Goudsche Courant, zondag 20 juli 1873

Zondag 20 JuU N 1389 1873 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlentielilad voor Gouda en Oinslrelien Wik TïT cht wor icude raaliboot naar Amboiiia in ttvisie geKondeo te worden n iti di u UaaJ vnu Justitie udaor I Worden deze diuir nojj Toor VLrtiek dor Uiailboot i behandeld lift vonnis goeïlj ekeurd en voor fiat executie den Gouv Cien toegezonden en naii pi üiiin zoo zal al zeer spo jdig een indruk en af chi ik wkn eihi vourbeeld lon inlander jïcst U kuiiucn warden vau spoedijj n rechtvaardig recbt gLsprukmi over een dcr eiijkeu misdudi De omstaodigheden die nanleiding tot deze misdaad gegeven hebben zijn o erdreven gevoeligheid foor mondeli ge beleedigin eu van een Europecbuh tQiqest tegen eeu dienstpiiclttigeu inlaiidsohen arbetde an hel daarop gevolgde oogeuaauade matag ap ftU voorwendsel heiget n echter wel eveiimin als verzachtende omstandigheid ui aanmerking zal genomen kunnen worden nis dat een Kuropc ian zich zich eoude kunnen vefoutscliuldigfn doon voor te geven drift dolle drift I of iet dergelijks temeer daar in dit geval èn de geneesheer ui Tcrscheiden geiaigen waaronder zelfs de eigene vrouw van dcu beschuldigde verklaard hebben dat de moordenaar voor en na het plegen der misdaad zeer kalm wta eu geheel ia het bezit zijner verstandelijke vermogena Laatste Berichten Barcelona H JuH De Intorn tioiiaIen hebben de fabrieken en werkplaatsen doen sluiteti Zij hebben de werklieden opgeroepen oor eene groote mnnifcs tatie De sprekers drongen er op aan om te doen wat te Alooy werd gedaim de kerken te verbranden nz Maar de meerderheid der werklieden floot hen uit De militaire macht hield de menigte in bedwang Men wacht morgen wederom manifeataticn Madrid 1B Juü Ue leden van de meerderheid ill de Cortea hebben eene bijeenkomst gehouden die bijgewoond werd door de Ministers C arvajal en Maiaonare Zij ontkenden den heer Pi y Margall den raad gegeren te hebben een Kabinet met bohidp der linkerzijde te Tormen In eene geheime zitting der Cortes is besloten onverwijld over te gaan tot de discussie over de nieuwe Staatsregeling Opdat het Gouvernement zieh uitsluitend kan wijden ain de zaak van t behoud der orde behoeft het die discusMen niet bij te wonen Men gelooft dat een Ministerie uit de rechterzijde en het reohter centrum zal worden frevormd Madrid I6 JuH Een voldoend aantal troepen is naar Carthagena gezonden om er een opstand te onderdrukken De ministeri van buitenlandsche zaken van justitie en van finantien hebben hun ontslag aangeboden om de aaiftenstelling van een homogeen kabinet te vergemakkelijken D meerderheid der Cortes verlangt een krachtig kabinet onder het presidentschap van den heer Salmeron Versailles is JiUi De linkerzijde is vnn oordeel t recei der kamer tegen t laatst van September moet eindigen opdat de vergadering weder bijeen zij tgdess de gebeele ontruiming van t Fraiische grondgebied door de Duitschers Drie fracties van de linkerzijde h bbcn brsloten om te stemmen tegen t voorstel van den minister Ernoot betreffende de nieuwe bevoegdheid aaii de permanente commissie te verieenen ï O L I T I B Aan het Bureau van Politie alhier zyn do volgende hl deze gemeente gevonden voorwerpen voorhanden een ZILVEKEN DOEKSPELD een KOEALEN KF TÏING met GOUDEX SLOT een ROLLETJE TULE MARKTBERICHTEN OOUda 17 Juli By kleinen omzet was de stemming flauw Tarwe puike Zeeuwsehe ƒ 13 a ƒ 13 75 Mindere ƒ 12 a ia 75 Polder lü 25 a ƒ 12 75 Rogge puike ƒ 8 a S 23 Mindere ƒ 7 23 a ƒ 7 75 Voer ƒ 5 75 a 6 50 Gerst pnike 7 60 a ƒ 8 Mindere ƒ 6 25 i ƒ 7 Haver korte 5 25 a Lange 4 50 a 6 25 HcnDepiaad 10 De veemarkt met gewonen aanvoer met goeden hAidel ving verkceht Magere varkens en biggen mede vlug van da band Kaas Aangevoerd 175 partijen pryien ƒ 28 33 Goebot r ƒ 1 I4 ƒ 1 54 W eiboter ƒ 1 14 i 1 2 1 B urgerlijke Stand Guoatn U Jul Fitter ouder 1 van Loon en J Fraakeo 15 Jan ouders L de I oo en A Griffiuin OruaiDps U Juli A EverhnfT 5 w W kool hnis r VKI C Knaap 65 J N Hoen Sm 15 T Fennet 6 m GialWD 16 Jnli J Janssen en T P de Poog A J IJsaelilenn en E Ktllcvink A Koordnk en T J Po lk ADVERTENTIES J g Heden overleed te Leijden miju ge iefdiTEclitgenoot JOHANNES THEODORUS VAN EKTEN iu leven Schoen en Laarzenmaker iu den ouderdom van 46 jaren diep betreurd door mij en mijne twee Kinderen Oonda M E H KOELMA N 13 Juli 1873 Wed J T van Eeten i B De Schoen en Ijaarzenmakrnaffaire zal op denzelfJen roet worden voort je et l e ondergeteekende betuigt bij deze 7 ijiieii liartelijken dank aan al degenen die zoo vele blijken van vertrouwen en belangstelling liL bben gegeven bij zijne herbenoeming als Lid viin den Gemeenteraad alhier Gouda 17 Jnli 1873 G ST RAY ER Ondergeteekende verzoekt beleefdelijk hun die verlangen zich voor dit jaar bij hem van te voorzien de ledige FLESSCHEN binnen acht dagen franco bij hom aan huis te doen bezorgen De onzekere prijs der BESSEN maakt het stellen van een Pryscourant ondoenlyk C THIM Gonda 15 Jnli 1873 LOCAAL PRO PAT SIA Ondergeteekende heeft de eer aan z ne geëerde Stadgenooten te beriehien dat hij zijn geopend heeft in het Plantsoen nabij de Gouwealhier en beveelt zich beleefdelijk aan in iederaguust belovende eene prompte en civiele bediening UEd Dw Dienaar P C DOESBURG Go uda 17 Juli 1873 Eene Burgerdocljtcr P G kan tegen nader overeen te komen salaris geplaatst worden in een klein gezin om de vrouw des huizes behulpzaam te zjjn Adres met franco brieven onder letter M bvj den Boekhandelaar P M B A Z E N QIJ K te Rotterdam Openbare Vrijwillige Verkooping VAN eene hechte sterke en goed onderhouden en Aanhoonghedeii alsmede 54 Bunders uitmuntend goede Wei Hooi of Bouwlanden alles titaiinde en gelegen binnen de gemeente van MOERKAPELLE in den polder de Honderd Morgen of Wilde Veenen op DONDERDAG den 31 JULI 1873 de OP VEILING op DONDERDAfl den 7 AUGUSTUS 1873 den AFSLAG beide des middags ten 12 uur in het Logemeöt de Zalm op de Markt te Gouda ten overstaan van den Notaris A N MOLENAAR resideerende te Waddinrveeii De Goederen zijn verhuurd aan C van ADRICHEM voor ƒ 2500 per jaar al de Bouwlanden tot het ontblooten der schoof de Weilanden tot November 1875 en de Bouwmaaswoning c a tot Mei 1876 Aide lasten bedragen 8 80 per bunder Zie verder de ver prpide biljetten Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen ten kantore van voornoemden Notaris MOLENAAR Zullende ook een copie der veilcónditiën van af 14 dagen voor do opveiling ten kantore van den Notaris van ZIJP te AiiiMeidam ter lezing liggen Openbare Vrijwillige VerkooiHng te ZEVENHUIZEN op WOENSDAG 23 JU LIJ 1873 des voormidJags ten 10 ure ten huize van O HEEMSBERGEN zijnde het vroegere Raadhuis van Zevenhuizen staande in het Dorp aldaar van uitmuntend goed te velde staande T rwe Roggfe Zomcrgerst Haver Dulvenbonen Wikkeiihooien Bieten wassende op mim 26 Bunders in den Zuidpias polder achter het dorp en binnen de gemeente vaa Zevenhuizen De betaling moet geschieden 15 September 1873 mits voldoende borgen stellende Breeder bij biljetten Inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van Notaris MOLENAAR te Waddinxveen Gezondheid Kracht en Levenslust ge eu de nlgcuieeu m gebroilc zijnde Engclsche Gezon lields Pillen ook bekend onder den naam van Gal Slijm cn Maag pillen De roem aan deze pillen gedurende 50 jaren n Europa en Amerika ten deel gevallen is groot Zij werken aangenaam en zacht voor hoest gevatte koude kortademigheid gal slechte spijsvertering onaangenamen smaak in den mond bjj het ontwaken hoofdpijn misselijkheid Zij versterken het gestel verdrjjven huiduitslagen ver wekken eetlust terwjjl zjj bovendien gunstig w n ken op den algemeenen gezondheidstoestand Verkrijgbaar in doosjes a 25 en 40 cent te Gouda bij den Heer J C ZELDENRIJK Droogist op de Markt Alsmede te Waddinxveen bij C T Hazenbero Namaaksels zjjn hier niet van bekend Heden verschflnt de NIEUWE UITGAVE VAN ne ZELFBEWARING EEN Geneeskundig Volkshanilboek OVEB DB GENEZING DEU ZJ UWVERSLAPPINO VAN HET UQCBAAM als een gevolg van geheime gewoonten of buitensporigheden door Dr LA MERT N 37 Bedfort Square te Londen Lid van het lU c kundig Genootschap in Engeland enz Hij is dagelijks ten zijnen huize te consulteeren vVLa niet bij hem kunnen komen worden met go d gevolg door middel van biiefwisseling in de Holland sche of Fransche taal behandeld en de Geneesmiddelen worden in het geheim en op veilige wijze naar alle deelen der wereld verzonden De ZELFBEWARING LAPRÉSERVATIÜN PERSONPjLLE onder zjjn onmiddellijk toezigt door een deskundige op nieuw vertaald en voorzien van vele nieuwe afbeeldingen is door hem verkrijgbaar gesteld bij den Boekhandelaar H A MEIJER N Z Voorburgwal over de Molsteeg te Amsterdam doch alleen op franco aanvraag met vooruitbetaling de Nederlandsche Uitgave voor 70 ets en franco per post 85 Ct de Fransche Uitgave voor 50 Ct en franco per post CO ets Door het toezenden van ƒ 1 postzegels kan men de zelf bewaring direct door geheel Nederland van den Schrijver ontvangen Gouda Druk van A 13riiikiDiiU BUITENLAND Bultenlagdscli Overzicht Pe politieke wereld in Fnnlcrglc ii in rep en roer over een voorstel v n den beer Ernoul minister v n justitie In eene vorige zitting i door den heer Paris voorge teld op recc uiteen te gun Onmiddellijk diarna stond Krnoul op om duraan zijn ndbesie te geven maar tegelijk een voorstel te doen waarbij n de permanente commissie uit da vergadering gedurende de itpantie het reohi zou gegeven worden om machtiging t verieenen voor vervolgingen wegens aanranding der nat tonale verga lering Hij noemde zyne wet een middel om de aanvallen op de nationale vergadering op meer afdoende wgze te st taffen Vervolgingen kunden tegen de aanranders der kamer thans slechts warden ingeslelil op machtiging van de nationale vergadering waardoor zy practisoh gedurende het reces slrntlelaos waren In de tegenwoordige oinstandighnileii was het meer dan ooit noodig om vuor de rechten der kamer te wikrn zonder eenig teeken vau iwakheid te ge eu Ily vroeg de verzending van 21JII voorstel naar de commissie die omtrent de vtrdnging rapport zou uitbreugeu en e eus de urgentie Ziju verzoek erd zooals het van de Versailler k mir tutirilijk anders te verwachten a ingewilligd echter met i e r geriii e meerderheid en under hevig prutut der linkerzijde De minister van justitie zeule o a de heer Kmm nuel Arago strit voorom de riHshten die de natisoale vrigaileriiig aleokK in haar grhml knii uitoefenen over te brengen op eene coininiMie van 15 leiirn die door eene partijdige meerderheid gekozen wolden W iniieer de k imer eene mnciitijjing tot vervolging geeft beraadslaagt zij olthniiB eerst in het openbaar en len aanhoore vim de giiinche natie o cr de quaestie De regeeruig tracht ons achteretiivolifens al onze vrijheden te ontnemen maar het land zal spoedig tut het inzicht kuuieii dot het gonvernemeiit ile combat het er op tuiM gt om wanorde te tichten eu een comité vau olgi raeen welzijn ten zijnen voordeele iii te stellen Al de Frii sche liberale bladen ge en om strijd hun verontwaardiging te kennen over d t netsvoorstel vnn de regeering men noemt het en met ten onrechte de volmacht van een comiti van openbaar welzijn en inderdaad het blijkt dat de heeren van de rencti evenmin eenig begrip hebben van vrijheid als die van het tegenovergestelde uiterste Er is geen twijfel aan of het voorsiel wordt aangenomen maar de meerderheid zal met zoo lirel groot zijn de drie fracties van de linkerzijde zijn overeengekomen om bet eeiiilraclit g te bestrijden De diMnisnie over dit vgorttel cn over de interpellatie betrelfende de binnenlniidsche politiek zal het afschrid zijn van de zitting ren waardig einde Een andere quaestie is nüg hangende die over den tijd van terugkeer dar nationale de voorsteller van de sluiting der Zitting veilangd dat de tjjd der bijeenroeping zon worden brpnald door de commisaie van rapport en de rechterzijde is overeengekomen om dien tijd zoo ver mogelijk te verschuilen tot in November om de ministers te doen uitrusten van de verqioeende laak van het bewaren der orde de linker zijde wil iii elk geval terogkeercn omstreeks den tijd dat het gtiinilgebied geheel zal zijn ontruimd in September De gclincb heeft de zitting der kamer Donderdag bijgewoond Hij vertrekt heden nit Parijs De Belgische kamer der volksvertegenwoordigers beeft V oensdag de beraadslaging over het wetsontwerp betrekkelijk het Vlaamsch voor de rechtbanken voortgezet £ en poging door den hrer Demeur beproefd om wanneer een advocaat met toestemming van ziJD Vlaamschen cliënt de verdediging in het Fransch zal voordragen id dat geval aan het wordt verdedigd Ziju tOMndement in dieu geeet erd vooral gesteund door den heer Coomans die zeide eenvoudig te willen dat de grondregel i Vlaandtrm Flaanuck wordt toegepast zoowel voor de verdediging als i0M de beschuldiging Na bevigen sirijd werd het aiurndement Coremaus aangenumeu met i tegen 41 stemmen De zitting werd gesloten na een niet malsche woordeowiaaeling waarin door den heer Bara bittere verwijten aan het adrea dor Vlaamsehgezinden werden gedaan Lord Fitzgerald heeft in ket Engelsche lagerhnia het antwoord der koniog U mdegedeeld op het adres betreffende de internationale arbitrage De koningin tal insirucliiin geven aau den minieter van buitenl zaken opdat hij zich te dezer zake iu betrekking stelle met de buitenl mogendheden De koningin voegde er bij dat zjj zal voortgaan volgens opportunite t met te trachten geschillen tusschen de natiën uit den weg te ruimen door ze aan te sporen die geschillen aan het oordeel van onpartijdige vrienden te onderiverpen Spanje schijnt thans met reuzeoschreden zijn onvermijdelqkeii ondergang t gemoet te gaan Waar men den blik ook benet wendt overal neemt men op het Iberische schiereiland de oubedriegeljjke teekenen van ontbinding en regeeringloosheid waar Don Carlos is Spanje binnengetrokken een bewgs dat bet Noorden geheel onder Corlistischen invloed staat Er is weder een ministerieele crisis om welke reden en met welk doel is ons niet recht duidelijk lu het ontwerp der grondwet wordt verkla ird dat de Spaaiiache rapubUek ia aaaaaageateld uit de atateu vnn het schiereilaud it de BAugrenzende eilanden benevens uit Purto Rico eu Cuba De Phidppijnsche eiiaudeii eu Feruaudo Po worden verklaard tot bet Spitnscbe boud te bebooren De grondwet erkent de individiieele rechten de vrijheid vau eeredienst eu de scheiiliiig tusschen kerk en staat De ministers kunnen uudk afgevaardigden noch senatoren ziju en zullen de ziitiugeu alleen bijwonen indien z j da ir ue geroepen worden De president der republiek nurdt verku eu ilour het congres hij bekleedt dien po t gelureiide i jiireu maar is met herkiesliaar De staten v in het bond kunnen leeningen sluiten Al dd burgers tau 20 tot 40 jaren behooreu tot de reserve l e grondwet tievai 101 artikelen Umtrent de plannen van Busland ten aanzien van khini t ist men nog steeds in het duister Moest men uit den heftigen toon dien de Russische bladeu tegen de Engelsche pers aanslaan afleiden dat Uusluiid ernstig aau eeue annexaiie denkl de bezadigder beric iten uit het orgaan van den mini ter van oor log ieii IncalUe RmM worden nader bevestigd door een telegram uit Taschkend dat de terugkeer van generaal Kaufmaiin en zyu leger aanstaande is eu beschouwd moet warden als een onbedriegelijk bewijs dat Uuslaud hel vuste voornemen heeft om Khiwa weder te ontruimen natuarljjk behoudens waarborgen vour de toekomst eu schadevergoeding ENGELAND De buiteulandSohc bladen wyzen er op hoe weinig voordeel Eugelaud en Nederland tot nog toe hebbeu getrokken van het tractaat waarbij Eugelaud de Nederlandsche bezittingen op de VVestkast van Afrika verkreeg eu daarvoor aan Nederland de volle vrijhei liet om ziju gezag op Sumatra uit te breiden De jongste bcrichien van de Goudkust ontvaugeh too ueii dan ook maar al te zeer aan dat niet alleen het voordeel dat van Engelsche zijde werd verwacht van den overgang van Elmiiia hun is ontgaan maar bovendien begint het nadeel dat uit den oor log met de iuboorlingeu voortspruit meer en meer een zorgwekkenden omvang te verkrijgen De Ashantijneu op de Engeiscbeu verbitterd hebbeii de met hen bevriende Fantyuen op den 4n Juni dezes jaiirs verslagen Op den 19n Juni reeds was de gemeenschap te land tusschen Cape Coast Castle en Elmina afgebroken zoodat de overste Festiiig eu kapitein Fremaiitle zioh met een kaïiouueerboot hebben begeven naar Eliniiia dal ernstig door den ijond werd bedreigd Wat er verder ia voorgevolleu wordt gemeld in een brief uit Freetown van den 33n Jimi Door de Engelsche soldaten en matrozen werd op den 22n Juni de stad Elmina in brand gestoken en totaal vernield Deze maatregel strelc e tot bestrafGiig van de inwoners van Elmina die de AshantjjneD met monden krijgsbehoeften hadden ondersteund Voordat men tot dien stap was overgegaan was bekend gemaakt dat al de vredelieiende burgera die den eed van getrouwheid wdden afleggen op het kasteel van Elmina een toevluchtsoord konden vinden Thans ligt de stad in puin die bestemd was het centrale punt van Engelands handel en beatnur aan de Goudknst te wordeu en als ware e verstoring dier illusie nog niet voldoende wordt thans ook de oude hoofdzelel der Britsche regeering aan de Kust met het grootste gevaar beflreigd De stad Cape Coast Castle was overstelpt met gevluchte Fantijuen aan de eerste levensbehoeften beerachte een ngpend gebrek en de regen mousson Uet ticb reeda siuds drie weken te vergeefs wachten Ten gevolge dier ontberingen heerachten er de pokken en kwa nen er veel gevallen van dysenterie voor Tot overmaat van ramp zijn twee stoombooten de Ymmhu eu de Higritia die met provisie eu ammunitie aft Engeland naar de Kust waren vertrokken gestrand waardoor een deel der lading is te loor gegaan Onbegrijpelijkerwijze heeft de Britsche Begeefing de tydiiig nog niet onvangen dat Elmina is iu de asch gelegd doch de Minister van Koloniën heelt veklaard de juistheid der ontvangen berichten niet te kunnen betwijfelen Natuurlijk wordt aan de Eegeering door de oppositie verweten dat zij een oorlog met de Ashantynea te licht heelt geteld en daardoor niet voor het nemen vau de oooilige maatregelen heeft zorg gedragen Volgens de laatst ontvangen tjjdingcn ligt bet hoofdkwartier der Ashautijuen by het dorp Afatu ongeveer op eeu afstand van 20 kijkimeter van Cape Coast reeds hadden zq eeu dorp in 3e onmiddellyke nabyheid der stud gelegen in braud gettokcu Uc vijand wordt vcrmoedelgk door den koning KoS er Cah alli in persoon aangeroerd Waarsohjjnlijk zal Cape Coast Casile deu strijd wel kufmen volhouden want de Engelschi n blijven door middel van hun oorlogschepen meesters van de ze n het strand maar het binnenland blijft geheel aan den vijand overgelaten totdat men hem met een voldoende krggsmacht zal kunnen verdreven De Mconomi t bevat eene betchottwing over bet handelsverdrag met Frankrjjk en zegt dat het nieuwe Fransche bewind in één opzicht beter ia dan dat van Thiers het is namelijk even warm gehecht aan de handelsvrijhe d als de heer Thiers een kampveohier voor het stelsel van bescherming was De grootste zoo II et de eeuige vrucht van de laatste verandering in het Fransche ministerie is dua de terugkeer tot de tarieven van 186 0 Naar het blad verneemt zullen er tusschen do regeeringen Frankryt en Groot Britannie geene uitgebreide stukken gewisseld warden maar zal slechts een kort verdrag worden gesloten bepalende 1 dat Engeland zal behandeld worden op den voet der meest begunstigde mogendheid tot 31 December 1876 en dat derhalve tot op dat tijdstip het tarief van 1860 zal van kracht blijven Met 31 Deoeraher 1876 zal het echter ophouilen te werken alsdan krijgt Frankrijk de handen ruira en kan in volle vrijheid eene beslissing aangaande zijne handplss aatkande nemen De thans verkregen uitslag ii derhalve een zegeprial voorde handelsvrijheid Het is bewezen dat dit stelsel niet alleen ingang bij het volk heeft gevonden maar dat het in de bestaande omstandigheden het eenige voor Frankrgk mogelgke stelsel is Zoodra men eene proef nam om het stelsel van bescherming in toepassing te brengen bleek de onmogelijkbeid van die poging Menjieme bovendien in overweging zegt het blad Ml bij den financieelen toestand van Frankrijk elke nieuwe lielasting weuseiielijk voorkwam en dat de beer Thiers niets liever verlangde dan terujc te keeren tot het stelsel van besehernnn mair het vervolg zullen er w niirschijnlijk noch d rgelyke omstandigbedeo noch eene dergelijke regeering bestaan Nu het stelsel vau haudolsvrijhtid in Frankrijk do overwinning heeft