Goudsche Courant, woensdag 16 juli 1873

a BINJSnENLAND Gouda 15 Jvu Naar wij net genoegea rernemen heeft het lauziekcorpe dcr lehuttcrij alhier onder leiding rao den Tcrdienstelijken heer Jacobe op het Zondag en Maandag gehouden oodopura te Gent lich lóo aitnemand nn tyn tiiak gekweten dat genoemd corpa de ontrangst der gouden medaille ia waardig gekeurd Behalve die yu nog twee medaillea aan datzelfde eorpa gegeven 1 ala ijjnde ket carpa dat het verst gekontea was 2 voor de nette nuiform l e gouden medaille is toegekend voor de verdiensten der muziek en mag dus als zoodanig als het meest eervolle gerekend worden Zeker een niet klein aandeel in de behaalde orerwinuing moet toegekend worden aan den heer faoobs onder wiens uitstekende leiding de scbuttetg muziek steeds Toon itgaaode is en die voor de gelegen bei van it cqucours een marohe vervaardigd heeft vaarin het Nederlandsche en Belgiicbe volkslied elkander varieeren Behalve deze marcbe is nog uitgevoerd Hophilibntrtch van Mendelsohn overgecet door 1 Jacobs éa ymiatit op tericUlltndt melodüen van Verdi Doch het geheete oorps verdient onie hulde en hartelijk wensehen wg dat de thans behaalde overwinning een aanmoediging moge zijn voor het corps OU tioh steeds meer in te spannen en eeadrachtelgk te atreveu naar het schoone doel goede muziek voort e brengen en daardoor de kunstzin in oAae gemeente Mn te wakkeren en te bevorderen Gisteren arond circa half l uur kwam het corps aan bet station in deze gemeente aan Ue w n Burge eester eenige raadsleden en de officieren der ud scbattery met den kommaodant aïn hel hoofd varen daar tcgenwoordigj t r t ijl zoowel in als buiten het otttion een groots menigte stadgenootea waren b een gekomen on de overwinnaars af te halen Nanwelgks wiu het muziekcorps uit de waggons gestegen of de bier Bemy w n burgemeester nam hel woord en aprak ket in zeer hartclgke bewoordingen toe weiischte het geluk met de behaalde over trinning en hoopte deze strekken coa tot verdere ontwikkeling Van het station ging het corps benevens de offleieren en vergezeld van een groote schare volks stadwaarts van tyd tot tgd muziekstukken latende boofen tf I op de Markt voor de Harmonie eo voorts nog kleine ovaties brengende aan den kommandaut dcr scbnlterg den heer de Lange en aan tien heer Uemy Ten slotte deed het zich voor de sociëteit de Bennie oog booren om kort daarna een welverdiende rust te gaan genieten Zondagmorgen is nit het water aan de karnemelk loot alhier levenloos opgehaald bet lichaam van den iimmermanakneofat S Pit feit tcbgnt bet gevolg te tgu van bet misliridk van sterken diank Z M heelt benoemd tot subst griffier bg het prar gerechtshof in Noord Holland mr A M P ijnu kantoniechter Ie Woerden Door den raad der gemeente Woerden is in zgne vergadering van Zaterdag goedgevonden om d e Ie nemen voor 9 00 in de geldleening ttn behoeve i i den gaprojecfeerden spoorweg Leiden Woerden De Commissaris des Koniogi in deze provincie heeft aad de burgemeesters eene circulaire verzonden waarin ToKlt aedegedeeld dat voortaan bg verkoopingen van vleMch en huiden af komstig van onteigend vee opcenten en rantaoenpenningen van de koopert bebooren te worden bedongen ter goedmaking der daarop vallende sit avrn Bg het doen van rekeningen verantwoording vkQ opbrengst van bet vleeseb enz aan de Algemeene tekenkamer zgn die opcenten of rantaoenpenningen in ontvangst te verantwoorden terwijl daartegenover lla an in uitgaaf kunnen worden gebracht de zegelen registratieen alle verdere tot den verkoop betrekkelijke kosten De Eerste Kamer heeft gisterenavond hare werknuuoheden hervat De wetsontwerpen laatstelgk door de Tweede Kamer aaangenomen zgn ingekomen en naar de afdselingea wnondcn Tan Keuttr t Offiet ia gisteren nit Singapore onder dagteekening van 12 dc r het volgend bericht ontvangen y De Kederlaodsche autoriteit heeft bekend gemaakt dat schepen in ballast de Atchiueesche havens mogen binnenloopen om de peper te halen voor welke Rcds vroeger koop gesloten was maar dat er geen aieliwe knopen lallen mogen gealotcn worden Ëen extra bgvoegsel van de Jmxucie CouraiU per jmgste mail aangebracht behelst eene nominatieve i igave der olSciereo onderofficieren en soldaten der lüidnaokt die bij de krggsverrlchtingeu tegen het rijk van Atchiu gesneuveld gewond o ten gevulge van die knjgsverriohtingen overleden zijn Gesneuveld 50 waarvan 1 vermoe lelgk overleden na beküinen wonden of ten gevolge van vermoeienis enz 29 jjewond 393 Generaal majuor Kóliler opperbe iel lebber der expeditie is bij de verkenning der vour de missigit gelegen vgandelijke positie gesueii eid ten gevolge van een schot door den linker upperarm doordringende in hart en langen Aan het strand te Scheveiiingen is door eene commissie eene villa gehuurd wairiu gedurende het badsaiüoen lederen Zuudug voor de be oekers en badgasten in verschillende talen eene godsdienstoefening zal uorilcn gehouden Beüulve de beide predikanten van Sohevoningeii zgn ook predikanten uit andere plaatsen uitgenoüdigd de dicutt te venullen welke reeds aanstaanden Zondag iO Juli door den heer Dermuut zal worden geopend Het muziekcorps iran het 4e reg infauierie onder directie van den heer Grentzius beeft mi n weiler eene intiziekuitvoering op het groot stedelijk bfttlhuis te Sclieveiiliigeii gegeven de keus van liei prugraiumn en lie uitvoering Werden duur het publiek zeer up gemerkt zoodat het te hopen is dat dit inu iekcarps zich nog bg herhaling op het badhuis zal doen booren De kapelmeester verdient wegens zgne leiding bijzonderen lof Te Hoorn beeft zich eene Commissie gevoimd om een feest te organiseeren ten einde den dag te berdenken uaarop de Spaanscbe admiraal Bussu door de Watergeuzen gevangen genomen en Hoorn binnengebracht werd Het hoofdbestuur van het Nedcriandsch protestantenbond heeft de afdeelingsbesturen en correspouilentea der vereeniging veraocbt de leden der Ned herv kerk op te wekken tot het betuigen van adhaesie aan een adres door het classioaal bestuur van Haarlem aan ds Synode afgezonden van den volgenden inhoud liet classicaal bestuur van Hairiem heeft iu zijne vergtulering van 28 Mei 1S73 besloten zich tot uwe vergadering te wenden met het verzoek dat door u worde overgegaan tot een slgeheele reorganisatie van het kerkbestuur en tot eene daaruit voortvloeiende herziening van de regiemeuten dcr Ned hervi kerk üenoeind beetaur eoCter dit doende spreekt daarbij den wensch uit dal uwe vergadering vó6r zij hiertoe overga vooraf de beginselen raststelle waarop de bedoelile reorganisatie en herziening moeten worden gegrond Het neemt de vrijheid danrtue aan uwe vergadering voor te stellet dat de Synode vüur alles uitspreke en vaststelle o a 1 de noodzakelijkheid eener oonseqnenle uitvoering van het beginsel der scheiding van kerk en staat 2 het beginsel van vrijheid in leer en belijdenis zoodat verplichting tot alle uinciéele leer of vorm van belgdenii vonwege de kerk cu uor predikameu 6a voor gemeenteleden worde opgeheven 3 dat naders voorwaarden aan het verkrijgen van het stemrecht zullen verboniien worden 4 de zooveel mogelijkeIwpassing van het beginsel van decentralisatie en lau de zelfslaniligheid der gemeenten in haar bestuur 5 het beginsel van de vertegenwoordiging der gemeenten in de kerkelijke besturen door een aan dat der predikanten gelijk getii gemeenteleden Het classicaal bestuur meent dezen wensub te mogen uitspreken omdat van eene reorganisatie van het kerkbestuur en van eeue herziening der kerkelijke reglementen niets goeds te wachten Is ten ij vooraf de beginselen zgn vastgesteld Waarop zij moeten gegrond worden De Monileur des intéreh materieh heeft in zijn laatste nummers onderscheiden kulamiaen gewgd aan de stijging van de sieenkolenprijzen Pe verschillende artikelen fnmenvatleiide koiiit het aan op de beantwoording der vijf volgende vragen Is de stijging der prgzen kuustmatig Is zij overdreven kan zg van duur zijn Moet men haar trachtru tegen te houlen Zoo ja door welke middelen Is de stijging der prijzen kunstmatig Ja zeker Zij nas het niet toen de gevolgen van den oorlog en de inderdaad daarna ontstane behoefte een tijdelyke schaarste deden ontstaan zij is het eerst geworden thans nu de oorzaak heeft opgehouden doch de gevolgen steet a toenemende hebben voortgewerkt Niemand betwist dat de stijging een feit is in dien zin dat de bruikers werkelijk de hooge prijzen bet iald en de mijnen de gioute voordeelen belinald hebben Maar de stijging is ktiistmatig in den wnien zin van bet woord Zij is het evenbeeld van een deugilelijke eu gemotiveerde stijging zg etchiedt al nierd er Uiuder roortgebraoit dan verbruikt ala ware de bebuefie aiii steenkolen eeiisk i s hoven alle vefwacbtiug toi euoaien diich dit is zuo met het tegendeel zou blijken als men tegenover de geraamde behoefte de werkelijke opliren sten stelde Ia de stgging overdreven Het antwoord op dete vraag vervalt na dat op de vorige vraag Ji an zij van duur zijn Neen waut zg is kunstmatig Moet men haar tr ten teg n te houden Ja want zij bernst op geen enkelen waren grondslag Aangeiiomeu zelfs dat zij waar gemotiveerd en doodig ware zij heeft reeds veel gevoelige slagen toe gebracht hare gevolgen zijn te talrijk en van te veel omvang dan dat niet alle middelen moeten aaiigeneitd worden om haar tegen te houden en te overmeesteren Door welke middelen moet men tracKten de stijging tejieu te houden Ken ieder door die middelen welke hem ter dienst staan De pers door daad en raad de verbruiker door geduld en volharding de werktuigkundige dour nieqwe uitvindtiigeu wn irbij de behuelte aan brandstof verminderd eu de muldelen van opbrengst vermeerderd worden in één oord eene algemeene s imenwerking tot bereiking Viii eeu gelijk gewenscht doel en worden die middelen eenparig met kracht aangewend de strijd zal niet lang de overwinning verzekerd zijn In het PoUtUUad komt onder de gesignaleerde personen voor Haarmal zich ook noemende David l eeres Meijer of Salomons oud 2i a 2 jaien wonende te Kalkwgk gemeente lloogezand Uroniiigrn Tegen hein is door den reohter commissaris voor strafzaken bij de Arrond lteehtbaok te s Hertogenboach een bevel van voorloopige aanhouding verleend ter zake van oplichting Genoemd sujet geeft voor koopman in mnnnfae turen te zijn van Utrecht te komen en antiquiteiten te willen opkoopcn bij heeft den lu Juli ji de gemeente Oss verlaten en is dienzelfden dag te Tiel gezien Icrmoedelijk is hij nog in liet bezit van een bruin ucgeiijarig merricpaard met groen geschilderde tilbury geel afgezet en gevoerd met blauw laken van welke hij zich op bedriegelijke wijre te s Hertogeubosch heeft meester gemaakt De officier van justitie te s llertogcnbuseh verzoekt opsporing aanhouding en bericht Uit Over Betuwe meidt man dd 10 Juli De kersentijd ia nagenoeg voorbijgegaan zinder kers n opgeleverd te hebben eerlang zal de pereiitijd aanbreken zonder peren te pruduceeren Niet alleen voor de clgenaara der boomgaarden uia ir ook voiir vele opkoopers en plukkers is dit niia üivns een groote schade Vele kersenganrden die andere jaren bonderde guldens opbrachten vonden geen koopers terwijl uit cnketë boomgaarden wiiar ile vorst niet alle bloesem vernield heeft de ki rscn tut ongeveer 15 ets per 5 ons werrlen gekocht Wij beiiialden alzoo hier in het kersenlaud 30 ii i l ets voorde 5 ons en dtl is werkelijk niet te veel nis muii nagaat welke moeite zorgen risico men met deze vruebt heeft l e appelen zullen dit jaar ojk een ge vas geven beneden het middelmatige liet lioui is vjor een groot deel biiiiiengebaald in iveer vil van de vrg overvloedige productie heelt lueii er enorm hooge prgzen voor moeten geien Twintig mijlen bezuiden Casablaiici Is oen flescli gevonden met een stuk papier er in waarop in het NederlanJsch geschreven stond Knap St Vincent 4 Mei Het schip Carél i eter i vol w iter en zinkende Geen hoop op redding Ue bootea weggesUgen Wij zinkeu weg Vaarwel Uit Woudrichem wordt dd 12 Juli gemeld Gisteren avond had alhier het volgende tri urige voorval plaats Bij het aan wal komen der llensdenscha stoomboot kwam eeu in keniielijken stmt van droiir kensohap verkeerend passagier van de boot loopeu om in de nanstbijzijnde herberg nog meer ie gebruiken Daar hij zich te lang ophield vvai toen liij naar buiten kwam de boot reeds vertrokken Iiaar hij geen cM genoeg bij zich had oin zijiic reis per rgtuig te vervolgen besloot bij de iie ti vuet iif te leggen Slec its weinige schreden bui en de poort vond ham kort daarna een voorbijganger dood aan den weg liggen Het overmatig gc hruik van sterken drank schgiit ziju schielijken dood vei oor aakt te hebben De politie heeft bij hein niets kunnen vinden waaruit op te maken is wie hij was of waar hy teliuH behoorde hij was gekleed In zwartlakeu jas dito broek en vest zwart castoieu lioeJ en ondergoed geteekend W V 18 De lezing van het SijUad verdient nog in eèn ander opzicht te worden aanbevolen dan w gell3 da voortreffelijkheid van de redevoeringen der geachte leden Wij bedoelen niet de niéer of i in bedekte hatelijkheden waarmede in den lautsten tgd de be ra Isbgingen wolden doorleven maar een reden van meer v rinnke ijkcn ajril Geen drukueik één d igblad wellielit uitge underd is zoo vol fouten als de verzameling waanu het volk de wijsheid zijner SO f 3U uitverkorenen kan lezen Die correctiefouten zgn soms uiterst koddig vooral waar het woorden uit vreemde talen betreft I n paar voorbeelden uit de laatste vellen Bg de behandeling van het ontwerp over de afschaffing der plaatsvervanging hield de heer Godefroi eene rederoeriiig waarin hij de speech van den Belgischen oudminister Frère Orban aanhaalde Ule aanhaling luidde in het Bijblad vel 471 biz 1780 aldus ffCoinbien de citoyens se jont remplacer SüOü sur 12 000 et sur ces 3000 hommes 78 jj c se composent de journalistes de domestiques de grns de travail d ouvriers de tout espèce 78 p c De veibaasde lezers vraiieu natuurlijk hoe komen hier journalisten in geze schap van knecht en liandwerks lieden Ue eersten werken wel gewoonlijk voor één dag maar tucti niet ais de laat ten bij den dag De oplossing van het raadsel vindt men eeiii ge regels later Daar worden dizelfde peisoiien opgesomd doch daar ingeleid door het woord journaliers daglooners De bekwame Staatscorrector schijnt het verschil tusschen beide woorden niet precies begrep n te hebben Dezelfde of een ander corrector heeft den onvermoeibareii Atelitn interpellant Nierstrasz bij zijn jongste ontboezeming een nog vermakelijker woord in den mond gelegd De gnclite Oelftsche afgevaardigde zeide vol i us het Bijhlad vel 484 bl I8S1 o s het volgrilde uiu te bewijzen dat de blokkade vnii Atcliin niet veel te belcki iicn heeft Ilia er w is zoo weinig maritime hulp d it men gedurende het gevecht toen de troepen aan den wal waren en de schepen de forten beschoten vrouwen nit de rivier van Aiohin zag gaan om waarschijnlijk te Siugap jre amunitie te halen wat de vlootvoogd niet kon beletten enz leder is zeker verlangend wat meer te vernemen van il e Atehiii c C Jeanne d Arc s en Kenau Ha aelaer s dic uit de rivier gaan om mijlen ver te Siiignpore niunnilie te halen Menigeen zal zeker denken dat de vlootvougd galanter dan de heer Nierstras die dainei met heeft willen lastig vallen Ijeest iiifii echter vpor vrouiveii prouwen of pr iii eu liilmilsche vaartuigen dan wordt het in eens beider d de beir Nierstrasz bedoeld heeft Wij geven der commissie voor het liijUad in bedenking aan de currectors een cursns inde Fransche taal en in de In ui en volkenkunde van liidie te geven Wellclil kon een of ander lid der Kamer die lessen d iu uok met vrucht bijwonen Haiideldlad H et visscliersleven is voorzeker niet eeu van de minst afmnlti iiile broodwinningen en loeh vindt men op Urk een voortieeld van kracMiiren hoogeii ouderdom zoonis in Nederland zeker geen tweede aan te wijzen ia De visachers Klaas Itumkcs oud 82 Jiirrien Kramer oud 79 en Hendrik Kramer oud S0 jaren bc varen nog even flink als ir enig jong zeeheld de zee en trutseereii de gulvcn Kn daarbij is het nog opnerkflijk dat zij juist ract hnn drieiniipéén vairtuig varen en alzoo degeheele bemanning daarvan uitmaken leder visschersraHrtuig is gewoonlijk met drie personen bemand De Kölnischf Zeitung deelt mede dat de te Ph Indelphla gevestigde vereeniging tot bokeering der Joden een eigen zendeling heeft aangesteld die gedurende het afgeloopen jaar 76 precken hislii en 22 000 stichtelijke blaadjes verspreidde zonder evenwel eene bekcering tot stand te brengen Onder den titel Een zonderlinge prijscourant schrijft het Nieuwsblad van den Boekhandel Dezer dagen is aan de verschillende uitgevers toegezonden een prijscourant voor de levering van vertaal taalen correctiewerk per vel Do letterkundige fabrikont is zeer billijk in zijn f irijzen Vertalingen uit het Franscb in bet NelJeraiidtch levert hij voor ƒ 2 50 per vel uit het Hoog duitach voor ƒ 2 75 en uit het Engelscli voor 3 50 Idem Uit het Nederl indsch in het Frnnsch voor 6 in het Hoogduitsch voor ƒ O en in het Engelsch voor 7 50 Mies per vel met inbegrip van alle correctien Afzonderlgke volledige correctien bg accoord i ƒ 1 tot O 60 per vel Ook voor oorspronkelijk werk is zgn fabriek ingericht I orgineelen tekst hier zeker ook iu overdraehtelgke beteekenis over een gegevwi onderwerp berekent hg a 12 60 per vel eeue zindelijke en accurate bediening wordt toegezegd Het adres is Garcumarkt 58 1 1 idtn In de prijscourant staat niet geuoteeid cf het verinnlwerk per riem of per boek gcleterd wurdt in elk geial schijnt een groote voorraad voorhanden te zijn Alleen voor ilen origineelen tekst moet vocraf eeu otiilenvirp ïfordcn opgegeven Koloniën OOST INDIE BA J AVI k 4 Juni Aan het inailuverzicbt van de Juva Bode ontleenen wij hit volgende De aftleeling DeiBak wordt steeds zeer geteisterd en Indien er niet zeer spoedig een gunstige wending komt in den gang van zaken aldaar dan Is het te vreezen dot de toestand in het najaar dezelfde zal zijn als die lo 1872 De kooits epidemie waarvan reeds in vorige niail overzichten melding gemaakt werd schijnt de bevolking niet te verUten Men zal zicli een vrij goed denkbeeld van de kracht der epidemie kunnen maken wanneer men nagaat t geen offic eeie biricliten vermeMeii n 1 dat in de residentie Samarai g de afdeelingen Snlatiga en Ambarawa met medegerekend vooruamelgk iu de arde liug üemak gedurende de maand April 16667 jicisonen werden asngeiast waarvan 6135 herstelden en 55 1 overleden Zoo ils reeils vroeger werd opgemerkt is de hulp der zoogenaamde dokters djawa niet voldoende De Kegeering heeft nu een olücier van gezondheid derwaarts gezonden om een taak te aanvaarden waarvan zg noch de belan irgkheid noch den omvang schgnt in te zien De som van lü78 42 j elke op den 23en Ipril reeds door de Maatschoppg Tot Nut van den Javaan in Nederland was ontvangen zal nog zeer goed te pas komen Te Baiijoewangie is de mat die eigenlijk slechts in zeer geringe m ite door de goedige bevolking was verstoord volkomen bewaard gebleven na het vertrek van de troepen naar hun garmzoeusplauts Soerabaya De Resident achijnt door zijn onoordeelkundig gedrag aan de geheele zaak een gewicht te hebben gegeven welke zij naar de tienswgze van de bedaard gebleven ambtenaren volstrekt niet be at Noar wg vernemen zal aan den Kesident van Banjoewangi eeu eervol ontslag worden verleend Het vermoeden in ons mailnummsr van den 21sten Mei jl uitgesproken dat de Battaks zich wel niet zoo dicht lil de nabgheid van Deli zouden wagen is gebleken juist te zijn Van Mjaiidrlijkheden te Ddi i n het vertrek der troepen die volgens bericbtih in goede orde daar aangekomen zijn niets rernofflen De a inleidiiig tut het vragea om versterking achijnt de verzekering geweest te zijii welke de hoofden aan den controleur gaven dat de Itattaks in grooten getale zouden afkomen Op de Westkust vau Sumatra moet het rustig wezen Singkei dnt het eerst ccii aanval der Atchineezen zou kunnen verwachten ia vers crkt Het tolegr ini uit l ajang den 22en Uei verspreid wnarii j ons wenl benclit dat ruim 100 iulandsche houfileii uit de Uoveulanden naar Pudang waren ufgeko iicn om den jouverneur der Westkust te veizüikeii deu adat te eerbiedigen is door twee hier verschijnende bladen leugenachtig en onwaargcnoeujd üjk de Gouverneur moet in dien zin gcamvooid heblieii toen de Ueniering alliier n i ir aanleiding van het duur den Iniur en den Jam Bode gepubliceerde telegram naar l adang seinde om inlichtingen De Blokkode von Atchiu wordt nog altijd uiterst gebrekkig gehandhaafd De pera in de Straitt SeUlementi is over den oorlog tegen Atchiu zeer ontateod Heeft rij vroeger zelf over zeeroof en verkeerde handelingen van Atchin geklaagd stemt zg al ten volle toe dat op krachtige eroalige maar behoorlijke en rechtiii itige wijze de slechte invloed van Atchin moest worden gefnuikt zij komt nn op t gcn de gronden waarop en de redenen waarom de oorlog tegen Atchin verklaard is De Commissie van enquête ia reeds verscheidene malen vergaderd geweest De kolonel Kroesen waarnemend lid vandeAlgemeene Rekenkamer die dé l uitmaakte van de Commissie en reeda eenige zittingen had bg icwoond heeft verzocht van verdere deelneming aan het onder uck e worden onts agen Oiutteiit de ontworpen tweede expeditie wordt hier hot stilzwggen bewaar daal de dagbladen h eromtrent met het oog op t algemeen belang en de wensehen der Regceruig mets willen mededeelcn Een afzoi derlijk t afbureau voor de tweede expeditie wordt opgericht De kapitein van Daaleu adjudant van den legercommand int is daarbij geplaaüt en zal in zijn tegeiiuooriiige betrekking worden opgevolgd duur den kapt der aitillciie Gey van Pittius Bij Güuvernemcnlsbesluit van den ISden Mei jl zijn openbaar gemaakt buitengewone bepalingen omtretft de wirviiig bg het leger in N I van Eiopeaurn en daarmede gelijkgesielden Bij een under be slnit v in den 1 Sden Mei wordt het personeel van den te egraphiseben dienst uitgebreid vooral Èet het oug up de nieuw aan te leggen lijn tusschen Padinig eu Siiigkrl welke tijdei s den oorlog tegen Atchin goede diensten zal kunnen doen De berichten welke ons dan geworden zullen niet meer door de handen van vreemdelingen behoeven te gaan De pique nique den 26sten Mei alhier in de sohouwburg gegeven ten voorderle van de krijgers die door verwonding te Atchin ongeschikt geworden zijn voor den militairenidienst is een volkomen succes geweest en heeft ruim 3000 opgebraelit De redact e van de LocoiaotieJ ie Samarang ontving den 26aten van de vorijrc maand een som van 500 iieike gelden be temd ziju om te worden verdeeld ouder de m insc appen der compagnie v in het pelotou uf de sectie welke bg de de Iweedi expeditie tegen Atciin het eerst de Nederlandaclie vlag op den krat jn plant De gift werd gezumlcii door een niet Nederlander Gisteren ontving gruoeinde redactie voor hetzelfde doel eeu gift van lUuO van eeu Nederlander in liidie geboren Te Samarang heeft zich een cuminissie gevormd met een zeer lullijk doel De heeren d Abo Deketh Kloesmeger Sluet van Kesleren en Nortier hebben I zich lil vareenigd om gilten te verzamelen ten einde eeu fonds op te riciiten vaaraiï geldelijke toelagen kunnen ver ekerd worden aan onder officieren en manschappen die wegens verminking ten gevolge van I gedurende den oorlog tegen Atchin ontvangen wonden vuur den dieust mjeteii worden a ekcurd Genoemde heereo hebbeu reeds voor eeu bedrag van bOO aan giften uiitvaiigen Ken odicier mede een vreemdeling deed aan deu commandant van het 3de bataljon dat zich te Atchin bijzonder ouderacheidde 50 toekomen met verzoek die uit te reiken aan de compagnie bij welke de gever vroeger diende Het blokkade eskader is versterkt door een paar schepen van de gouv marine met officieren en zeelieden aan boord Ook het Metalen Kruis kanthsna op Atchiu aangekomen zijn £ e1i paar schepen van de N I Stoomvaartmaali chappij zijn onderzocht om dienst te doen ala blokkade schepen maar niet goedgekeurd Men zal nu een paar anderea aaneene keuring onderwerpen Het opgebrachte Engcisch schip is te Penang gebleken eenvoudig twee stukken aan boord te hebben zooala alle vaartuigen die op de Ytolunsche kost varen Indiër Op B inda is den lOcn April eene vreeseiijke misdaad gepleegd Een CU nees hei t den heer Empting Jr zwaar gewuii l diens vr juu eu een iniand ckbediende waaiciiijnigk ter hulp lufsolioten gedood en lilt zuonije v u üeii lieer E nclit vi rMO d Mondelinge beleuUi lti 4cn zuu len tut dit niiadrgf aanleiding hebben gege t ii De da Ier is tot de galg veroordeeld ludiér Laatj te Berichten Parijs 11 fuli liet iiacStL lijk feest was schoon niettegenstaande bet stormachtig weder Het Fnarwerk IS goeJ gcshingd Kr was eene dichte rolka massa op de been De Schach verklaarde nimmer de outvangst te zullen vergeten welke fcem te Parijs was ten deel gevallen Madrid H Julï liet olScieel orgaan zeet dat de treurige gebeurtenissen te Alcoa mogeu besoaouwd worden als te zijn onderdrukt want thans zijn talrijke troepen daarheen gezonden onder bevel van een generaal om ten spucdigbte een einde aan deu opstand te maken De Cortes hebben een votum an vertrouwen gegeven aan bet gouvernement onder adnbereling onverbid leljjk te zijn voorde aaoleggers der beweging Het gouvernement Int tot nu toe inschikkelijk was heeft bet st lsel vun krachtige onderdrukking aangeiiomen waarvan men de gevolgen neldra za ondervinden Perpignan U JuH Te Barculona beeft een manifestatie plaats gelild tegen de carlisteu De burgerlijke gouverneur der stad heefl den volkslioop onder t oog gebracht dat men de o irli4en niet overmeesteren zou dooi do orde te verstoren doch dour ben 1 t veld te gaan bevechien Er luopt een gerucht dat de internationalisten de stal en haven van Catlba enii in hunno macht zouden hebben Parijs U Juli lïi CLiic Vergadering van het linker centrum heeft de m Jtüis Favre eene rtde gehouden urcr de bin enlandsehe politiek De vcr I gadenng beshjot zich moi iiot bureau der gcmaiigdo I linkerzijde ie vtistaan uu r hel indienen cener in j terpellatie aanL nainle die puidiek