Goudsche Courant, vrijdag 18 juli 1873

k ▼ lei te mo en tpi uachten de vcrd re diseusöien en de eindst mming dit scbonie begi niet logenstraffen ea de e billyke wet al iiarat zij ook wat laat wordt aaDgenompo d in zal zj een nieuw en onwcderlegbaar getuigenis zijn vuor de deugdelijkheid van het oonstitutioneele stelsel en het beginsel der yrijheid De quaestie der taal omdat i Ü nauw samenhangt met de quaestie der stammen is uit den aard der taak altijd eeu irrileereude Uier was dit te meer het geval omdat aan de eene zijde de Vlamingen 40 jaren te vergeefs verlangden dat hun recht geschieden zou en aan den anderen kant de Walen gewoon geraakt wareu aoa faun pririlege am het Fait accompli en daardoor tot heden met zekeren spot do kluchten der Vlamingen hebben aangehoord Eén geval in de onmiddellijke nabijlieul van de hoofdstad is Voldoende geweest om de schreeuwende onbillijkheid en onrechtvaardiglieid duidelijk in het Ijcht te stellrii dat de Vlaming in zijn eigen land veroordeeld kon worden na een onderzoek in eene taal die hg niet verstaat die zaak behoefde slechts op de tribune gebracht te worden en écn voorstel om hierin verbetering te brpngen was voldoende om een geheele kamer met opotFering van hare bezwaren bedenkingen eo haar parti pris slechts naar de stem van t recht te doen luisteren en haar in eene discuBsie die men vreesde bewijzen van eendracht te zien leveren welke de nationale vertegenwoordiging bezielt omdat iedereen gevoelt dat het hier een vaderlandsche quaestie geldt Ja niet genoeg kan men er op wijzen dat alleen door algtmeene openbaarheid en door de vrijheid van spreken op d tribune een billijke en goede oplossing gegeven kan worden aan die quaestien die overal telden anders worden opgelost dau door revolutie en geweld De mensch Uqft natnurtijk mensch Het behoeft dan ook naawelgks gezegd te worden dat de Walen niet bovenmatig ingenomen zijn met de debatten Ifaar zy doen hun plicht iets wat de Vlamingen niet genoeg kunnen op prijs stellen Zouden i q het doen Ik weet het niet maar betwijfel het voor liet oogenblik Hunnerzijds heerscht te groote bitterheid en wanneer al niemand op de tribune daarvan de tolk ia buiten de kamer bestaat zij in hevige mate Het ia te voorzien dat de Vlamingen met hun eerste succes niet tevreden zullen zijn maar meer tullen eiscben Ik nil daarmede niet zeggen dat er niet nog vele dingen zijn waarop zij met recht bunne aanspraken konden doen gelden Maar in bun belang is t dat zij matig in liunne eischen zyn en niet het deksel op den neus laten vallen omdat zy het onderste nit de kan willen hebben Het rapport van den heer Nothomb over de militaire voorstellen zjil Dinsdag worden rondgedeeld De recbterzyde heeft besloten om die voorstellen aan te nemen en de linkerzijde zal waarschijnlijk als één man daartegen stemmen omdet de rechterzijde van deze zaak eene politieke quaestie gemaakt heett BINNENLAND GooDA 17 Juli Bq de verkiezing voor zes leden van den gemeenteraad alhier zijn uitgebracht 375 stemmen Van onwaarde 1 duB volstrekte meerderbeid 188 Hiervan bekwamen de bh T P Viruljr 331 O Slraver 331 G Prince S29 Dr A Lugten 278 G A Muller Ï22 W Post Drost 186 en P Goedewaagen 133 loodat de vyf eerstgenoemdcn gekozen zijn en er eene herstemming moet plaats hebben tusschen de hh Post Drost ea Goedewaagen Voorts bekwamen de hh G J ateeus Zijne 95 P de Graalf 80 H J Kabel 62 n G M Borsteegh 30 stemmen Van 10 15 dezer beeft bel jaarlijksch openbaar examen plaats gehad aan de Rijks hoogere burgericfaool alhier Enkele ouders en belangstellenden waaronder één lid van de Commissie van toezicht maakten gebruik van de gelegenheid om zich bekend te maken met de resultaten en den gang van het onderwys Ten gevolge van dit eiamen en de voornf egane schriftelijke repetitie is een diploma van goed volbrachte studiën uitgereikt aan twee leerlingen der 3e klasse voor het volledig onderwijs C de Hoop en C A Lalau benevens één voor bet boekhouden aan A Jonkheid die alleen den cursus voor dat vak had gevolgd Van de 2e klasse naar de Sc zijn bevorderd L C von Sternbacb J Schenk J A de GraalT L C vau de Werve N M Dirkznnger J D Bax de laatste voor enkele vakken Vooiwaardelijk ook P J van Vollenhoten J C Kruijt en H C B van Deutekom Van do 1 klasse rijn overgegaan naar de 2e W H Julin P A Kersbergen C VV Hoogendijk A Me 1 W Boumari C 1 P Viili ieff J D IJ ix en li L E van Dtintzii de bi ido laatste voor eiikee vakken Voouvuiiiblijk ook L K Hejde laar E J van EMen en L J Belouje yi Op de voordracht van leeraar aan de Latijnsche scliüol alhier zijn geplaatst de hh van Dninen te Deventer M van der Brugge te Breda en T Kuiper te lleercnveen K De Bouwvercenigiug Sparen doet Garen alhier is I Juni in nerking gctriden Opeen piar vergaderingen der leden en verdere belangstellenden rijn do stitntn ter tafel gebrnclit en meteen pjar kleine wijzigingen goedgekeurd liet oorspronkelijk plan is in zooverre geuijzigd dat ji het bestuur in overleg met commissarissen ile bevueiidheid is toegekend tot het opnemen van gelden tegen rente ook bij hen die geen leden der vereeniging zijn Tevens is bepaald dat de eerste deolnemers 4 pCt rente hunner aandeden zullen genieten terwijl de rente voor de latere deelnemers aan het einde van elk jaar zal worden bepaald De giften van eenige notabele ingezetenen worden als reservefonds belegd en door de rente daarvan zijn de uitkeeringen van 4 pCt ge waarborgd Tol bestuurders zijn gekozen de ontwerpers van het plan en tot commissarissen de Hoeren Ds J N Scheltcma C Thim en N van Buuren Men leest in Ie Pre curieur van Antwerpen Zaterdagavond omstreeks 7 uur heeft het muziekcorps der Goudsche schutterij op zijn doorreize naar het Gentsche feest zijn kameraadschappelijke sympathie willen bewijzen aan onze stedelijke militie door eene serenade welke het gebracht heeft aan den kolonel der Antwerpsche schutterij den heer Joseph David Het Hollar dsohe Muziekcorps heeft verscheidene stukken gespeeld dia door den kapelmeester den heer Jacobs zeer goedWerden gedirigeerd en besloot ign aubade met de belde volksliederen het N derlandsche en het Belgische welke zeer werden toegejuicht door de menigte De heer David bedankte mot zgn gewone hartelijkheid en rondheid de reizigers voor hun kiesohe attentie waarop deze onmiddellijk hun reis naar Geul voortzetteden Op Zaterdag den 19den Juli zal des voormiddags ten 10 ure in het lokaal Ons Genoegen alhier de algcmeene vergadering gehouden worden van de onderwijzers uit het 7e District van Zuid Holland Onder anilerc punten zal ook behandeld worden De leerplicht voor Nederland De schoolopziener de heer J Broedelet zal dit punt inleiden Als leden van den gemeenteraad zijn te Moordrecht herkozen de hh J Fnmfois en A Verburg gekozen de heer A Kluit Az te Haastrecht herkozen de kb E Bocre en F J den Hartog te Waddinxveen de hh J van der Breggen Az L P Hoogendijk 6 Sprugt Az en K Verwey te Bodegraven de hh J van der Gieson en H Ktllinan Herstemming tusschen de hh VV 11 Kapteyn en P Plomp Te Boskoop is herkozen de heer J B I echneman Hersteininiug tusschen de hh C W lïoer en J Maarschalk Ie Berg Ambacliti zijn herkozen de hh P J Smits en J Bak te Woerden zijn gekozen de hh C E van der Qnast S Lagerwey en J i l llendrikx en te Zevenhuizen is herkozen de heer P Keyzer Herstemming tusschen de hh J B Nederïcen en G Berkouwer Uit Krimpenerwaard schrijft men De weilanden in deze streek leveren thans voldoende gras op voor bet vee De hooibouw is in vollen gang do opbrengst is echter zeer verachillend zoo is die o a in X ekkerkerk beneden het middelm itige in Berg Ambacht daarentegen voldoende De n irdappelen leveren een goed beschot terwgl de late ook oenen ruimen oogst doen verwaclilen De hennep staat zeer goed hoewel de jongste storm dnaraiNi nog al schade had aangebracht De moestuin levert ruimschoots groenten op vau de vruchten leveren enkel frambozen en aard bezien eene goede opbrengst appelen peren en steenvruchten zullen er zeer weinig zijn druiven zullen wellicht nog meevallen De suikerbeetworlels beloven veel Thans is men druk bezig met planten van kool knollen en beetwortels waarbij echter veel naar regen verlangd wordt In de zitting van de eerste k imer van gisteren zijn tegen heden aan de orde gesteld een vgftal kleinere wetsontwerpen Morgen zal de beliaiidoImg plaats hebben van het wets ontwerp houdende her ioning der grondijelasting De Commissaris des Konings der provincie ZuidHolland heeft een nadere circulaire aan de gemeente besturen gericht ma Iip rtlv cin toi het uitbetalen v in reisgeld aan de milioieii8 veiljrs aii ei 3 die in de ma ind Anyiitus in activiteit zijn opgeroepen Het is de bedoelüi c lan bet Deparlement van Oorlog dat bij het ifitnk van de eene naar de andoie plimts inkwartier lig zooveel mogelijk worde vermeden Door deo inspecteur van het lager onderwijs in ZuidHolland zijn de onderwijzers uitgeuoodigd voor 5 Augustus a 8 de twee volgende vragen te beantwoorden a Door welke maatregelen woidt voor weeskinderen in uw gemeente hetzij zij bij particulieren uilbesteed of geplaatst zijn in een werk of armenhuis degelijk onderwijs en het behoorlijk leeren van een ambacht verzekerd h Hoe is het bij die kinderen met hot schoolverzuim gesteld In het boofdkiesdistrict Deventer zijn eergisteren ter verkiezing van een lid van de tweede kamer uitgebracht 2102 geldige stemmen Gekozen werd de heer W A A J Schimmelpenninck met 1072 stemmen De heer van der Kaay verkreeg 860 en de beer Dumbat 170 stemmen Te Utrecht is Maandag de algemeene vergadering gehouden van de maatschappij tot Nut van den Javaan De waarnemende voorzitter de heer Moens wees er in zijne openingsrede op dat men hoeveel er ook was dat tot ontmoediging stemde de hiiiidc i niet slap moest laten hangen bg hoopte dat de maatschappij tot een nieuw leven mocht komen Uitvoerige discusBiën werden gevoerd over de vraag Wat kan de maatschappij verdek doen in het belang van het onderwijs en de beschaving van don Ja aan De slotsom was dat de oommissie voor het schoolfonds zon worden uitgenoodigd te undlerzoeken iu verband met de uitgesproken denkbeelden wat da wezenlijke toestand van het onderwijs op a a is en wat de maatschappij in hel belang van het omlvrwljs en de beschaving van den Javaan kan doen en daarover voor 1 Januari 1S7I rapport uit te brengen Gisteren oehtend is de Generaal van Swielen opperbevelhebber van de Atcliineesche Expeditie por landmail vertrokken Aan het Station to s Gravenliaffc word ZEx uitgeleide gedaan door al de Ministers autoriteiten en vrienden De Minister van Koloniën en de Commissaris des Koniogs vergezelden den Genoraal tot Kotterdain Naar het Dagblad met zekerheid verneemt hi bben zich w der verzwarende getuigenissen opgedaan tigen Behagel en Verlind verdacht van oiedeplielit aheid aan den moord aan de Bocht van Guinea naai aanleiding waarvan gisteren ceiio nieuwe in tnruie tegen hen voor den rccbtercoiniiiissaris zou paats hebben Dr J C Zaalberg FCz heeft bij den odicicr van justitie een aanklacht ingediend wegens hoon en laster gepleegd in openbare geschriften tegen ddi hoer O Harder als schrijver van den Open brief aan hel Euregericht in zake dr J C Zaalherg FCz voiih a den keer Ys Braitdea uitgcfjeven bij den bocklian U l inr vau Duyl te s Gr venhage De Synode heeft in de afgcloopen weck o a het voorstel dot synodale coramiasic betrekkelijk de vertaling van het Oude Testament in behandeling genomen en besloten geheet overeenkomstig lat voorstel hare pogingen om die vertaling vau harentwege te doen geschieden allhans voorloopig te stakep met de commissie vertrouwende d it die be aiigrijke zaak het best door het initiatief van de vaderinndseho beoefenaren der wetenschap tot stand za komen en met haar wenschende dat dit weldra naar de behoefte des tijds zal geschieden Het Koloniaal Militair Invalidenhuis Bronbeek wordt voortdurend door honderde vreemdelingen bezocht Bg deze bezoeken heeft de zich in de trophecgallerij bevindende roode Atjinesche vlag met witte klewang en dito zilveren maan daarop en voorzien van tal Arabische inscripties bijzonder de aandacht det bezoekers getroffen omdat deze vlag in het begin van April 1840 toen de Aijinezen hunne beutings in het gezicht vnn onzen post Baros Sumatra s Westkust hadden opgeworpen en die stormenderhand door onze dapperen onder de bevelen van den onvergetelijken kolonel Michicls werden genomen bij dien stormloop door luitenant Bisschoff die hot eerte op de bóistwering was naar beneden werd gerukt en hij gewikkeld in die vlag die gedrenkt was met zijn bloed mot elf klewangwondcn bedekt zijn 700 veel belovend leven moest verliezen onder het bewustzijn zijn plicht voor Koning en Vaderland to hebben volbracht Nabij Ter Aar is in de Aar gevonden het Igk van een ingezeten van Oudshoorn die sedert Vrijdag vermist wtrd Uit de wij e waarop het lijk met verscheurde kleederen en verbrijzelden schedel in het water is gevonden leidt men af datj er een misdajd is gepleegd De officier van Justitie en leden van de rechterlijke macht te Leiden bijgestaan door de graeesknndigen prof Zaaijer eii dr llolfman hebben Mninilag avond het visum repertum opgemaakt Te Klieden is den 12den dezer op eene boerenhofstode llerikhuizen genaamd een treurig ongeluk voorgevallen Terwgl de vrouw des huizes aan hare dngelijksche bezigheden was ging het nog jeugdige dienstmeisje naar den put om water Ie balen Bij het omhoog heffen van den emmer schijnt zij den zwengel van den put te hebben losgelaten welke nu met zulk een geweldigen slag tegen baar hoofd sloeg dat zij op de plaats bleef liggen Geneeskundige hulp werd dadeligk ingeroepen maar het meisje 18 jaren oud was reeds dood Te Wirdum prov Friesland is op de vergadering van floreenplichtigen zamengekomen tot het benoemen van een predikant door de orthodoxe partij protest aangetei kend tegen de wettigheid der stemming op grond dat zij bet recht van floreenplichtigen in zake benoeming vau een predikant ontkent Naar men verneemt moet zij het voornemen bobben indien de kerkelijke besturen genoemd protest van onwaarde verklaren een proces voor den burgerlgken rechter te beginaen Uit Maassluis achriflt men dd 13 Juli De haringvisscherg dit jaar voor zoover de jagerij aangaat iu vereeniging met Vlaardingen en Scbeveuingen uitgeoefend is zeer ten voordeele onzer vistchers uitgevallen Aan de 3 eerste jagers bereids aaugekomen leverden de Maassluissche visschers ruim 2 8 on aan deii 4n jager den 30n der vorige maand met 400 ton van de visscherij vertrokken leverden onze visschers mede hot grootste gedeelte Zooals overeengekomen was werd alle jagerharing te Vlaardiugcn aan de Markt gebr icht en had dit ook plaats II Vrijdag met de haring van den 3o jager te zamen aiü j ton en werd er bij afslag ü4 per ton voor de maatjesharing en ƒ 78 per ton voorde volle betaald lig dezen openbaren verkoop hebben twee zaken de opmerkzaam hoid getrokken de eerste is dat een paar ton baring door een hoeker aan den jager overgegeven den hoogtten prgs hebben opgebracht waardoor de OU Ie roem van hoekcrhariog werd gehandhaafd niettegenstaande deze vaartuigen bgna geheel door de loggerscliepen zijn verdrongen on het tweede feit is lat bij den verkoop die in het openbaar geschiedde geenerlei onderscheid is gemaakt tusschen de verschillende loggerharing Trouwens von allen was de qualiteit overvoldoende en puik te noemen en reeds sedert geruimcn tijd bobben de feiten de bewering gelogenstraft dat door onze loggers met nauwere mazen gevisoht werd waardoor wel voel maar klein goed gevangen werd en alzoo de benaming van loggerharing door mededinging is in de wereld gebracht Alle visichcrsplaatsen zijn de nieuwe wüze van visschen toegedaan en zoowel te Vlaard ngei als elders zijn de loggerschepon als de meest dienstige vaartuigen erkend en zijn ook daar tal van loggers in do vaart gebracht diïar of elders gebouwd en wat de netten betreft zoo bobben wij ons overtuigd dat nergens met beter en wijder want gevischt wordt dan met do loggers van deze gemeente Mogen wg ons bier verheugen in het voorloopig wel gelukken van den nieuwen waterweg waardoor alle Maasstcdcn in het algemeen en Maassluis in het bijzonder gebaat worden eo een schoone toekomst te gemoet gaan niet minder mogen wij er roem op dragen dat door den hiier Maas van Scheveningen bier de stoot is gegeven om do visscherij uit haar verval op te heffen op zgn voorbeeld toch zijn tal van mededingers met sloepen en loggers opgestaan werven zeilmakerijen blokmakerijon kuiperijen en dergolijkeii zijn sedert opgericht en uitgebreid en waar voor oen lOtal jaren vele woningen hier ledig stonden is thans alles verhuurd niet allooa maar de vele huizen laatstelijk hier gebouwd zijn ter naauwerriood gereed of te worden reeds betrokken Zoo bloeit bet eertijds vermaarde Maassluis weder als weleer ten tijde van Govert an Wgn en de visscherij lang in verval zal ook op de buitenlandsche markten weder haar ouden roem handhaven en niet alleen kroonbrandfust maargoede kroonbrandharing leveren Men schrgft uit Ambt Delden aan de N Jt Ct dd 15 dezer Zondag avond had op de lijn Zulfeu Hengelo gedeeltelijk gelegen onder deze gemeente Buurtschap Wiene eene voorval plaats dat onberekenbare gevolgen bad kunnen hebbon Er was namelijk door twee ildaar wonende spoorwegbeambten gisteren ochtend bg bet aanvangen hunner werkzaamheden ontdekt dat de door ben op Zaterdag gebruikte en aan de helling van don tpoonvog in het gras geborgen zware met ijzeren punt midden op den beslagen hefboom baan verbrijzeld lag Volgens hun gevoelen moest d it voorwerp Zondag avond na 6 ure door moedwillige handen dwars over de rails zijn gelogd om de avondtreinen daar omstreeks 10 ure passeerende te doen derailloeren Hoewel de rechterlijke macht nit Almelo reeds gisten avond tot het instellen van een omlerzoek aanwezig was hoeft zulks voor zooverre bekend nog geeue resultaten opgeleverd De Frnnsche dames zijn gewoon hare kinderen gedurende de eerste levenqaren naar eene min op het land te lenden Eene jonge vrouw die gewoonte volgende was niet voldaan over de bijna stereotype mededeelingen omtrent den gezondheidstoestand van het kind en evenmin over de groote hoeveelheden suiker en zeep die er voor gebruikt werden Zij be sloot persoonlijk een onderzoek in te stellen In bet dorp gekomen waar de kleine verpleegd werd ontmoette zij een orgeldraaier op wiens orgel een kindje van 13 maanden zat dat even als de muziekant een aalmoes scheen te vragen Zij gaf eene kleinigheid en ontwaarde tot bare verwondering dat bet kind een jurkje aan bad hetwelk zij voor het hare had gezonden Toen zij bij de min kwam was deze zeer onthutst en wefdra bleek bet dat bet kind op bet orgel hare voedsterling was die zij op deze wijze de buitenlucht deed genieten Een uur later was de kleine met bare moeder op weg huiswaarts Koloniën OOST INDIË Men schrijft ran Beokoelen aan de Indiër Sedert den aanslag op het leven van het Hoofd van Gewestelijk Bestuur alhier is de msl op geenerlei wijze gestoord Ofschoon ik nu in den toestand geen direct gevaar zie en geenszins onder de vreesachtige zwaartillers wensch gerekend te worden geloof ik toch dat men goeddoet bij voortduring in de eerste tijden een oog in het zeil te houden Ik heb rag voorgesteld u in dezen het een eu ander mede te deolen omtrent de aanleiding van het opstootje dat aanvankelijk de gemoederen bier en ook bg u verontrustte De landrente moet aangemerkt worden als het uitgangspunt der beweging Eenige kwaadwilligen die meenden partg te kunnen trekken van verwar ring en agitutie vonden in de nieuwe bepalingen voor de belasting aanleiding om eenige aanhangelingeii te krijgen en de lieden tegen het wettig gezag op te hitsen Om hunne vermeende grieven meer ingang te doen vindon trachtten zij anderen te overtuigen dat o a bet tan arbeid stellen aan de wegen oen last was die al te twaar op bunne schouders drukte Men kwam overeen dat eeu vijftal misnoegden die het dan ook werkelijk op het loven van den AdsistentResident gemunt hadden de baanbrekers zouden zijn gelukte bet plan om den beer Humffle van kant te maken dan zou de rest spoedig volgen Vraagt gij mijne opinie dan geloof ik dat eenige Hoofden van bet plan wel degelgk kennis hebben gedragen maar zich met opzet hebben stilgehouden De Fadilahs die geen tractement genieten en geen ander middel van bestaan hebben dan de boeten ontvangen geen aandeel in de perceptie en zagen dus ongaarne dat de bevolking de belasting opbracht Het is niet raogelgk die lieden aan hel verstand te brengen dat die heffing slechts strekt tot aequivalent van de pepercultuur daar deze reeds sedert meer dan 12 jaren feitelijk niet meer bestaat Mnar ik vraag u of het mogelgk is een gewest naar behooren te besturen wanneer bel uiterst geringe aantal inlandsche ambtenaren met niet meer dan yi5 s maands betaald wordt De Benkoeleezenzijn laf hartig ran aard zg verstaan de kunst om bun wrok lang i Igd te verbergen zij weten bun leed op te kroppen totdat oen of andere bravo opstaat die ben tot verzet aanmoedigt en onverhoeds vallen tij u op het Igf En hoe zal het nu gaan als de tijd daar is dat werkelgk het geld voor de belasting moet geind worden Stol u eens voor hoe de toestand hier zou geweest zijn zoo ons Hoofd van Bestuur do nieuwe padi regeling niet in het leven had geroepen hoo hoog de misiioegdhoid zou gestegen zgn indien gemis van het meest onmisbare voedingsmiddel gevoeld ware en hongersnood voor de deur haddo gestaan De Kegeeriug moet het goed viuden dat door het Bestuur gepaste maatregelen genomen worden zoowol op Java als op buitonbezittiugen om de bevolking aan te sporen lot het aanplanten van voedingsmiddel Was hier de padicultuur met minder ernst en voorzorg doorgezet men zou waarschijnlijk met minder gelatenheid dan op Java zich aan het ge brek onderworpe T hebben men zou vrij wat meer onrust aan den dag gelegd hebben want ventre affamé n a pas d oreillcs En waarlijk de nieuwe belasting kan niet drukkend genoemd wor len ben ik goed ingelicht dan is zij zoo laag mogelijk gesteld De bolhamels zijn tot nu toe niet gepakt zij zwerven steeds rond en daardoor blijft de spanning wel eenigszins aanhouden Het zou mij niet verwonderen indien ze niet krachtig door velen in het geheim ondersteund werden terwijl zg zich in de bossoben niet ver van hunne doeaocns schuil honden Hunne schuilplaatsen zijn voor menigen inlander niet onbekend maar de moesten durven die met aan te wijzen uit vrees door den rekenden arm van hen die met deze lieden heulen nfgemnakt te worden Ik geloof niet dat hunne animositeit direct tegen don adsisteutresident gericht is bijna allen noemen hem een oraug baai mair als vertegenwoordiger van do oompame hebben zg het op zijn djiwa gemunt De goede gezindheid van de bevolking op de hoofdplaats wordt niet in twijfel getrokken maar de bewoners van de zoogouasmde Ommelanden die reeds van vroeger tijd als zeer woeUiek en wraakzuchtig bekend zijn moeten het meest gewantrouwd worden een misgreep is voldoende om daar de gemoederen in beweging te brengen om ze met den bittersten haal te vervullen Wij hebben evenwel vertrouwen in de goede maatregelen en het doorzicht van onzen adsistent resident die met beleid de zaken hier gadeslaat en door gepaste voorzorgen ernstige gebeurtenissen zooveel als in zijn vermogen is en met de geringe hem ten dienste staande hulpmiddelen tracht te voorkomen Wg mogen intusschen de hoop niet opgeven de drie overgebleven vluchielingen die zich nog altijd in de bosschén verbergen en in het geheim gesteund worden weldra levend of dood iu handen te krggen Volgens het zeggen der Atrhineezen inwonerste Fenang is van Alchin het bericht ontvangen dat het verlies der Atchineeschen troepen 1700 man bedraagt nagenoeg al de gekwetsten zouden aan degevolgen hunner wonden overleden zijn Men zegt ook dal vele bewoners van Atchin verwoed over de groote geleden verliezen naar den Bgksbestierder zijn gegaan hem hebbon verweten dat bg den oorlog niet bad weten te voorkomen eo hem daarop in stukken hadden gebakt Den dag volgende op het vertrek der troepen van Atchin zgn de Atchineezen naar bet strand terag gekeerd en hebben de barakken en hntten van de legerplaats onzer troepen in brand gestoken Java Bode Omtrent den moordaanslag op de familie Ëmpting te Banda geple gd schrijlt het Soerab Handeltilad het volgende Omstreeks ten 10 uur in den avond van 10 4pril werd op t onvenvachtsi politic justitie en geneeskundige hulp gevraagd op het park Siinonwal waar een inlander amok had gemaakt en verschsidene personen verwond Wat was gebeurd Zeker verinlandste Chinees Lic Kong Song oud 4 5 jaren van beroep huurling had ten 8 uur s avonds den hoor Herman Empting administrateur van het perk Simonwal zijn echtgenoot mevrouw C W Empting geb Bolt hun zoontje Frans oud 6 jaren en den inlander Re io met een mes bade badc verscheiden zware wouden toegebracht De inlander Rebo stierf eenige uren na de verwonding de heer en mevrouw Empting werden naar Neira getranspor eerd flaar mevrouw na een allerollendigst lijden veroorzaakt door verscheidene zware en diepe verwondingen na twee dagen overleed Do heer H Empting die o a een gevaarlijken steek in den cuggegraad heeft gekregen verkeert niet buiten gevaar en is steeds Igdcnde Het zoontje dat aan de boenen van den moordenaar hing en trok toen de ellendige onverlaat zgne moeder horhaaldelgk met een mes in het lichaamstak kreeg alleen eene lichte verwonding aan de hand en is genezen De moordenaar die bijzonder kalm was en zich daarop vrgwillig aan eenige wachlhebbonde inlanders overgaf bo d zijn eigen buikbajid aan om hem te binden hij werd naar de gevangenis te Noiro overgebracht Eenparig werd onmiddelijk door justitie en politie besloten deze zaak ten spoedigste te instrueeren en af te doen Beeds 21 April had hot gereohlelgk onderzoek voor den Rechter commissaris plaats en op Woensdag 30 April daaraanvolgende de terechtzitting waar in tegenwoordigheid van een groot auditorium de fungoerendo Prefident van den Raad van Justitie en 2 ure in den namiddag hot doodvonnis over den beschuldigde uitsprak als hebbende hij volgens het Openbaar Ministerie het misdrijf begaan van moord en verwonding Alle stukken aangaande deze kapitale strafzaak liggen thans reeds gereed om met de ieder oogen