Goudsche Courant, zondag 29 juni 1873

Burgerlijke Stand GiaOEiDi 25 Joai Johannes ouder W Ooms o Z ds Hoo l Hearieus Aariaoai Joseph Mtria ouders A B 6 Qaaat en C Schluter 87 CstfasriDi ooders G C Hornes en tl de Graaf A vin Bo OVLBLCDEN 28 Joot F Moltvild 7 vene 62 j ADVERTENTIËN De Heer en Mevrouw C S B SMELT DE Mol bedanken voor de vele blgken yan belangstelling hnn betoond bg de geboorte van hunnen Zoon Voor de vele bewezen van belangstelling by het overlijden van mgne geliefde behnwdzuster Vrouwe SARA WELHELMINA HONÜORFF BLOCK weduwe van den WelEdel Go1 strengen Hefer ISAAC SCHELTUS Heer van Leusden betuig ik ook namens myue Kinderen mijnen hartelijken dank J VAK LAKERVELD BLANKEN Gouda den 28 Juni 1873 Van de Garde Vryiandt geven bg deze bunnen Begunstigers kennis dat hunne winkel voortaan ZONDAGS te begin nen met 29 e k des namiddags ten 2 uur GESLOTEN zal zijn 1 Gouda 24 Juni 1873 De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat hij heden zijn WINKEL GEOPEND heeft in ALLERHANDE SOORTEN vaa HEERENeu DAMES LAAüm EN SCHOENEN alsmede alles wat tot dit VAK behoort naar de laatste smaak door soliediteit en billgke prflzen hoopt hg zich het vertrouwen waardig te worden Gouda R VAN DER HEIJDEN 24 Juni 1873 Hooge Gonwe hoek Westhaven Openbare Verkooping te GOüDA op DINGSDAG den 8 JU LIJ 1873 des voormiddugs ten 9 ure voor en in het huia wiJk P N 175 aan de Wachterstraat aldaar van cenen netten INBOEDEL bestaande in MAHONIEHOUTEN en andere MEUBELEN waaronder eene weinig bespeelde PIANINO van CmjpBEs eene NAAIMACHINE enz Daags te voren van 9 lot 12 ure en van 2 tot 5 uur te zien Nadere inliohtingaD z n te bdcomen ten kantore van den Notaris W J FORTDUN DROOGLEEVER te Gotida Voor een HEER die zyn bezigheden buiten s huis heeft bestaat bij fatsoenl ke Burg li deu gelegenheid tot Kost en Inwoning met een vrye GEMEUBILEERDE KAMER Adres onder letter A aan het Advertentie Bureau van G B van GOOR ZONEN te Gouda TE HUUR TWEE of DRIE geheel of gedeeltelyk GEMEUBILEERDE KAMERS op een der aaqzieuIgkste standen desverkiezende met Ï PST en BEDIENING Adres Voiii onder letters A B bg den Uitgever dezer Cottrant Eenigen achtten de Synode onbevoegd om bepaUugen door hen als faDdameuteel beschoawd te helpen opheffen of wyzigeo De meerderheid deelde dit gevoelen niet oordeelde dat de bestaaude leervryheid in str d ii met het Algemeen Reglement hield ook het Reglement voor onhouilbaur doch wenachie geene partieele herzieningen nu van dit en dan weder a n dat artikel gelyk iu de laatste jaren en ook nu z n voorgedragen Dos werd aangenomen een voorstel van den PrBses om de drie voorloopige besluiten af te stemmen en dringend te verzoeken om herziening van het Algemeen Reglement in zijn geheel aardoor eene reorganisatie der Hervormde Kerk kan worden verkregen VEUGADEEING van den GEMEENTERAAD Maandag den 80 Juni 1873 des namiddags ten I ore ten einde kennis te nemen van eene in eene besloten Vergadering Ie doene mededeeling Voorts te behandelen Het veraoek van Regenten van het Wees en SleniDeseniershuis om met het oog op de behoefte aan een nienw Weeshuis het terrein afkomstig van den Heer Goedkoop nog niet te verkoopen Het verzoek an Regenten van hel Bestedelinghuis om de daarin verpleegd wordende kinderen bij de opheffing an dat gesticht niet te doen uitbesteden maar ze allen m het Weeshuis te doen opnemen Een voorstel lan Burgemeester en Wethouders tot Taatstelling van den legger der wegen en voetpaden Een voorstel vnn Burgemeester en Wethouders tot afen o erschrijving van posten op de begrooting van uitgaven dienst 1872 Een voorstel van Burgemeester en Wethouders lot het in het openbaar verhuren van den kleinen volmolen Een veraoek van den Hulponderwijzer Hinrichs m ontslag te benoemen Een lid van de plaatselijke Sclioolcommissie Twee hulponderwijzers aan de Irmenschool Leden en PInatsrervangende leden van het bureau van stemopneming ter verkiezing van leden voor den gemeenteraad Wöensdagayond is er een begin van brand ont taan bij van Leeuwen op de Spieringstraat alhier In diens winkel had op de eene ot andere w ze ene hoeveelheid petroleum vlam gevat hetgeen gelukkig spoedig bemerkt en gebluseht werd Door de vele petroleum daar aanwezig had de brand zich spoedig kunnen uitbreiden en zou dan niet zoo spoedig te stuiten zyn geweest Woenedag 2 Juli e k 2 Concert der Offic Mutiek SaeHteit Programma der uit te voeren stukken 1 Mac Mahon Pasredooblé 2 Ouverture du droit du Seigneur 3 Leben und Leiden Walzer 4 Standchen 5 Introduction et Variation 6 Fantaisie sur l opera Roraco et Juliette 7 Les Huesards de la Garde Polka Militaire 8 Le voyngeur Galop UITSLAG DEK HERSTEMMINGEN Dokkum Oekozen Mr B Ph Baron van Harinzma tboe Slooten met 1027 St Mr L W C Keuchenius verkreeg 721 St Den uitslag der herstemmingen resuneerende blijkt 1 dat van de zes liberalen die in herstemming kwamen een is gekozen Harinxma tot de vqf overigen behoorden drie aftredende leden v d Linden Jolles en van Voorthuysan In plaats van de 26 liberale afgevaardigden die moesten aftreden zyn er gekozen 21 V dat van de B conservatieven die in herstemming kwamen vier zijn gekozen de Branw Nierstrasz Inainger en Fabius de 5e was aftredend lid Heemskerk In plaats van de 6 conservatieven die moesten aftreden zijn er gekozen 7 30 dat van de 6 antirevolutionairen die in heratemming kwamen drie zijn gekozen v d Berch V Vollenhoven en Berkhout In plaats van de 2 antirevointionairen die moesten aftreden z n er gekozen 4 Voegen we hier nog bij dat in plaats van 7 nltramontanen er 8 gekozen zijn dan bl kt dat de liberale party vier afgevaardigden verloor teNijl de antirevolutionairen twee de conservatieve en ultramontaansche partij ieder ééa a evaardigde wonnen De verhouding der partyen in de aanstaande zitting der Tweede Kamer zal aldus zijn I 42 liberalen 15 conservatieven 7 antirevolutionairen en 16 ultramontanen Volgeni ket Vaderland kwpt er in den Haag een gencht dat onze afgevaardigde de heer Hoffman van plan it zyn mandaat neer te leggïn ten einde I den heer Heemskerk gelegenheid te geven weder in de volksvertegenwoordiging zitting te krijgen X Uit Goudii wordt ons gemeld De pijpenmakers hebben aan de fabrikanten een verzoekschrift ingediend waarin zy in zeer beleefde bewoordingen te kennen geven dat hun loon door de duurte der levensmiddelen onvoldoende is geworden om met vrouw en kinderen viin te leren waarop door gezamenlijke fabrikanten oumiiliteilijk is besloten een behoorlijke looiisverhooging toe te staan De gematigdheid der verzoekers en de toegevendheid der fabrikanten verdienen allen lof en zal de bestaande goede verstandhouding tusschen werklieden en werkgevers nog hechter maken De prijzen der pijpen zullen zeker stijgen maar dit zal wel geen invloed hebben op den aftrek vun dit product L D Dinsdagïtvond had te Boskoop eene bijeenkomst plaats van ingezetenen met het doel pogingen aan te wenden dat de ontworpen spoorweg Lelden Woerden langs die gemeente gelegd worde be belangstelling hierin was algemeen en de vergadering benoemde eene commissie om te beproeven dit doel te bereiken Men meende dut Boskoop met zijn jiroüt goederenvervoer en druk personenverkeer verkieslijker was om in deze lijn opgenomen te worden dnn andere gemrenten die er thans door doorsneden worden en dot als de lijn van Leiden direct over Boskoop kwam de afstand korter is en minder kostbaar ind doorsnijdt dan zooats die nu is ontworpen ook was men dan gedegen zooveel mogelijk aandeel te nemen in het beuoodigde kapitaal De commissie zal trachten eene opgave te verkrijgen van het getal collis goederen enz die thans over den spoorweg via Gouda naar üuitschland enz verzonden worden terwijl de aanwezige handelaars zich bereid verklaarden hieraan te voldoen Men meldt uit Schoonhoven dd 26 dezer De dag van gisteren was ecu ware feestdag voor de B K gemeente alhier en niet het minst voor haren algemeen geachten herder pastoor F Blom de fraaie nieuwe kerk toch moest op plechtige wijze worden gewyd door mgr Wiluier bisschop van Haarlem en tevens was het juist de dag waarop pastoor Blom zijn 25jarig priesterschap herdacht Reeds dcu vorigen dag bcjion de feestvreugde toen de grijze bisschop buiten de atod door een daartoe bestemde deputatie en door een eerewacht te paard ontvangen zijn intocht in de gemeente deed waar de nationale driekleur uit een fX van woningen vroolijk wapperde terwijl voor dé niruvve pastorie o a eenige lieve kleinen in het wit gekleed met hare bloemen gereed stonden om die te strooien op s Bisschops pad Gisteren ochtend ten 5 ure hield de jubilaris F Blom de laatste godsdienstoefening iu het oude kerkgebouw Geen wonder dat aandoeningen van gemengden aard zich daar van hem en zijne talrijk opgekomen gemeente meestor m takti n Om 11 uur was de nieuwe kerk gewijd eii gereed om de gemeente benevens eenige geuoodigden en een aantal verdere belangstellenden te ontvangen Toen begon ten pleohtige Hoogmis waaraon een aantal geestelijken deelnamen en die afgewisseld werd door eene feestrede uitgesproken door prof Schoepman en besloten door eene toespraak van ragr Wilmer s Avonds werd de bisschop door de eerewacht weder uitgeleid en de feestvierende pastoor Blom die reeds van verschillende zijden ondubbelzinnige bewijzen van liefde e belangstelling had ondervonden nog verrast door de uitvoering van eeniso muziek zieken zangstukken eene nette illuminatie die met het versierde terrein een scboou geheel vormde eu een goed geslaagd vuurwerk Uit Oudewater schrijft men ons Het in vele opzichtfn verbeterde en verfr iaide Bchoollocaal dezer gemeente zal binnenkort gereed zijn Hoewel het hulplooaal een groot kaaspokhuis vjn de heeren van Aelsf als zoodanig uitiicmcndeii dienst verleend heeft en nog verleent zien leerlingen en onderwijzers met verlangen het betrekken der nieuwe school te gcinoet Naar wij vernemen zal deze feestelyk ingewijd worden Staten Generaal tweede Kamer zitting van 27 Juni In deze zitting heeft de heer Scliimmclpenninck na het afleggen der gevorderde eeden zitting genomen Daarna is het wetsontwerp tot afschafüng der plaatsvervanging in discussie gekomen Alleen de beer Gratnma heeft zich zeer voor het ontwerp verklaard De hli Bieberstcin de Roo Storm Gevers Saaymans Vader Godefroi en Jonckbloet hebben zich er bepaald tegen verklaard hetzij om het beginsel en de wyzc van toepassing hetzij om die laatste olleen Heden voortzetting De Kamer beeft besloten na dit ontwerp ook nog de vcstingwet te bi handelen Het verslag van de cbmmissie v in rapporteuVs over het ets ontwerp tot regel ng en voltuoiiug van het veatingstelsel ziet thans het licht Over het gelieel toonde men zich voor het wets ontwerp op zich zelf beschouwd niet ongunstig gestemd De commissie van rapporteurs vat aan het slot van haar rapport haar eindoordeel over da regeeringivoordracht zamen Zy acht het daarbij aangenomen stelsel in het algemeen juist j zij vereen igt zich echter met hen die omtrent de taak iu dat stelsel aan de zeemacht toegedacht het ontbreken van duidelyker toelichting betreuren Zy dringt aan op de vervulling van het billijk verlangen dat door de regeering in art 5 worde opgenomen een geschikte termijn waarbinnen bèt werk der ontmanteling zal moeten zijn volbracht Zij ontraadt op de gronden in het verslag ontvouwd de goedkeuring van art 6 en betwijfeld of dergelijke bepaling door amendement aannemelijk te maken ware Reuters office heeft een telegram verspreid gedateerd uit Pcnang 26 Juni van den volgenden inhoud Er loopt een gerucht dat Nederland genegen is met de Atjineezen eene schikking te treffen Volgens een particuliere depêche uit Koustsntinopel zyu twaalf Turkjsche schepen van Suez vertrokken om zich naar Aden te begeven Bevestigd zijn deze geruchten echter niet De Standaard verneemt dat le Amsterdam en te Arnhem besloten is de classic ilc vergaderingen voortaan in het openbaar te doen plaats hebben In de zitting van den geneeskundigen raad van Noordholland is mededeeling gedaan van proeven die genomen zijn ter vergelijking van de groeikracht op de gronden met stalmest peru guano foccaliaen zonder mest waarbij de superioriteit van facilia boven de andere meststoffen en van de facealitn van goed gevoeden boven die der minder goed gevoeden overtuigend gebleken is Naar wij vernemen meldt het ir Wbl hebben de heeren L P Jacobs en mr J L de Lcao Laguna zich dezer dagen naar Brussel begeven ten einde namens de besturen der beide IsraclitiscU gememteo te Amsterdam den Schnch van Perzié een adres ten behoeve hunner geloofsbroeders in diens ryk te overhandigen liet is hun eclilür niet mogen gelukken bij den schnch ten gelioore worden toe clnten Zyu wij echter wel ondcrriclit dnn heeft de Necleruindsche gCMiit te Brussel zich met de bezorging Va 1 het adres willen belasten Door den gemeenteraad vnn Kampen is besloten dat te beginnen met Men meldt uit dun llaag Meermalen is in ile laatste jaren dr Zaalberg te sHage het voorwerp geweest van publiek debat toen echter meerendeels oit een meer bepaald tiieolog ich oogpunt In de kortelings verloopen mitanden nam die strijd een meer personeel karakter aan zeer ten nadeele van zijne eer en goeden ninm In dien staat van zaken heeft de heer Zaalberg een Raad van Eer opgeroepen bestaande uit negen gedistingeerde en om hun stand rang en karakter hoog aangeschreven man nen hem ten deele persouiilijk vreemd ten deele zelfs zijne tegenstnmiers op kerkelijk en stn itkundig gebied President vnn dat Eopc ericht werd de luit gen W J Knoop secretaris mr H Bet 1 terwijl onder de leden o n behoorden de predikanten Gunning en Oort van s Gravenhage en Sohelfcr uit Leiden vertegenwoordigende ieder een der drie inrichtingen in de Ned Hervormde Kerk Die Eerejury heelt nu uitspraak gedaoii en lsn heer Zaalberg op de meeit volkomen wij e onsclinl dig verklaard aan hetgeen hem bij uciiterktnp of bepaalde aantijdigen was ten laste gelegd en hem dienten gevolge in zijne eer hersteld De uitspraak znl in lc verschillende dagbladen worden openbaar getna ikt terwijl de uitvoerige memorie der jury waarin uit den aard dor zaak meerdere bijzonderheden voorkomen omtrent al wat tot deze geschiedenis en hare eindbeslissing in verband staat naar men verneemt binnen weinige dagen afzonderlijk het licht zal zien Uit het noorden des lands meldt m n aan het U v dat do wolproductie alom hoogst bevredigende uitkomsten oplevert Vrachten wol van 10 kilo per schaap zijn geen zeldzaamheid De verzending naar het buitenland is aan de orde de priJ7en der puike soort worden reeds hooger per kilo besteed men voor de le qnnliteit tot zelfs fi Voor dui eiidod guldens wordt in dit artikel door de sohapsnhooder in Drenthe Friesland en Groningen afgeleverd Uit Tubbergeii raelilt men dal in die streken de wol door vreemde kooplieden tegen lliiike prijzen wordt opgekocht naar men verneemt uitsluitend voor Fransche rekening V n chriift aan de Leidtehe Cmranl Kde in nieuwe aardappelen uit het Westland voor Engeland begint toe te nemen en men verwacht J hHweldra uU andere plaatsen z volgen Tegen tl einde dezer m nd zal de rooiing der vroege rdaoKlen algemeen e naar men vertrouwt met STutstife uitkomst plaat hebben mt de Cneu U het vervoer van peulen en doper vollen gang en de tuinen leveren overal voldoende Zenten op De pink vau aardberiën zeer voorS en a rnJóhteo die nn gekoesterd worden r een Iwrlljktn zonnesdiyn komen goed aan Niet 11 U uit Boskoop maar ook üit andere plaatia i de verzending er van begonnen Van de pSenboomen welker geopend blo em de strenge Stvorsten in Mei niet ontgaan zyn bijna geen vrucht te wachten ook de bloesems der appelboomen hebben van de konde geleden Steenvruchten tooals perzikken pruimen en abrikozen zyn er byna in ket geheel niet aan de boomen Het w met te wederlelgen dat de buitengewoon konde Meimaand veel scbide heelt gedaan aan de toen reeds zoozeer ontloken ge a en mcn is begoocheld aoor het than zoo voortreffelijke zomerweder om in bet denkbeeld te verkeeren dal men toen ecue te donkere voorstelling der ken heeft gegeven Het vlas t it zeer jhoon te veld en het belooft een ryke i bloei het koolzaad heeft goed gebloeid en het draagt velepwilen De granen staan over bet algemeen voldoende De bloemkool en andere bet best door vocht gedüende vrachten zonden met een regenvlaag aeer vooruitkomen het weder is dan ook in tunmerk genonen de invloed dien de zon dagel jk heeft wel wat droog Dat drooge weder komt anders den hooibouw te stade waarmede begonnen ia Over het algemeen zal hij iets meer d ii middelmatig lyn want zeer ongelijk hebben zich de boodanden oalwikkeld op vele echter i het gra spicblHS eu W opgeschoten door de koude in Mei Doch als de gr izaamheid tot in den uaiomer aanhoudt is er nog meer hooi dan thans van de eerste snede gewonnen wordt te winnen onbekommerd worden dan de bergeu met een ruimen wintervoorraad gevuld De weilanden hebben een gunstig aanzien en leveren genoegzaam voeder op voor het vee indien hierbij met uit het oog verloren wordt dat de veestapel groot is Tegen een zoo naargeestig mzien als de bloemkweekeryeo eu tuinen hadden in Me bieden zij th ns een rijkm tooi van bloemen aau En nog is alles niet tot di ontwikkeling gekomen om den zomer in l zijne kracht te kennen oovee is zeker dat de prachtvolle bloei der rhododendrons die nu haast ge laan hebben de bekoorlykh id der thans bloeiende rozen de geurige bloemen der jas mijnen en de bluemtro sen der sierlijke ranke Uobinia ncocia bj zooveel andere nederige planten al het leed doen verbeten diit de anders zoozeer bezongen Meimoand dit jaor aan velen berokkend heeft Te Groningen 17 Dinsdag II in de jaarlijksche algemeene vergadering v n de leden van het hoofddepartement vnn het Instituut voor doofstommen het verslag uitgebracht over he afgeloopen jaar By den aanvang van den cursus werden 18 nieuwe kweekelingeu in het Instituut opgenomen en 2 als eiternes tot het onderwijs toegelaten Van eerttgenoemden werden 14 kosteloos verpleegd en onderwezen door de vier overigen werd te zamen 205 vergoed 13 kweekelingeu zullen weldra de inrichting verlaten waarvan als z ecr bekwaam 3 als bekwaam en 8 als tamely k bekwaam worden ontslagen Acht van hen zyn aangenomen als lidmaten van bet herv kerkgenootschap tot de eerste H Communie toegelaten en 1 gaf blijken van ervarenheid in de Israeliliiohe geloofsbelijdenis De gezondheiditoeiland der kweekeliugen was over het algemeen gnnstig Een meisjes kweekelmg overleed en 1 der jongens kweekelmgcu werd bynageheel blind Door het Comité zijn de leden vnn de NederInndsche Mantschappy voor Tuinbouw en Plautenkunde uitgenoudigd om den In Juli te Utrecht bijeen te komen De volgende vraagpunten staan opde agenda I Welke v ijze van prysuitlooving verdient op tuinbouwtentoonstelling de voorkeur 1 a die waarbij de prijzen of medailles worden uitgeloofd voor enkele nauwkeurig omschreven artikelen i of die waarbij een grootet aantal pryzen of medailles worden uitgeloofd voor groepen of afbeeldingen bevattende een aantal min of meer verwante maar onderling vereohillendo nauwkeurig omschreven artikelen II Op welke wyze kunnen bloemmarktcn het best ingericht worden Is een vereeniging met groente eu boommarkten in enkele gevallen of in den regel wenschelyk Heeft men bij plaatsen vau verschillenden omvang en ligging in deze roet verschillende eiseheii te doen en zoo ja met welke III In hoeverre is het wenschelyk en mogelijk dat de eerste gronden von plantkunde en tuinbouw een ileel uitmaken van het onderwijs in de lagere scholen vooral ook ten platten lande De heeren Qlym en de Groot te Utrecht benevens de heer Knuppel huize Vollenhoven aan het Bildt hebben gratis han tuinen voor de leden ter bezichtiging opengesteld Een gezamenlijk diner a 2 50 t couvert buitende wijn zal dit bijeenzijn op aangename wijze besluiten De Consul der Vereenigde Staten van Noord Amerika le Amsterdam heeft naar aanleiding van gepubliceerde brieveu over Amerikaauselie Spoorwegeffecten ter kennis gebracht dat de Amerikaausche Regeering niet aansprakelijk is voor de handelingen van NederlaudstAe bankiers Wanneer die bankiers zegt de Consul verkiezen Waardelooze Amerikoaijsche spoorweg effecieu die in Amerika geheel niet verkocht konden worden hier aan de markt te brengen en wanneer gelieele familién weduwen en weezen door den aankoop van genoemde effecten ouge ukkig geworden zgn dau Zijn de verkoopers moreel aansprakelijk en niet de Aiuerikaansche Regeering die nirts van zulke trausoctien weet Of nu de verkoop van deze waardeluoze ellecten 10 of 46 pC t voordeel ann de verkoopers opgeleverd heeft weet de onaul niet en lijt ook geheel buiten den kring zijner werkz iamheden Het trappen van de naaimachiua is niet alleen lastig maar ook 100 als men algemeen gelooft voor borstlijdera zeer nadeelig Op de Weener tentoonstelling kun men nu een stoommachine zien werken van 1 10 paardenktacht vermogen welke dat trappen niet meer noodig maakt Ales ia eenvoudig ingericht Men ziet slechts een itoomketeltje dal met gas gestookt wordt en zonder tusscbenkomst van machinedeelen de as van bëO liegwiei in beweging brengt Dit keteltje werkt alzoo met hetzelfde water dat zich dsarin evenals io de natuur in een cyclus beweegt en op die manier klacht Voortbrengt Het brandstofverbruik bedmagt met volle kracht erkende machine 2 centimeter gas Laa tste Berichten Versailles 27 Jum lu de naiiooaie vergadering beeft de heer Carboui i r het rappoit vuurgeiezcu betreffende de yrkieziug van Trurigny het stuk concludeert tot nietig verklariug van de verkiezing I De heer Dufaure zid nuaadag voorstellen om de constitutiuneele outwerpen onder t bewind van den I heer Thiers gedeponeerd naar de bureaux te zenden El schijnt eene overeenkooM te zuLen getroffen worden tusschen t gouvernement en de commissie V 111 dtcentralisatie I Parijs 27 Juni De nationale vergadering beeft inet 418 tegen 217 stemmen de verkiezing vau den heer Turmity vernietigd Rome 27 Juni Men verzekert dat de koning den beer Minghctti per telegraaf heUst heeft om een nieuw kaljinct te vormen De heer Minghetti beeft talrijke byeenkomsteu gehad met zijne vrienden Berlija 27 Juni Vulgens een bekend geworden uitslag der verkiezingen in meer dan negentig plaatsen iii den Elzas en Lotharingen behoort het nieercudeel der verkozenen tot de gematigde party Sommige candidaten die de regeering krachtig steunen verkregen de meerderheid Kantongeredit te Gouda Terechtzitting van den 18 Juni 1873 J d W veroordeeld tot eene geldboete van 1 of subs gevangenisstraf van een dag wegens het vinden up den openbaren weg Ce Goodavnn iets dat waarde bezit zonder dat binnen 24 ureu aan den eigenaar of aan den Commissaris van Politie te hebben ter hand gesteld A P veroordeeld tot eene gevangenisstraf van vijf dagen wegens het verwekken van nachtelijk burengerucht tot verstoring van de rust der inwoners en zulks bij herhaling N V d V J I en T J veroordeeld ieder tot eene geldboete van 3 of sul gevangenisstraf van een dag elk wegens het te Gouda als geleider van een met honden bespannen voertuig niet gaan naast de honden L R veroordeeld tot eene geldboete van ƒ 5 of subs gevangenisstraf van twee dagen wegens het i op de openbare straat in de gemeente Wadtlinxveen zich als geleider van een met honden bespannen voertuig vcrwydoren van dat voertuig en het zonder beuuker alleen lutap staan eu zulks l ij herbaling G v U en C H veroordeeld ieder tot eene jeldboete van ƒ 1 f Ubs gevangenisstraf vnn een dag elk wegens het als spuitgast zonder gegronde tedeu van vcrschooiiinj i et tigeiiwoordig zyn by de beproeving der biaudbluschniiddelcu in de gemeente Waddinxveen I En allen in de kosten des noods invorderbaar bij lijfedwang O