Goudsche Courant, vrijdag 27 juni 1873

Niettegenstaande dat alles echter is een groote goed gewapende rooverbende dat liuis binneii edreugen na de deur met bglen stuk gehakt te hebben hebben I een kist opengebfoktn en daaruit een zeer beUiigrgk bedrag gestolen Mevr H zpj t dat ze ongeveer honderd duizend gulden verloren heelt nnaronder plus minus dertig duizend gulden oan ziuer foen men deaas morgen gmg kgken was de grond nog bezaaid met diaijianteii en zUver geld door de lotfvers 111 haast achtergelaten Een kenner taxeerde de waarde n hrtgecu daar lag op vgftig dui eiid gulden De adsistent resideil wis tijdig ter p aatse Bg bet onderzoek bleek d t Mevrouw II en familie urst nipt om hulp had duiven roeprn omdat de roovers gedreigd hadden basi in dat geval te zullen verniourden foeu de schtlme i wig waren nep zg 1 hulp en hoorde men weldra op de rij5tblokk n ela in ma r men ving niets De Wedono die vin nacht patrouille maakte kwam de roovers met hun bi t ttgiii naar bid de beleefdheid hen ongedeerd te Idttn voortgaan Hg is terstond geschorst In een later bericbt leest men De roovers hebben zelfs een aar laoibouw n medegebracht en urlichltpu daarmede den ciLtrek zoo II tiiig dit eenige verderaf oneude inj pzPtPnen die des hochts buiten arcu dichten dat er brand os itieii dl bed Pilde vau de besto e p m illpr g nair j de waeht bg de nog gpen zestig el vprwgderde ge viingeuis liep om hulp te haleu rd hem gczegi dat de acht geen or ers bad 1 waren in huis vgttien roovers en builen n g meer ei toei g lllles uitgezocht en gentulen hadden nat va huu gading was nam de bei de onder eeu hoerah i pn terugtocht ain Geen gardoe hepfl de roovers tegen gehouam Men vermoedt dat er welbekende m vloedrijike J ivaiien in het spel zgu 7oo iet aan het hoold der expeditie hebbtn gestaan llr is van al het gestelene noch mets terecht Ie Saatiga loopt het gernclit dat de mantri politie a daar eenige dagen voor het pla ts grypen der rooverpartg nch heelt uitgelaten dat die gebeunenis eer I lang te nachten was Utt geru nt moet ook den riBideot bereikt hebben die er veel naarheid lu i schgut te hebben gevonden teu inin=te zou hg den Mauui hebbeu bevolen binnen eenige dagen van lUv uitlating nadere verklaring te ge en Naar aanleiikug van den afloop dezer expeditie nanAlchin zegt d Jaealmde in zgu over icbt Mag men op de stemraine van viie offieieron afgaan dan schgut bet leger eeu t nquete te vr i en als dit werkelgk bet geval elan is het zaak aan dien wenscb te voldoen i ft oorlouplg komi het ens 4 ra Ie i vaor de mededeehng van de vele reeds jier lu e onden stukken ingekomen bgzond rtuden tp oiit h uden Wg b pa eu ons du h e t hei volgpnde De So tan in Alchiu ii efi een sclinjveu gericht tot den Gouverneur der Stn ts Settlements waarin bg hem mededeelt dit de Nid rinndseh lodfche traepen vertrokkfn zgii dat bg hun terugkomst de Atphiue ïcn iieh lot den laitsteu man zullen verdedigen en zj zich ni t lileii overgeven D l lch n ec iter btreil ziph nan Engelai I te 011 Itrwerppii Pil dun dp hulp vau dat Rijk 11 roept Welke de gevolgen kunnpu zju van de oneenig beid die men aauneemt dit tus cheii de Atehmeezen onderling beslaat is niet te voorzien De S ro Timet meent omtrent de expeditie naar Atchin het volgende te moeten zeggen Voor zooverre wg uit de laatste dagbladen van Java kunnen opmaken is de N ederlaiidsoTi Indisehe Regeering volkomen overtuigd au de noodzakelijkheid om nidat men er mede begounen is den oorlog door te zetten ten einde hair prestige bg de volken onder hiar Bes uur uiet te verliezen weshalve het voornemen dan ook bestaat om de vg uidelgkhcdeu met ecu grooter macht te hervitien zoodra het sei zoen zulks veroorlooft De onmiskeubare nederlaag die de Hollanders bg de e exepiditiegeledeu hebben IS een zaïk van groot gewicht voor hun prestige en kan lot gevolgen leidcu die men uit den indruk dieu de tgdingen thms op en Iiihndcr maken nog met kan voorzien Wg belwg elen einitig of het verintin van Atchin door de e p itie wel een verslandige politiek kan genoemd wj len en wij Hcnschen de Hollandsolie autoritcitfn te waarschuwen dat zg licltvaardig naar het schgut een taik heb ben ondernomen waarvan zg het gewicht en de groote moeielgk heden nog tenaunernool schgnen te besiffen maar waarvan 7g een klciue loorproef hebben gehad in de totale nederlaag die zg hebben ge leden ten tweede nederlaag zon noodlottige gevolgen kunnen hebbpii Uit een particulier sohrgven van Singapore doelt men ons het volgei lo mide g ontvan n zekere berithten dat door nlle klemo Vorslpu op Sumatra ain dca Snltin van Atchin goed genBfende hulptroepen woidcn gizon lenden zgn toegezegd otu hem bg eene benutting v 11 den oorloj die men stellig en spoedig vernacht tegen do HoUauderd te onderslmèn Gwioik hoe lhedcn kruit en andot Men schrijft uil Rotterdam De verbazende ilijging iel prijten van bou m iterialen en de vcrbooging dei arbeidersloouen hebbeq op de werkzamuhedea alhier era HDodloltigeii invloed £ n pienigta bouwplumen die m den loop van dit jaar ouden uitireroerd woideg tyn thana in portefeuille gebleven Nur men onsj mededeelt is dit jaar het aantal bij bet genicentebrstnur aangevraagde vergunningen ot IKHiwen rtitt d helft minder dan bet voorgaande Te Scbiedani heerscht een sterke wrevel onder de Ulpondertvuzera Ruim twee jnar geleden werd hun tfsegd dat de Oemeenleraad hen wilde verrassen giet verbetermg banner j arwedden Moede ran bet achten naar die verrassing hebben zij een request laq het dagelyksoh Bestuur gepresenteerd dat eoh Ier zijn aoel mut 1 omdat het onderteekend tru ncollegiaïl en 2 omdat er reeds p anneu tot Mrhoogirfg ID de pen waren Aan den distric ichoolopziener iverd daarna opgedragen eene voordraebt In te dienen vau die hulponderwijzers elke ver kelenng van wedde verdieudeh jNicttegeiistaande leze voordracht door den ijverigeii schoolopziener IDgcdiend is zijn reeds twee of due II ladsverg ide ringen voorbi igegaan zonder dnt er tut epii besluit overgegaan s Het vermoedtu bi staat a zou onder bet hulpoi dl rwi 7 ifspirs nei l dat dfze u k uetmitdie belgngstelliBg Whaiuleld woidt welke zo verdient Door de Nederlandsche Rg spoorweg maa schappij u besloten tot hel bonwen van een nieuw station te Kotterdalu In verband daarmede ii de verdiensteIgke bouwmeester van het station te e Hage naarOo tenrijk grzouden ten eiude aldaar de stationaneer in bgzonderheden op te nemen A C De heer Heemskerk heelt de betrekking van commiuaria van iet Vaglilad nedergelpgd omdat de liberale bladen hem vtreeiizelvigen met de redactie van die couranL Hij vreest dat dit nadeelig zon kunnen werken ap de belangen an het Vai Uad Op d pnardenniarki te Beusichem is dezer dagen en 6 jarige merrie een zoogenaamde moorkop voof ƒ 1100 mrkoclit Voor een span vosklenrige pa rden met hagelwitte staarten eu manen werd ruini 2ü00 betaald De eigen iars rciier drukkerij te Hambiirg h bb n ondefttij prs ultgnioodi d om als zetters bij hen ii dienst te komen daar velen aoodoende een a minerkelijk hoogcr Iojii kon len verdienen dau thnu hun traciemenl oplevert 80 ondernijzen hebben nch daarop aingpiAeld Kolonién o o 8T I N D lÈ lUrWIA 10 Mei In het algemeen overzicht van de hdiv leest men Sedert het Vfitrek van de jougsie mail ijn slechts enkele dagni vpi oopcn Het nieuws is dus sebaarsch In htt l hul Ie i urntenlandc wordt beveerd dat vier Nederlanileie die vroeger tot ons Indisch ieger of de vloot behoort hebben in dienst van den Sultan van Atohin zijn overgegaan waaronder de vroegere tiitcoanl Hagen die vdbuf het gerucht van zijn dood zou hebben laten vertpreiden Ëen en ander is on juist Wijlen Hagen was geen ziener en kon dus met vermoeden dat de oorlog met Atcbin ophanden was Hg had dus geen reden ziob voor dood uit 1 te geven De heer Paardekoper oud oHicicr van het leger mede een tgd lang in dienst van Salengnre die ook genoemd werd als m dienst zijnde van den Sultan van Atchin sprak een en ander bepaald tegen Dat er evenwel eeiiige Luropeaneii in Atchin zijii is zeker De vloot met de expeditionaire maclii mu boord u gisteieii namiddag hier Ier reede gekomen Alle toebereidselen zijn gemaakt om de terugkee rtnde troepen vau wpge de burgerij eenig onthaal aan te bieden Ongeveer y 70U0 eu eenige dnnkcn en eetwaren zyn daarvoor door de ingcieteu beschikbaar gesteld Het debarkement heelt morgen och tend plaits Ook zullen eenige heeren die e n jnar geleden met groot succes eeno soiree pique rnqne gaven nogmaals optreden De opbrengst zal strekken om het lot van gewonde krijgers te Het 18 opgehelderd waarom de Regeeriugs com missaris eerst nu de terugreis heeft aanvaard Men heeft hem bij het telegram dat de troepui terug nep eenvoudig vergeten en eerst na over en edor seinen is de order hem toegekomen zegt de Ja wbode Bij besluit van den Gouv Oen dd 7dr pr iieen erediet van twee miUioeu gulden geopend boven het tooschap n x worden Terdfsld onder de DQ nrfflste bul ge iuiU Wir die gemrepte Zeker de oomuiis ie van de jPMuscj e rechter ijde begreep ter8cl t dat zij Van zulk een man uiet kon rolden naar rolden i tVti jy u i T s e H I A N dA Hoe plan ha nÏ8 niA Zeitung dagen leef de Prnijisebe basShoppen JtetUjtellige Uett opgevat om de meuw kerkelijiM wetten t e3taaAde te heschouit en zegt de Natwnal daaivan heeft de bfikchop Tan Trier dezer n doorslaand bewys gegeren dat hg an orereeD emming met d orerige isschappen handelt IS aan me tw fel oi der ievig IDe wet op o aan i stellinglTOq KeesteMjken is aangjShomen op U Me l en 2 j JlaaraanvolgSide is zij iii werkfBg getrtdeni Op 7 llei lieeft dl bisschop vKn Tnei tw ee kape4 laans liocmd tot ptstoors en een pastoor naar een Andere fiieineciite verplaatst Dit heeft plaats gehadi Koader puat aau den opperpresident der provinciQfi daarvaul eeifige mededeeiing is geschieul ntettegen staande ide wf dit beveelt Ook ionder m men j 30 dagan na de benoeming voorbij heeft Iatdn gaan heeft nlKn ptermede geen oogenblil gedraal maar ben onverwijld naar hunne stnndpl latscn gezbudeii De nieuwlfenOfmden 7ijn volgens av et on voei d Ma de hun oi gl drrt i en functien te Vervullen zg gci nieten geen De oldt ing van den staat en v or elkl geestelijke hi deliu § welke zij uitoefenen Twordeij Uj met e D geldboete hoogstens 100 th bediUgeude gestraft Een bisschip die een geestelijke iianateft £ onder laarbij de ijepalingen der wet in acht te netten wordt insgel is met geldboete gestraft dep bedraagt muiateus iJW en hoogstens 1000 th Aan de hoofden Ivan het burgerlijk bestuur in de verschillende provineièn zijn tot dat cmde de noodige anschlyviugen gezopdeu Zoodra een nieuw benoemd pastoor in hnnue gemeente aankomt om aldaar als zoodanig werkzaam te zijn en niet door den Staat ia tkend dan mag hem in de eerste plaats het betrek ken der pastorij met worden toege t8 n Terstond moet hiervan kennisgeving aan de hoogere autoriteit worden gezonden die voor de verdere toepassing der wat zorg draagt In verband met deze aangelegenheid de toepas mg der wet op het onderlicht en de aanstelling van geestelgken deelt de W edf Zeitung het volgende mede Op bevel van den minister van onderwijs IS aan het seminarmm Iheodoriannm te Taderborn de bevoegdheid ontzegd om als inrichting voor hoo ger onderwijs ten behoeve van de opleiding va geeslolijken gebezigd te worden BINNENLAND Gouda 26 Jcm Gisterenavond irca 7 unr viel er op de Gouwe alhier een jongen die op een hoop steenen speelde m het nter ten zich daarbij bevindend werkman prong zonder aarzelen er bij en met hel gelukkig gevolg dat de drenkeling lu een oogenblik op het drooge was Het te Utrecht gebonden Ude Nederl nationaal zangersfeest is m de beste orde afgeloopen en heeft veel voldoening geschonken Bij het concours van solo qnartetten werd de 1ste prijs behaald door de vereeniging Oe emng en VUapmmng van s Hertogen boBch Het programma van de tweede feestavond bestond mt voordrachten an afzonderlijke liMertafels In de 3de Afdeeliog daarvan muntte uii de lie dertafel JfoUt uit onze gemeente die Aop het Kerkhof en Bede op iter sehoone wijze deeiyhooren De avond werd besloten me eeajüurwOTK en een laer geanimeerd bal j UITSLAG debThËrStCiMINGEM Gouds Uitgebrachty 1935 stemmen Van onw iihle 32 Ï963 Volstr meerderheid 977 Dokkum Almelo hr zijn uitgebracht Op Jhr Mr de Brauw 10j5 stemm en op Dr A Kuyper 918 Zoodat eerstgenoemde herkozen is Nog onbekend Utrecht Gekozen de heer H A Insinger met 1064 stemmen Hetaftr lid Mr G M V d Linden verkreeg 898 stemm Gekozen Mr J Messohert van Vol lenhoven met 932 stemm Het aftr lid Mr E dn Marohie van Voorthuijzeii verkreeg 830 stemmen AmStardam Gekozen de heer G Iabiusmet672 stemm Het aftr lid Mr J A Jolles verkreeg Ui stemmen Leiden Herkozen Jhr Mr J L C v d Berch v Heemstede met 978 st Mr H C V erniets v d Loeff verkreeg 469 stemm Delft Huko n de heer J L Nierslriisi Gonnchem J CJz met 1187 sten nl Dc C J V il lant verkreeg 988Ï stemra Gekozen de lietr ƒ J Xediug van 3erk iout met 1825 stemm Het sftr Iii Mr J Heemskerk Az verkreeg 1075 stemm Wij laten hieronder volgen het aantal kiezers in de verschillende gemeenten van i i distiiot met het getnt at biJ de stemming en herstemming gestemd heeft Goud i Oijdeiiliter Hikenllürp Lltge lluigtwUle Bodcgiaveii I il Papekop AVoenIcd leuni oop fl vienltoven I letvehl j ajffler wimtswnaidei isk apaddiiix e niveuhuu ii piswijkWen wijkMbordrecbtNieuwerkerka dl Capelle f Ouderkerk a d lAel Lckkerkerk f Krimpen aan da Lek Berkenwoude Goudorek Schoonhoven BergAmbncht Stolwijk Haastrecht Vlisl Mijdrecht ilnis Zegveld Kiimeiik Kockengen H trmelen Linsohotcn Montfoort Vinkevecn testemd door getal T J 1 b j kiezerp stemming hérstemm 2g5 422 214 93 77 1 1 27 32 21 ii 2 147 84 93 2i 20 2fl 170 1 87 97 90 1 S 62 tl SG f 1 2 21 23 26 18 101 69 123 68 69 102 4 46 62 321 38 109 49 61 63 46 40 52 23 24 67 19 20 102 61 54 102 81 ii 67 26 24 27 19 14 49 2 98 80 29 1G5 96 133 68 96 63 35 78 56 53 24 15 16 1U7 67 74 92 52 47 50 29 37 110 54 74 39 28 28 1U8 72 74 96 42 53 88 46 48 87 60 54 1914 19Ö5 3449 Het een of ander anonym conseryntiefje heeft Maandagavond iuat het volgpiid billtt onder de deuren der kiezers laten stoppen De Goudidie fouranl v a Zondag 22 Juni 1873 getuft voor Dinsdag dat de cri rmd aan de Kiezeu Wat ge ook doet stunt den heer du Braaw nooit Dus wic baar ndvies litft te votgon sUmt nit t of zoo gij hi t torh doet Bttint I Kujper uinar d i Ooudiclie C m rtnt van Zondag 8 Juin IM7 J zi t De aiitirtvoliitionnir i knm n r ttil oor d u dug metnbua iirograinma De schoolnet inott worden afgebroken f hef Tnje onderwijs rnoet worden nan band n gelegd dt kerk de oitliodoxprotestnntscbe moet d a staat uvcih truchcii de oude güdsdieistvecten moeten htik tu tn dorniuc Kuiper 18 bereid i at hij op dtn pndikatotl en in de consistorie begon voort te zetten in de Karatr en cllicht later in den mibisterrnad hDq Hemt i behoede ODS voor zulk een rnmpl Lr ligt setl waar q dut woord vun 8 Juni De Inntstfl insncde zeggen wij der GouJtche ouraiit met alUu ci nst na Doch om dicu ramp welks afwen lin 7ij van d n Llemcl vraagt te bilptn kecren weten wij j ecn beter nad dan dizen Wat ge ook dott stemt Da Kuiper nooit Lo wilt pij hem inderdaad niet sti uoeo dan helpt geen onthouding dau baat alleen uwe stem uitgebracht op Jhr Mr W M i e BHAÜW De bedoeling is natuurlijk ons ydehnj s van in consequentie tb btticiten tn ook dmnuit stemmen V t uilen tr mets op aiitvvooidpn niiai vciwij zen alleen niar ons art in de ouront van 8 Juni dat art toont voldociido aan waarom wg Ivuyper boven de Brauw maar Bu s boven bcidni de voorkeur gaven Bij kon besluit van 15 Jam jl is aangevuld en gewijzigd het bij besluit van 11 Mei lS7i vastgesteld Algemeen reglement voor de spoorwigditnstea Daarbij is o a vistgcsteld ƒ rt 119 In de rijtuigen rang geen grooter aantal rei igers plaats nemen d in volgens irt i t voor de afzonderlijke aldcehi gen doi rijtuigen is aniigcweyeu In t ken tre n is een voldoend nniitil rjtuigenof afdee mgen van rijtuigen der Istc en 2 klasse waarin niet gerookt mag worden en et n vo doend imtai rijtuigen of afdeeltngen vao rijtm m der drie klassen fiiitilnitend fOor vronnen besteaia 4 Hize rijtuigen oi fdeeliiigen zijn m en u tivendig op eene oor ledet ziolitbare wijze aangeduid Kinderen ran het mannelijk geslacht baneden den leeftqd van dertien jaar door Trouwen begcle d worden 10 de rjtuigeq of afdectingen d rai i iit luitend voor Trouwen bestemd toegelaten i Ce tweede kamer lie ft gistcred hare wer ai i mhede hervat Ingekomen Is euie aanbevelingslijst van Hem hoogen raad voor du in dat collegie bestaande vaca l ture door het overlijden van den heer mi trans Op i die hjst komen voor de hebren mn Jolles lid der tweede kamer Jjiiuberge raadsheer in het prov gqfcrechtsbof m f e lijiid de Vries raadsheer inhetproifl gerechtshof v n Noardbol and vnn Nootcn raadubfe in het prov gercchtsliof in Utrecht van Mnanèifll advocaatgeneiial bij het prov gerechtshof iii Z ulJ holland de JPinto raad adviscur bij het dep t juftitic I IVrijiIig ajist zal d discnesie planis hebben over dJ wét id lïscliallinjj er plaatsvervanging f ar men vemetint ijn de iiischrijvin en voor poonveg Woeraenr Leiden bij de ver cl iilf iido r3 Vnn dien Aürn dat i icii venvacliUii mag et mantwhnppdjlti tpitanl van 3 millioen spoe i olteékpijid zal zijn Cf d fllllaad der Öemeente Zcicnhoizen ajnde jaaruc dcn du driö luilpondenvijzcrs aim deopen re 8I IiüoI vm ƒ 4 0 gebracht op 450 J Pe jaarwedden der hu pondenvgzer aan de beida openbare loliii n de gemeente Capelle op uen IJsel die mtt l inuari 1873 an ƒ iW op ƒ 400 gebracht ijir werden in de laatste zitting van den Gemeenteraad aldaar wtdrr verhoogd en gebild op y 425 iiigiaiidc nut 1 S h a b Maandag II had len i i de beidè openbare scholen te Capille o d IJacl prijsnitdirliiigen pl lati vo ir lie leerlingen welke gcihirtildi dt drie eirnti niuiiiideu dezes jnirs geen enktbri ichooltij I verzuimd hidden De prij7 II bes aiiidi iii pi ut hj kj s atlassen no litieboikjis poppen en i dir kiiuhrspielgüd w ihii welwillend door tict jiiHce U lie tuur Miilrrkt Dooi dit ai ddt Iiuupt men liet sclioulver iiini dat ook in dize nijvere fabr kstreek nog al tci 8 aangetroffen wordt krichtdndi Ie besti ij len Uit Rodegrnven meldt mift dd 33 Juni Onzen gnicliten lïnrgemeestir jhr F van itira werd hcddi op ijii verjmrda ceue aangename verrassing btriid I pin i ingel inden uit i o tot dcaj gemteuto bLltoircndc hiiurlsLliip de Meijp boili n lieia eeiie piichli o piiidule nn als blyk van erkentelijkheid voor de in April des vangen jaar lii tounde flinkheid en cordiatheul liij g le rnhi id van t nationale feest Des avonds hncU het alliiir 1 stiande mii iek re7p 8 liip Crestendo hem itiip so renade bij tnkktllielit De afzenders ran brieven b slemd voo O M of W stIiidie of vonr an Ine tot dp hiitf lui it itri ki n beliooreudc laiidui woi leii ijpiiiiuw ver oclit linnne brieven niet met lik te vcrAgikn maar ze m het belang eeuer ongiscli indon overkomst op enne andere wij e te sluitin di i hit met relddi gebeurt dal d met lak gtslolrii biiiven gulurendt de uiszoodaaigaan elkander vasLgth cht raki n dat hit onmogelijk IS ze vaneen te schulden zonder het pipier te scheuren SI Cl De afdeeling Alphen en oma reken van de IIull maatschappij van lanilli iiw heeft bcslolfu iiilutbiKin der maand Scpiember c k hn i 2 5 jHng Ixatiian to vieren door het houdpn van ene tpntoonslellii g vnn blocmteelt houtculluni tuinbouw pii waarbij hnar do ondersteuning der Poiliologische V£rpeiii ing to er oor euie hnrddraverij Roskoop IS toegezegd verili en Tolksspden De perste hariii ijagtr ia Jjisteren te Utllevoctsluis aangekomen Do tegenwoordige loestaiiil der landerijen in den Krimpinerwaard geeft den laiidbouwenden stand m die streek ruimschoots reden tot tevredenheid Zeiden ag men lu zoo n kort tijdsverloop de weiden zoo ruim met gros voor ieii Ook rie hooilandoD zien er zoo gunstig uit dot men op een voldoenden oogst mag hopen Do vroe e mrdappclen stian in Tollen knop van de allervroegsle soirten worden er reodi gerooid Van ziekte woidt tot dusverre duann niela bespeurd evenmin ils in de late die ook zeer mooi slaan en hoop geven op cru voldoende opbrengst De boomvruclitpn ijn bijna algemeen mislukt De moestuin dnarentegm Ipipit van illes ruimschoots op Voor de bijen is tit wukr mide zeer gun tig men mag een verblijdend houiggciiin veiwachten I cijfer vin het llje bootdst der begrooting van N I 1 voor het dienstjaar 187 ter aaovulling der 106do onderafd ixpeditien en troepen teveiilej behooreude 1 tot afd departement van oorlog Ie Tagel IS een Javaausoh leesgezelschap opgericht dat bereids CO leden telt Uen 28sten April Jl is weder eau prauw padoereiig I op de hoogte van Lassch door strandroovers aange vallen en beroofd Wi lUden Maart kwam tr Ambuma destnurmau van de aldaar te huis beboorende brik Henrietle blizabeth de tijding medebreugeudr dat genoemd vaartui den 2Gsten der vorige maind op een der Sckilpudrilanden vergaan was eu dat de gezag uer der en 2 man op hetzelfde eiland nclitprgi bleven vviiren Ouverwijld na de otitvaiigfat idU du benei t werd de gouvern ments stoomer Dassooii uitgtzun dm tPU eiude de noodigc adii teulie verleeneii en de schipbreukelingen op te nemin hrlgeeii uui H VXjait plaats tond Under de schipbreukeln gi i bc vonden zich ook zevin inlaudeis die m de walen u van Vurtugeesch limor opgeviseht dqur den gou verneur dier bezittingen met de Hmnette Muaheth nou lie iNederlandsche autoriteiten op Amboina aren opgwouiloi olgCli8 hunne bewering aren die iii iiiidin iBct een tambuigen wuarin zij als roe ers diiii t dellen van de reede van Batavia oosti itarls weggedreven I Wegens gebrek aan mmntieme luiddplen kon de resident van Ternatc geen gevolg geitii aan zijn voor I nemen om persooiiiijk een plaatselyk onderzoek m te slellpu omtrent den moord eenigen tyil te voren door mboorliiigcu van Nieaw tiUinea gephegd op 18 man scbappcii dtt bemanning vau een vaartuig dat ter I pn elvissi herij in straat Galewo uabg het ei and Sjrong ter anker lag Ouk erd vermoed dat bedoeld vaartuig zijiic re s reeds rou heblien voortgezet Wclli veraoèden iii i j zooïirra bevestigd werd dooreen te lernate erspreid gerucht dal te mbon een schoener zon aangekomen zyn van Niouw Ouinea waarvan de bemanuiiig ver I mourd was Le jouv Gen heeft de volgende da order uit g vairdigd Dig order Aan de Zee en Laidaiaclit die deel I beeft genomen aan den oorlog tegen Atohin lom ik u van hier zag gaan om tegfu Atchiu den oorlog te voeren was ik met u een van verlangen dat gg niet ludt wedcrkeereii dan na eene volkomeue I overwinning behaald te btbbeii uodra ik bericht betwau dat uw lievelbebbi r de jeiieraal Kuhler ge iien ed as en dat u c stnjdkriiclildi aanvuiliug behoifdcii heb ik den miprn il Venpgck lot uwen chel benoemd en be vricn ego eii om uwe krggsmacht on erwgld te ver 1 sterken Nauwelgks had ik deze maatregelen getroffen ot de regeeriiigs ooramissnr 16 voor de Atohineesche aau gp gei bedtrn vroeg mg ra ichligmg om u te doen te ugkipien 11 j gronde lyn vertrek op het oor iel Vi II uwen tgdplgkcn opgptre len bevelhebber vau den cuuiinandait uwer zeemauht eu van uwen chef vnn Il f dl atlin e npang de voortfetting v iii den oorlog 01 rnad aam vnkUiar lei cii op uise terugiucpuig am drongpu tuier aiulereii ai reden aiiivoereudt li it de wedlmuusson te i De oorlog op s vgand grondgebied zonder verzekerde communicatie met uwe operatie batis de reede as onmogelgk Ik heb u dus moeten terugroepennlndieu wg nu ons gemeeuschappclgk verlaugcn I Niet mogen bevreligd zien dan ia dit enkel omdaiwg hebben moeten toegeven aan de eisobeu der natuur I jg keert roemrgk weder Gg hebt in weinige dai eii den ovprmachtigeneu sterk veiso iauslen gaud groot oniziig ingeboezemd Zuo groot zelfs dat hg zeil lu al de dii 5en dio gg lu nltaehtng vii u e we Icr iiiicheping op uw slra id bivoiia hebt il jor gebracht met eens meer buten yjiie versterki cu heeft durven wogen ljg hebt uw plio t claan Wecst welkom iii ons middi ii olerngl onze wakkere vloot op de vgan lelgke 1 kust blgft kruisen zal ik u zoodrn mogilgk d ge legenlieid geven u e laak te gm hervatten in glansrgk lo beëindigen Ut Sal igita itfeldt men In den mcht vau 1 Mei op 2 Mei heeft te Sol igita pen oiigehoor 1 bru tale ketjoi partg plaats gehad Mevrouw de ed Hort WO mt hier vlak iianst de postloods air wakers nju ter ver orging dor paiideli puz op ongeveer 1 h nul rd pas afslands v lu de boei wa ir steeds een aeht 13 niet van prniijoerits muur vau soldaleu en en el Luiopciueu ik getool aelii niini mit ecu korporaal voorls stiut nog dic t i bij een gardop eu vlak nnasl de boei is het logfiuiiit ai lu dm regel zooals Ipgeunourdig veel 1 uiopeaueu loge o eu vkI inlanders be licudm 7ijn bovpndim had me viouw H lu haai iihliij ilcig oiaiy oi ing dj iga