Goudsche Courant, woensdag 16 juli 1873

Vrijdag 18 Juli N 1388 1873 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlentieblad voor Gouda en Oinstrelien De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave Versailles is JulK F r i in de nationale vergmlfiriiig loorgcsleld de zitting deu 27 dezer te ïefdiigeu Jilt voorstel is urgent verklaard U lifer Ernoul heeft een ontwerp ingediend ten doel hebbende aan een permanente commissie het recht te geven om aachtigiug te verleenen tot het vervolgen van afgevaardigden die zioh hebben schuldig gemaakt aan beleediging jegens de nationale ver gadering KantoHgerecIit te Cfouda Terechtzitting van den 26 Juni 187S M G huisvr van J H veroordeeld in eene geldboete van ƒ 5 of subs gevangenisstraf van twee dagen wegens het te Gouda als tapster na het voor de sluiting der tapperijen bepaalde uur ontvangen Tan bcioekers in hare tapperij zonder daartoe van den Burgemeester vrüstelling t hebben ontvangen h V veroordeeld in twee geldboeten elke van ƒ 3 of subs gevangenisstnif van één dag voor elke boete wegens het te Gouda op den openbaren weg laten losloopen van twee hem toebehoorende honden tusschen 11 ure des avonds en 6 ore des morgens A h C veroordeeld in eene geldboete van 3 of subs gevangenisstraf van één dag wegens het te Gouds als geleider van een met bonden bespannea Toertuig oiet gaan naast de honden J B veroordeeld in eene geldboete van 3 of subs gevangenisstraf van één dag wegens het te Gouda laten stilstaan van een met een paard bespannen voertuig zonder dat de eigenaar of aijder geschikt persoon de teugels hield of onmiddellijkTiij of voor de bespanning geplaatst was D J V d B veroordeeld in eeno geldboete van ƒ 1 of subs gevangenisstraf van één dag wegens het spelen met geld op de straat te Gouda Terechtzitting van 3 Juli 1873 A Z en J B i roordield ieder tot een geldboete van ƒ 1 of subs gevangenisstraf elk van en dag wegens het te Gouda buiten op eene andere openbare plaats dan waar dit door Burgemeester eu VVelhottders ii toegestaan A P veroordeeld tot eene gevangenisstraf van jf dl en wegens het maken van uachtelyke burengeruohten tot verstoring van de rust der inwoners n talks by herhaling A VV N veroordeeld tot vier geldboeten van J 3 of subs gevangenisstraf van een üag voor IVe boete bovendien tot een dag gevangenisstraf wegens 1 het te Gouda rijden met een met drie honden bespannen voertuig welke niet voorzien van en muilkorf 2 het aldaar als geleider van een met honden bespannen voertuig niet gaan nuast de honden £ n zulks wat het laaiste feit aangaat bij herhaling A M veroordeeld tot eene geldboete vany3 of lubs gevangenisstraf van een dag wegene het te Gouda harder rgdeii dan in een matigen draf A G O veroordeeld tot eene geldboete van ƒ 3 of ubs gevangenisstraf van een dag wegens hel t Gouda laten stilstaan vau een met een paard bespannen voertuig zonder dat hij als eigena ir of ander geschikt persoon de teugels hield of oumiddelijk bij of voor de bespanning geplaatst was C P B P J B en C B veroordeeld ieder tot eeue geldboete van 1 of ieder tot een dag snbs gevangenisstraf wegens het te Gouda in vereeniging en gelijktijdig spelen met geld op de openbaren weg G H veroordeeld tot eene geldboete van ƒ 1 of subs gevangpnisstraf van een dag wegens het te Gouda plegen van straatschending door het sehrijTen van onzedelijke en kwetsende woo n op eene aan d openbare straat uitkomende plaats En allen in de kosten des noods invorderbaar bij l fsdwaug Burgerlijke Stand GsbORliN 12 JdII Johanna oudere J van Eijk en D Schouten Hendricus Johannes Antonius ouders W U van Sark en C A Liesker 13 Bctje ouders N van Vlitt en M J van den Berjf Pietcr Hendncns ouders J Schoonderwoerd en M H Lonjn Martinua ouders M de l ange en h Ham 14 Nicolaas J u Frao ois ouders C G van der Post eo B K J Francois Cornells Johannes ouders L T mjendijk en B Kolo Ovl LtlJL II Juli M Jansen faoiavr van J Strevelaar 67 J 12 J Oosterling 60 j J M Peter 28 j J A Jaspers 6 J S Cats 66 j 13 L Heimesen wed J Jannes 72 j U m J F C VerMaanw 8 j 2 m J Slanenburg 48 j 14 C Ijoct ed U Roselnar 93 j ATryËRTEÏtfTIÈN Voorspoedig bevallen van een Zoon C A VAN SARK jGfinda 12 Juli 1873 geb Liesker BpvalliMi van een Zoon B K J VAN DKU POST Gouda 14 Juli 1873 geb FiiANyois Heden overleed te ffaarfejn na een smartelijk en langdurig doch geduldig lijden onze geliefde oudste dochter WILLEMINA ANTONIA in den ouderdom van 21 jaar en 10 maanden ieder die de overledene gekend heeft in haar werkzaam leven zal eenigszina kunnen beseffen wat wij in haar verliezen J C SIBBES Haarlem 14 Juli 1873 Vrienden en bekenden gelieven deze zoowel voor lijzondere ala algemeene kennhgering aan te nemen Heden overleed na eene langdurige ongesteldheid tot diepe droefheid van mg en mijne beide Kinderen mijn geheide Echtgenoote Mejufvrouw WIJNANDA KOOT in den ouderdom van 65 jaren C KNAAP Gouda 14 Juli 1873 Eenige kennisgeving Heden overleed te Leijden m jne geliefde Echtgenoot JOHANNES THE0D0KU8 tAN EETEN in leven Schoen en Laarzenmaker in den ouderdom van 46 jaren diep betreurd door mjj en mijne twee Kinderen Gouda M E H KOELMAN 13 Juh 1873 Wed J T van Eeten NB De Schoen en Laarzenmakernaffaire zal op denzelfden voet worden voortgezet mmmêmwmm op WOENSDAG 23 JULI a 3 te BOEKENROBE nabij HAARLEM Er rijdt een EXTRA TREIN dien dag van Utrec it die te Woerden ten 6 20 te Oudewater ten 0 27 te Gouda ten 6 40 en te Soetermeer ten 7 3 Reizigers opneemt in rijtuigen der 3e klasse Prjjs met programma er bij f2 35 De biljetten zijn aan de genoemde Stations te bekomen tot en met ZATERDAG e k Verkrijgbaar PaklKiis Gouwe wijk C 44 open van 10 tot 12 uren en van 2 tot 5 uren Puike Gerookte HAMMEN 45 cents Gezoute VOORHAMMEN 28 strooken SPEK 25 zgden 27 Alles per 5 O NCEN EADELAAR UNIVERSELE Assurantie Maatschappij gevestigd te AMSTERDAM De DIRECTEUR GENERAAL van bovengemelde Maatschappij acht zich ter voorkomingvan schade voor de belanghebbenden verpligt by deze bekend te maken dat door hom aanniemand te Gouda volmagt is gegeven ora verschuldigde premiën te ontvangen of daaromtrenteenige transactie aan te gaan en derhalve geenebetalingen geldig zgn dan die welke gedaanzijn op door hem onderteekende kwitautien ofafgegeven assignaties Amsterdam De Directeur Generaal 12 Juiy 1873 F VERSCHUUR Pzn IK t Personeel der imederij van de Heeren VAN BERKEL GöTTE betuigen door deze hun oprechten dank voor het gul onthaal hon met hunne vrouwen aangeboden bij gelegenheid der 25JARI6E DIENSTVERVULLING van C L VAN BLOKLAND Gouda 13 Juli 1873 boekhoudenT Voor het Bijhouden van Boeken enz in de avonduren biedt zich aan een Persoon die eene nette hand schrijft en in administratieve zaken eenige ervaring heeft Schryfwerk aan huis wordt bij voorkeur verlangd Adres onder letter K Z aan den Uitgever dezer Te HUUR tegen 1 Augustus op een der beste standen EENE GEMEUBILEERDE Kamer met Alcove adres franco by A BRINKMAN Uitgever dezer Courant Mevrouw an ELDEN Gouwe C 234 vraagt 1 Augustus EENE TWEEDE MEID Openbare Verkoopingp ten verzoeke van het Gemeente Bestuur van Gouda op DINGSDAG den 22 JULIJ 1873 des voormiddags ten half twaalf ure in het Lokaal TivoLi aan de Spoorstraat aldaar van omstreeks 1700 Q Ellen BOUWTEli REIN zynde zeer gunstig gelegen te Gouda op deu hoek van de Boelekade en de Karneradksloot en zulks in 7 perceeleu elk root omstreeks 240 Centiaren zoo als op et terrein zal zijn afgebakend en daarna in combinatie Terstond te aanvaarden zullende aanwyzing in loco geschieden ten dage des verkoops des voormiddags tusschen 9 eu 10 ure Inlichtingen geven de te Gouda gevestigde Notarissen Die welke het ongeluk heeft een bril te moeten dragen kan het beste oordeelen over den last het ongerief en tijdverlies door dat artikel en zoude zeker gaarne ontheven zyn dien te moeten gebruiken welnu er bestaat een middel allen wier ooger nog niet tot in den hoogsten graad zyn versleten kuniien daarvan ontslagen worden door het bestendig gebruik van Dr Ciiaiitomelaiius Oogenwater Bij elke wassching der oogleden zal men de herstellende kracht der a ematte en verzwakte oogen voelen wederkeeren zoodat men in vele gevallen den bril weder zal kunnen vaarwel zeggen eer één flacon is gebruikt Maar vooral ook zij die nog geen bril behoeven gebruiken dat middel om voor altijd daarvan bevrjjd te bly ven bij velen ja bij oneindig velen ia toch reeds het beginsel van verzwakking merkbaar aanwezig men lette maar op Jat men bjj voortduring verpligt is op verderen afstand te zien dat letters zich dubbel vertoonen dat schel licht hinderlijk is dat de oogen beginnen te steken enz Welm gebruik Dr CHANTOMELANU8 OOGENWATER eu gij zult U beter gevoelen Het is verkrijgbaar a 70 Ct per Flacon bflT A G v N DBTH Gouda J J BEUZEMAKER Leiden J H KELLER ZooN Westewagestr Rotterdam Mej L A S OHoUTENs ScHLüter Oostmolenstraat J J GROENHUIZEN C Utrecht En meer bekende Dépflts in ons rjjk Gouda Dtnk van A Brmkuiuu Ue uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prjjs per driasaaanden is f 1 75 frAnpo per post 2 BUITENLAND Buitcnlandscli Overziciit De zitting van Zaterdag is in de Fransche kamer besteed aan allerlei pirsoonlijkc quacsttün en onstalmtge tooacelen waarvan het vcfhaal voor ons bestek t groot is Alleen merkel w j op dat door den heer de Choiseul werd geu eyen up de geheele miskenning van Thiers in de rede waarin Buffet het ligiT eervol vermeld h ul De voorzitter der kamer die Zateriing arwe ig wns heeft Maandag daarop geantwoord Naar ons inzien bracht bij terecht lot zijne vrrdediging het volffetule in hét mid en l e waarheid is dat ik van niemands verdiensten Iitib gesproken lUd ik het gedaan dan had ik verrcheidene perft juen oioct n uoeuien en dan ware ik niet in gebreke gebleven evenzeer an den beroemden etantstuan te spreken dien niemand vergeet als van den bereemdeil Diiiiirschalk die nu eedert even weken aan t honfd vnn t heituur staat en sedert meer dan twee jnre i nan t hoofd van ons l gcr De gemeenteraad vnii Nancy heeft Thiers op nieuw pitgeooodigd om de feesten bij te wonen die gegeven 7ulleu worden na het vertrek der Duitsche soldaten de mad ging van de meening uit dat zij de spoedige verlossing van de Duitschers allereerst heeft te danken üaii den vroegeren president en niet aan de tegenwoordige regeering de e hierover verontwaardigd heeft den prefect van Nancy bericht dat de feilt n met kunnen doorgaan als reden wordt opgefreven vrees voor de algemeene veiligheid i hiers S iiitiissohen wijs genoeg geweest om te bednrikiu Hij ilde geen aanleiding geven tot staatkiindi e mi cilijkheileii Maandag komt de interpellatie van Jules avre c s over de biiineulandstïlie politiek n in de orde De lydiiigen aangaande d n gevaarlijken toestand waarin de Kngelsclie troepen nan de Goudkust verkeeren warden th iiis door de Britsche regeering bevestigd De stad Kliüina is verbrand en het fort is den vulgeiiden dag door 30C0 Ashantijnen aangevallen De aanval werd afgeslagen vooral door de krachtige hulp der mariniers en matrozen rau de oorijgschepeii De Ashantijnen dreigden met een hernieuwden aanval npe Coast Castle is door 30 000 Ashantijnen omsingeld uier n nval verwacht werd by de verzending van lilt bericht Zij voerden versehillende lioiide dlallen btoruiladd rs mede om het fort aan te viiliiii i e Brilsohe bezetting is zeer klein en al de liesp ikliaie mannen van de oorlogsclicpcn in de Ito ids zouden geland worden In Belg heeft de kamer der volksvertegenwoordigers Maandag het debat over het gebruik van de Vlaamsclie I al bij de rechtspleging voortgezet De discussies waren minder kalm dan gedurende de eerste zitting Tegen de bewering van den heer Bara dat de Vlaamehe heweging een partij beweging is werd door den heer Coremaos krachtig geprotesteerd By de behandeling van art 2 zijn twee amendementen een van den heer Jaoobs en een van den heer Bern aangenomen Over het artikel zelf is nog niet gestemd Uit de ontvangen telegrammen blijkt dat door Velarde den Cüraraandant der regeenugstroepen in Cataionie het schaudelijk oproer in Alooy gedempt is Dairentegeu wordt het bericht bevestigd dat Cartagena in handea gevallen is vaa de sociaaldemocraten De andere vijanden der regeering de Carlisteo schijoen eveneens een overwinning be baiild te hebben £ eue afdwing troepen te Faentaia lieyna bij Fsmpelans in Navarre ia door hen overvallen en gevangen geuoaeu De regeering heeft op het oogenblik 9000 man troepen en 4000 man Guardia oivil te Madrid bijeen om de onverzoenlijken de sociaal democraten in ontzag te houden Zij wijdt hun voorloopig grooter aandacht dan aan de Carlisten Het ware gevaar vun het oogenblik acht de S ectator dat iu de groote steden is die zich langzamerhand onafhankelijk verklaren doch men vcrgete niet dat bet de eerste keer uiet is dal dit in Spanje gebeurt zonder dat het ooii veel gevolgen gehad iireft De Kusslselie dagbladen driogen sterk am op de annexatie van Kbiwa FRANE UE In de Time is opgenomen een brief van een particulieren correspondent te Madrid waarin eenige belaügrijke bijzonderheden voorkomen aangaande deu tuestand der Spaausehe flnnncten Volgens dezen correspondent IS het optreden van senor Carvajal den nieuwen minister van 0nancien eenigszins geruststellend voor de Spaausche foudsenbouders In een der eerste huizen van het handeldrijvende Malaga heeft hij een nsuuud busiuess education gehad eu zijn ejerste veikUruig bij het aanvaarden zijner portefeuille was dal hij voornemens was den Juli coupon vun de vreemde schuld te betalen Kan hij hel doen vragen de twijfelaars en bet antwoord dat men overal hoort is Het komt er met op aan Vij kenuen zjjn geheimen niet doch wij hebben vertrouwen in hem en gelooven dat hij zijn woorJ cal houden Het zegt thuus veel nu zooveel onbekenden ministers worden in Spanje dat een mau a tii het bewind kumi die zulk een iiaam van eerlijkheid en vastbcslotenbeid heeft als scnor Carvajai lüt nu toe gaat alles wel Ged irende de jongste debatten in de cjrtes heeft de president van het comité voor finniiciên senor Beutez de Lugo eene redevoering gehouden waarin in zoovele woorden w erd aangedrongen op het couGsoeeren van den interest op de buitenland cheschuld Het land zeide hij had een inkomen van 191 0 millioen realen 240 000 000 waarvan de inte rest op de schuld niet minder dan 2l8fOO0 n0O eisohte Sinds 184li heeft Spanje geen interest uit inkomsten betaald maar steeds uit nieuwe leeningen zuodat zijn schuld thans ten laatste het ontzaglijke cijfer van B2S0 millioen gulden bedraagt Het is noodig door een revolutionairen maatregel hierin te verhelpen en hij touwel als verschillende andere afgevaardigden waren derhalve overtuigd riat men de geheele schuld langzamerhand nmurtiseeien moet door jaarlijks voor 72 a 84 millioen iuiden van het nominaal kapitaal uit te loten en iutusscheu geen interest te betalen Deze rede werd op waardige wijze en met vuur door den minister beantwoord Üe Bpnansche tinancien zeide hij zijn zeker in een moeielijkeu doch met in Hnnhopenden toestand Het land bezit de middelen oui zijn verpl ehtingcn to vervullen Ik vc eker den afgevniirdigdeu dat zoo de oide hustcid wordt het vei trouwen herleeft en als de Kamer der ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen 6R00TB LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderiyke Npmmers VIJF CENTEN regeeriog hulp wil leenen beweeeo zal wordeu dat Spanje geld genoeg kan opbrengen Aan weinigen is bekend hoe groot bet vermogen van het land ia Ik verklaar plechtig dat ik de meentng van daa laatsteu spreker niet deel dat Spanje moet ophouden den interest van zijn schuld te betalen Senor Carvaial verklaarde later aan ieder dit het hooren wilde dat het volk ziju achuld kau eu wil betalen en dat tegen het eind van Juli de Juliconpon betaald zal worden Gelijk de correspondent van de Timci te recbt opmerkt moet meu echter niet uit t oog verliezen dat senor Carvajal s kans om aan het bewind te blijveo even onzeker is als al het andere in Spanje Eea miniaterieele crisis kan hem elk oogeublik vap lijtt post ontzetten B E I O I E Men leest in de Middetb Courant de volgenc e cor respondentie uit Brussel dd 13 Juli De verwachtingen die men iu het algemeen omtrent het debat koesterde dat in de tweede tamer over de grieven der Vlamingen en over de mu delen om daaraan tegemoet Ie komen is aangevangeu zijn tot dusverre met verwezenlijkt Integtudeel De geheele kamer zonder onderscheid van partij schijnt er eene eer in te stellen om de quaestie van het gebruik der taal in het strafproces op billijke en rechtvaardige wijze tot oplossing te brengen Het wetsvoorstel van de centrale sectie dat eeno soort transactie is tusschen het voorstel van dea Om hiervan overtuigd te we en behoeft men sleohta op het resultaat der zitting van gisteren te jetteo Bij art 1 bepaalde de kamer dat in de beide Vlaanderens Antwerpen en Limburg eu in het arrj ndi8 semeut Leuven de voorloopige instructie der strafzaken vau de eerste verschijning vau deu beklaagdel voor den rechter van instructie behoudens de Da er te bepalen uitzonderingen in het Vlaamsch gescl ieden zal Bij art 2 heeft de kamer een amendement vau den heer vau Humbeek aangenomen waarbij bepaald wordt dat het geding in het Fransch gevoeid zal worden wanneer de beklaagde den wensch te kennen geeft dat van deze taai gebruik gemaakt zal warden Üok door een auieiidemeut is art 3 in dieni geest eenigszins gevujzigd hetwelk in den oorspronkelyken tekst bepaalde dat bg het dossier gevoegd zou i orden eeu Vlaamsclie vertaling van de rapporten der deskundigen wanneer zij lu het Fransch gesteld Wnren Ue heer Bara stelde deze wijziging voor Het verdient bijzonder de aandacht dat Wallen en Vtamiugen gezamenlijk tot het stellen dezer amendementen hebbeu samengenerkt zoodat ijj die in stilte meenden dat de geest van dualisme uit deze discussiën noodzakelijk moest voortkomen zien deerlijk vergisten De algemeene bera idslagmgen ademden diezelfde wijsheid en gematigdheid