Goudsche Courant, vrijdag 27 juni 1873

Zondag n Jiinl 1873 W 1380 Bu deze heb ik de eer ter uwer kennis te brengen dat ik mijn winkel van WIJNEN LIKEUREN en GBDI8TELEERD BIEREN enz benevens TABAK SNUIF en SIGAREN geopend heb M yne relatien met de eerste huizen stellen mij in staat tegen billyke prijzeB te leveten terwjjl de kwaliteiten niets te wengchen overlaten Hoogst aangenaam zal het my zyn door UEds geëerde orders in staat te worden gesteld hiervan het bewi 3 te mogen leveren en geef ik Ie verzekering niets onbeproefd te zullen laten om mi het vertrouwen mynei geèerde Begunstigers meer en meer waardig te maken Onder beleefde aanbeveling heb ik de eer met de meeste achting te zyn UEd Dv Dienaar W ff VAN SaRK Hoogstraat A 118 GOUDSCHE COÜRAWT Nieuws en idverlenlieblad voor Gouda en Oiiisirekcn De ondergeteekende heeft de eer te benchten dat hl heden zqn WINKEL GEOPEND heeft in ALLERHANDE SOORTEN van HEBREN en DAMES mmï m mmi alsmede alles at tot dit VAK behoort naar de laatste smaak door soliediteit en billgke pn ieu hoopt hg zich het vertrouwen waai lg te worden Gouda R I N UFK HBIIDEN 24 Juni 1873 Hooge Gouwe hoek Westhaven Mevrouw 0031 JN v Leent op de Markt verlangt met primo AUGUSTUS een bekwame mm h mmm PUBLIEKE AA BESTEDI G alleen bi mschruvmg van een IJZER SCHEPRAD voor een der Watermolens van de Pokltr Rteuwgk staande in de Qemeeute iLommeidam en bemalen wordende door C LOK op DING8DAG den 8 JU LIJ 1873 des namiddags ten 7 ure De in8chri vingbiljetten bthoorlok gesloten ca voorzien van het motto Scheprad moeten voor den 7 Juli 1873 jranro worden ingezonden bi den Heer F H BULiEUS BRACK te lUeuaijL De bestekken i n verkrogbaar tegen Vyltig Cent het exemplaar en liggen ter luzage ter Polder Secretarie te lieeuwjL r Voorspoedig bevallen van een Zoon C QUANT ScHiuTE Goitda 25 Jung 1873 Eenige en algemeene henmsgenng Lati nsche School te Gouda Het EXAMEN vwi TOELATING zal plaats hebben 15 JULI e k m het SchooUokaal des middags ten 12 ure Burgper Bewaarschool te GOUDA De INSqHRrjVING van Kinderen voor liet S kwartaal 1873 zal pfaats hebbeu op MAANDAG 30 JUNI 1873 des avonds om 8 unr J N SCHELTEMA Vóorz VAN ZEULEN Secr fcr R mitiriiel wfiJ n a hiei ppgekücht en op ver lullende yztn naar Atoliiu gezonJgn hetivelk nietkm worden btlet daar de bloikade niet effectief isDe tweede e jpedit e jaar rr XDe ondergeteekende geeft zich de eer aanOnders en Voogden mede te deelen dat hu ziineINRICHTING voor ü L O bepaaldelijk metmedio Augustus e Gouda zal openen Dag enplaats zullen weldra worden bekend gemaakt Tiel üEd Dienaar Hoogeinde G A de WAAL Laatste Berichten DIEGENEN die iets verschuldigd zyn aan F H ter BEEK worden beleefdelijk verzocht 7ich a s MAANDAG 30 JUNI te rervoegen in het Hotel Tivoii Spooistraat F H TgB BEEK Pa riJS 25 Juni De geruchten roJgens welke lieÈ tegenwoordfs GouTcrnemeut m die betrekkingen met het buiteiilnnd bepnaldtlijk ten opzichte rau Ita lie eene andere richting en politiek vulgl dan het vorig Gouvernement zijo van allen gron3 ontbloot Fen bewijs danrvuor vindt men m htt feit dat de heer Fournier tt Rome op iijn post blijft en voorzien IS ran dizUfJe mstructiLU die hij van het orig Gouverneineiit heeft ontvangen terwijl er ook nooit sprake is geneest van hem terug te roepen Van de Garde Vrljiandt geven bi deze hunnen Begunstigers kennis dat hunne winkel voortaan ZONDAGS te beginnen met 29 e k des namiddags ten 2 uur GESLOTEN zal zijn Oouda 24 Juni 187 J AMSTERDAMSCIIE WINKEL MARKT GOUDA Ontvangen de eerste HOLLANDSCHE Wordt tegen 1 November aanstiande TE HUUR gevraagd EEN HUIS op oen der Singels of in de se stad be vattende vier Kamers Keuken en Kelder benevens een l UIN daarachter Adres onder letter S met opga e van huurpriji bij den Uitgever dezer Courant liOZUe 25 Juui Hft officieel orgain deelt het Koimiklijk besluit mede waarbij de wet op de op belÜng der geestelijke corporttitn in werking komt Prins Napohun is te Milaan aangekomen De Kamtr rnn afgevaardigden hei t met 157 te fe 6 stcmm n de motie verwoipen met welke het ftltnis ei e zich had veretnigd tn die ten doel had om wtgtns de noodzakeljkheul van dndeiijke Toorzitmng m de noodi e geldmiddeteUi de financieele vooi stellen of te duen Ten gevolge van den uitslag dezer teaimuig heeft de heer Lanza verklaard dat het Ministerie het gebeurde lo overweging zal nemen den Koning van den uitslag bericht zal ge eo en morgca lan de Kamer het resultaat zal nie de leelen MARKTBERICHTEN OoUda 2 b Juai Bij kleinen oni et was de temming tiaun lunve puike Zeeuwsohe 13 50 a ƒ 14 Mm derc ƒ 12 75 a ld Volder U a ƒ 13 Sogge puike 8 a ƒ 8 00 Mindere ƒ 7 20 a 7 76 Voer ƒ 6 675 Gerst puike 7 26 a ƒ 8 B5 Mindere 6 50 a ƒ 7 Ilavtr korte 6 a 5 60 Lange + 50 a 6 20 Duive lioonen 9 Z i a 10 Ptardebootten 8 25 a ƒ 9 Hennepzaad 10 TB3 O OTJID A verlangt een Jongmcnsch by nette Burgerlieden van de P en die slechts ten Commensaal houden KOST INWONING BEWASSCHING en eene VRIJE KAMER Adres franco brieven onder letter X bij den Boekhandelaar C G J WOLTERS te niienen Ter veemarkt met weinig aanvoer alles werdtot hooge prijzen verkocht Ummeren vlug verkocht lu magere varkens en biggen was de handel iets trager Kaas Aangevoerd 130 partyen pryzeu ƒ 30 a 83 Goeboter ƒ 1 40 a 1 60 VVeiboler ƒ 1 05 a 1 15 Burgerlijke Stand GtbOBkN 24 JoDi AdnaDus Johauces ouders K Rlolle vanger eu A Wljiilïiff Teuutje ouders A Iloogeudyk en üookiu Albert ouders G vau der Loau en G Joosten Juhaunn ouders J van der Spelt en M de Jong OvEKiFDtN 24 Juui I A Bach 4 w 2o W Voor denmd cd ü Siton 82 j KENNISGEVING BURGEMrhbTLK en V i UIOUDhlls van Gouda brengen ter openbare kt n u dit ter voldoening aan art 69 der ivet an oen 4 Julg Iboü Stattiblad nO 37 afochnfteii vau de Processen verbaal betref fcnde de benoeming van een lid van de Tweede Kamer der Staten Generial bedoeld bij de artikelen 52 en 67 dier Urt 7ijn nhi neplakt en lulksaan dèn ingang Tan de St AQtlion tra t alsmede dat gelijke af echriHen op de Seitetarie der gemeente zijn utder gelegd alwaar daarvan in7nge kan worden genomen op lederen werkdag van dee morgens tien tot des namiddags een ure Gotida den 26 Juny 1873 Burgemeester eu Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester Drooglebver Fobtuijn Remij L B 282 Staats Loterij De TREKKING der EERSTE KLASbE begmt MAANDAG 7 JÜLIJ 1873 Pianino BERNHARDT ainé Fi Dit PI ACHTIG INSTRUMENT öBLIQUE 7 Octaaf 3 Sharig Vonkel Nieuw heden van Panjs aan de grenzen aangekomen met bewgs vnn echtheid crtificat d ongine wordt door gelegenheid te TiOOP aangeboden voor 430 in pi zoo als in alle Maga7ijnen voor ƒ 525 onmiddelgk en tot ZATERDAG te bezichtigen ter expeditie van van GENP en L OOS Kleiw eg te Gouda GONSIGNnENTS A LONDON HOUSP doing an extensive business in the MARKETS are open to act as AGENTS recieve CONSIGNMENTS of GOODS and sell the same at best masket rate i on Commission A good business can be done in all kmds of PROVISIONS POTATOES FRUITS etc also CATTLE SHEEP HIDES etc Commission 5 per cent Satisfactory References Address in the first instance In care of Mr PENFOLD AdvertisingAgent 58 Wells Street Oxford Street London OTHER CLASS of CONSIGNMENTS besides the above named may be advantageously placed in the market ADVERTENTIËN CONSIGNATIE D TERPSTRA Rector Een LONDENSCH HUIS een uitgebreide handel dravende op de maihUn wenscht alg AGENTEN te handelen en GOHDEEEN onder CONSIGNATIE te ontvangen om die tegen de hoogste marktprij en te verkoopen tegen Commissie Br kunnen goede zaken gedaan worden m alle soorten van LEVENSMIDDELEN AARDAPPELEN VRUCHTEN enz ook in VEE SCHAPEN HUIDEN enz Commissie 5 pCt Voldoende inhchtingen Adres aan het Advertentie Ëureau van den heer PBNFOLD 58 Wells Street Oxfoid Street Londen Mevrouw de ROTTE vraagt tegen Augustus eene Dienstbode Andere soorten van CONSIGNATIBGOE DEREN behalve de bovengenoemde kunnen mede zeer voordeelig op de Markt geplaatst worden Gouda Dr ik vau ünakman BUITENLAND Bnltenliiiidscii Overjlclit De regeering van Frankrijk eu de stad Parijs hebl cu gelden a initevraagd en verkregen om deu bchuh vau Pcriii aardig te Versailles cu te Parijs te OD n en D iir het verbod der regeering i het jaarfeest vno gener al Hoche liit den ti d der eerste repabliek gevirril by een der gcmecnteraadsMen vau Versailles aan hu s Gombetta heeft dea lof der repablikeiusiib lusieiliflgeu verkondigd en zijn genoegen betuigd dal maarichall Mac Mahou Éit de handhAving der republiek belast wui Lcon Sajr oud minister van financier onder Thiers en thans ruuf itter van het liukercentrum heelt b wgie van prograaimn in een brjef aan hel Journal de Diiala al gn peenmg ontwikkeld dat slleea door sauiensmeUiiig der beide centrums de vestiging der conservatieve republiek door vorming eeiier roldoende meerderheid nogelyk is Terecht vraagt de Jnil MiJance of de heer Say den liatsten tijd in Pclcrsnurg of Weenen beefi doorgebraeht om nu nog met zulk een voorstel vuor deli dag te komen Nn de houding Vdii het rechtertenlruia bg de laatste discns un Ts er geen rereeniging mogelyk louder dat de voorstanders der vrijheid hou vaandel ontrouw lyordeii De Uuitiche rgksd ig is dbor Bismarok m num de 9 keilers genloten Oiiiler im luvloed der warmte be ft de vergadering in den la tt8leo tyd met stoom i lerkt llehilve de in ons vorig uumurr geubemde vuttrsrprn heeft tg uog MiypiHoire begrootiiigen luur uiarii e en oorlog af edaan Al de atiü de orde zijnde ut tort verpen 7tjii voorts in eiiidsteibming goedceUiiril toiid r belangrijke wgzigii gen Het nieuwe toltanef lukte Diusdn uo ecu langdurige ds iissie uu alle voorgesiildt aiuendeuieuten werdeA e littr vcrxorpeu eu de in t eede lezing vastge stelde transactie behouden L e minister Delbruck pal cru ovir tcht van de lifecten die reeds voor het lijksiiivuliedeiifuuds uareii opgekocht tot een geia Qienlgk bedi ig vui l jU miltioen thl In du IspnaiiBcbe cunstiLuaiite heeft de heer Pi y Margall ïlanndag het ivourd getoerd naar aanlei ding vau den amviine iler d soussieu over een nieuwe gemeentewit lig veiktaarde dat op bet programma der regteniig de borden vrgheid orde eu rechtvaar digheij bovenaan jloiiden de ministers hjdden al len bon ontslag geaiHaea ma ir bleven in functie zeide hg lotdot hunne opiolgcrs benoemd waren de kamer moest hem echter den tgd laten om deze moeilgke zaak tol een goed einde te brengen De beer B bledo wenschte daarop de regeetiug over hare politiek sedert II Pebrunri Ie interpelleeren waarop de heer Cattelor te kennen gaf dat hg geheel de yernutwoordehjkheid vour de daden vau het orige miuisterie op zich nam I c luterpellatie is op Vrg dag a vastgesteld De nieuwe minister van buitenlandsohe zaken deed daarop voorlezing van een wetsvoorstel tot opheRiiig der Spaansche legatie bg len paus op grond van bet beginsel vau godsdienstvrgheid en scheiding van slaat eu kerk Dit voorstel werd met gejuioh begroet eu iii handen gesteld van tene commissie besiaunde uit de heereu Caslelar DiaaQumtero en Camalejos ben voorstel tot faet in staal van beleg stellen der provinciën waar zich Carlistische benden bevinden zal eerstdaags in be handeling kopien Inmiddels wordt uit het noorden weinig vernomen Voor het Belgische ministerie was de iitling der kamer van Dinsdag niet gelukkig üe h erea Malou en Monoheur moohten er uiet in slagen om eene aanneming der amendementen op de wet betredende den aanleg van openbare werken te beletten Te vergeefs stemde de heer Malou vool de verbetering van toegangswegen naar de spoor egstations in eene verhoogiug van miUioen tot 1 millioen toe de kamer achtte dit blijkbaar te wcimt eu handhaafde hare in eerste stemming nnngeiiuuieu 3 millioeu Voor de verbetering vou het vnarwater op de rivier ds Yser stond de kamer 800 000 francs in plaots van 400 000 toe zooih de regeering had voorgesteld en eindelijk het krediet van i mUlioen ten behoeve van het kan nl van ent naar Neuzen werd met de belitigrgkc meerderheid van 60 tegea 21 stemmenduur de kamer verleend De gelukster vin den heerMaluu begint te tanen tenig deve tegenstand vande anders roo gehoorzame meerderheid ten goedekoine aati de militaire voontellen waarmede helkabinet verklaard heelt te zullen staan of valleuWaar ioo iets op het spel staat kan meu van de clericaleu uiel dezelfde maU van oiiafhankelgkheid verwachten In de zitting dek kamer nu Woensdag ii het ministerie door de liidcerzyde aangevallen omdat de rotiGoltirnj van het traota it net Nederland hebbeU plaats gehatl zonder de uitdrekkelgke erkenning van het recht van bei Ie partgen tot vaststelling van het tarief op de Igu Antwerpen OliJliocb Wdar zg Ne derlandsch grondgebied i sseert De rechterzgde heeft echter des ondanks een motie van vertrouwen voor gesteld welke met 42 tegen tS stemmen is aangenomen De koning ran Italié heeft da Icloosterwet bekrach tigd niemand had leti andera verwacht behalve de olerioi en met hun verbgsterde vttbeeldiug joa men na de vérworpmg vta het voorstel van Depretis tol behaudeliAg vun de tnoncieelc ont r pén In Navetaber veroaclit l bben dat deze ont werpeu oiiiniildellgk a in de inle loudeu worden gestekl Woensdag sohgnt de kmer er anders over te hebben gedadit een voorstel tot oi middellgke beliaodelmg werd aitbaos verm met 1j7 t g u S6 stewmeii De zitting w id oamt opgeheven en bet iiniBteriA zou Uter aan éf kamer zgu besinu mededOelen VVst de reden iwwan lez plolOBluige ▼ erondermg der kamer is ons uiet dH delgic = = i fcaic Lte== fc=r FBANERUE Men legt al ijie Nationale eigoder og met uitebnzal gn n voor dut de gemeentewet algehindeld is men verwacht dat de rapporten betreffende deze en de militaire wet uog vuur bet eiud er maand zulieu lugedieiid orden i V ulgeus de Liberie is de oommandaut Dcslo met de iiisiructie der zaak valli iir liffiintn Bazuiuo heelt vergun mug erlougd om ziokeiken namiddag van S tot 4 ur naar teu klooster tebegeven waar zgn vrouilf ziek ligt iMeu verzekert dal het Journal Ö ul weldra de sameustelliug an deu krggsraad voor welken de maai schalk moet terecht staan zal mededeelen De regeenng neemt krasse maatregelen teg nden schilder Courbet Men il hem aaosprskelgk stellen voor de door zgn toedoen aan erieht sohnde neerhalen der Vendómezuil De Pargsohe rechtbank voor burgerlgke aken heelt de sequestraiie bevolen vau alle bg den kunsthandelaar Durand Buel gediponeerde sohildirgen van ourbet alsmede vanzgn lil de Bank annwe ige gelden Paru Jonmat zegt dal de minister van fiuanoicn over deze zaak meer dan 20 brieven vol dreigementen ontvangen heeltZg tonden m handen van den prefect van politiegesteld rgri De Avenir national heelt opgehouden te versobghen De regeenng gaf aan de adtninistrntie te kenntjA dat rg beter deed zelfmoord te plegen dair anders de regeenng ino rd plegen zou De Amnir zoe t ii melgk het uiteilgk vin den geschoroten Coraaire na te bootsen letgk men eet kregen de aboniiemen ten van de Cbfsaire in den tautsteii tgd exemplarenvnii de penir E NOBLAND Volgens telegraphisoh bericht uit Philadelphia aan de Timet is uit het oiulerz lek over het verlies van het schip Polaris gebitken dat kapitein Hidl een na luurlgkeii nood gestoi ven ia en dal Tyson en de andere matrozen door een tueval Van bet chip afgeraakt zgn Ir gn gewichtige untlekkingen gedaan Kane s open Pool ce beslaat weike gk as een sond van aanmor kelgko breedte die door eene plotselinge verbreediug van Keiiiie lya a kanaal naar het noorden gevormd ordt met een iiigniig nnar het cosleu van 2U mglen breelti men vermoedt dat dit een zeearm is die zich tot 1 raus Jo2ef straat uitstrekt en de noordelgke grenzen van Oroeulinl vormt Kapitein Hall bereikte een breedte van 8 17 Op dat punt was van eene hoogte van 1700 voet geiien dat do Eobesonitraat zich noordoostelgk van den doortocht uitstrekt Land werd noord en iioord oostwaarts gezien Op de breedte van 84 was een voorgebergte gezien met ainwgzmgeu dat daarachter nator nas Het ooor bet departement van marine aangekochte schip Tigress dal het achtergebleven deel der expeditie ter hnlp gezonden z l worden zal in het begin van Juli in zee steken Dezer dagen hebben de aartsbisschoppen van Can terbury en van lork geantwoord op hetonangsaan hen ingediende adres van 60 000 lidmaten der Anglicaansche Kerk wanrin over het veldwinnen der Eoom sche gebruiken in d e Kerk werd geklaagd De lartbisschoppen beamen die klachten en geven toe dat hun plicht medebrengt een eiii Ie te inikpu Mdn hel streven ora den AUgliOüftiisehen eeredienst n lar dien der Hoomsoh Kerk te hervormen Zj veiklarenliet hunne te zullen doen om het invoeren van een niet met de kerkehjite gebriiik u itrookend ceremonieei te weren en om te voorkomen djl kerkgebouwen worden opgericht eu verbouwd met het doel om fiel nluilismm in de hand te erken Werder rullen z dewgding weigeren van geestelgken lie grondbeginselen belijden Welke met die der Anglicaansohe kerk in strgd zgn Zg da n daarhi opmerken dat verdeeldheid on strijd in de Keik noo t lot eenige goede uitkomst I ebben fileA en beboorrti geweerd te worden alsook dat de leeken door woord en invloed veel meer tot betengrling van faet ritualisraus kunnen afdoen dan het trengots 4mai ht der kei keigke overhmd ig doea daarom op de leeken een berbep om hun invloed ta doen loeiden ofschoon g met leedwezen hebben ge zien d t bel iitnalismus in de Anglicaansch kerk bg vele leeken tot dusver een grooleu steun vindt INNENLAND 4 GoLOJA 23 Juni 8chaakwedstH d KAMPEJJ GOUDA wit rzsirt 29 Zet P3 K3 tscbaak i it i H7 G8 HStD3 M II D8 E8 F4 E2 31 G8 F7 Den 26n dezer s voormiddag ten 10 ure werd in de St Janskerk alhier vergadering gehouden van de Olas9is Gouda der Nederlaudsche Hervormde gemeente V g deelen de voornaamste handelingen dezer ba langrgke ivrrgadenn mede Herbenoemd werden de Heeren U i VV Boldanus kIS Scriba van het Class Bestuur J W Haverkamp Begemaoo als Sec Scriba J y Uaverkamp fiegemanu A H Overman M H Kluitman als Leden C Knaap en in p aat van den Heer J P D van Veen die deze Classis eerlang verlaat werd als Bestuurslid gekozen de Heer Moorrees predikant te Vianen Van de voorloopig door de Synode aangenomen punten werden onder anderen goedgekeurd 1 De omschrgving wie stemgerechtigde leden der gemeente zgn 20 3 ïlet zitting nemen in de Synode van zes lu plaats van drie ouderlingen Het met toelaten van buitenlandsche predikanten tot den Evangeliedienst in de Nederlandscha Hervormde Gemeenten dan na Voldoening aan de gewone examiija Tot veel bespreking gaven aanleiding de drie voorloopige besluiten der Synode om hg Kegleinentswgziging n et langer aan de Kerkelgke Besturen Predikanttu en Cnleeh seermeeslers handhaving der leer voor te acbrjvtn en voortaan de e ate vi ng ann te bevestigen Leden der Gemeente in vrggeviger zin te formuleeroii