Goudsche Courant, zondag 20 juli 1873

Woensdag 23 Juli 1873 N 1390 GOÜDSCHE COURANT Nienws en Advérlentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertenüën kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave By het eind ran onzen luingennnen arsml werd er bepaald de toln nde bgeenkomst in de rolgrude week net hetzelfde duel te Ivon leli De opbrengst was 2 Si t Is waar by loo een groote bchurfte wel weinig tuuar elke bgdMge kan hoe gering ook niet din aangenaam te pas komen On eindvoorstel wa dat een Tan ons uwe erkende welwillei dh i I Koude inrüepen mijnheer de redacteur om dit in uw ge tcht blad op te nemen dat toch uimmer on ene en 19 om een poging te ondersteunen die een goed doel tot beginsel heeft Hartelyk danken wij allen n bü voorraad dat a ons beleefd verzoek zoo minzaam hebt opgenomen en onze wensch is dat velen hoe gering ook mogen bydragende ondeis in staat te ttelleu die drie kleine weieldburgeis van alles te voorzien Ibneh Burgerlijke Stand GiBosM 13 Jali lak Soul ondirs S II Polak en 8 de Joog 17 Alexaoder G abert ouders S de Joug ta M P Ttn Gogti Godefndus ouders B Leerintveld en 3 Linsen 18 JohauBes Mnartro ouders M de Graaf en C i Boot Willem Kuel Frtderik uud i W G Oudyk eo O Stout Ovuikoa IS Juli A L i Kliteneld 9 m 17 W SUM 8 j 8 m T BAHLMANN van Gouda EN M C H TIMMERMANS Soermend 18 Juli 1873 Eenige en algemeene kennügeving 2Wrl c c 5 ADVERTENTIES 40 JARIGE EGHTYEHEENïGm VAN G T MEUEES BN M L H ALTHOFF Ooitda 19 Jnli 1873 Hunne dankbare Kinderen De ondeigeteekende betuigt zgn dank TOOI de vele bewezen van belangstelling bij zgne herkiezing tot lid Tan den Gemeenteraad ontTangen Dr LÜIJTEN IJSKASTEN De Ondergeteekenden berigten hiermede dat ben is opgedragen eea Agentanr in DUITBCHE IJSKASTEN waarvan teekeningen en modellen hg hen ngn te bezichtigen In den zomer zyn deze in hotels restaaraüën ani onmisbaar en in de hnishouding zeer nnttig en aangenaam Kasten van bgzoadere afmetingen moeten om in len zqmer te kunnen worden geleverd reeds na worden opgegeven Zg bevelen zich tevens aan voor de levering T n US waarvan de prjjs zeer laag zal worden gesteld terwijl gelegenheid bestaat zich op bilIgke voorwaarden te abonneeren Voor onrermo nden wordt tot geneeskun i dig gehmik gratis geleverd Qebr KAMPHUIJZEN Schipper va n Gou da op s Grav nliage Vertrekt MA ANDAO raoigen 4 nre naar s 6RAVENHAOE aankomst namiddag en na i GKAVENHAGE D 1 N G 8 D A G middag 1 nre aankomst te GOUDA Woensdag morgen BUITENGEWOON Groot Vocaal en Instrumentaal ij te geven door de lEDERTAFEL ApOLLO directeur de Heer Joh W WENSINK met medewerking van het Muziekcorps van het llfjiment üijdnidf Sf iH i tf opZO DAG len20JÜLI1873 in den Jaia der Sociëteit Ons Gbnokqkn Aanvang ten 7 ure HH Leden der Liedertafel hebben v r e n toegang Entree voor HH Leden der Sociëteit Dames en Kinderen 25 Cts per persoon Voor Niet Leden 50 Cts per persoon Gouda July 1872 BESSE SAPen BESSENWIJiX De ondergeteekende verzoekt zjjne geëerde Begunstigers die zich van nieuw BESSEN SAP wenschen te voorzien daarvan ten spoedigste opgave te doen J BREEBAABT Lz Markt A 56 Confieeur NB De flesschen ter vuUing worden binnen de stad van huis gehaald en weder franco tehuis bezorgd Honderd Tachtig Duizend a TJLXJEisr beschikbaar in eens of gedeeltelflk als HYPOTHEEK op LANDERUEN HdlZEN of ander ONDERPAND Brieven franco Doctor DÜMOÜLIN Binnen Brouwerstraat Amtterdam Mevrouw KAMSTEEG Fluweelen Singel wijjt R n 304 vraagt met 1 Augustus eene flinke Dienstbode Loon 60 Openbare Verkoopingf ten verzoeke van het Gemeente Bestuur van Gouda op DINGSDAG den 22 f JÜLIJ 1878 des Toormiddags ten half twaalf ure in het Lokaal Tivom aan de Spoorstraat aldaar van Omstreeks 1700 Q Ellen BOUWTERREIN z nde zeer gnnstig gelegen te Gouda op den hoek van de Boelekade eè do Karnemelksloot en zulks in 7 perceelen elk groot omstreeks 240 Centiaren zoo als op het terrein zal zya afgtbakend en daarna in combinatie Terstond te aanvaarden zullende aanwijzing in loco geschieden ten dage des verkoops des voormiddags tusschen 9 en 10 ure Inlichtingen geven de te Gouda gevestigde Notarissen OEHEIM J0 GEI1EER ingepakt wordt de BAARDBALSEM verzonden naar ieder plaats der wereld Die balsem is onzichtbaar en onschadelijk op en voor de huid door honderde getuigschriften gestaafd niet uit het buitenland maar van Ho landsche Jongens uit iedere stad van Nederland die met een flacon hun baard ontwikkeld hebben in O 8 of 12weT ken Met 42 blaanwe poèlaegels of ƒ 2 wordt de flacon als ook de bestellingsbrief geheim verpakt en verzonden door THEOPHILE Kerkstraat bij de Vüaelstraat 514 Amsterdam GEEN DEPO rs Couda Drnk vau A BrmkmaD F uik smakende in iiUe soorten uit het Magazijn van de Heeren VVOLTERS en JONKER te AnMerdam te verkrjjgen b H W M STEEVENS Banket en Koekbakker te Gouda NB Alsmede LIMONADE SIROOP tot lagen f rgs ten gebruike van Heeren Sociëteit en offiehuishouders Openbare Vrijwillige Verkooplng om Contant Geld op VRIJDAG den 1 AUGUSTUS 1873 des morgens ten 10 uur precies aan de Bouwmanswoning bewooqd door ABRAHAM LANGENDAM staande in den Zuidplaspolder achter het Dorp en binnen de Gemeente van Zevenhuizen mmi mmi SCHAPEN KALVEREN VARKENS RIJTUIGEN waaronder een geheel nieuwe TILBURRIJ BOÜWenMELKGEREEUSCHAP PEN en andere ROERENDE GOEDEREN D Breeder bg biljetten en inhchtingen te bekomen bij N otaris MOLENA AR te Wad dinxveen O ca Dr J G PÖPP s Plantaardig TANÜPOEDER Het reinigt de tanden dermate dat door zjjn dagelyksch gebruik niet alleen de gewoonlijk zoo lastige tandsteen verwijderd wordt maar ook het glazuar der tanden in wjtheid en fijnheid toeneemt Dr J O POPP s Anatlierln MO DVVATER het zekerste middel om de tanden en hettandvleesch gezond te houden alsook tot genezingvan mondea tandziekten wordt ten zeerst aanbevolen Te verkregen te Gouda by L Schenk winkelier op de Uou i$trnat wijk A 12 te Rotlerdum by F E ï m Saulen Kojff apoth en A Scinppereijn C blaauwe poroeleinwiiikel te s Hiij bij J L ¥ C Snabilic apoth te Leydeu bij E Noorüijk te Utrecht bg F AlteiiR apoth te Anisierclam bij F vao Windheim C verk opfauia Ie OudewHter bij T J van Vrcumingeu te Schooijboveu fajj A Wolff De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATEBDMi De prfls per drie maanden is 1 75 franco per post ƒ 2 SOHUCTERIJ BEK EN du A KING Burgemeester en Wethouders der Gemeente Gouda brengen ter ken is van de Ingezetenen dat overeenkomstig Zijner Majesteits besluit van 28 Junij 1828 Staatsblad n 42 de Commissie van onderzoek enz omschreven in Art 15 der Wet op de SCHUTTERIJEN van 11 April 1827 hare by de Wet bepaalde werkzaamheden heeft aangevangen en roepen bij deze op alle dit jaar voor de SCHdTTKRlj ingeschreven en geloot hebbende personen om voor de voornoemde Commissie te compareren in het Raad huis dezer Gemeente op Maandag den 28n July 1873 des voormiddags ten 11 ure ten einde of voor de Schutteriyké dienst te worden gedesiguecrd of wel redenen van vrijatelliug hebbende daartoe de vereischte bewgsstnkken in te leveren opdat die 20udeu kunnen worden onderzocht en aan de wet getoetet Wordend de belanghebbenden aangemaand om niet te verzuimen ten bepaalden tyd voor de Commissie van ohderzoek te verschgnen daar zy welke niet mogten i pkonir n gehouden worden geene redenen tot vrijstelling te liebben en voor zooverre hun dieustpligtige nonirtiers zyn ten deel gevallen bjj de Schuttery zullen worden ingeiyfd Gouda den 21 JuUj 1873 De Secretaris De Burgemeester DltOOOLEKVEB FoBTUIJN Remij Weth 1 B BUITENLAND Bultenlandsch Overzicht De afdeelingen der nationale vergadering licbben twee nieuwe commiMien benoemd De eene wordt belait met het onderzoek der voordrncht die wij in on vorig numiner reeds mededeelden vau den heer Paria ten doel hebbende de vacantie den 278ten dezer een aanvang te doen nemen de andere met dat der voordracht de heeren Ernoul bevoegdhéi l der permanente commissie om tijdeua de afwezig brid der Kamer der regeering machtiging te verleetien vervolgingen in te stellen legen de dagbladen In beiile conimissien heeft de meerderheid de overhand De linkerzijde en hel linkercenirnm zijn door slechts enkele leden vertegenwoordigd De beraadslagingen in de afdeelingen zijn bijzonder levendig geweest In fSine afdeeiing heeft de heer Jules Fnvre uitdrukking gegeven aan het wantrouwen dat een grool j deel der kamer koeateren zou indien het reces te lang duurde Spreker wist den hertog d Audiffr t r Pssquier over te halen te verklaren dat onder de regeering van maanchalk Mac Mahon geen slaatsgrer i te duchten is Zonder den minsten twijfel heeft de heer d Audiffret Pasqnier werkelijk gemecml wathj zeide en te Parijs twijfelt wel niemand aan ile goede trouw aan de geestkracht van den maarschalk die Prankryk bestiert Maar wie kan zeggen of hij wel altijd een volgzaam miniateiie vinden zal of er niet Iwiiige raad ieden gevonden zullen vyorden geneigd en in staat buiten den president der republiek om een coup d ctat te bewerkstelligen Het is voor dergelijke eventnaliteit dat de linkerzijde bedacht is en mimchicn niet ten onrechte In een ander bureau heeft nen een zeldzaam sehonwspel bijgewoond Daar is het voorstel Ernoul door niemand anders bestreden du door Bauher ie0t carnatie van hit keizerrijk Ais blijk der groOte homogeaiteit in het tegenwoordiiie ministerie kan worden aangehaald hetgeen 111 dezelfde nfdeeling he fi plaats gevonden tussohen een der leden en de heer Bstbie Het lid vroeg of hel ontwerp Ernoul ten doel heeft eene propaganda ten bate der kame outbinding tegen te gaan De heer Bntie moest in zgn antwoord erkennen datijj het ntel teUt want dat da regeering die quaeatie nog met onderzocht had Ziehier de samenstelling vin da commissie voor het outwerpErnoul Tarterou Lncien Bran Biisson Schoeloher ds CumoDV Oepeyre Dupont de M Dz Dagueoet Baraguoo Johnston Kerdrel Melun Mervedleuz Dnvigaaux en Perrot De commissie voor het ontwerp Paris bestaat uit de vul cpde leden Gasluude Lefêvre Pontalis Laboulaye Fonquet Caillsux Cliareton Ciermoniure Paris Montagnac Lavergue Frano ien Ilaoidle Bgot Btavojer en Giiimud In de nationale vergadering is door den heer l aris hel rapport voorgelezen om de zittiiii tot 5 Novemher te verdagen De vergadering heeft zich hiermede eenstemmig verklaard De Colniic ie Folh Zeitung van 16 dezer is in beslag genomen wegens het hoofdartikel naar men onderstelt In de beide vorigg nommcrs komt inagelgks een hoofdartikel voor die beide tegen den heer vun Bismarck zijn gericht In het jongst voorgaande nommer wordt b v gezegd dat de heer von Bismarck zyn lievelingsplan om hertog vnn Brunswijk te worden heeft opgegeven Thans heeft hij een ander doel in het oog gevat bij streeft er naar om koning van Elzas Lotharingen te warden zegt de heer von Florinooiirt do leider van dit ultramonta maehe orgaan In het Éngelsqhe hoogerhuis gif verleden Vrijdag de hertog van Kichmond te kennen dat hij Maandag den hertog van St Albans zou interpelleeren over de volgende uitdrukking die eeratgenoeraile beeft gebezigd bg gelegenheid van een maal te Nottingham Bij het instellen van een fee tdronk op H M de koningin meen ik tevens in herinnering te mogen brengen dat haar eerste begrippen an de regee ringsknnst werden geleid door het toenmalig hoofd der liberale parlij den groeten lord Melbourne en dat men kan aannemen dat H M nimmer de beginselen of de partij van hair leermeester heeft vergeten Een tweede lezing werd toegelaten van de Steim tJiresUing machines bill afrekkende om straffen e bepalen voor hel niet behoorlijk afsluiten van land Ixjuwstoommnohines ten einde de vreeselijke ongc lukken welke thans met die machines telkens plaats hebben in het vervolg te voorkomen In hel lagerhuis heeft Donderdag 11 de tweede lezing plants gehad van Forsters bdl tot wijziging van de onderwijswet van 1870 Van conservatieve zijde werd er een hevige oppositie te en gevoerd en geklaagd over de ontzaglijke ermeerdering van uit gaven welke het aannemen dezer wijzigingen ten gevolge zon hebben De liberalen mankten van hnn zijde de opmerking dat d regeering nu et toch ADVBRTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 5 1 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plantsmimte Afzonderlgke Nomraers VUF CENTEN san de wet van 1870 werd getornd maar terstondhet openbare neutrale onderwijs taoest invoeren en het stelsel van gesubsidieerde kerkelijke scholen behaarde te lalen varen De heer Fawceti overigen een warm voorstander van het neutrale onder gs herinnerde zijn geestverwanten dat die qnaestiathans niet kan warden beslist omdat ze reeds sindilang ten gunste van het kerkelijk onderwijs is uitgewezen De voorgestelde wijzigingen in de schoolwet vau 70 komen hoofdzakelijk daarop neer dat het verstrekken van bedeeling uit de openbare aroenkaa gepaard zal gaan met verplicht schoolbezoek Langs dien weg hoopt men alleen m Londen niet minder dan 200 000 kinderen die tul dusver geheel van onderwijs verstoken bleven tol geregeld schoolbezoek te noodzaken In de zitting van Vrijdag heeft Gladstone meegedeeld dat de regeering voordat het huis zal uiteengun aan ds leden gelegenheid zal geven tot een breedvoerige discussie over den tejenwoordigen toestand van Afrika s IVestkust Een poging van den bekenden zeloot Whalley om naar aaoleiding van een beweerde pelgrimage van R Katholieken naar de kathedraal te Canterbury verdeeldheid in hel hiiis te brengen werd door Gladstone behendig afgeweerd De Bchach lau Per iu zal over Koiistautinopcl naar zijn land terogkeeren het verblijf in de Turkscha hoofdstad is lang twijfelachtig geweest het hing f van de regeling van een oud geschil met Turkye betreffende de rechtspraak over de Perzen in dat rjjk die de schach evenals bij de vreemde ChWtenen ia Turkge wilde hebben opgedragen aan de consuls maar de vereffening dezer qnaestie volgde en daarop de aankondiging vau de komst van den schaoh De laatste heeft eenige minder gunstige berichten ontvangen uit zijn rijk die zijn terugkeer waarschijnlijk zullen verhaasten een mnciitige stam tusschen Uhiraz en Ispahan is in verzet gekomen tegen de regeering en in het Noocdoosteu doen de Turkomaunen rooftochten e 5iLs S 5 Srf ar T F R A N K R UK De heer Cézanne eene geacht ingenieur die vooral bekend is door zijn onderzoekingen naar de oorzaken der overstroomingen en der middelen om ze in bet vervolg te voorkomeo heeft bij de Nationale Vergadering een voorstel ingediend strekkende tot organisatie der Fransche strijdkrachten in de berg nchtige streken van het grondgebied Dat voorstel luidt aldus Een zeker aantal bataljons jagers te voet graaien deels gevormd uit bergbewoners zal belast warden mét de bewaking der grenzen bij de Alpen de Jura de Vogeezen en de Pyreneën en geoefend warden in de krijgvopring in fle bergen De Leer Cózanne heeft nan zijn ontwerp eenmemorie vun toelichting toegevoegd waaraan wij ft volgeude ontleenen De reorganisatie van Frankrijke itrijdkraclit en is een zoo dringend en zoo ingeuikkeld vraagstuk dat hel ieders plicht is om rijne bijdrage van ienkbcelden of in ichtingeu te veistrekken Slechts door een overzicht te erlangen vnn verschillende lerdedigiiigsplannuen kunnnen wij ons weerhouden van j lselmntige itabootsiug iels wanrloe wg maar a ne zeer geneigd zijn dour ons karakter eu doof d arde lessen van fe