu irbinderd worden een ander met hunne belangen omstan I gkedui lekend in hunne pluits te doen v ieliyiien Voor s worden de ingesehrevenen verivittigd dat de Alpliabciisolie Naamlyst oor hen ter inzage ligt op d Plantaeiyke Secrttarie van VIA Nl A j den ajateu tol en mrt VKIJüAd den 278tan JUNIJ 1873 des rourinuUlags van tien tot twaalf ure ten eiadc een ledrr in staat zoude zyn om in het geval dst bein op de gezegde lyst eenige personen of ooitsiidigliuten mogten voorkomen die diarop no zouden behooren te worden nangeteckend of daarran moeten worden ueggilaten zulks by de Loting ken bwr te maken Gouda den 20 Jung 1873 Burgemeester en Wethouders voornoemdDe Secretaris De Burgemeester DllOOOLBKVKB FOETOIJN RïMIJ 1 B BUITENLAND Buitenlandscb Overzlclit In de l rnnsche bladen houdt men nog nalezin gen op de discussie over de quaestie liane Vooral is opgemerkt de houding van hel linkerceiitrnm dut reeds voor de rede des ministers by monde van Labonlaye verklaarde voor de vervolging te zullen stemmen Velen zien hierin eene toenadering tot de tegenuooidige regeering In hoever de ie gevolgtrek king juist IS zal de tijd leeten De regeering gaat voort met het zuiveren van de rechtetlyke mashl en het corps ambtenaren ook de pers moet het steedn ontgelden Ibiins is weder VAvenir haiumal gcbc torst wegens eenic e artikelen onderteekeiid door vroegere medewerkers van de Cormire Men beschuldigt nu l Aoenir slechts een voortzetting van het eerst opgeheven blad te zyii De heer Leroyer afgevaardigde uit Lyon zal de regeering interpelleeren over een besluit vnii den nieuwen clericalen prefect der Rhone wnnrby bepaald wordt dit begrafenissen zonder byst md van geeste hjken in den vroegen morgen s zomers te 6 en winters te 7 unr moeten plnats hebben By elke aaagifle van overly len mjet aan den ambtenaar van den burgerlykea stand mededeeling worden geda iii of de begrafenis met of zonder den bystand der geestelykheid van eene der door den staal erkende gezindten zal plaats hebben Niets is beter dam dit besluit iD staal oib de macht en den invloed van het ctericalisme in Irankryk duuielyk in het licht te stellen De grootste overwinning der rerolutie van 89 wordt door den prefect der Hhüne met roeten getreden namelyk do gelykheid der burgers voor de wet zander onderscbsid van geloof of go Is dienst Uersiel dezer grieven zgn echter vooreerst van de k uner met te wachten lm nera haar bureau is evi n onverdraagzaam Nauuelyks gelooft men zync oogen 11 neer men zooals beden in de Fransche bin len leest dat het bureau dtr kamer vertegenwoordigd door de heeren de Goalard Cazenove de Pradmrs I e tjardiua verscneideiie leden der deputatie benevens de twee esoadrons cuross era die als ci rewacbt den at et moesten esoarteerkn niet Mn de begrafenii van den afgevaardigde der Sei le fnff rièure den heer Hruuases hLhlieii deelgenomen zoodra met zekerheid btkeii I wns dat de plechtigheid zonder de tegen noordigheid van geestelyken zou plaats belibfn De Dn tsche rc eering is niet zeer geslicht over de weigering der kamer om de legerorganis itie I ir het ree s af te doen Volgens het Fretu ucke VulkaUatl buft van Koon als voorzitter vin de commissie uit den Duit ben tiondsraad voor leger en vestingen den 4n Juni een dringend schrjven a 111 den rykikanselier gericht w tarin m t het uug op de behoeften van bet le er op de pjlilieke elf standightid en militaire veiligheid van Diulschlaud en eindelyk op d constitutioneele ontwikkeling van het ryk de iioodzakelykheid wordt aangetoond dat de wet op de legerorganisatie nog voor het uit oengoau van den ryksdag behoort afgedaan te worden Verder vraagt von Itoon of het niet gepast zou wezen wanneer door den bondsraad en ilen rykskanselier de ryksdag opmerkzaam gemaakt vrerd dat de gewichtige wetten welke aan zyn oordeel onderworpen werden niet wel onafgedaan kunnen blyven Dl gepastheid dezer opmerking leu aanzien van eene volksvertegenwoordiging in het midden latende in Pruisen is men aan dit gebrek ann eerbied roede gewoon geraakt springt toch de onbiilyk held van dit vorwyt m het oojr wanneer m n zi h herinnert dat de regeering in de icrsie maand dezer zitiing den ryksdag uoodziakti zyn tyd te rerbea reien en geen enkel betangryk onttver gereed had Doch leje brief geeft nog aanleid ng tot een audi r vermoeden dal in verband met hetgeen reeds lueer malen in dtn Duitschen ryksdag plaals had niet onwaarschyntyk is De taktiek der regeering is om de ontwerpen waartegen groote oppjsitie verwacht kan worden met name militaire en lln incieele voor stellen aan het einde der fitting met eenige over baasting te laten afdoen Zon de brief van von lioon ook een billou d cssai wezen om te beproeien of de lyksdag op nieuw gphoorzaim het hojfd vooi den wil der r gtcring zil buiden Het hniidelstractiint met Perzic wenl in eerste en tweede lezing goedgekeurd B m trek verzoelit dat de vergadering zou verklaren of zy het wciiSi ielyk achtte dat er diplonatieke betrekkiiigc i met Perzie werden aangeknoopt en een gezantselnp nldaii op e richt waarop eeiii e leien iih ten gunste van dit plan nitiieton 1 ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlyke Nommers VUF CENTEN Niettegenstaande de distr ets verkiezingen in den Klxas UtidcreD verneemt men nog weinig of niet van ecu kiezersbeweging wat door de Dmtschers voornamelyk daaraan rordt toegcaehreven dat thans geen ambtenaren de csodidaten stellen en aanbevelea d regeering houdt neh neutraal wat evenwel met verhinderen zal dat de meesten der gekozenen tegenstiinders van het Dnitsche bestuur zullen zyn vooral de ultramontanen tullen huu slag slaan De Shah van Perzie is uit Brussel verdwenen na 4S uur de gast te zyn geweest van Iieopold I ei van het een en ander te hebben geprofiteerd De Belgische seudat is op reces uiteengegaan na de begrootiiig van oorlog te hebben aangenomen en de hviuer beefl bet by de hegrooting van openbare werken zoover gebracht d t in de lang besproken quaestie van het kanaal van Oent naar ienieuzen eene beslissiii is gevallen doordien nl in stryd met bet gevue n der re jeeriüg in plaats van twee miUioeu v jt mülioeu voor de u tdiepmg van dat kanaal zyn toegestaan Hiertoe bepaalt zich het nienwa ait Belgic of nen moest het als belangryk aannemen dtt de clericale vcreenigingen zich tegen de wyzigin der rigeereiile legerorganisatie hebbén verklaard liet gevoelen der cUricale kamerleden in deze was reeds tang beken 1 en de olficieele bevestiging daariao zal niemanil verwondering hebben gebaard Weeler een ininisterieele crisis in Spanje Pt y Margill zal nu en homogeen federalutisch kabinet vormen FRANKBUK Omtrent den levensloop van den heer Baoe wiens vervolging thans door de Fransche regeermg verkregen IS kunnen y de volgende byzonderheden mededeelen Banc behoort tot dat geslacht hetwelk van 1848 1 J k tot ISal in het Quartier lutin te Parys de zonderlinge leerstellingen van de toenmalige democraten en socialisten inzoog en van dieu tyd dagteekent ook lyne kennismaking met mannen als Delescluze da oudere en Jules Vallés Na den coup d etat leef Ie hy stil en onopgemerkt totdat hy zander zelf recht te weten hoe in het zoogenaamde complot van de Opera comique werd betrokken Een van de aangeklaagden die men sommeerde om al zyn mede plichtigcn of hen die met het plan bekend waren op te noemen verklaarde dat hy Ranc zyn voornemen om op Napoleon Ie schieten had medegedeeld En wat heeft Banc geantwoord vroeg men Dat ik het plan liever moest opgeven want dat ik door myne byziendheid toch zon misschieten wu het antwoord Dat was voldoende om Banc te verooidcelen tot deportatie naar Lambeasa Na het uitvaardigen der amnestie keerde hy terug leefde weder zeer rustig en schreef slechts voor bui teninn Ische bladen t itdat Delescluze m 1861 den lUveil oprichtte Hierin schreef hy eenige scherpe politieke artikelen doch ben oog rich meest op belletnstisch gebied zoo leverde hy bjv het Theater feulleton in liet Journal de Paria voor welks conservatieve redactie liy dus toen g ecn steen des aanittoots was Tevens achrtef hj toen een tendenz romnn en ecnigen tyd later een tweede welke beide over de toestanden onder hef kei erryk handel n Na de gebeurtenissen van den 4en beptember w rl hy maire in het negende airondissemcut VdU P rijs mairie Drouot een der bclangrykste arrondissemeu I