Goudsche Courant, vrijdag 4 juli 1873

Het proces tegen Bainine zal tiisschen 10 en 15 September eon a invang nemen en vvaarschgnlijk 25 31 zittingen duren de zittiiigoii zullen worden gehi ucl m Ie kjme lie z i il te Versailles daur de Nationale omstreeks dien tijd nog racaatia he ENOBLAND Het feit dat de cholera óoh hier n daar aap den Donau vertoond heeft begint algemeen de aandacht te trekken Men behoeft zich niet noodeloos te alarmeeren maar het is goed dat men weet waar de rijand zich bevindt opdat men bytijda maatre leu van voorzorg moge nemen Wij zullen daarom mededeelen welke feiten tot u toe bekend ïijn geworden Te Pesth te Hut chttk te Weddin en op de houtvlotten in de Welohsel is de cholera uitgebarsten Behalve deze berichten en die uit nog enkele plaatsen van Oost Europa heeft de Times vernomen dat een Ëogelsche dame mevrouw Brewster in het Hdtel Donau te Weenen verleden Donderdag binnen 15 uren Is bezweken aan een hetigen aanval van hetgeen de dokters noemen eholerine Wy zullen woordelijk aanhalen hetgeen de Time dienaangaande zegt Hare ziekte wordt cholerine genoemd hetgeen tot de redelijke hoop aanleiding geeft dat de ziekte iets anders dan de epidemische of Aziatische cholera was en dat de snelle afloop aan bijzondere omstandigheden te wijten is Doch ven goed kan het zijn dat wij hier met een geval Tin echte cholera te doen hebben en dat de ziekte welke sinda cenigen tijd in Pesth en in verschillende plaatsen van Oalicié en Bohemeo en langs de Weichael gesmeuld heeft Weenen heeft bereikt Wy achten het onzen plicht deze feiten onder de aandacht van het publiek te brengen De Poll Mali Kkuette zegt ronduit dat de cholera nadert en waar achuwt bytijds dat de quarantaine hoe goed ook by xiekten die in Oost of West Xndiën woeden niets baat wanneer een besmettelijke ziekte in Europa is uitgebroken Langs de spoorwegen wordt de ziekte Voortgeplant en men kan al de reizigers die met treinen uit den vreemde overkomen onmogelijk aan en quarantaine ondcrwarpea Men moet derhalve niet slaperig of onrerschillig cyn maar bylijds alle maatregelen nemen om de ziekte zoo zy in ons land wordt gebracht zooveel Bogelgk te beperken en te itoleeren De Time dringt in de volgende woorden met grooten nadruk er op aan dat de Britsobe regeering nmiddellijk alle plaatselijke autoriteiten cal aansehryven um de vereisohte gezondheidsmaatregelen te nemen Het is in de laatste jaren wetenschappelijk aangetoond dat Ie cholera niet zelf reist doch wordt Toortgedragen en dat zij door middel der menschen en niet door lucht of water van eeu verwijderde § laats wordt aangebracht Lucht en water schijnen aarentegen de middelen te zijn om de ziekte te verspreiden in de onmiddellijke nabijheid van de plaats waar zy heerscht Door middel van reizigers wt rdt de cholera overgebracht van Ferzië naar Rusland van Mecca naar Alexandrië van het Oosten naar het Westen enz Door middel van lucht en water of besmette klee ren en andere voorwerpen verspreidt de ziekte zich Tan huis tot huis van straat tot straat en daarom kan een enkel uit den vreemde overgeplant ziektegeval het middel zijn waardoor een geheele dorp stad of land besmet wordt Het is hopeloos om loor quarantaine de verspreiding van dorp naar dorp Tan stad naar stad tegen te gaan Ware het moge yk een strikte quarantaine te handhaven dan zou het middel onovertreffelijk zijn doch bij het internationaal verkeer dezer dagen is dit eenvoudig onmogelijk Alles komt dus hier op neder dat men tot bestryding der cholera de onmiddellijke verspreiding der epidemie door het eerste in het land gebrachte ziektegeval belet Gerondheidspolitie geneesheeren en regeering moeten alle maatregelen nemen om de welbekende vooizorgsmnatregelen onmiddellijk te nemen Daar de cholera in Oost Kuropa is en nog meer zoo zij werkelyk in Weenen is uitgebarsten kan éi5n enkele reiziger dezer d igen de ziekte in ons land overbrenjien leder geneesheer behoort zich dus af Ie vragen of hij met de eerste ziekteverschijnselen Tan de cholera nel bekend is en geheel op de hoogte is oangaande middelen waardoor de ziekte schadeloos kan gemaakt worden voor de omgeving Tan den zieke Het is hier de plaats niet om in al de byzonderheden van afzondering en ontsmctling te treden wij knnnen volslaan met t verklaren dat de voorzorgen in 1866 in Bristol genomen nergens overtroffen zyn zoowel wat voortreffelijkheid iils goeden uitslag betreft Wij zijn hierdoor waarschijnlyk gerechtigd te verklaren dat een zieklrgcvnl in ieder woonhuis behandeld kan worden zoiuirr dat er bijna mogelijkheid bestaat dat de btpmetiiug wordt voortgeplant Verwaarlooziiig zelfs gedurende enkele uren van de noodige ontsmettingsmaalregelen zou naderhand door niets kunnen vergoed worden De Time doet derhalve een beroep op alle genees heercn op gezondheidspolitie op regeering van land en gemeente om ofimiddell k overal de maatregelen te nemen welke in Bristol bet land van een epidemie gered hebben Moge bü ons de regeering niet achter blyven maar eveneens bytyds overal de noodige kennis doen verspreiden van de wijze waarop men door afzondering en ontsmetting bij een voorkomen ziektegeval de epidemie kan voorkomen Het ii de plicht van alle burgers om daar krachtig toe mede te werken Handeltilad BINNENLAND Gouda 3 Juli VEUGADEKING tan din GEMEENTERAAD Znturdag den 5 Juli 1873 des namiddags ten I ure waarin zal worden behandeld Een voorstel van Burgemeester en Wethouders tot aankoop van grond Ken voorstel van Burgemeester en Wethouders tut goedkeuring der rekening en verantwoording van het Isruelitiscb Armbestuur over 187 Ken vuoistel van Burgemeester en Wethouders tot het goedkeuren der rekening van den Kassier der Bank van Leening voor het boekjaar 1872 73 Maandag a s zal er voor onze stadgenooten weder gelegenheid zijn tot muziekaal genot Dun zal nl het Kon Saksische 2e Grefladier llegiment dat o a in de vorige week in het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam met grooten bijval zioh deed hooren alhier eeu concert geven Naar de versobillende dogbladen te oordeelen moet het zeer de moeite waard zyn met dit muziekcorps kennis te maken Het Handeltilad zegt er o a het volgende van De harmoniemuziek der Saksers deed zich van zeer gunstige zijde kennen en verraste door een aplomb en eeno eenheid die misschien wel geëvenaard maar zeer moeielijk overtroffen kunnen worden en die bare hoofddeugden uitmaken Een zeer gevuriuerd programma waarbij als hoofdnummers uitblonken de drie ouvertures Oberon von Weber Tannhiiuser Wagner Wilhelm Tel Rossini en eene fantasie op thema s uit Gounod s Faust werd met bij tonder vol en krachtig geluid met enlrain en Brio ten gehoore gebracht en gaf bewy en zoowel Tan de voldoende virtuositeit der leden die alle modelijkhedcn overmeesterde als als van de bnitengemeeue discipline die een schoon ensemble beeft weten te vormen Alles loopt glad van stapel nergens ontdekt men weifeling of minder regelmaat het rythums werdt uitstekend bewaard en de verschillende indeelingen der maat volgen eikau der op roet eene orde die aan de bewegingen van den raetronoom herinneren Ook in de verschillende schakeeringen heerschen leven en kleur en het fraaie af en toenemen der crescendo s verleeiicu aan de uitvoering gloed en waarheid Voor zoover het aan de harmoniemuziek gegeven is het eenige strijkorkest nabij te komen kunnen wij van deze Sakscrs gctui gen dat zij hun werk naar eisch verrichten en wij zijn overtuigd dat de gunstige indruk dien zij nu reeds in een besloten lokaal te weeg brengen in de open lucht nog zal verhoogd worden Onder de solisten merkten wij op een verdienstelijke klarineltist en cornet i pistonist een zeer geoefend hoboist in het bezit van een vol geluici een fluitist die zich insgelijks heelt te verheugen in een mild en aangenaam geluid en een hoornist winis goede eigenschappen op pry s werden gi steld I e stemming liet in den aanvang meer te WL nscheii over dan later en enkele misgrepen of kleine zonden schrijven wij op rekening van het toeval Heden morgen is op de Bleckrrssingel nlliier een paard dat juist ingcspaiiiii n wrnl om mwIit huis nnits te ktei on nan den hol gerankt Op he £ gedeelte van den Siiij el gckonuii waar tegenover de kazerne is heeft het eeni e kindeien zeer geivouil en eeu mei jc dat toeschoot om die kinderen te belpen ia eveneens zeer geia rlijk gurankl l e bewering dat de heer Ilofi mnn vooniemfns zou wezen zijn manda it neêi te lejjgeii ten einde de kiizcrs lil de gelegenlieid teï ttellen mr J Heemskerk Az tot lid van lie Tv eede Kamer te kie en is van allen grond ontbloot De heer lloll inan zelf moet dit gerucht het eerst vernomen heUlien uit het schrijven van den welonderriohten llaagichen correspondent der Oude Hollerdamsclie Covuint Arnh Cl ten hee 71 In de Dinsdag geopende i iiting der Provinciale Staten heeft de heer l atyn den eed nft elefïil en zitting Giiompis Op voorstel van den uurzitter werd be paald dat de volgende zitting geliomlvn zounordeii op heden des morgens ten half twiuilf ure Alinii wordt io de eerste plaats overgegaan tot de benoe miug van een lid Toor het oollegie van Gedeputeerde Staten en van een lid voor hetzelfde collegie waarna o t ia behandeling zal komen het adres van de hh Montijn te Oouüa en Tan der Ouwelant te Parijs houdende verzoek om subsidie tea behoeve van den aanleg cener spoorweglyn Tan Rotterdam langa Schoonhoven en Wageningen tot Arnhem oiet een verlenging van Arnhem naar de Pruisische grenzen in de richting van Munster en daarby behoorend adres van de Kamer van Koophandel te Schoonhoven Staten Qeneraal Tivkede Kake zittin gen van 1 en i Juli In de zitting van Dinsdag Is de nominatie opge maakt voor de vacature in den hoogen rand Daarop zijn geplaatst de hh 1 mr J A Jollca lid der tweede kamer 2 mr M F Lantsheer raadsheer in het proï hof van Zeeland 3 mr A de Vries raadsheer in het prov gerechtshof van Noord Hol land 4 mr N F van Nootea raadsheer in het prov gerechtshof in Utrecht 5 mr A A de Pinto raadadviseur bij het depart van justitie In de zitting van gisteren was aan de orde de interpellatie van den heer Nierstraaz nopeoa Atchiü De heer Nierstrasz verklaarde dat het zyn doel wua nogmaals eene poging te doen om den geheimzianigen sluier weg te nemen en tot volle klaarheid Ie brengen de oorzaak vnn den toestand waarin wy ons op dit oogenblik bevinden De mail van 21 Mei was aangekomen de expeditionaire troepen zyn terug en alle rapporten zouden dus wel in handen der regeering zijn Nu kon er dus gern bezwaar bestaan om de redenen uiteen te zetten waHroin wij in den oorlog gewikkeld zijn De vragen die hy stelde waren de volgende 1 Is de regeering thans geneigd de oorzaak van den plotselnigen oorlog aan den Sultan van Atvhin verklaard mede te deelenPj 2 Welke is de ware reden van den aftocht der troepn en dus van het mislukken der expeditie 3 Wordt de kust vnn Atchin na het terugtrek keu van de expeditie effectief geblokkei rd zoodnt dia niet van oorlogsmaterieel kan voorzien worden 4 Is de regeering er in geslaagd om genoe zame strydkrachten en materieel zoowel voor de zee als de landmacht naar Iiidië te zenden opdat de nieuwe expeditie kan plaats vinden zouder onze bezittingen op Java te veel te outblooteu 50 Zijn er onderhandelingen tussohen de oorlogvoerende partijen gaande die hoop op een eervullen rede kunnen geven De minister heeft in zijn antwoord de vraag of er vredesonderhandelingen aanhangig waren ontkennend beantwoord Het wAs mogelijk of waarnchijnlijk dat boriende siaten pogingen bij den Sultan van Alcliiii hadden aangewend om met Nederland in onderhandeling te treden en als er ilan goedo voorwaarden werden gesteld om zonder bloedvergieten tot eenen eervotlen vrede te geraken dan zou de Indische regeering daartoe rel bereid bevonden worden maar zij zou daarom geen oogenblik opliouden met de nouilige voorzorgen eener tweede expeditie Na afloop der interpellatie is de algeineeiie bcrnadslaging begonnen o cr het wets ontwerp betreffende de gebouwde eigendommen die heden wordt voortgezet De miliciens der lichting van 1872 die nog bij de vcrscliilleiide iiifaiiterie kor Men in activiteit zijn zullen den I hIcii de er in het genot van üiibe ianld verlof worden gtttekl jMen schrijft uit llage Het model Van liet standbeeld dat ons Thorbceke vüor oogcn zul stellen vindt algemeen bijval zijn gelaat moet uitstekend getroll eu zijn en in zijn gewoon cenvoiiili r klei il de beki iuie jas enz zien wij hem zuonls liij m zijn dw c ijkr eli leven in de kamers verscheen en ieder oniviiig die hem kwiim spreken U 1 J Dinsdag bevond zicli op de Veemarkt te Rotterdam zekere F J uit de gemeente Stolwijk die ter ni irkt had gebracht een kwaadaardige stier welk beest mot cencn daar naast sl ianilo stier aan het vechten geraakte hrtgeeii F 1 wi dc lieirtteii door tusseheii beitle te konten en zijnen stier op de kop te yaau hangen doch het w peilende ilier gelioorzanindc niet anii zijnin meester en stootte hem heili ialdclijk zoodanig inct het lielinnin tegen de ijzerc balie dat hij eer eriisti n 111 de imker nbueu venvond en oninidilelijk per rijtiiiy naar liet Zukenhlns is overgebraclit Aangezien men uit vrees voor ongelukken lief met rnailznam nel tLe het beist door de stad te vervoe en is liet zelve bij opbj l veikoeht en op de plaats afgemaakt Aan liet verslag voorgelezen op de vergadering der BfcijnspoorwegMaatBohappij gehouden 30 Juni ontlÜien wy het volgende De ontvangsten hebben weder in het geheel meer beloopen dan ten vorige jare en wel teo bedrage van 268 868 93 of ruim vijf ten honderd Van de reiziger Teijneerderde M aantal ibet J 49 508 en de opbrengst m t 184 790 ll a Vjia reiziger werd gemiddeld ontvangrn ƒ 1 27 eveA al in het jaar te voren Door de vermeerdering vap het verkeer tuasohen Amsterdam en Rotterdam ten gevolge van de afkorting van Breukelen Hnrmelen weid niet gevoeld het verlies dat intusachen werd geleden door de opheffing van het rechtstreeksch verkeer van Amsterdam met Brussel en Parij over Rotterdam bij de staking van den dienst van den Grand Central België oldaar op 1 November 1872 De Maatschappy tot exploitatie van Staatsspoorwegen weigenle by herhaling dit verkeer op gelijke wijze al zij h t wel Togr Antwerpen deed over Govda te heretelleu Het goederen vervoer breidde zich opnieuw belangrijk uit Het biunan en bnitenverkeer te zamen genome vermeerderde van koopmausgoederen de tonnemaat met 100 131 ton en de opbrengst met 71 102 02 De opbrengst per ton was verleden jaar ƒ 2 63 tegen ƒ 2 32 than De kosten van eipluitatie hebben over bet afgeljopen jaar meer bedragen dan het jaar tevoren ƒ lU 3 47 Na aftrek der koaten van exploitatie bedragen de ontvangsten ƒ 3 412 101 0lV tegenƒ3 286 225 55 in het vorige jaar zijnde ƒ 145 875 46 meer Deze netto ontvangsien zyn te vermeerderen Met het saldo d r rekening van het vorige jaar ad ƒ 1415 04 s Er moet daarentegen worden afgetrokken voor verBchillende posten ƒ 8l4 783 g7 Voor nelto ontvangsten worden aldus verkregen ƒ 2 596 7 32 24 De Ministor van Oorlog heeft een voonchrift gegeven op de verstrekking en de verantwoording van munitiën tot draagbare vuurwapenen aan en door de corpsen van het Ifger en de dienstdoende schntteryen Door alle corpsen van het leger kunnen jaarlijks worden aangevraagd zoovele scherpe en losse patronen als voor de dienst en de oefeningen vereischt worden nUmede de benoodigde beetanddeelen tot het uitwenlig vetten of op nieuw inpakken van patronen met dun verstande echter dal zonder bijzondere nincliiiging van de scherpe patronen u 10 tot ka nierscliii teiliuders jaarlijks slecht betohikt kan worden dnor Int instructie bataillon over 26000 en verder per cuni ni nic infanterie of mineurs en sapeurs alsinide per veldescadron huzaren over 2000 stuks In den regel worden in garuizoeneu alwaar niet ot niet voldoende naar de schijf kan worden geschoten ii l of 6000 scherpe patronen n 10 per compagnie vustrekt wordende het nniitnl jaarlijks vastgesteld Hoor Ie dienstdoende schutterijen kunnen jaarlijks zestig clierpc patronen per man worden aangevrnigd hetzij geheel tot geweren O kal aehtrrlaad f tot getrokken geweren of wel gedeeltelijk TOor ieder van de7e wapensoorien By deze aanvragen mai eenwel niet in rekening worden gebracht het getal onderoffic cren en raanschappen uitmakende de totale sterkte der schutterij maar alleen ilnt gedeelte hetwelk als afgeéxerceerd werkelijk aan de oefeningen m Iret schieten deelneemt De commandanten der schutterijen moeten derhalve bij hunne aanvrngeii om muiiiticn de sterkte van het zoo even bedoelde gedeelte door eciic schriftelyke verklaring opgeven De munitiën kunnen aclitcrrenvolgens en naar gelang der bestaande behoefte door den korps of deta chementcommandant en door den commandant der dienstdoende schutterij wonlen aangevraagd ieene aanvraag om muniticn zal geschieden voor minder dan 400 patronen De magazijninecsters der artillerie bepalen zich overei nkomstig hunne instructie tot het afgeven van de aangevraagde muniticn du verzending door munitiim moet geschieden door de zorg lan hen die de aanvraag doet Wanneer in de sttindplaats van het artillerie magazijn of in het garnizoen alwaar de munitie benoodigd is treinbespanuingen beschikbaar zijn zullen de muniticn bestanddeelen enz ten behoeve van de corpsen van het legtr door bespannen transport of voorraadwagena of patroon caissons moeten overgebracht worden in het geval namelijk ilat de af Ie leggen afstand niet zoo groot is dat de biep lining daartoe buiten haar garnizoen nachtverblijf zou moeten houden In alle andere gevallen heeft het vervoer te water plaats tenzij dit niet mogelijk mocht wezen als wanneer voor de corpsen van liet leger de noodige transportof voorraadwagens of patrooiicaissons uil s liijks magazijnen bescUkbaar kunnen gesteld worden voor welke voertuigen dan de noodige bcspanningen aan ile geineenlebcsturen kunnen worden aangevraagd moetende deze voertuyifen na gemankt gebruik weder in de magazijnen der artillerie worden ingaleverd Het vervoer per poorweg zo al het bedoeld ia in Zr M besluit van den Ï7n Jan 1868 mag alleen in zeer buitengewone gevallen zonder Toorkennif Tan ijet Ministerie Tan Oorlog geachieden Alle aanvragen om munitiën enz voor de corpsen moeten voorzien zyn van het visum van den kommiindaut van het garnizoen Wanneer er munitiéu voor de dienstdoende schutteryen worden verlangd zal de aanvrage daarentegen door den Burgemeester der plaat voor gfeien geteekend bebooren te worden Than ia verzonden het prognmaa van den internationalen schaakwedstrijd die den 20 Juli a s te Weenen zal geopend worden Tot dien kamp nitgeaohreran door het Weener schaakgezelsehap worden vrienden Tan het schaakspel uit alle landen nitgenoodigd Zij die aan den wedstrijd willen deelnemen moeten dit uiterlijk tot 15 Juli aan het bestuur van het Weener schaakgezelsehap Elisabcth strasse 7 mecdeelen met overmaking tevens van 60 fl Oosteuryksch als inleggeld Genoemd bestour zal daartoe aangezocht tevens voor hnisvestlBg der deelnemers zorg dragen Het bestuur behoudt zich echter voor ook nog na 15 Juli deelnemers üsn te nemen Den 19n zaleen voorloopige bijeenkomst worden gebonden van alle deelnemers Den 20a Twgt de wedttrijd aan Tegen het einde Tan Juli I het bestuur bet aantal zoowel al het bedrag der prijzen vaststellen maar nu kan reeds gemeld worden dat die ten minste zullen bedragen Ie prys ten minste 2000 fl de tweede de inleggelden maar mineteo 800 fl de 3e en 4e prij re p tievelijk 300 en 200 fl Do bepalingen van den schaakwedstrijd te BodenBaden blyven behoudens enkele geringe wytigingen ook voor dezen wedstrijd van kroebt Naar wij uit goede bron vernemen is het dezer dagen in een der bladen medegedeelde bericht dat de verdachten van den dubbelen moord aan de Bocht van Guinea in de maand Auguttua e k voor het Provinciiial liereclltshof zonden terechtstaan van allen grond ontbloot De stukken moeten zelfs nog niet bij den procureur generaal zyn ingekomen De lielanghebbenden worden herinnerd dat bij het Koninklijk besluit van den I Iden Juli jl het opklimmend reabt waaraan de aangeleekcnde brieven met aangegcvene geldswaarde boven het port in verhouding tot hun g wicbt onderworpen zijn met ingang vandeu Isten Juli 1873 op de helft is verminderd en alzoo nader is vastgesteld op Tijf cent voor elke honderd gulden of gedeelte van honderd gulden Voor eene verzending onder een afzonderlijk adres bedraagt echter het opklimmend recht iu geen geval minder dan vyftien cent SI Cl De heer P C Knijff uit Woerden deelt het volgende mede 1 Te Brussel werd door my een plaatskaartje eerste klasse genomen naar het station Utrecht van den Rijnspoorweg dit werd mij dan ook gegeten op het kaartje A a onderaan gedrukt Grand Centraal Beige Exploit iNeerl Rhénan NeerK Te Utrecht aankomende werd mij belet verder te gaan op de volgende zeer aangename wij e de controleur der Rynspoorwegmaatschappy verzocht mij uit te stappen waarop ik genoemden heer opmerkzaam maakte op hetgeen mijn plaatskaartje vermeldde LVA raadpleegde daarna den stationschef die mij mededeelde dat die kaartjes vroeger wel geldig a aren naar het station Utrecht Ilijnsp doch thans niet meer toen ik evenwel aarzelde uit te stappen werd mij dra door den statioiisehrf toegevoegd as je er niet uitkomt zal ik je er uit laten halen Te lieusichem hebben Donderdag jl hevige veelitpatlijen plaats gehad bij gelegenheid en ter oorz ike van de kerkelijke rciiifziugen Het sehyiil Oost ïndieeoh Nederlaudsch Uit een Indisch dagbUd Door een gelukkige die dezer dagen zijn vurig Terlangen om in gonvernemcnts dienit te treden voldaan zag e i in zijn vreugde ook een ander helpen wilde werd in antwoord op eeu paar hem gevraagde inlichtingen aangaande het afgelegde examen het volgende brieQe geschreven Waarde Vriend Nu ik door my examen gij durf niet trots my Terzoekt inUchting geven door mij oplossing van du raagaluk van mij verzoekt En toch die inlichting hebben geven zal door mij te toonen wil nw Triend zie hieronder Twee loeledige lijnhoeken slaat gelijk de natuurkundige verhouding van een cirkel in de middellyn plus tweemaal die bovenhoek van bovengenoemde cirkel Ziedaar alles I N B Ik ben solliciteer opziener waterstaat al geUw warme rind plaatet lekker Ja Myn exaD M S men heeft mij met goecl gevolg opz wateritaat afgelegd Ib de particuliere iM espondentie van een korporaal met een superieur vooden wij bygaanden Waarde Sergeant S Hoe moet ik met dat appelboek gedaan worden of moet ik voor u t waarnemen Ofschoon dal iknooit gehad ben Om den week zeis te houden zoo verzoek ik n gaarne inlichting wenschte willen gcvei aangezien dat ik onverstandig ben om voor de weette moeian handelen En juist wil ik van middagmyn verlof brief te willen indienen om naar buitende stad wilde gaan Adio F 25 Juni Door uw liefbeltbende korporaal H C O Laatste Berichten Versailles 2 Juli De heer Dufaore heeft in de nationale vergndern g voorgesteld de ontwerpen regelende de openbare machten alsook de kieswet atm de bureat te zenden Hij verklaarde niet te begrijpen waarom dit nog niet gCbchied is Versailles 2 Juli De heer Leurent heeft in de nationale vergadering na bet voorstel van den heer Dahure voorgesteld dat de kamer binnen eene maand na hare weder bijeenkomsl eene commissie zal benoemen die de constitutioueele wet eu zal onderzoeken ora er rapport o er uit te brengen Da heer Gaubetta hield eene rede waarin hij aan deza kamer het constitueerend gezag betwistte De hertog de Broglie vereenigde zich met het voorstel des heeren Leurent dat vervolgens door de kamer werd aangenomen BayOnnO 2 Juli N ar verzekert wordt zijn de twee Pranschen waaivan t éu correspondent is van den Pay die de pastoor Sduta Cruz bij wijze van represaille in verzekerde bewaring had genomen weer vrijgelaten Madrid 2 Juli De kamer heeft eene wet goedgekeurd waarbij aan het gouvernement eene buitengewone volmacht wordt verleend F O Ij I T I E Aan het Bureau van Politie te Gouda ia voorhanden een in deze gemeente gevonden vertrapte goud en IIAMES BltOCHE zonder SPEL D MARKTBERICHTEN Gouda 3 Juli De markt verkeerde in flauwe stemming Tarwe puike Zeeuwschc ƒ 13 50 a ƒ 14 25 Mindere ƒ 12 25 ü ƒ 13 Polder ƒ 11 i ƒ 13 50 Kogge puike ƒ 8 a ƒ 8 50 Mindere ƒ 7 25 a ƒ 7 7Ó oer ƒ fi a ƒ 6 75 Gerst puike ƒ 7 25 a ƒ 8 25 Miiufere ƒ 6 25 ii ƒ 7 Haver korte ƒ 4 70 il ƒ Ó 50 Lange ƒ 4 25 a ƒ 5 Dniveboonen ƒ 9 25 ii ƒ 10 Paardeboonen ƒ 8 25 ü ƒ 9 Hennepzaad ƒ 10 Bij gewonen aanvoer ter veemarkt was de handel iets minder in vette schapen en lammeren beter handel Magere varkens en biggen traag üaas Aangevoerd 120 partijen prijzen ƒ 30a ƒ 33 Goeboter ƒ 1 40 ü ƒ 1 50 V eiboler ƒ l lü a ƒ 1 20 Burgerlijke Stan ds GiMiutJi 2 Juli Hcuilncn ouders J J Vcrdr eu J Y Je ogt Ovuri mtN 30 Juni S II ï van dp Pavooiül U n I Julu W K vsii Jrt L uwtii 1 ra U C J holte 1 j 3 m A G Je looj O J 9 m GiHiwu I Juli J A Virluijcu tu G M I ic vcgoid 2 C vitu ilt i N list en G do Jong W bluin ca H Snoik J 1 li I U 11 till J U VciLcrk t I J M VilJmiu