Goudsche Courant, zondag 20 juli 1873

b liaald ouder de buitengewoon oiigunitige omstandifheden welie in dat land be tuiide valt er nietmeer te tivijtclen ann hare oierninning onder alleomstandighe ieii Hare vyanileu zulïcn nimmer mach tiger zijn en hoe langer ijj wordl uageleelU boemeer vrienden iij lal liebbea Het tweede punt vnuhet nieuwe vttrdrag bt trv ft le ophi l g der buitenpewone voordfclen welke aan de Franscire scheep vaart boven de Kiigrleclte in ile Frnnscbe havensnaren toegekend Wij weten allen met welke drogredenea de lieer Thiers die differentieele rechtenverdedigd heefi bet zal ods genoegen doen datdergelyke drogredeoeo niet langer slagen en dat hetaan de Engelsche sobaepvaart aangedane onrecht zalworden opgeheven Ook de Times verheugt zich over het vooruitzicht dat bet laatste Fransch Éngelsche verdrag tut 187C ran Iciacht zal blijven en hoopt dat na het ver trijken lau dat verdrag een nieuw tijdperk van internationale vrijheid zal begimien P U I T S C H L A N D De argtraardigde Krijger behoort in de regeeringskringen te Berlijn niet tut de vriendjes Daarvoor b ataan twee redenen i hij aprtekt met lof over de Fransohe bevolking v n Élus Iiathariiigen en plaagt Bisnarck in den Rijksdag gedurig mot de Sleeswijkiolie qosstie Nu boorde men onlangs dat bij op Biaaarck s parlementaire soiree was geweest en aldaar in tegenwoordiglieid van een aantal afgevaardigden met hem over de qusstie een langdurig gesprek bad ge kad Geen onder dat de Sleeswijkersdadelijk nieawsgierig waren naar hetgeen Bismarck toen had gezegd n de beerKrqger heeft gemeend die belangstelling te m eten bevredigen Ten dien einde heelt hij in oene leBbare vergadering zijner kiezers te lladersübeu het gesprokene woordelijk ueedegedeeld Ue hoofdinhoud nu kwam hierop neder Na een niterst hofialijk compliment over de energie n qrer en de intelligantie die de heer Kryger als kampioen Voor de Nwrd Sleesitijkers aan den dag legt rervolgde Eimarok aldus Gij lijt in den Rqksdag de eenige atryder voor die zaak 6 vormt das daar geheel alleen eene partij en daarom acht ik mij verplicht u Byne gedragslyn tegenover uw parlementair staidpoat duidelijk te maken Het doet n leed dat ik u geen aangename tijding naar huis kan medegeven Want ik moet u roiidnit verklaren dat er op t oogeiiblik geen kans bestaat om de zaak Tan Sleeswqk tot eene beslitsing te brengen Ik zeg niet dat het onmogelijk ii of dat wij niet later tot eene beslissing zullen komen maar vraagt gü wanneer of hoe dan moet ik het antwoord sohuldig Ugven Zelfs met den besten wil kan ik er vooralsnog niets op vinden om de zaak te regelen Aehter mij staan 41 millioen Duitschers op wier wensclien ik toch evenzeer aoht moet geven Vergeet ook niet dat de Polen insgel kt met nationale eischen voor den dag komen De beer Kryger rerzocht hem daarentegen ookniet uit ket oog te rerlieien dat de Noord Slees wij ktra ODmogelgk langer in hun roorloopigen hoogst dnbbelzinnigen toestand kannen blynn Wat tochkan voor een folk nootlottiger zyn dan het volslagen gemis van eiken grondslag waarop voor de toekomst Boct worden gebouwd Bovendien voegde hijer bg het Prager rredeetractaat bepaald in art 6 op welke wgzQ daaraan een einde kan en moet worden gemaakt en als gij daaraan geen uitvoering geeft ion eene andere Mogendheid dat wel eens op grond Tan haar recht kunnen eischen Oostenrijk toch beeft ▼ an het medebezit van oord Sleeswgk wel afstand ndaan maar slechts ohder nadrukkelijke toorwaarde dat de bevolking in slaat zal worden gesteld om bij▼r e tmming uit ip maken onder welken soevereiniq Toortaan aal behooren Zoolang die stemmingniet beeft plaats gehad heeft dus Oostenrijk op datland evenveel recht als Praisen Hierop antwoordde Biamarck nOostenryk heeft bij ii zaak weinig belang Dit artikel is ook nietvsn Ooatenrgk uitgegaan maar uitsluitend vnu Frankrijk Keiier Napoleon verlangde daarmede eigenlijk niet Teel het waa hem voldoende als zijn begin el van TTge rolkastemming maar in het tructant werd vkcnd Tf Wil t gaarne gelooTen hernam de heer Krijger maar daaruit blijkt dat die bepaling louter eeue sdignrertooning is geweest Nn Frankrijk in het gesprek was genoemd naakte hij tevens Tan de gelegenheid gebruik om te verklaren waarom hij in den Rijksdag 700 herhaaldelijk voor de BIzaasers en Lotbaringers in de bres was gesprongen Dat had hg nooit gedaan uit eene bijrondere sympathie Toor Frankrgk of voor de Fransohe bevolking en de reroverde gewesten maar ondilt hij als Sleeswgker bg ondervinding wist boe hard het valt onder da macfat van een veroveraar te zuchten Frankrqk zoo ging hij voort heeft een ge pelig Tcrlica geleden Haar hoe k am dal Doordien en iadertiid de beteelteuia der Detnschc qasttie niet t volle l eefl begrepen Men bl flf t l ijgenil auizien tioa de ou la piMVmcieii wier tie it iluur ilrie gruute Moguiidheden au Ie l eeiiSL ht kroon i avn ge 1 aarbor ïd met guweiil a iu inictnnrkeii weiden uiilrukt CU bet verlio s van den Kiias en Lothirinnen was eenvoudig een gevoljj van die ile puliiiLk Zoo zou ook Engelauil legenovtr de Ver ceni ile Staten nooit zuik eene drjevigu yeriialeivude figuur hebben gemaakt als het op de Lundeiisohe cuitferentie eerbied voor reclit had getoond Maar daarover heb ik mg niet verder uit te laten Uwe Doorluchtighcid is met die zaken beter bekend dan ik Gij hebt gelijk zeide Bisinnrek iktien tg heel met u eens Nogmaals gij heb volkomen e ijk Ga slechts voort up dezelfde uij e a s gij tot nog noe gedaan liebt Laat u u et ti rugliouilen vaii mij te iiiterpellceren over moeilijke zelfs nog veel moeilijker Uiestiln dan gij reoila zoo dikuijls hebi Ier sprake gebracht Maar ik ze vooruit dat ik niet nltws er op zal kunnen antwoorden Gij hebt het recht gij zijt zelfs ver licht de belangen uwer kiezers te verdrdigen £ n al muclit gij het goedvinden eene nog veel levendiger oppositie te voeren dan gij t t nu toe gevucrd hebi ik geef u de verzekering dat ik hel u niït kwalijls zal nemcu Hiermede was het gesprek afgcloopcn De heer Krijger heeft toen onraiddellgk bel geiprokeiie opgeschreven en lie juistheid van zgn verslag doen constateeren door zijne medeleden die vuu het begin tot bet einde er bij aren geweest j Niet alleen iu Sleeswijk maar ook in geheel Dcne marken is meermalen het gevoelen te kennen ge geven dat Bismarck de Noórd Sleeswijkschequitstie op de lange baan zocht te schuiven ten einde tgd te winnen en gelegenheid te vinden om het land bij Pruisen in te lijven Te Hiulerslebeii gelooft men nu dat er na dit gesprek aan dat plan niet meer valt te twijfelen BINNE NL AND GOÜDA 19 JüLI Schaakwedstrijd KAMPEN GOUDA wit zwart i 37 Zet K2opD3 37 Zet 03 1 38 C 6 D 4t 38 E 6 D 5 Door het Bestuur Tan Apollo in kennis gesteld met het Programma vftn het morgen te geven Groot Vocial en instrumentaal Concert laten wij bet voor onze lezers hieronder volgen Eerste Afdeeling 1 Grande Fantnisie sur l Opéra Ie Trouvcie Verdi 2 Aria Sinbat Mater Rossini 3 O mofonia Potputtrri Nürnbcrger 4 a Duet Ich Wollt meine Liebe ergósse sich all in ein eiuzig Wort Mendelsobui i Habiohdich nur alleiii Gumbert Tweede Afdeeling 1 Ourerture Willem ïell Rossini 2 Opwunits Vocaal E Hol 3 ApjUu a Baftierlied W Konincfcs 4 Neèrlands Leeuw Heinze 3 en 4 met begeleiding van Koperen blaasinstruoienlen Derde Afdeeling 1 Der Zeitgeist Potpourri Bach 2 Op bet Kerkhof Vocaal de Vliegl 3 Bede Vocaal Heinze 4 Abondlied Quartet Abt 5 Hollands Glortè R Hol Met begeleiding vau koperen blaasinstrumenten De Liedertafel die zich voor weinige weken op bet groote Zangcrsfeesi te Utrecht zoo zeer onderscheidde en de kapel Van het Begime il Rijdende Artillerie AdjudantKapelmeester de heer Nurnberger zgn bij onze stadgeuooten genoeg bekend om nog eenige verdere aanbeveling noodig te hebben fL Gisteren is bet gezin van een onzer stadgenooteiiop aanzienlijke wijze vermeerderd De vroaw vanOudijk woneitde achter de groote kerk alhier liieltnl drie gezonde kinderen ter wereld gebracht Is diezegen groot niet minder grout zijn de zorgen verbonden a in een dergelgk geluk Blijken van belangstelling zullen dunkt ons der kraamvrouw nietonwelkom ezen Onze stadgeuooten op te nekkentot het geven van dergelijke blijken Icliten wij geheel ounoodig Btaten Generaal Ekrste KAMfeit Zittingen van 17 en 18 Juli In hare zitting van Donderdag is het weta oni werptot bekrachtiging van credieten ten behoeve van totde dienstjaren 1807 tot en met 1870 bebooreiicleonverevende vord ffl ingen ten laste der begrootiii van Nederl Indic en eenige andere wetsonlwerpenannpenomen Bij het begin fan de zitting van gisteren heeft de heer vah Goltstein met het oog op de pririeraentmre gebenrtonissfn en den pqlitieken t esland lan den laatsten tijd verlof gevraagd en bekomen tot interpellatie en gevraagd liecft het kabinet zijn oii tslag aaa den koning aangeboden en zOo niet op welke wij e ziet net laUiK l d n tivtenwoor ligen toestand in PU weike voornemens huelt hot Dl minister laii liuii eitMi a leen ter vergadering t i ix or lig ter verdediging van ile wet op de gromlbe I verkilt u ile de g aue vragen te zullen ine i elviju aan zijn ambtgenoot Tan justitie lijdelijk vooi ilt r vnu den ministerraiid Er zou daarover eiiiiler yiicLrliiig overleg moeten plaats hebben zaodut hij het tijdstip van antwoord nog niet bepaald kon opgeven later is bepaald dat dit op denzelfdeu avond nog plaats zon hebben Daarna kwam in behandeling het wets ontwerp tot herziening der grondbelasting betrekkelgk de gebouwde eigeudoqimen Onilerscbcidene leden namen aan het debat deel Het wets ontwerp betreffende de grondbelasting is na velerlei discussie aangenomen mei 22 tegen 12 stemmen In do avondzitting heeft de minister van juslitie naar aanleiding v in bovengenoemde inler iellatic verklaard dat de minister van oorlog na de intrekking dei mililiewet aan den Koning zijn ontslag heeft ge vraagd en dat dit verzoek aan den ministerraad is teruggezonden om consideratie en advies De ministerraad overweegt welk advies hij tin den Kon ng 7al geven De ministermad ral de vraag vat Ie doen overwegen met al den ernsi die H belang vnu Int vaderland vordert maar hij vertrouwt dat de kamer znl goedkeuren dat de regeering voor het iels bekend maakt de uitkomst barer oreriiegingeu aim het oordeel eu de beslissing vau het Hoofd v ni den stant zal onderwerpen De heer v Goltstein bedankt voor dit antwoord Hiermede is de interpeLatie afgeloopen en de kamer gescheiden Zoonis men weet heeft de algemceiie vergaderingvan het Nederl Schoolvorbond besloten aan eenecommissie op te draden bet instellen van een onderzoek naar lie bezwaren verbonden aan het invoerenvan wettelijkeo leerplicht hier te lande en zgn ilcafdeelingen Göuja Zulfen Middelburg eu Deventeraangewezen om elk cén lid v oor die commissie iebenoemen De afdeeling Deventer heeft thans totlid dier commissie beïvoeiud den lieer H Ten CiiteHoedeanker dïede êenoeming lieert ningenomeii Vooraf was doof do afdeeling besloleo dat hem geen imperatief mandaat sou worden opgedragen j De uitvoer van bessen schrijft men uit Utreclit die Jhders om deven tijd van het jaar met znlko aanzienlijke massa s om en in deze gomeeule pla is beeft is voor dit jaar van bijna gccne iicterkiM Het nangebiaclite wordt alleen voor het b niii r lii id gebruikt De oorzaak daar is vooral dniir iaii i 1 ti schrijven dat de markt hier hooger is d iU e u iS en er weinig aanvraag uit Engeland is Uit Amsterdam meldt men dat Woen idagarDiid brand is ontstaan in eene keet der polder vcrU is in de Stads Rietlanden Daar er aau geen blussclii ii te derïken viel zijn 18 keeten in korten tjd in de aseh gelegd Iedere keet was bewoond door 14 personen die bij den brand haVe en goed hebben verloren Door de sigarenfabriknnteii Ypes en Postliiimus zijn de eerste raaébines te Utrecht in werking gebiaolit om bosjes te maken deze machines voMion volkomen aan de verwachting en geven liet voorileel tevjïiis aan de sigarenmakers dat li geen jongens meer bghoeven te hebben om deze uit de band te m iken De gezondheidstoestand was te Groningen in da vori f maand bijzonder gunstig In 5 gemeenten overleed niemand terwijl b v in de s i rkit bevolkte gemeente slechts 1 persoon o v rl d De kinkhoest maakte in de gehcele provincie slcclits I slachtoffer de croup 4 de mazelenzlekte 7 do kwaadaardige keelziekte 3 de roodvouk geen de typhusziekte U Am knnkerziekten daarentegen bezweken 1 G personen aan zelfmoord 4 aan de gevolgen vau sterken drank 1 door een val 2 door vermoedelijke vergiftiging 8 in het rfalffr 3 In de Woensdag gehouden zitting der Proviiieinle Staten te Groningen is o a rnpppri uitgebracht over de voordrachten van Ged Siaieii nopens het subsidieeren van de buurtspoorwegen De conclusie in zake de Noorder buurt spoorwcgen strekt om te besluiten conform de voordracht met deze wijzigingen o n dat de zijtak naar Delfzijl geen aanvang neme te Siiuwcrd ni f ir te VVinsura en loope niet over Bediim en Stcitum maar over Onde iilendnm en Middelstum naar Loppersum en dat de definitieve concessie voor den Isten Norefnber 1873 in aanvaard Met deze laatste wijziging wordt ook conform devoordracht van Ged Staten in zaken den buurtspoorweg Lemmer Heereoveen Groningen geadviseerd Or Gt Men = chrijll nt Ainsteruain d l 13 Juii aan de Jmr Ct Dik MJis worden er ware of oierdreveuc stna tji s in de diigbladeii medegedeeld vau de buileiigewou hooge vrdiensLen der diamant erkers doch v at ik daarover uit deu moud van een hunner heb vernomen wenscb ik bier meile te deeleii Het loon vnu diumantklovers luupt volgens bekwaaiuhei l va circa 14U tot ƒ 2ÜJ wekelijks dni der d anioul lijpers is lager doch die 7ü wekelgks verdient bclioeft nog geen hekseumeester in t vak te zijn Hun werktijd is hoogstens 10 uren daags en ze zijn onderling zoo vereenigd dat nog geen vader ign zoon bg t vak raag opleiden buiten toestemming der verecniging Dat de fabrikanten evenwel ook goede zaken maken kan uil het volgende staaltje blijken Eenige dagen geleden kwam een juwolier met ern groeten diamant aan een der fabrieken ulbier uBi dien te laten kloven Hij vroeg naar den arlseidsprgs en ontving ten antwoord tachtig gulden Dat is veel zei de juwelier eu t antwoord wds eeu on vcrschillig sobowleiophalen Eerst besloot de juwelier nnar eene andere fabriek te gaan maar bedenkende ilat hem daar wel ƒ 100 kon worden gevraagd vroeg hg wanneer hij de dininnut kou terugh iltn Och wacht maar even zeide de chef der fabriek en waarlijk binnen 16 minuten wa de diamant naar opgave gekloofd Overigens bloeit dut vak heden zeer Gedurende den Üuitsch Fransohen oorlog stond bet bijna totaal stil nadat het reeds lang kwijnende was geweest zoodat menig diamantwerker destijds zjju leven rekte door met den schoenenbnk te staar Blijven de werkzaamheden dan ook nog jaren zoo als ze op heden zgn zeker zal er dan ook geen onbein kleide diamantwerker meer gevonden worden Uit bet boven meiligedce de laat zich lichtelijk verklaren hoe do diaranntwtrkers vereeniging een zoo duur terrein heeft kunnen aankoopen waarop een reeks au burgerwoouhuizeu wordt opgetrokken Of uhoon de gtheele koopsom en bouwkosten door een rijk particulier ijn voorgeschoten zgn er toch vele der naiideellioiiileri die onder dut zij zich de minste t ntoeMUg behoeven te getroosten wekelijks 100 van hun aniideel kunnen nllo=8en tern gl zij voor de rente van hot gestorte onraiddellgk reeds 4 pCt outv inien tol het aandeel bun eigendom is Overigeil er iten i u ili iBiantwcrkfr ook niet dal er inirtder goed bcleeiden dan zg beslaan Milde uitileeliu en a iii de armen hebbi n van wege hnnnc Verceolgiug geregeld Wekelgks plaats Ook steunen zij de strijdende aigareiiumkera geze len ofschoon leeds oiigi ioe ud krachtig m hun strgd Van e lei 1 mg vnu de Nell Kbijnspoorweg groot 8 OiiO 0JU aangegaan leii Slisten April 1338 voor den lUg van Aroslerda n Vrnbem zal a in de aandee h iiitlers van obhgatieu over bet jaar 1872 73 orden u ibitiad vuur diMdeiid ƒ 34 0 per opbli g tie van l KM Kiistiinags zal worileii uvfrgeg ian t t de iiflosiiiig van 707 obligatieii dier leeiiing J Do Globe meldt Sedert eenige dagen worden de waudeliiais te Weenen geplit tgd duor eeii vreemd eoortig iinect welks steek veel overeenkomst heeft met die eener bij duch minder pijnlijk is Bij onderzoek 19 gebleken dat dit insect in Perzie te buis behoort ta men vermoedt dat er eieren aanwezig waren in lie naar do tentoonstelling gezonde l erzise e goe leren eu hunne emballage en dat dia eieren iu den zonneschijn ziju uitgebroeid In de Nieuice Rotierdamsc te Courant lezen wij liet volgende De bukenile beer John Simon de medische beambte van den Londenschen Local Gouvernement Board hoeft inet t nog op t v erschijnen der Aziatische cholera in sommige streken van Europa opnieuw een douumeiit in t licht gegeven waarin hij zijn landgenooten waarschuwt tegen dreigend gevaar en tracht hm daartegen te wapenen Ue naam en uitnemende verdiensten van den schrijver zetten aan dit document groote waarde bij een waarde die nog vethoogd w ordt door t bondige en verstaanbare van zijne wenken Tegen twee gevaren ten aanzien der voorzorgsmaatregelen tegen de cholera heeft men voornamelijk Ie i J pn Ten eerste tegen t drinken van water dat ook slechts in de geringste mate bezoedeld is met faeces of ander vuilnis zooais in geval van lekken of doorsgpeleo uit riolen geuten privaatputteii vuile sloten en dergelgke in bronnen rivieren welputten en reservoirs van water of wel in den grond die zulke reservoirs omgeeft een gevaar i it op kleine schaal bestaan kan in fle pomp of den welput van elk woonhuis op groote schaal in de prises d eau van waterleidingen Ten tweede t gcn t in idemen van luoht die bezwangerd is met uitwasemingen van onreinheid t Is sinds jaren zóó bekend hoezeer die beide ïevaren de openbare gezondheid iu t algeracen en in t bijzonders tijdens t heerschen van diarrboealeaandoeningen bedreigen dat de verbeterde middeleulot t wegruimen van vuilnis eu t verschaffen vanzuiver drinkwater in 1 groot en in t klein reedslang overal in toepassing hadden behooren gebrachtte zijn Voor zoover men echter zoo verstandig nog niet gehdudeld heeft moet lijdelijk en alltians gedeeltelijk veiligheid gezucht worden bg maatregelen van pallialieven aard Deze zgii A Eeu ouverwglj en degelijk onderzoeken van drinkwater zoowol uit bijzondere al uit openbarebronnen Waar bezoedeling ontdekt wordt moet allesgedaan worden om die te doen ophouden of zoodit ondoenlijk is moet t water niet meer gedronkenworden B Tegelijkertijd een dadelijk et zorgvuldig wegruimen van allen afval en vuilnis die zich op verwaarloosde plekken in en nabij de woonhuizen mochthebben opgehoopt Dergelgke ophoopingen moetenin l vervolg worden voorkomen Er dient geiet tenorden op alle riolen pijpen of geuten uit welkeeen onaangename reuk in de huizen dringt t Herhaald wasscben en itkalken vau vertrekken eu mureu vooral in de diclitbevolkle woningen der armen kan niet genoeg worden aanbevolen 6 Ruime eu dikwgls herhtialde outsmetting van alle reservoirs van vudnis vau met vuilnis doortruk keu grond kortom van ailes in ouder en nabij de woningen wat strekken kaa om de dampkrings lucht te verontreinigen j Bg gebrek aau duurzame schutsmiddelen is geen veiligheid denkbaar zonder onophoudelijke wasscningen I en ontsinettiiigen eu zonder de strengste waakzaam I heid tegen e ke bezoedeling van drinkwater Met t oog op de mogelijkheid dal de cholera besmetting wederom zich tot dit land ulislrekke 18 tweuschegk dat t publiek in elke gemeente nele tot wicn het iu t belang van zijne veiligheid zich te wenden heeft De verantwoordelgkheid is iu de meeste gevallen verdeeld Zg rust t eerst en t zwaarst op de wnter maiitsohai pijen commercieele vereu ingingen die in vele groote steden zich belast hebben met t leveren van zuiver drinkwater en t is te hopen dnt die uiaatschappijen zich niet onbewust van iXzü rampvollen invloed dien sommige harer bij I vonge epideinieu van cholera heblieii uitgeoefend I voortaan zoo ik ziekte weder onder ons verschijnen moest bedenketi zullen ddt elk barer hondcnlen ja duizenden menschen levens iu hare bauden heilt 1 Ma ir bovendien berust de vefantwoordelijkbeid voor t neiiien Van vriligheulsioaatrege en tegen cholera voor zoover de openbare reintic d eu t wegruimen I van vuilnis betreft bij de plaa selijke sanitaire over hl den lu de eti deu en ten platte lande Die over liidoii worden door de burgerg gekozen zooilal elke gemeente t schier Vulkomeu 111 hare mocht heeft om tc beslissen ot haar sauitnire toestand bevredigend tljii vul gebrekkig wezen zal t Is vrij zeker i iit in VI Ie piaat de voorwaarden tot t verspreiden v i i ctiulera thans minder overvloedig aanwezig ziju dan voorin en Duch oiitegeiizegkolijk zijn in zeer vele oudere plaatsen de voorwVarden tot veiligheid gi li el of zso goed als geheel afwezig Men moge zoo eindigt t stuk van den heer Simon toch vooral bedeuken dat de moeite en kosten vuoi t hierboven vermelde doeleinde gemaakt in geen geval zullen kuuiu ii beschouwd worden als verleren De plaatselijke voorwaarden die de cholera zoo zij ingevoerd wierd veroorlooven zouden zicb te veispreidru zgn dezelfde die dag aan dag bg afwezigheid van cholera andere ziekten in het leven roependen vourtj lanien tiekten die daar zij nimmer geheel ijken uit t land op den langen duur veel meer slaclitoffers eischen dan de cholera De sanitaire verbeteringen die een gevoel van veiligheid rccliivaardigeii zouden tegen eene gevreesde bezoeking vau cholera zouden ook indien de cholera nimmermeer onze stranden bezocht ruimschoots haar loou afwerpen in t voorkomen van die andere ziekten De verklaring van den heer Simon dat in zeer vele plaatsen van Engeland de voorwaarden tot veiligheid geheel of zoo goed als geheel afwezig zijn moet ook ons Nederlanders treffen Inderdaad wanneer we nagaan hoc treurig t in de meetic steden van ons land gesteld 19 met de zorg voor de openbare gezondheid hoe eeI t reinhouden onzer straten te wenschen overlaat hoe allergebrekkigst onze inriohtingen zoowel openbare als private tot afvoer van faecal stoffen nog zijn en oji lioe schrikbarend groote schaal de verontreiniging van t drinkwater met den inhoud der riolen tenonzent regel is dan vait t moeielijk ua t lezeu van dit geschrift eene hoogsi pgulijke bezorgdheid tb opderdrukkcn Te Haarlem hteft Woensdag de beer dV A W Bronsveld den driehonderdsten verjaaidag der 4nt 1 Wol de heer Simon ia deze sliuea zegt is meer flitsluitcnil toepasselijk op Ëag Uche toestaaiU a hoofding van Ripperda in de Ziiaï vau Tleu Nieuwen Doelen zooais hg deed opmerken dezelfde eusedert einig veranderde zaal waar Ripperda dooreene kernachtige en overtuigende toesjaik nadatvan regeeringswege reeds stappen tot oiiilerwerpinggedaan waren de burgerg tut verdediging harer stadheeft doen besluiten voor een talrijk eu zeer aainlacbtiggehoor de geschiedenis van het Spaaiische beleg envan de overgave van Haarlem geschetst Hij beeftdaardoor voldain aan dm wensch an velen dat hetbeleg van Haarlem die belangrijke episode U t degeschiedenis vau Ncêrlands tachligjarigen onafhankelijkheidsoorlog na driehonderd jaren binnen Haarlemniet onherdacht zou voorbijgaan Het koor der Ned Herv weesmeisjes aldaar heelt bij die gelegenheid onder leiding van den heer F Allan eenigetoepasselgke zangstukken op verdienstelgke wijze voorgedragen H C Dezer dagen is te Heerenveen een allerzonderlingst mensch 70 jaren oud overleden Hoewel goed bemiddeld leefde hg als eeu kluizciiaur en als een bedelaar Hg was steeds buitengewoon slordig gekleed geen mei sch betrad ooit zijne woning Het huis dut voor jaren eeu knap gebouw was is nu geschikt voor afbraak Hij beredderde alles zelf tjt zelfe de w asch en het koken van zijn eten De weinige familie die hij had vond hem nadat zij de dear had opengebroken dood In zijn huis was bet steeds wonderlijk gesteld Geen mensch zou gaarne bij hem in hebben gewoond Als vetweider hield bij koeien en schapen De laatste bewoonden met hem bet buis en logeerden in den winter in het woonvertröit Hij bezat schoonc stukken weideland i ii men gelooft algemeen dat er ook op verborgen plaatsen veel geld voor den dag zal komen Meestal was zijn huia bij dag en nacht gesloten en waakte hij bij nacht terwijl hg een groot gedeelte van den dag sliep Laatste Berichten Versailles is Juli De commissie voor de C ogatie heeft den heer Prai Pftris benoemd tot n rapporteur Zij stelt voor behoudens t advies van de heereu Magne eu Fonduet dat de kamer den 5den November weder Dijeenkome om vergaderd te zijn tijdens de ontruiming van de nog door de Duitschers bezette departementen De commissie adviseert dat de permant nte commissie en de regeering zicb met elkander zullen verslaan iu geval de wederbijeenkomst der kamer op t bedoelde tijdstip plaats hebbe t Linker centrum heeft zijn bureau gelast om toet t burean van de linkerzijde te overwegen of t niet v enschelijk zou zijn de interpellatie van den heer Pavre uit te stellen tot J g de discussie over t ontwerp van den minister Ernoul De binnculandsche politiek zou dan kunnen besproken worden Versailles is Juli De commissie voor het budget heeft gehoord de heeren De Broglic en Bouillerie over de herziening der hamlclstmetatcn De ouderhandielingen met België z gn reeds zoover gevorderd dat binnen 3 S 4 dagen eeu ontwerp tractaat aan de vergadering zal worden onderworpen die met Engeland diiren langer wegens de wet op de surtaxe voor schepen onder vreemde vlag INGEZONDEN De r argcii s il vous plait t Was gisteren avond weer een waar brou ba ha van onze vrieiidschappelgke Quadrilleeryereeui giug waar gulle en hartelijke scherts de bovtnband heeft waar de geurige sigaren rook alle aerdsche zorgen in baar blaauwkleurige wolkjes dwirlend omhoog voert In dat echte jongensleven klonk het eerste spel trais oartsl tieutl tiensl riep onze waarde gastheer troia mijne heeren een oogenblik a aller attentie abba gekheid harte heer maakt troef riep een onzer levenmakers Integendeel een oogenblik van ernst kan g en kwaad tis ik geef je allen mijn woord mijn bedoeljng niet om Spaansche of Javaansche volkskwestifn op tè lossen maar een vottrstel te doen nit een goed hart Top ga je gang maar als t niet te lang is t Was op eens doodstil en ik geloof telf dat de rook onzer cigareu een oogenblik hare luchtige kringen staakte bij Cen zoo ongenoon verschijnsel Onze waarde gastheer dealde nu in warme bewoordingen de onverwachte en zeer groote leime rdering van bet gezin bg Oudijk achter de Kerk mede en stelde ten slotte voor het verloren geld in finnden tc stcl leii van die menschen die bg een zoo overgruote vermeerdering van lataiUe l g een afgepast weekgeld stellig aan veel behoefte hebben Duvcrond werd dit Voorstel aaligeuoucn eu stellig werden sulo s of luiperialen nooit met guller piot veilofen