Goudsche Courant, zondag 13 juli 1873

ook nu weder dal alle leden zeer ingenomen waren mei het do el der Tereeniging en niet minder met de dmiuistratie van het bestuur dat kosteloos de belangen der verreiiiging zoo goed behartigde liet bestuur bestaat uit do hh 1 C Doesburg president en B Hoogerwaard secretaris Gedurende de maand Juni sija in deze gemeente overleden 27 maunen en 21 vrouwen t w in het Ie levensjaar 1 m ea 7 vr totaal 21 vau 2e te 4 1 6 7e I4e 1 1 2 lBe 20e O l 1 21e 30e a 2 31e 60e 2 2 61e 65e 3 3 fi 66e SQe 1 3 4 boveu t 80e O 3 3 27 21 48 Waarvan Mnder geneesk hulp 7 m en 2 vr in t Ie 1 m en 1 vr v n t 2e 6 1 m vau t 51e 65e n 1 m van t 66e SOe levensjaar totaal 10 m en 8 vr 13 Uaaretaboven levenl aangegeven 1 vr In de zitting van de provinciale staten van Zuid Holland van Donderdag is tot lid van gedeputeerde staten bq de tweede stemming benoemd de heer jhr mr H A C de la Bassecour Jaan met 36 van de 69 uitgebrachte stemmen Op den heer mr P C A M van Weel werden 27 stemmen uitgebracht De heer de la Bassecour Caaa heeft die benoeming aanvaard Bg de behandeling der begrooting zijn op voorstel van den heer Slingeland en in strijd met het voorstel van gedep staten de posten voor subsidieu aan de eerediensteu en voor opbouw vernieuwingen herstel van kerken en pastorién ad ƒ ISOOÜ weder op de begroeting gebracht alsmede die voor verbetering van wegen ad 5000 De behandeling der begrootiag wat betreft de uitgaven is afgeloopen Morgen zijn de inkomsten aan de orde Aan de Vereeniging de Ambachtsschool te s Hage is te beginnen met 1873 een jaarlijksch subsidie tot wederopseggens toe verleend van ƒ 2000 Eveneens is een subsidie van ƒ 200 verteend aan de ambachtsschool te Woerden Uet subsidie aan de gemeente Uerkingen in de kosten van het lager onderwgs is met 100 verhoogd en subsidie ter gemoetkoming in de kosten van het lager onderwijs is verleend aan de gemeente Lekkerkerk Maasdam Maassluis en Sliedrecht In hare zitting van gisteren hebben de staten hare werkzaamheden ten einde gebrachte De provinciale buishoudelgke begrooting is aangenomen in ontvang en uitgaaf ad J 537 195 De aanvraag om subsidie van de gemeente Gorinctirm voor eene school is afgewezen Ann de gemeente Leerdam is een subsidie toegekend in dien in dat len laste der gemeente Leerdam bUjft eene torn van 150U0 De tergiidering i door den lieer commi 3aris in naam des koninga gesloten De ïf S Ct ontving van UeuteT O ee het navolgend telegram ged igteekend uit Konstantinopel Het blad Batüret zegt dat acht Turksche oorlogsschepen binnen kort naar Sumatra zullen vertrekken on de belangen vau de Mnhomedaanscbe onderdanen te beschermen Zooalt men isioh herinneren zal deelde de Jam hode indertijd mede dat de Sultan van Atcliin een brief bad geschreven aan de Gonverneur der Straits Settlements waarin hij onder anderen verklaarde dat Atohin geneigd was om zich aon Qroot Brittaunie te onderwerpen en derhalve de hulp van dat Koninkryk inriep De SfraUê Time zegt naar aanleiding van dit bericht Als dit in eenig opzicht waar is dan spijl t ous voor den Sultan van Atchin en we kunnen hem verzekeren dat bij jich vastklemt aan een stroohalm als hij rekent op eenige hulp of ondersteuning van het tegenwoordige Britsche Gouverneoient We zouden hem erstig aanraden om zoo spoedig mogelijk met Nederland een vergelijk te treffen De Gouverneor van de Skaih SeUlemenh is volstrekt niet bij machte hulp te bieden en de geheelc wereld weet dat de politiek on het Ministerie Qladstone is vrede lot eiken prijs Voor de dienst in Nederl Indië zijn benooJigd ongeveer 20 onderwijzers bij voorkeur ongehuwd die in het bezit zijn eener acte van bekwaamheid fis boofdof als hulponderwijzer en van eene aanleekeniog voor eeiie vreemde taal bij voorkeur de Fransche Hoofdonderwijzers beneden den leefiijd on 30 jaren en hulponderwijzers beneden den leeftyd van jaren die genegen zijn leh op den voet onder genot der voordcelen en onder de verplichtingen daaromtrent vastgesteld als onderwijzer der derde klasse aan slaiids dienst in Nederl Iodic te verbiikiei kniiiieii e i at ii ii cr liencl t aanmeljeii bij een op i egel geschreven aan het de nrleinent van koloniën cerielit en aau den lieir dr M P I iridn inspecteur van het lager onderwijs in üuid llcilLiiiil te s jravtuliage franco in te zenden reqiii st Naar men verneemt zal de seliietive strljil welke in de m iand Augustus op de vlakte van V ua sdorp zou plaats hebben niet doorgaan Dr Veruey te s Jravenhage heeft m i ü Gemeentestem vim den 7 uli eene beschrijving met sclietsteekéning gegeven van een dorpslazaret voor aclit bedileu wflartoe een vierkant terrein van 600 vierk loetora vereiicht wardi volgens het aviljooii en barakkensteisel vuii ilr Niese te Altona Dr Verwey zegt Daar mijn eenig doel is mijne lundgenooteii vau ilici St te zyii beboelt men zich door vrees voor onkosten niet te loten terughouden van het vragen ora iuliehtingcn of Icreclitwijzingen Zy zullen kosteloos door middel vau de JeBteeutettem worden gegeven Het Bred ische comité van bet lioodo Kruis heeft een groote legeilent doen vervaardigen voorzien aii alles w it tot verpleging nuoilig is en die zooivel in tijd Van oorlog ais bij epidouie van groot nut zal kunnen zijn Onder begunstiging van goed zoraerweder werd Woensdag het derde Noordelijke zendingafeest in het prachtig Oranjewoud onilor toevloed van duizende be langstellende christenvriemlon en vriendinnen gehouden Reeds in den vroegen mor en kwam de menigte van heinde eu ver in grooten getale en opgewekte stemming op om bij vernieuwing een feest te vieren dat zulke aangename herinneringen opwekte van de geheiligrle oogénbliken in een vorig jaar ter andete plaatse genoten Ten 10 ure beklom prof van Dosterzee na het zingen van Gei 91 2 door de vergaderden hel spreekgestoelte tot het houden eener openingsrede naar aanleiding van Jesaja 43 6a Na den vergaderden een hartelijk welkom te hebben toegrriKpen aan deze plaats ontwikkelde hij op de hem eigene welsprekende wijze de sclioone herinnering de reine geuieling en de blijde verwachting die dit derde zendinifsfeest aan de feestvierende menigte aanbood Deze indrukwekkende rede werd met onverdeelden aandacht gevolgd en oiiii het einde bcslotsn met het zingen van I s 68 10 De sprekers volgden elkander verder volgens het algemeen verspreide programma in geregelde orde op afgewisseld door het zingen vau stichtelijke liederen psalmen en gezangen de orde werd dank zij de dooltreifeiide ipautregeleu der feestcommissie in geen enkel opziolit ondei broken eu de circa 11000 bezoekers kondeu aan den avond van den dag getuigen Het was ons waarlijk goe4 te de er plaatse Blijkens het aan den koning uitgebracht verslag der bevindingen en handelingen von het veeartsenijkuiidig staatstoezicht in Nederland over 1872 hebben zich in dat jaar in SOI gemeenten van het rijk 4004 gevallen van longziekte voorgedaan zijnde 2070 gevallen minder dan in 1871 Donderdag middag ia de trein van Oldenznal naar Arnhem ontspoord Ken der conducteurs gerankte onder den trein waardoor hem beide beencn worden a geredon Middelbare School voor Iei iJcs X De Memorie von toelichting behooreiulR bij het iu een Torig Nr medegedeelde voorstel vau di n heer A A tï raa Iterson aun deu JemecnteniadJ Vervolg en Slot Neemt men dan aan dat er zooaU in de menate scholen gcbruil elij £ is gedurende zis uien dim s onderwijs wordt gegeven doch óp W uciis iag eu Ziiterdng gedurende niet meer d in viir zyo jjn er ö l uren a weeks beschikbaar h het volgende pi o rauima is aangc ie7cn hoe meu die Q i weiiselmi te besteden Uetal leam eii trtt fcke LEBRVAKKE i lil de TO e e 3c ie i e rAAi kl 1 kl kl kl kl Ncdeilandacbe toni en lottuTknmie 4 3 3 3 1 3 IB I ran c ic i 3 3 3 3 IC IIüüFduitsrlie t 1 3 3 Ut KnüeUelie uw i 4 3 8 3 13 Gchchledenia 4 3 3 3 2 11 Afaniiijk kuQii 3 2 2 2 2 11 Ilfkenkunde i ü 2 1 1 1 1 Htul1rlijke historie 1 1 1 2 2 7 ituiir en Sehcikunde 2 j 2 1 7 Sciioonschrijvea 1 1 2 IJaudleekeoeff 2 4 i i 4 16 llandK erken i 2 X 3 i i Zingen 1 1 1 1 2 Ii Gjmnnsiiek i 2 3 2 8 Tolnal ii sa H2 32 32 iju Ter vir leiligiiijr iu iir uuk Ier verdimli lijkiiig van dit programma wencellen we nog ceiiige opmerkingen aan het bovenstaande toe te voegen Uu het aantal uren 86 wekelijks gewijd aan de letter en geschiedkundige vakken blijkt dat aan de BBstheJische vorming door die tudien inzonderheid t verkrggen wel de voornaamste invloed is toege kaïid Natuurlijk moet het onderwijs vooral iu dien geest gegeven worden Men moet de leerling niet enkel vormen tot het praktisch gebruik der vreemde taal hetzij schriftelijk hetzij mondeling maar inzonderheid den smaak voor degelijke lectuur en voor de schoonheden in de werken der beste schrijvers met tact zoeken te ontwikkelen en te vestigen Al moge bij de beoefening der geschiedenis de feitenkennis een noodzakelijken grondslag vormen een bekwaam onderwijzeres zal de kennis der beschaving bij de hoogstoutwikkcide volkeren der kunst der maatschappelijke toestanden en staalsinstollingen als het hoogere doel van hoar onderwijs beschouwen Bovendien behoort de gelegenheid daarbij te worden aangegrepen om de algemeens hoofdbeginselen der staathuishoudkunde ter sprake te brengen en te verklaren liever dan dut men buiten dit gesoliiedkundig verband om een afzonderlijk leervak van die onderwerpen make Aan een grondige kennis der narde die wij bewonen uitgaande van een ruime kennismaking met Nederland en zijne koloiiieu dient lich in het 4e jaar de behandeling vast ie knoopen der voornaamste verschijnselen ait de natuurkundige aardrijksbeschrijving en in het 5e jaar eciiige hoofdwaarheden aangaande het zamenstel via bet heelal Voor al dit onderwijs zijn vijf onderwijzeressen noodig waarvan eene met het bestuur der school is te belasten terwijl het tehoonschriJveH en het zinge gevoegelijk aan 2 der overige kan worden opgedragen Dat rekenen en vooral ait het hoofd rekenen bet voornaamste bestonddeel vnii het wiskundig onderwijl moet uitmaken is dnidelijk lessen in de stelknnde kunnen de meisjes missen behalve in zoo verre deze dienstig is om het algemeene bewijs voor de rekenkauetige bewerkingen te leveren Voor liet aanbrengen der meetkunstige begrippen noodlij voor eene wetenschappelijke behandeling der natuurkunde i naar hel voorkomt gelegenheid genoeg hg lnat tg noemd onderwijs zelf en wnt de inethoHe de logische redeneeriiig betreft de studie van natuurkunde sc bijiit evengoed aan die wezenlyke behoefte te kunnen voldoen zoodat eene afzonderlijke beoefening der meetkunde overbodig geaofit mag worden Vfoclitcn or verder zijn die ora het praktisch nut ook het boekhouden onder de leervakken wensohten tii zien opgenomen hun herinneren wij dat het lioofddoel der school algemeene ontwikkeling voorof telt en dat voor bijzondere behoeften eene goed ontwik kei k elke praktische vaardigheid in betrekkelijk korlen lijd lal kunnen oaiilecren Voor de behocflin eener gewone huishouding zal een degelijk rekeuon lerivijs inker voldoenden grondslag leggeu Met iiatuiirlijke historie kan reeds in het eerste jaar n v mol daiilenknnde worden aangevangen dat onderwijs behoort in alle klassen te worden voortgezet vooral omdat men er in de hoogste klasse het een en nn Ier ovor gezondheidsleer aan wenselit verbondiMi te yjen Natuur en scheikunde geeft ons programioa pas in het 3e jaar wanneer de leerlingen en haar waarnemingsvermogen door plaut en dierkunde zijn voorbereid tot de moeilijker studie van die welcnschappen En de7 e twee onderdeelen der natuunieteiisclinp ae mogen ook bij bet onderwijs zie Dr Stcyn l atvó t a p niet van dkaar geseheiden worden Zijnde leerlingen met de hoofdwaarhcden op dit gebied bekend geworden dan volgt dearnn do loe msiiiigvnn deze op de onderworpen die in baren weikkringhet meest voorkomen Voor het onderwijs nu in het rekenen en de natuurwetenschap zou het verkiescliik zijn en zeker niet onbereikbaar cén bekwaam Iceraar aan to stellen op een linke bczoldigitig Verder is er noodig een duidelijk loopend schrift in de beide laagste klassen te blijven bevorderen men weet hoé veler dames handschrift i Hot nuttige ja men mag zeggen het noodzakelijke vftu onderwijs in het leekenen en in hnnitwerken venmin als van zingen en van gymunstisehe oefoningen zal wel niet behoeven te worden ann eloond Bij het leekenen dat zeker een der gewichtigste elementeti ter vorming van het meisje mng heeten zij het steeds de hoofdstrekking gevoel voor sohoone vormen voor zuiverheid van lijnen tn voor kleorsbhakeeringcWaan te kweekon daaf immers het schildereii van b uemm enz ifi w iterverf op de hoogste klassen in dit onderwijs bclioorl to worden opgenomen Kn w t de bandwericen betreft versta men onder de tiuUige tevens het pnasen en knippen nimr levende modellen niiA enkel volgens aangegeven patronen terwijl de fraaie handwerken bepaald ook in verband met de asstlietiek dienen onderwezen te worden in welk opzicht zij tegenwoordig dikwijls nog zooveel te weiisolien oveTInten Waarom eindelijk ons programma de gymnastiek voor de hoogste klasse laat varen zulks heeft zeker geen vei dere verklaring van noode Wï nioónen door liet iiovoi slaande niet enkel ons programma nader te hebben opgehelderd maar ook den omvang en de inricl ting van bet onderwijs ann de middelb school voor meisjes voldoende te hebben toegelicht Alleen blijft ons nog over het derde puut te behandelen waarin we echter niet zoo uitvoerig en nanwgezct kunnen zijn als wenschelijk ware een plaatselijk onderzoek valt in de tegenwoordige ooislandighedctt moeilijk § 3 BegrootiDg der jaarlijkscbe onkosten Voor het onderwijzend peisoneel en de bnlpmiddelen bij het onderwijs zijn naar onze berekening vooreerst de volgende uitgaven beuoodigd Jaarwedde der directrice behalve vrije woning 2000 Jaarwedde van vier onderwijzeressen gemiddeld 1200 elke ff 4800 Jaarwedde van een leeraar in bet rekenenen de natuurwetenschap 2000 Jaarwedde van eene onderwijzeres in handwerken 700 Jaarwedde vnn een leeraar in het teekenen 1000 Jnorwedde van een leeraar in de gymnastiek 800 Jaarwedde van een amanuensis n 400 Kosten voor vuur cu lichi hulpmiddelen f oor onderwijs enz g 1200 Totaal der uitgaven T TiiM Af het schoolgeld van lOO leerlingen tegen 30 per leerling 8000 Netto uiigaven ƒ J4Ü0 Het spreekt van zelf dat ook voor localen liioet worden gezorgd Behalve eene woning voor de directrice mooion er zijn vijf ieerkaraers voor het gewone onderwijs een vertrek voor dat in de natnarkundige wotensjhappen met een daarbij gelegen bergplaats voor de instrumenten een laboratoriua eene Icekenzaal een vertrek voor onderwijs in de handwerken dit kan misschien ook in een der andere gegeven worden eene wachtkamer voor de onderwijzeressen en een gymnnslieklocaal Alleen een nnuivkourig onderzoek in loco door een bouwkundige ingesteld zou tot oen zuivere opgave van de kosten kunnen leidien beuoodigd om bet beslantidc st ids obonw thans voor de kostschool van Mej Hardeman ingericht voor ona doel nil te breidt n en te verhom eii Nu echter ric gelegenheid daaitoe ontbreekt ncBien we giosso modo aau dat voor ons doel e n kapitaal van 10 000 vereitdit wordt De renten daarvan tegen 5 by de netto ultg iveii gevoegd krijgt men de som vnn USOO jaarlijkiohe uitgave Slell men verder de togenwooithge uitgivc der stad voor de jongejufvrouwonscliool als en te kort op hole iakomsteu hel gebouw builen rekining gel iten op 1000 daar imineri de janrweildea van de hooflonderwijzeres en haar hulppersoneel alsmede de bookoii en verdere Iwuoodigdheden doe s worden opgcivogon door do schoolge den die ook thans 30 per leerling bedragen en brengt men onder de baten een rijkssubiidie voor onze kleinere stad wclliclit lol een bedrag v aa ƒ 3000 te verkrijgen mede in reken iig dan zou de gansche jaarlijksclie uitgave door onze gemeente ten behoeve van een deugdelijk middelbaar onderwijs voor meisjes te doen ö900 nóg geen zet duizmigülcle i icirii f n aatste Berichten Madrid 11 Juli Men verzekert dat de RaadVOD Miuisters de finanoieele ontwerpen des heeren Carvnjol hoeft goedgekeurd Dezs plannen bevattende uitgifte van 2 Milliard realen gewaarborgd doordc uitgifte van een milliard hypothecaire biljetten 1700 millioen nieuwe belastingen terwijl de rest doorde opbrengst van do mijnen van liio Tinto zal wolden gedekt Lyon 11 Juli Hot blad la frtme EepuUicaine is geheel cu Xe Vrotjêi voof tired maanden geschorot Parijs 11 Juli In de nationale vergadering heeft de heer BouUcriu een ontwerp ingediend om af to schaffen de wetten tot bolastitig van de gronüstolTen welke hij onvoldoende acht en die sleohls 2 millioen kunnen opbrengen St Feterisburg ll Juli Oeneraal KanlTmann meldt dat een agent van Khiwa bij hem met vredesvoorivaarden is aangekomen een tiezer is dat de expeditie niet verder üou doordringen Generaal Kaulfiaan verklaarde zioh bereid den vrede te sluiten 4 it9 de Chan de troepen afjankle = O L I T I E Aan bet Bureau van Politie zijn lu bewaring de navolgende in deze Gemeente gevonden voorwerpen a s Een ZAK gedeeltelijk gevuld met AARDAPPELEN een IIOKRETJE een KNIPMESJH INGEZONDEN i Mijnheer de Itedacteur I Met bescheidenheid wenden wij ons lot u om den toestand bekci tl te maken der voor ons vak zoo gewenscbte en doelmatige vereeniging waarover den On Maart in N 1332 van uw blad ons ingezonden stuk iverd opgenomen en wij bij advertentie onze vokgeoooteu opriepen U zoudt de ondergeteekenden zeer verplichten indien een vershig onzer werkzaamheden bij de oprichting en van den toenemenden vooruitgang der vereeniging een plaatsje iu uw veelgelezen bUid mocht erlangen De vereeniging Zorg voor dc Toekomst bestaande ait Goudsche Timmermanskuechts zich ten doel stellende om hare leden ingeval van ziekte of andere ongesteldheid met een zeker weekgeld te ondersteunen werd den 16n Maart 1873 opgericht en lelde den 7n Aprd 28 leden welk getal lol op dit oogenblik tot 40 klom Zij hield in deze week hare Ie buitengewone vergadering lot het uitreiken der Reglementen en bewijzen vau lidmaatschap Zg wordt door iea bestaur bestaande uit zes leden geregeerd Zij wordt door dit bestuur koiteloos geadministreerd onvermijdelyke uitga en zal l et echter iu rekening breugen leder jaar zal door bet bestuur op eene algemeene vergadering lekeniug en verantwoording worden gedaan De contributie is 10 ets per week leder lid zal bij ziekte of andere ongesteldheid de volgende uitkeering genieten la bet eerste jaar van zyn lidmaatschap gedurende 13 weken 8 00 per weck In het tweedejaar van zijn lidmaatschap gedurende 13 weken 4 00 per week Xn bet derde Jaar van zijn lidmaalschnp gedurende 20 weken 4 00 per week Up het einde van het derde joar zal het reglement opnieuw gewijzigd worden ten einde do lodea naar gelang van den oudcrdoui als lul er meer voordeel uit Ie doen trekken zoo de toestand der kas dit mogelijk maakt Gedrukte Beglementen zijn voor timmerlieden en ook voor ben die de vereeniging willen begunstigen bij de Couuuissie ter inzage verkrijgbaar Met recht mng door onze overige timmergezellen hiertegen ingebracht worden ti8 alweer tien centje fan Ons weeklooa Doch u vnfeu is het eer voor de maatschappij of voor den rechlgeaarden werkman als hy ziju gezonde d ngen ten dienste der ma itsoh ippij heelt besteed en het ongeluk valt hem te beurt dat hij niet inrer in eii en onderhoud of 10 ir de zijnen kan voorzien dat hj dan door mede ij linde menschcn of anubesturoii voort geholpen m iel worden Daar n j ons werk veel in allerlei weersgesteldheid als kou Ie imttiglieid warmte en tocht j i op hooge sieigers en daken moeten uitoefenon zijn wij toch zeer veel in de gelegenheid om ziek te worden of armen en boenen te breken luj hebben liier al veel vnuiüeelden van gezien en ilaii isli tt ch nitt redelijk ludien WIJ ous zelven in znilo gevallen redden kniihen dit niet te doen on redding van anderen ie ttnvachten Zal dan kfi voorbeeld van bijen en m treil ons niet beschjramd moeten maken Deze klemc insecten toch zorgen reeds dailelijk voor deu winter ert zullen wy dan als redelijke menschen niet zorgen voor da toekomst Of zijt gij nog in hel oudcrlgk huis of hebt gij meer inkomen dan een gewoon weekloon zoo als er bij het bovengenoemde 4 Dial ook wel zyn zijt gij het dan niet redelijk en zedelijk verplicht aan onzen zieken of oijgelukkigen vakgenoot om de voor hem zoo nuttige inrichting Ie helpen bouwen of ondersteunen Of moet de üoudsshe arkman op dat gebied bij andere op den achtergrond blijven staan Bd de algomeeno rijzing v m den prijs der producten wordt onze toestand gedrukt en ondragelijk gemaakt bij toenemende stijging indien wij ons elven niet langs billijke wegen leeroii helpen Indien dan uwe en onze overtuiging hier in overeenkomen waarom dan niet met ons eendraeliti on gcuieensuliappeiyk de handen ineen geslagen UKd Dieustw Dienaars J DB JONO en C OltOKNENDA AL Ontwerper der Fcreevigiiig Zin 2mii3 jiAiji Tn Burgerlijke Stand Gniüi iN Il Juli litrrit oudera G lo Keucr en Gbp iuhiiak l ii Adrioua oudcra J lUdii eu A au Comme m e ÜVKRi M N 10 Juli A Vtcübeer huifirr van C van Kijk 71 j U dc IJrum GÜ j G A tib ij 9 lil K dl llanh i4 j M A BVERTENTIË M De Heer en Mevrouw J FORÏUIJN DROOGLEEVER betuigen bunnen dank voor de deelneming by de geboorte van hun Zoon Visites zullen Dinsdag 15 en Woensdag 16 Juli afgewacht worden Gouda 12 JhU 1873 BUITENGEWOON Groot Vocaal en Instruincntaal te geven door de LiEDERTAFEL ApOLLO directeur de Heer Joh W WENSINK met medewerking van het Muziekeorps van het ilfnimfiif ilijilcnilc Jlrtilleïic op ZOMUG len 20 JULI 1873 in den Tuin der Sociëteit Ons Genoegen Aanvang ten 7 nre HH Leden der Liedertafel hebben v r ij e n toegang Entree voor HH Leden der Sociëteit Dames en Kinderen 25 Cts per persoon Voor Niet Leden 50 Cts per persoon Gouda Julj 1872 Mevrouw PETTER Houtmaasgracht vraagt tegen 1 Angnstus EENE DIENSTBODE Slijm en MaagiHÜenv Dere PILLEN die piiuls Tele jaren met het be le gerolg legen dc slijm en Is maa T erSterkond gehmikt t rden door hare werking spijsvertering zeer bevorderen bijzonder goed legen de gal en rcer zacilt laxerend ijn zijn tegen I V2 li doo je met beri t na hm gebruik twrkrijgb iar bij de navolgende Heeren e Arasterdam M C i ban C Droog Heilige weg D321 Bleisugk 8 d Knalt liümmnl 7 h V d Vepie Jlj kucip J Jl liosber fon ï i Delfi K Uilsoli ii U Delfslniveu J Koch Deventer Jebroed Timan Dordrecht H J Uiltay Dirksinnd D de Vries Goud i L Sehenk op de Hoogstraat s Hage Visser in de Spuistraat Haasireeht K Ooslorling Hardeniijk A Greidaiiiis Leijden J T Terburgh Haarlenimeratroot Lekkerkerk A den Oudsten Liuschoten B Kruithof Moordrecht G II Post Rotterdam v Santen Kolff korte Hoofd teeg Schiedam Wed A II Eombonis j J Sciwonioteo A AVoIff StSlnijk A Zijderlaan Tiel A J Faasseii 1 I Utrecht F Allena op den Steenweg oter de Don kerslr iat n 372 Vlaardingen J M Lag rwerlTi p Zercuhui en A Prins Ce SLIJM en MAAGPILLEN bereid volgenshet echte recept zijn door mij te Oouiü alleenen nilfluitend verkrijgbaar gesteW bij en Heer L SOHtóJK op de Hoogstraat jl LET WEL Om elk doosje der echte en siiilS onheugelijke juten gebruikte Slijm en MaagpiUOJgi is een biljet voor ien met de liomleeekening van J J C1IKEUDKE apotheker elke handleekening r ieh ook bevindt op hel rcgelluk wuarmede het doosje vei ogel l is Men elieic dual wel attent op te lijn en leh te u iehten voor liet gebruik van een I nania ikwl d it men li ielit in omlupp Ie bfcngeu y r