Goudsche Courant, zondag 6 juli 1873

Zondag 6 Juli 1873 N 1383 GOUDSCHE COUR AN T Smm en Advertentieblad ior Gouda en Omstreken ADVEETBNTIËN worden geplaatst van 1 ngds a 50 Centen iedere regel weer 10 enten GROOTE LETTERS wordm berekend naar plaatsruimte A onderlgke Nonunen VUF CENTEN De iniending van sdvertentléa kan gescbieden tot Mb trar dM namiddags van den dag der uitgave ADVERTENTIËN V Poor Gods go iheid voorspoedig bevallen vao eene Dochter J W P van VUGT B htgenoot van J J VBBDBIES Gouda 1 JnU 1873 DÏSTITDUT TE GODBi De ondergeteekende geeft zich de eer aan Ouders en Voogden te berichten dat h dëa 18 Aug a e te Gouda eene bijz DAG en KOSTSCHOGti voor Jongeheeren zal openen Het onderwfjs zal omvatten de moderne talen de wiakuHde en verdere vakken tot hetU L O behoorende Hg noodigt Ouders en Voogden uit zyne inrichting op de Gouvire tegenover het Proveniershnis na deu 12 Aug te komen bezichtigen AauTragen om prospectussen vóór dien tijd doe men met franco brieven onder lett ü L O bö de Wed D E V4N WEEMESKERKEN Boekhandel te Tiel G A DE WAAL Tet het geven van in rmatiën hebben rich volgaarne bereid verklaard de HH J C VETHAKE Schoolopz 1 distr van Gelderland te Amhtm F J POUTSMA Schoolopz 5 distr van N Holland te Haarlem N VEE WEU Pres en Dr J G SCHHMMEE Secrl der pi Schoolcommissie te Tiel D ondergeteekende bericht dpi door hem worden vervaardigd in alle kleorou net geschilderde BINNEN en BÜITENJALOUSIËN terwyi hg zich ook belast met het HEESTELLEN SCHOONMAKEN en BCHILDEEEN er van voor zeer billijken prjjs Bij hem zijn ook verkrijgbaar net afgewerkte EAAMHOEEEN Zich vkieiide met een gunstig debiet beveelt hg zich zijnen geëerden Stadgenooten aan B PÜNSELIE Jalousiënmaker en Timmerman Adres Spieringstraat P 51 AMSTERDAMSCHE WINKEL MARKT A 148 GEOENE HOLLANDSCUE MAATJES IIAEING van den 3 Jager tot veel vernriuderilett prgs zeer geschikt tot Cadeau Verkrijgbaar aan het Pakhuis Gouwe wijk C N 44 Puik best gerookte HAMMEN 40 en 45 Cents gezouten VOÜEHAMMEN26en 28 Ct per 5 oneen 282 Staats Loterij De TREKKING der EEESTE KLASSE begint MAANDAG 7 JÜLIJ 1873 Op zeer voordeelige Conditiën wordt voor Gouda en OE t len gevraagd een Uüofd DcpOthoiider van Bier uit eene groote Bicrbronwerfl hier ie lande Opgaven met franco brieven onder letter B O mui het Postkantoor Gouda Sociëteit OnsGenoejren BÜITENÖEWOON GROOT op Maandag 7 Juli 1873 te geven door het PuMkarp uait M ItoninMijIi aRai ithï ifiimli ê Aïiit êrtmiitï tc imcnt ieiwr Sailhfhn Ifljimi uaii fruisKu N loi uit irfflitïit onder leiding van den Mnziek Direeteur den Heer Gezegd Korps thans op een kunstreis door Holland naar Engeland bestaat uit 55 personen in Gala Uniform Entree xoor hh Leden hnnne Dames en Kinderen 60 ets per persoon Entree voor Niet Leden 90 Cts per persoon Aanvftrig ten V ure Bij ongunstig weder hee het Concert plaats in de Zaal gtT Het pnbliek wordt attent gemaakt dat slecht ÉÉN Concert plaats heeft Wordt tegen 1 November aanstaande of vroeger TE HUUR gevraagd EEN HUIS op een der Singels of in deze stad bevattende minstens vier Kamers Keuken Keldi r benevens een TUIN daarachter Adres onder letter v L met opgave van ImurpriJH bij de Uitgever dezer Courant Mevrouw db EO fTE op de Markt vraagt tegen primo Augustus eene Dienstbode Heden verschijnt de NIEUWE UITGAVE VAS DB ZELFBEWARING EEN Geneeskundig Volkshandboek OVER DE GENEZING DEU ZENUWVEltóI ArPINO VAN HET LIGCHAAM als een gevolg van geheime gewoontpu of buitensporigheden door Dr LA MEET N 37 Bedfort Square te Londen Lid van het Heelkundig Genootschap in Engeland enz Hij i dagelijks ten zijnen huize te eonsulteeren Wie niet bg hem kunnen komen worden mot goed gevolg door middel van briefwisseling in de Hollandsche of Fransehe taal behandeld en de Geneesmiddelen worden in het geheim en op veilige wijze naar alle deelcn der wereld verzonden De ZELFBEWAEIXG LAPRÉSEEVATION PERSONELLE onder zyn onmiddellijk toezigt door een deskundige op nieuw vertaald en voorzien van vele nieuwe afbeeldingen is door hem verkrijgbaar gesteld bij den Boekhandelaar H A MEIJER N Z Voorburgwal over Je Molsteeg te Amsterdam doch alleen op franco aanvraag met vooruitbetaling de Nederlandsche Uitgave voor 70 Cts en franco per post 85 Ct de Prausche Uitgave voor 50 Ct en franco per post CO Cts Door het toezenden van ƒ 1 postzegels kan men de zelf bewaring direct door geheel Nederlasd van den Schrijver ontvangen Openbare Vrywillige Verkoopjijl VAN eene hechte sterke en goed onderhoaden EOÜWMSWONmS en Aanhoorigheden alsmede 54 Bunders uitmuntend goede Wel Hooi of Bouwlanden alles staande engelegen binnen de gemeente van MOERKAPELLE in den polder de Honderd Morgen of Wilde Veenen op DONDERDAG den 31 JULI 1873 de OPVEILING op DONDERDAG den T AUGUSTUS 1873 den APSLAG beide des middag ten 12 aur in het Logement de Zalm op de Markt te Gouda ten overstaan van den Notaris A N MOLENAAR resideerende te Waddinrveen De Goederen zijn verhuurd aan C van ADEICHEM voor ƒ 2500 per jaar als de Bouwlanden tot het ontblooten der schoef de Weilanden tot November 1875 en de Bouwmanswoning c a tot Mei 1876 Aide lasten bedragen f 8 80 per bander Zie verder de verspreide biljetten Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen ten kantore van voornoemden Notaris MOLENAAR Zullende ook een copie der veilconditiën van af 14 dagen voor de opveiUng ten kantore van den Notaris va ZIJP te Amtterdam ter le ng liggen mr LEES BIT N 729 en volgende Nommers der beroemde Wekclljksclie Zamcnspraken zjjn voor Gouda en Orhstrcken thans verkrjjgbaar bij den Boekhandelaar Lhnge Tiendeweg te Gotula SBflF Belanghebbenden gelieven hiervan goodo nota te nemen In een klein gezin wordt met Augustus gevraagd EENE FATSOENLIJKE DIENSTBODE P O liefst middelbare leeftijd Adres Katteiisiugel Q 75 iels j oeds jecii eóiiciir Geachte Ned CliciitcUo de Americau Balsein mag werkelijk ieder toilettafel versieren wegens haar deugdelijke inhodd om het Uitvallen der Haren te beletten de Eoo of Sehilvers te verdrijven en op fij ri behaarde Schedels de ziekelijke haarwortels weder op ta kwecken Froncoaanvraag bij Theophile HAARKUNDIGE a 2 de flacon Kerkstraat bg de Vijzelstraat 514 AmUerdam NB D H schrijft oubeschroomdt de bestellingsbrieven worden DADELIJK terug gezonden en de namen blijven geheim Deze Balsem is bekroond met de gouden medailles op de tentoonstellingen van Parijs Londen en Berlin met de zilvereu te New York GEEN DEPOTS CORRESPONDENTIE Do advcrtuiiic van ceuigo bewoüors n de Nieuwe Hoven wordt met gejilauthU Cüutta Ji ik VBU A Hiinkiriau De uitgave dezer Conrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt da uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en KATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post f 2 BUITENLAND Bultenlandsch Overzicht I In de Frsuiche natiooole vargadering beeft Duhure voorgesteld de conititutioDeete ontwerpeo welke de vorige regeering bad ingedieud naar de afdeelingen ü rerzeudcii Het doel daarvan aolieea te sgo verdeeldheid te zaaien onder de Mender tegenwoorAifiK meerderb i l De legitimisten der reobtereyde willen van dia outw paa niet hooreo het Orleanistiiclie rechtercentrum bad zieb verboaden en de rtgceruig net haar om da vooratelleo rau deu beer Thiers in overweging t neme Dit doel is niet bereikt Zooiils reedt uit de laatst berichten van ons vorig nuiaaaf bleek is een middenweg gevonden Aan euümeii is een voorstel ao Leuircnt waarbg de beiioeuiing vau eene oommissw tot onder loek wordt uitgesteld tot na de vaoantie Vooreerst komen zy dus uiel aan de orde eo later lal men de taak wel alepeuda bonden B deze discussie betwistte Gambelta aau de vergadering bet constitueerend geiag üe Daitsvbe 2 rov Corretp geeft haar ingenomenheid te kennen met den aitslag vau de districtsverkiezingen in Ëlzas I K thariiigeu het blad tiet in die verkiezingen die verstandiger en practischer worden naarmate men zich verdir van de groote steden varwydert met een bewgs dut de berolkitig Duitsohe B mpathieun keeft maar wel dat er een £ ltaaLuUiaringer partg beslaat die de overwinning heeft behaald op oe Frauschgezinde en die na verloop van tgd een Uaitscbe r Lsparig kan worden de uiislog lan de verkiezing is vooral daarom opmerkelyk zegt bet blad omdat de ultramoutaansobe partij zioh met da Fransolige iiide partg verbond en de Iloomsobe geestelijkheid alles heeft gedaan om de bevolking te bewegen geen deel te nemen aan de verkiezingen In liet Kngelsche hoogerhnis is Maandag de bill van lurd itussell tot opheffing van de waardigheid van onderkoning van Ierland en diens vervanging door een minister voor lersche zaken in het Britsohe kabinet zonder hoofdelgke stemming verworpen De Spaaiisohe Cortes hebben en wet goedgekeurd woarbg aan de regeering bnitengewone volmaoht n ordt verleend i of nu de toestand met deze dictatuur beier zal worden zal de tgd moeten leeren wg zien in het verleenen van die volmacht alleen het bewgs vso de reddeloosheid van den toestand DÜITSOHLAND £ indelgk is dan de rijksdag uiteen en kunnen de afgevaardigden weder naar buis gaan schrp een Duitacher aan da Neue Frete Pre Wat heeft dete zitting van vgftien lange weken opgeleverd P wordt thans natuurlgk nu het oogenblik voor eene uabetraohtiiig gekomen is duor velen gevraagd Vele zaken maar niet veel zaaks moet helaas het antwoord lulden Daarbg mag men niet denken aan de millioenen en milliarden die hier worden toegestaan en ginds worden opgebracht en uitbetaald Met groote moeite kwam de mnntwet tot stand ook op de wet regelende de bevoegdheden reobten enz der rijki Bmbteuaren mag als een goed resultant gewezen worden mnar wat bigfl er verder over Slechts kredieten voor leger en miluaire zaken Men moet echter bet onvermijdelijke t klaleaheid dragen en al deze kredieten Vja eawnagdelqk De tijd is nog niet gekomen om rf adeai te halen wg leren nog niet ia vrede ma in w ostilstand Willen wg vrede hebben daa jnoctsn wg tot de tanden gewapend blijven Wia dit niet wil iniiea doet als de struisvogel die $ kop in bet zand sieekt om niet gezuo te ord b fMaar wanneer men ds voflnvertegenwoardigiag bereid vindt om ter wille vu dit feit groote offers te brengen en aao eigen wenaeiiea en eisoben het stilzwijgen op te leggen dan kad de rgksregeering zich ook barerzgda eeuige otfera moeten getrooaten dat zg dit niet deed werpt aeii donkere sehaduw op de al eloopen zitting Waal zgn bebalve eeaigeonbeteekeueude e at op volk k uahoudkiuidig gebied de rrgheidbrengende groote waltragslea dis men der natie belooUe Wat i er gedMa voor het behoud a venian a miUuümm dwnth i vaa bet volkf Ue a geloopéh uttiag Ugft daarop het atwoord schuldig ja erger nog voa Bismarck noemde dezeneisch van Lasker deolamatien Bit vroegere tqdeu De njksdag vraagt het bnrgerlgk knweluk en eenwet op de drukpers bet eersie woni met optrt rertiaagd de laatste verdaagd omdat de rgkskanselier zelf eeu ontwerp beloeft Aller ooglMI zgn daarop geicstigd eu het bekende monster van reactie en oaderdruLking ziet het licht Oorlog ea zegepraal liggen bqna drie jaren achter ons liet schynt dot er neiging tot reactionaire beginselen ontstnst en dan gelde voor allen ten aanzien van dezen bet bekende principiis obsta Ik heb reeds meermalen aangetoond dat vou Bismarck niet voor alle verantwoordolgk geileld mag Wi rJen Hg Leeft een zwaren stryd met hoogere mnchten en invloeden Of hg nu ut overtuiging of uit eigenzinnigheid voorwaarts wil bigft nu hg deu strgd heeft aangenomen in de gevolgen hetzelfde voorwaarts wil eu moet hg dit heeft hg met zgn scherpen blik reeds lang bespeurd maar boven hem outmoet hg groote hinderpalen Zjjne maandenlange afwezigheid van Berlin is eene font hg verliest bet moeilgk veroverde terrein eo wat nog erger ia men leett ziob hier zonder hem behelpen Prins Bismarck is geen man om op gladde baan voort te glijden groote hinderpalen door moed beleid verstand eo berekening te overwinnen is zgn element kalme tgden maken kern prikkelbaar zenuwachtig norsch en doen hem gemakkelgk struikelen Zgn aftreden als Pruisisch minister president was een fout het is niet waar dat bet miuiiterie Koon hetzelfde is gebleven als het ministerie liismarck De officieuge Üodeii hebben toen zg dit beweerden bet zelf niet geioora en wanneer zg bet geloofden dan waren zij bedrogene bedriegers Na wordt von Bismarck door de camerilla die den keizer omgeeft in het nauw gedreven in zgn strgd tegen het ultramoutanisme wordt hg belemmerd Het gebeurde met deu heer von Aruim die van typie tym athie voor de nieuwe clerioale regeering in Frankrgk deed blgken heeft den kanselier woedeud gemaakt hg weusohte van den keizer zoo zegt me althans de terugroeping van von Arnim uit Pargs of iign ontslag als r ksknnselier De gezondheid des keizers laat eobter de beslechting van dergi lgke zaken met toe de quiiestie is daarom hangende gebleven Inmiddels beeft von Bismarck zgn voornemen naugekondigd om het Pruisisrks ministerie te verlaten j hij verlangde onbepaald verlof dat hem spoediger gegeven werd dan bij misschien verwacht had Dit en en ander is bedenkelyk Dr rijkskonselier behoorde aan de doeleinden te denken waarnaar hg streeft aan de taak die hg zich zelven stelde Wanneer hg slechts deze in het oog houdt kan hg den tegenstand dien hg ontmoet breken maar hg denkt alleen aan zgn persoon en brengt daardoor de bereiking van zijn doel in gevaar Hoe kan hij van de volksvertegenwoordigers opofferiogeu verlangen wanneer hij er zicbzelven geen getroost Bismarck speelt gewaagd spel Staatslieden worden in de meeste gevallen trouwens zeer gebrekkig genakkeIgk vervangen en nog sneller door de ondankbare wereld vergeten De nakomeUngsckap is dan met inzamelingen voor gedeukteekeneu en feestelijke ont batlingen niet karig maar de tijdgenoot las tait of vergeet Dit mdge hjj bedenken en zich d waatl k uagiseha geadiiedBaia van den gmotea Btela voor den geest brengen BINNENLAND GOÜDA B ULI Schaakwedstrijd KAMPEN GOUDA wit DS D7 D7nt E7 S2 Zet 33 zwart 32 Zet E8 E7 33 P7ntE7 Donderdagmiddag omstreeks half vier ure vond de huisvrouw van M C wonende aan de Spoorstraat alhier toen zg bare 19jarige dochter C C wilde roepen die een kwartier te voren naar den taia achter hare woning was gegaan haar voorover in de sloot aldaar liggen oomiddellgk toegebrachte geneeskundige hulp kon niets baten daar zg reeds overleden was In de zitting van de provinciale staten van Zïlidholland van Donderdag beeft nadat de voorzitter mededeeling had gejaan van de zamenstelling der afdeelingen de commissie belast met het onderteek der rekening van de enkele provinciale en huishoudeIgke uitgaven over 1872 bg monde van den beer Westpalm van Hoorn van Burgh verslag uitgebracht Zij stelt de goedkeuring voor waartoe wordt besloten Vervolgens heeft de oommissie nopens het voorstel tot het bevorderen der besohrgving en regeling der oude gemeente en waterschapsarohieven bg monde van den heer van der Kemp geconcludeerd tot goed keuring van het oredist van ƒ lUOO voor dat doel waartoe besloten is Nog heeft de heer van der Kemp insgelijks namens de commissie ad boe gerapporteerd op de adressen van de raden der gemeente Naaldwijk en de Lier tot ondersteoning van den aanleg van eene buurtspoorweg in het Westland zoomede orer die der beeren Kuinders Doren en van Heemstra daartoe betrekkelgk De commissie stelt voor aan alle adressanten te kennen te geten dat de vergadering geene vrijheid vindt dezen biiurispoorneg op eenigerlei wijve geldelijk la ondersteunen Over dezen coiioliisie al later worden beslist