Goudsche Courant, zondag 29 juni 1873

CONSIGNHENTS j CONSIGNMENI S of GOODS and sell the same at best market rates on Com r NS POTATOES FRUITS etc a so CATTLE SHEEP HIDES etc Commt sionSpercent Satisfactory References Address vnxn f tMce In care of Mr PEN Si To t OTHER CLASS of CONSIGNMENTS besidesthe above named maybe advantageously placedin the market CONSIGNATIE Een LONDENSCH HUIS een uitgebreide handel drnvende op de markten wenscht alt AGENTEN te handelen en GOEDEREN onder CONSIGNATIE te ontvangen om die tegen de hoogste marktpryzen te verkoopen tegen Comhiissie Br kunnen goede zaken gedaan worden in alle soorten Tan LEVENSMIDDELEN AARDAPPELEN VRUCHTEN enz ook in VEE SCHAPEN HUIDEN enz Commissie 5 pet Voldoende inlichtingen Adrea aan het AdvertentieBnreau van den heer PENFOLD 58 Wells Street Oxford Street Londen Andere soorten van CONSIONATIB QOEDEREN behalve de bovengenoemde kannen mede zeer voordeelig op de Markt geplaatst worden 1873 Woensdag 2 Juli jjo 1331 GOÏÏDSCHÈ COURANT Nieuws en Adverlentieblail voor Gouda en Omstreken In het Weeshuis te Gouda wordt verlangd EENE KINDERnOEDER van 30 a 45 jarigen leeftijd geschikt om jonge kinderen te helpen opvoeden van goed zedelijk gedrag gezond gestel en zonder kinderen te haren laste Aan deze betrekking is verbonden eene jaarwedde van 150 inwoning kost bewassching en geneeskundige hulp Sollicitanten naar deze betrekking worden verzocht zich met franco brief of in persoon aan te melden by Regenten van bovengenoemd Weeshuis op Maandagavond tusschen 7 en 9 nren TESTIMONIUM Mijnheer Na het gebruik van ééne flacon uwerAMERICANBALSEM neemt myn haar de sterkste groei weer aan en zal t met de meeste lof altjjd aan een ieder aanbevelen wilt ge vandeze verklaring gebruik muken om er publiciteit van te maken kunt UBd gerust doen êOravenhage Met achting Maart 1873 get A J E ROOYACKEHS Sigarenhandelaar De AMERICANBALSEM belet en staakt het UITVALLEN der haren verdrijft BOOS of SCHIL VERS schenkt aan de haarwortels haar gewone groeikracht weder Franco aanvraag ik 2 de flacon geen postzegels Amsterdam Kerkstraat bjj de Vijzelstraat 514 TIlËOPHlLfi Jlaarkiindli e Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte Becept waarop men in üet bijzoader attent maakt Zyo eer nuttig in oogesteldlieden il r MAAO eu werken heiUaam op de Sl lJSVEUTIiUINO Zg zyn uitmuiKeud legen de JAL SCHKliri K ia liai BLOUD eu UITSLAG Ier HUID ïij ga ZACHT L 1XEKENÜ eii SLLniAKDUlJ VKNÜ Ver cgelde dooien von óVj j Cent eu dubbel doezen zijn verkrijgbaur bij de lih Mhlaturdam C van ifx Zanden Amsterdam M ClA in ftC ilroog heilige weg 1 331 JHoiieffrarea B Veriloot Boikoop J 11 Eosberjcea Del l U W 1e Krugff Deeenter Gebroed Timan Oouda h Schonk op da Hoogstraat tiaailrechl K Oosterling I ikerkerk A den OuiUlen l£t den T Tcrburgli H wriem Iioek B ikfccrstecg Moordrecht O H l o t Oudeiralér Pr Vree Rotterdam v d Toom Beker w te wngen itrnal Schoonhoven A Wolff Utrecht 1 Allin i op het Steenw over de Doo kerttr n Mi Woerden W 1 S e rnian Zevenhwiien A l riir Hel depot de pr eChte Urban Pillen ind zoovele jaren met roem bckrnfl en in alftemi en gebruik is iioor 0119 II Oouda aUeeu en uitsluitend gepliinlst bij itn heer L SUHENK op de HoogBiraat I WAARSCHUWING I Men wordt instanielijk erioelil wel attent t willen ziju dat door ons bij uiemanil under d Urbanusl illen bereiii volg u het oude en echt Keceiu in Depot iiju veikr jgbnar gestald m de hwr hoven opffegetten Stede ex plaatsen dm hij de hkrbovengenoemde Dépóthoudera In elk d oeje i eeu biljet voorzien in l de eigenhrmdige iMianiteekening van de vervaardigti s W d Klp nkn Si Zoon Apothekers welke IluihlieekcninK zich ook bevindt op liet Zegellak waarmede de Doosjes veivegcid zyn VVy verzoeken de gebruiker instaiitelijk daar wel op te letten rn raden luin aiiu wel toe te zlOU by wien uen de Doosjes Pillcu Imall Alleen di Doosje waarin een oiljet mei unze llandleekening i zieh aau te liHlTeu en zieh te wachten oc r het gebruik van de vele nniBaak el8 I Goaili Dr ik vaa k Brinknun DRBANUS PILLEN Zij die geene nagemaakte verlangen maar de ECHTE die bereid zjjn volgens het nutliciitieke voorschrift van Paus URBAN US VIII hale dezelve te Gouda alleen bij den Heer J C ZELDiCNRIJK Drogist op de Markt Alsmede te WaddAateen by C T Hazbnbkbg Heele doosjes ydt 50 halve 0 75 en kwart doosjes O y I g0 Beproeft de heilzame werking hun door eene endervinding an vele eeuwen toegekend Heden verschjjnt de NIEUWE UITGAVE VAN DE Z£LFB£WARING EB Geneeskundig Volkshandboek OVEE DE OEKJSZINO DEK ZENUWVBR SLAPWNO VAN HET LIGCHAAM als een gevolg van geheime gewoonten of buitensporigheden door Dr LA MERT N 37 Bedfort Square te Londen Lid van het HtJelkundig Genootschap in Engeland enz Hjj ig dagelijks ten zgnen huize te consnlteeren Wie niet bjj hem kunnen komen worden met goed gevolg door middel van hriefwisseling in de IIollandsche of Fransehe taal behandeld en de Geneesmiddelen worden in het gehmm en op veilige wyze naar alle deelen der wereld verzonden De ZBLFBEWABÏNG LA PRESERVATION PEBSONELLE onder zijn onmiddellijk toezigt door een deskundige op nieuw vertaald en voorzien van vele nieuwe afbeeldingen is door hem verkrijgbaar gesteld by den Boekhandelaar H A MEUER N Z Voorburgwal over de Molsteeg te Amsterdam doch alleen op framo aanvraag met vooruitbetaling de Nederlandsche Uitgave voor 70 ets eu Jranco per post 85 Ct de Frausche Uitgave voor 50 Ct en franco per post 60 ets Door het toezenden van 1 postzegels kan men de zelf bewaring direct door geheel Nederland van den Schrijver ontvangen SOTms mAP ZONDAG 38 JUNI 1873 des arouda te 6 ore Harmonie Concert te geren door de Goudsche Kapel Entree 25 Cent in verteering voor een Heer met of zonder Dames Café Sterkenburgy Logement en Stalling t ODDEWATER üudergeteekende blijft by roortdnring zyn net ingericht CAFÉ met TüIN TOor het publiek minzaam aanbevelen Ook voor het geven van MUZIEK en TüONEELUITVOERINGEN stelt hij zijne localiteit gaai ne beschikbaar S STËBKENBUBG Oudeicater Juni 73 282 Staats Loterij De TREKKING der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 7 JULIJ 1873 PUBLIEKE AANBESTEDING Alleen by inschrijving van een IJZER SCHEPRAD voor een der Watermolens van de Polder Beeawyk staande in de Gemeente ZwammercUm en bemalen wordende door C LOK op DINGSDAG den 8 J U L IJ 1873 les namiddags ten 7 ure De inschryvingbüjetten behoorlijk gesloten en voorzien v a het motto Scheprad moeten voor den 7 Julg 1873 franco worden ingezonden bg den Heer F H BULiEÜS BRACK ke Bemwijk De bestekken zijn verkrijgbaar tegen Vijftig Cent het exemplaar en liggen ter inzage ter Polder Secretarie te Iteeuwijlc Vry willige Openbare Verkoo iiig De Notarissen A KLUIT Hz te Moordrecht en G J SPRÜIJT te Ouderkerk aan den IJssel zullen biJ INZET op WOENSDAG 9 JULIJ en bij AFSLAG op WOENSDAG lö JULIJ 1873 beide des voormiddags ten 10 ure te Moordrecht in het Logement het Posthüis in het openbaar VBBKOOPEN EEN HECHTE WELDOORTIMMERDB BOUWMiJISWOiriNG met STALUNG STOBPHÜIS SCHUUR HOOIBERG TUIN en EBF benevens LIJNBAAN alsmede BENIGE PEBCEELEN UITMUNTEND Wei en Hooiland benevens een STERK HUIS ERF en TUIN alles gslegen onder Moordrecht in den Ootten Zuidplaspotder ter gezamentlijke grootte van mim 12 hectaren Alles breeder by biljetten omschreven Informaties zjjn te bekomen ten Kantore van genoemde Notarissen Merrouw dk BOTTE op de Markt rraogt tegen primo Angastus eene Dienstbode BUITENLAND Bnltenlandscli Overzicht Het schijnt dat het kabinet Broglie aan de FranBchcn wil doen gevoalen dat er na een gouvememtnt de comhttt aan het bewind is Thiers hod een menigte personen die slechts van ter zijde bij de handelingen der commnne betrokken waren of wier schuld bij de iiii U uctie zeer tnijfelachtig acheen ongemoeid gelaten doch nu worden al die doitUrt weder te TOorscbijn gehaald en talrijke arrestaticn bewijzen dat men van voren af san wil gaan procedeercu Dueros de prefect te L on raat nog niet op zijn lauweren Dot hij den verkoop van sterken drank wil beperken en daarom dat debiet den kruidenier rertiiedt is zoo erg niet schoon zulke maatregelen de dronkensehap niet zullen doen verdwijnen Maar men zegt dst een nieuw besluit gereed ligt waarbij aan alle burgerlijk begrareneu een afzonderlijken hoek zal worden aangcwejeu De nationale vergadering heeft de verkiezing van den republikein Tburigny dép Nièvre vernietigd op grond dat voor de weerilerlieid beleedigende proclamatien en circulaires zijn verspreid De ware renen is dat men nu met bet nieuwe stel ambtenaren eenigc kans meent te hebben om de keuze in anderen geest te doen uitvallen De Tempi sprak onlangs van bet plan van den oudrainistrr Dufaure om aan te dringen dat de oonstitutionei le ontwerpen aan de orde zouden worden ge trld de telegraaf melilt thaus dat eerst gisteren hier ian iiovolg zou worden gegeven Zudals de zaken eehter ihuns staan verwacht nteoaand meer iets goeds van deze knuer het linkeruiidden geeft zulke bewijzen van finzrl tandi heid en onvastheid van oveituiging d it aUfS mogelgk wordt in deze uatiouale l onderdag gaf de untiuii de vcr adciiiig weder een bc iJ8 van hiar partijdigheid op de voordracht voor de benoeming vhii een lid van den staatsraad stonden ferret rapporteur van den staatsraad va J J Weiss ouds oretarip genern il nait het ministerie van schoone kunsten in den laitaten tijd van het keizerrijk de eerste was aanbevultn door den vice president van den stautsriiikl ü lilon liarrol en was tcveus de oandidaat dor linkerzijde dit iviis geuuujj om hem te doen vallen met 2 ti tegen ÜJ6 sleinmcii werd Weiss benoemd De Duitschcrs zijn zeer ingenomen met den afloop van de verkie ingen in Elzas Lotharingen alles bgcengenomen is de uitslag dan ook veel gunstiger dan bet zich eerst liet aanzien In Pruisen heeft de regeering in den strgd met het ultramontanisuie weder eene schrede verder gedaan althans op nieuw aan een deel der nieuwe kerkelijkpolitieke wetgeving uitvoering gegeven De SekiiAmeiger van gisteren bevat het besluit wnarby het hoogste gerectitahof voor kerkelijke aangelegenheden wordt samengesteld Onder de benoemde leden komen zooals in een telegram uit Berlijn gemeld vordt Tersobeidena kmtholieken voor In regeeringskringen zweven geruchten omtrent oneenighoid tusschen Ton Bismarck en den Pruisischen minister presideDt von Hoon De sluiting van den rgksraad vóór de behandeling der wet op de legerorganisatia schyut niet vreemd aan dezen twist te zijn In verband hiermede mag ook het gerucht dat von Bismarck geheel uit het Pruisische ministerie getreden is of zal treden niet onopgemerkt bluven De overhaasting waarmede beide invloedrijke mannen nn de sluiting van den rgksdag Berlijn verlnten wordt ook met deze geruchten in verband gebracht Wat van dit alles aan is zal later moeten blijken Minghetti is door den koning van Itdic ract de samenstelling van een nieuw kabinet belast Spanje levert meer en U e r het schouwspel van een land strijdende met regeeringloosheid en politieke ontbinding Ds bevolking tchgnt zoowel door de Carlistische benden als door de vrijwilligers der re publiek beschouwd te worden als schapen die zooveel mogelijk gesohoreit moeten worden Aan beiden ontbreekt de macht om het doel te bereiken waorvoor zij beweren te strijden Nooh don Carlos noch de federale republicK schijnen voldoende enthousiasme Ie I kunnen opwekken om het vo rland althans van den ondergang door burgeroorlog redden En na toch eenmaal gewapend keeren iKzich beiden tegen de oiischulilige bevolking of twiaen en moorden onder elkander De regeering te Jladrid belooft aan de provinciën hare vroegere autoiomie en op dien grondslag de wedergeboorte van Ipanje maar de eerste vereisclite is zij niet bij laidkte te geven vrede en orde Een ged sciplineerd legal en een schatkist met geld zijn daarvoor onmisbaar eu juist zijn bet deze zakeu waaraan de regeering tdial gebrek heeft Kene constitutie op het papier kiB haar weinig baten zoolang de orde niet hersteld is De taak der commirsie belast met het ontwerpen ceiier constituue is onder deze omstandigheden oin ook zeer ondankbaar Zij beeft zich echter daardoor niet laten afschrikken en i met haren arbeid reed gereed In hoofdtiokken bepaalt haar oatwerp bet volgende een president der republiek genaaul hoofd van bet uitvoerend bewind die zijn aiaialers benoemt een congres voortspruitende uit diraete verkiezingen een senaat gekozen door de Tertcgenwoordigingen der staten da strafwet zal voor da geheele republiek gelden de organieke verdeoling van de republiek zal zijn 1 de gemeente 2 de federale staat en 3 de nationale staat de bevoegdheden van dezen i laatate omvatten bet leger do marine het post en telegraafwezen de rijkswegen Van verkeer eu de inkomende rechten Wellicht zal die constitutie worden aangenomen maar waar zal db man gevonden worden om daaraan uitvoering ta geven Eindelijk heeft Pi y Margatt era nieaw ministerie gevonden e namen doen nfts ter zake Het zijuoubekende gioollieden I De Belgisclie kamer van iwltsvertegenwoordigers I I beeft met i f tegen 24 stemmen besloten gedarende I tien dagen op reces uiteen te gaan na in de vorige I zitting mrt eenp irige stemmen te hebben goedgekeurd I de aanvrage uin een krediet van 30 millioen voor 1 het bouwen en meubiiccren van scholen Na het reces zal t eerst aan de orde zijn het ontwerp van wet tut a chafling van de premie van uitvoer op gedistilleerd Verschillende laden drongen te vergeefs er op aan om aan het ontwerp des heeten Coremans beireffcnde het gebruik der Vlaamsche taal den voorrang te geven I O O 8 T E N R U K Met ingenomenheid deelen de Ojstenrjjksche bladen thans bet bericht mede dat de groote tentoonstelling geheel gereed is en geen wonder dat het aantal bezoekers nu ook met den dag toeneemt uitgelokt door het gunstige weder om de stad te bezoeken die tegenwoordig de verzamelplaats is van allen die op een ig gebied uitmunten De vorsten geven elkander in Weeiieu rendez vous geleerden kunstenaars en industrieelen trachten in het strijdperk der ont ikkeling van den meusohelijken geest hunne I kennis Ic rcrinecrdcren en intusschen hebben de leden der internationale jury hun moeilgkc taak aanvaard om aan te wijzen wie de overwinnaars zullen zijn Waar zooveel bekwame en invloedrijke mannen vereeiiigd zijn zou het al zeer te verwonderen wezen als de politiek geheel buiten spel bleef vootal tcgenuoordig nu de politieke toestand v in verschill nde landen wier verirgenwoordigers zich te Weencii bcvii den zeer critiek is en uiet zonder vrees aan hun toekomst doet denken Dit is vooral met Frankrijk het geval waar de partijen het scherpst tegenover elkander staan en daarom behoefde het volgende bericht onlang uit Weenrn ontvangen geen bijzondere bevreemding te verwekken Kene deputatie waarby zich eenige ledeu der Kranschejury bevonden had zich ui naar den gr iaf van Chambord begeven om den koning in pnrtibns hare hul Ie te gaan brengen In den loop van het gesprek loa de woordvoerder der deputatie zich de opmerking hebben veroorloofd dat het bij de kinderloosheid van den toekomstigen koning van Frankiijk iveiHohelijk zou zijn dat hg zijn eventuet len opvolgu aaiiweca waardoor de toestand minder ingewikkeld vou worden In ócn woord de logilimistischBonnpartistische deputatie had den graaf van Chambord de wtnsohelijkhi id betoogd om I den zoon van Eugen e piiiis Eugene Louis Napoleon I als vermoedelijken troonopvolger aan te wijzen De graaf scheen zich hierdoor eenigszins beleedigd te hebbeu gevoeld en zich boos te hebben gemaakt bij zou althans ongeveer het volgende hebben geantwoord De quaestie van de troonsopvolging is inderdaad reeds geminien tgd een punt van overweging voor mij Ik acht het echter in strijd met mijne waardigheid om u mijne heeren daaromtrent mijne mecniug kenbaar te naken De deputatie zou het na deze verklaring beter hebben gevonden om niet verder aan te dringen maar liever den aftocht te blazen Naar aanleiding van dit bericht heeft de heer du Sommerard president van de Eransohe jury in verschillende Weensche bladen een brief openbaar gemaakt waarin hij protesteert tegen de bewering dat eene deputatie van de Fronsche jury een bezoek zou hebben gebracht aan den graaf van Chambord Hij verklaart dat in eene vergadering van de jury de leden eenparig bet verlangen hebben te kennen gegeven dat ten stelligste de deelneming der jury aan dat bezoek ZOB worden geloocheiid en zelfs de verklaring zon worden a elegd dat geen enkel lid er aan heeft deelgenomen Hiermede is echter volstrekt niet uitgemaakt dat geen deputatie zich bij den graaf van Chambord heeft vervoegd maar alleen dat geen ledeu der jury daaraan hebben deelgenomen Dat het aantal bezoekers der tentoonstelling in den laatsten tijd zeer is toegenomen blijkt uit dé opgaven van de laatste dagen der vorige week Donderdag werden 5Ü 5S0 personen door de tourniquets naar binnen gelaten Vrijdag had men een bijzonder talrijk bezoek verwacht omdat op dien dag de tentoonstelling tegen een lager entrce prys ui voor 50 kreutur toegankelglc was dodi dea uaaüddaga verdreef de regen het publiek dat met alle mogelijke voertuigen naar de stad vluchtte evenwel bedroeg het aantal bezoekers dien dog Sj G51 waarvan 01 477 de entred prija van 60 kreutzer betaalden den volgenden dag telde men slechts i8 i55 bezoekers Z r aanlokkend voor bet publiek is de gclegenhetd die thaus ook is opengesteld om de rotonde van het groote industrie paieia te bestygen tegen een afzonderlijke entree van 4Ü kreutzer dagebjks tusschen 9 en 5 uren De trap waarmede men naar bovengaat komt uit op de binnenste aalerij van waar men eeu prachtig gezicht moet hebbeo op het inwendige van de geheele rotonde van daar aat men naar de buitenste galerg llooger kan men echter niflf komen daar de tweede g ilerij of die van de zoogenaamde kleine lantaarn niet voor het publiek toegankelijk ia gesteld Er wordt slecht een beperkt aantal kaarten U tgegeven om gedrang op de trappen ofdegaieryeu te voorkomen naarmate weder bezoekers naar beneden komen worden aan andereu kaarten uitgereikt Men ie bezig nog twee trappen te bouwen ten einda een goede circulatie te bevorderen waarvoor overigens zoovwl mogelgk wordt gezorgd door een aantal opzichters die op de galergen en het dak zijn geposteerd en bij warm weder en helderen zonneschgu een alles behalve benijdenswaardige taak hebben Het Iraaie weder moge tal van bezoekers lokken de warmte heeft ook weder een groot gebrek in de constructie der verschillende gebouwen aan den dag gebracht ui onvoldoende ventilatie hetwelk vooral UI de paviljoens en de overdekte tuinen en plaatsen zeer hinderlgk is Vrijdag heersohte in de Noorweegsohe eu Russische eu zelfs in het Siberische paviljoen een temperatuur die men slechts in een Egyptische of Italiaansche atmosfeer zou hebben verwacht In de Duitsche afdeeling is ten gevolge der hitte een bezoeker ongesteld geworden die naar het lokaal voor geneeskundige hulp moest worden getransporteerd Dezer dagen is ook gereed gekomen het Zweedsche jachtpaviljoen waarvan de grootste eigenaardigheid is dat het geheel zonder handenarbeid is verv iardigd geen timmerman of metselaar is er aan te pas g komen wande posten gebindten alles is met machines vervaardigd Het bevat echter nog geen voorwerpen betreltendo de jacht maar vrouwelijke handwerken houtsnecwerk on meubels van de Zweedsi he bergbewoners en eenige aiiatoinisclie praeparaten die iifeeu zeer helder witte vloeistof uitsti keiid zgn geconservecj d