Goudsche Courant, woensdag 16 juli 1873

GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken V a MAANDAG tot DONDERDAG mm oPEumG TW nog voorhanden MANTELS MANTILLES COgrUMBS JAPONSTOPFEN en verder alle MODB ARTIKELEN tot eer lage prijzen IAAHDA6 LAPPEHDAG C Mfa BAHLUANN Co Bjj den Boekhan delaar Lange Tiendeweg te Gouda is voorhanden No 730 der beroemde Wekclijksche Zamcnsprakcn Openbare Vrijwillige Vcrkooplng te GOUDA in het Logement het Schaakbobd bewoond Joor den fteer A W van WEBKHOOVEN op den Kleiweg aldaar op DONDERDAG 24 JULIJ 1873 des middags ten 12 ure van eenige perceelen uitmuntend goede wx i HOOI of BOUWLANDEN te Mmen groot 19 Bnnders 28 vierkante Roeden 18 vierkante Ellen gelegen in den Zuidplaspolder binnen de Gemeente Breeder bg biljetten Inlichtingen eü bekomen ten kantore ran Notaris MOLENAAR te Waddaurveen Mevrouw DE ROTTE op de Markt vraagt tegeu pnmo Augustus eene Dienstbode Verkrijgbaar Pakhuis Gouwe wijkC 44 open van 10 tot 12 uren en van 2 tot 5 uren Puike Gerookte HAMMEN 45 cents Gezoute VOORHAMMEN 28 trooken SPEK 25 zijden 27 in alle COURANTEN worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A Brinkman te Gouda Een afschrift is voldoende GindL Dnk md A BrioknaD Alles per 5 ONC£ N DE 60UDSCHE KIESVEREENIGING heeft voor de stemming van ZES LEDEN van den GEMEENTERAAD welke zal plaati hebben op DINSDAG 15 JULI e k tot Kandidaten gesteld en beveelt als zoodanig ten zeerste aan de Heeren O i i iisraE Namens het Bestuur J J GROOTENDORST Pruident 3 C GöTTE Secretarit ti Wö z eff met letSwezen dat de Heer W POST DROST slechts door eene der Kieavereenigingen tot Raadslid is aaubevolen en wjj achten het toch wenschelük dat ook hy even als de andere Leden wordt herbenoemd Moge het waar zfjn dat h i niet dikwgls in het openbaar spreekt toch doet hij veel en is een zeer nuttig Lid Geen ambt of beroep uitoefenende heeft hjj meer dan andere Leden tyd tot het behartigen van vele gemeentebelangen en dat hij dat doet bewezen zyne diensten die hfl als Ambtenaar van den Burgerlijken Stand als Lid der Commissie van beheer over de Bank van Leening en van het Burgerlijk Armbestuur en als Regent van het Gasthuis bewast Daarenboven is hy onpaiv tgdig en onafhankelijk Wfl verzoeken dus onze medekiezers met ons te stemmen de Heeren T F vrnEiijTjrsr C3 f rxi tc ei O Sa K A 7TBE En voor den Heer G P BÜCHNEE die niet verlangt te worden herbenoemd den Heer O JL Oi TJLX Eenige Kiezers De R C RlesvereenlglBg REGT VOOR ALLEN te GOUOA heeft in hare VERGADERING van 6 JULI jl tot Kandidaten bg de aanstaande VERKIEZING van ZES LEDEN voor den GEMEENTERAAD gesteld en beveelt ten zeerste aan de Heeren T P VIRULY G PRINCE Dr A LUIJTEN G STRAVER ÏI J KABEL P de GRAAFF J V BERKÉL Prendent E J J LEUEN SecrttarU Kiesvereenigfinjy Gemeentebelang De Kiesvereenigirig GEMEENTEBELANG heeft voor het Lidraoatsofaap van den 0 meenteraad Candidaat gesteld de Heeren T p viRiJLY G PRL CE IV POST DROST s G STRAVER G J STEEDS ZIJI EIV G A MULLER Aan allea die op kandige eerlijke wakkere mannen hnn stem vritlen aitbrengen worden deze Candidateu met vertrouwen aanbevolen Z toonden meermalen ieder in zijn kring hart te hebben voor de openbare lielangeh van nabg bekend met de behoeften onzer gemeente hebben zg den moed hunner overtuiging en weten die krachtig voor te staan Onafhankelijk van karakter gverig en energiek mag ieder hunner aanspraak maken op het vertrouwen zgner Stadgenooten Laat het h n Medekiezers aan het blijk daarvan niet ontbreken bg de verkiezing welke plaats heeft op DINSDAG 15 J U N I e k van des morgens 9 tot des namiddags 5 ure is Hamens bet Bestuur W JULIUS PresidentGouda 9 Juli 1873 NOOTHOVEN van GOOR Secretaris BUITENLAND Bultcnlandsch Ovmlcht Ter eere van den Sohaoh is in de velden van Loiigchampa eene vrapenschouwing gehottden Men roemt in de Fransche bladeu zeer de houding der troepen men beweert dat de Perzische vorst zelf K n bewondering niet kon verbergen aUerweuen ver neemt men vleierijen van het leger De voorzitter der nalioimle vergadering kou ook niet zwijgen Bij de hervatting der zitting op 11 Vrijdag zong bij den lof van het leger Gisteren heeft de iiationfile vergadering eoo ongeveer drukte zich da president der kamer uit eene zitting gebonden waarvan geen procesverbaal ie opgemaakt maar waarin ook geen strgd der partrijen levoerJ werd Eenstemmig brachten alle vertegenwoordigers der natie hulde aan het leger dat voor hunne oogen passeerde Niet alleen alle Franschen die dit groote sobouivspel bywoonden betuigden bunue tevredenheid over dien da waarop eensgezindheid en vaderlHudaliefde heersehtcn maar ook de souvereio van Perzie heeft van zgue sympathie voor Frankrijk doen btyken In naam der nationale vergadering wenachte de heer Buffet op lynen zetel tvelverdieude hulde te breiigeu aan het leger van Frankrijk Met nigemte ic toejuioliingou werden deze woordeu van den lieer Butfet begroet Een eiikol bLul maakt de opmerking dat al die tof missoUien vt riliend is maar dat men dan ook niet moet vergeten dat de vorige president Thiers de bestrijder vim de commune dit leger heeft geschapen en uitüerusi üehalve deze oiidiinkbaarheid moet Thiers nog dezer dagen wel gcgticfd zijii door bet voorstel der regeering om de bcin iing op de grondstoffen waarvoor bij zoo festiedrn heeft af te schatten Zij brengt slechts twee miliiocn op Was het argument van dim minister en algemeen wordt de ar ehalfiug toegejuicht als gold het een are vrrluniing Of de begrooting nog vtjór de vncaiitie zal worden behandeld is boogsi onvvaarsohij tijk De minister van finanoit ii heeft èn Woensdag èu Donderdag een vergadering gehouden met de bcgrootiiigscommissie waarmee hij het spoedig eens schijnt te worden Sommige liberale binden bestrijden ectiter de üimncii eie voorstellen van dm miuistef Te Lyon blijft de toestand tussohen den prefect Ducros en de l grootingmet haar vertegenwoordigers leer gespanneu Twee bladen zy geschorst of op geheven In het Engelsoho hoogcrhuis heeft lord Carnarvon verleden Donderdag eenige vragfn tot de regeering gericht naar aanleiding der berichten in de laatste dagen van de Goadkust bekend geworden De minister van koloniën antwoordde dat door hem geen latere berichten dan tot den 4n Juni waren onivan r hij twijfelde echter niet of de tijdingen door dagbladen medegedeeld souden worden bevestigd Er W8 een ruime voorraad levensmiddelen en krijgsbehoeften naar de kus gezonden Het vergaan van de Niffriiia was denkelijk oorzaak dat latere brieven voor de regeering bestemd niet waren ontvangen De sluiting van priester semiiiariün wordt in Pruisen voortgezet gelijktijdig is de erkenning ingetrokken van de inrichtingen te Trier Frauenburg Osnabriiok en Hildesheim De Bedemptjristen te Trier hebben vergunning gekreun tot 1 October te blijven In België is hm voorstel Coiemans aan de orde on bet gebruik der Ylaamsche taal bi strafprocessen toe te laten Art 1 is met 65 stemmen aangenomen Negeh leden onthielden zich van stemming Daarna dient de militaire quaeetie te worden opgelost Zooals men weet wilde de rechterzijde in den beginne de regeering in dize zaak niet volgen In de vorige week evenwel werd hot rapport der centrale oommissie op hel bureau der kamer gedeponeerd De heer Nolhomb een verklaard voorstander van den persoonlijken dienstplicht en van eene ingrijpende verbetering der Belgische strijdkrach vn is tot rapporteur der commissie gekozen die Mulve hem uitsluitend uit anti militaiisten dei clc Hoale rechterzijde bestond Door welke beloften ta conoessie is de regeering er in geslaagd om de rechterzijde geheel te doen nmslawi Die vruag doet men zich in België ie vergeefs de heer Nothomb scheen dan ook gisteren zooals V hdépendance Behje zegt de zitting te verlaten alleei om aan de nieuwsgierigheid zijner collega s van de linkerzijde te ontkomen Onder verwijzing naar de hierachter geplaatste beschouwing over de ministerieele crisis in Italië en over de personen waamit het nienwe kabinet waarschijnlijk zou samengesteld zijn Baken wij er echter onze lezers opmerkzaam op dat volgens een telegram uit Kome het nieuwe kabinet definitief is samengesteld en de ministers reeds hun eed in handen des konings hebben afgelegd Verder valt daarbij nog op te merken dat de heeren Eibotty en Caatagnola die reeds zitting hadden in het ministerieLaoza niet met de portefeuilles van marine en koophandel belast gebleven maar vervangen zijn door de heeren Saint Bon die tevens tot schoutbg nacht bevorderd ia en Finati De nii uwe president minister Mioghettt heeft Zaterdag aan de kamers de saaensttllitig van bet nieowe kabinet bekend gemaakt en daarop hel koninklijk besluit voorgelezen waarbij parlemeut wordt verdaagd Als laatste wanhopige pogiug om een eind aan den opstand der Carlisten te m en heeft de Mgeeliug eene proclamatie aan alle burgers uitgevaardigd om hunne medewerking tot dit groote doel Alle voor den dienst geschikte Spaijaarden warden uit S euoodigd zich aan het legéa vecbiiuleo totdat e rust hersteld is Niet alleen de Carlisten en intrausigeutea betwtaten der Spaansehe regeering het gezag thans zijn ook de Internatioualisten nl de werklieden die lid der Interndtionale zijn te Alcoy tegen de overheden in verzet gekomen en wel tot dusverre met uitnemend succes Zij zijn geheel meester van de stad behalve het stadhuis waarin eenige civiele gardisten en vrij willigersiioh verschanst hebben die echter daarin een geregeld beleg moeten duui slann Dell nlcade hebben de opstandelingen vermoord en ecu ze itigtal buizen in brand gestoken Zoudra de troepen hen aanvallen dreigen zij de ingezetenen die zij als gijzelaars in verzekerde bewaring genomen hebben te fusiUeeren De stereotype zinsnede ontbreekt ook weder niet aan het slot van dit bericht dat de regeering besloten heeft met energie te b ndelen Hieraan zal wel niemand twijfeieii doch het blijft slechts de vraag waar zg de middelen zal vinden om iets van die energie te doen blijken In den ministerraad heeft de minister van 6nanciën de heer Carvajal voorstellen gedaan om althans der regeeriug een der noodzakelijke middelen te versohaffen om aan de vreeselijke wanorde in het Spaansehe schiereiland een einde te maken namelijk geld De ministerraad heeft deze voorstellen goedgekeurd zoodat zij sposdi aan hpt congres zullen worden ingediend Doch met deze becijferingen op het papier is nog niet in den nood voorzien die dagelijks grooter wordt Kn bovendien zou het niet de eerste keer zijn dat die berekeningen faalden In elk opzicht is en blijft de toekomst voor Spanje uiterst donker Ook in het Noorden is der regeering weder een gevoelige slag toegebracht De brigade generaal Cabrinetiy die voor ecnigen tijd tol dezen r mg verheven werd omdat hij een schitterende overwinning op de Carlisten behaalde is door Saballs totaal geslagen en met lUU man zijner colonne gesneuveld Zijne artillerie en bagage zijn ia handen der Carlisten gevallen Uit Petersburg wordt bericht dat de vrede met den khan van Chiwa is gesloten de vorst heeft zich geheel onderworpen en in een proclamatie de slaveruy afgcichaft ITALIË OfscUoon de officieele bekendmaking van het einde der ministerieele crisis in Italië nog ontbreekt sie evenwel het overzioht schijnt men toch als zeker te mogen aannemen dat de heer Minghelti er in geslaagd is om een kabinet samen te stellen Onder de leden dezer ministerieele combinatie komen vier minister uit het laatste kabinet voor nl die van buitenl zaken oorlog marine en onderwijs de hh Visconti Venosta Hioctti Ribotty en Séialoja terwijl door enkelen ook nog beweerd wordt dat de portefeuille van handel landbouw en nijverheid aan de handen van den heer Castagnola zal toevertrouwd blijven Ten aanzien van deze bezetting der ministerieele zetel van marine en handel bcstiat er alle reden volgens het oordeel van den bekenden correspondent van Ie Temp nog eeuigcn twijfel te voeden De heer Visconti Venosta maakt ook wel eenige bez varen bij gelooft solidair met zijne oude ambtgeoooteu te moeten staan of vallen en zegt rust nbodig te hebben maar zal wel eindigen met toe te geven Het ministerie dat behalve deze ministers uit het kabinet Lanza bestaat uit de heeren Minghelti president en finaDclën Silvio Spaventa openbare werken Cantilli biDnenlandaohe zaken en Vigliani justitie behoort geheel tot de rechterzijde De linkerzijde ia zonder twijfel booa meent de heer Erdan Zij heeft dan ook een Tan taluskwelling gehad Maar zij vergete niet dat bjj de laatste en beslissende stemming van 26 Juni zy slechts 94 stemmen had terw jl de beide deeleu der rechterz jde die onvermijdelijk weder tot elkander moesten komen 67 en 86 d i te zemen 163 telden Wanneer men alle leden der kamer mederekent die den 25n Juni afwezig waren dan blyfl de verhouding dezelfde Overigens zij heeft haar verdieijde loon Ëenc partij die zichtbaar in 4e minderheid is die niet op een persoonUjkheid kan wyzen die de ol meene opinie behecrscbt de heer Depretia i daar de man niet na ir die in hoor getolg allerlei compromitteerende bestanddeelen modeslcept ea die een kabinet in onbesuisdheid omverwerpt zonder zich voor de gevolgen te waarboi cn die partij verdient eene teleurstelling De nieuwe minister president heeft dikwijls zitting in een kabinet gehad Op nog jeugdigen leeftijd was hij in 1843 reeds eonstitutiunrel minister von Pio uouo Na het geveclit tegen de tiaribaldianen bij Aspromonte verving hij Ratazzi van 1882 tot 1884 en gedurende dien tijd maakte hij zich vooral bekend door zijne onvermoeide pogingen tot en zijne onwankelbare verwachtiiin t ii op bet herstel van bet evenwicht in het budget door zijne deelneming aan de overbrenging van de hoofiUtad van Turijn naar 1 Fiorencri en aan de beraamde September oouveutie met Frankrijk betreffende den kerkdijken staat Toen generaal Meoabrea in 1869 zijn kabinet wijde versterken riep hg Minghetti in het ministerie die zich echter met de bcsolieiden rol van minister van handel industrie en laudbouw vergenoegde Deze toetreding van isn heer AHoghetti redde het ministerie daarvoor hoorde men van niets anders spreken dan van den aanstaanden val van het kabinet daarna is het een der beste Italiaansohe ministeriën geweest dat vooral op het gebied van vrijeii handel schoone herinneringen heeft achtergelaten Minghetti is than voor de tweede maal ministerpresident en evenals in 1862 heeft hij zich nu weder met de portefeuille van finoncien belast Hij wordt als een der beste redenoar van de kamer beschouwd Omtrent lijne ambigenooten die geen zitting haddea in het kabinet Lanza geeft de heer Ërdaii de volgende bijzon Jerhedeu De beqr Canlelli is lid van den senaat en algemeen gezien De heer Silvio Spaventa was Secretarisgeneraal van het departement van binnenlaandsche zaken onder Peruzzi toen in 1864 de Septem berconveniie ongeregeldheden te Turijn veroorzaakte Hij speelde een groote rol bij de onderdrukkingvan dezen opstand Daardoor maakte bij zich in PMmont bijna evenveel vijanden als hij in zijn g8 boortelaud Napels heeft De heer Vigiiaoi eveneenilid van den senaat is vroeger reeds 14 dagen minister van justitie geweest namelijk na de laatste reconstructie vati het kabinet Menabren Thans is hij president van het hof van cassatie en staat bé kend als uitstekend jurist l jL