Goudsche Courant, zondag 6 juli 1873

£ 82 Staats Loterij De TREKKING der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 7 JÜUJ 1873 Verkrijgbaar aan het Pakhuis Gouwe w jk C N 44 Puik hest gerookte HAMMEN 40 en 45 Cents gezouten VOOBHAMMEN 26 en 28 Ct per 5 oneen In een klein ge iu wordt tegen AUGÜST rS eene Dienstbode gevraagd Men rervoege zich bg den Uitgever dezer Courani Woensdag 9 Jiill 1873 m 1384 iCOURANT lièuws en Advertentieblad voor Gontla en Omstreken Depot van THEE OIT HM MaOAZUH van N Ravenswaay Zonen GORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned on met vermelding van Nommer en Prfls voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende 3 BREEBAART LZ Botermarkt te Oouda Schipper van Gouda op s Qravenhage Vertrekt MAANDAG morgen 4 ure naar sGRAVENHAGE aankomst namiddag en Tan sGRAVENHAGE DINGSDAG middag 1 ure aankomst te GOUDA Woensdag morgen Openbare Verkooping te GOUDA op DINGSDAG den 8 JÜLIJ 1873 des yoortdiddags ten 9 nre voor en in het buis wgk P N 175 aan de Wachtorstraat aldaar yan eenen netten INBOEDEL bestaande in MAHONIEHOUTEN en andere MEUBELEN waaronder eeae weinig bespeelde PIANINO Tan Cuijpkm eene NAAIMACHINE enz Daags te Toran Tan 9 tot 12 ure en yan 2 tot 5 uur te zien Nadere inlichtingen zjjn te bekomen ten kantore van den Notans W J FOfiTÜUN DROOÜLEEVER te Gouda Oeaondbeld Kracht en Iievenslust geffu Je algemeeu in gebruik zijode Ëngelsche Gezondheids Plllen ook bekend onder den naam van Gal Slijm en Maagfpillen De roem aan deze pillen gedurende 50 jaren in Europa en Amerika ten deel gevallen is groot Z werken aangenaam en zocht voor hoest f evatte koude kortademigheid gal hechte spijsvertering onaangenamen smaak in den mond bg het ontwaken hoofdpijn misselijkheid Zjj versterken Let gestel verdrijven huiduitslagen verwekken eetlust terwyi zü bovendien gunstig werken op den algemeencu gezondheidstoestand Verkrijgbaar in doosjes u 25 en 40 cent te Gouda by den Heer J C ZELDENKIJK Droogist op de Murkt Alsmede te Waddinxveen bjj O T IIazsnbkbo tÊ Namaaksels z n hier niet van bekend Van GOUDA naar Zeveuh Moerkopellc 8 18 1 4 8 13 Zoelerto Zfgivanrd 8 13 1 40 8 13 Voorburg 8 18 1 46 8 13 GttjiVENiiAOï 8 18 13 11 43 1 48 3 SO 8 13 B 53 10 47 De inzending van advertentiën kan geschieden tot uur des namiddags van den dag der uitgave Vrijwillige Openbare Verkooplng De Notari3 en A KLUIT Hz te Moordrecht en G J SPRÜUT te Ouderkerk aan den IJeal zullen bg INZET op W0EN8DAG 9 JÜLU en bij AFSLAG op WOENSDAG 16 JULIJ 1873 beide des voormiddags ten 10 ure te Moordrecht in het Logemest hbt Posthuis in het openbaar VERKOOPEN EEN HECHTa WILDOORTIMMEKDE E07WIIANSW0NINQ met STALLING STOBPHÜIS SCHUUR HOOIBERG TUIN en ERF benevens LIJNBAAN alsmede EENIGE PERCEELEN UITMUNTEND Wei en Hooiland benevens een STERK HUIS ERF en TOIN alles gelegen onder Moordrecht in den Ooêt f en Zuidplaipolder ter gez entlj ke grootte van ruim 12 hectaren AHes breeder bij biljetten omschreven Informaties zgn te bekomen ten Kantore van genoemde Notanssen Moordrecht 8 21 1 48 8 18 Nieuwerkerk 91 1 43 8 16 Capelle 8 21 1 48 8 ld BorrEUDAK 8 Ï1 8 18 11 46 1 43 3 53 8 16 10 10 60 Oudewater 7 3 11 3S 2 46 6 E8 8 46 Woerden 7 3 11 3S 2 46 6 68 8 46 Harmelen 7 3 8 21 10 61 11 38 2 46 3 36 6 58 8 46 1Ü UlEECUT 7 3 8 21 8 38 10 61 11 38 2 46 3 36 6 58 S 46 10 AmiiKDAM 7 3 8 21 10 51 11 38 12 31 3 S6 6 68 8 46 10 Abkuek 7 3 8 21 1133 2 46 3 36 6 53 Naar GOUDA van s GaAVENiuOK 6 15 T 50 10 30 10 45 12 3 6 6 10 S IO 9 30 Voorburg 6 21 1U5I 8 16 Zuelerin Z g aard i 34 11 6 6 29 8 23 Zevenü Moerk ipelle 6 41 11 17 6 39 lÜiTTEKüAjT 6 20 7 J5 10 25 1U 55 12 d tu 6 15 8 15 9 3U Capelle 6 29 11 4 6 24 Nieuwerkerk C 36 11 11 6 31 8 26 Moordrecht 6 44 U 19 6 3B ÜTBEOHT 7 20 8 30 11 11 45 12 45 3 20 6 60 7 16 9 10 10 5 Harmelen 7 45 8 50 11 20 1 10 3 35 7 40 9 30 10 24 Woerden 7 51 1 16 3 42 7 36 Oudeivater 7 59 1 24 3 51 7 54 Amsteedam 6 65 8 10 10 40 12 20 2 66 6 60 8 46 9 45 Akniiem 6 60 9 20 10 40 1 40 5 40 7 30 8 46 Openbare Verkoopingf op DINGSDAG 15 JULIJ 1873 s morgens 9 ure te Gouda aan het lokaal in de Nieuwsteeg B 17 ten overstaan van de Notarissen MONTIJN en KIST aldaar van eene groote partg BEÏUNG8ELPAPIER G0RDIJNENPAPIER GORDIJNENLINNEN WASCHDOEK SCHOORSTEENSTUKKEN voorts staande en draagbare MEUBELEN BEDDEN en BEDDENGOED KLEE DEREN enz Daags te voren te zien Bij deze Verkooping kannen goederen worden bggebrogt Geuda Dr ik van A Brmkmsa Opeujbare Vrijwillige Vcrkooping ta ZEVENHUIZEN op WOENSDAG 9 JÜLIJ 1873 des voorraid dags ten 10 ure bjj de arbeiderswoningen van de Wed V KOEVEBDEN aan de Rotte in den Eendrachts Polder Van UITMUNTEND TE VELDE STAAND HOOIGEAS in 10 perceelen groot 14 Bunders op de kavels 31 en 32 Tan den Eendrachts Polder aan de Rotte binnen de Gemeente van Zevenhuizen Informatiën bji den WelEd Heer P KEIJZER Pz te Zevenhuizen en b den Notaris MOLENAAR te Waddinxveen Berigt van Inzet De HOFSTEDE en LANDERIJEN gelegen f onder Kamerik in den polder s Gravesloot nabjj Woerden te zamen groot 23 hectaren 4 aren 30 centiaren bij billetten breeder omschreven zijn den 27 JtJNIJ 1873 in drie perceelenGeveild en IngesKi en thans met de verhoogingen gebragt op 45700 en het perceeltje BOOMGAARD en BOSCHHAKHOÜT groot 21 aren onder Woerden in den polder Oudeland op f61h De TOESLAG bljjft bepaald op VRUDAG den 11 JULIJ 1873 des voormiddags ten half elf ure in den tuin Rozenburg te Oudewater Inmiddels kunnen verhoogingen gesteld en inlichtingen verkregen worden ten kantore van den Notaris vak IJiLARICUM te Oudewater Mevrouw COSIJNt T Leint vraagt met 1 AUGUSTUS een tevens HUISWERK kunnende verrichten In een klein gezin wordt met Augustus gevraagd EENE FATSOENLIJKE DIENSTBODE P G liefst middelbare leeflgd Adres Kattensingel Q 75 GEZONÜE TA DE Tot reiniging en gezondheid der Tanden en van het Tandvleesch en tot verdrijving van slachten adem is geen middel zoo goed als het door den Heer dr J G POPP K K HofTandarts in Weenen gefabriceerde ANATHERIN MONDWATER daar het geene voor de gezondheid nndeelige stoffen bevat het ziekworden der Tanden en de wjjnsteenformering aan dezelve verhindert voor Tandpijn en Scorbut yrjjwaart en deze kwalen zoo dezelve reeds aanwezig zjjn in den kortst mogeljjken tgd lenigt en verdrjjft Dr J 6 POPP S Plantaardig Tandpoeder reinigt de Tanden zoodanig dat door het dageIjjksche gebruik hiervan de zoo lastige Tandsteen niet alleen verdreven wordt maar ook het glazuur der Tanden in witheid en glans steeds vermeerdert Prijs per doos 88 cents Te verkrijgen te Gouda bü L Schenk winkelier op de Hoogstraat wijk K 123 te Rallerdam bij F E van Santen KoFff apoth en A Scliippereijn C blaanwe porceleiniviulcel Ie s Hnge by J L F C Snabilic apoth te Leyden bij E Noordijk Ie Ulrecht by F Alten apoth te Amslerd im by F van Wind heim C verkoophnis te Oudewater bg T J vsD Vreumingeu ie Sckoouhoteu bij A WoUf 1 ¥ I i De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG SjfOWSDkQ en VRIJDAG In de Stad gesMedt de uitgave in den aTond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijseer drie maanden is 1 75 franco per post f 2 Kennisgeyii De VOORZriTEK vnn den Raad der Gemeente Goidn bren it ter openbare kennis Uat de verkiezing van iKS LKDEN van den Gemecnteraiul lu nlaa i von de Heeren T P VIRULY W POST DHOSr ü PUINCK Dr G P BUCHNER Dr A LÜUÏEN en G STEAVER diemet den eersten liiujiulag in September aanstaande Areden zal g soliicdeu op Diugadag den 15n Julij 1873 Pat tot de inlevering der Stembriefjea zal worden zitting gehouden in hit Ua lhuis van des morgens 9 tot des Uf Uiidd ij fi 5 ure dat de opuiiiig der Stembriefjes z il geschieden ttt zi lMer plaiilsr up den danraauiolgcnUen dag aanvuniiendu tcii U ure dat let Stejibni rju s hrifielyk ingevuld door den kieiwr M f êm aa u ila8tMilMwaM t Miuk B w d i dat seen ander Stembriefje dan dat hitivclk van hit L et der GeiuLcire voorzien ia mag Horden gebruikt dal ilc 111 het briefje in te vullen personen duiiIl jk luci iiaum en vuuiii aiu moeten worden aaupcï j en ildt het biicfju ni t onderteckcnd mag zijn en c i lic andere briefjes m i omvatten of oo lauige biK fjes il uiraan opzettelijk niugc n ijii vustgiheclit LU voorts dat waniieir eeiiig kitzci ijn sti mbr efje verloren of er geen mtjgt hebben üiitvangen hij zich tut bekoming da tr fln ter plaatselijke be cretane zal kunnen vervoegen Gouda den 5 Jiilij 1873 De Voorzitter voornoemd REMU 1 B ttj y t l i i ii i I i 1 i M i I 1 ri i i HKj ii ii jL i j i = BUITENLAND Builvnlandscli Ovcrziclil De Fransche afgemardifden beginnen naar rust te verlangen Hun vacantie is nog niet inst esleld maor 7al waarschijnlijk van half Juli lot half October duren Veel zal de kamer niet meer uitrichten Een eerste lezing tan de wet op de ligerorgani atie zonder veel discussie want een eerste lezing beslist niets dan misschien een gedeelte van de gemeentewet indien regeering cii cpmmissie n imelijk het eens kunnen worden over deze quaestie In Duitschland bereidt men iioh voor op de ver kiezingen Vooral de ultramontiineu weren ch de liberalen van verschillende nuancen zullen wijs doen hun kleine verschillen te vergeten tegenover den gcmeeuacluppelijken zwarten vijand Dit is het algemeen ge celen der pers Zaterdag heeft te Berlijn de betiding plaats gehad van 250 millioen in mindering van het la itste m lliord der oorlogsvergoeding Na die betaling is iVankrijk nog slechts 500 milliocnen schuldig betaalbaar in twee gelijke termynen en venallcnde 5 Augustus en 5 September a s Zondnp is ecu aanvang gem iakt met het oprukken der tiiupalictroepen die allen naar SaarlDuisgetmnsporteeni zullen worden en van daar van den Gii Juli tut den 14ii Augustus met twee tremen dageii l over Keulen en Deutz naar hunue respectieve guiuizucuspiauLseu uilen vertrekken Volgens telegram uit Mulhaasen aan la Républu ue FroiK ttUe is Waenidiig de wet waarby de Dnitsche eoustitatie in Eluu LothariDgen wordt ingevoerd geheel in den vora looals i door den rijksdag ie tangenomen atgekomligd Dl bondmad heeft zich do DMt de wqziging vereeaigd welke iii het oorspronkelijk ontwerp door en anendeBent vin deo keer Bamberger c s gebnckt is en waarbij het stemreoht ook cegsvea wordt aan hen die hoewel zy voor l aokrqk opteerden zich niet aldaar nettAwooD gercMi hebben Op Tnon l T n de Üuit ciie post dminietiatie tal in de uMuud September te Bern een internatiouaal con ins pUota to bb en waartai alle Ëuropeescke staten en de rreenigde Staten Noord Vmerika cyn uitgenoodtgd ten einde algafeieeiie bepalmgea vast te tellmi oatreut het intemakioiuial postverkeer en over de Hnveriiig vn een aibrmport te berasdsingmi Hoe langeamer de miuisterMcle cnsie te Rome voorwaarts schrijdt des te grooter wordt bet veld der gissingen een ontzaglijk groot aantal namen ordt vooropgesteld maar tot dusver is mats met zikcrhcid te melden Voord u airii nieuwsgierig naar den t iekomstigeii minister van hiiancicn hem zal uel de z iaarste taak ten deel vallen en hol zal moiilijk zijn een man te vinden die de inlateuschap van Sella zul w lleii aanvaarden De bench en uit Madrid spreken nog steeds van het vasie vojrncmen der regeeriiig en de meerder beid in de cünstituanle om elke poging tot anor delijkheden met kracht te onderdrukken ben officieel telegram meldt dat de Khan van Khiwa die gevlucht was terug is gekeerd en met de izeziraenlijke ministers zich aan generaal Kaufmann op genade of ongenade heeft overgegeven IJen 3n Juli is door Heater s agentschap nnn de Eiigelschu dagbladen het volgende schrijven gericht Ilet verontrustende bericht ais ou de cholera iii Weenen zijn uitgebroken wurilt ufiBciee tegengespio ken Enkele gev illen van cholera zjii zeker vourgekowcn onder vreemdelingen die uit plaatsen waren gekomen waar de epidemie heerscht of door besmette stiekcn hadden gereisd Tot nu toe heeft de c oki i fin Weenen echter geen epidemisch kankter en ia ile algcmeene gezondheidstoestand der stad voldoende Uit Berlijn wordt getelegiafetul dat men als etn voorzorg legen de cholera een strenge qiiaiaiitaine handhaaft hnga de rivier de We cLael vooral voor de booten die van en naar Polen gaan In Cincinnati Auitrikaj sterven dagelijks ongeveer tien personen aan de choleia P R A N K R IJ K Hetgeen thans nlgeiiietii iii l r nkiijk de aaiul icht trekken moet schrijft een berahlgevei der kulmsc ie Zeiluiii 13 het toenemende fanatisme der cleiicilen ADVERTENTIËN wordat jjaplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TB LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afeoaderlijke Nommers VIJF CENTEN tn de handelwyze de nieuwe beambten van het ministerie des heeren de Broglie De politie verbiedt aan de directie vau den schouwburg by de Porte unnt Martu om Victor Hugo s toonedipel Le Rm t amuie op te voeren en de nieuw benoemde proaorettt der republiek te Marseille besluit de redevoering bij het aanvaarden van zgn ambt met een tanroepiog van de Heilige Maagd De abt Besson noemt in zijn toespraak te Parsy le Monial de nienwere beschaving een nieuw heidendoa en te Fassy wordt een katholieke arbeidersvereeniging geopend onder de bescherming van den minister Ernoal De pelgrims trekken van het ééue einde van Frankrgk naar het andere De prefecten des heeren de Broglie vervolgen de vrijzinnige bladen met grooter vinnigheld dan ooit te voren De heer Doncieux prefect van het departement Vauclue heeit den verkoop op straat verboden van een klein volksblaadje La Faulle it itmt furrt Andfé De h er Vaultier prefect van het departement der Manche heeft betzelfde gedaan voor deo Indéptndtmt een courant dic te Coutances het hcht ziet De gerant van deo jReceil de VArd£che IS veroordeeld tot gevangenisstraf en geldboete omdat hij op Zondag een extra blad lut verschijnen De Réteil had behoorlijk cauti gesteld maai slechts vergnnning gevraagd om due malen per week het licht te zien Zoodra hel extr i blaJ vi iiclieen was ele cautie onvoldoende geirordun iiid ar de vervolging Lr zou op de hanilelwijze der overheid mets aan te merken wezen iqdieii ztj overal gelijkmatig wierd toegepast maar an deu eenen kant ordt de HlikU streng gestraft en aan den andereu blijven de clericale organen welke vaak extra bladen uitgaven ongemoeid Te Trojes wordt de rei r républicam vervolgd Niel a lcen bij den gi rant en bij den red icteur van dit blad maar ook bij zestig inwoners er stad zijn huiszoekingen gedaan De rechter van i structic een dweepzieke u tramontaaii heeft zich door ztjii ijver bij den heer Ernoul aangenaam willen m iken evenals de beruchte prefect van Lyon Ducros bij den heer Beulé De ex minister Cnsimir Ptrier heeft reeds een groot nniilal brieven uu Proyes ontvangen waarin belanghebbenden hevig klagen over den hnn aangedaneu smaad en de huiszoekingei te hunnent een schandaal heeten De brieven zijn niet afkomstig van onbeteekenende personen maar van eerste kooglieden Hun ondeileekenaars behooren lot de beste klassen van Iroyes Men moet bij zulke zaken wel in het oog houden dat een groot deel van den rechtcrshnd iii Fiaiikrijk onder den pl ik der geestelijkheid staat en dat de Jezuïeten eUert 21 Mei het hoofd driester unihoog steken A iii joiigeie beambten spiigclen dezen rijke hiineltj viii voor of dreigen hen met verlies van verwa htc erfenissen Kr worden alle maatregelen getroflen om de 7edelijke urde te herstellen Niet enkel de republikeinen maar ook alle liberalen en zelfs de rrole tniiten bj de rechtbanken worden op allerlei wij en door ile olcricalen beklad Ook gehoorzamen de nieuwe beambten lan den heer de Broglic minder aan bevelen die uit A ersailles komen dan wel aan een directie door gtheirae agenten gdeid en van de Jezuïeten iifkoinsllg Men heeft hoog opgegeven rm de gevaaihjke or aiu atie dei eüinmunisteii in nr zj is kinderwerk bij de organ snlie der zwarte liiieiiialicnale Ondel hel tweede kei errijk hebben de Jezuïet ii i Frankrijk veel tern ii gewonnen eii hnn ni u lit hevestiiTii Mm btjint d t iii te len iii i tt te nat