Goudsche Courant, vrijdag 11 juli 1873

1873 Vrijdag tl Jiill N 1385 GOUDSCHËCOURAWT en Adverleirtieblad voor Gouda en Omstreken IIOLLANDSCIIK SOClETKIT van LEVE SVEllZEREIlIXCfË I opgerigt in deu jare 1807 te Amsterdam KAPITAAL EEN HILLIOEN GULDEN iv igci rnccrd Directeur P IjANaiüRlIUIZKN Kantoor te Amsterdam Reguliersdwarsstraat bij het Koningsplein X 30L DOORLOOPENDE en TIJDELIJKE Kapitaal Verzekeringen WEDUWEN en WEEZEN PENSIOENEN dadelijk ingaande en uitgestelde LIJFRENTEN ÜVERLEVINGS KASSBN en OPLOOPENDE LUFRENÏEN Generaal Agent de Heer T DRAIJER te Gouda Gorrtspondenten iu de Provineie Zuid Holland Te Güuda de Heer W J Fortuijn Droogleever Notaria Delft Mr C E Overgaauw Pennis Dordrecht H Vriesendorp Gon nrhem Heeren C de Gijsckar C 1 Grnreiihaf e Heer P J Landrij Leiden Hecrcn Lezwijn Eigeman Oudewater Heer K W Haenties Dekker Burgemeester Rotterdam H eren Jan van der lloop Zoon Schiedam F Loopuijt C Vluardingcn Huer I uulus Kikkert Woerden Ci Groeneveld VorsnillöS Jnlï In de Nationale Vergadering heeft de heer Lamy verzocht de llegeering no roor het reces te mogen iuterpcMeeren over de opheffing van den stnat van beleg De heer Beulé liet aan d Veigadering over te beslissen of het niet raadzamer ware die interpellatie tot na het reces uit te stelJeD Nadat de linkerzijde hiertegen had geprotesteerd is de discussie tot na bet reces uitgesteld Daarna is de wet op de legerorgaoisatie bg tweede lezing aangenomen en de zitting tot Vrijdag verdaagd m Veréadering van den Gemeenteraad Zaterdag 5 Juli Tegenwooi dig de hh Kemij voorz Luytcn Prince Kraneaburg VVcsterbnan van Vruumingeu Mebsumaker DroogleuTcr vau ütrauteii Pust Uiust Iluogeitbuum Sam ODi eu Slruvcr Oe uotulcii Jer Tori e vergadering wonkii gcleteo en gearresteerd liigekoiiipn ene missive van de Gezondheids Cammiasie zich VUagHiide over een paar pnntcu dic door U c W in het gcmeenteviiislag over 1S72 ijii upgfiiomcn de Toorlitlcr stilt voor dit tci visie te lig cu De keur Luijtcu vraagt of bet lutt kun fooikamcn nurdeii d it het vuil van dj fjibneken in het water geleid onlt yooals bij voorbeeld in den IJsel onder dezo gcmtfiite bieraan acbiijft spreker de groote ster te toe van kinderen en beveelt t n iWTste aan eeiic waterleiding Toor goed zuiver water eenige leden brengeo den spreker in herianoi ing dat dit nu niet aan Qe orde is waarop het debat v ordl gesloten en het stuk ter visio zal gelegd worden Bene missive vau den heer A A ti an Itaraon weiischende eenc ruimere opleiding of verbetering in het vreuwelijk ondernijs waartoe door hem wordt aaubevoleu ecuo mid lelbire school voor meisjes folgcns eeuc door hem bygèvoegde uitgebreide memorie van toelichliug de heer Kronenburg Btt 1t oor beide stukken voor een paar dagen bij de leden te doen rondgaan waai toe wordt besloten Ëeno missive van denxclfdeD over het in de vorige vergaderiog door H eu W uitgesproken ongunstig oordeel tot uitbreiding der UurgcravoiidM huol eu vcizotkende een afschrift daarvan de heer Mesbtui iktr is er oor om het preadviesVOD B eu W aan dm heer Iterson af te staan de hh Droogleover en Prince vloden hierin bezwaar de voorzittergeeft inlichting waarop door den heer Kranenburg wordtvoorgesteld om dit niet L trdcr te bthaiidtleii dau dat dm r i idsledon die tevens lid ui lU Comrnibsie over het middelbaar onderwys ziju tegeuwoüuii ï zijii waaiop wordt besloten dater minstens tvtec in de vcrgddcnng motten zijn ols dit ceu puflt van behanddinp zal kunnen iiitinakon ter visie De vooraitter deelt nude dat de heer Mr an Microp £ijae bcHoemuig tot lid van de ri iat ehjke bchooicomiuissioAanneemt Nutif Aan de orde is Ken voorstel van Bargemccstcr en Wethouders totaankoop van grond dit strekt om 5 pirccclcn op deNicuvtoIJavon ajn Ie koopin tot opbouw vui rcnc tweede Armeii8ch en wel 4 porccelcii vaii A van dor Heij voor 400Ü eii ceü i erccel ao L IJegecr hi voor ƒ 1900 en verderom den opstal van euoctudo peiveeloii m het optnbaar tó doen verkoopcu hi t Llk algemeeo wordt goedgekeurd Een voorstel van Burgemeester en Wcthouders lotgoedkonring der rekeumg en verantvioordiiig van het Israelietisch Armbestuur over 1872 wordt ondei dankbetuigirgaan de rendanten algemeen goedgekcuid Ecu voorstel vjn Uurgemeester tn Wtthouders tot botgoedkenreu dor rt kctiiDg van den kassier der Bank vanLceniDg over het boekjaar 187 7 1 ordt mede onder dankMgging aan de rcudautfn algenin n BaDt enoraen Niets njeer aan de orde zijude gaat do vergadering over in oKue bestolene om te rcSunieereo du notulen der laatst gehoodeue besloten vergndeung BUITENGEWONE VEUGADERIN i van den GKMLKNXKKAAÜ Maaodag 7 Juli Tegenwoordig de hb Kennj voorz luijten Prinoe is terbaan MesBcmnktc Dioogleevt r vaa Slrjalni Pusl l 4ust Hoogenboom S èmsom ca Straver üc notuleu der vorige Tcrgndering worden gelezen en gearresteerd luf ekomen ecnc missive van hh Gedeputeerde Stntmdeztjr Provincie kemiis gevende dat ecne vrrhi og ng a bet eikenhout aan tie Gounekade voor het aandeel de7or gcmceutc ƒ 5 585 incer bedraagt waerom woidt besloten dezen post goed te keurea Hierna guut de vergaderiug over in cue met gesloten ÖcuiCD Na de heropciiiiv wurdt door den voofz ittcr medegedeeld dat de aangevrangdc m door hh Gedeputeerde Staten goedgekeurde Iceniiig van ƒ 57 000 bij de Maatschappij oor Gemeentecrediet m 45 j iri ii a O pCt bij de directie eetiig bezwaai maaklo cri gewacht moi st worden 0 ecne ftrgsdenng vnu Commissarissen op 4 Juli te liuuden waarop btsloteu IS die geldcu te ferstrekkcn voor 30 jai Lii tegen tó iQft waarom door B en W woidt voorgesteld het vorige iBad bt sluil in te trekken en nu in de eu geest vast te stclkn De beer Samsom wcnsrlite het kapitial op het grootboek op te nemrn en de ontbrekende ƒ 12 000 c verkrijgen door tfcDc vrijwillige lecnmg te sluiten dit met ondersteund wordende kun al oo geen puut V n discussiu u tuiakeu terwi door dei voorzitter even als door deu liter Messemaker op de dadtlijko behoefte gewezen werd ïn stemming gebracht wordt het voorstel van B ca W angenoinen mot 10 tegen 1 tem dic van den beer Samsorr iNictfc meeidfv aan de orde ïijnde wordt de vergadering na machtiging ter oitvAering zonder resnmptio gesloten Burgerlijke Stand GtboEH 4 Juh llirkjf eudert H Snel en D Wild ehot 6 Teuuifi oudtrs T yua Dijk cu K van Dain Actoiue ïlsrie ouders V 11 Kulamiin en G Stijlea OVEBLEDSN 6 Jull V XlpTjncnJjurg 39 j ADVERTBNTIËN Latynsche School te Gouda Het EXAMEN van TOELATING zal plaats hel ben 15 JULI e k in het SchooUokaal des middags ten 12 ure D TBBPSTRA Rector Ryk Hoogere Burgerschool Het dpENBAAR EXAMEN ua afloop vaa den cursus 1872 73 zal plaats hebben op 10 11 12 U JULI e k des morgens van 9 12 en s namiddags van 1 3 uren en deu 15 des morgens van 9 12 uren Alle belangstellenden zoo Ouders als verdere Stadgeuooten worden tot het bgwonen daarvan uitgenoodigd De voorloopige inschrijving van nieuwe leerlingen voor don cursus 1873 1874 heeft plaatsZATERDAG 12 JULI van 6 8 uren s namiddags in het schoolgebouw aan den Tiendeweg Gouda De Directeur 5 Juli 1873 De JULIU3 Gouda 5 Juli 1873 Aangekomen Schipper WILH DISCH met eene LADING PUIKE RDHR KA CHELKOLEN gedurende de lossing na DINSDAG 8 dezer te verkrijgen a 1 25 per Hectoliter mud ïi contant uit het schip in de stad VRIJ aan huis bezorgd Adres G F van ve VELDE Peperstraat K 225 Berigtvan Inzet De HOFSTEDE en LANDERIJEN gelegen onder Xamerik in den polder s Gravesloot nabjj Woerden te zamen groot 23 hectaren 4 aren 30 centiaren bjj billetten breeder omschreven zyn den 27 JUNIJ 1873 in drie perceeien Geveild en Ingezet en thans met de verhoogin gen gebragt op ƒ 45700 en het perceeltje BOOMGAARD en BOSCHHAKHOUT groot 21 aren ouder Woerden in den polder Oudelaud op ƒ 675 De TOESLAG bUjft bepaald op VRIJDAG den 11 JU LIJ 1873 des voormiddags ten half elf ure in deu tuin lloissiiv so te Oudewaler Inmiddels kunnen verhoogingen gesteld en inlichtingen verkregen worden ten kantore van den Notaris tan BLARICUM te Oudewater Wm LEES DIT N 729 en volgende Nommers derberoemda VVekciykschc Zamenspraken zijn voor Gouda en Omgtreken thans verkrggbaar bij den Boekbandelaar Lange Tiendeweg te Gouda Belanghebbenden gelieven hiervan goede nota te nemen KOOLASGH TE KOOP il ƒ 2 50 per vracht aan de STEARINE KAARSENFABRIEK GOUDA te Gouda mekTvraagt EEN KINDERMEISJE niet beneden 15 jaar oud zoo spoe lig mogelijk Te adresseren aan het Banean dexer Ckmrant Rhumatiek Ter genezing van de meest ingewortelde rhumatiek rhumatische tand hals en hoofdpijn i liumatische kramp en aandoeningen in den rug en de zijde enz bestaat er tot nog toe geen heilzamer en tevens ook geen goedkooper middel dan de krachtig werkende Absbaubbin s of Anti Rhumatische Watten die tevens het voordeel hebben van zeor gemakkelijk aanwendbaar te zyn en niet de geringste schadelijke uitwerking kunnen te weeg brengen bjj lijders die tegeljjk met andere kwalen bezocht zijn De uiterst goedkooi prijs van slechts 30 Cents per Ulad zaJ ook niemand terug behoeven te houden om zich aan eene proefneming te wagen wanneer men slechts zorgt zich de echte aan te sehafl en kenbaar iiaii de onderteekeuing der blaauwa omslagen dour deu bereider en hoofd depothouder A BREETVELT Az te Delft die dcïelve verkrijgbaar heeft gestold bjj T A G VAS DETH Gouda Wed BOSMAN A PlUNH Zermhuhev G WILHELMUS Woerden T W DEK UIL SiJwonhoven A KAULING Alphen J GOUDKADE Boskoop J H KELLER Weste Wagenstraat Rotterdam A HEIJNAKDT OostpooH Di jk vau A Unukmau OTTO HOÜGENDIJK fapeile a d J Tssel BUITENLAND BnltenlsDdscli Overzicht Te Psriji heeft men voor nieta oor en oog dan voor den Bohach van Peraië Geheel Parg verkeerde bij zijn atokomst in opgewonden etemming de bargerlijke en militaire auloriteiten waren aan die koort achtige opgewondenheid ten prooi welke gewoonlijk san groote ofiieiecle maniCestatién voorafgaat en een onafzienbare nenaohenmenigte bewoog zieh langs den weg dien de Perzische majesteit naar het Palais Bourbon volgen zon Vereaillea was bijna geheel verlaten de president der republiek lijne ministers en alle afgevaardigden hadden zieh naar Parije begeven om of aan de officieele ontvangst deel te nemen of uit nieuwsgierigheid het merkwaaidige schouwspel bij te wonen Dinsdag heeft de Perzische vorst eea bezoek gebracht bij Moe Mahon en bij dete gedineerd Eene interpellatie over ilen staat van beleg die vooral door de linker jde werd voorgestaan is op verzoek van den minister Beuló uitgesteld tot na liet reces Gisteren ton de ivel op de legerorgantsatie in behMideling komen Als bijzonderheid die ook voor t buitenland niet van belang ontbloot ie maken wij ojntrent deze wet slechts melding van een der staten e bijlagen dic door den rn iporteur generooi Charctoii bij de wet gevoegd fijn Daaria wordt bft totiial der strijdkrnetiten opgegeven waarover Frankrijk 7ol kunnen beschikken wanneer de wet op Ue rwruteering die in het vorige jaar dour de tegen woordigc kamer werd oangenomen geheel len uitvoer gelegd zal zijn Ikt oetieve leger komt in dien staat voor met 71 3 7 U manschappen de reserve vnn het actieve legir met 510 291 het territoriale leger met 583 52 en de lesrrve vnn hel territoriale leg ir met 625 ia3 welke leger te zomen een leger vormtn van niet minder dnn 2 423 l i4 mon Wouneer men echter alleen raoar in liet oog houdt dat iu den in titel der wet up de Icgerorganisntie slechts dit ééiie mtikel voorkomt de samenstelling van het territoriale leger zal door een speciale wel geregeld wurdcn dan is het duidelijk dot h t nog jaren rul duren v urdot Frankrijk in werkelijkheid in liet Ix zit zal tijii von zulk een formidabel leger nis griieraal Chn reton in cijfers op het geduldige pipier hecfi bijeengebracht Ocheele tUte beerseht op politiek terrein in Uuittcliland Biamiirok heeft verzocht op zijn landgoed te Vnrzin van olie brieven en dcpcches verschound te blijven In hel Kngelsche htgerhuis heeft Plunkctt Vrijdaj 11 etn voorstel ingediend strekkende om de bezoldiging der lersche ambtenaren op gelijke hoogte te brengen als die van hunne ambtgenooten iu Engeland en wel in de eerste plaats uit hoofde vau de duurte der levensmiddelen Ondonka de bestrijding van ditvoorstel door den minisier van financicii cu de bewering van den heer Glodstone dot don ook in tijden dat de Irvensmiddclen in piija waien gedaald debezoldiging in het belong vnn dm slaat behoordeherzien te worden werd het voor tel Pluiikctt met 1 0 tegen 117 stemmen a ingenomen = = 9B iei g feS S = F R A N K R IJ K Sedert de dagen van het Keizerrijk liod Parijs Zondag jl weder voor het eerst een feestelijk oou ien Be Schoch vnn Perzie kwom dien dng in de hoofdstad Von het Spoorwegstation te Passy oor hij zou afstoppen tot oan het paleis von Bourbon waar by zijn intrek zou nemen dnt is over een uitgestrektheid van j mijl bewoog sleh reeds eenigen tijd vóór de komst van den Vorst eene opeengepokte menigte Lnngs den ganschen weg dien de j toet zon volgen waren op zekere nfatamlrn van elkoiider masten opgericht versierd niet guirlandes banieren en Fransche kiemen Op de Plnro de l Etoile wnar de Sohaoh door den Geraeenteraod zmi worden begroet woren rondom de Are de inumphe triliunes voor honderden gcooodigden opgetrokken e nrode Triompbe zelf moakte door zijn schitterend d oraticf een tooveraektig effect Uorea op het plat prijkte een reusachtige zon van vergald bont in t midden waarvan een leeuw een zwaard in een der pooten houdende het wapen vaa Perzie was geechilderd Onder het gewelf vaa een Are de Trionphe was een groote tent opgericht van buiten bekleed met rood fluweel waarvan vergulde kwaaien neerhingen en van binnen gevoerd met wit eu groen satijn In t midden dier tent stoitden parade fauteuils Xe 6Vt ure kondigde het geschut van deu Moutmartre tao dat de Aziatische Vorst aan bet station te Passy was gekomen Zoodrn bij het poorwegrijtuig had verlaten werd hy naar eene rijk gedecoreerde tent geleid waar de President Mac Mahon en do vieepresident van den Raad von Ministers de hertog de broglie vergezeld van den pre ct der Seine en van deu prefect van policie den hoogen gaat ootviugen Hierna zette de stoet zich in bevegiog De Schaeh nam plaats ia een open kales getrokken door vier paarden die geleid werden door lakkeien in oud keizerlijke lirerci de Schaeh zat naast Maarechtlk Mac Kahon eu tegenovtr den hertog de Broglie Deze had den groot vizier naast zich Het gcfolg van den Vorst was gezeten in een tiental koetsen waar ook de officieren lan den stal van Mac Mahon hadden plaats genomen Ce gouvernenr van Pargs met eeu talrijken staf wachtte den Scbach aan deu uitging van het Bois de Boulogne op ivaar vier groote zuilen waren opgericbt Toen de Schaeh op de Plaee de lEtoile uit het rijtnig stapte heette de heer Vautrain Voorzitter van den Gemeento oad bem welkom en hield eene korte rede l e Vural antwoordde in M Perziseh en de tolk broeht bet antwoord in de Fransebe taal over Vervolgens wcrdt de Schoch naar de tent geleid waor verversehlugen gereed stonden Ue Schoch schitterde van diamanlcn en als de zon hare stralen er op deed vallen scheen hij zelf eene andere zon Kreten van verwondering hoorde men nu en don onder de toeschouwers opgaoii als die mossa edelgesteenten in al hare kleurschakecriiiijen vonkelden Aoji liet paleis van Bourbon werd de vorst begroet door den heer Buffet Voorzitter der Kamer Het geherlc bureau der Kamer w s ingelijks daar ter plantse tej enwoordig Dezelfde lieden die vroeger niet luide genoeg over de noodzakelijkheid der decentralisatie in Frankrijk schreeuwen konden wendcar thans alle pr gingen aan om de regeeriflg te nopen een ontwerp in te dienen waarbij zij neder het recht erlangt alle maires te benoemen De Bonapartisten met Prnx Paris aan hun hoofd hebben eene verklaring in dezen geest opgesteld die reeds meer dan 300 handteekcningen van afgevaardigden telt Op 8 April 1871 stemden vele hunner waaronder Posquier Brun Dahirel Decazes Frsnclien alsmede de tegenwoordige ministers £ rnoul en Beulé tegen de voordracht van Thiers om de betioeming van maires in steden van meer dan 2001 inwoners aan de regeering over te laten Broglie en Botble wilden er n ct van hooren Men meende toen nog dat de bevolking niet republikeinsohgezind wns dot zij monarchale maires kiezen kon Men rekende buiten den woord Nu dot gebleken is nu men ziet dat men voor reoction nire p annen niet op de massa rekenen kon nu wil men tot elkèn prijs inconsequent worden zijii vroegere opinion verloochenen en andere aankleven die thons beter Ie pas komen Men heeft de mooht in honden en uien wii hnar gebruiken om overal gewillige maires aan te stellen of te doen oonstellen evenals ten tijdc van Napoleon s regeering I e Patrie vroeger een der eersten om de decentrolisntie te nen chen en Ic ei ehen iiiidt tliaiu te nanwerno id termen cm het verlnii eu der 3Ü0 en zoQveii nff PMnrdigden te steunen I c ninires zegt e nu moeten door de repeering beiioenid worden De regeenng moet ben kunnen kie cii zocals ij dot wil en lut njiiiitien die hoor aaiistiian evenals zij het recht behoort te hebben om de seiueeiitcraden to ontbinden en ze door commissKn te vervoiipen Men dient die bepilingeu ten spoedigste vnst te etc en De regeeriiig moet gewnpenil ei eii en hoie j wapenen gebruiken wanneer men niet hebben wil dat Frankrijk aan de radicalen en aan de agenten der Internationale overgeleverd worde NNENLAND Gouda 10 Jiu Eergisteren avond had de vergadering plaats van de kiesvereeniging ieraeenteljelang tot bet stellen van zes kaïrdtdaten voor den Gemeenteraad Achtereenvolgen werden er 1 1 namen op de voorloopige kandidaienlijït gebracht waaronder alle aftredende leden De heer Dr Büehner bleef eehter persisteeren bij zijn bedanken en verklaarde in de meest besliste termen geen kandidataur of lidmaatschap voor den Gemeenteraad meer aan te nemen Het bestuur hoewel betreurende dat de gemeente een zoo waardig ijverig co onafhankelijk lid zou moeten missen stelde de volgende motie voor De vergadering hulde brengende aan de verdienste en erkennende het vele goede door Dr G P Buchncr gedurende 22 jaren als lid van den gemeenteraad voorgestaan betreurt zijn besluit zich niet meer herkiesbaar te stellen en gaat over tot de orde van werkzaamheden Dete motie werd met algemeene stemmen en onder applaus aangenomen Na eene langdurige soms geanimeerde diecassie werden tot kandidaten J kozen en nis zoodanig geproclameerd de heeren T P Viruly G Priuoc W Post Drost ö Straver G J Steeüs Zijnen G A MnlUr In de gisteren avond gehouden vergadering van De Gondsehe Kiesvereeniging zijn tot kandidaten voor den geraeeuternad gesteld de heeren r l nnce G Straver Dr A Luijten T P Viruly G A Muller en P Oueilewaagen Aon het litcrariscli raatheioatnch p cdeeltc von het natuurkundig st atsexnuieii gehouden te Utrecht is o a met oed perulg deelgi iiomen door den heer J C U Roldanus alhier Heden morgen ten 4 ure is door de politie in het water van de Zeugstiaat drijvende pevonden het lijk van B de H die gisteren avond ten 9 ure op de Markt bij den heer v d Linden nog boodschappen had gedaan i Noor men verneemt is voor den poorweg Woerden leiden voor nagenoeg twee niillioen mgeschreven Men vreest dot de concessionarissen voor het benoodigMc derde millioen zich tot het buitenlond zullen moeten wenden t D Op de Dinsdog door de Pomologische Vereeniging te Boskoop gehouden tentoonstelling van aardbezien waren p m 100 soorten vertegenwoordigd Voor de uitgebreidste en schoonste verzameling ia de eerste prijs toegekend aan den heer C G Overeynders Voor eene verzameling nienwei oorten aan den heer K vnn Nes Pz en voor nog niet in den handel zijnde soorten non den heer J von Veen C terxvijl nog aan de heeren H en C B vnn Nes is toegekend 6 geschonken door den heer K R de Breuk van Nieuwediep begunstiger der Vereeniging voor ecne collectie nieuwe uit zaad gewonnen soorten Het lokaal was smaakvol versierd met bloemen en plonten waaronder eene collectie varens voor den konden grond ingezonden door den heer J W Ottolander bijzonder de onndocht Iruk De opbrengst der aardbezien is zoo groot dat Maandag jl door de Aordbe ién oompogme zijn vervoerd ongeveer 00 000 polten nosr de versehillende steden die door haar van dit on ikel voor ien worden In de zilling vnn de prov staten vnn Znidhollund van Dinsdag heeft de voorzitter na mededeeling dat het nieuwbenoemde lul von gedep staten de lieer D van Weel Ar Item kennis hnd gegeven dat hij builen de mogelijktieid verkeeit de benoeming aan te nemen en daarvoor dus bejankt eene nieuw e benoe