Goudsche Courant, woensdag 25 juni 1873

I werd medegedeeld dat zelfs de geivf igde armenwet bier ook niet vau toepassing is omdat onze Muis niet in werkelijkheid arm is maar door een paar eigendommen die hij bezit zeker nog wel twee jaren in staat is de kosten zijner verzorging te betalen Maar genoeg deze muizengeschiedenis die met eene tamelijke dosis Btrisch zout de part et d autre werd behandeld door de gemagtigdcn van de gemeenten Wageningen en Tiel zal nader een punt van overweging nitinaken bij den raad van State eu door den Koning Worden beslist Voor de gemeente Wageningen trad als gemachtigde op de heer Mr O van Eek en voor de gemeente Tiel de lieer Mr B M Vlielander Heiu beiden advocaten te s Gravenhage Alleen wa de president er tegenwoordig geweest om te voorkomen dat er onrechtvaardigheden tegen de bondsafdeeling verkondigd werden maar officieel was hij er niet heengegaan Door den president der afileeling Utrecht die op deze vergadering tegenwoordig was werd een treurig tafereel opgehangen van een vakbroeder die na ruim 25 jaren bg denzelftlen patroon te zijn werkzaam geweest en bij de invoering van het livret dit tuk weigerde te onderteekenen door zijn patroon was weggezonden waardoor hij broodeloos was geworden en zich verdronken heeft De patroon door den drang der omst iiidigheden daartoe genoopt verzekerde de weduwe terstond eene toelage van 5 per week te zullen nitkeeren tot onderhoud van ziob en hare kinderen maar zij bedankte voor dit aanbod toen de bend haar ƒ 7 beloofde uit te keeren Thans wordt zij werkelijk door den bond gesteund waartoe alle aSleelin en bijdragen inzonderheid aan de afdeeliiig sHage werd daarvoor doorden ütrechtachen afgevaardigde dank betuigd Op eene deswege gedane vrang werd door den voorzitter geantwoord dat ieder lid van de Haagsohe büiidsafdeeling gemiddeld 2 per week voor oiider teuning uit de kas ontving hetgeen den vrager a inleiding gaf nogmaals eeu beroep te doen op de mitdhcd van den werkman die zich tot nog toe al te laauw betoonde Het turfgraven in de groote veendeiij te NieuwAppelscba spoedt ten einde Vele turfgravers zijn ree IS i aar elder vertrokken vooral naar de wei lehoekee ten einde met maaien en hooien een paarpolje voor den winter te verdienen De irounen der veilrokken veennerkers zijn nu druk bezig met turf leggen Kceds ziet men groote hoopeii nieuwe turf op het veld verrijzen Er Zijn niet minder dan 12UU man in de groote veenderij werkzaam geweest De gravers hebben H nk geld verdiend zoo ook de mannelijke en vrouwelgke kruiers Een goed span fgraver en kruier verdiende s daags gemiddeld ƒ 3 lO il 4 00 In den laatbti n tijd is er verbazend veil i urf afgeleverd Hondeiden schepen komen opv ireii 0111 met lange turf bevr icht te worden De prijzen zijn daardoor steeds stijiicnde l er stok vraijtt men 1111 0 00 u 2 50 Er staat een ongewone voorr ind nieuwe lurf op het veld vooral fabneksturf lOcn aantal wgken moeten wor len verlengd zoodat de werklieden overvloedig werk kunnen bekomen De oude turf is groolemlfels reeds afgescheept Een en ander brengt veel levendigheid vertier en voordeel aan in deze veeiikolonie Iu de op 18 en 19 dezer te s Hertogenboseh ge houden 24ste algemeene vergadering der Nederl MoatttAappij tüi bevordering der genecHkunU is besloten dat de Maatschappij bij de Staten Gencraal in btginsel ondersteunen i het wetsontwerp door mr S van Houten bij de Tweede Kamer ingediend fitrekkt nde om overmatigen arbeid en verwaarloozing van kinderen tegen te gaan Do Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda heeft zich tot den Minister van Financiën gewend ter ondersteuning van de door het Bestuur der gemeente Maastricht ontwikkelde denkbeelden naar aan leiding van bet rapport omtrent het muntwezen uitgebracht door de St nacnramissie vooral wat betreft het wcder invocren van den gouden muntstan I daarJ en hel aanmunten van gouden standpenningen ter waarde van 20 en 10 franc gelijkstaande met 9 5Ü en 4 73 Men mrldt dat de heer D M i Hordijk Jz bouwkundige en tcken iar e Alkmaar een nieuw stelsel voor ch olbinken en tafcU heeft bedach 4aar de bekeivle Amerikaanschc s jort licra niet vo doende voorkwam De bnnken volgeus zijn stelsel kunnen iianr gezegd wo dt geheel na ir den vorm van het lichaam worden ingericht namelijk kunne i de tnlels naar verkiezing hooger of lager worden geplaatst en ook voor of achteruit wor len geschoven Ook do rugleuning der banken welke voor 6 n per soon ingericht zijn is beweegbaar Deze nieuwe soort tafels bestaat gedeeltehjk uu ijzer het tafelblad echter is van hout da rugleuning van hout bevocrd met Ie Ier de zit ing teiraÜed Binnenkort zullen van dce nieuwe schoolbanken benevens van een nieuw stelsel voor luohtververschiiig platen eu beschrijvingen verkrggbaar gesteld worden Men schrgft uit s llage iu d IS detór Zal de befg een muis baren heeft hij dien gebaard Dat is eene vraag die de gemeente Tiet met den glimlach van volle gerustheid van haren kant bevestigead beantwoordt tegoDover den toeleg of de mogelijkheid om tegen baar een berg van moeielijkheden op te werpen zoo zij geroepen mocht zijn de gelden te vergoeden van de verpleging van den krankzinnige Hermanns Muis een man die blijkens de voorstelling van den gemagtigde der gemeente Wagen ingen geheel de wereld beschouwde nis zijn hoofdverblijf als zich nergens bepaald vestigende en die zich door eene hoogere voeatie voelde opgewekt naar uiterst streng orthodoxe begrippen overal te verkundigcn wat hg voor waarheid hield en in welke heilige roeping zgn beroep van turlschipper hem alleen in zooverre vasi dienst was dat zijn scbip hem in de gelegenheid stelde zich her en derwaarts te verplaatsen Jammer dat hij in zijn nomadische oindolingen zoo lang preekte dat zijne zinnen hem begaven Maar nu ontstond er geichil over de vraag wie de koiten zal betalen van zijne opname in het krankzinnigen gesticht Die zaak werd hedeu bij den üaad van State afdeeling voor do geschillen van bestuur behandeld Een aantal gemeenten zoonis uit die behandeling bleek zoude i daartoe kunnen worden aangewezen gelijk ze ook in het administratief proces worden vermeld cngedeeltelgk zijn belrokken M ar in de eerste plaats werd vai den kont van Wageningen het beweren geopperd dat er eigenlijk ten deze iu den zin der wet geen sprake is van een geschil omdat geen enkele der bedoelde gemeenten over de zaak iii twist of geschil met elkander i maar Gedeputeerde Staten van Overijsel bet geschil hebben opgeworpen Daarenboven Uit len particulier schrgven uit Weencn ontleent de Nieuwe Roiterdarnscke Co ira U het volgende Ja in den vreemde zijn wij Wee neii is te druk om ooit gezellig te worden het vreeselijk rgden en rossen geeft een indruk a sof men iii eene stoomfabriek is waar alles mac iiiiaal gaat een inenschelijk geluid kan men bijna niet onderscheiden en toch s ikt men bijna ooder de menschen allliaiis in de tram die ons na ir de tentoonstelling voert Stelt u een tram voor als die van den Haag naar Sctieveningen maar dan geheel open aan den eeiien kant twte zitplaatsen a in dan amleren ée n over de bree te on zjo natuurlijk de geheele lengte tussehen de ruimte th r één en twee zilphatsen zijn nog staanplaatsen heercn en dames staan tegen elkander aau als gepakte baring Zulk een tram is nooit vol konit een n euw passagier best nog m iar wat dichter in elfti ir daarb j een plaveisel van kiezelslocnon iluizenden rgluigcn kris en kras duor elkander rijdende drojg weer en z Giin schijn eu men heeft geeue groote verbeelding noodig oiu eeu eenig zins onaaiigenaoio gevoel te krijgen Houderdeil van die j trams rgde i langs Weenens straten elk oogeiiblik passeert er een nooit ziet men er een ledig Bewgs hiervan is dat hoewel men voor 20 eents meer dan een uur kan rgden deze Maatschappij eene rente geeft van 20 pCt rijk en arm maakt er gebruik van vooral daar de huurkoetsicrs veel van snijden houden Dagelgks komen er 00 ii 70 duizend menschen op de tentoonstelling maar daar ii ruimte 1 genoeg de oppervlakte is vier maai groolcr dan van die te Parijs Ontzaggelijk veel intcressautg is er te zien maar ik raad geen zwakke menschen er heen te gaan het is zeer vermoeiend Men beeft geene kosten of moeite geipaird het geheel is groiiartig en weder geheel anuers als te l arijs Het groote gebouw en enkel kleinere waaraan veel moeite is besteed blijven staan gedeeltelijk als geschenken voor den Keizer van de landen dic ze laten zetten Veel is nog niet geheel afgewerkt hetgeen aan den eeneii kant jaoiraer is maar aan den anderen kant bet U n eii hierdoor Int voordeel dat men verschil lende natiën ziet werkeu in hun nationaal costuum met hunne eigenaardige werktuigen Weldra zal iit echter alles vollooid wezen en dan z il het een iui posant geheel zijn wel de kosten en do vermoeienis waardig In Juli en Augustus zal het hier vrees ik balsamiek wezen daar er zoowel in de stad als op de tentoonstelling zoo weinig schaduw is ij hebben eeu prettig hotel waar alles nieuwen l risch is komt men te huis en is men moezoodat men geen lust heeft in trappen kliuimen dangaat men maar in een klein kamertje op eene so azitten een man doet d deur tce rn men gaatzachtjes naar boven tot men op de veid eping komi waar men wezen wil Zulk eeuc maeliine zou ik inons bovenhuis Ie Rotterdam ook wel u iUeu hebben K n run ile tioofilsliid rn iiit de populariteit die hij Ztc in die betrekking wiht te verwerren zou men lOeten opmake i dat hij goed administreerde Toen ijuibctta naar Tours w a vertrokken volgde liane hem per ballon en ook Utir ging hij met hem naar liurdeaux op beide plnalscn was bij minister van openbare veiligheid dief de la sureté en in die hoedanigheid was hij eWnals tie ïransohe pnrtijminislei getrouw aan de Teer die hij zelf eonmnal had verkondigd oEene regeering redeneert niet met bare tegenstanders maar onderdrukt hcn Yau algemeen bekendheid is het dat hij deu prins van Joinvilie die eicb als geiroon soldaat in het leger wilde doen opnemen twee dagen liet op luiten en daarna oter de grenzen zette IiJ zijne betrekking moet hij uitstekend bekend geworden zijn met de archieven Üer keizerlijke politie meer wiellicht dan dcu lionapartisten lief is Den 8en Februari 1871 werd hij te Parijs gekozen met Gambetta stemde hij tegen den vrede en toen d ze gesloten wt rd legde hij met Pyat en Victor Hugo zijn mantiaat neiter Naar Parijs teruggekeerd liet hij tot de 4ittbarsting van den opsUind mets van zich hooron het negende arrondissemeut stelde hem eandidaat voor de commune waarin hij ileii 27eii Maart ntting nam Vis lid ondertcelfeiidc hij al hare eerste bcshiiten o a ook dat van 7 Toen de opstand ten ondergebracht was en de hoof den der CDmraune voor een groot deel gestraft en geëxecuteerd waren bleef Kanc op vrije voeten en scheen de justitie hem niet op te merken Er waren al van schrifturen gewisseld en conferentiën gehouden xooals de conservatieve pers zeide en later zou de Techts ingang die togen hem verleend moest worden 4oor de regeering van Thiers weder zijn ingetrokken en de processtuken tea aanzien van hem zouden thans met 400 andere bundels papieren spoorloos vcrdweJieu zgn Ken interpellatie in December 1871 tot de regeering gericht eindigde met de pertinente verklaring dat zij nog de terechtstellin van Banc verhinderd noch ooit een verzoek om machtiging tot zijne veroordeeling ontvangen had De conservatieve pers liet desniettemin den heer Kanc niet met rust n wist voortdurend de aandacht op hem gevestigd te houden In conservatieve kringen vreest men hem zelfs schrijft men hom meer talent dan Gambetta toe Wat dit talent aangaat een heftig pariijstrijder is hij zeker daar de stukken ia La r publiqug frani aise niet on derteekend worden valt moeilyk iets o ntreiit zijn nieuwere geschriften te zeggen maar wat hij vroeger geschreveji heeft riekt ongetwijfeld ietwat naar kruit Begaafdheid om meer dan uitstekend journalist namelijk staatsman te worden kent men hem niet toe Behalve de journalistiek maakt hij een studie van het politievak en hierin moet hij zeer bedreven zijn en belangrijke diensten bewezen hebben Naar zijn optreden te oordeelen is hij doctrinair tegen maatregelen van geneld zou hij misschien niet opzien wanneer hg de macht in handen heeft maar een bloedvergieter ia hg niet hg is Jaoobijn maar geen Montagn rd De conservatieven vreezen hem zooals wij reeds zeiden en daaraan moet h dan ook wel in de eerste plaat worden toegeschreven dat hij aan de moreele orde en het sociale behond ten offer igebracht wordt Hij heeft echter een gunstig antecedent voor zgn vrgspraak Ulysse Parent Irad denzelfden dag als lid van de commane op als Kanc denzelf en dag als hij nam bij zijn ontslag en dezelfde besluiten zijn door beiden ondertcekend de krijgsraad te Versailles beeft Parent vrggesproken DUITSCHLAND De Duitsche oudheidkeuner en geograaf dr Hcinfich Sclilicmann die sedert jaren op eigen kosten in de vlakte van het voormalige Troje opgravingen deed om zich over het werkelijke bestaan dier stad In de oudheid te vergewissen en bijzonderheden dienaangaande te ontdekken heeft thans aan do Avgsburgsclie Allgfmeine Zeitung zijn laatste rapport ingezonden Den löM Juni 11 heeft hij zijn opgravingen rdor goed geëindigd nadat hij de vtncht van zijn arbeid in een uitvoerig werk dat te Leipzig ter perse ligt en qirca 3500 pLjtographieen bevat aan de ver getelheid heeft onttrokken Dat Troje werkelijk bestaan heeft is nu buiten allen twijfel en zelfs is Schliemann tot de overtuiging gekomen dat Homerus Ilias geeii verdichting is maar up feiten steunt Zijn geestdrift voor den Homerus is dan ook zoo groot dat bij bij testament zijn ganscbe verzameling vau Trojaaiische oudheden aan de Grieksche natie Vermaakt en zich voor de rest van zijn leven te Athene gaat vestigen waar men hem en zijne oudheden dus voortaan zal kunnen bezichtigen AMERIKA Onder den titel van Amerikuansch nieuws geeft de New ïorksche correspondent van de Daily Neim een kort overzicht van de niee 4 bdangrijke gebeurtenissen die in den ln tsteu tijd i n Amerika voorvielen De Modoc oorlog neemt in die correspondentie de gruot te CU eeiste plaats in Die oorlog is eindelijk geëindigd Het dertigtal wilden die het leger der Vereeiiigde Staten zoovele weken hebben getrotseerd zijn overwoniuii hun aanvoerder kapitein Jack is met sommi ioii der zijnen gevangen t Is moeilijk te ztpgcu wat tl met die gevangenen zal gedaan worden De gelieimziniiige Indiaansche politiek toch aitijil te Was liiiigioii gevulgd maakt liet onzeker of de Indianen nis uiiafliai keiijk Volk dim als oproerige onderdamii zullen worden behandeld Dedenkt men dat verdragen met hen zijn gesloten dan moet men aannemen dat men daardoor hun bestaan als souverein volk heeft erkend nii den anderen kant echter worden zij aii tijd tot tijd gekerkerd en ter dood gebracht volgens de wetten der Vcreenigde Staten Nu is de vraag of hun jongste handelingen in de lava bedden oorlogsdaden waren Het vermoeden ligt niet verre dat al de gevangenen in handen zullen worden ge steld van den gouverneur van Oregon om wegens moord terecht te staan en dan volgt ongetwijleld een algeineene executie Een algemeenen Indiaanschen oorlog waarvoor men eerst bevreesd was kan men thans wel als onmogelijk beschouwen nu de Apachen in Ari ona zijn overwonnen de Mudocs zich hebben overgegeven en de vcrschiliendc veruntruslcnrle agitaties op de grenzen zijn onderdrukt Zelfs de Me icaansclie grens die altijd t ourusiigst was schijnt thans van alle gevaren ontheven Jaren lang hebben de Kickapoos een bende schurken van allerlei kleuren rooden blanken zwarten kleurlingen de grens onveilig gemaakt Had Mexico de handen ineengeelagen met de Vereenigde Staten dan Nu wilden sommige betweters wel beweren dat het Mexicaanschè gouvernement voor die willekeurige handeling op zijn grondgebied van de Vereeiiigde Staten voldoening zal vragen de uit lag iler razzia evenwel dio ook Mexico ten goede komt weerspreekt det beweren genueg aain Wel loopen er verhalen van annex it c planiieti in die streken en gelouven vekii dat de President tirant begeerige blikken slaat op de Mexicaaiisclic Staten Chihuahua Soiiora en wellicht ook Oiider Califümii en zeker is liet dat generaal Grant menig plekje up het Noordamerikaansch vasteland en menig eiland in de omliggende wateren aan de linie zon wenselien toe te voegen Ook ziu hij denkelijk geen groot bezwaar hebben tegen een Mrxicnansehcn oorlog Dat hij echter juist nu bijzondere plannen tegen Mexico zou hebben of een voorwendsel tot twist zou zjeken is ten eenemale ongeloofelijk daar hij wel weet d it het volk zulk een handelwijze niet zou billijken Van meerdere zekerheid is het d tt Grant liet Ameriknansche gezag op de Sandwich eilanden wil uitbreiden tot heden werden zijn plannen echter niet met gunstigen uitslag bekroond Oc commissie die werd uitgezonden om te onderzoeken of ile Haai van Parel Kivier geschikt was voor een inartienieii post rapporteerde gunstig er ontstonden eclitlr beïwarcn betreffende do overdracht met de inboorringen Kn terwijl men bezig was die te ontwarren werden de zaken nog ingewikkelder gemaakt door een diplomatieke vergissing Fish namelijk schreef een particulieren brief met instructies aan deii Aineiikaanschen gfzai t te Honoiolu Pcirce waarin werd voorgeschreven te verhinderen dat de eilanden inet ecnigen amleren Staat dan Amerika in mnr intieme betrekking kwamen Dit schrijven lek e uit en t gevolg daarvan is dat zoo er ooit kans was van vriendschappelijke en vrijwillige aansluiting der Sandwiehers die kans thans bijzonder klein is geworden 0 er den ongunstigen toestand der hineezen van San Francisco ten gevolge der daar geiiumen bezwa rende besluiten ten bunnen opziciile moeten wij kort zijn De landverhuizers ait China naar San Francisco héfeft reeds opgehouden op raad der daar vertoevende Chineezen en blijit de lïegeering bij do vastgestelde lAaatregelen volharden dan is het niet onmogelijk dut de 30 000 te San Francisco verwglende Chineezen in massa repatriëeren Voor handel en industrie zou dat een gevoelige slag zijn BINNENLAND Gouda 24 Juni Door den Kerkeraad der Hervormde Gemeente te Schoonhoven is bij meerderheid van stemmen besloten een protest in te dienen bij de Synode tegen de bij dat lollegie voorgestelde en aanhangig zijnde veranderingen ip het Synotlaal reglement Ook in net lokaal van de Vrienden der Waarheid aldaar is in den loop deze week een protest tegen het doen vervallen van art 11 van het Syn regl door verscheiden personen gcteekend Vrijdag hebben zich 11 jongelingen tot dienstneming bij de Artilleric instructie compagnie te Schoonhoven naiigemeld Van deze zijn er i geneeskundig afgekeurd en 9 in diei si gesteld In i tu loop dezer maand hebben verscheidene kor poraalstitulair de compagnie verlaten om als offectief korporad bij het regiment op te treden Door den overgang ii iar het Indische leger ia het incompleet aan korporaals bij de korpsen nog al aanmeiketijk de vooruit ichtei vuor de jongelingen om spoedig tot onderültioier bevorderd te worden zijn daardoor zeer gunstig gew rden De tot ilc ontvangst der eommimic uit de artil lerieofficieren mci die waarvan vroeger melding werd gemaakt ten behoeve van h verminkten kaïionniervan den Akker te Utrtciit beilraagt na aftrek derkost l J37 5S £ ü Onder de passagiers van den pleizlertrein die op jl Koningiiinejaard Ég van Groningen zich naar de residentie hebben bej evci bevond zich eeu tachtigjarig oudambtenaar bij de b l ititingen Oce heeï t de attentie gehad de li ii dag verjarende Koningin een present mede Ie brengen en wel een zeer ei enaardig present nl een iruninger koek Vermuedelijk heeft II M nog nooit zulk een verjaarSfjeachenk ontvangen Pas uit den llnng tu jrouingeii teruggekomen ontving de man reeds een htrteiijkc dankbetuiging van wegc 11 M Zondag is te sGraienhage overleden de gep lult geiieiad W H Kroesen voormalig eommandant van het le ier eii elief v h departement van oorlog iu Ned lndieeu üuil lld iu den Uaad van Ned lndie In de paarbank van het Vederl Onderw genootschap wa iet 1 Jan 187i belegd ƒ 3 14 07 In LS72 is door i St deelnemers geplaatst li l ii J 7 en aan 163 deelhebbers terugbel aald 37 3 iii bl m zoodat het bedrag der deelneming iiltiuio Deeeu ber 1872 ƒ tO i lil 8i j was De rintc bedroeg l 2 1 pet mille raanndeujks Het garnntiefunds door het Genootschap bij de spaac bank gepla nst tut dr kking lan onverhoopte verliezen aan kapitaal beliep op De geregelde verzending der aardappelen in het Westland is brgnnncn Voor Engeland bcleedt men 3 2Ö per kinnetje j hectolitei De beseliolten zijn niet zwaar doch de prij cn moeten de rekening goed mkncn Het vhs staat niet heel gunstig Te Amsterdam meldt Ijet Jlbl is eergisterun nacht een 23jarig jongeling in een twist dour iwee jiersoncu bij de Griinnesserslnis in het water geworpen Hoewel nog levend iian wal gebracht en naar het Gasthuis vervoerd is hij een half uur l iter overleden Men racende te welen dat een der daders in hechtenis was genomen In eene Zondag gehouden openbare vergadering van de afdecliiig van den sigareiiinakersbuiid te sGrnvenhage is o a door het bestuur ter kennisse van de aanwezigen gebrael t dat I de tnsschenkomst der kamer van küooliandei en fabrieken daar ter stede in de sigarenidakersqnaestie is afgestuit op den onwil der pilroons S de stand van zaken van do oslangs van we e het bond in het Achterom opgerichte winkel gunstig is en 3 dat vier leden door een klein kapitaal in staat ïijti ge teld spoedig coöperatief voor eigen rekening sigaren te maken Voorts Werd de verzekering gegeven dat de in de vorige week alduar gehouden meeting der nfdeeling van de Internationale niets gemeen had met den sigarenmakersbond lic integendeel een tegenstander van de Internal iotiale x i Die vergadering was van den boezem der Int niationale uitgegaan en de sigarenmakers hadden geen iuat ht die tegen te gaan I Op de aanstaande 15e jaarlijksohe vergadering der Vereeniging voor Paedagogiek welke den zO Juli a 8 te utrecht in Buiterdnst in de Maliebaan zal gehouden worden zallen na afloop van de huishoudelijke werkzaamheden de volgende onderwerpen wordVin behandeld l Is het waar dat bij een moderne wereldbeschouwing de tucht op onze scholen is verslapt Iu I te lelden door den heer A van Otterloo i I 2 De hoogere burgerscholen oefenen hoe langer boe meer invloed uit op t openbaar meer uitgebreid lager onderwijs Verdient die invloed goed of afkeuring In te leiden door den heer A L Boeser 3 Over den invloed van het lager op het middelliaar onderwijs in te leiden door den heer A M KoUewijn Nz i Wat moet bij de behandeling van de voortbrengselen onzer letterkunde op de scholen voor meer uitgebreid lager onderwijs hoofdzaak zijn In te lehlen door den heer an Otterloo VJ Heeft het Hoofdbestuur der Maalscliippij tot Nut van t Jltjei ueii door de uitgave van het veelbesproken jodsdienstig leesboek voor schooien huis M i volgens den geest dier Maatschappij de neutrale school de definitie dier school niet in gevaar gebracht Iu te leiden door den heer A J N vland In den strijd over de vereeniiring van Stad en Anibt Mmelü die mat zooveel animosieit g voerd is en voor t o genblik rust schijnt eene vreiielievende 1 o lü3Sing voorbereid te worden daar de weihouder I van publieke werken m het ambt arbeiders vraagt bij den aanleg eeuer nieuwe begraafplaats voor stad i en ain it de anexatie die men met de levenden met klaar kon spelen zal men dus eerst beproeven I met de dooden die er zicb wel niet tegen verzetten zu len D Ct üit Luxemburg schrijft men dat in eene kerk in die bt id dezer dagen eeu bijna verlamd jong mensch dic fcltrakken liep werd aangenomen eu op het I ougeiimlt toeu bij den hcil gen ouwel had ingeslikt zijne krukken wegwierp en begon t dansen Mirakel was de algemeene kreet en in triomf werd de nieuwe Lazarus weggedragen j De commissaris van politie was echter wat minder ligtgeloovig en ondervroeg htm zoo lang en tto goed dat hij bekende nooit verlamd te zijn gewee t en van een Belgisch priester 2 OU francs gekregen te hebben om zijne rol te spelen Amü Vt Ecnige aanzienlijke planters in Sur name hebben het vuurnemen opgevat om voor hunue rekening 370 landbouivers eti ook eenige ambichtsliedeu te laten overkomen ten einde op hunne plantages te ar eideii üe werktijd is voor het veld op aclit en v joi de faltrii f ii op tien uren daags gesteld anii de veldarbeiders zal een halve nkker en rrije u oniiig kosteloos wordea afgestaan en aan de a riekarbeiders vrij woning geneebitnndige iiulp zal alten gratis worden verstrekt evenals het onderwijs voor kinderen de emigrant zal zich voor vijf jaren ituieten verbinden in ii km dan ook door vlj gen a beid nel eeu verdieii te lau 400 i juu Bi ó men Voor den fabrie ksarbeider is het loon op 1 per dag of taak gesteld do landbouwers kijnnoo na de verstreken vgf jaar wanneer zij zich in de koloniën willen vestigen kosteloos gronden uit het landsdomein Verkrggen en hebben zij aanspraak op een voorschot vau ƒ 300 I tot 500 uit de koloniale kas Het te Antwerpen verschijnend weekbltd Htt vrije volk orgaan van het democratische Bond van Noord en Zuid Nederland deelt mede dal zijn mede opsteller Jflc Kademacher deze week oaar Brussel bij den heer bestuurder der openbare veiligheid werd geroepen die hem medodjeliag daad dkt ingeval hij voortging om in genoemd blad of op andere wijze publiek voor de volkszaak in het algemeen of voor het Bond iu het bijzonder werkzaam te ign de Begcering zich verplicht zou zien hem als zijhdo vreemdelingen naar de grenzen te verwijzen Dientengevolge heeft ite heer Kademacher besloten zijne taak als mede opsteller neer te leggen agrT r TZ J ir r ri 1 III I ï Laatste Berichten Madrid 22 juni Het be uit dep oortes om den heer I icy Mnrgall eene buitengewtne volmacht te verleeiica is hier gnustig opgenomen St Fotonburg 23 Juni ieneraol Kaufmann veroverde den 23sten Jiei al strgdende de veaiing Kasarasp aen de linkeroever ïap do Aqiu iljria Qxus De vij ud vlucbtio pit aoljterUtin van 3 kanqnnen en ammnnilie l S7l Straatsburg 22 Juni Bij do verkiezing voor de districtseu kautoiis besturen zijn de caudidateu der aiitiDuitschc partij Lauth Weyer üogel en