Goudsche Courant, woensdag 25 juni 1873

Vrijdag 27 Juni m 1379 1873 GOUDSCHE COUR AM T Nieuws eli Advertentieblad voor Gouda en Omstreken an de behandeling der fioanciëele ontwerpen opgelost het voorstel van de linkersgde om die discussie ie verdagen tot November Is verworpen roet 160 tegen 56 stemmen Het ministerie heeft dus dank zij de uitgeoefenrle pressie gezegevierd en de kamer zal voortaan wat voorzichtiger wezen met de begrootlflg te verhoogen Tr a n k r u k De prefect van hypo heeft niet overijld gehandeld met het begrafenis besluit aenige maanden geleden heeft hij te Salut Etleune hetzelfde verordend maar men heeft daar van de vrome bepaling geen bijtandere notitie genomen Te Lyon echter moest de zaak opepraak verwekken omdat daar in de laatste maanden alle quaesties kerkqoaestles zijn geworden Op richzelf beteekeot bet besluit van Ducros niets den zaogen iumdén vrgdeakers zal het onverschillig zijn wanneer zij worden hegiaven en door welke straten alleen heeft het dit tegen dat de begrafenis s winters in bet donker moet geschieden tenzij de ultramoiitanen een middel weten om de zon wat vroeger te doen opkomen bet feit hangt echter samen met den geheelen toestand ran Frankrijk op dit oogenbiik de Uegeeruig is clericaai en zij rindt meer stenn dan men ooit zon hebben verwacht bij de rijke bourgeoisie behoort het reeds na weinige weken tot den fatsotnlüken toon om zich als goed Katholiek voor te doen onder den adel die door de boiirgpoisie ouk in Frankrijk zoo potsierlgk wordt nageaapt is dit nog erger het spreekt van zelf dat hel met dit voorgewend kerkgeioof is als met een mude artikel want diepte of ernst zoekt men bij da FrMUchen cMtnU in godadienstig zaken t rergseh Voor vele families is bet kerkgeioof een middel om zich bg de tegenwoordige üegeeriog aan te bevelen en aan een postje te komen de ambtenaren willen daardoor vooruitkomen persoonlijke eerzucht il wellicht de sterkste bondgenoot van het ciericallsme ie zou hebbeu gedacht dat men te Para s zou gaan gveren voor een stienge Zondagsviering Welnu een groot aantal dames maken daarvan tegenwoordig druk werk zij bewerken of bedreigen de winkeliers en da r de propagande juist van de bezittende klasse uitgaat zgn dezen soms wel genoodzaakt aan den drang tje ie teven De leileii van de Vcreenigliig Viucenl us de Paulo eu de Katholieke comités voor de werklieden zijn met ongelooflijken yver werkzaam De Figaro het meest zedelooze blad dat Frankrijk heeft gvert zeer voor bet begrafei is bealuit van den prefect Ducros omdat de burgerluke begrafenis in de laatste jaren eene ziekte is geworden welker voortgang men alleen kan stuiten door zulke doodan te verachten en te smaden Hetzelfde blad verze kert dat Frankrijk nog altgd aan de spits der beschaving staat Hel orgaan van Thiers de Sten Public laat zich zeer ongunstig uit over het besluit van Ducros Wij gelüoven met zegt bet blad dat eeuige regeertng bij den tegenwoordigen toestaud der maatschappg het recht heeft de vrijheid om zich zander eesielgke te laten begraven te beperken Wanneer de liegeering en de meerderheid de maatschappij slecht georganiseerd vinden wanneer de vrgheld van geweien haar gevaarlijk schijnt wanneer de wlllekearige handelingen van de bestareu haar derhalve aangenaam zijn laten zij dan den moed harer overtuiging hebben en een gebcele sociale hervorming voorstellen terngkeeren tot de tr iditlea van de anstocratliche en kerkelijke maatschappij en de bargerlgke en democratische maatschappij waarin wij leven omverwerpen In deze houding zou er een zekere grootheid niet te miskennen zijn en ij zouden met genoegen de discussie hierover zien openen Tetstond na den 24n Mei wezen wij op deze orancitelmg het is een bepaalde terugkeer tot hel verledeiie een aantasten van het werk vnn 1789 Te Parijs is onder de republikeinen de verontwaardiging over het schandnil bg de begrafenis van Brousses ic grooter omdat deze zeer gunstig bekend stond als bewijs voor den adel van zijn karakter diene alleen het volgende bij testament vermaakte Brousses zijn landgoed te C istclsarrasin aan de gemeente en bepaalde dal 41 0 1 00 fr uit zgn nai J nn P IVnija m A van i Ilaber j ekozcii De nuitscbgezliide purtij verkreeg overal ecne gi oote miiiierhtid Klein verkreeg 559 sttmmcn terwijl Lauth 102S stemoaen op zich verecnigde De verkiezing had met de grootste orde plaats VersaillOS 23 Juni Het linker centrum heeft rene bijeenkomst gehouden waarin besloten ia dat éet by de interpellalie van den heer lo Uoyer over Je verordening v ii den prefect te Lyon op de begrafeiiissen eene motie 2sl voorstellen ten gunste der vrijheid vau geweten die motie zal Izoo ingewikkeld de verordening vanden prefect afkeuren Parijs 33 Juni De heer Duoros prefect der Rhone is alhier aangekomen De Minister van Binnenlaudsclie Zaken z il in de Kamer nadrukkelijk de verordrning van den heer Ducros op de begrafenissen verdedigen Rome 23 Juni De l ans heelt heden de cxkoningin Isabella Id eeu afschcidsgehoor ontvangen De Koningin zal Woensdag Rome verlaten Het Consistorie waarin de Raus nieuwe Bisschoppen zal benoemen in de plaats van eenige prelaten die geweigerd hebben de benoeming te aanvaarden zal niet vóur de roaaud Novembrr gehouden worden De Kamer van afgevaardigden heeft liet voorstel van den heer Depretis om de discussie over de linaiitieele ontworpen uit Ie stellen lot de ma iiid November ver woj pen met IGO stemmen tegen 56 Burgerlijke Stan d GibORLN 23 Jnni Gnrilje M ria onder J ran der Vliet en T it Ion f W nltkerns Gerard ouders D Huurman en G IJssclstriii Corndia Joh inn3 Maria oudei a V A I vau Thicnen en J Hoedolf naniel ouder V M Goudriana en H C Heerkeu 23 Cornelia ouders J B lienser en M Haaijk ltolaas Johuunes onders AV van I ccuwen en M A Hornea Oït l tDiil 20 Juni i G Stolvvijk 7 m A II van Kcniven huisvr van T Vermeulen 48 j 22 W Homijn 18 d M M de loo huiavr t Sis 09 j 23 P J Hoonhout I j 4 11 w J Beek 10 w tais O Sftl el ADVERTENTIEN j Heden overleed te Rotterdam Onze waarde Vader en Behuwd vader de Heer ISAüC PRIVÉ J H KROJH E H G KROM Peivé Gouda 22 Juni 1873 Voor de vele bewijzen van belangstelling bij de geboorte van onzen Zoon ondervonden betuigen wij oneen oprechten dank F 8 SPARNAAIJ Gou U J SPARNAAIJ 24 Juni 187 5 van puR Toeben O L Nadere opgaaf van adres zullen voldoend bewijzen geven ME LAi Tjjöitgever dezer 282 StaatsLoterij De TREKKING der EERSTE KLASSE begint MAANDAG WULUjm Ope nbare Verhuring VAN EENE met circa 26 Bandera WEI en HOOILAND Belegen in de Kona der Gemeent Slolwijh op VRIJDAG 27 JUNIJ 1873 des voormiddags ten 10 uur in de Herbei f van G van DA M op hel Dorp te S o ipyi zulks voor den tyd van drie jaren aanvang nemende 1 January en 1 Mei 1874 Inlichtinaen zün te bekomen ten kantore vanden NotarS J G BROUWER NIJHOFF te Haastrecht NAAÏSTËESlËmlM tegen hoog loon Op het Atelier van D SAMSOM worden DRIE a VIER NAAISTERS gevraagd hun vak Jed verstaande De ondergeteekende lieeft de eer te berichten dat hij heden zijn WINKEL GEOPEND heeft in ALLERHANDE SOORTEN van HEBREN en DAMES mm EH SCHOEIN alsmede alles wat tot dit VAK behoort naar de laatste smaak door soliediteiten billjjke prijzen hoopt hjj zich het vertrouwen waardig te worden Gouda R VAN DER HEIJDEN 24 Juni 1873 Hooge Gouwe hoek Westhaven l VERLOREN Zondag avond eene PORTEFEUILLE waarin 5 Bankbiljetten 2 van ƒ 60 en 3 van ƒ 40 waarvan de nummers bekend ziju gaande van het Station van den Ned R S tot op den Raam De eerlijke vinder wordt verzocht dezelve aau het Bureau dezer Courant te bezorgen tegen 30 BELOONING lu het Weeshuis te Gouda wordt vwiiuigd EENE EINDERHOEDER van 80 a 45 jarigen leeftijd geschikt om jonge kinderen te helpen opvoeden van goed zedelijk gedrag gezond gestel en zonder kinderen te haren 1 Aan deze betrekking is verbonden eene jaaïmidde van f 150 inwoning kost bewassching en geneeskundige hulp St Uicitanten naar deze betrekking worden verzocht zich met iranco brief of in persoon aan te melden bij Regenten van bovengenoemd Weeshuis op Maandagavond tusschen 7 ea 9 uren VrüwHllgc Openbare Vei kooplng De Notarissen A KLUIT Hz te Moordrecht en G J SPRUIJT te Ouderkerk aan den IJssel zullen bij INZET op WOENSDAG 9 JULIJ en bij AFSLAG op WOENSDAG 10 JULIJ 1873 te MoordreclU in het Logement het Posïhuis in het openbaar VERKOOPEN EBN HECHTE WflLDOORTIMMERDE BOÜWIIANSWONINS met STALLING STOBPHUIS SCHUUR HOOIBERG TUIN en ERF benevens LIJNBAAÈt alsmede BENIGE PERCEELEN UITMUNTEND Wei en JBooiland benevens een STERK HUIS ERF en TUIN alles gelegen onder Moordrecht in den Oo lcn Zuidplaspolder ter gezamentljjke grootte van ruim 12 hectaren Alles breeder bijKiiljetteu omschreven Informaties zijn te bekomen ten Kantore van genoemde Notarissen Openbare Verkooping te Waddinxveen op VRIJDAG den 4 JULIJ 1873 des morgens ten 10 ure ten huize van Jan Slootjes aan het Dorp aldaar van ongeveer 180 Bunders bg uitstek goed te velde staand leiA s 1 1 gewas in als eerst gewas in de drooggemaakte Putten in den Voorofschen Polder onder Waddin r veen Betaling der Kooppenningen voor of op 1 September 1873 Nadere inlichtingen te bekomen bij den heer J M DB LANGE en bij Notaris MOLENAAR beiden te Waddinxveen OPENBARE VEllPACHTI G over 1873 van omstreeks 180 Bunders uitnemend goed te veld staand in de drooggemaakte Putten van den Voorafschon Polder onder Waddinxveen op VRIJDAGden 4 JULIJ 1873 na afloop van den Openbaren Verkoop du mede j ten huize van JamSlootjes Inlichtingen geeft Notaris MOLENAAR te Waddinxveen Openbare Vrijwillige Verkooping op DONDERDAG 26 JUNIJ 1873 des namiddags 5 uur t r herberge van PIETER BLONK te Reeuwijk viiu een HUIS en ERVE met TUIN WEG en WARERING in het Dorp IREEUV IJK kad Sectie B N 724 Huis en Erf groot 5 Aren vierkante Roeden Inlichtingeu geeft de Notaris MAHLSTEDE te BerifAmbacht ten wiens kantore de vereischta bescheiden ter iuzage liggen In eene TABAKSZAAK te Gouda wordt zoo spoedig mogelijk gevraagd een flink Jongmensch goed kunnende Rekenen cii Si hrijven Bekendheid met het Viik ea geschiktheid voor don Winkel ziju vereischten zoomede het doen van kleine Reizen Rellecteerenden gelieven zich met franco brieven te adresseeren onder Motto Tabak aan het Advertentie Bureau van G B VAN GÜÜU ZONEN te Gouda Die welke het ongeluk heeft een bril to moeten dragen kan het beste oordeelen over den last het ongerief en tjjdverlies door dat artikel en zoude zeker gaarne ontheven zjjn dien te moeten gebruiken welnu er bestaat een middel allen wier oogen nog niet tot in den hoogsten graad zjjn versleten kunnen daarvan ontslagen worden door het bestendig gebruik van Dl riiüutiiiiiclaiias Oogenwater Bij elke wassching der oogleden zal men de herstellende kracht der afgematte en verzwakte oogen voelen wederkeeren zoodat men in vele gevallen den bril weder zal kunnen vaarwel zeggen eer één flacon is gebruikt Maar vooral ook zij die nog geen bril behoeven gebrnikea dat middel om voor altjjd daarvan bevrijd te blijven bij velen ja bij oneindig velen is toch reeds het beginsel van verzwakking merkbaar aanwezig men lette maar op dat men bjj voortduring verpligt is op vei deren afstand te zien dat letters zich dühhel vertoonen dat schel licht hinderlijk is dat de oogen beginnen te steken enz Welnu gebruik Dr CHANÏOMELANUS OOGENWATEE en g j ïult ü beter gevoelen Het is verkrijgbaar a 70 Ct por Flacon bg T A G VAN t EÏH Gouda J J BEÜZEMAKER Leiden J H KELLER Zoon Westewagestr Rotterdam Mej L A SoHouïENs ScHLüter Oostmolenstraat J J GROENHUIZEN C Utrecht En meer bekende Depots in ons rjjk Oouda Di ik van A Brinkman KENMISGBVIJïO NationaïeMilitie 0 roeplng van Verlofgangers der ligtingen 1869 en 1870 De BUKGEMEESÏER Tnn Ciouda gezicu de Cireulaire vnn den Heer forainisaaris los Konings ikzor Pruvineie ran Jen 3Un Mei jl a 1581 C2e Afd iioudeuile niededeeling dal iu erkclgkedienst ign opgeroepen de Verlofgangers der ligtingen 1869 en 1870 van de Hegiuienlen VeUing Artillerie van hel Hegiment Greundiers en Jager en van de overige Regimenten Infanterie en die van de ligting 1869 Tan het Korps Pontonniers Brengt ter algemeene kenni dat bij hanne Korpsen aanwezig moeten zijn de Mllicien Vetlofgangen van a Het Korps Pontonniers ligting lacg den lu Julij 1873 i De Kegiinonteu Vesting Artillerie ligting 1870 den lüo Julij 1873 c Het Ie en de helft rat i t 2e Hegiment Ves tingArtillerie ligting 180 2n Augustus1S73 d Het Hegiment areiiiidiera en Jager en deoverige llejiirnentcn lufaiiterie ligting 1869 ealb U den 9ii Augustas 1873 e Het 3e en de t ieede helft van bet 2 Regiment VesluigArtlUenc ligting 1809 den 28aAugustus 1873 Dat de Verlofgangers moeten toorzlen tgu van I de iroornerpen vau Kleeding en Uitrusting door hen bij hun crlrck met groot verlof mcdegeiionifn Dat de mansehippeu die wegrniiiekteniet fcunueu opkomen dn irvnii ren gelegaliseerd geneesluudig attest l j den Burgcmeesier moeten overlegseu en oa bun hetetel verpligt zgn zich naar bun Korps te b geren ten einile gedurende een tijd gelyk aan dien elke ïij nnders onder de Wapenen zouden hebben doorgebrast ui den Wapenhandel te worden geoefend en dat zij die tol de ligting 18C9behooren en voor dun In Auijustus dea a jaars zijn gehuwd bulten oproeping worden gelaten Bedoelde verlof niigci s worden mitsdien ultgenoq digd zich HiliTlijk drie dagen voor den dag dat zij bij hun Korpj aanwe lg moeten flygn ter Secretarie der gemeente ie vervoegen voor ien van hun zak lioekje en erlejfat ten einde op la il6t genoemde do plaats hunner bestemming te doen aanteekeneo en meer dan dertig mgleu moetende alieggeii het gewone reisgeld te ontvangen Gouda den 24 Junö 1873 De Burgemeester BEMIJ 1 B Kennis gev ing BURGE IEESTIiK en WETHOÜDEItS van Gouda brengen ter kennis ran de ingezetenen dat het primitief Kohier der plaatselijke direcle belasting in deze Gemeente voor het dienstjaar 1873 door Heeren Gedeputeerde Staten van Zuid llolland goedgekeurd ter invordering aan den Heer Ontvanger dezer gemeente is toegezonden Gouda den 25 Junfl 1873 Burgemeester en Wethouders voornoemd t e Scretaris De Burgemeester Dboogleevee FoETüiJN Bemij Weth 1 B BUITENLAND Buitenliindscli Overzicht De interpellutie van den heer Leroyer in de Fransche kameii ver het begrafenis besluit des heeren Ducros te Lyon heeft den verwachten afloop gehad De regeering is namelijk in het gelijk gesteld en wel met 422 tegen 261 stemmen Men ziet dat de meerderheid der regeering gnandewejj grooter wordt Telkens loopcn eerzuchtigeu naar de recliterïijde over eu zoo de clericalen niet zelf door overdrijving hun positie onhoujtlbaar mallen il hun oppermacht voor langen tijd Ter ekerd Het Journal de Parii deelt mede dat er een aansphrgvmg beslaat van den oud mini ler van oorlog CIsiey waarbij geUst wordt dat d solditen met de mil laire eer tullen bewijzen aan burgerlijke begrafenissen hierdoor zou derhalve het gebeurde bij de b grafenis van Brousses verklaard worden De repui likeinen badden plau gemaakt te Versailles ren eestmaal te houden ter eere van de nagedachtenis van generaal Hoche het banket is verboden tegenwoordig zijn in Frankrijk alleen vrij kerkelijke begrafenissen en bedevaarten Hetgeen thans in Frankrijk geschiedt zoo men zegt on de moreele orde te handhaven doet deuken aan het axioma van do Univert l ordre moral c est Ie Sifllttlmi De voordracht belretfende de Terdeeling der gereserveerde l j milliard van do Fransclie oorlogsoantributie li door den Daitscben rijksdag in zijn zitting van 23 dezer bijna ongewijzigd aangenomen Behalve ecnige kleine voordrachten is nog in behandeling gebracht de mnntwet De heer Delbrück deelt mede dat de bondaregeeringen zieh hebbeu veroenigd met de wgziging van art 13 en dat zij tevens er ui toestemmen dal de termijn tot iBtrekking v in het strtaispapierengeld nfloopt in lS7 i en dat bet alsdan door rgkapapierciigeld moet zijn vervangen Hat Jaartoe strekkende vooretel van den heer Bamberger wordt aangenomen en daarmede is de aanneming van de mnntwet verzekerd De district en arrondiasemeiitsverkiezingen in het rijkslaud hebben een voor de Duitschers weinig verbigdend resultaat opgeleverd te Straatsburg heeft slechts de beirt gestemd ai mttt groote meerderheid werden de anti oit oho cuudidatcn verkozen de gematigde candidaat verkrecjc 539 stemmen de antiDuitsclie l iJU stemmen Sleobier nog liep de verkiez ng af te Mulilhausen waar sleclits 50U kiezers zijn opgekomen en derhalve geen enkele keuze geldig M s Een gunstige uitzondering maakt Metz waar de gematigde candidaten hebben gezegevierd De Duilseliers hebben zich nooit voorgesteld dat ile Eiznssirs spoedig goede patriotten zonden ijn maar dat zij de gelfgenhcid om zelfstandige besturen te rerkrggcn zouden verwaarloozen en daardoor de voortduring der dictitaur als het ware uitlokken konden zij moeilgk denkan In Spanje is no geen nieuw ministerie gevonden Ofschoon men de ministers zal ontslaan die doorhet Madridsche volk aan de Cortes zijn opgedrongen blijft alles rustig Uit de noordelijke provinciën wordt weinig ver nomen en dat weinige bewgst nog dat de rust aldaar nog verre van verzekerd ie Te Barcelona is eene poging gedaan om een oomité van algemeen welzijn op te richten nadat verscheidene clubs hunne ontevredenheid over de werkeloosheid der regeering hadden uitgesproken De nationale garde heeft deze poiiiiig echter onderdrukt Weinig gunsilger klinkt voor het gezag der regeering en de macht barer troepen het bericht dat Santa C ruz te beginnen met den In Juli paspoorten zal eischen van alle peisonen die de provincie Ouipazcoa bereizen waarbg hg bekend maakt dat elke overlrediiig van du bevel met zware geldboeten gestraft zal worden Castelar holidt feioh zooals men zegt bezig met het oiitiverpen eener constitutie ongeveer gelijk die der Vereenigde Staten v n Noorif Amenka Het aantal federale staten zal met inbegrip van Cuba e i de l hilippgiische eilanden 15 bedragen Madrid bigft de hoofdalad der republiek Toledo tal daarentegen hoofdstad worden van den s aat Nicuw Cistilic waarin Madrid gelegen Is De president der republiek Wordt door het algemeen stemrecht direct gekozen voor den tijd van 6 jaren De senaat n il beslaan ui £ vertegenwoordigers gekozen door de regeerlngen der staten de kamer van afgc aardigden onmiddellijk door het volk In de zit mg n Zaterdag is door de Cortes eene coininis ie vuor ile constitutie gekozen samengeteld uit vertegenwoordigers van de velschillende fraotien onder wier leden ook Costelar geteld wordt In de Italiaansche kamer is Maandag de quacstie