Goudsche Courant, vrijdag 11 juli 1873

in fe Toerfn Orschoon de leereri Gladstone en Enfield er zich tegen verzelten ia het voorstel aangtnomen met 98 tejren S8 stciumen De Timei laakt het voorstel des heeren Hiohard Parijs 9 Juli De Opperste Raad van Koophandel die gisteren voor t laatst bijeenkwam heeft het ondenoek ten einde gebraeht over de verschillende voorstelleD welke aan zijn oordeel waren onderworpen De raad concludeerde tot het invoeren van eene belasting op geweven goederen eep stearine porselein en de zegelbelasting op de dagbladen t Is niet twijfelachtig of de minister zal ten opzichte dezer wetsontwerpen met den raad trausigeeren Some 9 Juli De heer Bon heeft de portefeuille van Marine aangenomen de porlefenille van Landbouw is den heer Finali aangeboden Men verzekert dat het Ministerie morgen geheel zal zijn aangesteld Berlijn 9 Juni De heer v Balan gezant van het Duitscfae Rijk te Brussel is benoemd tol Staatssecretaris voor Baitenlaudsehe Zakeu met den rang vnu Pruisisch Minister vnu Staat MARKT B E R I C H T E N Gouda 10 Juli De stemming was heden zeer flauw en tot verlaagde prijzen was de omzet gering Tarwe puike Zeeuwsche 13 a ƒ 13 7B Mindere ƒ 12 58 a 12 8 Polder 10 60 a ƒ 12 76 Rogge pnike 8 i 8 26 Mindere ƒ 7 25 a 7 10 Voer ƒ 6 ü 6 50 Gerst puike 7 25 i f 8 25 Mindere 6 25 A ƒ 7 Haver korte ƒ 6 35 i ƒ 6 85 Lange + 50 i 6 50 Hennepzaad 1 0 De veemarkt met wainig aanvoer alles gingtot kooge prjjzen vlug van de hand Vette schapenalsmede lammeren vlag verkocht Magere varkens enen biggen iets trager ICais Aangevoerd 180 partijen pijzen 88 Goeboter 1 40 i ƒ 1 60 Weiboler ƒ l W a 1 30 1 i r r z r e l j i Burgerlijke Stand Gfbckïn 8 J li Jobanccs Mnriuus ooderi J W Gl nerJaal en II Vastenhouw Mnrin JJeudrica ouders H vau tVaaa on H de Vos Wiftem Cornelia oudere D de Rotle en M ma Ee Albertua oudirs H W Schneider u M Schreuder OvkBL£DKM 7 iuH J G Tan Haaien Ij 7 Q B J b o i iiudül 3 m 8 C M vao Eyk 1 j 11 1 9 H J Ankcna 12 ra flrnvwo 9 Joli M Sprayt en II Nieuwlnnd C Verkerk en M raa der Sleet ü de Jong en O Tan APVERTENTIËN Rijks Hoogere Burgerschool Het OPENBAAE EXAMEN na afloop van den cursus 1872 73 i plaats hebbeo op 10 11 12 14 JULI e k des morgens van O 12 u s namiddags van 1 3 urea en deu 15 des morgens van 9 12 aren Alle belangstellenden zoo Ouders als verdere Stadgeuooten worden tot het bijwonen daarvan uitgenoodigd De voorloopige inschrijviug van nieuwe leerlingen voor den cursus 1873 1874 heeft plaats ZATERDAG 12 JULI van 6 8 uren s namiddags in het schoolgebouw aan den Tiendeweg Goada De Directeur 5 Juli 1873Dk J0LIÜ8 Zondag 13 Juli N 1386 1873 GOUDSCHE COURA Nieuws en Advertentielilad voor Gouda en lust Openbare Vrijwillige Verkooping VAN UITMUNTEND GOED TE VELDE STAAND OLIE2LAAD ter grootte van circa 14 Bunders wassende als eerste schoof in de zoogenaamde droogge maakte Kleine Patte achter het hois van den Heer J A van db WEBVE onder ip op MAANDAG den 14 JUUJ 1873 des voormiddags ten 11 ure ten huize van Jan Slootjes aau het Dorp aldaar Infbrmatiën te bekomen ten kantore van den Notaris MOLENAAR te Waddhnveen De Kiesvereenigfing Gemeenlebelangp heeft voor de stemming van ZES LEDEN van den Gemeenteraad welke zal plaatihebben op DINSDAG 15 JULI e k tot Kandidaten gesteld en beveelt als zoodanig tenzeerste aan de Heeren O F vzR Tjr ir C3 J sa EEzsrs zicnbTE3 N Namens bet Bestnar W JÜLIU8 Pretident Gouda 9 JnU 1873 NOOTHOVEN van GOOK Seeretarü M GODDSCHE KIESVEREENIGUrG heeft voor de stemming van ZES LEDEN van den GEMEENTERAAD weJke z i plaats hebben op DINSDAG 15 JULI e k tot Kandidaten gesteld en beveelt als zoodanig ten zeerste aan de Heeren 1D r jöl HiTJIJTTElsr O A Is TU X XjJSSI F 0 OEIDE V7 A JL 3 E2sr Kamens het Bestuur J J 6ROOTEND0BST President J C GöTTE Secretaris DRfiANUS PIUEN Zy die geene nagemaakte verlangen maar de ECHTE die bereid jjn volgens het authentieke voorschrift van Paus URBAN US VIII hale dezelve te Gouda alleen by den lieer J C ZELDjBNRFJK Drogist op de Markt Alsmede te Waddw rreen by C T Ih i VBRRO Heeie doosjes j 1 50 halve ƒ 0 75 en kwart doosjes 0 37 j 0 Beproeft de heilzame werkiag hun door eene ondervinding van vele eeuwen toegekend Heden versehynt do NIEUWE UITGAVE VAX v f ZELFBEWARING EE3I Geneeskundig Volkshandboek OVÏE OE OEXEZINC ÜKK lEKüWVBBSI AI PINO VAN HBÏ LIGCHAAM als een gevolg van geheime gewoonten of buitensporigheden door Dr LA MERT N 37 Bedfort Square te Londen Lid van het Heelkundig Genootschap in Engeland enz Hy is dagelijks ten zjjneu huize te consulteeren VVie niet bjj hem kunnen komen worden met goed gevolg door middel van briefwisseling in de Hollaudscbe of Fransche tnal behandeld en de Geneesmiddelen worden in het geheim en op veilige wijze na r alle deolen der wereld verzonden De ZELPBE WARING LA PEÉ8EBVATTON PERSONELLE onder zyn onmiddellijk toezjgt door een deskundige op nieuw vjertaajd en v orlien van vele niiaiwe afbeeldingen is door hem verkrijgbaar gesteld bjj den Boekbandelaar H A MEIJER N Z Voorburgwal over de Molstaeg te Am teniam doch alleen op franco aanvraag met vooruitbetaling de Nederlandsche Uitgave voor 70 ets en Jraneo per post 85 Ct de Fransche Uitgave voor 50 Ct en franco per post 60 ets Door het toezenden van 1 postzegels kan men de zelf bewaring direct door geheel Nederland yan den Schryrer ontvangen Openbare Verljoopingf op DINGSDAG 15 JÜLIJ 1873 s morgens 9 Ure te Gouda aau het Jolcaal in de Nieuwateeg E 17 ten overstagn van de Notarissen MONTIJN en KIST aldaar van eene groote partjj BEHANGSELPAPIER UOBDlJxNfKNPAPIEB GORDIJNENLINNEN WASCHDOEK SCHOORSTEENSTUKKEN voorts staande en draagbare MEUBELEN BEDDEN en BEDDENGOED KLEEDEEEN enz Daags te voren te zienBjj deze Verkooping kannen goederen worden bijgebragt Openbare Verkooping ten verzoeke v a het Gemeente Bestuur van Gouda op DINGSDAG den 22 JULIJ 1873 des voormiddags ten half twaalf ure io het Lokaal Tivoi i aan de Spoorstraat aldaar van om streek3 1700 D E len BOUWÏER REIN zijnde zeer gunstig gelegen f iouda op den hoek van de Boelekade en de Karnemelksloot en zulks in 7 perceelen elk 1 groot omstreeks 240 Centiaren zoo als op het terrein zal zjju afgebakend eu daarna in combinatie Terstond te aanvaarden zullende aanwijzing in loco geschieden ten dage des verkoü js de voonuiddags tusschen 9 en 10 ure Inlichtingen geven de te Gouda gevestigde Notarissen ADV Ëirx Ë T i Ë voor dit Blad worden voor liotl rdam aangenomen door het ALGEMEEN ADVERTENTIEBUREAU MJGU en vIlV Dl TM AH ROTTKIUMM Gouda Df jk vim A llrmkiiuui BUITENLAND Bollenlandscli Overzicht Begeering en kamer zjjn het te Vernillernog niet eena wat betrefl de gemeentewet Om nu toch iets tot atsnd te brengen zou men alleen dat gedeelte behaudeleo ketwelk op de beaoeniiDg van nairea belrekking heeft 2ooala men licb herinnert was vroeger onder Thiers preaidentacbap de rechterz jde ïeer voor de keuze der mairea door ie gemeenteraden omdat men zeker meende te zijn dat die j keuzen in monarcbalen zin zouden uitvallen Hierin beeft iBen zich bedrogen gezien Het reehlercentrum doet daaron moeite om de regeering de benoeming in alle gemeenten op te dragen Ce eigenlijke rechterzijde schijnt daar niet zoo onvoorwaardel k voor te z n zoodat een groot deel der vergadering lich tageo dergelijk voorstel zal verklaren aangezien de linkerzyde onder de trgentroordige omstaadigheden het meest bg lerandering lijden zon De teiej roaf deelt de nieuwe belastingen mede die de hoege r ad van koophandel wenschelijlc acht ter vervanging van de belasting op de grondstotfen en de ditterenticele reehten daaronder verdient vooral opmerking bet zegel op de dagbladen Men vertelde noensdag te Verisdlra dat de regeering tot herstelling van het efenvvicht op de begrooting dacht aan een iukonjstenbclaslsiig tot 1 pCt aan de heizieiiing v a het kadaster en een coutbelasting waarvan de opbrengst achtereenvolgens wordt geschat op SO 50 en 30 millioen daarenboten zouden nog de belastingen worden geheven door deu boogen raad van koophandel voorgesteld Uit Berlijn wordt thans de reeds lang verwiclite benoeming meegedeeld an den heer ron Balan vroeger Dnitwh ge ant te Brussel tot secretaris van buitrnlandschc zakin von Balan waa zooals men reet reeds lang werkzaam aau de rijlfsknnselarg tevens is hem de rang toegekend an Pruisisch minister wnariloor befcstigd wordt Hat von Bismaick aan de bcraadslaftingeu van hut l ruisiivhe miiii terie zoo min rangelijk meer deel wil nemen De benoeming is een welkome gelegenheid voor de Duitschf bladen om de quarstie vun de reden vnn het vertrek van von Bismarck uit bet riuisischo miiiisiene wc der op te rakelen De rijkskunselier heeft aan de Zwitsersclie regeering bericht gegeven dat alle staten hun insiemraiug hebben betuigd met het internationale post c wgres De Zwitserache bondsraad beeft daarop brsloteu um de uitnoodigingen te verzenden tegen 1 Sept De geheimrand Wagener door de spoor egoon cessies berucht geworden zal volgens de Kreiii eit met 1 Oct werkelijk op z jn verzoek op pensioen gesteld worden De Spen Zeit zegt dat het vonnis tegen den Berlgnsoben rredikant dr Sydow veranderd is in een eoherp tereclitwgzing en veroordeeling in de kosten Bg besluit van den Uuitschen bondsraad zijn niet alleen de Oostenrgksche 1 en Si guldeiisiukke n uit het verkeer in ünitschland gebannen raanr ook de JJederInndscbe rijksdoalders zullen hctielfde lot ondergaan De openbare kassen hebben aanschrijving out vangen om deze geldstukken niet meer in ontvangst te nemen De bondsraul heeft zich voorbehouden de circulatie dezer stukken later bij ordonnantie geheel te verbieden Met het oog op de invoering der Duitsohe mnnteeiiheid niet slechts in naam maar inderdaad bestaat er geen reden om over dezen maatregel op zich zelven klochten aan te blaffen ten zeerste is hg echter af te keuren wanneer de Duilsche legeering niet tevens belet dat haar verbod misbruikt wordt door bankiers en finonciers ten nadcele van de lagere klassen Ten aanzien van de Ooslenrgksclie gulden weten de Berlijnscbe bladen reeds eenige taoltjas mede te deelcn van fabrikanten cu odrai nistrateurs van particuliere ondernemingen die hunne werklieden met Oostenrijksoh geld tegen do gewone waarde betalen terwijl het niet dan met een 5 pCt geringere waarde in betoling genomen wordt Ken streng verbod van de circulatie ware daarom meer in t belang van den kleinen man gev ee8t Maandag is de Zwitsersehe vertegenwoordiging door den bondspresident geopead met eene redevoering waarin o a de wensoh werd uitgedrukt dat het werk der herziening van de bandsconstitntie in deze zitting meer vruchten mocht drageu dan in de zitting van 1871 1872 Te ordeelln naar den uitslag der verschillende verkieziagen zijn de konsen voor eene aanneming door bet volk zeer verbeterd door den tegenstand der geestelijkheid tegen het staatsgezag De vrees voor orerheerscbing van het Duitsche element in den bond was een iler grootste oorzaken waardoor den 12n Mei 187S het ontwerp eener oieawe bondswet viel thaoa zal de leuze waarschijn lijk weten ultramonisnisoie oi onafhankelgkheid van den staat van den invloed der ultrsmontaansche kerk Vele Fransche Zwitsers die in het vorige jaar met de cUiricalen tegen de oiAiwe constitutie stemden zullen thans waarschgnlgk met hunne Duitsche landgeDoolen tegen huniw vroegere boodgeaooten stemmen OOSTENBIJK De bezoekers van de Weener tentoonstelling zullen waarschijnlijk nog het genoegen kunnen hebbenom den luchtballon die zoo zwaar gehavend werd te zien opgaan Men heeft hoop hem binnen tweemaanden weder in orde te brengen De kosten daarvan worden op 20 000 franes geschat Zoowel wegens deu korten tgd als om de as izienlijke koeten washet oiimogelgk een geheel nieuwen ballon te vervaardigen i Het paviljoen voor den j t van de sultan van Turkije is jtfr ed Het best ilt nit een steenen onderbouw w isrin zieh een vert rek bevindt voor de bewakers en tot berging van de kisten en verderuit een ijzeren kiosk in den vorm van een koepel de moskee van Solman den Orooe in Conslantinopel voorstellende De wanden bestaar nit massive ijzeren pinten en de deuren en vrnsteri worden met zulke il itiii gesloten Het plafond iil mit rijk Oostersch scliilderwerk versierd Voor Ah plaatsing van den sclint ij i vier kasten loiigs dei wand geplaatst die init gukzeii tensters zijn voorzien en met vergulde arabesken rijk zgn versierdj in het midden van hel vertrek is een dergelgke kast geplaatst Het mid lelpuut an de getxposeerde kostbaarheden zhI bestaan uit ilfu bekenden truon van idir Slinh die bij de veroveriiig van B igilad door de Turken op Je l erzru werd veroverd Het is niet mogelijk alle kostbare voorwerpen op Ie noemen die zich verder in dot pauljoeu zullen bevinden ma r het wordt betreurd dat het met mogelijk is om Omtrent den oorsprong van een aantal zeer belangrijk voorwerpen bekoorlgk te worden ingelicht bij gebreke van een wctenschappelgke catalogiseering Wellikht dat deze tentoonstelling aan de archaeologe aanleiding geeft om verscheidene van die voorwenen nauwkeurig te onderzoeken en daaromtrent hiiiorisohe bgzonderbeden me le to deelen De schat i al slechts op bepsolde uren voor hel publiek ter bezii htiging worden gesteld Van geheel anderen aard inoar zeker niet minder interessant is een paviljoen dot zieh in de Duitsche ofdeeling bevindi en een schjtterend getuigenis levert voor het vermogen en de ontwikkeling der menschelijke industrie nl het kleine paviljoen van Schwarz walder klokkemakers De Sohworzwalder klokjes zijn algemeen bekend en evenzeer hoe de nijvere werklieilen die hun primitieve uurn erken slechts met behulp van een mes een kleine aag een paar bun n en een cirkel vervoardigdeu hun industrie tot een bewonderenswaardige boogie hebbeu opgevoerd Reeds vóór löü jaren maakten de SohwarzwUlder Grublern umi Bnschicrn klokjes met figuren die tegenwoordig grooteudeels uit de mode zgn geraakt de zoogenaamde oogendraaier en de schildwacht en eeiiige endere soorten worden nog het meest gevraagd terwijl nu en dan nog wel eens een maaier ecu koorildaiiser of een jyunndeLior nordt besteld De klokken waarop bij het slaan twee bokken trgen elkander stooten of een slachter te voorsohgn komt die op een os slaat behooreu tot de zeldznamheden Tot de meest bekende van die soort klokken behoor ren de koekoek de kwartel en de trompetteklok Even primitief als de constructie der eerste Schwarzwalder klokken was even eenvoudig was ds wijze Van exploitatie De houten klokjes werden door handelaren in las en stroohoeden ten verkoop medegegeven later gingen de klokkenmakers hun fabriekaat io draagmanden zelven rondveiiten en weldra werden de kleine uitstapjes tot groote reizen door geheel Europa en zelfs naar Azië en Afrika uitgebreid In 1740 waren reeds maatschappijen tot exploitatie gesticht en was te Eisenach een depot gevestigd De verzending van Schwarzwillder klokken heeft thans naar alle oorden der wereld plaats In Duitschland vinden alle soorten aftrek van de beste en meest geeompliceerüe uurwerken de meest nauwkeurige régulateurs tot de meest ordinaire klokjes met houten raderen Oostenrijk verbruikt slechte goede kettingnarwerken Italië eenvoudige klokjes met veeren Zwitserland veel trompetten en koekoek klokken Naar Engeland worden voornamelijk ketting uarwerken die 24 uren en op diamantjes loopen verïonden naar Frankrijk de groote kast klokken en uurwerken die acht dagen loopen en die aldaar voor Zwitsersch fabrikaat worden ingevoerd In België en Nederland zijn vooral de op diamanten loopende in bronzen lijsten gevatte klokjes gezocht die met schilderwerk op blik of porselein zijn versierd De beste uurwerken worden naar Rusland verzonden meestal kleine klokken die acht dagen loopen Turkije en Wallachije verlangen koekoek klokken kettingklokken en scheepsklokken Denemarken Zweden en Noorwegen klokjes in Igstjes en door veeren gedreven Spanje en Portugal itsl lefid vier en twintig urea loopende kettingklokken met bont schilderwerk In Noord Amerika worden vele klokken met muïirkwerk trompetters en koekoeken met gesneden kasten ingevoerd in Mexico fijne uurwerken met veeren in Znid Amerika behalve koekoek klokken ook fijne uurwerken met veeren die nclit dagen loopen in Vestrnliö koe koekklokken ïiifiié Japan Cliina Nieuw Zeeland en de Sandwic is ei andea verlangen voural koekoeken scheepsklukkeii en bes e uurwerken met veeren in vierkanten k ist Het Klokkeiilsiid van het Schwarzwald beslaat 92 gemeenten waarin 1429 zelfstandige unrwerkmakers en fabrikanten wüneii met 7 211 werk lieden hot touile u intol pcraonen ilat vhu het klokkenmaken leeft bedrant l l i ll lu 179fi rrden 73 000 uurwerken vervaardigd in lsü8 reeda 2U0 ÜO0 in 1803 bedroeg het oiintal een millioen en in het laatst verloopen jo ir 1 800 000 Alleen uit Furtwangen werden in het laatste jaar 400 000 uurwerken verzondin Onder die 1 800 000 bevonden zich 100 000 fijne uurwerken en 900 000 dieopdiamanten loopen Als men den prgs der beste uurwerken op 20 en die van de andere op 5 gulden stelt dan krijgt men een tolaal bedrag van 10 500 0 gelden die in het laatste jaar in bet Schwarzw werden ontvangen BINNENLAND iSf f Mv jjl Gouda 12 Juli m Schaokwedstrijd PEN GOUDA wit zWSnrt 34 Zet E 2 op D 4 34 Zet E 7 F 6 D4 5 35 B 4 C 3 F1 E2 36 F 6 E 6 De kiesvereeniging Recht voor Allen alhier heeft tot kandidaten gesteld voor den gemeenteraad ds hh T P Viruly G Prince Dr A Luijton G Slraver H Kabel P de Graaff Dinsdagavond ten 8 uur hield de timmermans ziekenvereeiiiging Zorg voor de Toekomst eene bgeenkorast in het lokaal l ru palrm in het plantsoen Ier uitreiking van reglementen en tevens werd besproken bel voorstel om ook andere nmbficl tsheden als lia ann te nemen Dii werd iiljjeuimi fjueii ekeurd Vourts uetd iiug etii en ntider dt belaiigcn der vereenigiug betrclleiide besproken en het bleek 1