Goudsche Courant, woensdag 2 juli 1873

BINNENLAND Gouda 1 Juu Ennals k vorige jarea is ook thana het Verslag der Commiseie belast met het afaemen Tan het Kindexamen der Burgerarottdsehool aan den Gemeenteraad gednikt en verspreid Ook thans bestond de Commissie ait den Heer A A G van Iterson lid der Commissie van Toezicht als Voonitter en de leeraren der school Het aantal aspiranten bedroeg vier allen leerlingen der Bargeravondschool Utt examen iras Bondeling en schriilelyk Aan de examens werd de volgende tijd besteed rekenkunde schriflel IV mondel Vn meetkunde t IV V taal IV r V geschiedenis ü V n tuur seheik natnnrl V eu technologie IV seheik V werktuigkuude 1 I hauüteekeneo 3 ornamontleer IV r rechtlgnig teekenen 1 Btaathnisfaoudkunde 0 U te 7 amen IZ j ur 4V4 u De beoordeeling werd eveu als vorige jareu uitgedrukt door de c Ters van 1 10 met de volgende beteekenis 1 en S alecht S en 4 onvoldoende 5 en 6 voldoende 7 eu 8 goed 9 en 10 leer goed Alleen ij die voor elk vak een cijfer 5 of hoo ger verkregen zouden zonder discussie het getuigschrift v rkry en alle overige gevallen zouden worden bediscussieerd De uitslag van het onderzoek was dat slechts non één der geèxamiueerden het getuigschrift kon worden nitgereilgt Hierop volgen de beschouwingen ivaartoe het examen in elk vak aanleiding gaf en de opgaven an het schrittelük werk die wij achterwege laten rad it uit de onderstaande tabel der toegekende oy fers en vooral uit de opmerkingen aan het einde an bet Verslag voldoende de resultaten kunnen worden opgemaakt TABEL 1 ER TOEGEKENDE CIJFEK3 NAMEN 1 M 8 e n a ï t a 0 V t 9 1 II 4 s a 1 S a X a 1 3 0 a a u 1 a 1 a 0 a 0 s I 1 2 UITSLAG e PnmM X B C 8 4 1 S 8 4 3 S 8 i 5 6 6 5 6 6 8 i 6 8 5 1 S 8 6 4 4 8 4 10 6 10 4 7 5 10 6 4 4 5 4 5 87 62 58 59 gfltuigHbrirt gee a getuiga geen getuigt geen g miga Het slot van t Verslag luidt aldus Het slechte resultaat van dit eindexamen geeft ons aanleiding in eenige beschoowing te treden aangaande 4e veimoedelijke oorzaak daarvan De Cursus 1872 73 werd dit jaar in de derde jdasse der Bargeravondschool gevolgd door acht jongens J H a B o J T D gtb 12 Jan 185t bezocht ile B n s seairt 1870 leerling der Tussctieiischuol gcb 1 Mei 1855 beiocht do K a s sedirt 1869 leerling dër Armensehool gcb il Fcbr 1855 bezocht de B a i sedert 18C6 c a leerling der TasschcDscIlool feb 11 Dec 1857 beiocht de B a b sedert 1870 leerling der Tasscbenacbool a C K geb 17 Febr 1866 beioeht de B a sedert 1870 leerling der Armeuschool V K geb 18 Maart 1867 buocht de B a s sedert 1869 leerl der Tusaehcns later Burgers T jong li T D geb 14 Juni 1857 bezocht de B a e s dert 1869 leerl der Tnsscbens later Bargcrs r jong O Peelers geb 18 Dec 1856 bezocht de B a s sedert lb70 leerling der Burgcrgchoul vo r joDgens Allen wensehten dit jaar examen te doen ter verkr ging van het getuigechrilt de Iternreii der school moesten echter den vier eersten stellig aüradeo aan het examen deel te nemen omdat dit hun niets dan teleorstelling zon kunnen opleveren Van de laatste vier slaagde alleen 6 Feeters Het is zeer opmerkelijk dat èn e j wien het examen ontraden werd èn i die werden afgewezen of uitsluitend of ten deele lager onderwgs genoten op de armenof tusschensohool terwijl juist hg oan wien het getuigschrift werd uitgereikt hierop eene uitzondering maakte Voegen wy hier nog bij dat het aan op eeu na den laatiten kandidaat zeker gelukt zon rijn een getuigschrift te verkfijgeu indien hQ steeds trouw de lessen aan de Burgeravoudschool had gevolgd Brengen wy bovenstaande opgaven vnn de lagere school welke door d kandidaten bezocht werd in verband met het feit dat voor den cursus 1872 73 zich aanmeldden Van de Armenschool of die haar vroeger bezochten 12 leerl waarvan toegel 4 afgew 8 VandeTusschenschool of die haar vroeger bezochten 23 6 17 Van Je Burgerichaol V jongensof die haar vroeger bezochten 10 8 2 dan meenott wij juist te oordeelen wanneer wij het slechte resultaat van het eindexamen aan het gebrekkige onderwijs op de armen en tusschensohool toeschrijven Sommige leden der Commissie waren reeds vroeger iu eene andere betrekking wasrin zij lot het onderwijs stonden iu staat om van nabij bekend te worden met het onderwijs dat de kinderen der minvermogende burgers op de armen eu tiissclieiischool genieten hun ongunstii oordeel wordt door de Burgeravondscbool ten volle bevestigd Op geringe uitzonderingen na kunnen de jongens die tot de lessen aan de B a s wcnscUeu toegel iten te wonlcu en de hoogste klasie der Lagere scholen hebben duorloopcu of zich nog danrin bfe ihdeii slechts stootend lezen gebrekkig schrijven en ter nauwernood machinaal rckcuen Urwijl hun ontwikkeling even gebrekkig is Slechts een vermeerderd hulppersoneel krjchlig door tennis en ontmkkding geleid en gesteund door kHndige en energieke hoofdonderwijzers kan hierin verandering Ie wteg brengen ZooalS iict nu is roepen wij U als aan het einde von ons verslag van 1871 toe iiDe loekoinat der Burc cravoadschoci en daarmede de toekomst van den amlachtsman is niet verzekerd ifalt het ondertoijg op de Armen en Tutscheitiichool onvoldoende Ui ft ter voorbereiding lot de Burgeriiavondsehool Zijn wij evenwel niet zoo ondankbaar gestemd dat we de verbeteringen over het hoofd zien die na 1 H7 I in het lager onderwijs zijn aangebracht door vermeerdering van personeel en door de benoeming van eco nieuw hoofdonderwijzer aan de Armenschool alsmede door de toevoeging eener voorbereidende klasse aan de Burgeravondscbool teleurgesteld zijn wij zeker dat ons verslag Van 1871 niet nog meer verandering te weeg gebracht heelt Wij hadden verwooht dat de Kaad bij het vernemen van de zoo even cursief herhaalde woorden door verbazing zou zijn aangegrepen immers Gouda verheft zich sedert jaren op zijn uitmuntend Lnger onderwijs en dat afdoende maatregelen zouden genomen zijn om het onderwijs te Gouda den naam waardig te maken die het zich zoo gaacne hoewel ten onrechte toeeigent Op de kle iie niet afdoende verbeteringen na staat het met het Lager onderwijs in 1873 als in 1871 en blijven wij in het belang der B a s en in het belang van den ambachtsman met klem aandringen op verbetering Zonder haaf kan de B n s niet aan hare bestemming voldoen ja moet zij achtemitgaun want met den besten wil bezield moet den ondcrwyzers de moed ontzinken een gebouw op te trekken waar vaste grondslagen ontbreken Gisteren heeft zich in deze gemeente een dolle hond vertoond die niet alleen verscheidene honden maar zelfs een maii en verder nog een kind heeft gebeten Gelukkig is het dier spoedig afgemaakt Uit Woerden word of is een adres aan de Synode gezonden togen de voorgestelde wijzigingen van het Synodaal reglement De voorwaarden voor de prichting van een posten telegraafkanloor Ie Woerden zijn thans definitief goedgekeurd zoodat spoedig tot den bouw zal worden overgegaan om naar men verneemt dit jaar nog te worden opgeleverd Pe Minister van FiiiDneicn maakt ter voldoening aan art 7 der wet van den 2Csten April 1832 S W n 90 bekend dat krachtens die wet voor een kapitaal van tien millioen gulden aan muntbiijctten in omloop is en dat tot verzekering van de verzilvering dier biljetten de volgende kapitalen op de grootboeken der nationale schuld zijn ingeschreven te weten op het grootboek der 27 percents inschrijvingen een kapitaal van ƒ 18 788 000 00 uitmakende tegen den daarvoor bij art 6 der wét bepaalden koers van 60 ten honderd eene waarde van 9 394 000 00 en op het grootboek der 3 percents inschrijvingen een kapitaal vanV 1 010 300 00 uitmakende naar den daarvoor als boven bepaalden koers van 60 ten honderd eene Kaarde van 606 180 00 te zamen 10 000 180 00 Bij kon besluit is de samenstelling van den genenden staf nader gewijzigd 1 geueraal fflajoor chef 1 kolonel S luitenant kolonel 4 majoors en 11 kapiteins Van de kapiteins van den staf zullen de zes oudsten in rang behooren tot de eerste eu de overige tot de tweede klasse Staten Qeneraal Twïedi Kameb zittin gen van 28 en 30 Juni In de zitting van zaterdag van de tweede kamer ia de discussie over het wets ontwerp tot afschalBng der plaatsvervanging voortgezet De heeren Lenting en van Wassenaar Catwyck verklaarden zich voor de voordracht de laatste behoudens eenige wijziging in de toepassing de heeren Stieltjes van Kuyk van den Berch van Heemstede Blom en van Naamea waren tegen de voordracht De minister Qeertsema heeft het beginsel der wet breedvoerig verdedigd In de zitting van gisteren is aan den heer Nierstrasz verlof verleend eene interpellatie te doen op luider te bepalen dag omtrent Atohin De discussie over do wet tol afschaffing der plaatsvervanging is voortgezet De minister van oorlog heeft die wet breedvoerig verdedigd werd het beginsel verworpen dan zou hij zijne taak nederleggen De heer Jonokbloet hield eene scherpe critiek op den rede van den heer Gecrtsema van Z itcrdag die daarin de wet over boord had geworpen en als onmachtig geabdiceerd zou hebben De heer Geertsema heeft zich verdedigd en met volle erkenning van het recht van critiek der vertegenwoordigers gemeend dot de houding vaa den heer Jonckbloet tegenover eene bevriende iege ring en hem in het bijzonder meer bigken gaf vaa personeele consideration In den loop der zitting U door den heer Storm voorgelezen eene verklaring dat de zaak tusschcn den heer de Boo en den luiiiistei van oorlog uit den weg geruimd is De heer de Koo heeft de woorden dat hij met dezen minister niet in discussie wilde treden ingetrokken terwijl de minister in de zaak der bevordering den gjcilea naam van den heer de Roo niet heeft willen schaden Berichten uit Suriname melden dat Z Ëxc ds gouverneur van 30 Mei jl met de koloniale stoomboot Paramaribo naar het furt N ieuw Amsterdam is vertrokken met het doel om de aldaar ui garnizoen liggende compagnie artillerie af te vragen of zij geneigd was deel uit Ie maken van de strijdkriicl tjn welke naar Oost Indic tejteii Atchin op Sumatra worden gezonden Men verzekert d it zoowel de officieren als de manschappen zieh met de meeste geestdrift hebben bere d verklaard aan dien veldtocht deel te nemen Naar wij vernemen zal de zaait van De Jong c 8 in de maand Augustus voor het provinciaal Hof van Zuid Holland behandeld worden f ad De verschillende krankzinnigengestichten in Nederland bevatten op 1 J nuari 1872 te zamen 1740 manneu en 1802 vrouwen Opgenomen werden in het afgeloopcn ja ir 492 maiiiie n eu 525 vrouwen Hersteld ontslagen werden 200 mannen en 221 vrouwen 191 ninnneii en 182 vrouwen overleden Verbeterd wcnlen ontslagen 60 mnunenen 39 i uweni niet verbrtc i d ontslagen 24 miiiinen en 21 vrouwen Aanwezig waren 1 Januari 1873 in het geheel 1784 mannen rn 1879 vrouwen dus ongeveer 1 op de 1000 der inwoners van Nederland ïe Borg Ambaiiht werd den 27 Juni verpacht bet grasgewas bchoorcnde aan het lïurgerlijk Armbestuur voor de som van ƒ 1283 00 In hel vorige jnar bracht V deze verpachting ƒ 7U1 07 op De regeeringacoinraistie voor de pruvinci ile verga dering van Onderwijzers in Zuid Hullauil heeft tli iiis alle hoofdonderwijzers en hoofdonderwijzeresscn iu ZuidHolland uitgenoodiitd tot bewoning der zesde provinciale vergadering van Jnderwijsors en Voor standers van bet Onderwijs in de maand September I e k onder het ecre voorzitterschap vnn den Inspeoi teur van het lager onderwijs in Znid llollnn l te liotterflhm te houden Uit Woubrugge meldt men dd 29 Juni Het buitengewone iiaUe mjaar van 1872 werkte zeer nadeejig bij het uitzaaien vnn intergraiin ja maakte het bijna onmogelijk v daar dat er alhier 1 weinig of geen wintergraan aanwezig is Haver zomergeret booncn en aardappelen beloven een middelmatig gewas jiicLtegeiistaandc de groei door het langdurige gnre voorjaarsweer zeer belemmerd werd üe hooi en weilanden die zeer veel geleden hebbeu in 1872 door de muizen staun voldoende en indien de wecrgcstcidhcid moc t medewerken mag men bovendien een goeden hooioogst verwachten Te Noordwijk heeft Zondagmorgen een ongeluk of een misdaad pla its gehad Terwijl de ouders van twee jongelingen ter vroegkerk warm heeft de een den onder met een geweer doodgciclioten liet seUot uit hagei bestaande doorboorde den schedel en de borst van den Hjarigen verslagene omtrent de aanleiding verdiept men zich in giningen De doder is 16 jaar oud Het gerecht bijgestaan door prof Boogaard hield heden een onderzoek in loco Ve Tijd bericht dat op den Isteti September e k te Amsterdam op den N Z Voorburgwal Ij bet Spni eene RoSBfsch Katholieke Hoogere Burgerschool Ton driejarigen cursus zal worden geopend onder leiding van den directeur H Uaëskin thans leeraar oon de Hoogere Burgerschool te Hoorn Eene gemengde commissie van geestelijken en leeken heeft zich als commissie van oprichting en toezicht geconstitueerd Daar de werkstaking van de sigarenmakers Ie Utrecht nu twee maanden geduurd heeft zou men allicht tot het denkbeeld komen dot aldaar gebrek aan sigaren moest beginnen te komen dit is echter niet in hetminst het geval de lobriekco op het plattelaad leveren zoo vele sigaren dat in ruime mate in de behoelte kan voorzien worden Zategrdag werd aan het venduhnia aan het Vreeburg nog een 50 000 talverkocht met toezegging dat er iiiw 500 000 kunnen geleverd wordtn ütr DagU Het l rpv Utrechtsch genootschap van Kunsten en Weteiif happen heeft de tiiec volgende nieuwe prijs vragen u tgeschreven 1 Een historisch critiiKjti onderzoek naar het geen de drukpers in Kederlaud sedert ideo tgd der rrformatie voor de zaak der gewetens beid gedaan heelt op het gebied van godsdienst en wysbegeerte door het uitgeven en verspreiden van nitheemsche lettervruchten II Het genootschap verlangt de rechtsgesehiedenii van eene der voornaamste Hollandsche Uelderscbc of Overgselsche steden ter keuze des schr vers in verband tot de ontwikkeling van den algemeenen rechtitoestind van het gewest waarin zij gelegen is Door eenige leden van den gemeenteraad van Amsterdam is bij dien raad een voorstel ingediend om burg en weth uit te noodige zich te wenden tot de regeeriiig met verzoek dat wettelijk worde geregeld het toczicSt bij het oprichten van fsbrieken magazijnen bewaarplaatsen en andere inrichtingen welke gevaar schade of hinder kunnen veroorz tken en daarbij bepaaldelijk aan de gemeeujeraden de bevoegdheid worde verleend in het belang r openbare orde zedelijkheid en gezondheid voor de uitoefening ran eciiig bedrijf eene bepaalde gelegenheid in de gemeente aan te wijzen Anuleiding tot dit voorstel is de uenseli nm openbare slachihuizen te kunnen inrichten die door den hoogeii raad strijdig ijn verklaard niet bet kon besluil van 1824 dat aan de gemeentebesturen de macht met verleent om het slaclUcn builcu algemeene slachtliuizen te verbieden Uit Sohaarsbcrgen meldt men awt it A C Donderdag had alhier op de Arnhemsclie heide ren treurig voorval plaats De troepen der infanterie hareerolotien aldaar houdende gedurende welke tijd door vlaggetjes de onveiliglicid van het terrein wordt aangewezen waren afgeloiipen docS eui van de zoogenaamde kogelzoekers een korporaal liad de onvoorzichtiglieid zgn geweer af te schieten eoo lat een persoon van den Brink scheper van E Brans van den Kemperberg die zich bij zijne schapen op ecnigen afstand op eeu berg of heuveltje bevond het noodlottige schot ontving en de kogel den jongen door de borenband ging welke hij in zijn broekzak had en verder in zgne bovendij of onderbuik De toestand van den Igdflr moet zeer zorgwekkend zijn Uit Vsfp schrgft men dd 25 Juni aan de Nieuice Arnhemjihe Courant Een heer die zich in het huwelijk wsnschte te begeven ontdekte bij het in orde brengen zgner papieren die hij den ambtenaar von den burgerlgken tand moeten worden overgelegd op onaangename wgze dat hg indertijd aan zijne verplichtingen ten aanzien der uotiouale militie niet in alle deelen had voldaan Hg behoorde tot de lichting van 1858 in de gemeente s Gravenhage en werd daar hg geen reden van vrijstelling deed gelden voor den dienst aangewezen Hg zou don ook z o ingelgfd indien bij niet op geheimzinnige wijze was verdwenen Thans weder olhier boven water gekom werd hij Maandagmorgen 11 ten vier ure uit zgn bed gehaald en naar den Haag gebracht Gedeputeerde Staten der provincie Zuid Holland vonden den man echter Ie klein voor landsverdediger keurden heiq af en gaven hem vergunning om naar Velp terug te keeren waar hij uu gedachtig aan het spreekwoord kleiu maar dapper de meeste baast maakt om in bet huwelijksbootje te stappen Pit Neuzen schrijft men dd 27 Juni De verwachting die men nu ruim 4 jaren geleden koesterde bij de opening van den spoorweg van hier op Gent en later van die op Meeholen dat dit namelijk lot vooruitgang en vertier dezer plaats zoude strekken begint zich ilezer dagen meer en meer te verwezenlijken Immers bij het gedurig toenemend vervoer van passagiers en vrachtgoederen begint zich ook de i M en afvoer van goederen uit den vreemde te ontwikkelen Sedert eenige maanden zijn bereids ruin een twintigtal zeeschepen alhier aangekomen met bestemming om de ladingen aan de losplaats von den spoorweg te lossen enkele zijn ook weder met retourladingen van daar vertrokken De aanvoer bestond tot heden hoofdzakelijk in steenkolen uit Engeland en ijzer erts uit Spanje het laatste bestemd voor directen doorvoer naar België terwijl de steenkolen ols voor den handel bestemd grootendeels aan de losplaats op het stationsplein werden opgeslagen Een en ander geeft voor den werkman alhier nog al verdiensten terwyl de binnenvaart en het voerwezen er zich ook voordeelig bij bevinden daar de verzending van steenkolen van hier in alle richtingen geschiedt ook naar Bcigie Uit Nieuw Appelscha meldt inen dd 27 Juni Men il hier druk bezig m t het scheren der schipen He wolopbrengst is dit jaar zeer belai grijk de aanvraag ook Voor bnitenlandsche rekening groot He prijzen siijgen dagelijks Voor de beste qualitenen wordt nu reeds 1 80 a ï per kilo besteed Vele boeren die er groote kudden sclispen op na houden maken dit jaar met de wol goede zaken Te Willige Langerak had dezer dagen het volgende roorvol ploott Een bijenhouder aldaar bemerkte dot een zwerm bijen bezit had genomen vau een ekstemrst na eerst eeu paar jonge eksters zoodanig gewond te hebben dat zg dood op den grond vielen De bijenhouder wilde zich vervolgens vaa de bijen meester maken door met een stok het nest om te keeren doch zog zich teleurgesteld doordien de bijen zich in een bewoond ooievaarsnest vestigden Al spoedig zag men een he igen strijd tusscheii de ooievaars en de bgen met dat gevolg dat de ooievaars zicb genoodzaakt zogen of te trekken en een andere verblijfpaats op te sporen Koloniën OOST INDIfi Aan bet M iil overzicht van de Java Bode is het volgende ontleend üe expulitionaire troepen uit Atchin zijn in den avond vau den 9den ter reede alhier aangekomen de gekwetsten werden ontscbecpt doch de troepen bleieu nog aan boord geconsigncei d Men meende dA de Kegeermg er over dacht om dadelijk immers binnen den kortst mogelgkeu tijd weder een expeditie naar Atchin te doen vertrekken en dat ook de teruggekeerde troepen daaraan zouden deelnemen Waarom de troepen daarvoor ain boord moesten blijven laat zich nog niet verkiaren maar zooveel is zeker dat door de Hegeering de order daartoe schijnt gegeven te zijn en later gezegd werd dat er een vergissing had plaats gehad d t ineu de order verkeerd bad begrepen ddt het niet m de bedoeling had gelegen enz Intusschen waren de troepen bij aankomst ter reede naar een spoedig debarkement wenschende niet weinig verraat eu teleurgesteld dat bun om onverklaarbare redenen een langer verblijf aan boord werd opgelegd De plaatselijke commandant die de order tot het aan boord blijven der troepen naar de reede overbracht deelde een dagordcr uit van Z M den Gou venieurgeiicraol In den morgen van Zondag den llden dezer debarkeerdeil de hier te huis behoorende troepen n het ide en 12de bataljon infanterie Aan den kleinen Boom door vele belangstellenden opgewacht mnrolieerden zg met de stafinuziek aan t hoold steeds omringd door een grouten toevloed van volk langs Eijswijk waar de G i voor zijn l aleis hen groette naar de Citadel te Wiltevreden waar een commissie uit de burgerij die 7000 voor een behoorlijke en passende ontvangst had bijeengebracht hen ontving en welkom heette Geweren werden nu aan rotlen gezet ronsels afgeworpen eu elkdermauschuppen ontving eenige verfnsschmg bestaande uit een halve tleaoh wijn brojil eieren kaas vruchten enz De l resident van het comité de heer Kleijn oudoommandaiit der lintavi osciie schutterij hield een opwekkende rede ivnanii hg vooral deed uitkomen dat vele ingezeieiieu van Batarts hun een blgk van sjmpatbie en waardeeniig nildeii geven door een hartelijk welkom Wel komen vg zoo ging spreker voort u met tegemoet met lauwerkransen en tri umf kreten maar wij mogi 11 en kunnen toch op u wgzen ala sohoone voorbeelden van heldenmoed Wg kunnen u toeroepen Gg hebt recht op eerbied gij hebt u jegens Nederland en de Koning verdiensteigk gemaakt Groot was het enthousiasme waarmede de vele aanwezigen Aoor luide hoera s blijken gaven dat zij instemden met deze hartelijke woorden De kolonel van Daalea bevelhebber der expedilionoire troepen betuigde den leden der commissie en den burgers van Batavia namens de teruggekeerde hier te huis behoorende bataljons iunigen dank voor de schitterende ovatie aan de troepen bereid Gij toont daardoor zeide hij o a niet te behooren tot den groeten hoop dwazen die een expeditie enkel naar de uitkomsten beoordeelen zonder te letten op hetgeen daarbij grootsch eu roemrijks is volbracht Hij bracht hulde aan den leeuwenmoed waarmede de troepen gestreden hadden tegenover een tairgken vijand wiens dapperheid in eere moest worden geboutien De westDousson had verdere operatiën die met versterking van troepen onder een generaal wiens verdiensten algemeen erkend worden zouden kunnen z jn hervat onmogelijk gemaakt Maar de opgedane ondervinding was niet verloren en zoo er behoorlijk gebruik van werd gemaikt zou bij een tweeden tocht Atchin zeker voor onze wapenen moeten zwichten üe commissie had gezorgd vüor een extra trein waarmede het I2de bataljon naar Meester Uornelis werd üvergeioerd en heeft verder de a tillene en ravaierie m de kampementen op gehjke wijze onthaald Ook de kettinggangers die zich bij de expeditie over t algemeen goed moeten hebben gedragen zijn niet vergeten De troepen voor Samarang en Madura bestemd vertrokken Dinsdag van de rcedc De ontvangst door de burgerij op eerstgenoemde plaats moet ook zeer hartelijk geweest zijn Het Roode Kruis laat zich aan de vele hier in het hospitaal verpleegde verwonden veel gelegen liggen en verschaft hun in verband met de militaire autoriteit t geen noodig nuttig en aangenaam is Voof de geku etsten te Padang wordt op gelijke wijze zorg gedrogen De totale sterkte der expeditie bestond uit 144 officieren en 3452 minderen iewoijd werden 27 officieren en 411 minderen Het perdentsgewijsverlies bedraagt dus wat e gesneuvelden betreft voor officieren 2 66 voorflnindereu 1 52 nat de gekwetsten aangaat voot officieren 1875 en voor minderïh l2 procent Al dadelijk na de aankomst der van Atciin teruggekeerde troepen werd namens den O G a in de hoofdothcieren die aan den tocht hadden deelgeaomen een geheim stuk overhandigd waarin vragen onitrent de leiding der expeditie voorkiv imen de antwuorden daarop moesten binnen een zeer korten tijd worden ingezonden Den kolonel van Daalen bevelhebber en den kolonel Egler van isserkcrke chef van den staf werden geen vragen gedaan Veel behoeft daarover niet gezegd te worden Alleen mag hier worden itpgcmerkt dat dit een tot nog toe ongehoord feit is 10 de geschiedenis van het N I militaire wezen Geen beteren en meer zekeren weg zou kuiiueu worden ingeslagen om de militaire dis pUnc deu kop in te knijpen De wensch m ons laatste mailnummcr uitgesproken dat de Regeenug zoo uoodig een enquête iustelle schijnt te zullen worden verwezentlijkt De handelingen van den kolonel van Daalen en den kolonel Egter van Wisserkerke zullen door een commissie worden onderzocht Men is reeds druk bezig roet de voorbereidende maatregelen voor een tweede expeditie De troepen voor dien tweede tocht bestemd zullen met het moterieel de paarden de vivres enz met stoomers worden overgevoerd Slechts twee zeilschepen die den nog op eigen gelegeuheid naar Atchin moeten zeilen zullen als ziekenschepen dienst doen De Xomopohet welk schip nu eenmaal daarvoor ingericht is blijft ter dispositie doch mageen lading zout van Sumauap door Padaug overbrengen en daar orders of te wachten Ben 2B tal stoomschepen zal men dus wel noodig hebben t Zal nu ook wel weder de N I Stoomvaartmaotschappij zijn van dat getal stoomers op zich zal nemen De minister van Koloniën die goed vond het best iande contract met genoemde Maatschappij uiet te verlengen zal nu wel genoodzaakt zijn met beide bondene verlenging zelf aan te Öieden Zonder de goede Tliensten lan de N I St M zou ook wat de eerste expeditie betreft in de behoefte aan transportmiddelen slecht zgn voorzien geweest Vergadering van den Gemeenteraad Msaiiilag 30 Juni Tcgenivoordig de hh llciny ïoorz Viruly Lmjten Princo Kianuubuig iii Vreumiiigui Messimakci Uroogltcvcr Tost Drost Hougenboom 8auu oiii en Slraver De Notolni dor ïoligc vugndcring worden gelezcD cu gearresteerd