Goudsche Courant, woensdag 9 juli 1873

i De aanrocrdera der Jezuïeten rekenen niet too leer op de oprechtheid der godsdienstige overtuiging hunner aanhangers eo werktuigen dan wel op hunne omkoopbaarheid Zq vertrouwen meer op de macht van het geld dan op die van dea Sylla1 u8 Poor de biecht en hau invloed op vrouwen houden zy vaak het lot der familien in handen besokikkao ly over huwelgken en erfenissen De meeste jonge mannen in Fraukr k huwen niet zoo teer uit doMt naar huiselijkheid gelgk in Engeland en Duitschland dan rel om lich een maatschappelijke stelling te ver chaffieo Zulke huwelijken maken meestal lekere tranaactiën noodig en tot hoeveel laagheden moeten lij wel aanleiding geven wanneer men nagaat dat de Jeznïeten te bevelen hebben over den uitzet der trouwenden BINNENLAND GoiWA 8 Juli K Wg ign in de gelegenheid h t schrijven vao den heer van Tterson aan den Raad zie het Kaadsierslag in deze Ct mede te deden an den Gemeenteraad am Oouda Door uwe keuie geroepen stond ik een reeks van jaren in betrekking tot het onderwijs in deze stad Veel van het goede dat ik daarin mocht opmerken kwam van uwe hand veel dat gebrekkig was kon mgne aandacht niet ontgaan dat te verbeteren lag veellijds niet in uwe macht personen te veranderen en omstandigheden te beheerschen is soms niet bereikbaar Maar er is in dat onderwijs eene leemte waarvan de opheffing wel degelijk in we macht ligt de algemeene ontwikkeling en beschüviug kortom het onderwgs der vrouwelijke jeagd alhier is onvoldoende bet is niet overeenkomstig de teekenen des tijds Onze maatschappelijke toestand is een geheel andere geworden De mate van kennis die vijftig ja ren geleden als bewijs gold van bekwaamheid zoi in deien tijd nauwelijks geacht worden voor eej jongeling van jeugdigen leeftijd te volstaan Om wat te kunnen moet men thans veel kennen om wat te worden is goe l ontwikkeld te zijn in dezen tgd onmisbaar De vatbaarheid daarvoor bij de jeugd aan te kweeken is gedeeltelijk de taak der vrouw in hare hand ligt de toekomst van Nederland Zij ia de opvoedster bij uitneowndheid harer kinderen in de eersfe levensjaren zij zal de grondslagen leggen voor latere ontwikkeling kan zg die taak naar waarde vervullen wanneer ze zelf geen liefde kan hebben voor kennis en wetenschap omdat hare eigen opleiding eene gebrekkige was Onmogelijk Daarenboven is de vronw brstemd de levensgezellin te worden van den man Nanrmnte zij beter ontwikkeld is zal zij voor die taak ook beter berekend rijn en haar eigen geiuk zoo el als dat harer omgoing kunnen bevorderen De ruimere ontwikkeling van het mannelijk geslacht maakt legen tvoordig ook voor de vrouw eene hoogere beschaving noouznkelijk Maar welk vooruitzicht heeft het meisje wanneer ze de school zooals ze thiiiis is verlatende zonder osders zonder vrienden zonder beschermers zonder fortuin de wereld in moet om zelfstandig op te treden Helaas ieder knn het antwoord geven Terwijl de jongeling zich baadt in overvloed van degelijk onderwijs wordt het meisje siiefmoederlijk bfdecid en ik aarzel niet te verklaren dat men door onthouding van ruimere opleiding aan het meisje onrecht pleegt Naar mgne innige overtuiging is het dus van het hoogste gewicht alle zorg te besteden aan het onderwijs der vrouwelijke jeugd in deze gemeente door dal onderwijs uit te breiden overeenkomstig de eischen des tgds Daaraan bevorderlijk te zijn is mijn streven Ik neem de Tnjheid aan den Gemeenteraad voor te stellen om te besluten tot het oprichten eener middelbare schoof voor meisjis met vijfjarigen cursus alwaar onderwijs gegeven wordt in de navolgende vakken a de Ncderlandsehe i de Fransche c de Hoogduitsche d de Ëngelsche taal en letterkunde e de aardrijkskunde de geschiedenis j de rekenkunde i de beginselen van plant en dierkunde de natuuren scheikunde i het schoousehrijven l het handteeleiien de handwerken n het zingen en o de gymnastiek Ik voeg hierbij eene memorie van toelichting waarin deze punten behnndeld worden als 1 inleiding bevattende de motieven van het voorstel 2 den omvang en de inrichting van het te geven onderwijs 3 de raming van kosten zoowel voor het onderwijs het personeel en de hulpmiddelen als voor het gebouw Aan het oprjchten eener dergelijke school zijn het il waar vele kb t n verbontlen Bezwaar zien w j er echter niet iu Veel wordt hier voor het onderwijs uitgegeven dat weet ieder h t wordt door alle weldoukenden geprezen maar de meeste gelden worden besteed voor den arOKn en den minvermogenden burger daarvoor getrooé men zich aanzienlgke oitgaveil men gaat daarmede voort opgroote solB al iezoB het Wraken Eere aan het Gemeentebestuur Maar voor de meergegocden voor dat gedeelte der burgers dat uitsluitend de stedelijke schatkist stijft f ff f middelbare school vo r meisjes wét alleen goed ziji besteed maar die uitgave zou met sympathie worden begroit niemand zon er iets onbillijks vinden integendeel Den armen den miugcgoedrn te ontwikkelen op te heffen en te iteuiièlTten koite vau den meergegocden is plichtmatig zoowel uit een zedelijk nij uit een maatachiippefijk oogpunt maar wanneer de op voeding het onderwijs door alle klassen heen geen lelgkcu geen evenmatigen tred huudt wanneer de mindere man ruim Wordt ontwikkeld de gegoeden daarentegen bekrottpen dan komt er disliannoiiie in de intellcotueele kraéhten dea volks die gevaarlijk kan wordra voor de rust en de veiligheid van deii staat of een nadeeligen iavloed moet hebbeu op de belangen en de welvaart eener gemeente y de zaak van het middelbaar onderwijs voor meisjes met warmte aanbevelende heb ik de eer met de meeste onderscheiding te zijn Oouda UEd Dienaar 17 Juni 1873 van ITEUSON Op verzoek plaatsen wij het volgend schrijven der GézoudkeidsCoamisaie aan den Gemeenteraad alhier In het versUg van den toestand dezer Gemeente over bet jaar 1873 komen naar aanleiduig vnn ons als bijlage daaraan toegevoegd verslag een paar opmerkingen van B OU IV voor die wij meenen niet onbeantwoord te mogen laten Het is niet alleen het ongewone verschijnsel dat B eu W in hun verslag kritiek uitoefenen overeen commissoriaal verslag met het hunne aan den Baad gezonden maar vooral de wijze waarop wordt gekritiseerd die ons daartoe noopt Lof wordt ons nici gespaard maar bedriegen wij ons of wordt tevens een poging gedaan om dien gver der commissie als wat overdreven ja zelfs als wat ondoordacht voor te stellen Hoe het zij wij hebben gemeend het antwoord niet ter mogen schuldig blijven B en W meenen dat wij zeer ten onrechte ons ernstig beklagen over de geringe zorg die het Gemeentebestuur aan do volksgezondheid wijdt De c klacht is door ons niet dan in zeer algemeene termen geuit wij hebben er ons toe bepaald te zeggen dat de zorg voor de openbare gezondheid nog steeds zeer gering is nog te veel achterstaat bij de andere deelé van den werkkring der Gemeente liet is echter niet zoozeer het icmeentebestuur wien deze klacht gold als wel t Dagelijksch Bestuur Ilct eerste tocli heeft zich steeds kunnen vereenigrn mot alle vooislclleu in t belang der openbare gezondheid gednan Die klacht nu zal niemand ongegrond kunnen verklaren die eene vergelijking maakt tusscheii de uitgaven in het algemeen en die welke voor de plaatselijke gemndheids politie worden geraamd Zoo nordt voor 1872 van t totaal der uitgaven ad ƒ 313771 10 voor de pi gezondheids pulitie ƒ 695 uitgetrokken voor 1873 zijn deze cijfers 26il 52 y7 en ƒ 895 Let men op de sommen voor andere open bare werken besteed als opbouw van bruggj nuukoop van gronden aanleg vau straten dnn wurdt zelfs naast de ƒ 12000 voor de rioleering jaarlijks uitgetrokken de klacht noch gerechtvaardigd lluelung re ds hebben wij over de slooten in de Buclekiide geklaagd Zulke slooten zijn er meer zelfs in t meer bebouwde deel der gemeente Is hot een bi ivijs van voldoende zorg dat ons verpek tot bestratiiiy tan den Vogelenzong die in den olgeloopeii wiiittr acn moeras gelijk was wordt argewe en omdat da uude keien uit de Groenendaal in den Vogtdenzaiig moesten gebruikt en de eerste straat niet dan in t vouijaur van nieuwe keien kon worden voorzien i De tweede opmerking van B en W is dat wIj te veel op eens willeh Wij gelooven tot dit verwijt waarlijk geen grond te hebben gegeven Onze weiischen hebben zieii zooveel mogelijk tot liet iioodzaktlljke bepoald maar is het iiize schuld dat er door vroeger verzuim veel noodig ia geworden B en W doen het voorkomen alsof wij meer dan ƒ 12000 per jaflr ann de rioleerin zouden willen besteden en alsof wij er een gncf vau maakten dat het Lierniirstelsel niet terstond werd ingevoerd toen frij het verzochten en dat nog wel terwijl e diiigdelijkheid von het stelsel nog met eens is uitgemaakt I DezS voorstelling is minder juist 16 Ang 1S72 n 90 drpn Bij onze missive dd gen Wij er op aan om 1 meerdeien spoed te maken met de rioleering 2 het Liemarstelsel in te voeren j 3 de grachten niet meer door het fabrieksvoil te doen verontreinigen 4 hier en daar pompen te plaatsen Hierop otttvingen wjj van B en W kD llssive van 5 Sept jl B n 468 ten antwoord i ff j zimden on gelvkhg rekeiu zoo de JInmtiëk der gemeente hel toelieten om tonder de ingezetene te overbfliuien aan uwen oeojc gevolg te geven Toen dW bleek dat alleen het foimcieeU hezKoor bij B eir W woog vroegen wij ót om de rioleeringte bespoedigen en het Licrnurstelsel in te voeren niet een leening zou kunnen worden gesloten waarvan do jaarlijksche rentebetaling en aflotsing 12000 zoude bedragen Daardoor zon de Eevolking nietworden overbelast Toen wij daarop geen antwoord ontvingen bleet du ziiak rosten en hadden wij dus t recht om in óns Verslag te zeggen dat B en W voor de koaten terugdeinsden over de deugdelijkheid van het stelsel scheen men t toen eens te zgn afideri toch zonden B CU VT zich niet gelnkkig hebben kunnen rekenen als de vervulling onzer wenschen mogelijk zon geweest zijn Waaruit blijkt nu dat wij te veel op eens willen Voor de openbare gezondheidsbelaugen te waken is een schoon gedeelte van de taak 4oor Gouda i burgers op U hun vertegenwoordiging gelegd Het is ons een aangename plicht U daarbij eenigermate door onze raadgevingen behulpzaam te mogen zijn en daardoor mede te mogen werken tot wegruiming van alles wal in deze gemeente ten nadeele der algemeene gezondheid nog aanwezig is en tot stand te brengen wat daaraan voordeelig kan zijn Naar wjj vernemen werd op de laatste vergadering der Qoudsche Kiesvereeniging door den Heer Mr H J K ranetiburg de candidatuur van den Heer Dr G P Büchner bestreden o n ook op grond dat het lidmaatschap van den liaad onvereenigbaar zou zijn met de betrekking van stadsgeneesheer Het is onbegrijpelijk dat een raadslid en nog wel een rechtsgeleerde aldus kan dwalen het argument is onjuist en dicteeit volslagen onkunde m t de gemeentewet In art 23 dier wet leest men Het lidmaatschap van den Saad is onvereenigbaar met de betrekking van a enz ambtenaar van wege het gemeentebestuur aangesteld of daaraan ondergeschikt enz P bepaling der zinsnede ia niet van toepassing op genees heel of verloskundigen d e met de armcnpractijk belast zijn Z M heeft benoemd bij het wapen der infanterie tot Ic luit o a bij het dc reg de 2e luit W N Boldanns S P Lindhout en G P van der Garden en bij het 5o reg de 2e luit A K van der Garden Do toestand van het meisje dat Zaterdag middag het ongeluk had onder den trein te gctaiicu Is naar wij vernemen vrij gunstig Gisteren avond had onder Iw gmistiging van zeer mooi vtut het concert plaats van het SaitiKie Ticeede Garde Orenadkr Itegimenl De gunstige roep die uit andere plnatsni tot ons was gekomen o er dit curps bleek niet onverdiend te zijn De gebccle uitvoering getuigde van een kunstvaardigheid en kracht die bewondering aldwungen en na elk n mocht dan ook een algemeen nppl iudissement de ingenomenheid van het publiek tooiicn De solo s vooral waren uitmuntend doch ook de overige n von het programma voldeden zeer goed De commissaris des konings in de provincie Zuidholland heeft ter kennis van belanghebbenden gebracht dat door ged staten is brpaalil dat de af zouderlijke jachten op watrrwild voor dit jaar zullen worden geopend op Maandag den 28ii Juli aanst en dat mitsdien vnn dat tijdstip af de uituefcning der jachthedrijvcn ermeld in artt 15 litt d f en k der wet op de jacht en visscherij is geoorloofd wordende tevens herinnerd aan de bepaling van art 1 van het reglement op de uitoefening der jaeht en visscherg in deze provincie krachtens welke die jachten niet anders mogen plaats hebben dan op het water langs dn stranden oevers van meeren plassen rivieren en op moerassige lauden De commissie uit de tweede kamer der statengeneraal belast met bet geven van verslag over de regecringsverslagen omtrent den toestand der hoogemiddelbare en lagere scholen over 1868 09 cu 1869 70 heeft zich van deze hare taak gekweten en daarbij de meest mogelijke beknopiheid in acht genomen Omtrent de hoogescholen wordt in dit rapport tot de conclusie gekomen dat het voorbereidend oniler wüs voor de hoogeschool niet is ooals het zijn moest Alle collegien Wve eene toeb werden in het Holl hilsrh gegeten waartoe gebrek aan kennis van het Latjjn Ug df studenten schijnt matle te werken loodat men tot de gevolgtrekking kwam dat er dringende behoefte aan een betere regeling van het gymnasiaal onderwijs bestaat Orer het slgoneen wae zoo luidt het vertlog der eommissie ver4 r da lo i d van het niM lbi r onderwijs gunstiger dan vroeger ofschoon nog veel over scboolverzaim en lUindere beUugstellisg van ouders en balen te klagan viel Hoewel op somaiige hoogere burgerscholen verschillende omstandigheden in den weg stonden zooals te Tilburg en Roermond door bet bepaald n streng verbod der R K geestelijkheid in laatstgenoemde gemeente zelfs van den kansel aan de ouders om hunne kinderen de lessen te doen bijwonen is het getal leerlingen toch gestegen De vniehten vaa ket onderwijs aan it hoogere bargersekolen waren neer en Bear bevredigend ofschoon de vordering in de talen nog altijd iets te wenscbea overliet Da verschillende inrichtingen tot opleiding voor de land eu zeemacht schijnen voertdnrcud aan hare bestemming te beautwoordcn Met betrekking tot het lager onderwijs wordt o a gezegd dat klachten over cboolverznim en ongeregeld so lgaan nog altijd bestaan blijven vooral ten platten lande en ofschoon daarin eenige verbetering wordt opgemerkt loo oefent dit toch altijd eene belemmerende werking nit op de verspreiding der vruchten van het lager onderwija De commissie heeft aan de kamer voorgesteld de bovengenoende regecringsverslagen voor keonisgeving aau te nemen en een afachrift van haar verslag te tenden aan den minister van binneulandscbe zaken De ledsn van de Eerste Kamer der Staten Oenernal zijn ter vergadering bijeengeroepen tegen Maandag den 14deo Juli e k des avonds ten 8 ure Van 15 Juni tot 81 October warden van en naar alle stations van den Rijnspoorweg voor de drie klassen van reizigers gczelscbapabiljetten op naam uitgegeven voor heen en terug dp denzelfdeo dag voor den prijs van slechts eenmaal de vracht geldig op alle treinen voor zoover y daartoe de gelegenheid aaubiedca Wij vi stigeii op deze goedkoope gelegenheid tot reizen de aand iclit Door Bi r imcc5ter en Wethouders te Rotterdam is in overlig met den districts schoolopzieoer op de voordracht voor het benoemen vau eene boofdouder ijzeres aan eene der openbare meiijessoholen voor uitgebreid lager onderwijs geplaatst o a mej S Winklei hulpondcrwijzeres alhier Dour de sühoulopzieiiors iii Zuid llolland is aan de onderwijzers een circulaire gezonden met een slaat ter invulling om cijfers te krijgen omtrent het schoolvcr uiin in den zomer liehalve naam gcs acht en leeft ij I vonden leerling moet ingevuld orden wanneer het sehoolverzuim begonnen en geëindigd i en ol de leerling lot den arbeidenden of den welgesteldeii boerenstand behoort Bovendien moet voortaan van de leerlingen die de schoot voorgoed verlaten de ouderdom aangeteckand worden Na veel loven en bieden en herhaalde aanbestedingen zal Ie llreukclen eindelijk eeu station verrijzen liet zal bestaan uit een middelgebonw ivaarin dp wnehtUmers en het bureau en twee zijvleugels waarin de woningen voor den stationschef en voor den rcBianrateur Een en ander zal die gemeente zeer verfraaien en voor reizigers aan dat zoo drukke station hoogst aangenaam zijn Jammer slechts dat het zulk een ongelukkig bestek schijnt te zijn vooral at de woningen betreft zóó zelfs dat het te verwonderen is hoe de Raad van Toedicht zoo iets kon goedkeuren De vloeren in de wachtkamers komen gelijkmet het niveau van derails maar die der woningen p m 20 duim lager Alle andere ongemakken daargelaten is dit zeer ongezond daar het zak water alsdan in de huizen dringt Vromer i medegedeeld dat het instituut van mevr Elise van Caloar to Wassenaar die haar verlangen had te kennen gegeven haren werkkring als directrice vaarwel te zeggen in handen was overgegaan van mej A Vissoher van Utrecht Thans verneemt men dat de inrichting van mevr van Calcar niet in die handen maor in andere handen is overgegaan en dot mej Visscher in den loop der maand Augustus aanst eene nieuwe inrichting zal openen te Breukelen en daorvoor het prachtige aan den straatweg gelegen kasteel Nijenrode in de onmiddelgke nabijheid van dit aangenaam gelegen dorp heeft aangekocht Te Gorinchem heerscht het roodvonk in erge mate uitsluitend onder de militairen van het garnizoen waarvan de lijders in de infirroeiie worden verpleegd De groots Wilicmskazerne is gedesinfecteerd geworden Als een bewijs dat de vorderingen der Nederlandsche ijzeraij verheid au da andachir fai het bnitenlaAdniet ontgaan kam strekken dat men in de fabriekvan de heeren Filree te Haarlem bezig is met de vervaardiging van fwee volledige stoombaggermolens elke dienst mo u doen bg de vrstiugtyerken te Straatsburg en i a irvan huu df levering voor Ouitsoho rekening is op dregen k C Uit AlUaaserwaord meldt en dd 3 Jali Sedert de re u zijn weldadigen invloed op de velden heeft uitgeoefend is de groeikraoht op ver bazende wijze toegenomen Ware die regen veertien dagtn vroqjer gevallen men zou slechts zelden ZBp uitmuntenden hennep te velde hebben gehad Tuph is deze thans nog goed maar de felle droogte belemmer de teof krachtige ontwikkeling De vroege aardappelen worden gerooid en dft opbrengst en smaak voldoen algemeen Van de boomirucbten komt betrekkelijk weinig terecht De droogte bevorderde de ontwikkeling der rupsen die dan ook reeds groote schade begonnen aan te richten Kersen perziken abrikar en n ondere ateeuvmobteu zijn zeer schaarsch Droiven zullen er meer a dan men vermoedde hoewel de opbrengst niet groot zgn Beter siant het met de erwten boonen en koolsoorten eu inzonderheid mei de komkommers agurken en nien Over het algeneen staan de zoogenaamde tuinvinchteo naar wenseh De veestapel is gezond en de zuivelbereiding in alle opziohten beired gend De Maatsebappij ter exploitatie van Staataspoorwegen heeft met ingang van den Isten Juli een abonnemenls tarief ten behoeve van werklieden ingevoerd De prijs bedraagt voor een afstand van 10 kilometers en niiodcr voor heen en terug 60 ct per week voor 10 tot 29 kilom 1 20 en voor 20 tot 30 kiluoi 1 80 Zij die van dit tarief wenschen gebruik ti maken zullen aan de Hoatschappij het bewijs moeten overleggen dat zij werklieden zijn die zieh naar het werk begeven De treinen voor welke de abonnementskaarten gelden worden op die kaarten vermeld Naar men verneemt zal in den regel de eerste en laatste trein worden aaiigeweteD Het abonnement loopt van Maandag tot Zaterdag De arrondisscments rechtbank te Utrecht heeft den conduuicur bg de Centraal Spoorweg Mna scbappij l de L beschuldigd van manslag door bet laten vertrekken van ecu trein zonder lich te hebbeo overtuigd dat alles in orde was waardoor een wisselwacbier die zich tussohen de waggoos bevond verwond werd en aan de gevolgen daarvan o erlcileii is daaraan schuldig verklaard en met aanneming van verzachteode omstiiidighedeii hem tot eene maand cellulaire gevangenisstraf veroordeeld Omtrent de tentoonstelling op Linnaeus nabij Vnisterdain van planten gekweekt door den werkenden stand deel het N v D het volgende mede De commissie heeft 24 soorUm van planten voor dit jaar om mede te beginnen gesoiteerd die zon of geen zon veel of weinig water veel of minder w irintc behoeven om al naar de omstandigheden der belanghebbenden de keuze te kunnen vestigen op hoogstens een tiental planten voor elk Daartue werd iii verscbillsode buurten der stad eerst eene zitting gehouden om zich te doen inschrijven van iedere soort was eeue plant aanwezig om de keuze te kunnen bepaleu en op de Igsten stond wgze van behandeling De volgende zitting diende tot afgifte der planten tegen geringe vergoeding tevens was toen gelegenheid planten te laten merken die reeds iu het bezit ouder de rubriek voor buitengewone belooningeu vatbaar erden opgenomen Dat de ambitie groot was bleek uit de aanvragen Immers ruim 6U0 personen beschikten over ciica 3200 planten De tentoonstelling zelve zal gehouden worden in de laatste dagen van Augustus eu den aanvang van September Ter gelegenheid der tentoonstelling zal zooveel mogelijk getracht worden door feestelijkheid er nog meer luister aan bij te zetten De zaak moet naar het oordeel der commissie op niet te kleine schaal worden aangelegd wil men de ambitie luvcnilig houden en anderen tot deelneming vuor het vervolg opwekken Door Ie ond katholicke geestelijkheid van het bisdom van Haarlem i in hare vergadering van 30 Juni met meerderheid van stemmen tot haar bisschop vrrkozen de heer Cosparna Johannes Uinki l oudkatho liek pastoor te Krommenie die de keuze liceft aangenomeu De jaarsverg idering van het Ned Zcndclinggenootschap zal dit jaar aanvangen op 15 Juli e k Voorzitter zal zijn ds J Herman de Ridder van s üravenhogc De a gemeene vergoderiiig zal gehouden worden in de Groote kerk to Rotterdam op Ui Julides avonds ten 7 ure Vt li H Lasonder prcd te Leeuwarden lü bij ilie gidcgeuhcid als redenaar optrudtui In de Donderdag grhonden zitlingHer proviiiïiale staten van Zeeland zgn o a aangenomen de voorstellen van Gedeputeerde Staten 1 um aan het Zeeuwach Genootschap van Wetenschappen i durende 10 jaren een jaarlijksche subsidie toe te kennen van 400 2 om aan de gemeente Goes eeie subsidie van 1000 te verleeuen ter gemoetkoming in de kosten van het aldaar in het volgend jaar te houdvi 28e lai dhuishoudkundig congres i on aan de inrichting voor doofstommcnonderwgs te Rotterdam te beginnen met 1874 jaoiiijks eene som van ƒ 60 toe te leggen voor eiken doofstomme uit die provincie die aan die inrichting kosteloos onderwijs zal genieten en in wiens verzorging of verpleging uit de kas van genoemde inrichtiDg naar het oordeel van Gedeputeerde Stalen voldoende wordt bijgedragen Dr Mess de ijverige boddocter te Scheveningenheeft in het hoogst treurig ongeluk dat ondag 22 Juni weder het leven van een verdienstelijk man den generaal Kroesen heeft gekost aanleiding gevonden op nieuw te waarschuwen tegen het onvoorzichtig baden in zee Vooral op die dagen dat bet buitengewoon warm is is de lucht veel warmer danhet water en indien don het warme lichaam ploiseling komt in een watermassa waarvan de bovenste laag 10 20 graden F lager is dan de lucht terwijlde diepere lagen nog kouder zijn dan beweegt zichhet bloed bliksemsnel van de oppervlakte naar decentra dea licboanu en de hersenen waarvan het gevolg is dat de fijne bloedvaten vooral de hersenen genoodzaakt zijn een builengewonen wederstand tegen den spanning van den bloedstroom te bieden Zijnzij gezond zooals bij jeugdige personen het gevalis dan houden zij meestal den druk uit en man krijgt de meerdere of mindere nadeelen der congestie zijn die bloedvaa es niet meer gezond wat zoo dikwgls na den SOjarigen leeftijd waargenomen wordt dan weerstaan zij door het verlies hunner elasticiteit den aandrang niet meer borsten en de persoon wordt als het ware in het bad gedood zooals in het vorigejaar en nu weder heeft plaats gehad W Uit het Noorden des lands meldt men dot het turfvervoer dagelgks toeneemt De qualiteit der nieuwe turf is zeer goed te noemen doordien zij met gnnstig minder zonnig weder droogde De sponturf kost p m 3 per 1000 stuks de boggeloar 5a 5 25 de roe 1400 stuks Als een bewijs hoe in Engeland algemeen gezocht wordt naar goedkoope brandstof laten wij hier de samenstelling volgen eener stof die geoctrooieerd is aan K J W Pornacot te Leeds Deze kunstbrandstuf bestaat uit poeiervorming opgelost of vlueiboar gemaakt afval van gomelaatiek of guttapercha vermengd met klei slijk kool en coke gruis zaagsel vean enz alles afzonderlijk ofte zamen gemalen tot blokken en gedroogd Of deze brandstof goedkoop al wezen is nog de vraag en zoo zij geschikt bevonden mocht worden of er voorraad vau te krijgen zal wezen is te betwgfelen In het PolHieblad leest men De ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij bet Kantongerecht te Haarlem verzoekt te worden bekend gemaakt met de verblijfplaats von het AmerillBansah paardenspel onder directie van J W Meijers aan wien eene dajtvaarding moet worden beteekend wegens overtreding der Zondagswet Dit doelt waarschijnlijk op de voorstelling te Haarlemmermeer zonder permissie van de Wethouders ïèn aonzieii van het onderzoek dat te Altstatte op een half uur van de Hollandsohe grenzen terhoogte van de Broekheurne naar het bestaan van steenkolen woidt ingesteld kan worden medegedeeld dat de boor daorbg gebezigd op ongeveer 350 voet diepte is afgebroken vermoedelijk op eene loag steenkolen Dientengevolge is overgegaan tot het uitgraven waarmede men nu tot eene diepte van 100 voet is gevorderd JH C Laatste Berichten FariJB 6 Juli De scliach ia ten half zeven aan hit station I aosy aangekomen Hij wer l door den Jlaorsoholk M ao Mahou en De Brogue ontvongen Gekomen aan de Are du Triompke erd hij door den gemeentiiaad en den prefect der Seine verwelkomd De heer Vauuain voorzitter van den gemeenteraad hield eene korte rede waarop de Scliach mede zeer kort antwoordde De Schach werd in het Paleis Bourbon door den president der naiiouale vergadering ontvangen Overal bevond zich eene groote mciiiclienmasstt Den Schach viel een harteIgke ontvangst ten deel eu liij scheen zeer voldaan Parijs 7 Jiilii Ann de Luxcmburgsche grens hebben de heercii liane en de Cassngnac geduelleerd Deze la tsle luclt teuc vrij z aio wond bekouieu