Goudsche Courant, zondag 6 juli 1873

r ftiedewerking der Bestuurdere ii van de Lnikit Hel XU Zaïljeralsest ïal ju 1875 gehouden ivunl te Amsterdam onder leiding der Liedertafels A iislcls Mannmkoor en Kuterpe Tot Fces llirectenren zijn beiiueuid de heeren Frans Coenen en lïubei t CoUin Het UpuMbeituur heelt MtT nrH f0t aderiiig geo 9titMerd ali ro ft M A Coapers Istd Voorzitter J Stiaatmii 2de Voorjjtter F I H Bianchi N n Islè Skretaris II H mx 2Je Secretaris Jan Snut Venüinm ller rf MEi In hft Piarm JFeekUai van IS Juni komt eenbrief ïèor vaji den he r H B do HoU Jr apothekerte Texel vau denifol ndeo inhoudt Sedert 14 dagenlijn aldaar aab bef uude hild 93 officieren enmanschappen der marine bezig met het nemen vanproeven met torpedo s Bg dat detachement is geenofficier van gezooi aid geplaatst maar door den commandant ly de Ploeter op Texel uitgenoodigd geneeskundige hulp te verleenen met de boodige geneesmiddelen TOW 31 1 o P dag en per hoofd De genoemde docter kon dit niet aannemed als onbevoegd om zelf geneesiniddeleu te leveren Kentweede Voorstel dat en dooter eu apotheker te zaraeiivoor die som de behandeling zouden op zieh nemen moest als lu strjjd met art 13 der Wet i de artsen ijbcreid kunde eveneens getveigerd wör Ëeiiderde voorstel irerd nu ged om betd akeu teeclieiden de doctd zou de zieken voOr 2 cent perdog en per hoofd behandelen de apotheker de geneesmiddelen leveren Toor Vi t De eerste nam hetaan dè laatste bedankte doch bood aan te leveren des noods tegen het armeolaridf der provincie Dnarin is niet getreden maar de dooter zal nu aan den commandant een lyst der iioodige geneesmiddelen geven die ui £ het rijksmagazijn zullen ontboden worden gereed gemaakt door een zieken vader op een kounonneerboot Staten Qeaeraal Tweede Kameb Zittin gen van 3 eti i Juli In de zitting van Donderdag zgn de beraadslagingen over het wets outwerp tQt herziening van de elastbare opbrengst der gebouwde eigendommen voortgezet en ten einde gebracht Daarna kwam in behandeling art 1 en het amendement van de hh van Kujrk en Kerkwyk om de ophelEng der vrg telliag van landboawscburen uit het artikel ie doen vervallta Na breedvoerige diicussien is dat amendement met 34 tegen 30 stemmen verworpen en art 1 aangenomen In de zitting van gisteren zyn al de artikelen van de wet tot herziening van de belastbare opbrengst der gebouwde eigendommen onveranderd Aangenomen behalve art 13 eedsprestatie dat met 36 tegen 31 st werd verworpen De geheele wet is aangenomen met 42 tegen 24 stemmen Na aanneming van nog eenige kleine wetten en conelnsiën op commissoriale rapporten is de vergadering tot nadere bgeenroeping uiteengcgaau Eert telegram van Reuter uit Penang van gisteren meldi dat kldo opnienw berichten ontvangen iijn tot bevestiging van t gerocht dat er door de Hollanders a iftbiedingen zyn gedaan tot t treircn van en vredelievende schikking met Atchin De minister van binnenlandsehe zaken overwegende dat de heer mr W H Dullert de benoeming tot Jid van de tneede knmer der staten generaal in het hoofdkiesdistriot Deventer niet heeft aangenomen en Izoo eene nieuwe verkiezing in dit hoofdkiesdistrict moet plaats hebben heeft bepaald dat in gemeld hoofdkiesdistriot de nieuwe verkiezing zal gescliieden op Dinedag lö Juli e k en dat zoo eene herstemming mocht blijken noodzakelijk te zijn die zal plaats hebben op Dinsdag 29 Juli daaraanvolgende Op een nader te bepalen tgdstip zal by de algemeene rekenkamer plaats hebben een vergelykend onderzoek voor de bitrekking van tweeden klerk bij dat collegie op eene aanvankelyke bezoldiging van 400 s jaars Tot dat examen zullen alleen worden toegelaten zij die op 1 Januari 1878 meer dnn 18 doch minder dan 23 jaren telden De op zegel geschreven verzoekschrirten van hen die aan net examen verlangen deel te nemen zullen vergezeld van eene geboorteacte vói5r 20 Juli e k bg de tekenkamer moeten zgn ontvangen In een Aigemeene Vergadering van Hoofdbestuurderen en Afgevaardigden van het XI Nederlandsch Nationaal Zangersverbond op Zondag 22 Juni in het gebouw voor Kunsten en Weteuschnppen te Utrecht gehouden ia mededeeliog gedaan dat ingevolge besluit der Aigemeene Vergadering van bet Letterkundig Congres te Middelburg het Hoofdbestuur eene bijeenkomst heeft gehouden met den heer I Vnylsteke van Gent ten einde te beraadslagen of het wenechelijk kan geacht worden dat de Vlamingen zich bij het Nederlandsch Nationaal Zangersveibond aansluiten het Hoofdbestuur heeft alle mogelgke inlichtingen verstrekt en ft inuecr daaromtrent eenig voorstel moeht inkomen tal d it aan de Aigemeene Vergadering worden Vivergelegd £ r 19 een voor tel aangenomen tot oprichting van een maandblad ge gd aan de belangen van het Verbcril onder redaciie van het Hoofdbeatuar en met VerTulgens irer J oïergegaan to de benoeming van cru lid Viw edcputeerde stiteii ter rerranging van teii k er jtir lur 1 I C van den Berchvau Heemstede Bij de errste stemniiiig verkregen de heereii mr D vn i Wed Ac van Ooltgnsplaat 31 mr U Léou 17 jhr mr H A C d la Bikaecattr Cikin 16 mr r C A U van Wté 3 itètenu mr D van Wee van Kattei a n 1 m tectv er S blanco bribes kpifieu jonden Niemand de volstrekte meerderheid verkregen heb bende wordt overgegaan tot eeno tweede vrije stem ing Daarbij verkregen de heerea tnr P van Weel Aï 38 jhr mr H A C de 1 Basaceoijr Cwh 17 mr D L m 14 stéUmM ttrwgl 1 bBjet blaneo was Derhalve is tot lid van gedeputeerde gekozen mr D van Weel Az burgemeester van Ooitgensplaat Daarna werd tot buitengewoon lid van ged staten it f bl e l e bet aling van art 8 Aet prov wet met bijna algemeens stemmen benoemd het tegeu a rd lid Oe beei S A b Hoogstraten De vergadering is verdaagd tot Dinsdag half 12 f i a DÏer a n de otcle iS de pwvinoiale rekening over 1872 de adressen houdende verzoek om subsidie Voor de bbttrts i9oh egen in Het Westland h t oreJitt voor het in orde brengen van gemeente en poldeJ rebie eii en le subsidie voor den weg langs de Buiicnhaven van Dirksland In het afgeloopen jaar bedroeg het getal biiineulaudsohe portbetalende brieven in Nederland verzonden 30 696 609 aarvan 958 404 ongefarikeerd vermeerdering bij 1871 vergeleken ruim 6 pC t Met het buitenland werden in 1872 gewisseld 8 374 170 brieven vermeerdering sedert 1S7I bij de 7 pCt Naar bet buitenland werden verzonden 4 035 884 brieven waarvan 256 088 ongefr iukeerd uit het buitenland ontvangen 4 838 596 brieveu waarvan 230 146 ongefrankeerd Het gezameulgk getal binnen n buitënlandsche brieven bereikte een ogfer van 38J69 77 of 2 289 798 Zijnde 6 24 pet meer dan in 1871 Het getal brieven dat door niiildel van de Britscbe en Fransche pakketbooten met Uust Indie werd gewisseld bedrog in 1872 187 017 zgnde 26 852 minder dnn in bet jaar 1870 Daarentigeu werden 10 1872 met de stooinbooten der Maatschappij Nederland omstreeks 36 000 brieven uit en naar O 1 verzonden zoodut het gezamenlijk getal in 1872 diU van 1870 met omstreeks 900Ü lo boven gaat De uitbreiding van de NederI Stoombootvaart door het Suezkanaal doet eene vermeerdering van briefwisseling naar eu van Indie langs dien weg verwachten Het getal dienstbrieven vrijdom van post genietende beliep in 1872 evenals in het jaar te voren nagenoeg 4 miUioen In 1272 werden uitgegeven 4 422 B60 enkele briefkaarten vertegenwoordigende een part gezamenlgk van 110 666 60 zijnde 371 173 enkele briefkaarten en ƒ 8 212 67 meer dan m 1871 Daarbij kivnmen nog iu 1872 77 309 briefknortcn met bel aid antwoord tot een geyameulijk port van 8 868 45 Met het buitenland werden in 1870 gewisseld 2ü W1 enkele briefkaarten zijnde 3710 meer dan in t jaar te ïorei In 1872 werden 3317 lilnoen en buitënlandsche cxpresiebrieven vereenden zijnde 2520 meer dan in 1871 Die brieven weiden vooral met Duitschlnnd gewisseld Het gelol der aaiigeteekende brieven en verdere stukken beliep in 1872 910 100 De er en ling der binnenl aanjfelcekende bi icvin met geldswaorde s in 1874 aHiiuierkelgk topgcnonien tr aren er toch 10 dat jaar 5 193 met eene geldsw van 4 624 407 i tegenover 5140 met eene gcidsnaarde 3 155 877 in 1871 dus eene vermeerdering van 57 pt t voor het getal brieven en van 46 pCt at bel geldsbedrag aangaat Ouk met iJiiitschlaud en Zwitserland valt soodanige veruiferdeiiiig op te merken In 1872 werden verzonilen dag en weekbladen ii let 7 518 041 stuks id li s 3 9Ut stuks verdere gedrukte stukken 4 852 187 totaal 23 289 132 stuks binnen en buitenl dmkirerken of 1 222 611 6 6 pCt meer dan in 1871 Het getal der verbonden binnenl postwissels bedroeg in 1872 465 170 lot een bedrag van 6 332 165 zijnde 68 112 wisseld meer dnn in 1871 Men had bovendien in 1872 30 625 pustwifsels met het buitenland gewisseld ten bedrage van 599 944 zijnde ook meer dan in 1871 Teljgcammen per post werden in 1872 Ihii eflonden ot J40 meer dan 111 hel jaar tt voren Woensdag is in het hotel de Twee Steden te s Gravenhage onder voorzitlerschap van mr D von K de aigemeene jaoriyltsch rBfgadftii gehottdea irau bet Algemeen NederlandSche Vreleboip Op me vergadering wirdcn liUwwilD iiMli afdeelingefi als JraWnhoge Bordrtchiï VMlrdingen Devenïer di rerti lWordigil Door WFalgemeeneii secretaris mr i Belinfante werd een uitvoerig verslag uitgebracht omtrent den topstmd der Vereenling eu de richting was bg uHnemendheid praciiseli omdat eg mWr en meet slarekte tot wijging het Inltrimiiunaal recht a voorbereiding van bet Internationaal scheidsgerecht tot beslechting der volkenrechtelijke geschillen In verband hiermede werd herinnerd de zending van den heer I B Miles secretaris der Amerikaaiische Peace Society naar Europa die in de laatste maandgn Engeland Frankrgk België Italië en Daitscbland heeft bezocht om de openbare mecmtig voor dat denkbeeld te iviniien en die bij de voormalige leden van liet Scheidsgerecht van Geneve Iret gunstigst onthaal had ontvangen Zoo was ook bij het hoofdbestuur van bet vredebond een schrijven ontvangen van den burggraaf d Hnjubn Braziliaansch gezant te Parijs voormalig lid van het scheidsgerecht te Geneve waarin bij op ondubbcl iinnige wijze zgne sympathie te kennen gu met de denkbeelden van den heer Miki en de hoop uitdrukte dat de Vre levereenigingen in Europa het hare mochten bgdragen tot verwezenlijking van een denkbeeld dat ep den stenn vio de meest uitstekende leeriAwa Mn Ut volkenreeht kon rekenen Zeer uitvoerige beraadslogingen worden gevoerd over een voorstel van dea heer B icliieiie o evmirdigde van s llage om te bepalen dat door de nfdeelingen mot 26 ma ir 10 ets per lid a n het Hoofdbestuur worden overgedragen Dit voorstel werd aangenomen en de begrootiiig van het Hoofdbestuur m dien ziu gewijzigd Het voonstel werd vooral gedaan omdat de afdeeling Groningen lAet ruim 300 leden had verklaard ich van het Hoofdbestuur te zullen afscheiden voor het geval dat het aandeel voor het Hoofdbestuur op 26 ets werd bepaald De aftredende leden dr HIeeker en mr llelInfFinte werden met aigemeene stcinmeii h rbenoeind Eeu ander voorstel vaii ds Keiler v in lluoni afgevaardigde te Uürdreehl om hel jaarboekje met kosteloos aan de leden uit te geven maar te en 16 ets per lid werd meJe a ingenomen De aigemeene vergadering heeft ondeiscbeiden voorstellen iianguiiomeo o a dat om schriftelijk den dank te btengen aan de heeren Henry Uiohnrd te Londen Fredene l assy te Parijs en J J Belinfonte te s Gravenhage voor hetgeen sedert de oprichting van bet Vredebond door hen onafgebroken en onbaatzuchtig ten behoeve der vredez ink in het algemeen en van het Vredebond lu het üg oud r 18 verricht Te Brussel hebben drie jongelieden het plan gevormd een bezoek aan de Wrener tentoonstelling te gaan brongen en om als middel van verroer daartoe te bezigen een ligten boeier van het Ruynl Sport te Brussel Zij hebben zich aan boord daarran ingeecheept Hunne reisroute is het kanaal van Wildebroek de Schelde de Nederinndsehe en Duitsche llijn de i eli esscholeii in Rusland 1 Do eerste opciiborc meisjesschool in Rusland werd door Kathcrina II in i7 4 te Petersburg geslicht Zg telde OÜÜ leerlingen nii 6 tot 18j ir n Aan het hoofd stond eene direcliice bijgestaan dour 8 inspectrices en 40 ondenvg frcsseu Het onderwijs was kosteloos Het duel der inrichting was de meisje s tot goede huismoeders te vormen De dochters tuil don adel ontvingen er vooniainclgk uiiduinolit lil de fraaie liaiidwtikeii de ffleisjes nil den burgerstand werdtii vüor il onderwezen iii het iinaicn a3sclieii en kukeii Daaieibovcn gaf men er oihlerwijs in mu iek tti in de talen woarbg iIC Fr iiische laul op den voorgrond stond H ii aiideie keizerin v iii liiisland de weduwe van Paul I zette het door Katheriiio aangevangen erk voort Zg stichtte vursclieidene meisjesscholen en bg testament stelde ij een zeer groot kapitaal voor hetzelfde doel b flcliikbaar h ulle voorname steden vaa EuslauJ kiiamen de e scholen onder den naam Instituten tot slaiid Het onderugs in deze instituten bleef langen tijd gcigk ian dat hetwelk op de school van Kallieriiia gegeven word Tegenwoordig is het weteusch ippolgker en omvat het ook geschiedenis aaidrgks n iti ur en uiskuude evenwel blgvcu de Fransche taul de muziek puiiio en de lO Zie de Hivuii drs diui Muinles van 19 Maart 1873 fwa e handweiken er hoofdvakken De leerliugm di er scholen behooren t t den adel Voor de doehtcis uit den butger aiid bestond in de eerjte halfc dezer een og ftcen openbaar ondcrwgs in Busland In 1856 bceloot de tegenwoordige keizerin ook voor den burgerstand openbare meisjesscholen op te richten Zij zond bekvame mannen naar PijiteChland en Zwitserland en voorgelicht door bitt jginh e rap rt 3at d4 hk iv pver de scholen in de beide genoemde landen hilbrachten richtte zg de eerste dagscholen voor jon e meines in Busland ofi De hierbovuu veimckki inrichtingen waren kbstschofeu De Knmisobe regeering volgde het goede Voorbeeld door de keizerin gegeven en sedert 1870 atiehtte ig 54 gymhaslen en 108 progjrmnasicn voor meisjes benevens 24 andere scholen die in haar programma lecbts neinig van de gymnasiën of progymnaaiCn verschillen De e 186 scholen worden bezocht door 88400 leerlingen van welke ieder jaar gemiddeld lUOO het certificaat van goed volbrachte studiën verwerven In de kosten dezer scholen voorziet het rijk voor ongeveer het twaalfde gedeelte het overige wordt door de sted n e n de gewesten betaald Aan het hoofd van elke dezer scholen staat eene inspeotriee die belast is s rf te dragen voor degemndbeid der kinderen en voor de handhaiing der orde en der goede zeden Naast haar staat een superieur die de onderwijzers en ooderwyzeressen aanstelt en outslaat en vuor de nauwkeurige nakoming der reglementen waakt liovendien zijn in de meeste steden eominiss én van toezicht die met den superieur en de inspectrioe ieder jaar het budget der school regelen op alle ontvaogstea en uitgaven toezien ea Mrgen dat de leermidd en enech oolmeubels in goeden staat bigveu Het onderwgzend personeel stelt het programma der lessen vast kiest de boeken vour school en bibliotheek regsit de toelatings overgangs en eindexamen in ééa w ord h t beslist over alles wat bet onderwijs betreft Het aantal leeraren en lecraresseu aan elk gymnasium in de beide hoofdsteden bedraagt tusschen de 30 en 40 In de andere steden IS du getal bij gebrek aan fondsen kleiner De oiiderwiJ7ercssen ontvangen gewoonlijk hare op leiding a in een der cursussen te Peterburg en te Moskou Andere vormen zieh aan de academiën in Uuslaiid of lil Zwitserland De opleidingscursus is tiieejarig Zij die daarop geplaatst orden moeten den volledigin cursus a iii een der gymuasien ol in stituten met vrucht doorloopeii hebben Het eerste jnnr wordt besteed om aan de kweekelingeii de vereisclite aigemeene kennis mede te deelen in het tueede leert men haar de methode die iu Busland bg liet onderivg eii der verschillende vakken De gymnasiin telen ziven klassen en hebben elk eene voorbcreidlngsschool Om als leerling op het gymnasium te worden toegelaten moeien de meisjes den leeftijd vm 8 jaar hebben bereikt en moeten zg kunnen lezen en scbrgven niet enkel in het Russisch roar ook in hel Fransch en het Duitsch Deze toelatingsexamens worden gestreng afgenomen Dit is ook het ge al met de overgangsexamens aan het einde van elk lerrjnar Wie nit t volnoet mort nog een jaar in dezelfde klassen blijven Wordt een leerling drie j iren achtereen afgewezen dnn wordt zij van de school ge onden Het getal leerlingen eener klasse mag niet grooter dan 40 zijn wordt dit getal overschreden dan moeten er parallelkLissen Meurden gevormd Het onderwijs omvnt de geloofsleer der orthodox j rieksche kerk de fiuss sche tajlen letterkunde de Franscht en Duitsclic talen tordrgkskuude geschiedenis meetkuude de beginselen der algebra der natuurkunde der natuurlgkc Mstorie en der opvoedkunde hel dansen zingen leekenen en de vrounelijkc handwerken Voof h t godsdieuslonderwgs aan Katholieken Prolcstanten en Mahome danen als ook voor het Engelsch zijrt bijzondere uren na den schooltgd beschikbaar gejlcld De school vangt des morgens te 9 uur aan en duurt tut half drie Om overspanning der leerlingen tegen te gaan worden niet meer dan drie uren daags voor het ouderwgs in de talen en wetenschappen bestemd de beide andere wgdt men aan teekenen zingen dansen en haiid erken Tusschen het derde en vierde leeruur is eui half uur pinzc nog geeft men de leerlingen na e k uur studie enkele minuten Vrij De vacanlie duurt lan 15 Juni tot 7 Augustus De achoollokalen te Petersburg zijn ruim en voldoen aan de eiscben des tgds In de andeie Russische steden moet men zich nog voorloupig meiondoelmatige ingerichte hui en behelpen De bibliotheken en verzamelingen van in trumentcn zijn allennog van weinig beteckenis v S Schoolbhd Laatste Beric hte n Lyon 4 Juli Het syndiciat von zijdehandelaus heeft aan de Kamer van Koophandel een adres gezonden waarin het protesteert tegen de voorgestelde belasting op de geweVen stoffen De Kamer heeft besloten dit protest te ondersteunen en de Voorzitter IS 10 t bflang dezer zaak naar Parijs vertrokken De nijverheid vreest van die belasting groote uadeelen LOtldOfl 4 Juli l rins Poniatonski is overlede London 4 Juli Het lieurs coni é heeft last gigevcn de tabupous van de Spaansclie scbaldbnevon nut af te knippen totdat de inaneteeic Commissie van Spanje de betaling olUcieel heeft aangekondigd Berlijn 4 JuH Volgens h t voorstel van het bestuur der Duitsche Rgkspost zal het Postcongre dat te Bern byeenkomt trachten algemeen geldende grondregels vast Ie stellen voor de verzending van brieven Het internationale port voor eeii enkelen gefrankeerdcn briel an 15 grammen gewicht zal l s siloergrosch bedragen Van 15 tot 21 Juni werd voor 15 956 220 mark gooden mant geslagen Londen 4 Juli De heer Enfield deelde in het Ligerhnis lu antwoord op eene vraag van den heer Miall mede dat de Regeeringen vau Frankrijk en van Engeland steeds V n gedachten wisselen over eene schikking tot wederzijdsck genoegen betreffende het Handelitractoat Burgerlijke Stand GtbOKiM 2 Juli Grietje Wllleiiiina ouders M vaa MaBren en L den Riet 3 Jeso Fièrre Joseph ouders L Ho rbcim ra M C Ie Jeime 4 tktlij Manaaue NieoKuc ouders J J Grootdodorsl ea A S C blommendaal OvoirnfN S Juli J i Bpsksmp huisvr van P C Piakse 42 J C Cohen 19 j Ondertrouwd D W DETTMEIJER van Rotterdam M kooueVaak ADVERTEKTTIËN i m Gouda 3 Juli 1873 ïiÉi9 V Gptrouwd MAUl NUS JOHANNES TELCflUIJS KATHARINA ANTOINETTA db WILDE Goiula 3 Juli 1873 De Heer en Mevrouw TELCflUIJS DE WiLDi bedatiken ook namens wederzijdsche Pnmilie de Vrienden en Bekenden voor de vele bewijzen van belangstelling by hun huwelijk ondervonden Bevallen van een Dochter A C f BLOMMENDAAL geUefde Echtgenoot van J J GROÜTENDORST Gouda i Juli 1873 Aigemeene Kennisyering Rijks Hoogere Biirgei sclioo Het OPENBAAR EXAMEN na afloop vau den cursus 1872 73 zal plaats hebben op 10 U 12 11 JULI e k des morgens van 9 12 en s namiddags van 1 3 uren en den IS les morgens vau 9 12 uren Alle belaugstollenden jion Ouileis als verilpre Stadgeuooteu worden tot het bijwonen daarvan uitgenoodigd De voorloopige inschrijving van nieuwe leerlingen voor d n cursus 1873 1874 heeftplaats ZATERDAG 12 JULI van 0 8 uieu s namiddags in het schoolgebouw aan den Tiendeweg Gouda De Directeur r Juli 1873 Du Jl MUS N 729 en volgende Nommera der beroemde Wckclljksclie Zamenspraken ïijn voor Gouda en Omstreken thans verkri gbaar bij den Boekbandelaar Lange Tiendeweg te Gouda Tg r I3elanghebbenden gelieven hiervan goede nota te nemen Sociëteit OnsGenoeg en BUITENGEWOON GROOT op Maandag 7 JuU 1873 te geven door het AHiuiflibrgs tan M jponinhtijlt aksisdic liictdc êdrde Êrfitddifr Sejjimcnt Uciar a ülithclm ninj imk r isscit N loi uit ircsdcn onder letcGng ifan den Mnziek Directenr den Heer Gezegd Korps thans op een knnstreis door Holland naar Engeland bestaat nit 55 personen in Gala Uniform Entree voor hh Leden hunne Dames en Km deren 60 Cts per persoon Entree voor Niet Leden 99 Cts per persoon Aanvang ten 7 o ure Bij ongnn stig weder heeft het Couoert plaats in de Zaal Il Het publiek wordt attent gemaakt dat slecht ÉÉN Concert plaats heeft Lokaal TÏVOLÏ Spoorstraat te Gouda ZONDAG e JULI 1873 des avonds ten B ure HARiOp GONGERT Groudsche Kapel Entree 25 Cents in verteering voor een Heer met of zouder Dames Wan VAN SOLINGE Co Hl Gouda 5 JuU 1873 Aangekomen Schipper WILH DISCH met eene LADING PUIKE RDHR KAGGBELEOLEN Adres gedurende de lossing na DINSDAG 8 dezer te verkqjgBn tt 1 25 per Hectoliter mud a contant uit het schip in de stad VRIJ aan huis bezorgd G F VAN DE VELDE Peperstraat K 225 De van ouds gerenommeerde THEEËN uit den Koninklijken Nederlandschen Wurtembergscheu THEEHANDEL van t V Trousselot Hofleverancier van de Hoven van Nederland en Wurteraberg te Rotterdam steeds verkrijgliaar to tlonda l ij J J u SANDKN Boter uiurKt